Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Veebilehtede loomise lühikursus üldhariduskooli õpilastele WYSIWYG veebitoimetaja baasil Bakalaureusetöö Autor

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Veebilehtede loomise lühikursus üldhariduskooli õpilastele WYSIWYG veebitoimetaja baasil Bakalaureusetöö Autor"

Väljavõte

1 Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Veebilehtede loomise lühikursus üldhariduskooli õpilastele WYSIWYG veebitoimetaja baasil Bakalaureusetöö Autor: Mihkel Savendi Juhendaja: Andrus Rinde Autor:...,,...,, 2014 Juhendaja:...,,...,, 2014 Instituudi direktor:...,,...,, 2014 Tallinn 2014

2 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev bakalaureusetöö on minu töö tulemus ja seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud (kuupäev) (autori allkiri) 2

3 Sisukord Sissejuhatus Veebidisaini ja veebilehtede loomise temaatika üldhariduskoolides Võimalikud raskuskohad veebilehtede loomise ja veebidisaini õpetamisel üldhariduskoolides Veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamise võimalused üldhariduskoolides põhikooli ja gümnaasiumi tasemel Autori nägemus veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamisest WYSIWYG ehk mida näed, seda saad WYSIWYG veebitoimetaja eelised ja nõrkused Lühikursuse koostamine Vajalikud eelteadmised Mida käsitletakse lühikursuses?... Error! Bookmark not defined. 3.3 Teadmised, mis omandatakse lühikursuse käigus... Error! Bookmark not defined. 3.4 Lühikursuse sihtgrupp Keerukus ülesannete koostamisel Ülesannete lahendamiseks planeeritav võimalik ajakulu Veebitoimetaja valimine kursuse jaoks Kursuse jaoks tarkvara valiku kriteeriumid Ülevaade vabavaralistest veebitoimetajatest Lühikursuse jaoks tarkvara valimine MS Expression Web 4 eelised ja nõrkused lühikursusel kasutamiseks BlueGriffon-i eelised ja nõrkused lühikursusel kasutamiseks Kokkuvõte Summary Kasutatud kirjandus

4 Sissejuhatus Veebidisaini ja veebilehtede loomise osatähtsus infotehnoloogia valdkonnas aina kasvab. Veebipõhiste teenuste valik üha suureneb ning kasvab ka nende teenuste tarbijate hulk. Iga IT-valdkonna inimene puutub vähemal või suuremal määral kokku veebilehtede loomisega. Disaini tähtsus veebilehel suureneb konkurentsi kasvu tõttu ning iga veebilehe eesmärgiks on eristuda teistest, olla külastajatele atraktiivne ja leida potentsiaalseid uusi kliente Huvi tekitamiseks tulevastes veebidisainerites või veebilehtede loojates, tuleks seda temaatikat õpetada võimalikult varakult, andes baasteadmised juba põhikoolis või gümnaasiumis. Ühtlasi võimaldaks veebilehtede loomise õpetamine populariseerida kogu IKT valdkonda noorte seas, aidates omakorda kaasa ka infoühiskonna arengule. Eesti üldhariduskoolides ei leia veebilehtede loomine ja veebidisain praeguste riiklike õppekavade kohaselt peaaegu üldse kajastamist. Siiski leidub mõningaid koole, kus õpetakse antud teemat või sellega tihedalt seotud aineid nagu arvutigraafika. Autor leiab, et üheks võimalikuks põhjuseks, miks seda ei õpetata on asjaolu, et puuduvad tehniliselt lihtsad õppematerjalid - praegu kättesaadavad õppematerjalid on eelkõige programmeerimisest. Üldhariduskoolides kasutatavad IT õppematerjalid peaksid olema lihtsad ning sellised, mis ei kurnaks vaid innustaks. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua üldhariduskoolidele just selline õppematerjal, mille järgi oleks lihtne õpetada ning õppida, olles samal ajal loov ja huvitav. Bakalaureusetöö raames sai loodud lühikursus veebilehtede loomisest, mis põhineb WYSIWYG (What You See Is What You Get) ehk mida näed, seda saad veebitoimetajal. Eesmärgi saavutamiseks analüüsib autor hetkel kehtivaid riiklikke õppekavasid. Autor uurib, kas vabavaraliste WYSIWYG veebitoimetajatega on võimalik luua ilusaid, praktilisi ning valideeritavaid veebilehti nii, et ei kirjutata ühtegi rida koodi. Selleks teeb autor töö käigus läbi põhilised algajatele mõeldud koodinäited graafilises keskkonnas ning koostab nende põhjal vastava õppematerjali Töö käigus selgitab autor, millised on koostatava kursuse vajadused tarkvara osas, millega õpetada veebilehtede loomist. Analüüsides neid vajadusi selgitab autor välja parima tarkvara kursuse jaoks. 4

5 Bakalaureusetöö tulemusena valmib lühikursus, mille abil on võimalik õpetada veebilehtede loomist graafiliste vahenditega. Lühikursuse materjalidega saab õpetada veebilehtede loomist eraldi lühikursusena või kasutada neid materjale lisaks mõnes muus aines veebilehtede loomise õpetamiseks. Töö esimeses osas kirjeldatakse IT-d, veebilehtede loomise ja veebidisaini temaatikat üldhariduskoolides ning pakutakse välja võimalusi nende õpetamiseks. Teises osas seletab autor lahti WYSIWYG olemuse ning toob välja veebitoimetajate eelised ja nõrkused. Kolmandas osas räägib autor ülesannete loomisest, nendega seotud keerukusest, sisust ning sellest, mida peaks kursuse läbija eelnevalt teadma ja mida kursuse lõpuks oskama. Neljandas osas kirjeldab autor kursuse jaoks veebitoimetaja valimist. Loodud kursuse õppematerjalid on töö lisas. 5

6 1. Veebidisaini ja veebilehtede loomise temaatika üldhariduskoolides Veebidisainil ja veebilehtede loomisel on märkimisväärne tähtsus IKT (Infotehnoloogia- ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonnas. Selle ala spetsialistide järele on suur nõudlus ning lisaks karjäärivõimaluste avardamisele, pakuks see õpilastele ka baasteadmisi veebilehtede loomisest, kas siis era- või ärihuvides. Samas on seda võimalik integreerida ka erinevatesse õppeainetesse, nagu kunstiõpetusse, informaatikasse või isegi matemaatikasse, kuid sellegipoolest ei leia see peaaegu üldse kajastamist Eesti üldhariduskoolides. Riiklikes õppekavades pole otseselt veebidisaini ega veebilehtede loomist mainitudki, isegi mitte informaatika valikaines [16]. Põhjuseid võib olla mitmeid. Eesti riiklik õppekava (RÕK) ei kohusta koole õpetama informaatikat põhikoolis ega ka gümnaasiumis, rääkimata siis veebidisainist või veebilehtede loomisest. Alates Põhikooli riikliku õppekava määruse loomisest aastal on informaatika olnud üks valikainetest, samas on seda õpetatud paljudes koolides ka varem [18]. Seda seetõttu, et varasem Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava määrus võimaldas ka põhikoolidel koostada oma valikainete ja -kursuste kavad ning koolil oli õigus õpetada informaatikat eraldi õppeainena [14]. Gümnaasiumis sellist ainet nagu informaatika pole, kuid on erinevaid IKT valdkonda kuuluvaid valikkursusi, näiteks rakenduste loomise ja programmeerimise aluste kursus ning arvuti kasutamine uurimustöös [5]. Samas on gümnaasiumidel suurem vabadus oma valikkursuste korraldamisel. Gümnaasiumi riikliku õppekava määrus paragrahv 11 lõige 6 sätestab: Gümnaasium võimaldab lisaks lõikes 4 nimetatud valikkursustele vähemalt 11 kursuse mahus valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära. Nimetatud valikkursuste hulgas võivad olla nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe tuleb korraldada vähemalt 12 soovija olemasolul [5]. Sellest tulenevalt pakuvad paljud koolid valikkursusi, mida nende pedagoogid on võimelised õpetama. See on ka üheks põhiliseks põhjuseks, miks mõnes koolis õpetatakse arvutigraafikat, veebidisaini või veebilehte loomist ning teises koolis seda ei tehta, kuna puuduvad vastavad õpetajad. 6

7 Koolides, kus õpetatakse arvutigraafikat, veebidisaini või veebilehtede loomist kasutatakse tavaliselt vabavaralisi vahendeid ning õpetajateks on enamasti kooli informaatika või kunstiõpetuse õpetajad. 1.1 Võimalikud raskuskohad veebilehtede loomise ja veebidisaini õpetamisel üldhariduskoolides Autori arvates on üldhariduskoolidel kolm põhilist raskuskohta veebilehtede loomise ja veebidisaini õpetamise osas, mis tihti kehtivad ka teiste IKT ainete või kursuste kohta. Esimene neist on vajaliku inimese puudumine, kes valdaks antud teemat ja oskaks seda ka õpetada. Teiseks on vastavate õppematerjalide puudumine. Kolmandaks võib olla vajaliku riistvara puudumine. Järgnevas peatükis leiab autor neile probleemidele võimalikud lahendused. Veebilehtede loomise ja veebidisaini õpetamise jaoks vastava pedagoogi leidmist lihtsustab Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 74. lõike 7 kohaselt saab direktori poolt korraldatud konkursi korral täita vaba ametikoha tähtajalise lepinguga, kuni üks aasta, ka keskharidusega isikuga, kui konkursi korras ei leita vastava ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat [15], nõuded sätestatakse määruses Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded [2].See tähendab, et koolil on võimalik palgata kursust õpetama spetsialist, kellel puudub formaalne kvalifikatsioon.. Samas on võimalik ka olemasolevatel õpetajatel juhendada veebilehtede loomist või veebidisaini, kui on olemas vastavad õppematerjalid. Sellisel juhul puudub koolil vajadus uue inimese palkamise järele ning koolil ei tekiks lisakulutusi. Lisaks pedagoogi leidmisele tuleb kokku panna ka vastav kursus. Samal eesmärgil kirjutaski autor oma bakalaureusetöö - soov pakkuda abi pedagoogidele sobiva kursuse koostamisel. Ülesandeid võivad kasutada ka teiste ainete õpetajad selleks, et õpilastele tutvustada veebilehtede loomist ühel kõige lihtsamal viisil, milleks on veebilehtede loomine WYSIWYG veebitoimetaja abil. Riist- ja tarkvara nõuete tõttu ei pea kindlasti veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetus ära jääma. Tänu vabavaralistele vahenditele peaks kõigil koolidel olema tehnilised võimalused veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamise jaoks. Vabavaraliste vahendite soetamine ei 7

8 too koolidele kaasa lisakulutusi ning samuti on vabavaraliste vahendite miinimumnõuded riistvarale tihi madalamad võrreldes kommertstarkvaraga. See võimaldab kaasaegsete vahenditega õpetamist ka vananenud arvutiklassides. 1.2 Veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamise võimalused üldhariduskoolides põhikooli ja gümnaasiumi tasemel Veebidisaini ja veebilehtede loomise oskus on tänapäeval väga vajalik ning selle olulisus aina kasvab. Seetõttu tuleks anda vastavad baasteadmised võimalikult varakult järgides, et õpetatav oleks õpilaste jaoks lihtne ja huvitav. Praeguste õppekavade kohaselt on veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamiseks gümnaasiumis kaks valikut, kas põimida need teistesse ainetesse või luua eraldi valikkursus. Põhikoolis pole praeguse õppekava kohaselt võimalik luua eraldi valikkursust veebilehtede loomisest või veebidisainist. Põhikoolis saaks veebidisaini põimida kunstiõpetusse ja veebilehtede loomise informaatika valikainesse. Samas juba ainuüksi veebilehte disainides valmibki staatiline veebileht, seda küll ainult oma välimuselt. Selleks, et taoline veebileht töötaks nagu tavapärane veebileht, tuleks see integreerida veebilehtede loomise õpetusega, mille käigus luuakse lehele vajalik programmikood. Viimast saaks käsitleda näiteks informaatika valikaines, soovitatavalt läbi graafiliste vahendite. Veebidisaini oleks suhteliselt lihtne põimida kunstiõpetusega juba seetõttu, et nii põhikooli kui ka gümnaasiumi RÕK-i kuuendas lisas Kunstiained on ettenähtud digitaalse tehnoloogia kasutamine. Täpsemalt, põhikooli kunstiõpetuse III kooliastme (7. 9. klass) õppesisus on ettenähtud digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, digitaalgraafika) ning teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis [17]. Oma olemuselt võikski see katta nii veebidisaini teooriat kui ka praktilist osa, sest veebileht ongi tihti oma välimuselt piltide ja tekstide kogum. Gümnaasiumi astmes on kunstiaine õppesisus disaini rohkem käsitletud kui põhikoolis ning seetõttu leidub seal hulgaliselt veebidisaini toetavaid teemasid, nagu graafiline disain ning meedia tarbija kui mõjutaja ja mõjutatav. Loominguliste ja uurimuslike projektide all on ära toodud ka pildi ja teksti koosmõjud, milleks võib olla graafiline kujundus, logo või kirjakujundus, mis kõik on iseenesest ka osa veebilehest ja veebidisainist. Samuti on mainitud probleemilahenduslikud disainiülesanded (mudel, joonis, eksperiment materjalidega jne), mis 8

9 võiks autori arvates olla ka veebilehe praktiline kujundus, kus õpilased leiaksid parima vajadustele vastava disaini [4]. Autor leiab, et kui kunstiõpetuse õppekavas on mõned elemendid veebidisainist juba sees, siis võiks neid ka käsitleda veebidisainina kunstiõpetuses - arendab õpilaste loovust vägagi praktilisest ja eluks vajalikust küljest. Arvestades tundide arvu piirangut ja kunstiõpetuses läbitavat suurt mahtu, ei leia autor, et lisaks veebidisainile oleks võimalik mahutada sinna sisse ka veebilehtede loomise õpetus. Seega tuleks seda käsitleda mõnes muus aines nagu informaatikas või mõnes teises IKT aines. Põhikooli RÕK lisa valikaine Informaatika veebilehtede loomist kui läbivat teemat ei käsitle. Küll propageeritakse veebipõhiste õpikeskkondade kasutamist, tehtud tööde üleslaadimist, esitluste läbiviimist, mille käigus õpilane loob endale isikliku e-portfoolio [16]. Autori arvates võiksid õpilased luua endale õppetöö käigus ka isikliku veebilehe, mida õpilased saaksid kasutada esitluste läbiviimiseks või mõnel muul moel õppetööd toetavaks tegevuseks. Kuid selleks tuleks veebilehtede loomine selgelt välja tuua põhikooli riiklikus õppekavas informaatika osas, mis eeldab informaatika valikainet puudutava määruse muutmist. See muidugi ei tähenda, et seda ei võiks õpetaja soovi korral käsitleda mõnes muus aines. Tänu Tiigrihüppe Sihtasutuse programmi Progetiiger raames loodud õppematerjalidele saavad klassi õpilased tutvust teha programmeerimisega, veebirakenduste ning veebilehtede loomisega. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ehk HITSA Innovatsioonikeskuse (varasemalt, Tiigrihüppe Sihtasutus) õppematerjalide alt võib leida veebilehtede loomise ja disaini kursuse III ja IV kooliastme jaoks, mille on koostanud Merike Hein, võimaldades seda õpetada varasemates kooliastmetes [6]. Samas leiab autor, et need õppematerjalid on liiga keerulised III kooliastme õpilaste jaoks, kuna nende õppematerjalide järgi luuakse veebilehti läbi programmeerimise, mis ei pruugi liigse keerukuse tõttu õpilastes IKT vastu huvi äratada. Autori arvates oleks õpilastel kasulikum alustada veebilehtede loomist läbi graafiliste vahendite ning seejärel liikuda edasi programmeerimise juurde. Gümnaasiumis on olukord veebilehtede loomise osas parem, mis tuleneb paljuski gümnaasiumide vabadusest koostada valikkursusi. Mõnes koolis ei õpetata otseselt veebilehtede loomist, kuid õpetatakse sellega tihedalt seotud ainet nagu meedia-arvutigraafika Tallinna Arte Gümnaasiumis, mille sisse oleks lihtne põimida elemente veebilehtede loomisest [13]. Teistes koolides, nagu Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, on eraldi 9

10 veebilehtede loomist käsitlev kursus. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on selleks veebidisaini valikkursus, mis põhineb HITSA Innovatsioonikeskuse õppematerjalidel ning mille raames käsitletakse ka veebilehtede loomist [9]. 1.3 Autori nägemus veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamisest Teistesse ainetesse põimimise tulemusena näeks autor veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamist ette sellisena, et kunstiõpetuses tehakse valmis kavand tulevasest veebilehest nii, et seda oleks hiljem võimalik kasutada veebilehe loomisel. Kavand võib olla ka paberil kujundatud, kui on hiljem võimalik see mõnes graafikatöötlusprogrammis valmis teha, parimal juhul võiks seda teha arvutigraafika tunnis. Vastavas aines, kus juba õpetatakse või on võimalik õpetada veebilehtede loomist, tuleks loodud kavand üles seada ning panna see toimima kui üks terviklik veebileht. Seda kõike tuleks teha võimalikult lihtsalt, et õpilastel tekiks huvi IKT ja veebilehtede loomise vastu. Siinkohal leiab autor, et kõige lihtsam viis alustada veebilehtede loomisega on kasutada selleks graafilisi WYSIWYG veebitoimetajaid ning võimalusel vältida üldse koodi kirjutamist. Veebilehtede loomist võiks õpetada ka täiesti eraldi valikkursusena gümnaasiumis, sarnaselt Tartu Jaan Poska Gümnaasiumile. Seni kuni pole võimalik anda eraldi kursust veebilehtede loomisest, võiks seda käsitleda kunstiõpetuses või mõnes muus veebilehtede loomist toetavas aines. Seda võiks uurida vähemalt kahe-kolme tunni ulatuses, mis annaks õpilastele mingisugusegi ettekujutuse sellest, kuidas veebilehti koostatakse. Eraldi kursusena gümnaasiumis võiks veebilehtede loomist käsitleda juba põhjalikumalt, kui selles töös on kirjeldatud, kuid sissejuhatuseks oleks mõistlik seda siiski lähemalt uurida. Iseseisva kursuse puhul ei peaks veebilehtede disaini niivõrd põhjalikult käsitlema, kui seda oleks võimalik juba eelnevalt teha kunstiõpetuse või arvutigraafika tunnis. Keskendudes rohkem veebilehtede ülesehitamisele algul graafiliste vahendite abil ning seejärel koodikirjutamisega. Veebidisaini käsitlemine kunstiõpetuses annaks nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi veebidisaini osas, võimaldades õpilastel end sedasi virtuaalmaailmas paremini väljendada. Esmane tutvus veebilehtede loomisega tuleks teha juba põhikooli informaatika tunnis. Gümnaasiumides võiks olla ka eraldi 35 tunnine (RÕK min) veebilehtede loomise valikkursus [5], mis keskenduks rohkem veebilehtede loomisele, vähem disainile. 10

11 Autori arvates peaksid õpilased saama algteadmised veebist põhikoolis ning gümnaasiumis seda juba veidi põhjalikumalt käsitlema. Niisugune ülesehitus annaks üldhariduskooli õpilastele ettekujutuse, mida kujutab endast veebilehtede loomine ning laiemalt IKT valdkond, võimaldades neil paremini teha edasisi karjääri või haridustee valikuid. Autori väidet toetab ka Gümnaasiumi riikliku õppekava määruse paragrahv 3 lõige 2, mis sätestab et, gümnaasiumi õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks on see, et õpilased leiaksid endale huvi ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee [5]. 11

12 2. WYSIWYG ehk mida näed, seda saad WYSIWYG tuleneb ingliskeelsest fraasist What You See Is What You Get ehk eesti keeles mida näed, seda saad. See tähendab, et dokument näeb pärast printimist või veebi ülespanemist täpselt samasugune välja, nagu see oli arvuti ekraanil [24]. WYSIWYG alla kuuluvad ka levinud tekstitöötlusprogrammid nagu MS Word ja LibreOffice, samuti ka erinevad esitlusprogrammid. Antud töö kontekstis tähendab see seda, et veebilehe loomine käib graafiliselt ning eelnevalt pole vaja koodi kirjutada. Toimingud, mis on tehtud disainivaates, kajastuvad brauseris veebilehte kuvades täpselt nii nagu need olid kuvatud disainivaates. Seega mida teed, seda näed ja seda ka saad. Veebitoimetajate puhul tähendab WYSIWYG, et disainivaates tehtud muudatustele genereeritakse muudatusi kajastav kood HTML-is (HyperText Markup Language) ehk hüpertekst-märgistuskeeles ja/või CSS-is (Cascading Style Sheets) ehk kaskaadlaadistikus. Sellisteks muudatusteks võivad olla kujunduse vormindamine, toimingud sisu elementidega jms. Vastav genereeritud kood peaks hiljem veebibrauseris välja nägema samasugune nagu see oli veebitoimetaja disaini keskkonnas. Koodis tehtud muudatused kuvatakse jälle disainivaates. Mõned WYSIWYG veebitoimetajad ei toeta disainivaates muudatuste tegemist, selle asemel kuvavad nad reaalajas koodis tehtud muudatusi eelvaates, nagu Aptana Studio või CoffeeCup HTML Edior. Antud töö puudutab neid WYSIWYG veebitoimetajaid, mis võimaldavad teha muudatusi disainivaates. 2.1 WYSIWYG veebitoimetaja eelised ja nõrkused Kuigi on olemas laias valikus WYSIWYG veebitoimetajaid, siis leidub ka neid, kes eelistavad WYSIWYG veebitoimetajatele programmeerimist. Siin on ära toodud mõned WYSIWYG veebitoimetaja võimalikud eelised ja nõrkused võrreldes programmeerimisega. Vastu ja poolt argumendid põhinevad Jennifer Kyrnin i artiklitel [10; 11] ning autori oma kogemustest erinevate WYSIWYG veebitoimetajatega. Eelised: WYSIWYG veebitoimetajad on tunduvalt kergemini õpitavad. Põhilised asjad saab selgeks suurema vaevata, vajamata selleks teadmisi programmeerimises. Kasutaja 12

13 saab hõlpsasti soovitud elemendid vajalikule kohale lohistada [10]. See on ühtlasi üks peamisi põhjusi, miks autori arvates on WYSIWYG veebitoimetaja parim õppevahend üldhariduskoolis veebilehtede loomise õpetamiseks. Mõningate muudatuste tegemisel kiirem kui programmeerimisel, nagu tabelite, piltide või muude elementide lisamisel. Võimaldades neid lihtsalt ja koheselt vastavalt vajadusele redigeerida. Algajatel on mugavam kasutada, veebilehe disaini- või koodivaates on lihtne ringi liikuda ja teostada soovitud muudatusi, võrreldes tekstiredaktorist õige koodirea otsimisega. Nii koodis kui ka disainivaates tehtud muudatused kuvatakse koheselt disainivaates - ei pea salvestama ega avama lehte uuesti brauseris nagu see on tavalise HTML programmeerimise puhul. Veebilehel paiknevaid elemente on lihtne paigutada. Ei pea neid koodis pikslite kaupa paika panema. Professionaalsed veebitoimetajad nagu Adobe Dreamweaver on väga laialdaste võimalustega. Nõrkused: Kõik programmid ei paku piisavalt võimalusi, et läbi graafilise liidese saaks kasutada kõiki HTML-i või CSS-i elemente. Enamik WYSIWYG veebitoimetajatest on tasulised. Häid tasuta alternatiive on vähe ning enamasti on nende arendus seiskunud. Veebitoimetajad võivad genereerida liigset koodi, mis võib raskendada veebilehtede lugemist mõnedel brauseritel. See viga esines rohkem varasematel WYSIWYG veebitoimetajatel, uuemad võimaldavad kasutajal liigseid märgendeid (tags) automaatselt eemaldada [10]. Kood ei pruugi olla täielikult valideeritav ehk standarditele vastav. See oli suureks probleemiks varasematel WYSIWYG veebitoimetajatel, enamus kaasaegseid veebitoimetajaid genereerivad põhiliselt standarditele vastavat koodi. Mõned uuemad veebitoimetajad võimaldavad ise valida standardi, millele leht peaks vastama ja programm teeb ise vastavad muudatused ning puhastuse [10]. Kunagi ei saavutata päris mida näed, seda saad efekti, kuna brauserid on niivõrd erinevad, siis kõigis brauserites ei näe veebileht kindlasti samasugune välja [10]. 13

14 Muudatuste tegemine võib olla ajakulukas. Võrreldes programmeerimisega võib vea parandamine või muudatuse tegemine kauem aega võtta, kuna serveris olev fail tuleb avada kohalikus arvutis WYSIWYG veebitoimetajaga, sisse viia muudatus, salvestada ning siis tagasi serverisse üles panna. Koodis saaks muudatuse koheselt teha [11]. Professionaalsed programmid võivad olla niivõrd võimalusterohked, et kogu programmi tundma õppimine võib võtta üpris kaua aega [10]. Kokkuvõte Inimesed, kellel puuduvad teadmised HTML-ist, võiksid kasutada lihtsama veebilehe loomisel WYSIWYG veebitoimetajat, samuti võiks see sobida veebidisaineritele. Samas need, kes soovivad hakata veebilehtede loomisega tõsisemalt tegelema peaksid endale selgeks tegema ka programmeerimise. 14

15 3. Lühikursuse koostamine Autori nägemus sellest, kuidas veebilehtede loomist tuleks või saaks õpetada, on kirjeldatud alapeatükis Autori nägemus veebidisaini ja veebilehtede loomise õpetamisest (vt ptk 1.3, lk 10). Lühikursuse õppematerjalid on loodud selliselt, et neid saab kasutada nii eraldi kursuse läbiviimisel kui ka teistesse ainetesse osadena integreerimisel. See võimaldab õpetajal valida endale sobivad ülesanded, mida õpilastega jagada, andes neile teadmised sellest, kuidas saab luua veebilehti WYSIWYG veebitoimetaja abil, ühegi koodirea kirjutamiseta. Ülesannete koostamisel lähtus autor paljuski W3C (World Wide Web Consortium) definitsioonidest, kirjeldustest ja õppematerjalidest ning nende ülesehitusest [20; 21; 19]. W3C on põhiline rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb veebi-standardite välja töötamisega, mis tagab õppematerjali kaasaegsuse ning standarditele vastavuse. Samuti peab autor seda kõige objektiivsemaks allikaks HTML-i ja CSS-iga seotud teemade puhul. Lisaks W3C-le kasutas autor vähesel määral ka w3schools õppematerjale ja definitsioone ning kirjeldusi [23; 22]. Kursuse loogilisemaks ülesehituseks oli autor sunnitud valima lühikursusel kasutatava programmi, milleks osutus Microsoft Expression Web 4. Tarkvara valikut kirjeldab autor peatükis Veebitoimetaja valimine kursuse jaoks (vt ptk 4, lk 19) ning lähemalt alapeatükis Lühikursuse jaoks tarkvara valimine (vt ptk 4.3, lk 20). 3.1 Vajalikud eelteadmised Kuigi tegemist on võrdlemisi lihtsa kursusega IKT valdkonnas, eeldab see siiski mõningaid eelteadmisi ja oskusi. Eelpool sai mainitud, et ka levinud tekstitöötlusprogrammid kuuluvad WYSIWYG programmide alla, seega on kindlasti vajalik varasem kokkupuude tekstitöötlusprogrammide või muude WYSIWYG programmidega, mille käigus on omandatud oskused lisada ja redigeerida teksti, tabeleid ning pilte. See lihtsustab oluliselt õppimist antud lühikursuse õppematerjalide abil, sest siis on paljud toimingud õpilaste jaoks juba tuttavad. Lisaks tuleb kasuks graafikatöötlusprogrammide kasutamise oskus, kuna nende abil saab veebilehele luua põnevaid ja intrigeerivaid kujunduselemente. Viimane ei ole kohustuslik, sest õppematerjalidega on kaasas autori poolt loodud ja Creative Commons Deed CC0 [1] alusel väljastatud materjalid Pixabay saidilt [12]. 15

16 3.2 Lühikursuse planeeritavad teemad Lühikursuse jooksul antakse lühiülevaade sellest, mida kujutavad endast HTML, CSS ja nende standardid ning kuidas on nende abil võimalik veebilehti luua visuaalses keskkonnas. Lühikursuse lõpuks valmib terviklik veebileht. Lühikursuse õppematerjalides käsitletakse põhilisi HTML elemente ja märgendeid, mille abil elemendid kirja pannakse. See peaks andma õpilastele baasteadmised HTML-iga töötamisel. Samuti tutvustatakse lühidalt ka CSS-i, mida kasutatakse HTML elementide ja veebilehe kujundamisel. Õpitakse kasutama visuaalset veebitoimetajat. Antud lühikursuses kasutatakse MS Expression Web 4, kus disainivaates rakendatakse erinevaid HTML ja CSS elemente, millele omistatakse vastavad märgendid. Kursus on oma olemuselt praktikum, kus teooriale on pööratud vähem tähelepanu. Lühikursus algab HTML-i ja CSS-i tutvustavast sissejuhatusest, seejärel liigutakse edasi HTML-i harjutuste juurde, millele järgnevad harjutused CSS-iga ning lõpptulemusena peaks valmima terviklik veebileht koos kujundusega. Käsitlevate teemade valikul ja järjestusel nii HTML kui ka CSS osas lähtus autor paljuski W3C koodinäidete õppematerjalidest [21; 19]. Käsitletavad teemad: Sissejuhatus Mis on HTML, mis on CSS ja nende standardid Teksti ja loendite kasutamine Hüperlinkide kasutamine Meedia kasutamine Tabelite kasutamine Metaandmete kasutamine Kaskaadlehestiku linkimine veebilehele, sõltumatus sisust HTML elemendile laadi lisamine ning selle kasutamine Sisu paigutamine lehel Elementide grupeerimine Videote lisamine Youtube-i keskkonnast ja Google Maps-i kasutamine veebilehel 16

17 3.3 Lühikursuse oodatavad õpiväljundid Kursuse läbinud õpilane omab baasteadmisi HTML-is ja CSS-is ning oskab neid teadmisi ja oskusi rakendada iseseisvalt või koostöös teistega reaalses elus. Õpilane oskab iseseisvalt koostada lihtsamaid veebilehti visuaalsete vahendite abil. Lisaks teab, mida kujutavad endast erinevad veebielemendid ning oskab neid kasutada veebilehe loomisel. Kursuse läbijal peaks tekkima ettekujutus ka sellest, mismoodi käib objektide paigutus veebilehel. Lisaks saadakse oskused visuaalse veebitoimetaja kasutamisel. 3.4 Lühikursuse sihtgrupp Lühikursuse koostamisel proovis autor olla võimalikult mitmekülgne, et tagada võimalikult lai sihtgrupp. Lühikursuse sihtgrupina näeb autor eelkõige algajaid- põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilasi ning teisi, kellel on huvi veebilehtede loomise vastu ja kellel on omandatud eelpool mainitud teadmised. Lühikursuse õppematerjalid on koostatud selliselt, et neid saaks käsitleda gümnaasiumiastmes eraldi valikkursusena või veebiprogrammeerimise/veebilehtede loomise valikkursuse sissejuhatava osana, millele järgneb veebilehtede loomise kursus programmeerimise kaudu. Teistesse ainetesse põimituna saaks kursuse materjale kasutada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Kuna ainetesse põimumine seab teatud ajalised piirangud, peab õppematerjale käsitlev õpetaja ise valima lühikursuse õppematerjalide hulgast välja need teemad, mida ta peab õpilaste jaoks vajalikuks ning jõukohaseks. 3.5 Keerukus ülesannete koostamisel Ülesannete loomise tegi keeruliseks see, et ülesanded tuli koostada WYSIWYG põhimõttel. Seega tuli autoril koodinäited ringi teha nii, et neid saaks rakendada Expression Web 4 disainivaates, andes sama tulemuse, mille saavutaks programmeerides. Sellegi poolest õnnestus autoril koostada terve lühikursus puhtalt visuaalsete vahendite abil ning töö käigus ei kirjutatud ühtegi rida koodi. Sellisel viisil loodud veebilehed valideerisid ka kenasti. Seega genereeris programm nõuete kohast koodi. Kuna autor ei olnud varem Expression Web-i kasutanud, võttis lihtsate asjade tegemine üpris kaua aega. Autoril kulus ülesannete koostamisele kokku rohkem kui 35 tundi. Samas leidis 17

18 autor, et Expression Web-is oli HTML-i koodinäited üpriski lihtne ja loogiline läbi teha [21]. Autor kasutas ka W3C CSS koodnäiteid CSS harjutuste koostamisel, kuid seda minimaalselt [19], sest neid oli liigselt keeruline või ei saanud neid üldse disainivaates kasutada. Seega kombineeris autor ise CSS harjutused, mida HTML elementidega siduda. Selleks pidi autor palju katsetama Expression Web-i CSS-i erinevate kasutusviisidega, et leida sobivad lihtsamad asjad, mida kursusel saaks kasutada. 3.6 Ülesannete lahendamiseks planeeritav ajakulu Ülesanded on ülesehitatud loogilises järjestuses, alustades lihtsamatest ning liikudes edasi keerukamate juurde. Teadmiste kontrolliks mõeldud ülesandeid võib lahendada nii koolis kui ka kodus, grupitööna või individuaalselt, vastavalt sellele, kuidas õpetaja paremaks peab. Ülesannete lahendamiseks on oluline läbi töötada ülesannetele eelnevad harjutused. Parem oleks ülesandeid lahendada koolitunnis, kus õpetaja saab õpilasi vajadusel abistada. Võimalik orienteeruv ajakava harjutuste lahendamisel 45 minuti pikkuste tundide puhul (ülesanded asuvad lisas). Tegelik ajakulu sõltub paljuski juba õpetaja ning õpilaste võimekusest. Tund Harjutused Teema 1 Sissejuhatus HTML, CSS ja nende standardid 2 Harjutus 1 ja 2 Orienteerumine tarkvaras, uues saidi lisamine 3 Harjutused 3 ja 4 Tekst ja hüperlingid 4 Iseseisev ülesanne 2 Omandatud teadmiste kasutamine 5 Harjutus 5 Meedia elemendid 6 Harjutus 6 ja 7 Tabelid ja metaandmed 7 Iseseisev ülesanne 2 Omandatud teadmiste kasutamine 8 Harjutus 8 ja 9 Laadilehed, kujundus 9 Harjutus 10 ja 11 Päis ja menüüriba 10 Harjutused 12 kuni 14 Jalus, sisu paigutamine lehel ja lehestiku loomine Lisaharjutus Youtube-i videod ja Google Maps-i kaardid Iseseisev ülesanne 3 Võtab kokku kursuse käigus omandatud teadmised 18

19 4. Veebitoimetaja valimine kursuse jaoks Erinevaid WYSIWYG veebitoimetajaid on hulgaliselt, kuid selliseid mis sobiksid üldhariduskoolile, pole nii palju. Mitmed ei sobi seetõttu, et on tasulised, harjumatu kasutajaliidesega või vähese funktsionaalsusega. Järgnevates peatükkides kirjeldab autor kursuse jaoks sobivaima tarkvara leidmist. 4.1 Kursuse jaoks tarkvara valiku kriteeriumid Üldhariduskoolis peaks eelkõige kasutama vabavaralist või tasuta tarkvara. RÕK seda ei kohusta, vaid soovitab koolidel võimaluse korral kasutada vabavaralisi vahendeid. Põhikooli riikliku õppekava lisa 10 kohaselt on üheks informaatika õpetamise põhimõtteks põhikoolis vabatarkvara ja avatud sisu, mille kohaselt eelistatakse võimaluse korral kommertstarkvarale vabatarkvara [16]. Vabavara kasutamise eeliseks üldhariduskoolides on, et see ei too koolile ega ka õpilastele ja nende vanematele kaasa lisakulutusi. See võimaldab õpilastel end arendada sõltumata nende pere sissetulekust, ainukeseks eelduseks on siiski sellise arvuti kasutamisvõimalus, mis toetaks õppetöös kasutatavat tarkvara. Üldhariduskoolides kasutatav tarkvara ei tohiks olla liialt keerukas. Liigne keerukus teeb õpilaste jaoks õppimise raskeks ning õpetaja jaoks õpetamise, mistõttu peaks tarkvara olema suhteliselt kergesti kasutatav. Tarkvara keerukust hindab autor kasutajaliidese põhjal, sest antud kursusel käivad praktiliselt kõik toimingud läbi graafilise kasutajaliidese. Kasutajaliidest hindab autor selle põhjal, kui palju sarnaneb tarkvara teiste levinud tarkvaradega ning kas toimingute teostamine on lihtne ja loogiline. Tarkvara peab võimaldama põhiliste HTML ja CSS elementide kasutamist disainivaates liigse keerukuseta. Oluline selleks, et tarkvara saaks kasutada lühikursusel õpetamiseks. Elemente, mille kasutamist peab tarkvara võimaldama on kirjeldatud peatükis Lühikursuse koostamine (vt ptk 3, lk 15) alapeatükis Lühikursuse planeeritavad teemad (vt ptk 3.2, lk 16). Tarkvara poolt genereeritud kood peab olema valideeritav, tagades loodava veebilehe standarditele vastavuse ning seeläbi töökindluse erinevates brauserites ja seadmetes. Vastasel juhul võib loodav veebileht olla ebastabiilne - töötab ühes brauseris või seadmes, kuid teises mitte. 19

20 4.2 Ülevaade vabavaralistest veebitoimetajatest Selgitamaks välja, milliseid vabavaralisi WYSIWYG veebitoimetajaid üldse olemas on, teostas autor otsinguid otsingumootoris Google. Otsingu teostamisel kasutas autor märksõnu, nagu best free WYSIWYG web editors, free WYSIWYG web editors, top free WYSIWYG editors, open source WYSIWYG web editors jne. Otsingutulemuste põhjal jaotas autor vabavaralised WYSIWYG veebitoimetajad kahte rühma: 1. Sisuhaldussüsteemides kasutatavad ja veebipõhised. 2. Eraldi seisvad veebitoimetajad disainivaatega, kus muudatusi saab teostada ja eelvaatega, kus kajastatakse reaalajas koodis tehtud muudatused. Esimesse rühma kuuluvad veebitoimetajad ei sobinud kursuse läbiviimiseks seetõttu, et nad pakkusid vähest funktsionaalsust. Lisaks tuli disainivaates loodava veebilehe kood kopeerida eraldi faili ning alles siis oli seda võimalik kuvada kui veebilehte. Sisuhaldussüsteemides kasutatavad programmid eeldasid eelkõige sisuhaldussüsteemi olemasolu, mis antud kursuse jaoks ei olnud vajalik. Antud töö jaoks olid olulised teise rühma kuuluvad disainivaatega vabavaralised veebitoimetajad. Otsingu käigus leidis autor veidi üle kümne erineva veebitoimetaja, mis kuulusid teise rühma. Samas selgus disainivaate olemasolu enamasti peale tarkvara paigaldamist, seetõttu tuli sobilike tarkvarade leidmiseks üle vaadata hulk erinevaid programme. Järgmise sammuna sorteeris autor oma arvutisse paigaldatud veebitoimetajate seast välja need, mis võiksid rahuldada lühikursuse olemusest tulenevaid tingimusi. Seejärel tutvus autor programmide kasutajaliidestega ning proovis lisada mõningaid kursusel kasutatavaid elemente, saades seeläbi parema ülevaate tarkvara funktsionaalsusest. 4.3 Lühikursuse jaoks tarkvara valimine Peale lähemat tutvumist paigaldatud veebitoimetajatega jäi sõela põhjale kaks tarkvara, mis sobiksid lühikursuse läbi viimiseks. Nendeks olid vabavaraline BlueGriffon ja Microsofti Expression Web 4, mis on alates aasta detsembrist kõigile vabavaraliselt kättesaadav. Peamine põhjus, miks teised vabavaralised veebitoimetajad ei sobinud oli see, et neid pole aastaid kaasajastatud ega edasi arendatud. Seetõttu olid nende võimalused väga piiratud - ei 20

21 toetanud HTML5-t ning olid iganenud kasutajaliidesega, mis meenutasid MS Windows 98 või Windows 2000 aegseid programme MS Expression Web 4 eelised ja nõrkused lühikursusel kasutamiseks MS Expression Web 4 on vabavaraline veebitoimetaja, mis varem oli tasuline kommertstarkvara. Autor selgitas välja tarkvara sobivuse kursuse jaoks, selle tulemusena koostas autor loetelu tarkvara eelistest ja nõrkustest. Eelised: MS Expression Web 4 kasutajaliides on mugav ja loogiline - sarnaneb teiste levinud tarkvaradega. Programm sarnaneb teiste professionaalsete WYSIWYG veebitoimetajatega tegevused MS Expression Web 4 keskkonnas on väga sarnased tegevustele Adobe Dreamweaver keskkonnas, mis on enim kasutatav professionaalne WYSIWYG veebitoimetaja. Veebilehe elementide lisamisel saab kasutada puksimise meetodit (drag & drop). Disainivaates saab elementide suurust hõlpsasti muuta. Pakub suurt funktsionaalsust. Visuaalsete vahendite abil saab kasutada enamikke HTML-i ja CSS-i elemente. Programmi kasutamise kohta on olemas hulgaliselt õppematerjale nii eesti kui ka inglise keeles. Kahjuks leidub eesti keeles vaid koodi kirjutamise alaseid õppematerjale. Disainivaates on laade ehk vormindusparameetrite kogumeid (style) lihtne taaskasutada. Programmi poolt genereeritud veebilehed olid ühed paremini valideeritavad. Toetab Adobe Flash-i. Visuaalsete vahendite abil saab lisada videoid otse Youtube-i keskkonnast. MS Expression Web 4 toetab HTML 5 skeemi (schema). 21

22 Tarkvarale on võimalik paigaldada lisasid (add-in). Nõrkused: MS Expression Web 4 ei arendata enam edasi. Programm toetab ainult MS Windows platvormi. Visuaalsete vahendite abil pole võimalik kasutada kõiki HTML5 elemente. HTML5 heli ja videot ei ole võimalik lisada graafilise liidese kaudu, kuid seda saab teha kodeerides. Kõiki HTML-i elemente pole võimalik kasutada graafilise liidese kaudu. Kokkuvõte Võimalusterohke ning mugav vabavaraline WYSIWYG veebitoimetaja, mis osutus autori arvates parimaks veebitoimetajaks lühikursuse läbiviimisel. Põhjuseks on, et õpilaste jaoks peaksid mõned toimingud juba tuttavad olema läbi tekstiredaktori kasutamise, mis teeb tarkvaraga ümber käimise lihtsamaks. Samuti sarnaneb see väga palju Adobe Dreamweaveriga, mis võimaldab kursuse läbinutel hõlpsasti üle minna professionaalsele kommertstarkvarale. Lisaks on Expression Web 4-l palju sarnasusi ka MS Visual Studio-ga, mis on samuti levinud professionaalne veebiarendus tarkvara. Suurimaks miinuseks programmi juures on kindlasti see, et ei toeta paljusid HTML5-e elemente graafilises liideses. Arenduse seiskumise tõttu ei ole ka lootust, et see võimalus kunagi tekiks. Seni kuni pole loodud ühtegi võrdväärset alternatiivi Expression Web-le, mille kaudu veebilehtede loomist õpetada läbi graafilise liidese, sobib Expression Web selleks ideaalselt. Lisaks MS Expression Web 4-le tehti vabavaraliseks tema sõsarprogramm Expression Design 4, mis on graafika töötlusprogramm, mille abil saab veebilehele luua kujundus- elemente. Eesti keelsed lisaõppematerjalid Eesti keelsed Expression Deisgn-i ja Expression Web 4 (programmeerimine) alased õppematerjalid on kättesaadavad Eneta ja Moodle keskkonnas [3; 8; 7]. Moodle keskkonnas on õppematerjalid eraldi põhikooli ja gümnaasiumi jaoks. Moodle-s on vaja eelnevalt sisse logida oma kasutajaga ja seejärel registreerida end kursusele, külalise parool on Tiigrike ja õppija parool on opilane

23 4.3.2 BlueGriffon-i eelised ja nõrkused lühikursusel kasutamiseks BlueGriffon on kaasaegne vabavaraline veebitoimetaja. Autor selgitas välja tarkvara sobivuse lühikursuse jaoks ning koostas selle põhjal loetelu tarkvara eelistest ning nõrkustest. Eelised: BlueGriffon võimaldab kergesti lisada HTML5 videot ja heli. Programm toetab erinevaid platvorme. Tarkvarale on võimalik paigaldada hulgaliselt lisasid, kuid kõik on tasulised. Sisaldab sisseehitatud SVG (Scalable Vector Graphics) ehk mastabeeritav vektorgraafika funktsiooni, mis võimaldab teha vektorgraafilisi joonistusi ning need lisada veebilehele, millele genereeritakse vastav kood. BlueGriffon pakub suurt funktsionaalsust kaskaadlaadistikega töötamisel läbi graafilise liidese. Võrreldes teiste WYSIWYG veebitoimetajatega pakub enim võimalusi laadilehtedega töötamisel. Nõrkused: Tarkvara on harjumatu kasutajaliidesega. Tegevused ei sarnane teiste levinud tarkvaradega, mis teeb programmi kasutamise keerukamaks. Ei võimalda lisada videoid Youtube-i keskkonnast, isegi mitte programmeerimise kaudu. BlueGriffon ei toeta Adobe Flash-i. Kõiki HTML-i elemente pole võimalik kasutada graafilise liidese kaudu. Eesti keelseid õppematerjale antud programmile ei leidu. Paljude elementide suurust ei saa lohistamise abil graafilise liidese kaudu muuta. Ei toeta puksimise meetodit. 23

24 Kokkuvõte BlueGriffon on CSS ja HTML5 suunitlusega hea vabavaraline WYSIWYG veebitoimetaja, mis pakub võimalusi, mida teised WYSIWYG veebitoimetajad ei paku. Autori arvates ei ole tegemist lihtsa ja mugava tarkvaraga. See on ka põhiline põhjus, miks see programm ei sobinud autori arvates kursuse läbiviimiseks. Lisaks ei sarnanenud see teiste professionaalsete tarkvaradega, mistõttu pole sellest palju abi kui hiljem soovitakse üle minna professionaalse kommertstarkvara peale. Samas arendatakse BlueGriffon-it veel edasi ning on võimalik, et tulevikus võib sellest saada väga lihtsa ja mugava veebitoimetaja, mille abil saab õpetada veebilehtede loomist algajatele. 24

25 Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua lühikursus veebilehtede loomisest üldhariduskoolidele, seejuures uuris autor veebilehtede loomise ja veebidisaini õpetamise temaatikat üldhariduskoolides. Seejärel lõi autor vastava kursuse WYSIWYG veebitoimetaja abil, mis lähtub veebilehtede loomisel puhtalt visuaalsetest vahenditest. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks uuris autor riiklikke õppekavasid, millest tõi autor välja olulisema selle kohta, mis puudutab veebilehtede loomise probleeme ja võimalusi üldhariduskoolides. Vastavalt neile võimalustele koostas autor lühikursuse, mida oleks võimalik õpetada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Lühikursuse jaoks vajalike teemade leidmiseks uuris autor W3C koodinäiteid ning tegi nende põhjal valiku teemadest, mis annaksid õpilastele baasteadmised veebilehtede loomisest lühikursuse raames. Lisaks annab autor edasi teadmised, mille abil kursuse läbinud oleksid võimelised ise veebilehti looma, kasutades mõnd WYSIWYG veebitoimetajat. Nende teadmiste edasi andmiseks, tuli autoril leida ka sobiv kursusel kasutatav tarkvara. Töö tulemusena valmis lühikursus veebilehtede loomisest, mis sisaldab põhiliselt praktilisi harjutusi ning ülesandeid. Kõik harjutused ja ülesanded said loodud visuaalsete vahendite abil, mida pakkus MS Expression Web 4. Selle tulemusel valmis õppematerjal veebilehtede loomisest, mille käigus ei käsitleta üldse koodi kirjutamist. Veebilehed, mis said sellisel viisil loodud, valideerusid ka kenasti HTML5-e standardile. Lühikursuse materjalid ei ole piiratud ainult üldhariduskooli õpetajatele ja õpilastele, need sobivad kasutamiseks kõigile, kes soovivad õppida veebilehtede loomist visuaalsete vahendite abil. Eelkõige on loodud õppematerjal siiski mõeldud algajatele. Töö edasiarendusena võiks luua tervikliku veebilehtede loomise kursuse, kus jooksvalt liigutakse visuaalsetelt vahenditelt üle programmeerimisele. Samuti võib edasiarendusena integreerida lühikursusele põhjalikuma veebidisaini käsitleva osa mõne graafika töötlusprogrammi abil, mille käigus käsitletakse nii veebidisaini teooriat kui ka praktilist osa. 25

26 Summary The main purpose of this bachelor thesis was to create a short course about building web sites. In order to so, author researched the opportunities of teaching web pages in public schools. The outcome of this research was then used in putting together the short course about creating web pages with WYSIWYG web editor. The author started out with a research upon state wide curricula in order to find out the main issues and possibilities to integrate the learning of creating web pages into classes in public schools. According to the possibilities found, the author worked out a short course, that can be used in both, in primary school and in secondary school. In order to develop the short course, the author researched the examples of W3C code and sorted out the main topics that could be used to teach the basic knowledge of creating a web page. Additionally to the basic knowledge, the author has sorted out the main topics that students need to learn in order to successfully create their own web sites while using a WYSIWYG editor. The outcome of this work is a short course about building web sites. The work mainly consists of assignments and exercises. All of the assignments and exercises have been developed using only MS Expression Web 4 visual design tools. The short course does not use any kind of programming, but the created example pages were all successfully validated according to the HTML5 standard. The short course can be used by anyone who has the interest in learning how to create a web page using WYSIWYG programs. The main focus of the course is still directed towards the beginners. The follow up for this work could be a web page creating course that starts with WYSIWYG visual tools and end ups in programming HTML5 and CSS3 or even PHP. Or integrating a more design orientated course into this short course using a free graphics editor, making the whole course more advanced and longer. 26

27 Kasutatud kirjandus 1. Creative Commons. Creative Commons CC0 1.0 Universal. Loetud aadressil: 2. Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded. (2013). Riigi Teataja. Avaldamismärge: RT I, , 5. Loetud aadressil: 3. Eneta. Veebistuudium: Veebidisain. Loetud aadressil: 4. Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 6: Ainevaldkond Kunstiained. (2011). Riigi Teataja. Loetud aadressil: 5. Gümnaasiumi riiklik õppekava. (2011). Riigi Teataja. Avaldamismärge: RT I, , 11RT I, , 2. Loetud aadressil 6. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus. Õppematerjalid. Loetud aadressil: 7. Hein, M. ProgeTiiger gümnaasiumis: Veebilehtede loomine ja disain. Loetud aadressil: 8. Hein, M. ProgeTiiger põhikoolis: Veebilehtede loomine ja disain. Loetud aadressil: 9. Hein, M. Veebidisain. Tartu Jaan Poska Gümnaasium. Loetud aadressil: Kyrnin, J. Common Myths and Facts About Modern WYSIWYG Editors: Separate the facts from the Fiction about WYSIWYG Editors. Loetud aadressil: Kyrnin, J. Why Do Hiring Managers Prefer Hand Coding Experience?: WYSIWYG vs Hand Coding, The Great Debate. Loetud aadressil: Pixabay. Free Images Pixabay. Loetud aadressil: Puur, A. Meedia-arvutigraafika. Tallinna Arte Gümnaasium. Loetud aadressil: 27

28 14. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava. (2002). Riigi Teataja. Avaldamismärge: RT I 2002, 20, 116. Loetud aadressil: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. (2014). Riigi Teataja. Avaldamismärge: RT I, , 21. Loetud aadressil: Põhikooli riiklik õppekava lisa 10: Valikaine Informaatika. (2011). Riigi Teataja. Loetud aadressil: Põhikooli riiklik õppekava lisa 6: Ainevaldkond Kunstiained. (2011). Riigi Teataja. Loetud aadressil: Põhikooli riiklik õppekava. (2011). Riigi Teataja. Avaldamismärge: RT I, , 1. Loetud aadressil: W3C. CSS/Training. Loetud aadressil: W3C. HTML & CSS. Loetud aadressil: W3C. HTML/Training. Loetud aadressil: W3schools. CSS examples. Loetud aadressil: W3schools. HTML Examples. Loetud aadressil: Vallaste, H. WYSIWYG. e-teatmik: IT ja sidetehnika seletav sõnaraamat. Loetud aadressil: 28

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Digikogumike loomine Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš

Digikogumike loomine   Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš Digikogumike loomine http://lingid.ee/digikogumik Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš 29.06.2018 Teemad 2 1. Digipädevus õppekavas (Siret) suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Infotehnoloogia kasutamisega seotud ootused ja lootused

Infotehnoloogia kasutamisega seotud ootused ja lootused Infotehnoloogia kasutamisega seotud ootused ja lootused Maidu Varik Klassikaline klassiõppe põhine haridusmudel on suuremate muutusteta püsinud juba paar sajandit. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

sotsiaalne_tarkvara

sotsiaalne_tarkvara Sotsiaalne tarkvara ja avatud sisu e-kursusel Hans Põldoja Tallinna Lilleküla Gümnaasium / UIAH Media Lab Millest juttu tuleb? Mis on sotsiaalne tarkvara? Jalutuskäik erinevates sotsiaalse tarkvara keskkondades

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

MTAT Loeng 11 ( )

MTAT Loeng 11 ( ) Reageerimisaeg. Otsingud tekstis, andmebaasis ja multimeedias. Professionaalsed otsingu liidesed. Visualiseerimine (1/37) Reageerimisaeg (2/37) Reageerimisaeg ja selle mõjud Reageerimisaeg Sekundite arv,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

KAASAV PROGRAMMEERIMINE ETTEVÕTETELE JA TEADUSASUTUSTELE 1

KAASAV PROGRAMMEERIMINE ETTEVÕTETELE JA TEADUSASUTUSTELE 1 KAASAV PROGRAMMEERIMINE ETTEVÕTETELE JA TEADUSASUTUSTELE 1 KAASAV PROGRAMMEERIMINE ÜLDINFO Vanuserühm Formaat Kestus Täiskasvanud juhendajad/õpetajad ja koolitajad Töötuba 2-6 tundi ÜLEVAADE Töötoa eesmärk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

ATV_esmaspäev

ATV_esmaspäev Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - miksa_informaatika_2019.docx

Microsoft Word - miksa_informaatika_2019.docx TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Valeria Mikša Veebilehtede loomise e-kursus edasijõudnutele Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Lidia Feklistova, MSc Tartu 2019 Veebilehtede

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem