PR_INI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PR_INI"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument A8-0296/ RAPORT ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta (2016/2242(INI)) Eelarvekontrollikomisjon Raportöör: Derek Vaughan RR\ docx PE v02-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 PR_INI SISUKORD lk EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK... 3 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS PE v /36 RR\ docx

3 EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta (2016/2242(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 145, 147, 165, 166 ja artikli 310 lõiget 5, võttes arvesse ELi toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, võttes arvesse ELi toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, võttes arvesse nõukogu 22. aprilli aasta soovitust noortegarantii loomise kohta 1, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 2, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai aasta määrust (EL) nr 2015/779, millega muudetakse määrust (EL) nr 1304/2013, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstava täiendava esialgse eelmakse summat 3, võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 3/2015 ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad rakendamisega seotud riskid, eriaruannet nr 17/2015 Komisjoni toetus noorte tegevuskavadele: ESFi vahendite ümbersuunamine õnnestus, ent tulemustele keskendumine on ebapiisav ja eriaruannet nr 5/2017 Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud?, võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri aasta teatist Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem (COM(2016)0646) ja (SWD(2016)0324), võttes arvesse komisjoni valget raamatut Euroopa tuleviku kohta, võttes arvesse kodukorra artiklit 52, võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A8-0296/2017), A. arvestades, et noorte tööpuudus on olnud ja on jätkuvalt suureks probleemiks paljudes liikmesriikides ning et ELis oli aastal enam kui 4 miljonit aasta vanust töötut noort; arvestades, et olukord liidus on väga erinev; B. arvestades, et võitlus noorte töötusega on parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide ühine poliitiline prioriteet ning sellega aidatakse saavutada liidu eesmärki kindlustada 1 ELT C 120, , lk 1. 2 ELT L 347, , lk ELT L 126, , lk 126. RR\ docx 3/36 PE v02-00

4 majanduskasv ja töökohad; C. arvestades, et noorte kõrge töötuse tase (2016. aastal ELis 18,8 %) on kahjulik nii ühiskonnale kui ka asjaomastele inimestele ning sellel on kestvad negatiivsed tagajärjed tööalasele konkurentsivõimele, sissetulekute stabiilsusele ja karjääri arengule; arvestades, et majanduskriis on ebaproportsionaalselt palju mõjutanud noori ning mõnes liikmesriigis on üle veerandi noortest töötud; D. arvestades, et noorte töötuse probleemi lahendamiseks on laialdaselt kasutusele võetud aktiivse tööhõivepoliitika meetmeid, mille tulemused varieeruvad; E. arvestades, et on veel teine rühm noori, kelle arv ja koosseis on liikmesriigiti väga erinev, kes ei omanda haridust või kutseõpet ega tööta (NE-noored) ja keda saab liigitada kahte kategooriasse: töötud NE-noored, kes on valmis töötama ja otsivad aktiivselt tööd, ning mitteaktiivsed NE-noored, kes ei omanda haridust või kutseõpet ega otsi aktiivselt tööd; F. arvestades, et ELis omavad keskmiselt ainult 41,9 % NE-noortest juurdepääsu noortegarantiile; G. arvestades, et alates Euroopa tööhõivestrateegia kasutuselevõtust aastal on komisjon toetanud mitmeid meetmeid, mille eesmärk on parandada noorte töö- ja haridusvõimalusi 1, ning kriisist alates on ELi meetmetes pandud erilist rõhku noortegarantiile, mille nõukogu asutas aasta aprillis, ja noorte tööhõive algatusele, mis käivitati aasta lõpus; H. arvestades, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on juba tõendanud end kõige tõhusama ja nähtavama liidu tasandi meetmena noorte töötuse vastu võitlemisel; I. arvestades, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on oluliselt kaasa aidanud noorte töötuse määra vähendamisele ELis, edendades haridust ja nõudlust noorte tööjõu järele tööturul ning toetades töökohtade loomise meetmeid; arvestades, et ELi 28 liikmesriigis on endiselt töötud 17,2 % noortest 2, mis on vastuvõetamatult kõrge määr; J. arvestades, et noortegarantii kohustab liikmesriike tagama, et kõikidele alla 25 aasta vanustele noortele (mõnes liikmesriigis alla 30-aastastele noortele) pakutaks kvaliteetseid tööpakkumisi, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika võimalusi nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist; K. arvestades, et sellised välised tegurid nagu konkreetse piirkonna majandusolukord või tootmismudel mõjutavad noortegarantii raames seatud eesmärkide saavutamist; L. arvestades, et noorte tööhõive algatus on algatus NE-noortele, pikaaegsetest töötutest noortele ja tööotsijana arvele võtmata noortele, kes elavad piirkondades, kus noorte 1 Muud meetmed hõlmavad järgmisi algatusi: aasta septembris käivitatud Noorte liikuvus, aasta detsembris käivitatud Noortele pakutavate võimaluste algatus ja aasta jaanuaris käivitatud Noorte tegevuskavad aasta märtsi seisuga: EN.pdf/94b a c85-1d PE v /36 RR\ docx

5 töötuse määr oli aastal kõrgem kui 25 %; M. arvestades, et noorte tööhõive algatuse kinnitatud kogueelarve programmitöö perioodil on 6,4 miljardit eurot, mis sisaldab 3,2 miljardit eurot uuelt eraldi ELi eelarverealt, mida tuleb täiendada vähemalt 3,2 miljardi euroga riiklikest eraldistest olemasoleva Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) raames; arvestades, et sellele lisandub täiendavalt 1 miljardit eurot noorte tööhõive algatuse konkreetsest eelarveeraldisest ajavahemikus , mida täiendatakse ESFi vahenditest 1 miljardi euro suuruse summaga, et edendada noorte tööhõivet piirkondades, kus noorte tööpuudus on kõige suurem; arvestades, et 500 miljonit eurot sellest täiendavast summast kantakse aastal paranduseelarve projekti nr 3/2017; arvestades, et programmile ette nähtud lõplik eraldis määratakse kindlaks eelseisva iga-aastase eelarvemenetluse käigus; N. arvestades, et hinnangute kohaselt läheb Euroopa noortegarantii rakendamiseks igal aastal vaja 50,4 miljardit eurot 1, mis on oluliselt vähem kui noorte tööturult lahkumise tõttu Euroopas igal aastal tekkiv majanduslik kahju, mis võib ulatuda vähemalt 153 miljardi euroni 2 ; O. arvestades, et aastal võeti noorte tööhõive algatuse meetmete kasutuselevõtu kiirendamiseks vastu otsus suurendada algatuse eelrahastamiseks kättesaadavaid vahendeid ühe miljardi euro võrra, mis tähendas toetuskõlblike liikmesriikide jaoks tõusu algselt ette nähtud %-lt 30%ni; P. arvestades, et noorte tööhõive algatusele ette nähtud kogu algne eraldis võeti aastatel varem kasutusele ja seetõttu ei nähtud aasta eelarves ette uusi assigneeringuid; arvestades, et noorte tööhõive algatuse rahastamise ebajärjepidevus on kahjustanud programmi edu; Q. arvestades, et praegune rahastamise tase nii ELi kui ka liikmesriikide eelarvest ei ole vajaduste katmiseks piisav; R. arvestades, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on erineva suunitlusega, sest noortegarantii eesmärk on toetada struktuurireforme hariduses ja seda saab kasutada lühiajalise meetmena noorte töötuse vastu võitlemiseks, noorte tööhõive algatus on aga rahastamisvahend; arvestades, et noortegarantiid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, liikmesriikide eelarvetest ja noorte tööhõive algatusest, noorte tööhõive algatusest saab aga rahastada noorte tööhõive algatuse sihtrühmale mõeldud töö-, õpipoisiõppe-, praktikavõi jätkuõppekohtade otsepakkumist toetuskõlblikes piirkondades; arvestades, et noortegarantii kohaldamisalaks on kõik 28 liikmesriiki, ent noorte tööhõive algatuse raames on toetuskõlblikud üksnes 20 liikmesriiki; arvestades lõppkokkuvõttes, et noorte tööhõive algatuse meetmete kestust ei ole kindlaks määratud, kuid noortegarantii puhul nõutakse pakkumise tegemist nelja kuu jooksul; S. arvestades, et kvantitatiivsest seisukohast on noortegarantii kasutamine olnud ebaühtlane ning see erineb liikmesriigiti märkimisväärselt; 1 Social inclusion of young people (Noorte sotsiaalne kaasatus, Eurofound, 2015). 2 NEs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe (NE Mittetöötavad ja mitteõppivad noored: omadused, kulud ja poliitilised reaktsioonid Euroopas, Eurofound 2012). RR\ docx 5/36 PE v02-00

6 T. arvestades, et noortegarantii rakendamine ei ole seni andnud ühtlaseid tulemusi ja teatavates olukordades on keeruline tuvastada või hinnata selle panust; U. arvestades, et Euroopa Liidu piirkondade vahel on märkimisväärsed erinevused; arvestades, et teatud juhtudel ei kvalifitseeru suure töötusega territooriumid NUTSi tasandil ELi toetuseks abikõlblike piirkondade hulka; V. arvestades, et noortegarantii alla kuuluvaid integratsiooniteenuseid on sageli rakendatud vaid osaliselt või siis on osalejate ring olnud liiga kitsas, ja see on sõltunud avalike tööturuasutuste olemasolevast suutlikkusest ja tõhususest ning Euroopa tasandi menetluste kiirusest; arvestades, et liikmesriigid peaksid jätkama jõupingutusi oma avalike tööturuasutuste tugevdamiseks ja reformimiseks; W. arvestades, et tasub esile tuua noorte tööhõive algatuse võimalikku rolli eriti nendes liikmesriikides, mis on alates aastast majandus-, finants- ja sotsiaalkriiside tõttu rohkem kannatanud; arvestades, et tuleks rõhutada vajadust tõhustada asjaomast programmi ja töötada välja täiendavad lisameetmed nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, et hoogustada integratsiooni ja ühtekuuluvust, tugevdades samal ajal soolist tasakaalu ja tagades juurdepääsu koolitusprogrammidele, mis on käivitatud eesmärgiga tulla toime uute tehnoloogiaga seotud tööhõiveküsimustega; X. arvestades, et noortegarantii kui investeering noortesse on näide tulemuspõhisest eelarvestamisest; Y. arvestades, et komisjoni valges raamatus Euroopa tuleviku kohta tunnistatakse, et inimeste ootused ELile ei ole kooskõlas tema võimalustega asju ära teha 1 ; Z. arvestades, et EL peaks sotsiaalpoliitika valdkonna meetmeid sihtrühmale paremini n-ö turundama ja tutvustama, et tagada oma meetmete parem nähtavus ELi inimeste jaoks; AA. arvestades, et kontrollikoja audit tehti liiga vara, kuna uuritav ajavahemik oli liiga lähedal riiklike tagatissüsteemide käivitamisele, ning see piirdus üksnes teatavate liikmesriikidega; arvestades, et enne auditi tegemist oleks kasulikum olnud sellel eesmärgil läbi viia nende rakendamise esialgne hindamine; Üldised märkused 1. märgib, et noortegarantii rakendamise nelja aasta jooksul, ajavahemikul , on noorte töötuse määr ELis vähenenud rohkem kui 7 protsendipunkti, 23,8 %-lt aasta aprillis 16,6 %-ni aasta aprillis, mis tähendab, et töötu staatusest on väljunud peaaegu 2 miljonit noort; täheldab, et noortegarantii süsteemide rakendamisest alates on üle 14 miljoni noore osalenud mõnes süsteemis; peab kahetsusväärseks, et paljudel juhtudel on noorte töötuse määra vähenemine tingitud sellest, et paljud noored on olnud sunnitud otsima tööd väljaspool ELi ning see kaotus annab lähikümnenditel valusalt tunda; peab samuti kahetsusväärseks, et aasta keskpaigas oli ELis endiselt 4,2 miljonit noort töötud (18,8 % asjaomasest rahvastikust); nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid olemasolevat ELi toetust, et leida sellele pikaajalisele probleemile lahendus; nõuab, et EL ja liikmesriigid rakendaksid strateegiaid, mis vastavad iga liikmesriigi 1 Valge raamat Euroopa tuleviku kohta, lk 13. PE v /36 RR\ docx

7 tööturu nõuetele ja vajadustele, et luua kvaliteetseid koolitusvõimalusi ja püsivat tööhõivet; 2. rõhutab, et noortegarantiil on oluline roll selliste meetmete toetamisel, mis pakuvad töötutele noortele vajalikke oskusi, kogemusi ja teadmisi, et pikaajalises perspektiivis tööle asuda või ettevõtjaks hakata, ning samuti annab see võimaluse käsitleda oskuste mittevastavust tööturu nõudlusele; 3. rõhutab hariduse ja kutsenõustamise olulist rolli noorte ettevalmistamisel tööturul vajaminevate oskuste ja tööeetikaga; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et haridus peab lisaks tööturu vajadustele vastavate oskuste ja pädevuste tagamisele aitama kaasa ka noorte isiklikule arengule ja kasvamisele, et neist saaksid ennetavalt aktiivsed ja vastutustundlikud kodanikud; rõhutab seetõttu vajadust kodanikuhariduse järele kogu haridussüsteemis, s.o nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses; 4. märgib, et mida nooremad inimesed ja mida väiksema koolitusega, seda suurem on nende töötuse määr ning seda suundumust süvendas veelgi kriis, mis mõjutas ka üle 25-aastasi kvalifikatsioonita noori täiskasvanuid, kes moodustavad selliste inimeste rühma, kes võivad sattuda majanduslikult väga haavatavasse olukorda, kui nende koolitamiseks ei tehta investeeringuid; 5. märgib, et vaatamata tehtud edusammudele on kõige haavatavamas olukorras töötute noorte juurdepääs avalikele tööturuasutustele ebapiisav, ning see on selliste noorte rühm, kes, nagu noored kõrgkooli lõpetanudki, end kõige ebatõenäolisemalt töötuna arvele võtab; 6. on sügavalt mures, et NE-noored ei ole integreeritud haridussüsteemi ega tööturule, ning paljudel juhtudel ei ole see nende süü; mõistab, et olemasolevate rakenduskavade abil, millega rakendatakse noorte töötuse vähendamiseks mõeldud rahastamisskeeme, on nende noorteni kõige raskem jõuda, kuna paljud neist ei paku asjakohast kestlikku tasu ja asjakohaseid töötingimusi; on seisukohal, et ajavahemikul tuleks erilist tähelepanu pöörata nendele noortele, et tagada noortegarantii peamiste eesmärkide saavutamine; 7. juhib tähelepanu sellele, et pikaajalise mõju tagamiseks peavad noortegarantii raames toetatavad meetmed käsitlema ka struktuurseid probleeme, millega seisavad silmitsi NE-noored; väljendab muret, et noortegarantii süsteemid ei ole veel jõudnud kõikide haridussüsteemist lahkunud või töötuks jäänud noorteni; kutsub liikmesriike üles tegema nende struktuursete probleemide lahendamiseks riiklikust eelarvest sihtotstarbelisi eraldisi; ergutab ka ELi kaasrahastamiseks mittekõlblikke piirkondi noortegarantiis osalema; 8. rõhutab, et NE-noorte lõimimine eeldab nii kättesaadavate ressursside kasutamise tõhustamist kui ka ressursside suurendamist, samuti liikmesriikide suuremat kaasamist ja mobiliseerimist; 9. nõuab, et mitmekesistataks rahastamiskanaleid kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil, et paremini jõuda kõikide noorteni; märgib lisaks, et kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused on juba väga aktiivsed ja neid tuleks toetada nende tegevuses seoses noortega, integreerides selleks eri poliitikasuundi; RR\ docx 7/36 PE v02-00

8 10. toonitab, et noortegarantii on alates aastast andnud tõhusa panuse noorte tööpuuduse vähendamisse, kuid noorte töötus on endiselt lubamatult suur; tunneb seetõttu heameelt kaasseadusandjate kokkuleppe üle pikendada noorte tööhõive algatuse kestust aastani; märgib sellegipoolest, et noorte töötuse probleem võib püsima jääda ja seetõttu tuleks seda arvesse võtta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, et tagada järjepidevus ja kulutasuvus; 11. rõhutab asjaolu, et noorte tööhõive algatuse eesmärk on suurendada mitte üksnes töökohtade loomist noorte jaoks, vaid ka aidata liikmesriikidel luua nõuetekohased süsteemid noorte inimeste vajaduste ja nendele vastava toetuse kindlakstegemiseks; rõhutab seetõttu, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse tulemuslikkust tuleks edaspidi hinnata saavutuste alusel, mis aitavad luua või parandada liikmesriikide süsteeme noorte toetamiseks; 12. tuletab meelde, et noortegarantii saab ELilt rahalist toetust Euroopa Sotsiaalfondi ja noorte tööhõive algatuse kaudu, mis täiendavad riiklikke toetusi; avaldab toetust ühise strateegilise raamistiku raames tehtavale programmitööle vastastikuse õppe, koostöövõrkude loomisega seotud tegevuse ja tehnilise abi kaudu; 13. väljendab heameelt asjaolu üle, et noorte tööhõive algatuse vahendid võeti ja aastal varem kasutusse, ja selle üle, et esialgseid eelmakseid suurendati, eesmärgiga tagada vahendite kiire kasutuselevõtmine; 14. väljendab heameelt asjaolu üle, et noorte tööhõive algatusega on toetatud üle 1,4 miljoni noore ja sellega on võimaldatud liikmesriikide konsolideeritud tegevust summas üle 4 miljardi euro; 15. tuletab meelde, et noorte tööhõive algatuse edukus on seotud liikmesriikide tõhusa majanduse juhtimisega, sest ilma soodsa ärikeskkonnata, mis ergutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning majanduse vajadustega kohandatud haridus- ja teadussüsteemi loomist, ei saa töökohti luua ega noorte töötuse kõrge määra probleemile pikaajalist lahendust leida; 16. tunnustab kontrollikoja eriaruannet noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse mõju kohta noorte tööhõivele ning märgib, et rohkem kui kolm aastat pärast nõukogu soovituse vastuvõtmist ei vasta noortegarantii veel selle käivitamisel sätestatud algsetele ootustele; võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et üksnes ELi eelarvest ette nähtud vahenditest kõigi mittetöötavate ja mitteõppivate noorte abistamiseks ei piisa; märgib, et praegune olukord ei peegelda ootusi, mis tekkisid noortegarantii kasutusele võtmisel, st tagada, et kõik mittetöötavad ja mitteõppivad noored saavad nelja kuu jooksul kvaliteetse koolitusvõi tööpakkumise; 17. tuletab meelde NE-noorte tööturule tagasi meelitamisega seotud probleeme ja võimalusi; soovitab, et komisjon, liikmesriigid ja liikmesriikide avalikud tööturuasutused teeksid rohkem jõupingutusi, et kaasata rohkem mitteaktiivseid noori noortegarantii süsteemidesse ja hoida neid pärast asjaomaste toetusmeetmete lõppemist tööturul; 18. märgib, et noorte tööhõive algatuse eesmärk on toetada noori alla 25-aastaseid NEnoori, kes tavaliselt ei saa mingit töö- ega haridusalast toetust; väljendab kahetsust, et noorte tööhõive algatuse vastuvõtmine mõjutab ESFi kulukohustuste eraldamist muudele PE v /36 RR\ docx

9 programmidele, ning rõhutab, et noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelistest eraldistest pärit vahendeid tuleks täiendada vähemalt samas ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest; 19. palub liikmesriikidel tagada, et noorte tööhõive algatuse ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ei asendaks liikmesriikide avalikke kulutusi, nagu on sätestatud ühissätete määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 95 ja põhjenduses 87 ning kooskõlas täiendavuse põhimõttega; rõhutab, et sellised programmid nagu noortegarantii ei tohi asendada liikmesriikide endi meetmeid noorte töötusega võitlemiseks ja jätkusuutlikuks tööturule integreerimiseks; 20. rõhutab, et vaja on parandada kõigi asjaomaste sidusrühmade (sh piirkondlikul ja kohalikul tasandil), nagu avalike ja vajadusel eraõiguslike tööturuasutuste, haridus- ja koolitusasutuste, tööandjate, noorteorganisatsioonide ja noortega töötavate valitsusväliste organisatsioonide vahelist koostööd, et jõuda kõikide mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni; ergutab sidusrühmade paremat kaasamist partnerlusel põhineva lähenemisviisi kaudu noortegarantii kujundamisse, rakendamisse ja hindamisse; nõuab suuremat koostööd haridusasutuste ja ettevõtjate vahel, et vähendada oskuste nõudlusele mittevastavust; kordab mõtet, et partnerlusel põhineva lähenemisviisi eesmärk on paremini jõuda sihtelanikkonnani ja tagada kvaliteetsete pakkumiste tegemine; 21. tuletab meelde, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel vajab tõhus noortegarantii ELi 28 liikmesriigi puhul igal aastal rahastust summas ligikaudu 45 miljardit eurot; on seisukohal, et seda rahastust tuleks käsitada investeeringuna, arvestades, et tulemuslikuks osutudes aitab see märkimisväärselt vähendada noorte tööhõivega seotud kulusid; 22. kutsub komisjoni üles üksikasjalikult kindlaks määrama riiklikud panused noorte tööhõive algatusse, mida on igas liikmesriigis noortegarantii tõhusaks rakendamiseks vaja, võttes arvesse ILO hinnanguid; 23. võtab teadmiseks viivituse noorte tööhõive algatuse rakendamisel, mille tingis asjaomaste haldusasutuste hiline nimetamine, ning peab seda noorte tööhõive algatuse õigusliku aluse puudujäägiks, mis on õõnestanud algseid kiire rakendamise püüdlusi kiirendatud rahastamise abil; 24. peab vajalikuks soodustada rahastamise kättesaadavust ja rahastamise vormide mitmekesisust ning keskenduda kulutuste tulemuslikkusele, rakendades samal ajal täiendavaid poliitika- ja teenustega seotud reforme; 25. rõhutab, et meetmeid on vaja kohandada kohalike vajadustega, näiteks tagades kohalike tööandjate esindajate, kohalike koolituste pakkujate ja kohalike asutuste veelgi suurema kaasatuse, et suurendada nende meetmete mõju; nõuab, et mitmekesistataks rahastamiskanaleid, kaasates kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi, et paremini jõuda kõikide NE-noorteni; 26. tuletab meelde, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames tuleks noorte tööhõive algatust rahastada uute assigneeringutega, mitte olemasolevate eelarveassigneeringute ümberpaigutamise abil; ootab kaugeleulatuvate poliitiliste kohustuste võtmist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; RR\ docx 9/36 PE v02-00

10 27. on seisukohal, et noortegarantii tõhusaks toimimiseks peavad tõhusalt toimima ka kohalikud avalikud tööturuasutused; 28. nõuab tungivalt, et liikmesriikides oleks avalikel tööturuasutustel olemas oskusteave ja suutlikkus, et toetada inimesi, kes ei suuda leida tööd nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist; soovitab ettevõtete ja tööstusliitude suuremat kaasamist programmi rakendamisse; 29. taunib asjaolu, et enamikul NE-noortel ELis puudub juurdepääs mis tahes noortegarantii programmile, muu hulgas seetõttu, et nad ei ole avalikes tööturuasutustes arvel; palub nõukogul kaaluda võimalust jätkata olemasoleva avalike tööturuasutuste võrgustiku raames kogemuste vahetamist, eesmärgiga töötada välja parimatel tavadel põhinevad strateegiad, et jõuda NE-noorteni ja toetada neid; 30. väljendab heameelt Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2017 üle ja nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid rakendaksid täielikult kontrollikoja soovitusi, et suurendada noortegarantii süsteemide kättesaadavust ja tõhusust; 31. rõhutab, et tuleks toetada ühtsete kontaktpunktide väljaarendamist, et suurendada noortegarantii positiivset mõju, tagades, et kõik teenused ja nõustamine oleksid noortele kättesaadavad ühest kohast; 32. märgib, et noortegarantii süsteemide vähese nähtavuse tõttu võib olla keeruline jõuda kõikide noorteni; soovitab suurendada selliste kohalike kampaaniate rahastamise võimalust, mida korraldatakse koos kõikide asjaomaste kohalike partneritega, sealhulgas noorteorganisatsioonidega, ja toetada platvormide väljatöötamist, mille kaudu noored saavad ennast programmis osalemiseks registreerida; soovitab teha noortegarantiiga seotud teabe kõigile kättesaadavaks ja mõistetavaks; 33. soovitab liikmesriikidel tagada, et nende pakutav oleks kvaliteetne; rõhutab, et pakkumised peaksid vastama osalejate kutsesobivusele ja tööturu nõudmistele, et võimaldada püsivat ja võimalikult pikaajalist integreerumist tegelikule tööturule; 34. märgib kahetsusega, et enamik liikmesriike ei ole kasutusele võtnud kvaliteetse pakkumise mõiste määratlust; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon kasutaksid Euroopa Liidu tööhõivekomitee raamistikus olemasolevaid võrgustikke, et teha tööd nimetatud kontseptsiooni ühiselt kokku lepitud näitajate väljatöötamiseks, võttes arvesse Euroopa praktika kvaliteediraamistikku, Euroopa sotsiaalpartnerite ühisavaldust Towards a Shared Vision of Apprenticeships õpipoisiõppe ühise käsituse kohta ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikat ebakindlate töösuhete valdkonnas; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjonid tagaksid lisaks, et sellised näitajad toetuksid pakkumisele, mis vastab osalejate kvalifikatsioonitasemele, profiilile ja tööturu vajadustele, pakkudes töövõimalusi, mis võimaldavad teenida eluks vajalikku sissetulekut, annavad sotsiaalse kaitse ja arenguväljavaated ning pakuvad arenguvõimalusi, seades sihiks püsiva ja nõudlusele vastava integratsiooni tööturule; peab kiiduväärseks kontrollikoja eriaruandes nr 5/2017 esitatud soovitust, mille kohaselt tuleb rohkem tähelepanu pöörata pakkumiste kvaliteedi parandamisele; 35. kutsub komisjoni üles tegema koos tööhõivekomiteega ettepanekuid noortetagatise raames tehtavate pakkumiste kvaliteedikriteeriumide standardite kohta; toonitab, et on vaja PE v /36 RR\ docx

11 kvaliteediraamistikku, kus oleks kindlaks määratud asjaomaste pakkumiste kvaliteedistandardid; 36. märgib, et vaja on tunduvalt rohkem inim- ja tehnilisi ressursse ning rahalisi vahendeid, et saavutada eesmärk tagada kõigile kuni 24-aastastele noortele kvaliteetne ja püsiv töökoht; väljendab heameelt asjaolu üle, et mitu liikmesriiki on tõstnud noortegarantii toetuse kõlblike noorte maksimaalse vanuse 30 eluaastani; 37. pooldab selle tagamist, et noortegarantiiga hõlmatud noored panustavad jätkuvalt liikmesriigis kehtivatesse sotsiaal- ja töökaitsesüsteemidesse ja neil on juurdepääs neile süsteemidele, tugevdades seega kõikide asjaosaliste, eelkõige noorte ja tööandjate jagatud vastutust; 38. rõhutab, et noortegarantii meetmed on tõenäolisemalt tulemuslikud ja kulutõhusad juhul, kui noori toetatakse tööturule sisenemisel sellisel viisil, mis tagab neile jätkusuutlikud tööhõivevõimalused ja edenemise palgasüsteemis; 39. rõhutab, et NE-noored on erisugune ja mitmekesine rühm ning süsteemid on tulemuslikumad ja kulutõhusamad, kui need on suunatud tuvastatud probleemide lahendamisele; juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele koostada selgete eesmärkidega terviklikke strateegiaid, mille eesmärk on keskenduda kõigile NE-noorte kategooriatele; rõhutab, et meetmeid on vaja kohandada kohalike ja piirkondlike vajadustega, näiteks tagades kohalike tööandjate esindajate, kohalike koolituste pakkujate ja kohalike asutuste veelgi suurema kaasatuse; kutsub liikmesriike üles kujundama igale kandidaadile individuaalse tee, tagades avalikele tööturuasutustele paindlikkuse profiilimudelite kohandamiseks; 40. kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et jõuda kõikide mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, eriti mitteaktiivsete noorteni, kes ei ole hõlmatud olemasolevates süsteemides, et neid registreerida ning jälgida noorte olukorda kuue, 12 ja 18 kuu järel pärast noortegarantii süsteemist lahkumist, et edendada nende jätkusuutlikku integreerumist tööturule; rõhutab, et noorte mitmekesisele rühmale on vaja pakkuda kohandatud lahendusi ning registreerimata mittetöötavad ja mitteõppivad noored tuleb muuta peamiseks sihtrühmaks; palub, et liikmesriigid ei asendaks avaliku sektori kulutusi Euroopa Sotsiaalfondi olemasolevate vahenditega, ja märgib, et piisav majanduskasv on eeltingimuseks mittetöötavate ja mitteõppivate noorte tõhusaks integreerumiseks tööturule; 41. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles enne noortegarantii raamistikus ettenähtud süsteemide rakendamist hindama puudujääke ja koostama turuanalüüsi, ennetades sel viisil ebavajalikke koolitusi ja praktikantide ekspluateerimist tulevikuväljundita praktikatel; 42. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kaaluma selliseid ennetavaid tööle siirdumise algatusi nagu kutsenõustamine ja tööturu kohta teabe jagamine, samuti tugiteenused koolides ja kutsenõustamisteenused ülikoolides, et hõlbustada noorte siirdumist tööellu, pakkudes neile oskusi tööeluga toimetulekuks ja karjääri juhtimiseks; 43. märgib, et noortegarantii süsteemide vähese nähtavuse tõttu võib olla keeruline jõuda kõikide noorteni; soovitab võtta meetmeid, et parandada võimalust rahastada kohalikke RR\ docx 11/36 PE v02-00

12 kampaaniaid, mida korraldatakse koos kõikide asjaomaste kohalike partneritega, sealhulgas noorteorganisatsioonidega, ja toetada platvormide väljatöötamist, mille kaudu noored saavad ennast süsteemides osalemiseks registreerida; soovitab teha noortegarantiiga seotud teabe kõigile kättesaadavaks ja mõistetavaks; 44. võtab teadmiseks, et endiselt on probleemiks kättesaadavate oskuste mittevastavus tööturu nõudlusele; palub komisjonil edendada tööhõivekomitee (EMCO) raames eelnimetatud probleemiga tegelemiseks parimate tavade vahetamist liikmesriikide ja liikmesriikide asjaomaste sidusrühmade vahel; 45. on seisukohal, et oskuste mittevastavusega seotud probleeme saaks lahendada inimeste oskuste parema kindlakstegemise ning praeguste riiklike koolitussüsteemide puuduste parandamisega; rõhutab, et noorte liikuvuse edendamine võib parandada nende oskusi ning koos kvalifikatsioonide tunnustamisega vähendada olemasolevat geograafilist oskuste nõudlusele mittevastavuse probleemi; julgustab sellega seoses liikmesriike Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURES) paremini ära kasutama. 46. rõhutab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alased oskused võivad pakkuda häid võimalusi jätkusuutlike töökohtade loomiseks, ning seetõttu kutsub liikmesriike üles hõlmama oma noortegarantii rakenduskavades tõhusaid meetmeid IKT-alaste/digitaalsete oskuste täiustamiseks. 47. märgib, et on vaja mitmekesisemat ja kohandatumat lähenemisviisi teenuste osutamise suhtes eri noorterühmadele, et vältida nn koore riisumist või parimate palade väljanoppimist ja diskrimineerivat valikut; nõuab tugevamaid ja sihtotstarbelisi meetmeid, et jõuda takistusteta noorteni, kellel on mitu rasket probleemi ja kes on tööturult enim tõrjutud; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on tulemuslikult kooskõlastada noortegarantiid teiste, näiteks mittediskrimineerimise poliitikaga ning laiendada noortegarantii pakkumistes sisalduvate meetmete ulatust; 48. on seisukohal, et noorte töötust tuleb käsitleda prioriteetse küsimusena kohe tulevaste Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade algusest alates; Rakendamine ja järelevalve 49. märgib, et noortegarantii rakendamise üle teostatakse järelevalvet Euroopa poolaasta ja tööhõivekomitee hindamiste kaudu ning EMCO ja komisjoni koostöös väljatöötatud sihtotstarbelise näitajate raamistiku abil; kutsub nõukogu üles toetama liikmesriike andmete edastamise parandamisel; 50. märgib, et teabe puudumine süsteemi liikmesriigis rakendamise võimalike kulude kohta võib kaasa tuua ebapiisava rahastamise süsteemi rakendamiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks; palub liikmesriikidel koostada ülevaate noortegarantii rakendamise kulude kohta, nagu soovitati Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 5/2017; 51. toonitab, et noortegarantii süsteemide tulemuslikuks rakendamiseks tuleb eraldada vajalikke vahendeid ja hinnata kogurahastust, võttes arvesse seda, et kogurahastuse hindamist võib takistada see, et raske on eristada erinevaid riiklikul tasandil noortele suunatud meetmete liike; PE v /36 RR\ docx

13 52. palub komisjonil esitada täpsemat teavet noortegarantii kulutõhususe kohta, samuti selle rakendamise järelevalve kohta liikmesriikides, ning palub esitada selle kohta igal aastal põhjaliku aruande; 53. rõhutab, et noortegarantii süsteemide rakendamisel tekkivate probleemide arutamiseks ja lahendamiseks on vaja tõhusaid mehhanisme; rõhutab, et on vaja liikmesriikide kindlat, realistlikku ja teostatavat poliitilist ja rahalist kohustust rakendada noortegarantii täies ulatuses, sh tagades varajase sekkumise mehhanismid, töö, täiendava hariduse ja koolitusega seotud pakkumiste kvaliteedi, selged abikõlblikkuse kriteeriumid ning partnerluste arendamise asjaomaste sidusrühmadega; toonitab, et selleks tuleb tagada tõhus teavitustegevus ja vajaduse korral haldussuutlikkuse parandamine, arvestades kohalikke tingimusi, edendada toetust oskuste arendamisele ning luua nõuetekohaste järelevalve- ja hindamisstruktuurid nimetatud meetmete rakendamise ajaks ja pärast seda; 54. nõuab tõhusat mitmepoolset järelevalvet vastavuse üle nõukogu soovitusega noortegarantii loomise kohta Euroopa poolaasta raames ja konkreetsete riigipõhiste soovituste käsitlemist, kui see on vajalik; 55. kordab oma pühendumust tähelepanelikult jälgida kõiki liikmesriikide meetmeid noortegarantii rakendamisel ning kutsub noorteorganisatsioone üles hoidma Euroopa Parlamenti kursis oma järeldustega liikmesriikide meetmete kohta; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon kaasaksid sidusrühmad poliitika kujundamisse; tuletab meelde, et noorteorganisatsioonide kaasamine noortegarantiist teavitamisse ning selle rakendamisse ja hindamisse on ülioluline selle õnnestumise jaoks; 56. võtab teadmiseks viivitused noorte tööhõive algatuse rakendamisel liikmesriikides, mis on tekkinud peamiselt menetluslikel ja struktuursetel põhjustel; väljendab muret noorte tööhõive algatusele ette nähtud eelmaksete kasutamise määra pärast liikmesriikides; rõhutab seetõttu, et liikmesriikide pädevatel asutustel tuleb võtta kiiresti meetmeid, et kasutada täielikult ja õigeaegselt ära noorte töötuse vastu võitlemiseks ette nähtud vahendid; on arvamusel, et liikmesriigid peavad riiklikus eelarves võtma nende struktuursete probleemide lahendamiseks täiendavaid rahalisi kohustusi; 57. kiidab heaks komisjoni koostöö liikmesriikidega järelevalve ja aruandluse valdkonna heade tavade kindlakstegemisel ja levitamisel, kasutades selleks liikmesriikide olemasolevaid süsteeme; tuletab komisjonile meelde, et andmete võrreldavus on seejuures põhjapanevalt tähtis; 58. soovitab komisjonil jätkuvalt kindlaks määrata häid tavasid seire ja aruandluse vallas ning neid levitada, et liikmesriikide tulemused edastataks järjekindlal ja usaldusväärsel viisil ning neid hinnataks ühtemoodi, sh ka kvaliteedi seisukohast; soovitab eelkõige, et tuleks esitada kvaliteetne statistika, mis võimaldab liikmesriikidel kujundada konkreetsema ja tõhusama noortepoliitika, ning sel eesmärgil tuleks jälgida noortegarantiist lahkuvaid osalejaid, et oleks võimalikult vähe neid, kes programmist välja langevad ja sellest kasu ei saa; 59. kutsub komisjoni üles tõhustama viisi, kuidas liikmesriigid rakendavad noortegarantii raames heakskiidetud süsteeme, ning seadma sisse läbipaistva, tervikliku avatud andmetega järelevalvesüsteemi, mis hõlmab kulutõhusust ning struktuurireforme ja üksikisikutele suunatud meetmeid; RR\ docx 13/36 PE v02-00

14 60. soovitab igas liikmesriigis eelnevat analüüsi, milles seatakse noortegarantii süsteemide oodatavate tulemuste osas konkreetsed eesmärgid, sihid ja ajakava, ning soovitab vältida topeltrahastamist; 61. ergutab jagama parimaid tavasid tööhõivekomitee ja Euroopa tööhõivestrateegia vastastikuse õppimise programmi kaudu; märgib sellega seoses, kui oluline on vastastikune õppimine, mis on suunatud kõige ebasoodsamas olukorras olevate rühmade aktiveerimisele; 62. tunneb muret, et andmed noorte tööhõive algatuse toetusesaajate, väljundite ja tulemuste kohta on puudulikud ja sageli vastuolulised; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid, et võtta kasutusele halduslikult vähem koormavamad ja ajakohasemad järelevalvesüsteemid noorte tööhõive algatuse ülejäänud rahaliste vahendite järelevalveks; 63. nõuab keskendumist noorte tööhõive algatuse tulemustele, määrates kindlaks konkreetsed näitajad liikmesriikides teostatud reformide, programmist saadud teadmiste ja oskuste ning pakutud alaliste lepingute arvu osas; soovitab lisaks, et valitud kutseala mentorite kogemused vastaksid asjaomaste taotlejate vajatavatele oskustele; 64. kutsub liikmesriike üles tõhustama oma järelevalve- ja teavitussüsteeme, mis aitaksid noortegarantii eesmärke mõõdetavamaks muuta ja soodustada rohkem tõenditel põhineva noori aktiviseeriva poliitika väljaarendamist, eelkõige parandama oma võimekust teha seiret noortegarantiist lahkunud osalejate üle, eesmärgiga vähendada nii palju kui võimalik teadmata tulemusega lahkunute arvu, ning saada andmeid kõigi osalejate hetkeolukorra kohta; palub, et komisjon vaataks läbi oma andmete kogumise suunised ning liikmesriigid oma miinimumnõuded ja eesmärgid, et vähendada tulemuste ülehindamise ohtu; 65. tunnistab, et mõnede liikmesriikide jaoks on noortegarantii muutunud tööhõive- ja haridusvaldkonna poliitikareformide ja parema kooskõlastamise liikumapanevaks jõuks; rõhutab, et väga oluline on realistlike eesmärkide seadmine selliste tegevuspõhimõtete ja raamistike edendamisel nagu noortegarantii, peamiste probleemide kindlakstegemine ja asjakohaste tegevuskavade koostamine nende lahendamiseks ning probleemide hindamine, pidades silmas tööalase konkurentsivõime paranemist; märgib, et on olukordi, kus on olnud raske tuvastada või hinnata noortegarantii senist panust ning et kvaliteetne statistika peaks aitama liikmesriikidel kavandada konkreetsemaid ja tõhusamaid noortepoliitika meetmeid, loomata valesid ettekujutusi ja lootusi; 66. tunnustab olulisi jõupingutusi, mida paljud liikmesriigid on noortegarantii rakendamisel teinud; märgib siiski, et enamikku reforme ei ole veel täielikult rakendatud, eelkõige mis puudutab partnerlussuhete loomist sotsiaalpartnerite ja noortega noortegarantii meetmete kujundamisel, rakendamisel ja hindamisel, ning neid, kes seisavad silmitsi mitmesuguste probleemidega; järeldab, et pikas perspektiivis on noortegarantii eesmärkide saavutamiseks vaja märkimisväärseid jõupingutusi ja rahalisi vahendeid; 67. on seisukohal, et noortegarantii korduv kasutuselevõtt ei tohi takistada tööturu aktiveerimise põhimõtet ja tähtajatule töösuhtele ülemineku eesmärki; kutsub nõukogu üles kasutama mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist, et eraldada noortegarantiile piisavalt vahendeid; kutsub liikmesriike üles tagama, et noortele (sh kuni 30-aastastele) PE v /36 RR\ docx

15 tehakse kvaliteetseid pakkumisi, mis vastaksid nende profiilile ja kvalifikatsiooni tasemele ning tööturu nõudlusele, et luua jätkusuutlikku tööhõivet ja ennetada noortegarantii korduvat kasutuselevõtmist; 68. on veendunud, et süsteemide tõhususe hindamiseks tuleb hinnata kõiki aspekte, sealhulgas nende kulutõhusust; võtab teadmiseks ILO ning Eurofoundi varasemad kuluprognoosid ning palub komisjonil nimetatud prognoose kinnitada või ajakohastada; 69. nõuab, et igas osalevas liikmesriigis hinnataks noortegarantii tõhusust, et ennetada noorte ärakasutamist teatud ettevõtete poolt, kes kasutavad väljamõeldud koolituskavu riigi rahastatud tööjõust kasu saamiseks; teeb selleks ettepaneku jälgida nende noorte töövõimalusi, kes on programmist toetust saanud, ning luua mehhanismid, millega seatakse osalevate avalike või eratööandjate programmis osalemise jätkamise tingimuseks töölepingu sõlmimine vähemalt osade praktikantidega; 70. märgib, et komisjon peab aasta lõpuks teostama noorte tööhõive algatuse hindamise, ning ootab vajalike kohanduste kiiret kasutuselevõttu, et tagada edukas rakendamine; rõhutab, et asjaomased sidusrühmad, sh noorteorganisatsioonid peavad noorte tööhõive algatuse tulemusi pidevalt hindama; 71. rõhutab vajadust võtta kasutusele näitajate ja meetmete süsteem, et hinnata ja jälgida nii avalike tööhõiveprogrammide kui ka noortegarantii tõhusust, sest kuigi süsteem nähti algselt sellisena ette, on puudujääke endiselt palju; 72. nõuab, et programmis osalejaid teavitataks nõuetekohaselt sellest, millist menetlust tuleb järgida vahendi kuritarvitamise korral, ning et võetaks meetmeid osalejate kaitseks, nagu kavandatud; 73. nõuab eraldatud vahendite kasutamise tõhusat ja läbipaistvat kontrollimist, aruandlust ja järelevalvet Euroopa ja riiklikul tasandil, et hoida ära kuritarvitusi ja vahendite raiskamist; Täiustused, mida tuleb teha 74. rõhutab, et vajalik on tagada pikaajaline panus, nähes ette kaugeleulatuva planeerimise ja stabiilse rahastamise nii ELi kui ka riiklikest eelarvetest, et pakkuda täielikku juurdepääsu kõigile NE-noortele ELis; 75. tuletab meelde, kui oluline on koostöö kõikide valitsuse tasandite (EL, liikmesriigid ja kohalikud asutused) vahel ning Euroopa Komisjoni tehniline abi noortegarantii tõhusal rakendamisel; 76. rõhutab, et perede aktiivsel osalemisel tuleb luua kvaliteetne elukestva kutsenõustamise teenus ja seda arendada, et aidata noortel langetada oma hariduse ja karjääri kohta paremaid otsuseid; 77. märgib, et komisjon jõudis oma aasta teatises järeldusele, et tuleb parandada noorte tööhõive algatuse tõhusust; on seisukohal, et tõhususe suurendamine tuleks saavutada seeläbi, et tagatakse NE-noorte jätkusuutlik integreerimine tööturule ja seatakse eesmärgid, mis kajastavad NE-noorte heterogeensust, võttes selleks iga alarühma puhul asjakohaseid erimeetmeid; märgib, et Euroopa Sotsiaalfondi täiendav kasutamine NE- RR\ docx 15/36 PE v02-00

16 noorte integratsiooni püsivuse tagamiseks võib tõhusust parandada; 78. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ohjama ootusi, seades realistlikud ja saavutatavad eesmärgid ja sihid, hindama lahknevusi, analüüsima turgu enne kavade rakendamist, parandama järelevalvet ja teavitamissüsteeme ning statistilisi andmeid, et tulemusi saaks tõhusamalt hinnata; 79. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama piisava rahastuse olemasolu kõikide selliste noorte töötajate tulemusliku integreerumise tagamiseks, kes on töötud või kellel ei ole juurdepääsu sobivale koolitus- või hariduspakkumisele; rõhutab, et jätkusuutlike tulemuste saavutamiseks peaks noortegarantii tuginema olemasolevatele tõenditele ja kogemustele ning jätkuma pikas perspektiivis; toonitab asjaolu, et selleks on vaja suurendada aktiivse tööturupoliitika jaoks kasutada olevat avaliku sektori rahastust ELi ja liikmesriikide tasandil; 80. kutsub liikmesriike üles oma noortegarantii süsteemide maksumust põhjalikult hindama, ohjama ootusi, seades realistlikud ja saavutatavad eesmärgid ja sihid, riigi eelarvest täiendavaid vahendeid kasutusele võtma ja avalike tööturuasutuste rahastamist parandama, et võimaldada neil täita lisakohustusi, mis on seotud noorte tööhõive algatuse rakendamisega; 81. kutsub liikmesriike üles tagama kontrollandmete olemasolu, et hinnata tulemuste pikaajalist jätkusuutlikkust nii kvantitatiivsest kui ka kvalitatiivsest seisukohast lähtudes ja soodustada rohkem tõenditel põhineva noortepoliitika kujundamist; nõuab andmete kogumises, sh sooliselt eristatud andmete kogumises, suuremat läbipaistvust ja järjepidevust kõigis liikmesriikides; märgib murega, et noortegarantiist positiivse tulemusega lahkunud osalejate jätkusuutlikkus on halvenenud 1 ; 82. palub komisjonil teostada liikmesriikides rakendatud meetmete mõju üksikasjaliku analüüsi, tuua välja kõige tõhusamad lahendused ja esitada nende alusel liikmesriikidele soovitused, kuidas saavutada suurema tõhususe abil paremaid tulemusi; o o o 83. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale. 1 Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2017 punkt 164. PE v /36 RR\ docx

17 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS eelarvekontrollikomisjonile ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta (2016/2242(INI)) Arvamuse koostaja: Vladimír Maňka TEPANEKUD Eelarvekomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: A. arvestades, et võitlus noorte töötusega on parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide ühine poliitiline prioriteet ning sellega aidatakse saavutada liidu eesmärki kindlustada majanduskasv ja töökohad; B. arvestades, et noortegarantii kui investeering noortesse on näide tulemuspõhisest eelarvestamisest; C. arvestades, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatus on oluliselt kaasa aidanud noorte töötuse määra vähendamisele ELis, edendades haridust ja nõudlust noorte tööjõu järele tööturul ning toetades töökohtade loomise meetmeid; arvestades, et ELi 28 liikmesriigis on endiselt töötud 17,2 % noortest 1, mis on vastuvõetamatult kõrge määr; D. arvestades, et noorte töötus on endiselt lubamatult suur; arvestades, et keskmiselt on ELis ainult 41,9 % mittetöötavatest ja mitteõppivatest noortest (nn NE-noored) juurdepääs noortegarantiile; E. arvestades, et tasub esile tuua noorte tööhõive algatuse võimalikku rolli eriti nendes liikmesriikides, mis on alates aastast majandus-, finants- ja sotsiaalkriiside tõttu rohkem kannatanud; arvestades, et tuleks rõhutada vajadust tõhustada asjaomast programmi ja töötada välja täiendavad lisameetmed nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, et hoogustada integratsiooni ja ühtekuuluvust, tugevdades samal ajal soolist tasakaalu ja tagades juurdepääsu koolitusprogrammidele, mis on käivitatud eesmärgiga tulla toime uute tehnoloogiaga seotud tööhõiveküsimustega; F. arvestades, et noorte tööhõive algatuse algne rahaeraldis mitmeaastases finantsraamistikus aasta märtsi seisuga: EN.pdf/94b a c85-1d RR\ docx 17/36 PE v02-00

18 ( ) oli 6,4 miljardit eurot, millest 3,2 miljardit eurot eraldati asjaomase eelarverea kaudu ning sama suur summa Euroopa Sotsiaalfondist; arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames kiideti heaks noorte tööhõive algatusele aastateks täiendava 1,2 miljardi euro eraldamine koos samasuguse summaga Euroopa Sotsiaalfondist; arvestades, et 500 miljonit eurot sellest täiendavast summast kantakse aastal paranduseelarve projekti nr 3/2017; arvestades, et programmile ette nähtud lõplik eraldis määratakse kindlaks eelseisva iga-aastase eelarvemenetluse käigus; G. arvestades, et noorte tööhõive algatusele ette nähtud kogu algne eraldis võeti aastatel varem kasutusele ja seetõttu ei nähtud aasta eelarves ette uusi assigneeringuid; arvestades, et noorte tööhõive algatuse rahastamise ebajärjepidevus on kahjustanud programmi edu; H. arvestades, et praegune rahastamise tase nii ELi kui ka liikmesriikide eelarvest ei ole vajaduste katmiseks piisav; 1. tuletab meelde, et noortegarantii eesmärk on tagada, et kõik alla 29 aasta vanused noored saaksid kvaliteetse töö-, jätkuõppe-, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul alates formaalharidussüsteemist lahkumisest või töötuks jäämisest; 2. tuletab meelde, et noorte tööhõive algatuse edukus on seotud liikmesriikide tõhusa majanduse juhtimisega, sest ilma soodsa ärikeskkonnata, mis ergutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning majanduse vajadustega kohandatud haridus- ja teadussüsteemi loomist, ei saa töökohti luua ega noorte töötuse kõrge määra probleemile pikaajalist lahendust leida; 3. rõhutab, et vajalik on tagada pikaajaline panus, nähes ette kaugeleulatuva planeerimise ja stabiilse rahastamise nii ELi kui ka riiklikest eelarvetest, et pakkuda täielikku juurdepääsu kõigile NE-noortele ELis; palub komisjonil teostada liikmesriikides rakendatud meetmete mõju üksikasjaliku analüüsi, tuua välja kõige tõhusamad lahendused ja esitada nende alusel liikmesriikidele soovitused, kuidas saavutada suurema tõhususe abil paremaid tulemusi; 4. tuletab meelde, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel vajab tõhus noortegarantii ELi 28 liikmesriigi puhul igal aastal rahastust summas ligikaudu 45 miljardit eurot; on seisukohal, et seda rahastust tuleks käsitada investeeringuna, arvestades, et tulemuslikuks osutudes aitab see märkimisväärselt vähendada noorte tööhõivega seotud kulusid; 5. kutsub liikmesriike üles oma noortegarantii süsteemide maksumust põhjalikult hindama, ohjama ootusi, seades realistlikud ja saavutatavad eesmärgid ja sihid, riigi eelarvest täiendavaid vahendeid kasutusele võtma ja avalike tööturuasutuste rahastamist parandama, et võimaldada neil täita lisakohustusi, mis on seotud noorte tööhõive algatuse rakendamisega; 6. märgib, et komisjon peab aasta lõpuks teostama noorte tööhõive algatuse hindamise, ning ootab vajalike kohanduste kiiret kasutuselevõttu, et tagada edukas rakendamine; rõhutab, et asjaomased sidusrühmad, sh noorteorganisatsioonid peavad noorte tööhõive algatuse tulemusi pidevalt hindama; PE v /36 RR\ docx

19 7. peab vajalikuks soodustada rahastamise kättesaadavust ja rahastamise vormide mitmekesisust ning keskenduda kulutuste tulemuslikkusele, rakendades samal ajal täiendavaid poliitika- ja teenustega seotud reforme; 8. tuletab meelde, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames tuleks noorte tööhõive algatust rahastada uute assigneeringutega, mitte olemasolevate eelarveassigneeringute ümberpaigutamise abil; ootab kaugeleulatuvate poliitiliste kohustuste võtmist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; 9. on seisukohal, et kõigi Euroopa noorte tööhõiveprogrammide vanusepiirangu ühtlustamine võib aidata edendada võrdsust, selgust ja läbipaistvust. RR\ docx 19/36 PE v02-00

20 NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLUSE TULEMUS Vastuvõtmise kuupäev Lõpphääletuse tulemus +: : 0: Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský PE v /36 RR\ docx

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0363/2015 10.12.2015 RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0180/2017 4.5.2017 RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2011-2012 Istungi VASTUVÕUD TEKSTID neljapäev 12. mai 2011 P7_TA-PROV(2011)05-12 ESIALGNE VERSIOON PE 464.203 Ühinenud mitmekesisuses SISUKORD VASTUVÕUD TEKSTID P7_TA-PROV(2011)0230

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for ET Teema kiirülevaade Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele aastatel 2021 2027 Märts 2019 2 Sisukord Punkt Mõisted Kokkuvõte I VII Sissejuhatus 01 02 Eraldamispõhimõtted ja ülevaade

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem