Kokkuvõte ujulatest ja basseinivee kvaliteedist aastal 2018 Kokkuvõtte koostamisel on kasutatud Terviseameti järelevalve ja ujulate enesekontrolli käi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kokkuvõte ujulatest ja basseinivee kvaliteedist aastal 2018 Kokkuvõtte koostamisel on kasutatud Terviseameti järelevalve ja ujulate enesekontrolli käi"

Väljavõte

1 Kokkuvõte ujulatest ja basseinivee kvaliteedist aastal 218 Kokkuvõtte koostamisel on kasutatud Terviseameti järelevalve ja ujulate enesekontrolli käigus võetud basseinivee proovide tulemusi aastal oli Terviseameti järelevalve all 29 ujulat 418 basseiniga (tabel 1). Kooli ujulaid oli 3, koolieelse lasteasutuse ujulaid 51, üldkasutatavaid 11 ning muid ujulaid 18 (nt haiglad, sanatooriumid, puhkeasutused, laevad jne), millest 4 Soome ja Rootsi vahel sõitvatel laevadel (joonis 1). Tabel 1. Ujulate arv maakonniti ning liigiti 218. aastal MAAKOND UJULATE ARV BASSEINIDE ARV UJULA TÜÜP kool koolieelne lasteasutus üldkasutatav muu Harjumaa Hiiumaa Ida-Virumaa Jõgevamaa Järvamaa Läänemaa Lääne-Virumaa Põlvamaa Pärnumaa Raplamaa Saaremaa Tartumaa Valgamaa Viljandimaa Võrumaa KOKKU

2 Ujulate arv 18; 9% 3; 14% 11; 53% 51; 24% kool koolieelne lasteasutus üldkasutatav muu Joonis 1. Ujula tüüp peamiste kasutajate järgi Ujulate arv on alates 211. aastast suurenenud (joonis 2). Võrreldes 217. aastaga on ujulate arv suurenenud 6 võrra ja basseinide arv 24 võrra aastal avati näiteks Harjumaal kolm uut ujulat, sealhulgas Mustamäe elamus SPA. Samuti olemasolevatesse veekeskustesse lisandus juurde väiksemaid basseine. Aastaringselt oli avatud 4 ujulat. Enamus ujulad olid suletud ajutiselt üheks kuni seitsmeks kuuks (talve- või suvekuudel puhkusteks, remondiks jne) Aasta Joonis 2. Ujulate arv aastatel Terviseameti talituste inspektorid kontrollisid järelevalve käigus 218. aastal 29 ujulat 314 korral. Ettekirjutusi tehti ujulate omanikele 6 ning märgukirju 74. Ettekirjutuste mittetäitmise tõttu määrati sunniraha 1 ujulale. Seoses ujulatega laekus Terviseametile 13 kaebust, millest 4 olid põhjendatud.

3 Basseinivee kvaliteet Basseinivesi peab olema epidemioloogiliselt (nakkushaiguste levimise suhtes) ja keemiliselt ohutu. Mikroorganismide hävitamiseks, orgaaniliste ainete jääkide kõrvaldamiseks ja vetikate vohamise takistamiseks vajab basseinivesi desinfitseerimist. Basseinivee laboratoorseid uuringuid tuleb teha vähemalt kord kuus. Iga päev kolm korda päevas peab jälgima vaba ja seotud kloori sisaldust vees, vee ph-d ja hägusust. Suurem osa ujulatest teostas basseinivee laboratoorseid uuringuid nõuetekohase sagedusega. Võrreldes 217. aastaga ei ole proovivõtu sageduse osas nõuetele vastavate basseinide arv oluliselt suurenenud, kuid on näha selget langustendentsi proovivõtusageduse mittevastavuste hulgas. Kui 217. aastal ei olnud laboratoorsete uuringute sagedus piisav kümne maakonna 47 ujula 91s basseinis (23% basseinides), siis 218. a ei vastanud proovivõtu sagedus nõuetele viie maakonna 38 ujula 82 basseinis, mis teeb 19,6% kõigist basseinidest (tabel 2, joonis 3). Tabel 2. Ujulate ja basseinide arv ning basseinide % kus proovivõtusagedus ei vastanud kehtestatud nõuetele Proovivõtu sageduse mittevastavus ujulate arv basseinide arv % basseinidest , ,6 Ujulate arv Basseinide arv % basseinidest Joonis 3. Proovivõtusageduse mittevastavused

4 Proovivõtu sagedus ei vastanud nõuetele 37,5% (3) Järvamaa basseinides, 36% (7) Tallinna ja Harjumaa basseinides, 33,3% (2) Raplamaa, 28,6% (6) Saaremaa ning 2,3% (1) Pärnumaa basseinides. Proovivõtusagedus vastas kõigis Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa basseinides. Puudusi esines mõningates ujulates ka igapäevase seotud ja vaba kloori määramise sageduses. Üldjuhul mõõdavad automaatmõõturid vee temperatuuri, ph-d ja vaba kloori sisaldust. Seotud kloori peab määrama eraldi, teise seadme või testriga. Sarnaselt varasematele aastatele oli ka 218. aastal ujulatele kõige suuremaks probleemiks basseinivee nõuetekohase vaba ja seotud kloori taseme hoidmine. Kloori sisalduse hoidmine nõutud tasemel sõltub kasutatavatest puhastusseadmetest, puhastamise efektiivsusest, basseini kasutuskoormusest, temperatuurist, värske vee lisamisest ning ujula operaatori teadmistest ja oskustest. Sagedasti ei peeta ujulates arvestust basseini külastajate üle ega peeta kinni basseini üheaegsest koormusest, mille tulemusel kannatab nii basseinivee kui ka ujula õhu kvaliteet. Seotud ja vaba kloori mittevastavuse põhjustena võibki nimetada: vastavate või piisavalt efektiivsete veetöötlusseadmete puudumist või vanade seadmete kasutamist, puudulikku veevahetust ja töötlust, basseini suurt koormust, veetöötlusseadmete rikkeid, mitte piisavalt värske vee juurde lisamist, liiga suure hulga kloori lisamist vette, töötajate puudulikke teadmisi, väljaõpet või ebatäpsust. Ujulate haldajad toovad ühe vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusena jätkuvalt välja ka vajakajäämise ujujate isiklikus hügieenis. Basseinivee kvaliteedi hindamine Basseinivee kvaliteedile antakse hinnang iga aasta lõpus. Alates 211. aastast loetakse basseinivee kvaliteet mittevastavaks kui 5% aasta jooksul tehtud laboratoorsetest proovidest ei vastanud normidele või kui aasta lõpus võetud viimane proov oli mittevastav. Samuti loeti mittevastavaks need basseinid, mille puhul suurem osa proove puudusid (võttes arvesse ujula lahtioleku aegu).

5 Mittevastavuse % Seega, lähtudes sellest ei vastanud 218. aastal 418 uuritud basseinist veekvaliteet mikrobioloogiliste näitajate osas 12 ning füüsikalis-keemiliste näitajate (peamiselt seotud ja vaba kloori) osas 418 basseinist 54 basseinis (tabel 3, joonis 4). Võrreldes 217. aasta andmetega on veekvaliteedi osas nõuetele mittevastavaks hinnatud basseinide arv mikrobioloogiliste näitajate osas jäänud samaks ja füüsikalis-keemiliste näitajate osas vähenenud 48 võrra (tabel 3, joonis 4). Juhul kui arvestada vaba ja seotud kloori osas Terviseameti laborites analüüsitud proovide tulemuste puhul mõõtemääramatust (± 2%), siis oli füüsikalis-keemiliste näitajate osas mittevastavaid basseine 47 ehk 11,24%, mis on 13% vähem kui mõõtemääramatust ei ole arvestatud. Tabel 3. Veekvaliteedi osas uuritud ning vee mikrobioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste näitajate osas mittevastavate basseinide arv aastatel Mikrobioloogilised näitajad Füüsikalis-keemilised näitajad Aasta Uuritud basseine Neist ei vastanud Mittevastavuse % ,96 4,1 13,8 8,6 1,3 3, 2,9 53,8 38,8 52,8 52,4 34,4 31,4 26,1 12, ,8 52,8 52, ,8 34,4 31,4 26, ,8 12,9 8,96 8 4,1,6 1,3 3, 2, Mikrobioloogilised näitajad Füüsikalis-keemilised näitajad Joonis 4. Mittevastavaks hinnatud basseinide % aastatel

6 Basseinivee mikrobioloogiliste näitajate osas mittevastavad basseinid olid Harjumaal (11) ja Lääne-Virumaal (1). Füüsikalis-keemiliste näitajate osas oli kõige enam mittevastavaid basseine Harjumaal (31), järgnesid Pärnumaa (12), Raplamaa (3) ja Saaremaa (3), Lääne- Virumaa (2), Ida-Virumaa (1), Jõgevamaa (1) ning Läänemaa (1). Mõlema näitaja suhtes vastas basseinivee kvaliteet nõuetele Hiiumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa basseinivees (tabel 4). Tabel 4. Veekvaliteedi osas uuritud ning vee mikrobioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste näitajate osas mittevastavate basseinide arv 217.a ja 218. a MAAKOND Füüsikalis-keemiliste näitajate osas mittevastavad basseinid Mikrobioloogiliste näitajate osas mittevastavad basseinid arv 217 % 217 arv 218 % 218 arv 217 % 217 arv 218 % 218 Harjumaa 58 33, ,98 9 5, ,67 Hiiumaa,,,, Ida-Virumaa, 1 1,96,, Jõgevamaa 4 5, 1 11,11,, Järvamaa 1 12,5,,, Läänemaa 3 37,5 1 12,5,, Lääne-Virumaa 3 17,65 2 1,53 1 5,88 1 5,26 Põlvamaa,,,, Pärnumaa 28 63, ,91 1 2,27, Raplamaa 2 33,33 3 5,,, Saaremaa 2 1, 3 14,29,, Tartumaa 1 3,85,,, Valgamaa,,,, Viljandimaa,,,, Võrumaa 1 11,11,,, KOKKU 13 26, , , ,87 Basseinivee proovide vastavused Basseinivees uuritavad näitajad ja nende piirväärtused on toodud Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 27. aasta määruses nr 8 Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele. Ühes proovis määratakse 5 mikrobioloogilise ja 8 füüsikalis-keemilise näitaja sisaldus. Mikrobioloogilistest näitajatest määratakse coli-laadsete bakterite, enterokokkide, Pseudomonas aeruginosa ja stafülokokkide sisaldus ning kolooniate arv 37 C juures.

7 Füüsikalis-keemilistest näitajatest hinnatakse vee värvust ja hägusust, vee ph, oksüdeeritavust, ammooniumi, nitraatide, vaba kloori ja seotud kloori sisaldust aastal võeti kokku 3942 basseinivee proovi. Neist 613 võeti järelevalve käigus Terviseameti poolt. Võetud proovidest ei vastanud piirnormidele vähemalt ühe basseinivee näitaja osas 123 proovi (25,9%). See on 6,3% vähem kui aastal 217, kui nõuetele ei vastanud 32,2% proovidest. Mikrobioloogilised analüüsid Mikrobioloogiliste näitajate määramiseks võeti kokku 3765 proovi, millest 223 proovi ehk 5,92% ei vastanud nõuetele. Üldkasutatavates ujulates ei vastanud võetud proovidest mikrobioloogiliste näitajate osas nõuetele 187 ehk 6,8%, kooli ujulates 7 ehk 2,7%, koolieelsetes lasteasutustes 22 ehk 4,9% ning muudes ujulates 7 ehk 3,6% (tabel 5). Võrreldes 217. aastaga on mittevastavate mikrobioloogiliste proovide arv vähenenud 1,26% võrra. Kui 217. aastal oli mittevastavaid proove 265, siis 218. aastal 223. Mittevastavate proovide hulk vähenes nii üldkasutatavates, koolide, koolieelsete lasteasutuste kui ka muudes ujulates (joonis 5). Tabel 5. Basseinivee proovide ja mittevastavate proovide arv 218. a Mikrobioloogilised näitajad Füüsikalis-keemilised näitajad proovide arv neist mittevastavaid % proovide arv neist mittevastavaid % Kokku , ,9 kool , ,21 koolieelne lasteasutus , ,55 üldkasutatav , ,73 muu , ,58

8 Mittevastavate % Kool Koolieelne lasteasutus Üldkasutatav Muu Kokku Joonis 5. Mittevastavate proovide % mikrobioloogiliste näitajate osas Tabel 6. Mittevastavate analüüside arv mikrobioloogilise näitajate osas 218 Coli-laadsed Enterokokid Pseudomonas aeruginosa stafülokokid kolooniate arv 37 C Kokku mittevastavaid analüüse Kõige enam ületas normi kolooniate arv 37 C juures, seda 144 korral ehk 3,86% kõigist kolooniate arvu 37 C määramiseks tehtud analüüsidest (vastav number aastal 217 oli 162 ehk 4,4% kõigist analüüsidest). Pseudomonas aeruginosa bakterid ületasid piirnormi 6 korral ehk 1,61% kõigist Pseudomonas aeruginosa analüüsidest ja stafülokokid 4 korral ehk 1,7% kõigist stafülokokkide analüüsidest. Veel ületasid piirnormi coli-laadsed bakterid 11 korral ja enterokokid 4 korral (tabel 6). Mikrobioloogilistest näitajatest enterokokkide ja Coli-laadsete bakterite arv on püsinud läbi aastate enam-vähem samas suurusjärgus. Enterokokkide osas on mittevastavaid analüüse olnud aastas -7, Coli-laadsete bakterite omi 2-26, stafülokokkide mittevastavaid analüüse on olnud aastas, Pseudomonas aeruginosa bakterite mittevastavaid analüüse on olnud ning kolooniate arv 37 C juures mittevastavaid analüüse on olnud aastas Võrreldes aastaga 217 oli mittevastavate analüüside arv aastal 218 väiksem Pseudomonas aeruginosa, stafülokokkide ning kolooniate arv 37 C puhul, kuid mõnevõrra suurem Coli-laadsete bakterite ja enterokokkide korral (joonis 6).

9 Mittevastavuse % Mittevastavate analüüside arv Coli-laadsed Enterokokid Pseudomonas aeruginosa Stafülokokkid Kolooniate arv 37 C Joonis 6. Mikrobioloogiliste näitajate mittevastavate analüüside arv Füüsikalis-keemilised analüüsid Füüsikalis-keemiliste näitajate määramiseks võeti 3749 proovi, millest 821 proovi ehk 21,9% ei vastanud nõuetele. Üldkasutatavates ujulates ei vastanud võetud proovidest füüsikaliskeemiliste näitajate osas 667 ehk 24,73%, kooli ujulates 58 ehk 17,21%, koolieelsetes lasteasutustes 73 ehk 16,55% ning muudes ujulates 13 ehk 5,58% (Tabel 5). Võrreldes 217. aastaga on füüsikalis-keemiliste näitajate osas mittevastavate proovide hulk vähenenud 14,2% võrra, seega on basseinivee kvaliteet füüsikalis-keemiliste näitajate osas paranenud. Mittevastavate proovide hulk on vähenenud nii üldkasutatavate, koolide, koolieelsete lasteasutuste kui ka muude asutuste ujulates (Joonis 7) kool koolieelne lasteasutus üldkasutatav muu kokku Joonis 7. Mittevastavate proovide % füüsikalis-keemiliste näitajate osas

10 Füüsikalis-keemilistest näitajatest ei vastanud piirnormidele kõige enam seotud ja vaba kloor. Vaatamata sellele, et seotud kloor ei vastanud 527 korral, mis teeb 14,2% kõigist seotud kloori analüüsidest, on see üle 2% vähem kui 217. aastal (16,4%), peaaegu 6% vähem kui 216. aastal (2,1%) ning vähem kui kõigil varasemal seitsmel aastal. Vaba kloor ületas piirnormi või jäi alla normi 486 korral, mis teeb 13% kõigist vaba kloori analüüsidest. Mittevastavate vaba kloori analüüside arv on 2% võrra väiksem kui 217. aastal (15%). Võrreldes 217. aastaga on vähenenud ka mittevastavate ph analüüside arv - ph ületas või jäi alla normi 99 proovis, mis teeb 2,75% kõigist ph määramistest (217. aastal esines mittevastavusi 11 proovis, mis moodustas 3,1% kõigist ph määramistest). Võrreldes 217. aastaga on 218. aastal suurenenud nitraatioonide mittevastavate analüüside arv. Mittevastavusi esines 218. aastal 68 korral, 217. aastal ületas nitraatioonide sisaldus lubatud normi 45 korral. Võrreldes 217. aastaga on vähenenud mittevastavate analüüside arv oksüdeeritavuse, ammooniumi, hägususe ja värvuse osas. Oksüdeeritavus ületas lubatud normi 32 korral (217. aastal 46 korral), hägusus 16 korral (217. aastal 31 korral), ammoonium 1 korral (217. aastal 2 korral) ning värvus 11 korral (217. aastal 35 korral). Suurenenud värvuse mittevastavate analüüside arv 217. aastal oli põhjustatud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Pärnu laboris kasutusele võetud uue meetodi (kettameetodi) tõttu. Meetod sobib küll pinnavete puhul, kuid joogi- ja basseinivee puhul ei olnud antud meetod piisavalt täpne, mistõttu tekkis palju mittevastavusi. Seetõttu alates 218. aasta jaanuarist on joogi- ja basseinivee värvust analüüsitud täpsema meetodiga nagu varem - spektrofotomeeriliselt. Seetõttu on 218. aastal võrreldes 217. aastaga kolmekordselt langenud ka värvuse mittevastavate analüüside arv. (Tabel 7, joonis 8) Tabel 7. Mittevastavate analüüside arv füüsikalis-keemiliste näitajate osas 217. ja 218. aastal Kokku mittevastavaid analüüse kool koolieelne lasteasutus üldkasutatav muu Vaba kloor Seotud kloor ph Oksüdeeritavus Nitraat Ammoonium Hägusus Värvus

11 Mittevastavate analüüside arv Ammoonium Hägusus Nitraat Oksüdeeritavus ph Värvus Joonis 8. Füüsikalis-keemiliste näitajate mittevastavate analüüside arv Mittevastavate seotud kloori analüüside arv aastal 218 oli 527, mis on 62 võrra väiksem kui aastal 217. Seotud kloori mittevastavuste arv on olnud langustrendis aastast 214, mil mittevastavate analüüside arv oli 926 (joonis 9) aastal jäid seotud kloori ületamised,42-3,9 mg/l vahele. Ligi poolte proovide puhul oli piirnormi ületamised väikesed jäädes,2-,2 mg/l vahele. Kaks kõige kõrgemat seotud kloori väärtust (3,7 ja 3,9 mg/l) määrati Harjumaal paiknevas kahes üldkasutatavas basseinis. Mittevastavate vaba kloori analüüside arv aastal 218 oli 486, mis on 57 võrra väiksem kui aastal 217. Mittevastavate vaba kloori analüüside arv on olnud langustrendis viimasel kolmel aastal (joonis 9). Mittevastavates proovides jäi vaba kloori sisaldus alla piirnormi (,5 mg/l) 286 proovis (217. a 335 proovis) ja ületas piirnormi (1,5 mg/l) 2 proovis (217. a 28 proovis). Alla piirnormi olevates proovides oli vaba kloori sisaldus <,5-,47 mg/l, üle piirnormi olevates proovides 1,57-1,5 mg/l. Kõrgeimad (üle 5 mg/l) vaba kloori sisaldused mõõdeti üldkasutatavatest basseinidest Harjumaal kolmes, Pärnumaal ja Lääne-Virumaal kahes ning Läänemaal ühes basseinis, kooli ujulatest ühes basseinis Ida-Virumaal ning ühes lasteasutuse ujulas Harjumaal.

12 Mittevastavate analüüside arv Seotud kloor Vaba kloor Joonis 9. Seotud ja vaba kloori mittevastavate analüüside arv Kokkuvõte Vaatamata ujulate ja basseinide arvu pidevale kasvule igal aastal on märgata ujulate veekvaliteedi paranemise tendentsi nii proovivõtu sageduse kui ka füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate osas. Mikroobide tekke vältimiseks praktiseerivad ujulad üha enam kloorišokkide tegemist, sageli ka ennetavalt. Lisaks kloorišokkidele täiendatakse veetöötlust järjest enam söe filtrite asemel UV-lampidega, mis on tõestanud ennast oluliselt tõhusama meetmena klooritaseme ja mikrobioloogiliste näitajate ohjeldamisel. Et basseinivett puhtana hoida, teostatakse basseinisüsteemides filtripesu minimaalsest määruse nõudest tunduvalt tihedamini (suuremates ujulates igapäevaselt). Tiheda filtripesu tagajärjel ei ole probleeme ka värske vee lisamisega kuna süsteem võtab kaotatud vee arvelt värske vee asemele.

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014)

(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014) SIHTUURING "LEGIONELLA BAKTERITE ESINEMINE MAJUTUSETTEVÕTETES JA UJULATES" Tallinn 2015 Keskkonnatervise osakond Sisukord Sissejuhatus... 3 Legionella ja legionelloos... 3 Õiguslik taust... 4 1. Sihtuuringu

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc)

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc) MATSIMÄE PÜHAJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Järvamaa, Paide vald, Võõbu küla Koostatud: 24.03.2011 Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES SPRINT 2.03.2013.a M14 1870m 11KP 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:18.13 00:18.13 2. Villu Serv Põlvamaa EST 00:19.01 +0:48 3. Kaarel Vesilind Harjumaa EST 00:20.33 +2:20 4. Marten Kuusmann Ida-Virumaa

Rohkem

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr M14 2820m LÜHIRADA 3.märts 2013.a. 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00:27.12 00:27.12 2. Andris Sarksna Ogre OK LAT 00:27.52 +0:40 3. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:31.32 +4:20 4. Villu Serv Põlvamaa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 Kriminaalpoliitika uuringud 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 Tallinn 2014 Koostajad: Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Jako Salla,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - MA aruanne 2007_24.04.doc

Microsoft Word - MA aruanne 2007_24.04.doc Mittetulundusühing EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT 2007. MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta algus 01. jaanuar 2007 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2007 Registri kood 80036845 Aadress Väike-Ameerika 19-220,

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Terviseamet Sisukord Nakkushaiguste esinemine ja immunoprofülaktika Eestis 2018. aastal Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid (A02)... 6 Šigelloos

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc)

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc) EMAJÕE UJULA SUPLUSVEE PROFIIL Tartu Koostatud: 24. märts 2011. a Ülevaadatud: 18. aprill 2012. a Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Programmi Teater maal 2012 Kokkuvõte Programm Teater maal on loodud eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides

Programmi Teater maal 2012 Kokkuvõte Programm Teater maal on loodud eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides Programmi Teater maal 212 Kokkuvõte Programm Teater maal on loodud eesmärgiga muuta professionaalne teatrikunst kättesaadavamaks Eesti maaregioonides. Programmi eelarvevahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem