VAHEARUANNE 2018a. IV kvartal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VAHEARUANNE 2018a. IV kvartal"

Väljavõte

1 VAHEARUANNE 2018a. IV kvartal COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE Äriregistri kood Aadress Narva mnt 63/2, Tallinn Telefon E-post Veeb Aruandeperiood Audiitor KPMG Baltics OÜ Tegevusala elukindlustus, kood 6511

2 Sisukord Sisukord... 2 Seletuskiri vahearuande juurde Sissejuhatus Juhtimine Personal Majandustulemused Investeeringud Müügitegevus Tegevused aastal... 7 Juhatuse allkirjad aasta IV kvartali vahearuande juurde... 8 Raamatupidamise vahearuanne 2018 IV kvartal... 9 Lühendatud kasumiaruanne - 12 kuud... 9 Lühendatud koondkasumiaruanne - 12 kuud Lühendatud kasumiaruanne IV kvartal Lühendatud koondkasumiaruanne - IV kvartal Bilanss Rahavoogude aruanne - 12 kuud Lühendatud omakapitali muutuste aruanne aasta IV kvartali vahearuande lisad Lisa 1 Vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Lisa 2 Aruandeperioodil toimunud sündmused ja muutused, millel on oluline mõju ettevõtte majandustulemustele Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega

3 3

4 Seletuskiri vahearuande juurde 1. Sissejuhatus (edaspidi Compensa Elukindlustus) on üks vanimaid elukindlustusseltse Baltikumis, mille peakontor asub Eestis ja filiaalid Lätis ja Leedus. Compensa Elukindlustus kuulub täielikult Austria juhtivale kindlustusgrupile VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (edaspidi VIG või Grupp). Käesoleval aastal tähistab Compensa Elukindlustus 25. juubeliaastat, olles üks vanim elukindlustusseltsidest Eestis ja Baltikumis. Compensa Elukindlustuse juured ulatuvad aastasse, mil Eestis asutati Seesam Elukindlustus. Aastal 2007 ühendati sama kaubamärki kasutavad elukindlustusseltsid Eestis, Lätis ja Leedus ning registreeriti Euroopa äriühing Seesam Life Insurance SE peakontoriga Eestis. Aastast 2008 on Compensa Elukindlustuse omanikuks Vienna Insurance Group. Uut ärinime ja omaniku kaubamärki Compensa kasutab ettevõte alates aastast. Compensa Elukindlustusel on kolmes Balti riigis kokku 20 kontorit ning ettevõttes töötab ligikaudu 197 inimest. Aastast 2015 kuuluvad Compensa Elukindlustusega ühte konsolideerimisgruppi (edaspidi Compensa) Vienibas Gatve Investment OÜ, Compensa Life Distribution UAB (Compensa Elukindlustuse tütarettevõtted) ja Vienibas Gatve Properties SIA (Vienibas Gatve Investment OÜ tütarettevõte). Tütarettevõtetes töötas seisuga kokku 13 inimest. Compensa Elukindlustuse eesmärgiks on aidata oma klientidel finantsriskidega toime tulla, pakkudes selleks paindlikke ja kaasaegseid kindlustuslahendusi. Compensa Elukindlustuse tooteportfelli kuuluvad garanteeritud tootlusega ja investeerimisriskiga kogumistooted, surmajuhtumikaitsega elukindlustustooted, õnnetusjuhtumikindlustus ning erinevad lisakindlustused. Ettevõtte filiaalides Lätis ja Leedus pakutakse ka tervisekindlustust. Compensa Elukindlustuse äritegevus on suunatud nii era- kui ka äriklientidele. Baltikumis teenindab Compensa Elukindlustus kokku üle kliendi, kelle varade maht ulatub üle 275 miljoni euroni. Eestis on Compensa Elukindlustus suurim kindlustuspensionide väljamaksja. Compensa Elukindlustuse tegevuse üle teostab finantsjärelvalvet Finantsinspektsioon. Vienna Insurance Group on üks suurimaid börsil noteeritud rahvusvahelistest kindlustuskontsernidest Kesk- ja Ida- Euroopas ja tegutseb nii elukindlustuse- kui ka kahju- ja edasikindlustuse valdkonnas. Gruppi kuulub ligikaudu 50 kindlustusseltsi 25 riigist, kus töötab kokku umbes töötajat. Grupi peakontor asub Viinis. VIG eesmärgiks on tagada finantsstabiilsus ja kõrgel tasemel turvalisus oma klientidele, aktsionäridele, partneritele ja töötajatele. Läbi konservatiivse investeerimispoliitika on VIG saavutanud kõrge rahvusvahelise krediidireitingu Standard&Poor s A+. Grupi aktsiad on noteeritud Viini ja Praha börsidel. VIG kindlustusmaksete kogumaht ulatus aastal 9,4 miljardi euroni, millest ligikaudu pool laekus Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnast. VIG majandustulemuste kohta saab lisainformatsiooni veebilehe aadressil 4

5 2. Juhtimine Compensa Elukindlustuse juhatus on neljaliikmeline ja sinna kuuluvad juhatuse esimees Olga Reznik ning liikmed Tanel Talme, Tomas Milašius ja Viktors Gustsons. Juhatuse liikmete volitused kehtivad kuni 30. juunini aastal. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad on järgmised: Juhatuse esimees Olga Reznik vastutab Baltikumis Compensa üldjuhtimise, juriidiliste teenuste, vastavuskontrolli ja riskijuhtimise, kindlustustehniliste teenuste ja tootearenduse eest. Lisaks vastutab juhatuse esimees turunduse ja personalijuhtimise eest Eestis ja Baltikumis ning täiendavalt üksuse juhtimise, kahjukäsitluse, müügijuhtimise ja kliendihalduse, kindlustuslepingute haldamise ja kindlustusriskide hindamise eest Eestis. Juhatuse liikme Tanel Talme vastutusvaldkonnad Baltikumis on IT teenused, kontrolling (controlling), finants- ja investeerimisteenused ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine. Juhatuse liikmed Läti filiaali juht Viktors Gustsons ja Leedu filiaali juht Tomas Milašius vastutavad filiaalide üldjuhtimise ning müügi-, kliendihalduse- ja turundustegevuse eest, samuti kahjukäsitluse ja kindlustusriskide hindamise eest ning personalijuhtimise eest filiaalides. Compensa Elukindlustuse nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu esimees on Franz Fuchs ning nõukogu liikmed on Elisabeth Stadler, Ireneusz Arczewski, Artur Borowinski ja Roman Theisen. Aktuaarse funktsiooni eest Compensa Elukindlustuses vastutab Compensa Leedu filiaali peaaktuaar Sigita Ažusieniene. Compensa Elukindlustuse riskijuht on Artjom Saia. Compensa Elukindlustuse siseauditi juht on Ellen Kass. Compensa Elukindlustuse audiitor on KPMG Baltics OÜ. 3. Personal Aasta lõpu seisuga töötas Compensa Elukindlustuses 197 töötajat, kellest 60 töötas Eesti üksuses, 52 Läti filiaalis ja 85 Leedu filiaalis a lõpu seisuga oli 10 töötajat lapsehoolduspuhkusel, 3 töötajat Läti filiaalist ning 7 töötajat Leedu filiaalist. Tütarettevõtetes töötas aasta lõpu seisuga 13 töötajat. Aruandeperioodi keskmine töötajate arv Compensas Elukindlustuses oli 174 (2017. aastal 165). Personialiga seotud kulud koos vastavate maksudega oli 4,82 milj eurot (2017. aastal 4,30 miljonit eurot). 4. Majandustulemused Compensa konsolideeritud tulemuseks Baltikumis kujunes aastal 3,72 miljonit eurot kasumit. Compensa Elukindlustuse kasum oli 3,53 miljonit eurot (2017. aastal teenis Compensa Elukindlustus kasumit 2,77 miljonit eurot). Jätkuvalt kasvas Compensa müügikäive. Kindlustusmakseid koguti 93,20 miljonit eurot, mis on 15,7% rohkem võrreldes eelmise majandusaastaga (2017. aastal 80,52 miljonit eurot). Väljamakseid tehti kogusummas 25,93 miljonit eurot, mis on 30,8% rohkem, kui eelmisel aastal (2017. aastal 19,82 miljonit eurot). Compensa tegevuskulud (lepingute sõlmimiskulud ja administratiivkulud) olid aastal kokku 18,48 miljonit eurot (2017. aastal 17,13 miljonit eurot), mis eelmise aastaga võrreldes on kasvanud 7,9% võrra. Tegevuskulude kasv tulenes peamiselt uute lepingute sõlmimisega seotud kulude suurenemisest Läti ja Leedu filiaalides. Sõlmimiskulud kasvasid 6,6% võrreldes eelmise aastaga (2018. aastal olid sõlmimiskulud 14,19 miljonit eurot, aastal 13,26 miljonit eurot), moodustades tegevuskuludest kokku 76,8% (2017. aastal 77,4%). Compensa aktsiakapitali suurus on eurot. 5

6 5. Investeeringud Compensa teenis aastal investeerimistegevuselt netotulu 1,47 miljonit eurot (2017. aastal 7,97 miljonit eurot). Compensa konservatiivne investeerimispoliitika on suunatud pikaajalise finantstootluse ja stabiilsuse tagamisele, säilitades samas ka investeeringute likviidsuse ja hajususe. Seisuga moodustab kinnisvarainvesteering 0,7% kogu investeerimisportfellist (2017. aastal 0,8%), investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse moodustas 1,0% kogu investeerimisportfellist (2017. aasta lõpus 0,0%), investeeringud aktsiatesse ja fondidesse koos investeerimisriskiga kindlustuslepingute alusvaraga moodustasid 23,3% kogu investeerimisportfellist (2017. aasta lõpus 23,1%), lunastustähtajani hoitavad investeeringud moodustasid 22,1% kogu investeerimisportfellist (2017. aasta lõpus 24,1%), müügivalmis varade osakaal kogu investeerimisportfellist moodustas 47,3% (2017. aasta lõpus 44,2%), laenud ja muud nõuded (tähtajalised hoiused) moodustasid 5,5% kogu investeerimisportfellist (2017. aasta lõpus 7,8%). Compensa soovib tagada oma klientidele pikaajalise kindlustunde ja stabiilsuse investeeringute tootluses. Klientide lepingute katteks olevad investeeringud moodustasid aasta lõpu seisuga 275,17 miljonit eurot (2017. aasta lõpus 237,93 miljonit eurot), kasvades aastaga 15,6% ehk 37,24 miljoni euro võrra. 6. Müügitegevus Compensa Elukindlustus kogus Baltikumis 2018 aasta12 kuuga 93,20 miljonit eurot kindlustusmakseid ning kogulaekumiste maht kasvas võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga kokkuvõtvalt 15,7% (2017. aasta 12 kuuga laekus makseid 80,53 miljonit eurot). Eestis kasvas laekumiste maht 4,2%, Lätis 16,3% ja Leedus 20,5%. Seisuga oli Compensa Elukindlustusel kokku jõusolevat kindlustuslepingut, millest 2018 aasta jooksul jooksul sõlmiti lepingut. Compensa kindlustuslepingutega on kindlustatud ligi 178 tuhat isikut kogu Baltikumis. Tabel. Compensa kindlustusmaksete laekumiste võrdlus 2018/2017 Kindlustusmaksed kokku (miljonit eurot)* 12 kuud kuud 2017 Muutus Eesti 19,97 19,16 4,2% Leedu 53,92 44,76 20,5% Läti 19,31 16,60 16,3% Kokku 93,20 80,53 15,7% * Kogutud kindlustusmaksed sisaldavad laekumisi nii kindlustus- kui ka investeerimislepingutele. Laekumisi investeerimislepingute alusel ei kajastata kasumiaruande real Brutopreemiad. 6

7 7. Tegevused aastal Klientide usaldus ning rahulolu on Compensale esmatähtsad, seetõttu on meie prioriteediks järjepidev kliendisuhete tugevdamine läbi kindlustusteenuse arendamise ja klienditeeninduse kvaliteedi tõstmise. Kõikides riikides täiendame jätkuvalt sisemisi töövahendeid, mis teevad lepingute haldamise kiiremaks ja mugavamaks ning aitavad osutada veelgi kiiremat kahjukäsitlust. Arendame järjepidevalt e- teenuseid suurendamaks klientide kasutajamugavust. Compensa on oma tegevuses sotsiaalsest vastutusest teadlik. Panustame läbi turundustegevuste ühiskonna elukindlustusalaste teadmiste kasvatamisse, tutvustades erinevaid kindlustustooteid ja võimalusi iseenda, laste ja lähedaste tuleviku kindlustamiseks. Samuti püüame märgata ning vabatahtliku tegevusega toetada neid, kes ühiskonnas enam abi vajavad. Juubeliaastal keskendume raske haigusega seotud finantsriskide maandamisele läbi kriitiliste haiguste kindlustuskaitse. Iga sõlmitud kindlustuskaitse eest oleme otsustanud annetada 5 eurot Hille Tänavsuu vähiravifondile Kingitud Elu. Compensas jälgime, et meie äritegevus oleks vastavuses seadusest tulenevate nõuetega. Aastal 2018 jõustuvad mitmed Euroopa Liidu õigusaktid (nt. kindlustusturustuse direktiiv, kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente puudutav määrus, isikuandmete kaitse üldmäärus), mille rakendamiseks on algatatud ettevõttesisesed projektid. Juhatuse eesmärgiks on tagada Compensa jätkusuutlik äritegevus ning edasine kasv. Fookuses on kvaliteetne klienditeenindus, kindlustustoodete arendamine ning turuosa suurendamine kogu Baltikumis. Olga Reznik Juhatuse esimees 7

8 Juhatuse allkirjad aasta IV kvartali vahearuande juurde Juhatus kinnitab lehekülgedel 9 kuni 17 toodud aasta IV kvartali vahearuande koostamise õigsust. Juhatuse esimees Olga Reznik Juhatuse liige Tanel Talme Juhatuse liige Viktors Gustsons Juhatuse liige Tomas Milašius

9 Raamatupidamise vahearuanne 2018 IV kvartal Lühendatud kasumiaruanne - 12 kuud eurodes 12 kuud kuud kuud kuud 2017 Brutopreemiad Edasikindlustuse preemiad Netopreemiad Teenustasud Investeeringutulud Netotulu / kulu investeeringute realiseerimisest Neto investeeringute väärtuse muutus läbi kasumiaruande Muud tulud Tulud kokku Kindlustuslepingute väljamaksed ja kohustuste muutus Rahuldamata nõuete eraldise muutus ja nõuete käsitluskulud Edasikindlustaja osa esinenud nõuetes Esinenud nõuded netona edasikindlustusest Investeerimisriskiga lepingute finantskohustuste väärtuse muutus Investeerimislepingute finantskohustuste väärtuse muutus Sõlmimiskulud Administratiivkulud Investeeringute halduskulud Muud tegevuskulud Kulud kokku Kasum(-kahjum) enne maksustamist Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum

10 Lühendatud koondkasumiaruanne - 12 kuud eurodes 12 kuud kuud kuud kuud 2017 Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) Muud koondkasumid Kasum (-kahjum) õiglase väärtuse muutusest müügivalmis finantsvaradelt Aruandeaasta muu koondkasum (-kahjum) kokku Kokku aruandeperioodi koondkasum (- kahjum)

11 Lühendatud kasumiaruanne IV kvartal eurodes IV kvartal 2018 IV kvartal 2017 Konsol IV kv 2018 IV kv 2017 Brutopreemiad Edasikindlustuse preemiad Netopreemiad Teenustasud Investeeringutulud Netotulu / kulu investeeringute realiseerimisest Neto investeeringute väärtuse muutus läbi kasumiaruande Muud tulud Tulud kokku Kindlustuslepingute väljamaksed ja kohustuste muutus Rahuldamata nõuete eraldise muutus ja nõuete käsitluskulud Edasikindlustaja osa esinenud nõuetes Esinenud nõuded netona edasikindlustusest Investeerimisriskiga lepingute finantskohustuste väärtuse muutus Investeerimislepingute finantskohustuste väärtuse muutus Sõlmimiskulud Administratiivkulud Investeeringute halduskulud Muud tegevuskulud Kulud kokku Kasum(-kahjum) enne maksustamist Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

12 Lühendatud koondkasumiaruanne - IV kvartal eurodes IV kvartal 2018 IV kvartal 2017 Konsol IV kv 2018 IV kv 2017 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) Muud koondkasumid Kasum (-kahjum) õiglase väärtuse muutusest müügivalmis finantsvaradelt Aruandeaasta muu koondkasum (- kahjum) kokku Kokku aruandeperioodi koondkasum (- kahjum)

13 Bilanss eurodes VARAD Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud Kinnisvarainvesteeringud Finantsinvesteeringud kokku Investeeringud tütarettevõttetesse Aktsiad ja osad kajastatud õiglases väärtuses läbi kasumiaruande Lunastustähtajani hoitavad investeeringud Müügivalmis finantsvara Laenud ja nõuded Finantsinvesteeringud kokku Muud nõuded Raha ja raha ekvivalendid Edasilükkunud tulumaksuvarad Varad kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Omakapital kokku KOHUSTUSED Allutatud laen Kohustused kindlustuslepingutest Kohustused edasikindlustuslepingutest Finantskohustused investeerimisriskiga lepingutest Finantskohustused investeerimislepingutest Muud kohustused Kohustused kokku OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU

14 Rahavoogude aruanne - 12 kuud eurodes RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 12 kuud kuud kuud kuud 2017 Laekunud kindlustuspreemiad Laekunud investeerimislepingutelt Makstud hüvitised ja kahjud Finantskohustuste väljamaksed Edasikindlustuspreemiad, kahjud ja komisjonid (neto) Makstud tegevuskulud Muud tulud ja kulud Neto rahavood aktsiatelt ja osakutelt Saadud dividendid Neto rahavood võlainstrumentidest ja deposiitidest Saadud intressid Makstud varahaldusteenuste kulud Rahavood äritegevusest kokku RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Tütarettevõtte soetus Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus/müük Antud laenud Antud laenude tagasimaksed Saadud intressid investeerimisest Rahavood investeerimistegevusest kokku RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST Allutatud laen tagasimakse Makstud dividendid Allutatud laenu intress Rahavood finantseerimisest kokku RAHAVOOD KOKKU RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES Raha ja raha ekvivalentide muutus Valuutakursside muutuste mõju RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS

15 Lühendatud omakapitali muutuste aruanne eurodes Aažio Aktsiakapital Reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum Omakapital kokku Saldo Kasumi jaotus Muude reservide muutus Aruandeaasta kasum (-kahjum) Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku Saldo Kasumi jaotus Muude reservide muutus Aruandeaasta kasum (-kahjum) Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku Saldo

16 2018. aasta IV kvartali vahearuande lisad Lisa 1 Vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Käesolev vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 Vahearuanded nõuetega lühendatud vahearuannete kohta. Vahearuandes on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuandes uuesti lahti ei kirjutata. Lisa 2 Aruandeperioodil toimunud sündmused ja muutused, millel on oluline mõju ettevõtte majandustulemustele Madala riskiga valitsuste ja ettevõtete võlakirjad pakuvad väikest tootlust, mistõttu on keeruline leida uusi sobivaid investeerimisvõimalusi. Nimetatud tegurid on mõjutanud otseselt ka investeerimistulemusi. Hinnangud tuleviku suremusele, tegevuskuludele ja lepingute katkestusmääradele võrreldes möödunud aastaga ei ole muutunud. Muutusi ei ole toimunud ka ettevõtte kindlustusriskide juhtimise põhimõtetes. Finantsriskide võtmises jätkatakse konservatiivsemate põhimõtete järgi. Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega Tabel. ostetud teenused 2018/2017 eurodes Juhatuse liikmete tasud koos vastavate maksudega Emaettevõtja Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Edasikindlustus Muud teenused Grupi ettevõte TBIH Financial Services N.V Allutatud laenu intressid Grupi ettevõte LVP Holding GmbH Allutatud laenu intressid Grupi ettevõte VIG Re zajišťovna a.s. Edasikindlustus Grupi ettevõte Compensa Vienna Insurance Groupe ADB Vara ja riskikindlustus Grupi ettevõte Compensa Services SIA Muud teenused Compensa võttis a. summas EUR allutatud laenu emaettevõttelt VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). Laenu pikkus on 10 aastat ja aastal oli intressikulu eurot (2016. aastal eurot). Mais 2011 anti laen üle grupi ettevõttele TBIH Financial Services N.V. Mais 2017 anti laen üle grupi ettevõttele LVP Holding GmbH. 16

17 Allutatud kohustus tasuti täies mahus koos intressidega detsembris Compensa soetas investeerimiseesmärgil VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. poolt emiteeritud pikaajalise võlakirja VIG FUND, mille lunastamistähtaeg on Võlakirja aastane intressimäär on 4,05%. Võlakirja nominaalväärtus on eurot. Arvestuslik tulu võlakirjalt 2018 aastal oli eurot aasta jooksul on emitent tasunud intresse eurot ning lunastanud eurot (kokku on lunastatud eurot). Võlakirja turuväärtus seisuga on eurot. Compensa osales 2016.a. oktoobris investeerimiseesmärgil VIG kontserni siseses laenuprojektis, kus VIG grupi ettevõte VIG FUND uzavřený investiční fond a.s. võttis laenu kinnisvara soetamiseks. Compensa osalus antud projektis on eurot. Laenu tagatiseks on soetatud kinnisvara. Laen maksti välja Laenu pikkus on 10 aastat, intress 2,30%. Laenu tagasimakse toimub annuiteetgraafiku alusel kord kvartalis seisuga on laenu jääk eurot ning 2018 aastal intressitulu oli eurot. Compensa osales 2018 aastal VIG kontserni siseses laenuprojektis, kus anti laenu VIG Fund,a.s ja tema tütar ettevõttele Atrium Tower s.a. kinnisvara arenduseks. Vig Fund, a.s. laenu summa oli , laenu tähtaeg , intressmäär 2,5%. Laenu tagasimaks algab 2019 aastal annuiteetgraafiku alusel kaks korda aastas. Laenult saadud intressitulu 2018 aastal euri. Laenu jääk oli euri Atrium Tower s.a. le antud laenu summa oli , laenu tähtaeg , intressmäär 2,5%. Laenu tagasimakse toimub lepingu lõppemisel ühe summana, intressimaksed toimuvad alates 2019 aastast 2 korda aastas. Laenult saadud intressitulu on euri. Laenujääk seisuga on euri Kohustused edasikindlustuslepingutest seisuga on Grupi ettevõtte VIG Re zajišťovna a.s. vastu summas eurot ( seisuga oli kohustus eurot). Kohustused edasikindlustuslepingutest seisuga on emaettevõtja ees eurot ( seisuga eurot). Juhatuse liikmete lahkumishüvitused on 6 kuu lepingujärgse tasu suuruses summas 17

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Salva Kindlustuse AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017

Salva Kindlustuse AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 Ärinimi: Aadress: Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn Äriregistri kood: 10284984 Telefon: +372 6800 500 Elektronpost: salva@salva.ee Interneti kodulehekülg: www.salva.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne 2017. aasta III kvartali vahearuanne ERGO INSURANCE SE 2017. aasta III kvartali VAHEARUANNE Ärinimi Äriregistri nr 10017013 Aadress Telefon 610 6500 A. H. Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Juhatus Nimi Allkiri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx 2018. AASTA NELJANDA KVARTALI VAHEARUANNE Nimi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond Registrikood 80206477 Aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Telefon 667 1800 Elektronpost Veebileht Majandusaasta Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Eraldiseisvad aasta raamatupidamise aastaaruanded

Eraldiseisvad aasta raamatupidamise aastaaruanded Eraldiseisvad 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanded SISUKORD Ettevõtte andmed 2 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 3 2018. aasta tegevusaruanne 9 Eraldiseisev koondkasumiaruanne 18 Eraldiseisev finantsseisundi

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 01.01.2018 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem