Elagu Eesti! Elagu Muhu!

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Elagu Eesti! Elagu Muhu!"

Väljavõte

1 Nr 3 (352) Märts 2019 (paastukuu) Muhu leht aasta hajaasustuse programm aasta hajaasustuse programm on avatud alates 11. märtsist Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 13. mai 2019 (k.a). Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parendamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse. Toetatavaid valdkondi on neli: * veesüsteemid, * kanalisatsioonisüsteemid, * juurdepääsuteed, * autonoomsed elektrisüsteemid. Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi. Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Muhu vallas on programmi kontaktisik Piret Lang, tel , e-post: keskkond@muhu. ee Programmdokumendiga saab tutvuda ja vormikohased taotlused on leitavad Muhu valla kodulehel. 70 aastat küüditamisest Võõra võimu poolt viidi 25. märtsil 1949 Muhu- ja Saaremaalt teadmatusse 1056 inimest. Loe lk 3, 5 6. Elagu Eesti! Elagu Muhu! Vallavanem Raido Liitmäe kõnest Pühad ja pidupäevad on nii ajaloole tagasivaatamiseks kui ka vähemalt mõtetes tulevikule otsa vaatamiseks. Nüüd juba pea 101 a tagasi kirja pandud manifestis kõigile Eestimaa rahvastele on öeldud: Eesti, Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus Sa vabalt ja iseseisvalt oma riiki võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres! Need olid kaalukad ja julged sõnad: kui lihtne oleks olnud toona nukralt nentida, et maailm on üks kole ja julm koht, kus on palju ebaõiglust, suurte riikide vahel peetavad sõjad rulluvad üle maa ning meil pole lootustki kehtestada omal maal oma tahet. Nii sümboliseerivad 24. veebruar kui ka hilisemalt 20. august meie rahva julgust unistada ja tegutseda. Eesti Vabariik 101: esineb meie tulevik. Aasta tegu 2018 väikesele muhulasele oma pätipaar: Tiiu Tuust, Alliki Oidekivi, Triinu Traumann ja Piret Lember. Kalmer Saar Kalmer Saar 101 a tagasi kuulutati kõigile, et Eesti on nüüdsest vaba ja me oleme valmis riigi ning rahvana selle vabaduse eest seisma. Millegipärast jääb just nüüd, kui me oleme ka peale taasiseseisvumist varsti pea 30 aastakümmet saanud ise oma riiki suunata, sellestsamast julgusest ja otsustavusest puudu meil puudub tihtipeale julgus olla ise. Loe edasi lk 4. Muhu valla a preemiad Hariduspreemia Ulvi Kipper pikaaegne Muhu Põhikooli õppealajuhataja ja õpetaja, Lääne regiooni parim liikluskasvatuse õpetaja. Kultuuripreemia Marian Heinat Eesti parim naisnäitleja. Spordipreemia Karjamaa kümnevõistlus Koit Simso poolt korraldatav Muhu-pärane kümnevõistlus. Aasta Tegu 2018 väikesele muhulasele oma pätipaar tublide tikkijate Tiiu Tuusti, Alliki Oidekivi, Piret Lemberi ja Triinu Traumanni algatus valmistada ja kinkida Hõbelusikapeol igale väikesele muhulasele pätipaar. Vt lisaks lk 4.

2 2 9. jaanuaril sündis Kaidi Kaasiku ja Janis Osa perre sündis tütar Brigitte Osa. 8. veebruaril sündis Anneli Oidekivi-Saaremäeli ja Siim Saaremäeli perre tütar Iida Saaremäel. Täpsustus Märtsis Hellamaa külakeskuses toimuva ettevõtjate nõustamise algselt välja kuulutatud kuupäev on muutunud: Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Tiia Naagel, vabaühenduste konsultant Helje Pent ja Saarte Koostöökogu nõustaja Sulvi Munk on Hellamaal 27. märtsil kell Kui on soov eelnevalt aeg kokku leppida, siis kirjuta aadressil: või Olete oodatud! Volikogu 21. veebruari istungi päevakorrast - Muhu valla a eelarve 2. lugemine ja vastuvõtmine (eelarve maht on eurot), - Muhu Vallavolikogu a määruse nr 63 muutmine (Muhu Muuseumi struktuur), - Muhu Vallavolikogu a määruse nr 12 muutmine (põhipalgaastmed ja kuupalgamäärad), - Muhu Vallavolikogu a määruse nr 62 muutmine (pedagoogide töö tasustamine), - Volituste andmine toetusmeetme rakendamiseks, - Aasta Tegu valimine, - Kantsi küla Haaviku detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine, - Igaküla Eku kinnisasja omandamine, - Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Viira k Tiiriki), - Informatsioonid (volikogu järgmine istung toimub 21. märtsil). MUHULANE Vallavalitsuse istungitelt 6. veebruar Määrati sotsiaalhoolekandelisi hüvitisi. Otsustati vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest Hellamaa k Kruusiaugu elamu krt 2 ( ). Väljastati 18 m 2 reklaami eksponeerimise luba Muhu Liha Tulundusühistule Kuivastu kõrtsihoone seinal Postikõrtsi kinnistul kuni Otsustati jagada Raugi k Jüri kü: Jüri, Männa ja Männarahnu. Väljastati projekteerimistingimused kaalutlusotsustes esitatud tingimustel: - Mõisaküla Ranna-Uuelu mü sauna projekteerimiseks, - Simiste k Markuse mü elamu ehitusprojekti koostamiseks. Väljastati ehitusluba Piiri k Kiku mü kasutusest väljas oleva hoone lammutamiseks. Väljastati kasutusluba Kuivastu k Andruse mü üksikelamule. Otsustati läbi viia lihtmenetlusega riigihange Sinilinnu korterelamu köögimööbli ja -tehnika soetamine ja paigaldamine. Otsustati toetada eralasteaeda Rahvusvaheline Lasteaed Muhu valla lapse osas. Detailplaneeringu teade Muhu Vallavolikogu algatas oma a otsusega nr 92 Kantsi küla Haaviku katastriüksuse (47801:007: 0905, maatulundusmaa, 9,63 ha) detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab ca 5,8 ha kinnistust. Detailplaneeringu eesmärgiks on Haaviku maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine, maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Päikeseelektrijaama alal soovitakse karjatada lambaid. Detailplaneringu algatamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda. Täiendav info tel , maa@muhu.ee Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes, valla teadetetahvlil ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused e- kirjaga. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee Tunnistati nurjunuks avalik kirjalik enampakkumine vallavara võõrandamiseks ning otsustati korraldada uus enampakkumine. Vaadati läbi valla eelarve parandusettepanekud. 14. veebruar Anti luba MTÜle Loomekoda projektilaagri Loomelaager Muhumaal 2019 läbiviimiseks Koguva k Vanatoa turismitalus ja Kinnitati valla a tunnustusstipendiumide saajad. Otsustati jagada Liiva k Raunmäe kü: Raunmäe (mtm) ja Kadaka (sotsiaalmaa e ühiskondlike ehitiste maa). Otsustati anda otsustuskorras kasutusse Raunmäe mü metsaga kaetud osa. Otsustatii seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Igaküla Uuelu kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks 0,4 kv pingega maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks. Kooskõlastati maasoojuspuuraukude asukoht Päelda k Mardi mü. Väljastati ehitusluba Soonda k Tänavasuu mü üksikelamu püstitamiseks. Määrati sotsiaalhoolekandeline hüvitis. Vaadati läbi volikogu materjalid. 20. veebruar Otsustati toetada lapse osalemist MTÜ Orissaare Sport tantsulise võimlemise treeningutel. Kinnitati Muhu Lasteaia kohatasu maksumuseks 20 eurot kuus. Suveperioodil pakutava lastehoiu teenuse maksumuseks kinnitati 15 eurot päevas. Väljastati ehitusluba Liiva k Keskplats, Liiva alajaam ja turuplats mü teenindushoone püstitamiseks. Otsustati toetada annetusega mälestusüritust, mis on pühendatud märtsiküüditamise aastapäevale ja represseeritute ühingu Memento moodustamise aastapäevale. Otsustati anda valla vastavatele ametnikele volitused väärteomenetluses osalemiseks ja isikuandmete töötlemiseks selle käigus. (Seadusest tulenevalt on vallavalitsus väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.) a I seltsitegevuse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. märts Muhu valla eelarvest on võimalik kolm korda aastas taotleda toetust kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, jt seltsi-tegevuste alaseks tegevuseks ja külaelu arendamiseks, taotluse esitamise tähtajad on: 15. märts, 15. juuni ja 15. oktoober. Vt lähemalt - teated (28.2). Taotlused tuleb saata tähtaegselt kas e-posti aadressile vald@muhu.ee või tuua vallamajja. Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamise kord ja taotlusvorm on leitavad ?leiakehtiv Tasuta koolitus "Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid" Algus 8. aprillil kl 10. I moodul: 8. ja 10. aprill; II moodul 17., 18. aprill; III moodul 24., 25. aprill, iga kord kl Koolituse maht on 48 tundi, koolitus toimub tunniplaani alusel ( Toimumiskoht: Muhu Põhikool. Koolitaja: Heli Maajärv, täiskasvanute koolitaja. Info ja registreerimine tel , , välkposti aadressil osilia@oesel.edu.ee Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Vt lähemalt - teated (27.2) Algab loomatoetuste taotlemine Loomakasvatuse (ammlehma ja/või ute) üleminekutoetuse ning piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult elektrooniliselt e-pria vahendusel. Vt lähemalt Muhu valla kodulehelt - teated (28.2). E-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiab PRIA veebilehelt taotlusvooru materjalide hulgast ( - Toetused - Loomakasvatus), vajadusel abi PRIA otsetoetuste telefonil PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ning kliente aidatakse e-pria kasutamisel. Bürood on avatud E N kell , reedeti suletud. NB!

3 Möödunud on kuu aega sellest, kui Muhulane avaldas minu kirjutise pealkirja all 70+30". Seal kirjutasin sündmustest, mis toimusid seitsekümmend aastad tagasi, samas ka suurest soovist korraldada selle tähtpäeva puhul üritus, mis koondaks kokku kõik need inimesed, kes elasid rasked ajad üle ja omavad kaasajal represseerimise tunnistuse. Pidulik mälestuspäev saab toimuma Kuressaare linna kultuurikeskuses 25. märtsil 2019 algusega kell 13, väljasõiduga Jaagarahule. Täpsem päevakava tuleb teile kutsega. Palve kõigile Muhus elavatele inimestele, kes olid küüditatud Muhust või kes on hiljem asunud elama Muhusse: palun andke endast märku, juhul kui te seda juba Mäletame Küünlakuu koos vabariigi sünnipäevaga on selleks aastaks taas mööda saanud ja käes paastukuu ning kaugel see kevadki enam on. Teen siin väikese tagasivaate: 31. jaanuarist 3. veebruarini oli muuseumi juhataja Meelis Mereäär Riias messil, kus tutvustas Muhu Muuseumit ja Muhu saart. 8. veebruaril rääkisime Muhu lasteaia lastega küünlapäevast. 15. veebruaril tegi Eda Maripuu ettekande Kuressaare Linnateatris toimunud ajalookonverentsil Mässu kaudu vabasse riiki. Üritusest sai pikemalt lugeda maakondlikest ajalehtedest. 16. veebruaril tähistasime kirjanik Juhan Smuuli 97. sünniaastapäeva. Eda Maripuu rääkis teemal Juhan ja Läti. Osalejaid oli meeldivalt palju. 21. veebruaril osales muuseumi juhataja Muhu lasteaia Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud peol. 5. märtsil kohtume Muhu Põhikooli kolmanda klassi õpilastega, räägime vastlapäevast ja vanadest hoonetest. 8. märtsil avatakse Tallinnas Tantsupeomuuseumis näitus Muhu rahvariide teemadel. Näituse eesmärk on näidata, kuidas Muhu rahvariided läbi aegade on muutunud ja mida millega täpselt kanti. Muhu Muuseum on seal küll väikest viisi abiline, kuna enamus näitusele minevatest rahvariietest MUHULANE pole teinud. Eelmise Muhulase kaudu palusin teateid 1. märtsiks k.a, aga ka 15. märts ei ole veel hilja. Registreerimine on vajalik selleks, et teada saada, palju meid Muhus on ning kui paljud sooviksid osaleda 25. märtsil korraldatavast mälestuspäevast, teave on vajalik ka transpordi muretsemisel. Kogu üritus on tasuta. Selgituseks: need represseeritud, kes on end vallas kirja pannud, ja need, keda ma isiklikult tunnentean, saavad kutsed. Kuidas kutse peale reageerida, on konkreetse inimese enda otsustada. Kogu teave peaks laekuma Muhu valda aadressele muhu.ee, telefoni , või siis minule telefonil märtsiks k.a. Rein Väli Küünlakuu ja paastukuu Muhu Muuseumis on Muhu nännede rühma Ätses liikmete ja sõprade riidekirstudest. Muuseum aitab ära täita selle osa, mis puudu jääb. 20. märtsil toimub Tallinnas Kultuurikatlas pärandikandjate ja -hoidjate tänuüritus Pärand elab, muuseumist osaleb Eda Maripuu. 21. märtsil toimub samuti Tallinnas Eesti Saarte Kogu koosolek, millest võtab Muhu saare esindajana osa Meelis Mereäär. Paastukuul on muusemisse saabumas ka turistigrupid, praegu teadaolevalt ühed Lätist, teised Saksamaalt ja kolmandad meie oma kodumaalt. Muhu Muuseumis on praegu vaadata näitused: Väljal I korruse fuajees on näitus Muhu muster Nii ja Naa, II korruse fuajees näitus Tubakast Muhu moodi, II korrusel püsinäitus Muhu tekstiil, Toomal: Madise kambris on stendid Muhu looduse ja ajaloo kohta ning Muhu kaart. Kuivastu kohvikus fotonäitus Sirje Tüüri tikanditest ja maalingutest. Näitust saab vaadata kohviku lahtioleku aegadel. Muhu Põhikoolis näitused Meremehe kiri ja Endla Prii tikitud köögirätikud. Muhu Muuseum on avatud T-L kella Tervitustega, Siret muuseumist Juhan Smuuli sünniaastapäeva tähistamisel rääkis Eda Maripuu teemal Juhan ja Läti. Mai Meriste Muhu Noortekeskuse tegemisi Veebruari koolivaheajal toimus Muhu Noortekeskuses kolmepäevane fotolaager. Laagris õpetas Ekspress Meedia foto- ja videograaf Anni Õnneleid noortele fotograafia algteadmisi. Enamus teooriat käsitleti läbi praktiliste harjutuste. Esimesel päeval keskenduti loodusfotograafiale ja liikuvate objektide tabamisele. Teisel päeval pandi üles valgustus ja tehti stuudiofotosid. Kolmandal päeval tehti fotodele järeltöötlust ja avati noorte töödest näitus. Näitus on noortekas kõigile vaatamiseks üleval märtsi lõpuni. Märts toob kaasa uue huviringi kõigile piljardihuvilistele. Nimelt korjasid noored veebruaris Facebookis like e Nopi Üles programmi raames. Kogukond tuli appi ja kui õhtul kell 18 läks plakat üles, olid hommikul kell 10 rahastuseks vajalikud näpud koos. Tänu sellele saavad Muhu noored märtsist juunini piljardiõpet. Juunis tuleb avalik turniir kogukonnale ja julgemad saavad ennast noorte vastu proovile panna. Projektifondi Nopi Üles tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine kirjeldatud tegevuste raames. Lisainfo programmi kodulehelt: Liia Ots Noppeid 3 1. veebruaril anti Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis üle Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse sanditamisfestivali Hakkame santima! kogumiskonkursi Märka marti! auhinnad, neist üsna palju läks saarlastele-muhulastele, kirjutasid 7. veebruari maakonnalehed. Algklasside videokonkursi võitsid Muhu noortekeskuse filmiringi noored (juhendaja Arnek Grubnik). Muhu muusikakultuuri edasiviijast Koidula Viglast kirjutas 16. veebruari Saarte Hääl. Saaremaa Muuseumi ajalookonverentsist Mässu kaudu vabasse riiki kirjutas 16. veebruari Meie Maa. Eda Maripuu rääkis muhulaste osast Saaremaa mässus, Rein Saksakulm kõneles Miks minu vanaisa mässama hakkas? Vastuolulise sündmuse käigus hukkus hulk saarlasi ja muhulasi, kuid selle kaudu jõudis reaalselt Muhu- ja Saaremaale Eesti Vabariik. Saaremaa mässu meenutas ka 22. veebruari Meie Maa. Mässulisi oli kokku kuni PRIA toetas Muhu Liha euroga, teavitas 16. veebruari Saarte Hääl. Nn lühikeste tarneahelate meetmest toetuse saanud projekti kestus on 3 aastat. Aasta külaks pärjati Kõljala külade piirkond, rahva lemmikkülaks sai aga Paenase külade piirkond (Paenase, Päeda, Rinsi), vt 7. veebruari Meie Maa.

4 4 Veel a preemiatest Muhu valla a preemiad: Hariduspreemia nominendid: Muhu Põhikooli Lembitu retk, Muhu I Noortefestival, Ulvi Kipper, noortevolikogu taaskäivitamine; laureaat Ulvi Kipper. Kultuuripreemia nominendid: Igor Raadel, Muhu Suur Suvekontsert, mälumänguõhtud restoranis Koost, Tõnis Kipper, Anne Keerd, Marian Heinat, Muhu Liha Tulundusühistu; laureaat Marian Heinat. Spordipreemia nominendid: Mati Rüütel, Karjamaa kümnevõistlus, Suur kahe- ja neljarattaliste orienteeriumine; laureaat Karjamaa kümnevõistlus. Laureaadid said Muhu valla tänukirja ja rahalise preemia. Aasta Tegu 2018 nominendid: Muhu I Noortefestival, Katrin Pauts Minu Muhumaa, väikesele muhulasele oma pätipaar, Muhu lasteaia uue rühma avamine, uus Liiva Konsumi parkla, Coop Liiva Konsum; laureaat väikesele muhulasele oma pätipaar. Laureaadid said Muhu valla tänukirja ja rahalise preemia. Täiendavalt tunnustati Saaremaa Tarbijate Ühistut muhulastele väga olulise uue Liiva Konsumi kaupluse ja parkla rajamise eest. Veel tunnustati tänukirja ja meenega: Parim kohalik maksumaksja a - Pädaste Mõis OÜ, Muhu Hooldekeskuse SA Hea ettevõtlusidee 2018 Muhu Liha Tulundusühistu kohaliku toidu väärindamine ja toidukultuuri arendamine. Mälestades sõpru Heli Läätse ja Peeter Sauli Lootuste kasvumaal ruumi on meile, teada ja tunda see. Elus ju lõputult läinud on teile soovid ja olemised. Nõnda on rõõmud ja muredki kõndind vapralt ja tarmukalt koos. Ja me tunneme üheskoos endid selles mõtlikus loos. Uskuge, on hetkedes palju helgust, päev päevalt tiksub aeg. Saatus on jaganud küllaga selgust, elu ju kõike vaeb. Selles me imes on kõigest teada vajalik, õilistav ka. Mälestus võib ju sammegi seada, kinkida ülla ja kirka... Enda Naaber Nipsust MUHULANE Isamaa värvikas sünnipäevapidu Eesti Vabariigi sünnist on möödas juba 101 aastat. Muhulased kogunesid seda tähistama reede, 22. veebruari õhtul Liivale koolimaja saali. Soovijad said saali sisenedes klaase kõlistada vallavanema ja volikogu esimehega. Piduehtes aktusesaal mahutas kohaletulnuid vaevu, esinejad olid oma järge oodates uste vahel ja taga. Segakoori eestlaulmisel loodi hümniga pühalik meeleolu, oma etteaste andsid noorimad ja koge- Elagu Eesti! Elagu Muhu! Algus lk 1. Jah, me oleme pidupäevadel uhked oma riigi üle, oleme rõõmsad, meenutame neid, kes on loonud meie riigi ja aitasid kaasa meie taasiseseisvumisele. Aga samas on meil millegipärast tihti tunne, et kõik ei ole vist nii, nagu me tahaksime: oma aeglase põhjalikkusega ning ülipüüdlikkusega püüame mõnda asja üle reguleerida, veeretame ise endale takistusi, et neid siis ületada ja siis korraks maha istuda ning rahuneda, et taas tõusta lahendama enda tekitatud probleeme ja see ring on lõputu. Tagajärg on see, et me oleme väsinud ja tüdinud: paar aastat tagasi tehtud uuringute väitel tunneb end tihti väsinuna 40 % Eesti elanikest ning kui siia lisada ka suhteliselt madal sissetulekute tase, siis võime öelda, et peale väheste materiaalsete ressursside pole Eesti inimestel varuks ka vaimseid ressursse. Samas on ju meie riigi suurim ressurss meie inimesed aga väsinud ja tülpinud inimesed õnnelikku ja edukat riiki ei moodusta. Kas teisiti ei saa? Kas me pole Tsitaat. Valdur Mikita: Paigaga tugevasti ja nõrgalt seotud inimeste eluvaates ja ilmatunnetuses avalduvad väga suured erinevused. Kuna maastiku hingestamise traditsioon on siin väga vana, siis loodus ongi kõige loomingulisem keskkond läänemeresoome vaimukultuuris. Tegelikult oleks hädasti tarvis just intiimset ökoloogiat, isiklikku ruumi, kus leiab aset inimese maagiline kontakt loodusega, kus toimub looduse loomulik kodustamine. Kukeseene kuulamise kunst. 2017, lk 93, 97. nuimad esinejad üheskoos ehk siis lasteaialapsed, kellega ühines varsti tantsurühm Ätses. Vallavanem pidas kõne olukorrast riigis ja Muhus, nagu volikogu esimees ta muhedasti sisse juhatas. Kõnest kostis muret ülereguleeritud Eesti pärast, rõõmu muhulaste saavutuste üle. Valla preemiad 2018 tehtu eest anti kätte südamlike esinemiste vahepeal (vt lk 1 ja kõrvalt). Kalmer Saar püüdis enamuse õhtust pilti- seda olukorda suuresti ise tekitanud? Miks me toodame iseendale tarbetut bürokraatiat ja põhjendamatult keerukat seaduseloomet? Eks igaüks meist on tajunud, kui keerukad on meie seadused, regulatsioonid, aruandlused, aga kui seda väidavad juba juristid, notarid, pr. õiguskantsler jt, on ikka ilmselt miskit mäda! Kahjuks on tavapärane, et meie riigi tarbeks kirjutatakse maha võõrast seadust, uurimata, kas ja kuidas see mujal töötab ning kas see sobitub meile. On välja toodud, et 2/3 Eestis kehtivatest seadustest reguleerib ühel või teisel moel järelvalvet. Kas tõesti me oma riigis ei usalda üksteist ja põhiseaduses sätestatud isikute vabadusel põhinev riik on asendumas kitsenduste riigiga, kus otsustusvõime ja initsiatiiv pole soositud? Nõustun Eesti Omanike Keskliidu esimehe notar Priidu Pärnaga: ROHKEM ÕIGUST EI TOO KAASA ROHKEM ÕIGLUST meil tõepoolest ei oleks vaja asju nii palju reguleerida: tuleb rohkem usaldada. dele, mida võib näha mh Saarte Hääle kodulehe kaudu. Kohaletulnud said pärast eeskava maitsta erinevaid suupisteid ja mahedaid tordiviile. Nii et kes jättis aktusele tulemata, pidi leppima koduse peolauaga. Eks me, muhulased, olegi enamasti leplikud ja küllap mitmed meist eelistavad peosuminale teinekord rohkem omaette unistada. Muhulane Tegelikult on meil ju riigina läinud väga hästi: vajalikel hetkedel me oleme osanud olla targad ja ühtsed. Sellist ühtsust on kogenud vaid vähesed rahvad ja sellistel hetkedel kogutud emotsionaalne kapital ning uhkus oma rahva ja riigi üle kannab meid siiani, väljendudes meie uhketes tantsu- ja laulupidudes, ühistalgutes, olgu või kaasaelamises Ott Tänakule, Kerli Sildarule. Kõne alguses oli mõte, et riigi sünnipäeval me mõtleme lisaks ajaloole ja tänasele kindlasti ka meie tulevikule, milline see on. Me ei tea keegi seda täpselt, aga vastuseid sellele küsimusele annavad ja selle eest vastutavad need persoonid, kes vaatavad vastu meile igaühele, kui seisame peegli ees igaüks meist! Jõudu ja jaksu meile kõigile oma Eesti hoidmisel! Nähes meeletut virvarri ja segadust nii maailmas kui Eestis, soovin, et me saaksime kasutada Muhu kohta veel üht tunnuslaused: MUHU TERVE MÕISTUSE SAAR! Elagu Eesti! Elagu Muhu! Linnuse kolhoosi heinalised kolhoosi algaastatel. Kas keegi tunneb fotololijatest veel kellegi ära? Muhu Muuseum

5 1949. aasta 25. ja 26. märts olid päevad, mil viidi tuhandetest Eesti kodudest ära põhiliselt naised, lapsed ja vanad mehed. See oli üks massirepressioonidest, mida Eesti rahvas 20. sajandil tunda sai. Pärast küüditamist ei leidunud enam palju neid, kes kolhoosi minemisest keelduda oleksid julgenud. Kolhoosikord oli oma algusaegadel samaväärne muude repressioonidega ainus eelis oli, et seda sai taluda oma kodus või vähemalt kodumaal. Kuigi nõukogude võim ei vajanudki erilist põhjust inimese arreteerimiseks või kodust ära viimiseks, peeti heaks tooniks midagi neile siiski ette heita. Loomulikult ei ole need mingid süüteod ja seetõttu ei saa rääkida ka karistustest, vaid riiklikust vägivallast kaitsetute inimeste suhtes. Enamusel, kellele aasta märtsis järele tuldi, olid juba isad/pojad/vennad arreteeritud. Alljärgnevalt on meenutatud eelkõige just 70 aasta taguse suurküüditamise ohvreid, kes Muhust ära viidi aasta märtsil viidi Muhus oma kodudest ära: Nurme Lillevälja talust Metsaalt Akilina Timofei t., s Siig Arnold Aleksandri p., s Rosalia (Rosina) Aleksandri t., s Maria Tõnise t. Metsaalt, s Saksakulm, Tusti Käsprilt Pereisa Aleksander (s. 1903) arreteeriti 1945.aastal saksa ajal Omakaitses olemise eest ja sai tolleaegse moe järgi 10 aastat vangistust ja 5 aastat asumist (edaspidi 10+5 jne EM). Nimekirjas olid ka Akilina tädi Ekateriina, ema Elena ja õde Julia Siig, s Tädi ja ema ei küüditatud, kuid õde viidi ära. Paenase Kraavi talust Auväärt Armilda Matvei t., s Herbert Matvei p., s Maria Juri t., s Hallikäär, Tupenurme Laurilt Pereisa Madis (s. 1902) arreteeriti aastal ja ta sai 15+5 aastat asumist. Rässa Järve-Mihkli talust Pärtel Asta Konstantini t., s Hugo Konstantini p., s 1940 Maria Maksimi t., s MUHULANE 5 70 aastat küüditamisest ja kolhooside loomisest Küüditatud Novosibirski oblasti Tatarski rajoonis aastal. Armilda Metsaalt, Elve ja Arnold Ligi ja Alvine Ausmeel istuvad vankril. Ees istuvad Liina Tuulmägi ja üks Volga sakslane. Lidia Saat II reas vasakult teine. Muhu Muuseumi kogust Sinaida Vassili t., s Räimauk Lõetsa Uie-Saunal Pereisa Konstantin Pärtel (s Võiküla Pangal 1946) oli Omakaitses olemise eest arreteeritud ja vangistuses surnud. Ridasi Tõnise talust Väli Rein Karli p., s Salomonia Mihaili t., s Pereisa Karl Georgi p Väli, s aastal, oli arreteeritud 26. novembril aastal ja 10+5 aastaks GULAG-i saadetud. Pärase Piiri talust Heinla Georgi Andrei p., Haljand Vassili p., s Silja Vassili t., s Juulia Ivani t., s Vassili Georgi p., s Adeele Vassili t., s Adu Vassili p., s Vassili noorem vend Herman lõpetas a Riigi Kunsttööstuskooli ja jäi Tallinna. Ta mobiliseeriti a Saksa sõjaväkke, aasta lõpul arreteeriti ja saadeti Inta vangilaagrisse. Peale laagrit ja eriasumist Uhtas jõudis ta Eestisse tagasi aastal, töötas Silikaltsiidi Instituudis ja Eesti Projektis ning tegutses vabakutselise kunstniku-akvarellistina. Oma vanaduspäevad lõpetas aastal Muhus. Pärase Tõnise talust Kokk Akiliina Vassili t., s Andrei Georgi p., s Georg Mihaili p., Tiia Andrei t., s Andrei vend Georgi (s. 1905) oli arreteeritud juba , karistuseks 15+5 aastat. Suuremõisa Aljava talust Ligi Arno Ivani p., s Elve Ivani t., s Ivan Georgi p., s Linda Ivani t., s Akiliina, s Selle pere saatus on tüüpiline oma aja eesti peredele, kus vennad võitlesid eri pooltel ja sellest sõltus ka nende saatus: Suuremõisa Aljava Ivan Ligi vanim poeg Johan Ligi ( ) mobiliseeriti Punaarmeesse ja langes Velikie Luki all. Nooremad vennad Voldemar ja Ilmar mobiliseeriti sakslaste poolt; Volli varjas ennast peale sõda kodus, Ilmaril õnnestus Rootsi põgeneda aastal Voldemar arreteeriti ja tema karistuseks oli 25 aastat. Andruse talust Ausmeel Aleftiina (Alvine) Vassili t., s Vokk Juri Paveli p., s Aleftiina mees, Pärase Andruselt pärit Pavel/Paul Ausmeel ( ) arreteeriti aastal ja talle määrati karistuseks Kapi k Rehe talust Rehepapp Georg Stepani p., s Georgi poeg Aleksander oli põgenenud Läände ja poeg Anton oli saksa ajal omakaitses, mistõttu varjas ennast pärast sõda. Georgi ja tema tütart Raissat süüdistati ka Tupenurme Vanaga Mihkel ja Vassili Maripuu varjamises. Raissa arreteeriti aasta juulis ja talle mõisteti Linnuse Jaani talust Saat Ivan Maksimi p., s Liidia Ivani t., s Raissa Maksimi t., s Targem Ivani ja Raissa vanem poeg Alfei (s. 1907) oli Punaarmeesse mobiliseeritud, kuid kavatsuse eest sakslaste poole üle minna mõisteti talle aastal surmanuhtlus, mis küll ära muudeti 10-aastase vabaduskaotuse vastu. Tema süüdistusaktis on ära märgitud ka kuulumine Kaitseliitu. Noorem poeg Ferdinand ( ) oli Saksa sõjaväes ja oli selle eest vangis. Tagasi Eestisse ta ei tulnud, vaid suri Novosibirskis. Vahtraste Kesküla talust Maltis Kristina s Akilina s Endel s Pereisa Ivan ( ) oli arreteeritud 1948 pärast seda, kui 19. novembril 1948 oli tabatud Läänest Eestisse luurajana saabunud poeg Joann, kelle karistuseks oli 25 aastat. Viimane vabanes aastal. Lõetsa Mardi talust Tuulmägi Akilina s Akilina vend Matvei ( ) arreteeriti 1944 ja talle mõisteti Mõisaküla Laasuga talust Kolk Andrus Jaani p Vanem poeg Madis Kolk ( ) oli viimane Laasuga peremees; teine vend Vassel ( ; võttis hiljem oma nimeks Lembit) lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi ja õppis advokaadiks. Lembit Kolk oli a valitud Rahvuskogu I koja liikmeks a põgenes pere Rootsi ja Lembit oli hiljem Kanadas Eestlaste Kesknõukogu juhatuse liige. Madis oli saksa ajal vallavanem ja aastal valitud Saare Maavolikogu liikmeks. Madis arreteeriti aastal, kuid pääses ja varjas ennast naise Alviine kodus Rootsiveres aastani. Madise ema oli sündinud Koguva Hansu talus. Järg pöördel

6 6 MUHULANE 70 aastat küüditamisest ja kolhooside loomisest Algus eelmisel lk. Küüditatavate nimekirjas on Andrus kulakuna, kuna Laasuga talu oli peaaegu 85 hektari suurune. Koguva Vanatoa talust Schmuul Jaan Jaani p., s Riste Ado t., s Vanatoa Jaani vend oli angerjakuningas ja Orissaare kaupmees Madis Schmuul, ka Jaani teine vend Hans ( ) pidas Viirakülas poodi, mille hoones pärast Eesti vabanemist mitu rentnikku poodi on pidanud. Suur osa pere liikmetest pääses sõja lõpus vabasse maailma, mida Jaanile ja tema naisele süüks sai panna, kuigi ka nemad olid nimekirjas kulakutena. Küüditatavate nimekirjas olid ka Jaani ja Riste emad, kuid neid siiski kaasa ei võetud ja Riste emal, Koguva Toomal sündinud Inglil, oli õnn surra kodus sama aasta jaaniõhtul. Viirakülast Tagaküla Marta Jaani t., s Marta oli Timofei Tagaküla naine. Timofei Timofei p. Tagaküla, s Paenase Endriki Timmul, arreteeriti aastal. Oli saksa ajal Liival postkontori ülem. Süüks kuulumine Omakaitsesse, karistuseks Perem Tiina Mihkli t., s. 1884, kelle abikaasa Juhan oli Pihtlast, kust ta ka küüditati. Muhu nimekirjas on ka Sarapikud, kes olid pärit Kihelkonna vallast Paju-Asunduse külast Sarapiku talust. Tusti Toomalt pärit Kristina Tust oli abiellunud Aleksander Sarapikuga (enne eestistamist Malk). Küüditatute Muhu nimekirjas olid Illo Aleksandri p., s Koidu Aleksandri t., s Nende küüditatud õe Pauline (s. 1922) elukohaks on märgitud Tusti küla, nooremad küüditati Kihelkonnalt. Lapsi oli kokku viis, kõige noorem aastal sündinud. Isa Aleksander oli arreteeritud aastal ja aasta lõpuks ka surnud. Teadmata on ema saatus, keda küüditatute nimekirjas ei ole. Paljud viidi ära ja vangistati teatavasti juba aastal. Ka saksa ajal vangistati ja tapeti muhulasi. Selles ülevaates pole ka mainitud kõiki pärast sõda vangistatud muhulasi aastal oli Muhu elanike arv 5011, aastaks oli järele jäänud 4422 inimest, aasta 1. jaanuaril oli Muhu elanike arv Muhulasi ja nende järeltulijaid oli aga väljaspool Muhu saart tol ajal juba tuhandeid. Osa oli küüditatud ka Eesti ja isegi Saare maakonna piirides nagu Tupenurme Vanaga pere, kes aastal küüditati ära Sõrvest, kuhu perenaine Ekateriina Maripuu koos vanema pojaga ja vanaperemehega aastal pärast poegade Mihkel ja Vassili arreteerimist olid saadetud. Saaremaalt küüditati ka Juula, Lilli ja Hilja Väärtnõud. Isa Jaan oli arreteeritud aasta lõpus ja aasta hiljem juba surnud, jõudes talle määratud 10+5 ainult aasta GULAGis olla. Osa küüditatutest, põhiliselt vanemad inimesed, surid juba teel või esimese aasta jooksul: Pärase Piiri Georgi Heinla juba 6. aprillil 1949, Võiküla Panga Maria Pärtel , Pärase Tõnise Georg Kokk , Mõisaküla Laasuga Andrus Kolk , Koguva Vanatoa Jaan Schmuul , Kapi Rehe Georgi Rehepapp , Tupenurme Vanaga Mihkel Maripuu Aga tagasi ei tulnud ka nooremaid: aastal sündinud Suuremõisa Aljava Linda Ligi suri ja Akelina Ligi Tupenurme Vanaga perepoeg, aastal sündinud Endel Maripuu suri Rääkimata nendest, kes arreteeritutena oma elu vangilaagris lõpetasid. Enamus Muhust küüditatutest viidi Novosibirski oblasti Tatarski rajooni. Kui keegi leiab ülaltoodud andmetes vigu või on keegi märkimata jäänud, siis palun sellest teada anda. Eriti ootame teateid nende küüditatute ja arreteeritute kohta, kes ei elanud siis veel Muhus. Eda Maripuu tel või Muhulasi 80 aastat tagasi: Lõetsa Tähvena Timmu matusepildilt Veebruarikuul 1939 Istuvad: Tähvena Leena, süles Rehejaagu Esta (lahkunu naine ja tütretütar), Rehejaagu Riina ja Saare Iisa (lahkunu tütred), Rehejaagu Mihkel ja Saare Mihkel (lahkunu väimehed). Seisavad: vasakult esimeses reas Tähvena Mihkel (vanem), Tähvena Iisa, Ennu Mare; ülalpool Koolielu Juri, Mardi Madis, Uuelu Joosep, Ennu Joosep (prillidega), Tähvena Sass, Rehejaagu Volli, Tähvena Volli, Tähvena Mihkel (noorem), Sassi Iisa, Paalijuri Ivan, Mihkli Leena, Rehejaagu Meinart, Nurme Juula, Ristikivi Senni, Nossa Liisa, Mardi Leena, Uuelu Iisa; lapsed püsti ees paremal: Sassi Vilma, Vanapere Veili ja Uuelu Hilda (teisest reast), Nurme Hermann ja Erna (esireast). Viimases reas (katuseräästa ees) seisavad Paalijuri Paul, Mihkli Juri, Sassi Vassel, Nurme Vassel (Mäelt), Uuemaa Vassel, Sassi Mihkel, eespool Mardi Liina, Tiiriki Salme, tagapool Ristikivi Vassel, Ennu Ivan, eespool Mäe Liina, taga Mäe Mihkel (Ruttu), Mihkli Eedi (eespool), Koolielu Iisa, Nõmme Juuli (Ennult), Tõnise Salme ja Tihuse Leena (paremal ülanurgas). Foto Rehejaagu perealbumist Esta Vene loal. Nimed üles kirjutanud Heino Räim Lõetsa tuttavate inimeste kiiduväärt abiga. Timofei Keskpaik (surn. 5. II 1939) oli skulptor Ants Mölderi vanaisa.

7 MUHULANE Kuivastu postipunkt Kuivastu sadama poes avatud T-L Hellamaa raamatukogus märtsi lõpuni näitus Millest kõneleb kalender. Liiva uhkest kalapoest kirjutas 25. jaanuari Meie Maa. Kalmer Saar Meeldiva muhulase päevakoogi võit läks Jaanus Paistule Septembrist veebruarini viis kohvik Samsara läbi Meeldiva muhulase päevakoogi projekti, mille jooksul tutvustasime 23 meeldivat Muhu inimest ja nende lemmikkooke. Enim hääli saanud koogiks osutus Jaanus Paistu šokolaadi fondant kirsikastmega. Jaanus kogus tulises heitluses 294 punkti. Esiviisikusse mahtusid veel Ulvi Sooäär, Aino Rummel, Riivo Oks ja Kaupo Tüür. Eraldi äramainimist väärib kindlasti Ivo Maripuu kook Lenini onn, mis oli üks omapärasema väljanägemisega kooke, ning Kairi Roostalu šokolaadi-oa kook, mille maitset kiitis ka president Kersti Kaljulaid. Kohvik Samsara meeskond tänab kõiki võistlusel osalenud inimesi heade retseptide ja ülimeeldiva koostöö eest! Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvoor Kohalikele omavalitsustele avanes meetmetegevuse Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine taotlusvoor, mille eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine. Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist. Avaldusega saab taotleda toetust puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas: * liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; * hügieenitoimingute parandamiseks (pesemis- ja tualetitoimingud); * köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni, valgustuse jms juhtimisautomaatika ning suitsu- ja vinguandurite paigaldamist. Toetuste suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega inimeste arv kohalikus omavalitsuses. Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni kahele puudega Muhu valla elanikule. Muhu valla elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist perioodil 5. märts - 3. mai 2019 a. Kohanduste tegemiseperiood kestab vastavalt määrusele 24 kuud. Lisainfo Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@muhu.ee või posti teel (Vallamaja, Liiva küla 94701, Muhu vald, Saare maakond). Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu valla sotsiaalnõunik Triin Valk. Lisainfo: Triin Valk, tel / , e-post: triin.valk@muhu.ee Küttepuud: 3-meetrised koos koju toomisega 20 eur/ruum. Halupuud erinevas pikkuses, vastavalt tellija soovile. Võimalik tellida ka konteinerisse laotud küttepuid. Pakume kompleksiga küttepuude saagimis- ja lõhkumisteenust Saematerjal: Müüme kuiva saematerjali. Servamata lepa, haava, tamme, pärna, saare ja jalaka planku ning lauda. Aialatid männist ja haavast pikkus 3 meetrit. Aiapostid tammest, erinevad pikkused. Toodame vastavalt tellija soovile punn- ja põrandalauda erinevatest puuliikidest. Võimalik tellida poolpalgi mooduleid kuuride ja saunade ehituseks. Tehnika: Roomikekskavaator, kopplaadur, minilaadur, kallur-furgoon ja metsaveoautod ja palju erinevat põllumajandus ning metsatehnikat. Meie masinaparki on lisandunud kaks uut masinat. Minilaadur Avant, mis mahub igale tööplatsile, võimalik kasutada ka siseruumides ning kahjustab pinnast minimaalselt. Masinal on palju erinevaid töövahendeid. Kevadiseks metsseakahjustuste tasandamiseks on parim tööriist masinale paigaldatav vedrupiidega raudreha ning tasandusrest. Masina rendihind 22.-/h. Pinnase-ja kännufrees, millega on kiirelt ja efektiivselt võimalik võsastunud või ebatasasane maa muuta murutraktoriga niidetavaks alaks. Seade sobib ka kitsaste külavaheteede freesimiseks ja tasandamiseks. Meetrise läbimõõduga tammekännu pinnasega tasaseks freesimisele kulub 5 minutit, purustab ka juured 20 cm sügavusel pinnases. Hind kujuneb vastavalt töömahule. Haljastus: Müüme huumuserikast sõelutud mulda haljastuseks. 10 eur / tonn Sõelutud muld täiteks (sisaldab kuni 1,2 cm läbimõõduga kivi) 5 eur / tonn Hobusesõnniku ja turbaga segatud kasvumuld 25 eur / tonn Tänavakivi müük ja paigaldus, kivi hind alates (5.- m²) Erineva fraktsiooniga killustikud, liiv ja kruus ning graniitkillustik. Teede ja platside ehituseks freesasfalt. Teostame: Settekaevude tühjendust, teede väljakute ja aedade ehitus. Rohkem infot: Info ja tellimine: või Tehnoülevaatus Teostame ka TRAKTORITE ülevaatust! Tulekustuti taatlemine ja müük Autode sisepesu Autoremont Kere, veermiku ja mootori remont Varuosade tellimine Sildade reguleerimine Rehvitööd Kerevenituspink Diagnostika Klaaside vahetus Muruniidukite ja trimmerite hoiustamine ning hooldus alan@collester.ee Ehitusteenused Üldehitustööd, kanalisatsiooni- ja torutööd, elektritööd Teehöövli teenus Ekskavaator-laaduri teenus JCB 4CX + erinevad kaevekopad + hüdrovasar Transport (kraana + kallur) Minitraktori teenus Avant erinevad agregaadid Sõelutud mulla, killustiku, liiva, paekivi ja raudkivi müük Haagiste rent paavo@collester.ee Asume Soonda külas vanas laudakompleksis.

8 8 MUHULANE Sihtasutus Kadunud Telefon (töötab 24/7) Kaduma läinud inimeste otsimisega tegelev sihtasutus Kadunud Otsingufondi eesmärk on anda kadunud inimeste otsingutele täiendavat ressurssi selles osas, mida ei kata vabatahtlike pühendumus ning riiklikud struktuurid. Kõik kes soovivad meid toetada, olete oodatud otsingutele. Infot leiate OPEROG/ Teine võimalus otsingutest osa võtta on otsinguid rahaliselt püsiannetusega toetades: Saaja nimi: Kadunud SA Saaja konto: EE (SEB) Selgitus: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks või: Saaja nimi: Kadunud SA Saaja konto: EE (SEB) Selgitus: pysiannetus OPEROG operatiivsete otsingute kuludeks EELK Muhu Katariina kogudus Muhu Hooldekeskuse kirikuruumis jumalateenistused armulauaga: Pühapäeval, 10. märtsil kl 14: Paastuaja 1. pühapäev Invocavit. Jeesus kiusatuste võitja. Pühapäeval, 31. märtsil kl 14: Paastuaja 4. pühapäev Laetare. Eluleib. Koguduse hooldajaõpetaja Hannes Nelis, tel Kirikuteated Saaremaa töö- ja karjäärimess 2019 Austatud tööandjad! Ootame teid osalema Saaremaa töö- ja karjäärimessil 2019, mis toimub 9. aprillil a kl Kuressaare Kultuurikeskuses (Tallinna 6, Kuressaare). Töömess on hea võimalus ettevõtet tasuta reklaamida, tutvustada värbamistingimusi ning leida potentsiaalseid uusi töötajaid. Osalemine on tasuta. Messi ajal on teil kasutada laud, kuhu paigutada teabematerjalid jm vajalik. Palume messil osalemise soovist teatada hiljemalt 1. aprilliks 2019, täites registreerimisvormi. Kõik erisoovid, lisaküsimused ja ettepanekud on oodatud: Telefon: Mobiil: E-post: triinu.lilleparg@tootukassa.ee Eesti Töötukassa Ohvriabi kriisitelefon (tasuta ööpäevaringne kriisinõustamine); palunabi.ee veebivestlused Aasta alguses alustanud ohvriabi kriisitelefon on mõeldud neile, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või kes on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Ohvriabi kriisitelefonile helistamine on tasuta ning helistaja võib jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. Need, kes ei soovi või ei saa helistada, saavad pöörduda abi saamiseks palunabi.ee lehele, kus pakutakse veebinõustamist sarnaselt telefonile ööpäevaringselt ja kolmes keeles. Ohvriabi kriisitelefoni teenust korraldab sotsiaalkindlustusamet. Saaremaa Muuseum ootab perekonnalugusid Saaremaa Muuseum kutsub üles jäädvustama aasta mässu ja Eesti Vabadussõjaga seotud perekonnalugusid. Muuseumi poolt korraldatud konverents Mässu kaudu vabasse riiki näitas, et paljudel saarlastel ja muhulastel on siiani oma isiklik side 100 aasta taguste sündmustega. Kõik need lood on väärt jäädvustamist, sest need aitavad tollaseid sündmusi paremini mõista ja mõtestada nii täna kui 100 aasta pärast. Saaremaa Muuseum ootab kõigi lugusid 15. septembrini aadressile Lossihoov 1, Kuressaare või välkposti aadressile: muuseum@ muuseum.tt.ee (alates 15. märtsist aadressile muuseum@ saaremaamuuseum.ee). Kui on inimesi, kes sooviksid oma loo salvestada helikandjale, palutakse sellest muuseumile teada anda telefonil või muuseum@muuseum.tt.ee / muuseum@saaremaamuuseum.ee Kui kellelgi on fotosid või muid teemaga seotud dokumente, siis on muuseum ka nendest huvitatud, vajadusel tehakse koopiad. EAÕK Rinsi Jumalaema Kaasani pühakuju kogudus 16. märtsil kl 10 Jumalik liturgia. Hellamaa Peetruse ja Pauluse kogudus 23. märtsil kl 10 Jumalik liturgia. Teenib preester Toivo Treima, tel ; toivo@eoc.ee Jürikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed Arvet Kõrv 95 (28.4) Manivald Äkke 92 (28.4) Helja Sooäär 90 (18.4) Leida Kesküla 90 (25.4) Manivald Piipuu 87 (16.4) Jutta Maltis 86 (25.4) Aino Puu 85 (22.4) Oodet Liblik 84 (26.4) Lilja Keinast 83 (18.4) Eldur Väärtnõu 81 (7.4) Rein Ling 81 (9.4) Asta Auväärt 75 (5.4) Heljo Noor 75 (15.4) Anne Vaher 65 (28.4) Juta Peegel 75 (30.4) Gaida Õunapuu 60 (20.4) Aita Keerberg 70 (4.4) Boris Luht 60 (29.4) Palju õnne! Märkus: kes ei soovi oma sünnipäeva avaldada, palume sellest märku anda vähemalt kaks kuud enne, kuna Muhulane avaldab igas numbris mitte algava, vaid järgmise kuu sünnipäevalapsed. 16. märts kell Muhu Põhikoolis Saare maakonna KÄSITÖÖPÄEV Loeng Muhu tikandi ajalugu, töötoad, kevadkontsert (KÜI). Registreeri 14. märtsiks. Täpsem teave: muhu.ee 22. märtsil kl 18 ja 26. märtsil kl 10 Hellamaa külakeskuses KLASSIKOKKUTULEK 3 Ristiisad. Pilet 5 ja 4 eurot. 23. märtsil kl 19 KONTSERT - ÕHTUSÖÖK Koost Muhu Restos: esineb Daniel Kemish. Pilet 35 eurot. Info ja bron. tel , liinu@koost.ee * Ehitusmehed/kiviaiameistrid ootavad tööpakkumisi. Tel Soovid osta - müüa kinnisvara või vajad hüva nõu? Võta ühendust: Lauri Kolk Tel: , lauri@adrem.ee Kõige ülevaatlikum info Muhumaa kinnisvarast! Adrem Kinnisvara tegutseb Saare maakonna kinnisvaraga juba aastast 2002! NAISTEPÄEV HÜÜAB TULLES... Tule osale 9. märtsil toimuval üritusel ja võta sõber/ sõbranna ka kaasa! Üritus mõeldud kõikidele vanusegruppidele ja nii meestele kui ka naistele, neidudele ning noormeestele! Ringtreening Muhu spordihalli jõusaalis kl Kaasa vahetusjalatsid, spordiriietus ja hea tuju. Vestlustund Liiva lasteaia saalis kl Saab maitsta head ja paremat. * Piiri Taaskasutuskeskus on märtsis avatud R ja L * Müüa Piiri külas kahetoaline korter. Täpsem info telefonil Piret. * Ostan korteri, maja või äripinna Liival. Telefon * Ostan vanu vene kontaktoreid, kaitselüliteid, elektroonika trükkplaate, KM-kondekaid, transse jms detaile,ostsilloskoope, raadiojaamu, side-, mõõte-, militaarelektroonika plokke jms. Vanade ruumide tühjendamine vanaelektroonikast. Tel Aprilli Muhulase materjalid on teretulnud 30. märtsi õhtuni. Toimetab Anu Pallas, tel: , e-post: muhulane@muhu.ee Muhulane ilmub kord kuus. Internetis Trükkinud Saaremaa Trükikoda 400 eks. Hind 50 eurosenti

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

uurimustöö

uurimustöö IGAKÜLA TALUD JA PERED KOHAD JA LEGENDID Kuressaare 2005 a. SISUKORD 1. IGAKÜLA AJALUGU JA ELUOLU 5 2. TALUD 10 2. 1. Terala 11 2. 2. Neo-Jaani 12 2. 3. Neo 13 2. 4. Oeldu 14 2. 5. Tõnise 15 2. 6. Antsu-Matsi

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Hindamiskomisjoni protokoll_Meede3_

Hindamiskomisjoni protokoll_Meede3_ Hindamiskomisjoni töökoosoleku PROTOKOLL Meede 3 Aktiivne ja haritud küla ehk jäämine, tulemine, sulandumine Taotluste vastuvõtuaeg 04.08.11.2013 Hindamiskomisjoni töökoosolek toimus Elektrumi Ärimajas,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem