Vabariigi Presidendi Kantselei MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vabariigi Presidendi Kantselei MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE Aadress: A. Weizenbergi 39 Tallinn Registrikood Telefon: Faks: E-post: Interneti kodulehekülg Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Dokument koosneb 28 leheküljest

2 2

3 SISUKORD TEGEVUSARUANNE... 4 I Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest... 4 II Ülevaade tegevuskava täitmisest... 4 Riigisisene töö 5 Välispoliitiline tegevus... 6 Avalikud suhted... 6 Sihtasutused ja mittetulundusühingud... 7 Haldustegevus 8 Täiendav informatsioon 8 Hinnang aasta tegevuskava elluviimisele III Hinnang sisekontrolli süsteemi kohta RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Bilanss Tulemiaruanne Rahavoogude aruanne Netovara muutuste aruanne Riigieelarve täitmise aruanne Raamatupidamise aastaaruande lisad Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Muud nõuded ja ettemaksed Varud Osalus sihtasutustes Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega ning muude tarnijatega Võlad töötajatele Muud kohustused ja saadud ettemaksed Eraldised ja tingimuslikud kohustused Antud eraldised ja toetused Teenuste müük ja muud tulud Tööjõukulud Majandamiskulud Muud tegevuskulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Siirded Selgitused eelarve täitmise aruande kohta Bilansivälised kohustused Seotud isikud

4 TEGEVUSARUANNE Sissejuhatus (edaspidi kantselei) on põhiseaduslikku institutsiooni teenindav riigiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on Vabariigi Presidendi (edaspidi presidendi) tegevuse toetamine ning mis täidab seadusest tulenevaid ja presidendi antud ülesandeid. Kantselei põhiülesandeks on presidendi abistamine Eesti Vabariigi põhiseaduses ja seadustes sätestatud ülesannete täitmisel, protokolliliste toimingute sooritamisel, avalikkusega suhtlemisel, samuti presidendi valitsemisel oleva riigivara valitsemisel ning presidendi ja tema perekonnaliikmete isikliku teenindamise korraldamine. Kantselei järgis aastal oma tegevuse korraldamisel kohustust saavutada olemasolevate ressurssidega tõhusal ning säästlikul moel presidendile põhiseaduses ja seadustes sätestatud ülesannete täitmine. Kantselei eesmärkide saavutamise mõõtmisel on määravaks tingimuseks presidendi rahulolu kantselei pakutava teenusega. I Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest Bilansi näitajad Varad aasta lõpus Kohustused aasta lõpus Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta lõpus Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Tegevustulem Finantstulud ja - kulud Muud näitajad Töötajate keskmine arv (taandatuna täistööajale) Põhivarainvesteeringud Eelarve ja selle täitmise näitajad Lõplik eelarve tulude maht Eelarve tulude täitmine Lõplik eelarve kulude maht Eelarve kulude täitmine aasta kinnitatud lõpliku eelarve kulude mahust eurot jäi kasutamata ja aastasse viidi üle eurot, sellest omatulu eurot. Kohustustest moodustavad olulise osa lühi- ja pikaajaline pensionieraldis. Pensionieraldisena on bilansis kajastatud Vabariigi Presidendi ametihüve seadusest tulenev kohustus maksta presidendile ametiaja lõpus aasta töötasu, ametist lahkunud presidentidele ja nende perekonnaliikmetele pensioni ning presidentide abikaasadele esindustasu ning pensionieraldis praegustele töötajatele ATS alusel (kes ei ole pensionile jäänud). II Ülevaade tegevuskava täitmisest Kantselei eesmärk on presidendi põhiseaduslike ülesannete täitmise ettevalmistamine ja planeerimine, et tagada põhiseaduses sätestatud funktsioonide täitmine.

5 Lähtuvalt eesmärkidest oli kantselei aasta tegevus järgmine: Riigisisene töö Kantselei siseosakond korraldas Vabariigi Presidendi riigisisest asjaajamist ning koostöös sisenõuniku, õigusnõuniku ja teiste nõunikega presidendi nõustamist tema ametiülesannete täitmisega seotud riigisisestes küsimustes. Osakond koostas presidendile sisepoliitilistes küsimustes arvamusi ja ülevaateid. Sellel eesmärgil tehti koostööd erinevate ühiskondlike organisatsioonidega ning riiklike institutsioonidega. Siseosakond osales presidendi siseriiklike kõnede, pöördumiste, tervituste ja teiste tekstide kavandite ettevalmistamises ning koostöös avalike suhete osakonnaga presidendi intervjuude ettevalmistamises. Koostöös protokolliosakonnaga korraldati erinevaid vastuvõtte ja tseremooniaid. Siseosakond valmistas ette presidendi kohtumisi sisepoliitilistes küsimustes ning korraldas koostööd presidendi patroneeritavate organisatsioonidega. Korraldati presidendi siseriiklikke visiite ja töösõite aastal külastas president aktiivselt Eesti erinevaid piirkondi. Korraldati koostööd Vabariigi Presidendi asutatud sihtasutustega. Koostati kaks Vabariigi Presidendi otsust sihtasutuste nõukogude liikmete nimetamise ja vabastamise kohta, samuti aastaaruanne Rahandusministeeriumile. Koostati vastuseprojektid presidendile ja kantseleile adresseeritud kirjadele Eesti siseelu puudutavates küsimustes. Vajadusel edastati pöördumised pädevatele riigi- ja omavalitsuse asutustele. Koostati Vabariigi Presidendile kirjalikke arvamusi erinevate õiguslike küsimuste kohta, vaadati läbi ratifitseerimis- ja denonsseerimiskirjade projektid ja korraldati riigipitsati panemine. Valmistati ette arvamused seaduste ja Vabariigi Valitsuse ning ministeeriumite määruste eelnõudele. Osaleti ja avaldati arvamusi riigipea pädevust ning õigusi puudutavate seaduseelnõude aruteludel Riigikogu komisjonides. Siseosakond koostöös õigusnõunikuga töötas aastal läbi 96 seadust ja koostas selle põhjal Vabariigi Presidendile otsuste eelnõud seaduste väljakuulutamiseks aastal jättis riigipea välja kuulutamata ühe seaduse käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse. Koostati üks riigipea otsus Vabariigi Valitsuse koosseisu muutmise kohta. Koos õigusnõunikuga koostati Riigikogule Vabariigi Presidendi ettepanekud ja Riigikogu otsuse eelnõud Riigikohtu esimehe ja Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamiseks. Aruandeaastal valmistati armuandmiskomisjonile läbivaatamiseks ja Vabariigi Presidendile esitamiseks materjalid 73 süüdimõistetu kohta, 7 avaldust lahendati muul viisil. Vabariigi President andis armu ühele süüdimõistetule. Valmistati ette 4 armuandmist käsitlevat otsust. Valmistati ette materjalid teenetemärkidega autasustamiseks aastal annetati iseseisvuspäeval 99 riiklikku teenetemärki. Lisaks annetati riiklikke autasusid veel seoses riigivisiidiga Leedu Vabariiki, Saksamaa presidendile seoses riigivisiidiga Eesti Vabariiki, 5

6 diplomaatide lahkumisega Eestist. President annetas aastal kokku nelja otsusega 160 riiklikku teenetemärki. Samuti tegi riigipea ühe otsuse teenetemärgi äravõtmise kohta. Lisaks valmistati ette 12 otsuse eelnõu Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute ametisse nimetamise ning tagasikutsumise kohta, samuti 4 otsust kohtunike ametisse nimetamise ja 7 otsust ametist vabastamise kohta. Koostati 21 Vabariigi Presidendi käskkirja projekti kaitseväelastele auastmete andmiseks. Välispoliitiline tegevus aastal viibis Vabariigi President 29 välisvisiidil. Aasta kaalukamaks visiidiks võib pidada mais Leedu Vabariiki toimunud riigivisiiti, kus presidenti saatis esinduslik ametlik delegatsioon ning arvukas äridelegatsioon. Möödunud aastal võõrustas president Ilves kuue välisriigi riigipead, sh toimus kolm riigivisiiti ja üks ametlik visiit Eestisse. Aprillis võeti vastu Afganistani, juunis Ungari ja juulis Saksamaa presidendi riigivisiidid. Bulgaaria presidendi ametlik visiit toimus septembris. Lisaks sellele on riigipea aasta jooksul kohtunud paljude teiste Eestis visiidil viibivate kõrgete väliskülalistega. Näiteks septembris toimus kohtumine Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartholomeusega aastal andsid Vabariigi Presidendile volikirja üle 27 välisriigi suursaadikut. Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks andis Vabariigi President üle kolmele lahkuvale suursaadikule I klassi Maarjamaa Risti. Välisosakonna ülesandeks on riigipea välissuhtluse sisuline ettevalmistamine ning selleks välisministeeriumiga ja teiste asjakohaste ametkondadega koostöös vajalike jutupunktide ja taustamaterjalide koostamine. Lisaks sellele on osakonna pädevuses Vabariigi Presidendi kirjavahetuse pidamine välisriikide ja organisatsioonidega, osalemine riigipea kõnede ja pöördumiste ettevalmistuses ning vastavalt vajadusele erinevate kohtumiste korraldamine koostööpartneritega. Avalikud suhted Avalike suhete valdkonnas oli eesmärgiks hoida avalikkust jooksvalt kursis presidendi tegemistega, juhtida avalikkuse tähelepanu presidendi sõnumitele ning teha info mitmekülgselt kättesaadavaks Eesti ja välisajakirjandusele. Selle eesmärgi saavutamiseks saadeti välja pressiteateid ja eelinformatsiooni nii eesti, inglise kui vene keeles, korraldati pressikonverentse, ning võimaldati ajakirjanikele ligipääs kohtumistele välisriikide riigipeade ja teiste kõrgete juhtidega ning muudele presidendiga seotud sündmustele. Samuti haldati president Ilvese Facebook i kontot, mida on aasta jooksul pidevalt täiendatud ja mis on praeguseks kogunud üle fänni. Lisandus ka Toomas Hendrik Ilvese Twitteri konto, mis on kogunud üle jälgija aasta lõpus kuulutas president välja lastejoonistuste konkursi Meie Eesti head asjad, kuhu saabus võistlustööd. Kõik joonistused on väljas virtuaalsel näitusel presidendi Facebook i kontol. President Ilves andis aastal mitmed intervjuud nii kodumaisele kui välispressile. 6

7 Sihtasutused ja mittetulundusühingud aastal jätkasid tööd Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu. Täiendavalt rahastati MTÜ 20. Augusti Klubi, Sihtasutust Konstantin Pätsi Muuseumi ja mittetulundusühingut Eesti Kodukaunistamise Ühendus aastast finantseerib kantselei Eesti Mälu Instituudi tegevust. Sihtasutus loodi 1. veebruaril 2008 ja eesmärgiks on Eesti Vabariigi kodanike suhtes või Eesti Vabariigi territooriumil okupatsiooni ja anneksiooni perioodil ( ) toime pandud inimõiguste süstemaatiliste rikkumiste erapooletu uurimise ning uurimistulemuste rahvusvaheliselt aktsepteeritavas vormis avaldamise korraldamine ja finantseerimine. Kaks esimest sihtasutust on asutanud Vabariigi President. Mõlemat sihtasutust juhib nõukogu, mille koosseisu määrab Vabariigi President aastal toetas riik ülaltoodud sihtasutusi ja mittetulundusühinguid euroga. Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (EKK) on Vabariigi Presidendi otsusega aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi. EKK tegevuse programmiliseks alusdokumendiks on koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide poolt iga kolme aasta järel vastu võetav Harta, mis sõnastab valdkonnad ja teemad, mille seire ja analüüsiga tuleb EKK-l tegeleda. EKK lähtus aastal oma tegevuses sihtasutuse põhikirjast ning aastal EKK Harta osaliste poolt vastu võetud programmdokumendist Harta2011, mis sõnastas sihtasutuse fookusteemadena aastateks hariduse, riigihalduse korrastamise, elukvaliteedi ja rahvustevahelised suhted. SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikirjaline tegevus näeb ette toetada kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja teadusalast tegevust Eesti Vabariigis. SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu andis aastal välja noore teadlase preemia, noore kultuuritegelase preemia, rahvaluule kogumispreemiad ja haridus- ning reaalteaduste preemiad. Kultuurirahastu allfond andis kaks korda välja noore sportlase preemiat. Traditsiooniliselt toetatakse Eesti Ajalooõpetajate Seltsi korraldatavat õpilaste ajalooalaste uurimustööde võistlust. Vabariigi Presidendi patroneeritav MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus korraldas aastal mitmeid kodukaunistamise alaseid üritusi ja propageeris kodukaunistamise ideed. Nimetatud tegevuste käigus anti välja album Kaunis Eesti Kodu aastal andis president Räpinas auhinnad Kaunis Eesti Kodu 2013 võitjatele. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum kasutas talle eraldatud vahendeid Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi, riigivanemate ning teiste riigitegelaste tegevuse uurimiseks teaduslikel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel. MTÜ 20. Augusti Klubi tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riikluse tugevdamisele ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele. 7

8 Haldustegevus aasta jooksul tehti hooldus- ja remonttöid ja restaureerimisi kantselei haldamisel olevates hoonetes kokku euro eest. Täiendav informatsioon aastal töötas kantseleis keskmiselt 59,15 (arv taandatud täistööajale) töötajat. Kantselei direktorile maksti aasta jooksul töö- ja muudeks tasudeks eurot aasta jooksul asus tööle 4 töötajat ja lahkus 5. Kantseleis oli seisuga tööl 59 töötajat ja teenistujat ning töötasu kulu koos puhkusetasude kohustusega aastas kokku oli eurot. Neli töötajat viibis lapsehoolduspuhkusel. Koolituste kogumaht oli keskmiselt 26 tundi töötaja kohta. Enamik töötajaid on kõrgharidusega, sh doktorikraadiga 6%, magistrikraadiga 26 % ja bakalaureusekraadi või rakenduskõrgharidusega 29 % (vt joonis 2). 5% töötajaist õpib hetkel edasi magistri- või doktoriõppes. töötajaist 37% on siin teenistuses olnud üle kümne aasta, 28% üle viie aasta ning 1-5 aastat töötanute osakaal on 29 %. Aasta jooksul lisandus 4 uut töötajat. Joonis 1. töötajate staaž seisuga

9 Joonis 2. haridustase seisuga Töötajate keskmine vanus on 45 aastat. Suurim töötajate vanuserühm on aastaste töötajate vanuserühm (29%), sellele järgneb aastaste vanuserühm (27%) ja aastaste vanuserühm (22%). Joonis 3. vanuseline koosseis seisuga

10 2013. aasta lõpu seisuga oli töötajate hulgas mehi 34% ja naisi 66%. Hinnang aasta tegevuskava elluviimisele Tegevusvaldkond: Riigipea põhiseaduslike funktsioonide täitmise tagamine Eesmärk: Vabariigi Presidendi põhiseaduslike ülesannete täitmise ettevalmistamine ja planeerimine tagamaks põhiseaduses sätestatud funktsioonide täitmist Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: Nõustati Vabariigi Presidenti sisepoliitilistes küsimustes, koguti, analüüsiti ja süstematiseeriti sisepoliitilise ning sotsiaalmajandusliku arengu kohta käivat infot, valmistati ette Vabariigi Presidendi siseriiklikke visiite, Vabariigi Presidendile materjale sisepoliitilisteks kõnedeks, pöördumiste, tervituste jms jaoks, teenindati Riigikaitse Nõukogu, Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlauda ja mõttekoda, koostati vastuseprojektid Vabariigi Presidendile adresseeritud kirjadele Eesti sisepoliitikat puudutavates küsimustes. Nõustati Vabariigi Presidenti välispoliitilistes küsimustes, koguti, analüüsiti ja süstematiseeriti välispoliitilist ning julgeoleku- ja kaitsealast infot, valmistati ette Vabariigi Presidendi visiite välisriikidesse, valmistati Vabariigi Presidendile ette materjalid välispoliitiliste kõnede, pöördumiste, tervituste jms jaoks, koostati vastuseprojektid Vabariigi Presidendile adresseeritud kirjadele Eesti välis- ja kaitsepoliitikat puudutavates küsimustes. Valmistati ette Vabariigi Presidendi seadused, otsused, käskkirjad; kontrolliti Riigikogus vastuvõetud seaduste põhiseadusele vastavust; korraldati armuandmispalvete läbivaatamist; korraldati teenetemärkide andmise ettepanekute arvelevõtmine ja ettepanekute esitamine Vabariigi Presidendile, kohtunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine, Vabariigi Presidendile õigusküsimustes adresseeritud pöördumiste läbivaatamine ja vastuseprojektide koostamine. Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata: Puuduvad. Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid kaasa eesmärkide/sihttaseme täitmisele Nõustati Vabariigi Presidenti sisepoliitilistes küsimustes, koguti, analüüsiti ja süstematiseeriti sisepoliitilist informatsiooni ning sotsiaalmajandusliku arengu kohta käivat infot. Korraldati Vabariigi Presidendi siseriiklikke visiite, valmistati ette Vabariigi Presidendile materjale sisepoliitiliste kõnede, pöördumiste, tervituste jms jaoks, teenindati Riigikaitse Nõukogu, Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlauda ja mõttekoda, koostati vastuseprojektid Vabariigi Presidendile adresseeritud kirjadele Eesti sisepoliitikat puudutavates küsimustes. Nõustati Vabariigi Presidenti välispoliitilistes küsimustes, koguti, analüüsiti ja süstematiseeriti välispoliitilist ning julgeoleku- ja kaitsealast infot, valmistati ette Vabariigi Presidendi visiite välisriikidesse, materjalid välispoliitiliste kõnede, pöördumiste, tervituste jms jaoks, koostati vastuseprojektid Vabariigi Presidendile adresseeritud kirjadele Eesti välis- ja kaitsepoliitikat puudutavates küsimustes. 10

11 Valmistati ette Vabariigi Presidendi otsuste ja käskkirjade eelnõud. Kontrolliti Riigikogus vastuvõetud seaduste vastavust põhiseadusele, vaadati läbi armuandmispalved, võeti arvele teenetemärkide andmise ettepanekud, korraldati kohtunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine. Vaadati läbi Vabariigi Presidendile õigusküsimustes adresseeritud pöördumised ning valmistati ette vastusprojektid. Korraldati asutajaliikme ülesannete täitmine Vabariigi Presidendi poolt asutatud sihtasutustes Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Eesti Koostöö Kogu. Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis jäid täitmata: Puuduvad. Hinnang tegevuskava elluviimisele Tegevuskava on olulises osas ellu viidud vastavalt kavandatule. III Hinnang sisekontrolli süsteemi kohta Kantseleis ei ole otstarbekas sisekontrolli üksust moodustada. Sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte, rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ja tunnustatud sisekontrolli põhimõtteid. ina hindan kantselei sisekontrollisüsteemi olulises osas tõhusaks, sest see hõlmab asutuse struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduure jt meetmeid, mis annavad mõistliku kindlustunde, et: asutuse tegevus on seaduspärane; asutuse varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest; asutuse tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste kõrge kvaliteet; asutuse tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja õigeaegne. 11

12 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Bilanss VARAD Lisa Arvelduskontod riigikassas Muud nõuded ja ettemaksed 2, Varud Käibevara kokku Osalus sihtasutustes Materiaalne ja immateriaalne põhivara 5,6, Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Muud kohustused ja ettemaksed 9, Eraldised Lühiajalised kohustused kokku Eraldised Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Akumuleeritud tulem KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

13 Tulemiaruanne TEGEVUSTULUD Lisa Teenuste müük 7, Saadud toetused ja muud tegevustulud 7, Tegevustulud kokku TEGEVUSKULUD Antud eraldised ja toetused Tööjõukulud Majandamiskulud 7, Muud tegevuskulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Tegevuskulud kokku Tegevustulem FINANTSTULUD JA -KULUD Intressikulu Tulem osaluselt Finantstulud ja -kulud kokku Aruandeperioodi tulem Siirded

14 Rahavoogude aruanne Lisa Rahavood põhitegevusest Tegevustulem Korrigeerimised: Põhivara kulum Käibemaksu kulu põhivara soetuselt Kokku korrigeeritud tegevustulem Käibevarade netomuutus Kohustuste netomuutus Muutus pensioni- ja esinduskulude eraldistes Rahavood põhitegevusest kokku Rahavood investeerimistegevusest Põhivara soetus Rahavood investeerimistegevusest kokku Rahavood finantseerimistegevusest Netofinantseerimine eelarvest Rahavood finantseerimistegevusest kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Puhas rahavoog Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Netovara muutuste aruanne Akumuleeritud tulem Riigieelarvesse akumuleeritud tulem seisuga Siire tulemi elimineerimisest Arvestuspõhimõtete muutus Riigieelarvesse akumuleeritud tulem seisuga Siire tulemi elimineerimisest Riigieelarvesse akumuleeritud tulem seisuga

15 Riigieelarve täitmise aruanne Eurodes Klassifikaatori kood Nimetus 2013 esialgne eelarve 2013 lõplik eelarve 2013 tegelik eelarve täitmine Tegelik täitmine miinus lõplik eelarve Üle viidud 2014 aastasse Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses Tulude laekumine 320 Riigilõivud Kaupade ja teenuste müük Muud tulud Tulude laekumine kokku Kulude eest tasumine 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 4 Eraldised Tegevuskulud Kulude eest tasumine kokku Riigikassast saadud siirded Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus Omatulusid oli kavandatud aastaks eurot. Kavandatud omatuludest laekus tegelikult eurot haldustegevusest. Eelarve kassalise täitmise aruanne ei ole võrreldav tulemiaruandega. Tulemiaruanne koostatakse tekkepõhiselt tulenevalt raamatupidamisarvestusele esitatavatest nõuetest

16 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud. Alates aastast muudeti pangakonto jääkide kajastamise põhimõtet. Kontode liikumist, mille jääkide piires saavad asutused raha vabalt kulutada ja jääk viiakse aasta lõpul automaatselt uude aastasse, kajastatakse kontol Arvelduskontod pankades. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes pangakonto jääki riigikassas. Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks eeltoodule ka kõrge likviidsusega väärtpabereid, mida on võimalik igal ajahetkel konverteerida rahaks (investeerimisfondide osakuid). Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Maksu-, lõivu- ja muud nõuded Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Varud Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest. 16

17 Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes Bilansis kajastatakse 100%-lise osaluse määraga neid osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes, mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel on valitsev või oluline mõju. Valitsev mõju tekib üldjuhul õigusest määrata enam kui 50% sihtasutuse või mittetulundusühingu juhtimisorgani liikmetest. Osalused on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni soetatud varad alates 1917 eurost) kroonist). Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse põhivara maksumusele. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: Hooned ja rajatised 2% Masinad ja seadmed 20% Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 33% Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20% Seifid 5% Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Immateriaalne põhivara Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: Tarkvara 50% Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmiste perioodide tegevustes, mille tulu on mõõdetav ja mille tagajärjel toote funktsionaalsus ei muutu. 17

18 Ümberhindlused Alates aastast tehakse täiendavaid ümberhindlusi aruandeperioodil maakatastrisse kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud varasemalt arvele võtmata või ümber hindamata. Ümberhindluste tegemisel kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millele turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud hinnata maad, kasutades maa maksustamishinda. Renditud varad Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Eraldised ja tingimuslikud kohustused Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse välja eraldi endistele pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Lahkumishüvitis kajastatakse samuti kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või pensionisuurenduse väljateenimist. Esinduskulude eraldisi kajastatakse sarnaselt pensionieraldisega. Tulude arvestus Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Lõivutulu kajastatakse kassapõhiselt, kuna lõivude määr on väike ja ajavahemik lõivude laekumisest kuni toimingu teostamiseni on lühike. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimääral. Kulude arvestus Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. 18

19 Siirded ja netovara Riigi rahalisi vahendeid haldab Rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi. Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade siirdena Rahandusministeeriumile. Bilansipäevajärgsed sündmused Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 31. märts 2014 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades. Riigieelarve täitmise aruanne Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised: a) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega, st nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude kuludena; b) materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata; c) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 19

20 Lisa 2 Muud nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük) Muud nõuded Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Majanduskulude ettemaksed töötajatele Töötasu ettemaksed töötajatele Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Nõuded ja makstud ettemaksed kokku Suuremateks nõueteks ostjate vastu olid Kaitseväele esitatud toitlustamise arve summas 587 eurot ja Tallinna Linnamuuseumile esitatud küttearve summas 356 eurot. Aruande koostamise ajaks olid kõik nõuded laekunud. Muud nõuded moodustavad töötajate tagasimaksed mobiiltelefonide kasutamise ja ostude eest. Ettemakstud tulevaste perioodide kuludena on näidatud perioodika tellimine eurot ja lähetuskulud eurot. Lisa 3 Varud Teenetemärgid Toiduainete varud Kokku Lisa 4 Osalus sihtasutustes Sihtasutused Osalused perioodi alguses Tulem kapitaliosaluse meetodil Osalused perioodi lõpus Eesti Koostöö Kogu Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu KOKKU Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu asutas 22. detsembril 1993 Vabariigi President Lennart Meri. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu eelkäija Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse asutas 12. märtsil 2003 Vabariigi President Arnold Rüütel. Mõlemaid sihtasutusi juhib nõukogu, mille koosseisu määrab Vabariigi President aastal toetas riik ülaltoodud sihtasutusi euroga, sh SA Eesti Koostöö Kogule eraldati eurot. 20

21 Lisa 5 Materiaalne põhivara Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Bilansiline väärtus perioodi alguses Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused Mahakandmised Amortisatsioon Amortisatsiooni ümberklassifitseerimine Liikumised kokku Bilansiline väärtus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus aastal soetati kantseleile president Arnold Rüütli 85. juubeli puhul tema portree. Maha kanti amortiseerunud ja kasutuskõlbmatut vara euro soetamisväärtuses ja vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti taotlusele anti neile üle jõusaali jõupink soetamisväärtusega eurot. Lõpetamata ehituse all on tellitud generaatorite projektdokumentatsioon ja aia väravate eelprojekt aastal paigaldatavatele generaatorile ja ehitatavale aiale. Ettemaks põhivara eest oli ka AS Riigi Kinnisvarale ülekantud diiselgeneraatori esimene osamakse. Lisa 6 Immateriaalne põhivara Tarkvara Bilansiline väärtus perioodi alguses Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus 0 Bilansiline väärtus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus 0 21

22 Lisa 7 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega ning muude tarnijatega I. Nõuded ja kohustused Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused Seisuga Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad Avaliku sektori üksused kokku Sidusüksused Kokku avaliku sektori ja sidusüksused Muud ettevõtjad Kõik kokku Seisuga Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad Avaliku sektori üksused kokku Sidusüksused Kokku avaliku sektori ja sidusüksused Muud ettevõtjad Kõik kokku II.Tulud ja kulud Tegevustulud Tegevuskulud Tegevustulud Tegevuskulud Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad Avaliku sektori üksused kokku Sidusüksused Kokku avaliku sektori ja sidusüksused Muud ettevõtjad Kõik kokku

23 Lisa 8 Võlad töötajatele Töötasu võlgnevus Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus Deklareerimata kinnipeetud tulumaks Deklareerimata kinnipeetud kogumispension Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse Puhkusetasude kohustus Võlad majanduskulude eest Kokku võlad töötajatele Deklareerimata maksukohustused on arvestatud töötasu võlgnevuselt, mis makstakse välja järgmise aasta jaanuaris. Puhkusetasude kohustus sisaldab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu. Võlgnevus majanduskuludes tekkis detsembrikuu lõpus töötajatele osutatud teenuste eest. Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed Lühiajalised kohustused Seisuga Maksud Sotsiaalmaks Füüsilise isiku tulumaks Erisoodustuselt arvestatud tulumaks Töötuskindlustusmaks Käibemaks 0 Kogumispensioni maksed Maksud kokku Muud kohustused Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku Seisuga Maksud Sotsiaalmaks Füüsilise isiku tulumaks Erisoodustuselt arvestatud tulumaks 789 Töötuskindlustusmaks Käibemaks 0 Kogumispensioni maksed Maksud kokku Muud kohustused Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku Maksuvõlad on tekkinud detsembrikuu töötasudelt ja osutatud erisoodustustelt. Aegunud maksuvõlgnevusi ei ole. Muude kohustustena on näidatud kantselei detsembrikuu krediitkaardi võlg pangale. 23

24 Lisa 10 Eraldised ja tingimuslikud kohustused Eraldised Perioodi algul Kasutatud perioodi jooksul Tühistatud / lisandunud perioodi jooksul Arvestatud intressikulu Perioodi lõpul 2012 Pensionieraldised s.h avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldis Muud eraldised Kokku s.h lühiajalised pikaajalised Pensionieraldised s.h avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldis Muud eraldised Kokku s.h lühiajalised pikaajalised Pensionieraldisena on bilansis kajastatud vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse 8, 9 ja 10 tulenev kohustus maksta ametist lahkunud presidentidele ja nende perekonnaliikmetele pensioni ning abikaasadele esindustasu ja lisaks 33 praeguse töötaja pensioni suurendus, mis on arvestatud avaliku teenistuse seaduse alusel. Lühiajalise kohustusena on näidatud järgmisel aastal väljamakstav pension ja esindustasu. Eelpool nimetatud seaduse alusel on presidendil õigus saada ametist lahkumisel ühekordset hüvitist ühe aasta ametipalga ulatuses, mis on kajastatud pikaajalistes eraldistes aasta jooksul maksti välja pensioniteks ja esindustasudeks eurot. Pensionieraldiste mitterahalisi siirdeid hinnati ümber eurot (s.h. pensionieraldisi eurot). Intressikulu eurot arvestatakse pensioni ja muude eraldiste 6% diskonteerimisest. Lisa 11 Antud eraldised ja toetused Eraldised sihtasutustele ja mittetulundusühingutele aastal toetas riik sihtasutusi ja mittetulundusühinguid euroga, sh SA Eesti Koostöö Kogu euroga SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastut euroga, MTÜ 20. Augusti Klubi euroga, SA Konstantin Pätsi muuseumi euroga, MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendust euroga ja sihtasutust Eesti Mälu Instituut euroga.. 24

25 Lisa 12 Teenuste müük ja muud tulud Muu teenuste müük Laekunud riigilõivud Kokku teenuste müük Muud tulud Kokku muud tulud Tegevustulud kokku Muu teenuse müük kajastab söökla müügikäivet ilma käibemaksuta. Lisa 13 Tööjõukulud Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud Avaliku teenistuse ametnike töötasud Töötajate töötasud Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud Koosseisuvälised töötasud Töötasukulud kokku Erisoodustused Sotsiaalkindlustusmaks Töötuskindlustusmaks Tulumaks erisoodustustelt Eripensionid ja pensionisuurendused Tööjõukulud kokku Keskmine töötajate arv (taandatud täistööajale) Avaliku teenistuse ametnikud 17,33 40,61 Töötajad 41,78 17,54 Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 1 1 Keskmine töötajate arv kokku 60,11 59,15 Tööjõukulud sisaldavad ka arvestatud puhkusetasude kohustust. Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud Ametikohad Töötasud Muud tasud Töötasud Muud tasud Vabariigi President direktor direktori asetäitja Kokku Vabariigi Presidendile arvestatud muude tasude all on kajastatud esindustasu. 25

26 Lisa 14 Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituse kulud Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Toiduained Muud kulud Kokku majandamiskulud aasta oli Vabariigi Presidendil aktiivse välissuhtluse aasta. Korraldati 29 välisvisiiti, millest ka kulude oluline tõus. Lisa 15 Muud tegevuskulud Käibemaksukulu Maamaks Valuuta kursivahed (v.a. finantstulud ja -kulud) Kokku muud tegevuskulud Lisa 16 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Materiaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 5) Kokku

27 Lisa 17 Siirded Rahalised siirded Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks Riigikassale üle antud laekumised Saadud teiselt riigiraamatupidamiskohustuslastelt Rahalised siirded kokku Siirded tulemi elimineerimiseks Siirded kokku Lisa 18 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta Lõpliku eelarve kujunemine Tulud Kulud Esialgne eelarve Üle toodud eelmisest aastast Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud Tegelikud arvestuslikud kulud Kokku lõplik eelarve Omatulusid oli kavandatud aastaks eurot, kuid tegelikult laekus kohvikus toidukaupade müügist eurot. Diiselgeneraatori soetamiseks oli planeeritud aasta eelarvesse eurot, kuid projekti kooskõlastamine Kultuuriväärtuste Ametis võttis planeeritust kauem aega ja projekti valmimine lükkus aastasse. Sellest tingituna kanti aasta eelarvesse üle eurot diiselgeneraatori projekti raha ja projektist tingitud täiendavate investeeringute eelarvesse eurot. Arvestuslike kulude eelarve vähenes aastal võrreldes esialgselt planeeritud eelarvega eurot, mis koosneb: Mittesotsiaalmaksutuludest makstavaks pensioniks oli planeeritud eelarvesse eurot. Tasutakse Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse 10 kohaselt presidendi surma korral igale presidendi töövõimetule pereliikmele toitjakaotuspensioni, mille suurus on pool presidendi ametipensionist. Eelarve jääk võrreldes esialgse eelarvega 674 eurot. Presidendi ametipensioniks eelarvesse oli planeeritud Makstakse vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse 9-le pärast ametivolituste lõppemist määraga 75% presidendi ametipalgast. Jääk eurot. Presidendi ja presidentide abikaasade esindustasudeks oli planeeritud eelarvesse eurot. Vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse 3 ja 8 1 kohaselt makstakse presidendile ja presidentide abikaasadele esindustasu. Presidendi esindustasu on 20% ametipalgast. Presidendi abikaasal on õigus saada esinduskulude katteks igakuiselt esindustasu, mille suurus on 30% presidendi ametipalgast. Pärast presidendi ametivolituste lõppemist makstakse presidendi abikaasale esindustasu 20% presidendi ametipalgast kuni abikaasa surmani. Jääk on eurot. Presidendi töötasuks oli planeeritud eelarvesse koos maksudega eurot. Jääk on eurot. 27

28 Esialgsesse eelarvesse planeeritud õppelaenude kustutamiseks ja tegelikult vaja läinud ja väljamakstud õppelaenude vahe koos maksudega oli 736 eurot. Tegevuskulude eelarve jääk oli eurot, mis kanti üle eelarveaastasse. Lisa 19 Bilansivälised kohustused Kasutusrent Lepingujärgsed maksukohustused Kasutusrendile võetud vara Transpordivahendid Olmetehnika Kokku Kasutusrendile on võetud 10 sõidukit. Olmetehnikana renditakse kohvimasinaid. Kasutusrendimaksed kajastuvad majanduskuludes. Kohustused tabelis on toodud koos käibemaksuga ja ilma kindlustusmakseteta. Lisa 20 Seotud isikud Seotud isikuna on käsitletud direktorit kui MTÜ Eesti Standardikeskus juhatuse liiget. MTÜ Eesti Standardikeskusest on tellitud aasta kinnisvara korrashoiu standard EVS (910:2011) summas 22,15 eurot ja kirjastandard EVS (882-1:2013) summas 15,40 eurot. 28

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: registrikood: 80078982 tänava/talu nimi: Räpina mnt.3a maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem