Kasutusjuhend Külmkambriga lauakülmik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kasutusjuhend Külmkambriga lauakülmik"

Väljavõte

1 Kasutusjuhend Külmkambriga lauakülmik TX

2 Seadme ülevaade Sisu 1 Seadme ülevaade Seadme ja varustuse ülevaade Seadme kasutusvaldkond Vastavus Ülespanekumõõdud Energia säästmine Üldised ohutusjuhised Juht- ja näiduelemendid Juht- ja kontrollelemendid Käikuvõtmine Seadme transportimine Seadme paigaldamine Uksepiiraja vahetamine Pakendi utiliseerimine Seadme ühendamine Seadme sisselülitamine Käsitsemine Jahutusosa Jääkamber Hooldus Sulatamine Seadme puhastamine Sisevalgusti väljavahetamine Klienditeenindus Rikked Kasutusest kõrvaldamine Seadme väljalülitamine Kasutusest kõrvaldamine Seadme utiliseerimine... 8 Tootja tegeleb pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamisega. Seetõttu palume teilt mõistvat suhtumist, kui jätame endale kuju, varustuse ja tehnoloogia muutmise õiguse. Et oma seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas juhendis äratoodud juhised hoolikalt läbi. Juhend kehtib erinevatele mudelitele, seetõttu võib esineda kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*). -ga, tegevuse tule- Tegevuskorraldused on tähistatud mused -ga. 1 Seadme ülevaade 1.1 Seadme ja varustuse ülevaade Märkus u Paigutage toiduained külmikusse sorteeritult nagu joonisel näidatud. Nii töötab külmik energiasäästlikult. u Riiulid, sahtlid või korvid on tarneseisundis paigutatud optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Fig. 1 (1) Termostaadikorpus, (7) Klaasriiul sisevalgustus (2) Külmkamber (8) Külmim tsoon (3) Või- ja juusturiiul (9) Juurviljaalused (4) Pudeliriiul (10) Seadejalad ees ja transpordirullid* taga (5) Pudelihoidja (11) Sulatusvee äravool (6) Klapiga võre (12) Tüübisilt 1.2 Seadme kasutusvaldkond Seade sobib eranditult kodumajapidamistes või sarnases tingimustes toiduainete jahutamiseks. Selleks on nt kasutamine - personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes, - külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutuses, - toitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis Kasutage seadet eranditult kodumajapidamise raames. Kõik muud kasutusviisid on keelatud. Seade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide ega teiste sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EG alla langevate ainete ning toodete jahutamiseks või säilitamiseks. Seadme väärotstarbeline kasutamine võib põhjustada säilitatavate toodete kahjustumist või tuua kaasa nende roiskumise. Lisaks eelnevale ei sobi seade käitamiseks plahvatusohtlikes piirkondades. Seade on mõeldud kliimaklassist sõltuva piiratud välistemperatuuri käes kasutamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile. Märkus upidage äratoodud ümbrustemperatuuridest kinni, sest vastasel juhul jahutusvõimsus väheneb. Kliimaklass ümbrustemperatuuridele SN 10 C kuni 32 C N 16 C kuni 32 C ST 16 C kuni 38 C 2

3 Üldised ohutusjuhised Kliimaklass ümbrustemperatuuridele T 16 C kuni 43 C 1.3 Vastavus Külmaaineringlus on tiheduse suhtes üle kontrollitud. Seade vastab üldtunnustatud ohutusnõuetele ja EÜ direktiividele 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2009/125/EÜ ning 2010/30/EÜ. Juhised kontrollinstituutidele: Kontrollimised tuleb läbi viia kehtivate normide ja direktiivide alusel. Seadmete ettevalmistamine ja kontrollimine tuleb läbi viia tootjapoolseid koormamisplaane ja kasutusjuhendis esitatud juhiseid arvesse võttes. 1.4 Ülespanekumõõdud Fig. 2 Mudel a b c c' d e e' g h TX Energia säästmine - Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni. - Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte, pliidi, küttekeha jms lähedusse. - Energiatarve sõltub paigaldustingimustest nagu nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.2). - Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks. - Mida madalamaks temperatuur seatakse, seda suurem on energiatarve. - Paigutage toiduained sorteeritult (vt. Seadme ülevaade). - Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatuna ja kaetuna. Sedasi välditakse härmatise teket. - Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik. - Soojade toitude sissepanemiseks: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda. - Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada. - Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles. Tolmusadestised suurendavad energiatarvet: - Puhastage külmamasin koos soojusvahetiga - metallvõre seadme tagaküljel - kord aastas tolmust. 2 Üldised ohutusjuhised Ohud kasutajale: - Antud seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast, samuti vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning oskustega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad saavad sellest põhjustatavatest ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. - Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist. - Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja. - Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega. - Seadme remonditöid ja muud sekkumist ning ja võrguühendusjuhtme väljavahetamist tohib teostada üksnes klienditeenindus või selleks vastava väljaõppe saanud oskuspersonal. - Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele. - Hoidke käesolev juhend hoolikalt alles ning andke see seadme üleandmisel järgmisele omanikule edasi. - Spetsiaallambid (hõõglambid, LED, luminofoortorud) on mõeldud seadme siseruumi valgustamiseks ega sobi ruumide valgustamiseks. Tulekahju oht: - Seadmes sisalduv külmaaine R 600a on keskkonnasõbralik, kuid süttimisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida. Külmaaine torustikku ei tohi kahjustada. Seadme sees ei tohi kasutada lahtist tuld ega süttimisallikaid. Seadme sees ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadmeid, jäätisevalmistajat jne). Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süütamisallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust. 3

4 Juht- ja näiduelemendid - Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida. - Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmel tulekahju põhjustada. - Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumaid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida. Alla- ja ümberkukkumisoht: - Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, uksi jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta. Toidumürgituse oht: - Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid. Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht: - Vältige naha pidevat kontakti külmade pindadega ning külmade või külmutatud esemetega või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid. Jäätist, eriti mahlajäätist või jäätisekuubikuid ei tohi kohe ja liiga külmalt tarvitada. Vigastuste ja kahjustuste oht: - Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid. - Ärge eemaldage jääd teravate esemetega. Järgige vastavasisulisi juhised teistes peatükkides: GEFAHR WARNUNG VORSICHT ACHTUNG tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused. tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused. tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused. tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid. 3 Juht- ja näiduelemendid 3.1 Juht- ja kontrollelemendid (1) Temperatuuriregulaator 4 Käikuvõtmine 4.1 Seadme transportimine Fig. 3 ETTEVAATUST Vigastuste ja kahjustuste oht valesti transportides! u Transportige seadet pakitult. u Transportige seadet püstises asendis. u Ärge transportige seadet üksinda. 4.2 Seadme paigaldamine Tulekahju oht niiskuse tõttu! Kui voolu all olevad osad või võrguühendusjuhe niiskeks läheb, siis või tekkida lühis. u Seade on töötatud välja suletud ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage külmikut õues, niiskes ega veepritsemete läheduses. Tulekahju oht lühise tõttu! Kui seadme või mõne teise seadme võrgukaabel/pistik puutub vastu seadme tagaseina, siis võib võrgukaabel/pistik seadme vibreerimise tõttu kahjustada saada nii, et tekib lühis. u Pange seade nii üles, et see ei puudutaks pistikuid ega võrgukaableid. u Ärge ühendage seadet ega teisi seadmeid seadme tagaosa piirkonnas asuvatesse pistikutesse. Tulekahju oht külmaaine tõttu! Seadmes sisalduv külmaaine R 600a on keskkonnasõbralik, kuid süttimisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida. u Vältige külmaringluse torustiku kahjustamist. Hinweis tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid. Tulekahju ja kahjustuste oht! u Külmikule ei tohi asetada soojust eraldavaid seadmeid nagu nt mikrolaineahju, rösterit jms! 4

5 Käikuvõtmine Tulekahju- ja kahjustuste oht blokeeritud ventilatsiooniavade tõttu! u Hoidke ventilatsiooniavad alati vabad. Hoolitsege alati hea ventilatsiooni eest! TÄHELEPANU Kahjustuste oht kondensvee tõttu! u Ärge paigaldage külmikut vahetult teise külmiku/sügavkülmiku kõrvale. q Seadme esinevate kahjustuste korral tuleb enne seadme ühendamist pöörduda viivitamatult seadme tarnija poole. q Paigalduskoha põrand peab olema horisontaalne ja sile. q Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte, pliidi, küttekeha jms lähedusse. q Paigaldage seade alati tagaküljega vahetult vastu seina. q Seadet tohib nihutada ainult täitmata seisundis. q Ärge paigaldage seadet ilma abiliseta. q Seadme paigaldusruum peab olema normi EN 378 kohaselt iga 8 g külmaaine R 600a kohta 1 m 3 ruumalaga. Kui paigaldusruum on väiksem, siis võib külmaringluse lekke korral moodustuda süttimisohtlik gaasi-õhu segu. Külmaaine kogus on esitatud seadme sisemuses asuval tüübisildil. u Võtke ühenduskaabel seadme tagaseinalt maha. Eemaldage seejuures kaablihoidik, sest vastasel juhul tekib vibratsioonimüra! u Tõmmake iluliistudelt kaitsekiled maha. u Eemaldage kõik transpordikaitsme detailid. u Utiliseerige pakend. (vt. 4.4) u Joondage seade kaasasoleva lihtvõtmega seadejalgade (A) kaudu ning vesiloodi kasutades stabiilselt ja horisontaalselt välja. Märkus u Puhastage seade (vt. 6.2). Kui seade paigaldatakse väga niiskesse ümbruskonda, siis võib selle välisküljele tekkida kondensvesi. u Veenduge, et paigalduskohas oleks alati hea ventilatsioon. 4.3 Uksepiiraja vahetamine Vajadusel saate piiraja asukohta muuta. Tehke kindlaks, et järgmised tööriistad on käepärast: q Torx 25 q Torx 15 q Kaasasolev lihtvõti q Vaj. teine isik montaažitöödeks ETTEVAATUST Vigastusoht ukse väljapöördumisel! u Hoidke ust hästi kinni. u Asetage uks ettevaatlikult maha. Fig. 4 Uksekäepidemega seadmete puhul u Toimige graafilisel joonisel esitatud positsiooninumbrite järjekorras. 4.4 Pakendi utiliseerimine Lämbumisoht pakendimaterjali ja kilede tõttu! u Ärge lubage lastel pakendimaterjaliga mängida. Pakend on valmistatud taaskäideldavast materjalist: - Lainepapp/papp - Vahtpolüstüroolist detailid - Polüetüleenist kiled ja kotid - Polüpropüleenist sidumislindid - Polüetüleenist klaasiga naeltega koostatud puitraam* u Viige pakendimaterjal ametlikku jäätmekogumispunkti. 4.5 Seadme ühendamine TÄHELEPANU Elektroonika kahjustamise oht! u Ärge kasutage sildalaldeid (alalisvoolu muundamine vahelduv- või pöördvooluks) ega energiasäästupistikuid. Tulekahju ja ülekuumenemise oht! u Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega jaotuskarpe. Paigalduskoha vooluliik (vahelduvvool) ja pinge peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele (vt. Seadme ülevaade). Pistikupesa peab olema eeskirjadekohaselt maandatud või elektriliselt kaitsmega kaitstud. Kaitsme rakendumisvool peab jääma vahemikku 10 A kuni 16 A. Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest eraldada. Ta peab paiknema väljaspool seadme tagakülje piirkonda. u Kontrollige elektriühendust. u Pistke pistik vooluvõrku. 5

6 Käsitsemine 4.6 Seadme sisselülitamine Ukseriiulite osandamine Võtke seade u 2 h enne külmutatud toiduainete esmakordset sissepanemist töösse. u Keerake temperatuuriregulaatorit Fig. 3 (1) paremale, asendist 0 punktile 3. w Sisevalgustus põleb. 5 Käsitsemine 5.1 Jahutusosa Loomuliku õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad jahutusosas erinevad temperatuuritsoonid. Vahetult juurviljasahtlite kohal ja tagaseina juures on kõige külmem. Ülemises piirkonnas ja ukse juures on kõige soojem. u Ukseriiulid saab puhastamiseks lahti võtta Pudelihoidja eemaldamine u Võtke pudelihoidja välja vastavalt joonisele Toiduainete jahutamine u Säilitage kergestiroiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite, liha- ja vorstitooteid kõige külmemas tsoonis. Paigutage või, munad ja konservid sorteeritult ülemisse piirkonda ning uksele. (vt. Seadme ülevaade) u Kasutage pakendamiseks taaskasutatavaid plastmass-, metall-, alumiinium-, klaasanumaid ja toidukilet. u Toiduained, mis eritavad või võtavad kergesti külge lõhnu või maitset, samuti vedelikke, hoidke alati suletud anumates või kaetuna. u Tugevalt etüleengaasi eraldavad ja selle suhtes tundlikke toiduaineid, nagu puu- ja juurvilju, salatit, säilitage alati eraldi või pakendatuna, et mitte vähendada nende säilitamisaega; nt ärge säilitage tomateid koos kiivide ega kapsaga. u Ärge säilitage toiduaineid liiga tihedalt, et õhk saaks nende vahel vabalt tsirkuleerida. u Pudelite kindlustamiseks ümberkukkumise vastu: Nihutage pudelihoidjat Temperatuuri seadistamine Temperatuuri saab seadistada esimese punkti (kõrgeim temperatuur, väiksem jahutusvõimsus) ja max (madalaim temperatuur, suurim jahutusvõimsus) vahel. Soovitav on kasutada keskmist reguleerimisasendit, sest siis valitseb külmkambris keskmine temperatuur u5 C. u Keerake temperatuuriregulaatorit Fig. 3 (1). Temperatuur sõltub järgmistest teguritest: - ukse avamissagedusest - ülespanekukoha ruumitemperatuurist - külmutatud toiduainete liigist, temperatuurist ja kogusest u Vajadusel kohandage regulaatoriga temperatuuri Ukseriiulid Võtke ukseriiul välja u Võtke ukseriiul välja vastavalt joonisele. 5.2 Jääkamber Jääkambris saate säilitada lühiajaliselt kergesti riknevaid või sügavkülmutatud toiduaineid ning jääkuubikuid valmistada. 6 Hooldus 6.1 Sulatamine Jahutusosa sulatamine Jahutusosa sulab automaatselt üles. Sulamisvesi aurab ära. Tagaseinal olevad veetilgad on funktsionaalselt tingitud ja täiesti normaalsed. u Puhastage regulaarselt äravooluava, et sulamisvesi saaks ära voolata. (vt. 6.2) Külmkambri sulatamine ETTEVAATUST Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu! u Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid. u Ärge eemaldage jääd teravate esemetega. u Lülitage seade välja Jääkambri sulatamine Pärast pikaajalist töötamist võib kambrisse tekkida härmatise või jääkiht. Siis tuleks seade üles sulatada. u Jätke kambri ja seadme uksed ülessulamise ajaks lahti. u Asetage kambri põrandale kauss sooja, kuid mitte keeva veega. Pärast ülessulatamist: u Tõmmake tilkumisalus jääkambrist välja, kuivatage ära ning lükake jääkambri alla tagasi. 6

7 Rikked 6.2 Seadme puhastamine ETTEVAATUST Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu! Kuum aur võib kahjustada pealispindu ning põhjustada põletusi. u Ärge kasutage aurupuhasteid! TÄHELEPANU Vale puhastamine kahjustab seadet! u Ärge kasutage kontsentreeritud puhastusvahendit. u Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla. u Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide, kemikaale ega happeid sisaldavaid puhastusvahendeid. u Ärge kasutage keemilisi lahusteid. u Ärge kahjustage ega eemaldage seadme sisemuses olevat tüübisilti. See on klienditeeninduse jaoks väga tähtis. u Ärge rebige, murdke või kahjustage kaableid ega muid koostedetaile. u Ärge laske puhastusveel äravoolurenni, ventilatsioonivõresse ja elektriosadesse tungida. u Kasutage pehmeid puhastuslappe ning neutraalse ph-väärtusega universaalpuhastusaineid. u Kasutage seadme sisemuses ainult toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid. u Tühjendage seade. u Puhastage regulaarselt ventilatsioonivõresid. w Tolmusadestised suurendavad energiatarvet. u Puhastage plastmassist välis- ja sisepinnad leige vee ning vähese pesuvahendi lahusega käsitsi. TÄHELEPANU Roostevabast terasest uksed on töödeldud kõrgväärtusliku pealispinnakattega ja neid ei tohi kaasapandud hooldusvahendiga töödelda. 6.3 Sisevalgusti väljavahetamine max 15 W sokkel: E14 vooluliik ja pinge peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele u Lülitage seade välja. u Tõmmake võrgupistik või lülitage kaitse välja. u Haarake lambikattest kinni. u Suruge lambikate joonisel kujutatud viisil eesmises piirkonnas seestpoolt laiali ja tõmmake küljele maha. u Vahetage hõõglamp välja. u Lükake lambikate uuesti peale ja laske fikseeruda. 6.4 Klienditeenindus Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada. (vt. Rikked). Kui mitte, siis pöörduge klienditeeninduse poole. Aadressi leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast. Vigastusoht asjatundmatu remondi tõttu! u Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel. u Lugege tüübisildilt maha seadme nimetus Fig. 5 (1), teenindusnr Fig. 5 (2) ja seerianr Fig. 5 (3). Tüübisilt asub seadme vasakul siseseinal. Vastasel juhul saab pealispinnakate kahjustada. u Pühkige pinnatud uksepindu eranditult pehme, puhta lapiga. Kasutage tugeva määrdumise korral veidi vett ja neutraalset puhastusvahendit. Valikuliselt võib kasutada ka mikrokiudlappi. u Puhastage roostevabast terasest külgseinad määrdumise korral esmalt tavalise kaubandusvõrgus müüdava roostevaba terase puhastusvahendiga. Seejärel kandke kaasapandud roostevaba terase hooldusvahendit ühtlaselt lihvimissuunas peale. u Pühkige värvitud külgseinu ja värvitud uksepindu eranditult pehme, puhta lapiga. Kasutage tugeva määrdumise korral veidi vett ja neutraalset puhastusvahendit. Valikuliselt võib kasutada ka mikrokiudlappi. u Äravooluava puhastamiseks: Eemaldage sadestised peenikese abivahendiga, nt vatitikuga. u Peske varustusdetaile leige vee ja vähese pesuvahendi lahusega käsitsi. Pärast puhastamist: u Hõõruge seade ja varustusdetailid lapiga kuivaks. u Ühendage seade uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse. u Pange toiduained kappi tagasi. Fig. 5 u Teavitage klienditeenindust ja edastage viga, seadme nimetus Fig. 5 (1), teenindusnr Fig. 5 (2) ja seerianr Fig. 5 (3). w See tagab kiire ja efektiivse teeninduse. u Hoidke seadet kuni klienditeeninduse kohaletulekuni suletult. w Toiduained jäävad pikemat aega jahedaks. u Tõmmake võrgupistik (ärge tõmmake ühenduskaablist) või lülitage kaitse välja. 7 Rikked Teie seade on konstrueeritud rikkevabana ja pikaaegseks kasutamiseks. Kui siiski peaks tekkima rikkeid, kontrollige, kas rike on põhjustatud seadme kasutusveast. Sellisel juhul tuleb teil remonditöö eest tasuda ka garantii kehtivusajal. Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada: Seade ei tööta. Seade pole sisse lülitatud. u Lülitage seade sisse. Võrgupistik pole korralikult pistikupesas. u Kontrollige võrgupistikut. Pistikupesa kaitse pole korras. u Kontrollige kaitset. 7

8 Kasutusest kõrvaldamine Kompressor töötab kaua. Kompressor lülitub külmutusvajaduse vähenemisel madalamale pööretearvule. Kuigi sellega kompressori tööaeg pikeneb, säästetakse siiski energiat. u See on energiasäästlike mudelite juures normaalne. Seadme taga allosas (kompressori juures) paiknev LED vilgub regulaarselt iga 15 sekundi tagant*. Inverter on varustatud veadiagnostika LED-ga. u Vilkumine on normaalne. Müra on liiga vali. Pööretereguleerimisega* kompressorid võivad erinevatel pööreteastmetel erinevat töömüra põhjustada. u See müra on täiesti normaalne. Mulisemine ja pritsmehääled Neid helisid tekitab külmaringluses voolav külmaaine. u See müra on täiesti normaalne. Kerge klõpsatus See heli tekib alati siis, kui külmaagregaat (mootor) automaatselt sisse või välja lülitub. u See müra on täiesti normaalne. Mürin. Aeg-ajalt on see valjem, kui külmaagregaat (mootor) sisse lülitub. Äsja sissepandud toiduainete või pikalt avatud ukse korral suureneb külmutusvõimsus automaatselt. u See müra on täiesti normaalne. Ümbrustemperatuur on liiga kõrge. u Probleemi lahendus: (vt. 1.2) Vibratsioonimüra Seade ei seisa põrandal stabiilselt. Seetõttu hakkavad kõrval asuvad esemed või mööbel töötava külmaagregaadi mõjul vibreerima. u Joondage seade seadejalgade kaudu välja. u Asetage pudelid ja anumad üksteisest kaugemale. Temperatuur ei ole piisavalt madal. Seadme uks pole korralikult suletud. u Sulgege seadme uks. Ventilatsioon on ebapiisav. u Tehke ventilatsioonivõre vabaks. Ümbrustemperatuur on liiga kõrge. u Probleemi lahendus: (vt. 1.2). Seadet on avatud liiga tihti või liiga kauaks. u Oodake, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeeninduse poole. (vt. Hooldus). Seade paikneb soojusallikale (pliit, kütteseade vms) liiga lähedal. u Muutke seadme või kütteseadme asukohta. Sisevalgustus ei põle. Seade pole sisse lülitatud. u Lülitage seade sisse. Hõõglamp on defektne. u Vahetage hõõglamp välja. (vt. Hooldus). u Jätke halva lõhna tekkimise vältimiseks uks lahti. 9 Seadme utiliseerimine Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ning tuleb käidelda sorteerimata olmeprügist eraldi. Kasutusest kõrvaldatud seadmete utiliseerimine peab toimuma asjatundlikult ning vastavalt kohapeal kehtivatele eeskirjadele ja seadustele. Oma aja äraelanud seadme külmaaineringlust ei tohi äratransportimise käigus vigastada, et sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli ei saaks kontrollimatult välja tungida. u Tehke seade kasutuskõlbmatuks. u Lõigake ühenduskaabel läbi. 8 Kasutusest kõrvaldamine 8.1 Seadme väljalülitamine u Keerake temperatuuriregulaator Fig. 3 (1) 0 peale. 8.2 Kasutusest kõrvaldamine u Tühjendage külmik. u Puhastage seade (vt. 6.2). 8

Kasutusjuhend Külmik-sügavkülmik CT(P)(sl)20../24../

Kasutusjuhend Külmik-sügavkülmik CT(P)(sl)20../24../ Kasutusjuhend Külmik-sügavkülmik 051212 7081930-04 CT(P)(sl)20../24../28..... 1 Seadme ülevaade Sisu 1 Seadme ülevaade... 2 1.1 Seadme ja varustuse ülevaade... 2 1.2 Seadme kasutusvaldkond... 2 1.3 Vastavus...

Rohkem

Návod k obsluze pro svislou chladničku Instrukcja obsługi lodówki wolnostojącej Посібник з експлуатації для вертикального холодильника Руководство по

Návod k obsluze pro svislou chladničku Instrukcja obsługi lodówki wolnostojącej Посібник з експлуатації для вертикального холодильника Руководство по Návod k obsluze pro svislou chladničku Instrukcja obsługi lodówki wolnostojącej Посібник з експлуатації для вертикального холодильника Руководство по эксплуатации холодильников, выполняемых в виде шкафа

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Návod k použití pro dvoudveřové chladicí a mrazicí automaty Instrukcja obsługi dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących Посібник з е

Návod k použití pro dvoudveřové chladicí a mrazicí automaty Instrukcja obsługi dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących Посібник з е Návod k použití pro dvoudveřové chladicí a mrazicí automaty Instrukcja obsługi dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування

Rohkem

Návod Návod k použití k použití pro dvoudveřové pro dvoudveřové chladicí a chladicí mrazicí a automaty mrazicí automaty Instrukcja Instrukcja obsługi

Návod Návod k použití k použití pro dvoudveřové pro dvoudveřové chladicí a chladicí mrazicí a automaty mrazicí automaty Instrukcja Instrukcja obsługi Návod Návod k použití k použití pro dvoudveřové pro dvoudveřové chladicí a chladicí mrazicí a automaty mrazicí automaty Instrukcja Instrukcja obsługi obsługi dwudrzwiowych, dwudrzwiowych, automatycznych

Rohkem

Návod k k použití pro pro dvoudveřové chladicí a a mrazicí automaty Instrukcja obsługi dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących Посі

Návod k k použití pro pro dvoudveřové chladicí a a mrazicí automaty Instrukcja obsługi dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących Посі Návod k k použití pro pro dvoudveřové chladicí a a mrazicí automaty Instrukcja obsługi dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących Посібник з з експлуатації для для пристрою охолодження

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

_ET.pdf

_ET.pdf 50mm a c A B C 4x x x 3 4 5 a B 6 a 7 8 9 a 0 3 4 c a 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ET OHUTUSJUHISED OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT! Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läi.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge 819435-00 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kättesaadavus... 3 Teksti kujundus... 3 Ohutus... 3 Kasutamine ettenähtud otstarbel... 3 Olulised ohutusjuhised...

Rohkem

WNF9 XXX X X ET Eesti keel Kasutusjuhend KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK Sisukord Kasutusjuhend, 1 Kasutajatugi, 2 Seadme kirjeldus, 3 Seadme kirjeld

WNF9 XXX X X ET Eesti keel Kasutusjuhend KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK Sisukord Kasutusjuhend, 1 Kasutajatugi, 2 Seadme kirjeldus, 3 Seadme kirjeld WNF9 XXX X X Eesti keel Kasutusjuhend KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK Sisukord Kasutusjuhend, 1 Kasutajatugi, 2 Seadme kirjeldus, 3 Seadme kirjeldus, 4 Paigaldamine, 5 Sisselülitamine ja kasutamine, 5

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

BA TTK 75 ECO.fm

BA TTK 75 ECO.fm TTK 75 ECO ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport...05 Kasutuselevõtt...05 Kasutamine...06 Vead

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Introducion

Introducion 1 Kasutusjuhend MBS 3,7,9 Meil on hea meel, et olete valinud MBS tahkeküttel pliidi. Palume lugeda järgnevaid juhiseid tähelepanelikult. Õige paigaldusega tahkekütusel MBS pliit,teenib Teid hästi palju

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem