Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30, aprill 1976 Nr aastakäi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30, aprill 1976 Nr aastakäi"

Väljavõte

1 Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 30, aprill 1976 Nr aastakäik SISUKORD i 152. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm-tele L. Mustasaarele ja K. Töntsile Eesti NSV teenelise kunstniku aunimetuse andmise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus pensionäride autasustamise kohta Tööveterani medaliga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus miilitsatöötajate E. Hinto ja A. Sõnitsari autasustamise kohta medaliga «Uppujate päästmise eest» Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Kose autasustamise kohta medaliga «Vapruse eest tulekahjul» Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. L. Kerese autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Saulepi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. I. Ermi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

2 Fj\ R. Kreutzwaldi nim. ENSV Riiklik Raamatukogu

3 I EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS <0 Sin-tele L. Mustasaarele ja K. Töntsile Eesti NSV teenelise ^ kunstniku aunimetuse andmise kohta Teenete eest eesti nõukogude muusikakultuuri arendamisel anda Eesti NSV teenelise kunstniku aunimetus järgmistele Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee segakoori solistidele: Mustasaar, Lame Samuel! t. Tonts, Kaie Rudolfi t. Tallinn, 22. aprillil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS 253 Pensionäride autasustamise kohta Tööveterani medaliga Kauaaegse kohusetruu töö eest ja seoses pensioniikka jõudmisega autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel Tööveterani medaliga järgmisi pensionäre: Haapsalu rajoon «Eesti Põllumajandustehnika» Haapsalu rajoonikoondis Loks, Voldemar Jaani p.; Raudsepp, Alfred Eduardi p. Haapsalu 2. Keskkool R о о m ä e, Helmer-Osvald Augusti p. Haapsalu Kolhooside Ehituskontor Andrejeva, Emilie Kristjani t. Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond T о m к e r, Renata Johanni t. Haapsalu Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontor Kuusk, Osvald Jaani p. Haapsalu Teede Remondi ja Ehituse Valitsus F u к s, Marta Eduardi t.

4 «Kaardiväe» kolhoos Hiis, Juuli Aadu t.; Kuusemäe, Maria Kaarel! t.; L о p p e r, Hermann Kaarel! p.; R ä m m e r, Linda Jakobi L; T i i g i m a a, Aleksander Kustase p.; Üksvärav, Anton Antoni p.; üksvärav, Johannes Antoni p. Karuse kolhoos Laev, Anna Hansu t.; Roller, Aino Aleksandri L; Rohi, Helene Madise t.; U u s а 1 u, Lydia Priidiku t.; V а 1 d m e t s, August Jaani p.; V i i p s i, Karl Aleksandri p.; Voogla, Oskar Ado p, Põllumajanduse ja Varumise Tööliste ja Teenistujate Ametiühingu Haapsalu Rajoonikomitee R а к к i, Meta Johannese t. Harju rajoon Kehra raudteejaam Seidla, Marleida Ferdinand! t. Keila Tarbijate Kooperatiiv Abel, Salme Gustavi t.; Kalla, Juta-Kardalia Johannese t.; К u p- p e r, Helmi Otto L; Muravjova, Aleksandra Lavrenti L; Raudve e, Linda Karli t.; Villemann, Alma Peetri t. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Tallinna osakond Juhanson, Robert Jakov] p.; M а r a j e v, Ilja Feodori p.; Nenagljadnov, Vladimir Nikolai p.; Randma, Evald Aleksandri p. Hiiumaa rajoon Ajalehe «Nõukogude Hiiumaa» toimetus M о о r a t s, Linda Jüri t. Emmaste kolhoos Kalju, Vilma Aleksandri t.; N i g u, Jutta-Lucina Peetri t. Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Siseasjade Osakonna juures asuv Rajoonidevaheline Valvejaoskond В a r i n о v a, Olga Andruse t. Hiiumaa Kolhooside Ehituskontor Nõmmerga, Ilmar Jaani p.; M а a r, Villem Gustavi p.; Üksik, Ulo Aleksandri p. Hiiumaa Metsamajand Botšarov, Peeter Vassili p.; D u 1 о v, Vassili Nikita p.; Huuk, Elmar; К о g e r m a, Johannes Peetri p.; S i m m e r, Peeter Andruse p.; T a r t, Aleksander Ivani p.; V а к s, Alma Juhani t.; Vasar, Linda Gustavi t. Hiiumaa Rajooni Tarbijate Kooperatiiv M e r e n d i, Helmi Karli L; T a u, Richard Madise p.; T i e v, Alma Madise t.

5 Hiiumaa Teede Remondi ja Ehituse Vanemtöödej uhataj a Jaoskond Holm, Nikolai Peetri p. Kalurikolhoos «Hiiu Kalur» Kokla, Arteemi Matvei p.; T i к к a, Albert Juhani p. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Hiiumaa osakond Leis, Otniel Peetri p.; V e s : n g i, Fridebert Priidu p. Kärdla Linna I Lasteaed Kiiver, Salme Rudolfi t.; Kokla, Armilda Gustavi t. Putkaste sovhoos E 1 m i, Valli Augusti t.; Koppel, Ulrich Kustavi p.; Kotter, Aune Juhani t.; Moseiko, Aurilde Andruse t.; Pihlamägi, Marta Villemi t.; Soonik, Elise Antoni t.; T u b а 1 a, Linda Andruse t. «Sõpruse» kolhoos Hannus, Linda Villemi t.; К ä ä r a m e e s, Meeta Priidu t. Teeninduskombinaat «Hiiu» Kattel, Alma-Irene Villemi t.; Komarova, Neidi Juhanit.; К r a u n, Marta Johannese L; Mailing, Melli Johannese t.; Om, Hermine Juhanit.; Sepp, Elvine-Amanda Sassa t; Soosalu, Lydia Mihkli t.; Tross, Alma Andruse t.; Tõkke, Leida Kustavi t. Trükikoja «Saarte Trükikoda» Kärdla osakond Erk, Ella Peetri t. Jõgeva rajoon ETKVL Jõgeva Leivakombinaat Kiipus, Linda Joosepi t; Nurk, Albert Hansu p.; Sarapuu, Rudolf Jaani p.; Tarum, Paul Antoni p.; Väljaots, Ida Jakobi t. Kuremaa Sovhoostehnikum Koit, Armilde Joosepi t.; Liiv, Helgi Joosepi t.; H а n n о 1 a i n e n, Jekaterina Andrei t.; H e 1 m, Linda Eduardi t.; Saar, Ernold Johannese p.; Sults, August Juliuse p.; Tehnikova, Anna Peetri t; Tubin, Linda Toomase t.; Uibo, Konstantin Toomase p. M. Lillevere nim. kolhoos Jürgens, Edgar Johannese p.; К e r s t e n s о n, Gustav; Lillemaa, Luule Tõnu t.; Mille r, Jakob Jakobi p.; Moller, Anna Jaagu t.; Palk, Arnold Karli p.; Pruuli, August Jaani p.; Rebane, Hans Mardi p.; Reimand, Evald Jaani p.; Rümmel, Eduard Hugo p.; Teras, Martin Nikolai p.; V a i m e 1, August Juhani p.; V a 11 e r, Karl Juhani p. Pajusi kolhoos Kass, Linda Ado t.; Kütt, Ludmilla Hansu t.; Lippur, August Pauli p.; Loss, Ellen Jüri t.; Moorits, Nikolai Jüri p.; Nõmmiks а a r, Armand Jaani p.; Põder, Artur Nikolai p.; P ä 1 s i n g, Aleksan

6 der Aleksandri p.; Too ni, Voldemar Peetri p.; Velterman, Ferdinand Jaani p.; Välk, Anette Jaagu t. Torma sovhoos Ansip, Ella Gotliebi t.; Ansip, Mahta Karli t.; A r e n t, Evald Emiljani p.; Aru, Alfred Voldemari p.; Burlakov a, Valentina Ivani t.; Ilves, Elia Joosepi t.; К r e h о v, Taras Peetri p.; Noormägi, Aleksander Ludvig! p.; О g 1 a s, Alice Johannese t.; Og las, Endel Juliuse p.; Paju, Aleksander Johannese p.; Pärlin, Marta Gustavi t.; Raud, Salme Gotliebi t.; Rosenberg, Hilda Otto t.; Rosin, Leili Mihkli t. ; Sepp, Ludmilla Theodori t.; S i ni s о n, Meinhard Augusti p.; Tärkija i n e n, Ivan Jakov! p.; Tarto, August Ludvigi p.; Toit, Osvald Johannese p.; Vernik, Leida Augusti t.; Vernik, Reinhold Juhani p.; V e t e v а 1 d, Anette Tõnu t. Võisiku Invaliididekodu Kõrgessaar, Ida Jaani t.; Pajumägi, Leili Hansu t.; P о 1- j а к о v a, Evdokia Matvei t. Kingissepa rajoon Autotranspordibaas nr. 11 Heinsalu, Osvald Joosepi p.; К u 1 d s а a r, Mihail Mefaadi p.; К u r 11 s e v, Anatoli Vassili p.; Kuzmitseva, Marta Antoni L; L e m- b e r, Aurora-Lilli-Elfriede; Maripuu, Osvald; M i h а 11 s e n к о v, Dimitri Feoktisti p.; Olop, Maria Ivani t.; Puusepp, Olga Ivani t. Karja näidissovhoos A r u, Artur Joosepi p.; Kaljulaid, Ida Aleksandri t.; Koppel, Liidia Vassili t.; Kuusk, Veera Aleksandri t.; О 11 i s, Leonid Johannese p.; Sokolov, Ljubov; Truu, Johannes Mihkli p.; Tuuling, Hilda-Johanna Kaarli t. Kingissepa Rajooni Keskhaigla А 1 j a s, Leonida Matvei t.; Hark, Linda Augusti t.; I n k, Marta Priido t.; Kaarma, Valentina Oskari t.; Kiil, Mihkel Mihkli p.; Kivi, Marta Gustavi t.; Klaussen, Alvine Augusti t.; Kõiv, Hilda Aleksandri t.; Laurson, Aino Juhani t.; Leier, Aleksei Vassili p.; Lin g, Juuli Joosepi t.; M e i u s i, Armilde Johannese t.; Mälk, Olga Peetri t.; P u n e k, Jekaterina Mihkli t.; Sander, Liidia Nikolai t.; S i 11 a t, Elvi Ado t.; Tool, Adeele Joann! t. «Saare Töölise» kolhoos Aavik, Elviine Aleksandri t.; А 11 i n, Alla Priido t.; Aus, Otto Jüri p.; К a e r d, Aleksei Ado p.; К a i к, Aino Aleksandri t.; Koppel, Voldemar Kaarel! p.; Kurgvel, Naadi Aleksei t.; Lember, Johannes Aleksandri p.; Lempu, Aleksei Joann! p.; Lõo, Raissa Aleksei t.; Magus, Loviise Mihkli t.; Nau, Linda Ado t.; Nõukas, Gustav Priidu p.; Puusepp, Aleksei Joosepi p.; Puusepp, Oliimpiada Kous-

7 tantini t.; Püüa, Arteemi Andrei p.; Sai u, Aleksander Ado p.; Salu, Aleksei Ado p.; Seema, Viktor Juhani p.; Truu m а a, Eduard Jaani p ; Truumaa, Leida Kustu t. Kohtla-Järve linn Kohtla-Järve Linna Kaubandusvalitsus Balamožnev, Savin Sidori p.; В r a t š, Grigori Matvei p.; Ко r- nilov, Ilja Dmitri p.; К r 5 s к o, Jelena Nikolai t.; Leif, Leonhard Eduardi p.; S v i n a r, Dmitri Vassili p. Kohtla-Järve Linna Perekonnaseisuosakond V e t к о v a, Jevgenia Vassili t. Kohtla-Järve Linna TSN Täitevkomitee J a g о d i n, Pavel Semjoni p Kohtla-Järve Linna TSN Täitevkomitee Kapitaalehituse Osakond L õ s e n к o, Peeter Antoni p. NSV Liidu Riigipanga Kohtla-Järve osakond S u t š к о v, Nikolai Aleksandri p. Tootmiskoondise «Eesti Põlevkivi» Viivikonna karjäär Andrejev, Vassili Ivani p.; Anihovski, Vassili Leoni p.; Ha r- 1 a m о v, Vassili Aleksandri p.; К о 1 b a s n i k, Ljubov Ivani t.; M ä. n d- m a a, Riho Johani p.; P i t š u g i n a, Aleksandra Nikolai t.; Rabeko, Zinaida Sergei t.; S i r i n j a, Peeter Peetri p.; Tartu, Marta Gustavi t. Ömblustootmiskoondise «Baltika» vabrik «Virulane» Gontšarova, Anna Dmitri L; К r u t e 1 e v a, Taisia Feodori t; Mändonen, Faina Feodori t.; Talli, Tiido Kustavi p. Narva linn Autokolonn nr Kudrjavtsev, Pjotr Matvei p.; Startsev, Mihail Ivani p,; Stepanov, Grigori Stepani p.; T u g о v, Pjotr Grigori p. Leninliku Komsomoli nim. Balti Soojuselektrijaam В udõ lin, Mihail Aleksandri p.; Buinov, Anatoli Afanassi p.; К о 11 s о v, Dmitri Vassili p.; N о v i к о v, Ivan Vassili p.; О s i p о v a, Nadežda Iljini t.; P a r š e n к о v, Jefim Vassili p.; P a š i n, Ivan Matvei p.; P e t г о v a, Maria Semjoni t.; P о 1 i к а г p о v, Nikolai Nikolai p.; Poljakov, Ivan Pjotri p.; Sementsov, Ivan Zahari p.; Suzanovitš, Nikolai Konstantini p.; Š а l a š о v a, Maria Stepani t.; Šarpajeva, Maria Ivani t.; Šustrov, Vassili Ivani p.; Z a b i г о v, Vassili Konstantini p.; Žuko v, Pjotr Paveli p.; T г о š к i n, Nikolai Stepani p.; T г о š -

8 к о v, Ivan Afanasi p.; Tsubarev, Aleksei Jakov! p.; Vasilkova, Ksenija Afanasi t Narva Linna Haigla В u d j a k, Anna Ivani t.; L õ к о v a, Maria Pjotri t.; M j a g t i n a, Anna Aleksandri t.; Prošutinskaja, Anna Ivani t.; Stjuf, Elma Matvei t.; Ž a m i r o, Ekaterina Stepan! t.; T š e r n j a k, Ljudmila Vladimiri t.; V a s i 1 j e v a, Iraida Nikolai t. Narva Linna Keskhoiukassa nr Faronova, Niina Pjotri t. Narva Linna Tuberkuloositõrje Dispanser Hodõreva, Maria Ivani t.; Luks, Elfrida Pjotri t.; Müür, Ella Adolfi L; N e u s t u s, Marta Viktori t.; Rodina, Anastasia Matvei t..; Ševtšenko, Olga Pavli t. Eesti NSV Pimedate Ühingu Narva Õppe-Tootmiskombinaat В õ ко va, Olga Aleksandrit.; Hafizova, Valentina Pjotrit.; Kivimeister, Heinrih Pavlini p.; P 1 i s t к i n a, Matrjona Kirill! t.; Timošenko, Varvara Ivani t.; Trutnjeva, Ksenia Jossifi t. Narva üldehitustrust E g о г о v a, Maria Kuzma t.; Fedorova, Anna Fadei t.; Vasilj ev, Aleksander Ivani p.; Volkov, Pjotr Ivani p. NSV Liidu 50. Aastapäeva nim. Eesti Elektrijaam V a s i 1 j e v a, Maria Osipi t. Puuvillakombinaat «Kreenholmi Manufaktuur» Akatõševa, Anna Nikolai t.; Fjodorov, Gavriil Grigori p.; H о d j uk, Iida Mihhaili t.; Jevremov a, Maria Nikolai t.; Lomakovska j a, Maria Semjoni t.; M а 1 к i n a, Maria Gavrili t.; M u h h i n, Mihhail Nikolai p.; P 1 e s n j о v, Konstantin Daniilo p.; Plotnikova, Olga Mihhaili t.; Puškin, Mihhail Paveli p.; Puškin, Valentin Paveli p.; P u t к i n e n, Jelena Vassili t.; R a s p u t i n, Valentin Jegori p.; S а 1 n i к о v a, Anna Ivani t.; Š v a i g e r, Pjotr Aleksandri p.; Tarasso va, Ljubov Aleksandri t.; V e s n i n a, Liidia Afanassi t. Teeninduskombinaat «Progress» Islangirejeva, Valentina Grigori t.; Sahharova, Tatjana Aleksandri t.; Silina, Anna Makari t.; Tsarjova, Iraida Ivani t. Polli, Ernst Augusti p. Paide rajoon Järvamaa Metsamajand

9 «Kalevipoja» kolhoos F e 1 s, Helvi Gustavi t.; Kaasik, Eleonora Ivani t.; Kalju m ä e, Oskar Augusti p.; Õle, Linda Jaani t. Koeru Autoremonditehas nr. 2 Nugis, Helmi Augusti L; P õ 1 d v e r, Enn Jaani p.; Virgo, Vaike Rudolfi t. L a ni s t e r, Marta Jaani t. Paide Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond Tammsaare-nimeline kolhoos A v i, Elsa Andrei t.; Eiskop, Edith Jaani t.; Halgmaa, Aita- Helene Hansu t.; Kernu, Pauline Gustavit.; Mättas, Heinrich Jaani p.; Nava, Erna Johannese t.; Nava, Helmi Johannese t.; N a v a, Hermiine-Julie Johannese t.; S о b e r g, Alice-Johanna Jaani t.; Tamm, Aliide Hansu t.; Valdvee, Evald Hansu p.; Valdvee, Leida Johannese t. Tartu Trusti «Põllumajandusehitus» Paide Mehhaniseeritud Ehituskolonn Kanatopskaja, Aino Andrei t.; Sillaots, Arved Madise p V i 1 p o, Darja Leonti t. Tehase «Voita» väikemootorife tsehh Võhma sovhoos Filip, Tõnis Taaveti p.; Garanža, Viktor Sem joiu p.; Jaa n u s, Jüri Jaani p.; Karlson, Karl Juhani p.; Kask, Helmi Jakobi L; Mu s- t о n e n, Potap Andrei p.; R a g i s, Linda Mihkli t.; R a u t a n e n, Matvei Feodori p.; S i i m u s s a r, Elsa Jaani t. Põlva rajoon Veriora sovhoos Kõrs, Rudolf Heinrichi p.; К ü ü t s, Daniel Jaani p,; Mets о j a, Osvald Gustavi p.; Mõtsar, Vilhelm Jaani p.; Mälton, Ilmgard Samueli t.; Plado, Jaan Friedrichi p.; P u n iste, Kaarel Peetri p.; Sõukand, Rudolf Jaani p. Pärnu linn Pärnu Linna TSN Täite vkomitee Kaubandusvalitsus H 1 e b n о v a, Antonina Nikolai L; Kas k, Maret Jaani t.; R e e, Aita Jaani L: Ree, Hilda Kustase t.; Töömeste, Salme Jaani t. Pärnu, raudteejaam Averson, Elmut Ernsti p.; Žuravljeva, Anastasia Mihaili t.; T ammiste, Hilda Antsu t.; Teearu, Johannes Peetri p.

10 V. Klementi nim. Omblustootmiskoondise Pärnu filiaal Hüvasoo, Juhan Jüri p.; Kaer, Jelizaveta Jaani t.; Kalda, Ksenia Aleksei t.; К а p 1 u r, Leida Eduardi t.; Kolts, Marta Daniel! t..; Korp, Laine Johannese t; Kuusik, Herta Jaani t.; Köösel, Erich Romani p.; L u d r i, Rosilda Jaani t.; Luur, Mare Jaani t.; Kabbi, Ado Hansu p.; Valgus, Ksenia Villemi t. Rakvere rajoon Triigi sovhoos M a t i к a i n e n, Hilda Juhani t.; P о n, Arnold Jüri p.; R о h i о j a, Artur Joosepi p.; Rückenberg, Oskar Tõnu p.; Viikmaa, Neonilla Hendrik!! t. Rapla rajoon I. V. Mitšurini nim. sovhoos К õ r g 1 a, Edith Evaldi t.; Lappalainen, Saima Peetri t.; Männa, Herta Hindreku t.; Onno, Hilda Johannese t.; Onno, Richard Peedi p.; Vendonen, Anna Semjoni t. Kombinaat «Järvakandi Tehased» Eelmaa, Kaarel Kaarli p.; Haav, Leonhard Gustavi p.; Keskküla, Nikolai; Lind, Alma Hansu t.; P a r b u s, Leida Jaani t; P a u e r, Veronika Simoni t.; Pärn, Linda Gustavi t.; Z e n j о v a, Jevdokia Nikolai t.; Virro, Ilse Jaani t. Rapla Rajooni TSN" Täitevkomitee Klesment, Valentina Nikolai t. Varbola sovhoos Laitamm, August Jüri p. Si llamäe linn Põlev kivitehas Gluštšenko, Nadežda Paveli t.; G u r j e v, Ivan Nikolai p.; Ja š- k i n a, Maria Andrei t.; Kutina, Anna Lavrenti t.; P e d e n j u k, Ksenia Fjodori t.; Rõžakova, Klavdia Maksimi t.; S a m u s к o, Zahar Kondrati p.; Šalajeva, Anna Peetri t. Tallinna linn Kalinini rajoon Kalurikolhoos «Majak» Ala.ru, Olga Jaani t.; Baranovski, Sergei Arsenti p.; Hutr о v, Valter Aleksandri p.; К u r u š e v, Peeter Ilja p.; К u š а 1 i j e v, Safar; Morozov, Nikolai Semjoni p.; R о m а n e n к o, Marje Aleksandri t.; T š u r b а к о v, Ivan Ilja p.

11 Kummitoodete tehas «Põhjala» А a s а 1 о, Anna Alfredi t.; Barulina, Elizaveta Aleksei к; В e 1 õ h, Anastasia Ivani t.; Demtšenko, Anna Sergei t.; F i 1 i p p о v a, Anna Peetri к; К а p 1 а n о v a, Ermine Aleksandri t ; Korolkov a, Varvara Paveli k; Kurbatsova, Marfa Fjodori t.; Kurjanova, Valentina Vassili k; Larj uhina, Antonina Maksimi t.; Lepp, Elizabet Arturi t.; Luk j ап о va, Niina Nikolai t.; Meževitska j a, Ekaterina Ivani k; Modina, Niina Vassili t.; Nikitina, Veera Nikandri t.; Ora s, Leonore Augusti k; Punsun, Eugenia Ioanni t.; Kaj e v s к i, Nikolai Vassili p.; Rebane, Helga Magnuse t.; Saue, Taimi Arturi t.; Solunk. i n, Nikolai Dmitri p.; Sull i, Silvia Alberti t.; Tartes, Elizaveta Antoni k; Tšerkašina, Anna Grigori t.; T š i r v a, Zinaida Peetri k; Tšmirenko, Maria Efimi t.; Vasiltšenko. Maria Andrei t.; Vask, Nikolai Pauli p.; Volosentseva, Preskovja Matvei t. Laevaremondi Konstrueerimise ja Tehnoloogia Keskinstituut Meštšerjakov, Boris Mihhaili p. M. I. Kalinini nim. Tallinna Elektrotehnikatehas А a s j ä r v, Valentina Ivani k; D u b i t s к i, Mihhail Ignati p.; Jüris, Priit Villemi p.; К о к о u 1 i n, Dmitri Aleksei p.; Niine, Ernst. Romani p.; Potjomkina, Nadežda Ivani t.; Talvik, August Egori p.: Urušt. šenkov a, Anna Vassili t ; Vassihina, Anna Ivani t.; V i h - man, Ivan Ivani p.; Voll, Johann Jaani p.; Võsotskaja, Liidia Pjotri t. Lenini rajoon Balti Raudtee Eesti Raud teekonna Tallinna Haigla В u 1 õ t š e v a, Anastasia Fjodori t.; К о ž u r i n a, Vera Aleksandri k; К u к a v к о, Olga Antoni t. Eesti NSV Riiklik Vene Draamateater D e n i s о v a, Anna Aleksei k; Gorškova, Maria Aleksei L; Kama, Jaan Peetri p.; Kull, Linda Jakobi t.; Martõnova, Marina Nikolai k; N о r m a n, Adel Aleksandri t.; О r 1 e n к o, Serafima Peetri k; Pavlov, Jevgeni Aleksei p.; Podgurska ja, Anna Levi t.; Pohl, Maria Juhannese L; Raidmaa, Selma Matsi t.; Sild, Voldemar Hendriku p.; V 1 a s о v a, Maria Vassili t. Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Ma j andusuuring ute Instituut Paalberg, Leida Jaani t.; Teder, Erik Antoni p.; V e s e 1 о v a, Evdokia Aleksandri t. EKP Tallinna Lenini Rajooni Komitee H a r h a t, Zelda Simoni t.

12 Eksperimentaaltehas «Ehitusdetail» Hein, Koidula Juhuse t; Kaiv, Ellen Jürit.; О n g a, Leida Augustit.; Rebane, Evald Jüri p.; Tambur, Johannes Priido p.; Tammik, Konstantin Aleksandri p.; T i m a n j u k, Mihhail Ivani p.: Tšernova, Niina Nazari t. Raudteekomia Polikliinik Tallinnas T а r a n t i n a, Jelizaveta Matvei t. Riiklik Projekteerimise Instituut «Eesti Maaehituspro jekt» H e 11 a k, Evald Augusti p.; Lillemäe, Vilma Gotliebi t.; Pevzn e r, Samuil Lazari p. Tallinna Linna ESN Täitevkomitee Kinofikatsiooni Valitsus Helma n, Linda Toomase L; G a i к о v a, Ljubov Ivani t ; Jakobs о n, Ella Juhani t.; Kaasik, Elfriede Aleksandri t.; К о r j а к, Elisaveta Fjodori t.; Mant, Tamara Aleksandri t.; R a d e t s к a j a, Aleksandra Peetri t.; Rosent, Alma Eduardi t.; Rägastik, Auguste-Johan nä Madise t.; Sparvat, Maria Fatei t..; Sutt, Maret Otto t.; Sii im teo, Anita Otto L; Vai d 1 a, Lydia Gustavi t. 1 allinna Vineeri- ja Mööblikombinaat Aleksejeva, Sofia Ivani t.; Ant, Hugo Mihaili p.; В а г о v, Nikolai Aleksei p.; Bogdanov, Stepan Josipi p.; Buškanets, Genja Samuili t.; Dubrovskaj a, Jekaterina Aleksandri t.; Gortšakova, Natalja Semjon! t.; G u s e v, Aleksei Fedori p.; H а 1 i 1 u 1 i n a, Natalja Jakov! t.; Isakova, Maria Haritoni t.; Kask, Erna Johannese t.; К r a i- n о V a, Ustinja Timofei t.; Kuni n, Zalman Isaaki p.; К u r i 1 e n к o, Anfisa Ivani t.; Kuznetso v, Pavel Vassili p.; Laurits, Viktor-Voldemar Kaarli p.; L j а p u n о v, Mihail Illarioni p.; Makarova, Anna Pjotri L; M а 1 v e, Elia Madise t.; Markova, Jekaterina Aleksei t.; M a r š а 1 о v, Vasili Ivani p.; M öide r, Heimar Hansu p.; Okunevsк a j a, Tamara Daniil t; О 11 s v e 1, Eduard Mihkli p.; О t š i n s к a j a, Maria Timofei t.; P а 1 u о j a, August Karli p.; Petrova, Lidija Dmitri t.; Petrova, Maria Ivani t.; Polovj a nõva, Nadežda Pjotri t.; P ä r t, Silvia Antoni t.; R e m m e 1 ni a n, Linda Mihkli t.; Semjonova, Anna Semjon! t.; S к и. 1 s к a j a, Rahil Vladimiri t.; Suhorukov, Ivan padei p.; Vahe väli, Evald Jaani p.; Vainul a, Otto.Jaani p.: Vasina, Anna Semjon! t.; Õ u n, Voldemar Gustavi p. Tootmispeavalitsuse «Eesti Energia» Spetsialiseeritud Autotranspordibaas Me dnikova, Evgenia Nikifori t.; Puust, Helga Preediku t.; Saveljeva, Ekaterina Jakov! t.; Vanala, Valentina Gustavi t.

13 Vabariiklik Naha- ja Suguhaiguste Dispanser Kondratjeva, Kiira Sergei t.; Künnap, Valentina Aleksandri L; Lõoke, Valentina Jüri t.; M a t v e 1 d, Alice Mihaili t.; Ottas, Helga Johannese t.; Petersoo, Selma Jüri t.; Habakuk k, Atko Georgi t.; Olle, Maria. Vabariiklik Tuberkuloositõrj e Dispanser Б о 1 š о v a, Vera Vassili t.; Korotseva, Niina Peetri t.; Lipi n a, Hilma Matvei t.; R a n d j õ e, Ljubov Aleksandri t.; Soo, Aliide Jaani t.; Soon, Helene Gustavi t.; U s a t к i n a, Tatjana Feodori t. Oktoobri rajoon Apteekide Peavalitsus Bergmann, Roosa Augusti t; В о i к о, Miralda Ivani t.; E i c h e 1- m a n n, Ella Hermani t.; E i s t, Helmi Kustase t.; H a i d 1 o, Heve Arturi t.; J e r v a n, Helmi Juljuse t; Järvekülg, Johannes Jüri p.; Jürgens, Oie Voldemari L; Kangro, Helga Peietri t.; К a r r u s, Anfissa Eduardi t.; Karus, Asta Jaagu t.; К a s e о r u. Leo Davidi p.; Kask, Anna Madise t; К eel, Herta Eduardi t.; К i к a s, Jaan Jaani p.; Kivimäe, Hilda Ado t.; Koot, Agathe Karli t.; Kurik, Viiolaine Antoni t.; Laur, Rosalie Hansu t.; Lepp, Anni Karli L; L u b j a, Valve Aleksandri 1.; Malm, Alice Ferdinand! t.; Mallis, Elisabeth Mihkli t.; Mägi, Koidula Hansu t.; Männi k, Aleksanaer Jaani p.; Naber, Silla Pauli t.; Naidenkov a, Sofia Sergei t..; Nool, Hilma Alberti t.; Nõmmeots, Helga Peedi t.; О s s, Johan-Voldemar Augusti p.; Pauker, Fänni Nikolai t.; Poljakova, Antonina Mihaili t.; Roots, Hilja Aleksandri t; Saar, Arnold Jaani p.; Säälse, Elsa Peetri t.; Sepp, Edmund Kristjani p.; Sepp, Luise Roberti t.; S о i k, Lii Karli L; Telliskivi, Ludeni lla-nadežda Hansu t.; T u r u, Helju Jüri t.; Tõnisso n, Fanny Ado t ; Vahter, Lydia Mihaili t.; V eerso o, Aita Juhuse t. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Geoloogia Valitsus Fjodorov, Pjotr Fjodori p.; Greinoman, Sergei Šcsmuili p.; Haavasalu, Zoja Grigori t.; Ivanov, Pjotr Ivani p.; Ivanova, Anastasia Grigori t.; К о i t j ä r v, Natalja Nikolai t.; Ко 1 m e r, Johannes Johannese p.; Mets, Lidia Jaani t; P e h о v, Aleksander Vassili p.; R e v e к a, Jaroslavi Stanislavi t..; Skrõnnikov, Aleksei Mihhaili p.; T u r t š a k, Aleksandr Akimi p.; V j u к о v, Vladimir Grigori p.; Üksvärav, Rudolf Antoni p. Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee H e 1 m, Ivan Aleksandri p, Nõmme, Reet. Eesti NSV Rahandusministeerium

14 Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium Telliskivi, Ellen Jaani t. Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee D i t. ni a n n, Vesra Vladimiri t. Koondis «Eesti Põllumajandustehnika» V 11 j а r a n d, Vaike Jaani t. Rakiste katsetehas «Pioneer» Andrese, Armuloit Aleksandri p.; Karuks, Leida Priidiku t.; Lund e, Jekaterina Anissimi к; О 11 j u m, Martin-Osvald Hansu p.: Parmas, Erna Aleksandri t; Pommer, Agnes-Melita Jüri t.; Viitmaa, Elmar Mihkli p. Tallinna Kinomehaanika Eksperimentaaltehas Järvelaid, Arnold Tõnu p.; Laas, Eduard Mihhaili p.; Laas, Robert Mihhaili p.; Linnus, Juho Henno p.; Mikk, Eduard Jüri p.; Perli, August Johanni p.; Puskar, Juhan Jüri p.; P õ 1 d г о o, Paraslceva Aleksandri t.; Põim, Elmar Matsi p.; liidemann, Voldemar Priidiku p.; Toomsalu, Laine Johannese t. Tootmiskoondis «Leibur» Eestleol, Salme Karli t.; Juhkam, Erich Ernsti p.; Kukk, Martin Jaani p.; P о d 1 i p s к i, Evgenia Andrei t.; Rudi, Hilja Jaani t.; T а ni m i k, Valter Hansu p. Trükikoda «Ühiselu» Ääre, Elmar Taaveti p.; Haab, Salme Hansu t.; Ilus, Alfred Hansu p.; Kesa, Martin Marti p.; Lepson, Harry Johannese p.; P a v- 1 о v, Pavel Grigori p.; Plaks, Albert Oskari p.; Planken, Vilma Villemi t.; Rest, Ludvig Viktori p.; Š a m a n s к a j a, Niina Ivani t.; To o- m i n g a s, Miralda Hansu t.; Vahar, Leida Augusti t.; V а 11 а о t s, Johannes Voldemari p.; V e l к a t, Arnold Hansu p.; Vinte r, Aleksander Aleksandri p.; U 1 e n u r m, Elisabeth Eduardi t. Tartu linn Lõuna Kõrgepingevõrgud Penina, Irina Zahhari t.; Gabriel, Erik Rudolfi p.; H e i n a m, Leida Daveti L; К о n d r a t j e v, Anatoli Sidori p.; Kruus, Evald Jaani p.; Liiv, Aliide Aleksandri t.; L i p i n, Ivan Fjodori p.; Lõiv, Oskar Jaani p.; Nuuma, Leida Karli t.; Paju, August Joosepi p.; Paid-

15 г о к, Irene Juhani t.; Porila, Maks Samueli p.; Raidu, Ernst Jakobi p.; Rebase, Elmar Jaani p.; Sokk, Leida Viido t.; T i m о n i n a, Tatjana Zahhari t. Kala, Oskar Augusti p. Tartu Ehitusteeninduse Valitsus Tartu Kombinaat «Ars» Annuk, Hans Gustavi p.; Kasper, Johannes Jaani p.; Madis, Aino Aleksandri t.; Neufeld, Karl Fromhold! p.; Näkk, Vilma Johannese t.; P e d e 1, Hilda Augusti t.; P ü t s e p p, Alide Mihkli t. Tartu Linna Onkoloogia Dispanser A n t s I а a n, Aino Isaku t.; Haldre, Agnes Johannese t.; Haldre, Elmar Johannese p.; H u r b о 1 a, Salme Karli t.; Hõrak, Leida Kusta t.; Klaus, Meeta Jüri t.; Kull, Romalda Juhani t.; О j а ni ä e, Agnes Augusti t.; Otsa, Julie-Alice Karli t.; Põld, Selma Gustavi t.; Ratas e p p, Helmi Daavet! t.; R о о 1 a i n e, Leida Joosepi t.; S e n к a, Mathilde Juhani t.; Sibul, LIilja Aleksandri t.; Sukk, Salme Juhani t.; V а 1 m r a, Kaljo Aleksandri p.; V e i к e n, Niina Aleksandri t.; Vest e r, Jaan Jüri p.; Ütsi, Aino Jaani t. Tartu Linna I Väikelastekodu Harivaid, Selma Aleksandri t.; J ä m e, Valli Oskari t.; Kade, Hilja Augusti t.; Karu, Vaike Hindreku t.; К i i r h ä i d i n g, Lydia Feodori 1.; Kous and, Linda Jakobi t.; Meier, Salli-Johanna Augusti L; Näksi, Elisabeth Aleksandri t.; P a e, Selma Aleksandri t.; R a j a, Selma Villemi t.; R а n к e n, Hilda Viido t.; Rohtmets, Tamara Oskarit.; Savisaar, Eha Augusti L; Sepp, Irina-Ira Borissi t.; Sideme, Laine Aleksandri t.; V ä r n o, Valve Kaarli t. Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat Abel, Ella Augusti t.; A r i h h i n a, Jelena Gavrili t.; Feiman, Dvora Asrieli t.; Kiristaja, Alfred Augusti p.; Kõiv, Herbert Peetri p.; Lukk, Maria Joosepi t.; Lükka, Aime; Madisson, Elli Augusti t.; Mostovskis, Salomonas Leibi p.; Pehka, August Augusti p.; Pukk, Ferdinand Augusti p.; Rahe, Evald Aleksandri p.; Ratt, Rudolf Mihhaili p.; R ä m ni a r, Veera Joosepi t.; S n e ž к i n, Nikolai; Sorrok, Rudolf Mihhaili p.; Š v a r t s, Israil Abiami p.; Žukova, Liidia Alberti L; Tassa, Hugo Johannese p.; T e n n o, Voldemar Taaveti p.; Tigane, Erna Peetri L; Treufeldt, Friedrich Voldemari p.; Vaht, Richard; Vladimirova, Klavdia Jakov! t. Tartu Toitlustustrust Abel, Ada Gotlibi t.; Bedova, Maria Feodori t.; Birk, Rosalie Jakobi t.; Borštševskaja, Tamara Afanassi t.; Fuc h s, Elmar Joo

16 sepi p.; Gritšina, Anna Vassili t.; Hristovoi, Ivan Ivani p.; Sõnniko v a, Miralda David! t.; Ilumets, Rudolf Taaveti p.; J akobs о n, Pauline Karli t.; Kivist o, Salme Oskari t.; К u p p e r, Erna Jaani t.; Kõva, Johanna Peetri t.; Kosti, Meeta Märdi t.; Leemet, Leontine Aleksandri t.; Letovaltseva, Jevdokija Fedoti t.; Ljah о v s к a j a, Maria Dmitri t.; Looga, Efrosiina Fjodori t.; Meri ma a, Eha Osvaldi t.; Metsa, Armilde Karli t.; Peets, Aurelie Eduardi t.; Pikka, Valve Jaani t.; Pluum, Vilma Karli t.; P о 1 j а к о v a, Jekaterina Aleksei t.; S i r g, Arnold Jüri p.; Š a v a r i n a, Maria Jegori t.; Z u к о v a, Antonina Aleksei t; T u v i k, Elmar Joosepi p. Teater «Vanemuine» Aasmäe, Aino Jaani L; Aid, Felicitas Eduardi t.; Erni, Evald Otto p.; Hussar, Ludmilla Kristjani t.; Ird, Kaarel Kirilli p.; Ird, Leida Pauli t. (Epp Käidu); К а 1 d e r, Magda-Ludmilla Gusta t.; К a s u k, Arnold Hugo p.; Kivilo, Elmar Hansu p.; Kuus k, Salme Andrease t.; L e p i k, Laine Augusti t.; L о m p, August Augusti p.; L ü к к i, Johannes Aleksandri p.; Maidra, Evald Pauli p.; M a i v e 1, Paul Jaani p.; Meie r, Anfica-Alica Karpi t.; Mihkelsoo, Friedrich Jaani p.; M i k- k а 1, Bernhard Karli p.; Mill, Aleksander Augusti p.; Nõmmoj a, Karl Johannese p.; Pajo, Armond Gustavi p.; Palgi, Ida-Emmeline Mihkli t.; Peep, Helend Pavel-Voldemari p.; Poolakene, Eduard Eduardi p.; P r a n s, Ludvig Peetri p.; R e n n, Alfred Jaani p.; R e n n, Salme Peetri L; Rootsi, Elmar Augusti p.; Sahk, Kaarel Kaarli p.: Sooper, Hilda Jaani t.; Znamenskaja, Johanna Arnoldi t.; Tamul, Elo Karli t.; T a r i, Eero Johannese p., T a r m, Ludmilla Jaani t.; Tikerberi, Herta Juljuse t.; Toodo, Liisa Augusti t.; Toru, Linda Gustavit.; Urbel, Ida Arturit.; Veermäe, Ferdinand Jüri p.; Väljaots, Hilja Juhani t. Vabariiklik Tartu Kliiniline Psühhoneuroloogia Haigla Äär õn, Amanda Jakobit.; Blomerius, Vilhelm Richardi p.; J а а 1, Robert; Joosu, Johanna Augusti t.; Kõssa tkina, Aleksandra Aleksandri t.; Kukk, Gerda Märdi t.; Kuku, Irene Juhan-Hansu t.; Laanesaar, Aurora Augusti t.; Laurits, Meeta Jaani t.; Lehtmets, Margarete Johani t.; Loit, Valter Karli p.; Masing, Eha Augusti t.; Mitt, Anna Andrei t.; P i h 1 a m e t s, Natalie Konstantini t.; Prantspill, Endla Jaani t.; T e p p, Leili Jaani t.; Tikk, Pauline. Õmblusvabrik «Sangar» Aednik, Hilda Mardi t.; Jakobson, Alfred Jaani p.; Kasari, Hilja Jaani t.; Kaareste, Aino Augusti t.; Kuusik, Salme Peetri t.; Loosaar, Salme Jaani t.; M о 11 о к a, Hilda-Elfriiede Mihkli t.; Peters о n, Aliide Jakovi t.; P ä h n, Armilda Roberti t.; Sarap, Olga Oskari t.; Saar, Linda Aleksandri t; S e 1 e d к i n, Peeter Ustini p.

17 Viljandi rajoon Viljandi Kaubastu Lossi, Ferdinand Jüri p. Viljandi Rajooni Rahvakohus Lein kask, Elsa Jaani 1. Treial, Aino Juhani t. Võru rajoon Tartu trusti «Põllumajandusehitus» Võru Mehhaniseeritud Ehituskolonn Võhandu kolhoos В о r i s s о v, Nikolai Aleksandri p.; Hõim, Albert Villemi p.; Kostabi, Osvald Jaani p.; Menning, Alma Karli t.; Piirimägi, Hilja Karli t.; Rast, Eduard Alberti p. Võru Tarbijate Kooperatiiv H а 11 о p, Erich Peetri p.; Harkman, Ida Joosepi t.; H e 1 e ni e t s, Olga Jaani L; К о z õ г к о v a, Salme Rudolfi t.; Lauring, Arnold Gustavi p.; Olesk, Alfred Joosepi p.; Tsopp, Leida Oskari t.; Võru, Valdeko Osvaldi p. P a e g 11 s, Koidula. Võru Tarbijate Kooperatiivi Toitlustusettevõtete Koondis j Eesti NSV Siseministeerium Gorbatenko, Veera Filippi t.; Kamadina, Anastassia Peetri t.; К 1 а a s p ä r g, Valentina Vladimirit.; К r a s к o, Ljudmilla Ilja t.; L e n s u, Ella Ivani t.; P 1 e h h а n о v a, Ljudmilla Ivani t.; Poljakova Serafima Grigori t.; Puskarjova, Ljudmilla Semjon! t.; Šmakova, Alla Mihhaili t., Vaider, Verginia Leonidi t. Tallinn, 23. aprillil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

18 EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS С A Miilitsatöötajate E. Hinto ja A. Sõnitsari autasustamise kohta * * * medaliga «Uppujate päästmise eest» Julge ja ennastsalgava tegutsemise eest inimese uppumisohust päästmisel autasustada NSV Liidu Ülemnõukgu Presiidiumi nimel medaliga «Uppujate päästmise eest» järgmisi miilitsatöötajaid: Hinto, Ennu Augusti p. Tartu Linna TSN Täitevkomitee siseasjade osakonna militsionäär-autojuht. Sõnitsar, Aleksander Ivani p. Tartu Linna TSN Täitevkomitee siseasjade osakonna militsionäär. Tallinn, 23. aprillil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS ICC Sm. A. Kose autasustamise kohta medaliga «Vapruse eest tulekahjul» Mehisuse ja vapruse eest laste tuleohust päästmisel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel Pärnu rajooni Selja kolhoosi ehitus-remonditöölist Ain Ulo p. Koske medaliga «Vapruse eest tulekahjul». Tallinn, 23. aprillil 1976 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS 1С/ Sm. L. Kerese autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Kauaaegse viljaka pedagoogilise ja teadusliku töö ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ning seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Tartu Riikliku Ülikooli dotsenti Eesti NSV teenelist arsti Leida Mihkli t. Kerest Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Tallinn, 23. aprillil 1976 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

19 EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Sm. A. Saulepi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Vji Presiidiumi aukirjaga Ühiskondlikust tööst aktiivse osavõtu eest ja seoses kaheksakümnenda sünnipäevaga autasustada sm. August Mardi p. S a u J e p i t Eest i NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Tallinn, 23, aprillil 1976 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A, VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS С О Sm. I. Ermi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu s О Presiidiumi aukirjaga Kauaaegse viljaka pedagoogilise töö eest ja seoses seitsmekümnenda sünnipäevaga autasustada Sindi Õhtukeskkooli õpetajat, Eesti NSV teenelist õpetajat Ilse Mihkli t, Ermi Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. VADER Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT Tallinn, 26. aprillil INDEKS Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus. Trükkida antud 10. V Trükipoognaid 1,25. Arvestuspoognaid 1,5. Tellimuse nr ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.

20

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL

DIPLOM Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova saavutas Pranglimise eelvõistluse kokkuvõttes punktiga Ida-Virumaa 8. KL Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Marija Bolsakova 13523 punktiga 1. koht Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Siim Pärss 11400 punktiga 2. koht Narva Kreenholmi Gümnaasiumi

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI

DIPLOM Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 7978 punktiga Ida-Virumaa koolide SI Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi õpilane Nikita Filyaev 7978 punktiga 1. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.d klassi õpilane Daniil Savosto 7327 punktiga 2. koha Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 3.a klassi

Rohkem

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( )

Eesti Vabariigi Thbilisi konsulaadis Eesti kodanikeks tunnistatud optantide nimekiri ( ) EESTI VABARIIK SISEMINISTEERIUM Administratiiv asjade PEAVALITSUS Kodakondsuse osakond. Välisministeeriumile. Administratiiv asjade Peavalitsus saadab siin juures nimekirja isikute üle, keda Siseministeerium

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas 2558 pun Narva Soldino Gümnaasiumi 1.d klassi õpilane Daniil Savosto ja saavutas 2558 punktiga Ida-Virumaa koolide 1. koha. Narva Vanalinna Riigikooli 1.a klassi õpilane Valeria Stretškova ja saavutas 2490 punktiga

Rohkem

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova 9363 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Sergei Golubev 6098 punktiga 2. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Jegor

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Koht 52 1 Julia Kassatkina Fööniks 7,6 7,6 7,4 7,4 7,50 8,2 7,9 7,8 3,95 3,8 1,90 13,35 3 53 2 Ksenia Minajeva Fööniks 7,5 7,7

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova

NARVA SPRING Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova NARVA SPRING 21.-23.04.2017 Narva Peakorraldaja: Natalja Rõsseva Kohtunikud: Anastassia Makarova Ksenia Petrova Anna Maslova Beginners 2008 Name Club Nation Tech. Merit Presentat. Total 1 2 3 1 2 3 1 2

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Paremusjarjestus_1et.xls

Paremusjarjestus_1et.xls ID aasta Tartu Punkte Haapsalu Punkte Narva Punkte Viljandi Punkte P-Jaagupi Punkte Aseri Punkte Punkte KOHT Tüdrukud kuni 15.a. (2004) - N15 ELTL STIGA "LASTE GP" SARJAVÕISTLUS L A U A T E N N I S E S

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova 1664 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 1.c klassi õpilane Saveli Alekseev 1585 punktiga 2. koha Narva Keeltelütseumi 1.a klassi õpilane

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Microsoft Word Web.docx

Microsoft Word Web.docx 16.06.14 ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 2013/14 nr 7 Õppenõukogu koosoleku algus 13.00 ja lõpp 14.00 Õppenõukogu koosoleku juhataja: Ljubov Fomina Õppenõukogu koosoleku protokollija: Tatjana Okuneva Õppenõukogu

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Elamisloa tühistamine Vastu võetud 26.06

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Elamisloa tühistamine Vastu võetud 26.06 Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 277, 1151 Vastu võetud 26.06.1998 nr 582 Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658; 1995,

Rohkem

Eesti noorte B-kl. meistrivõistlus 17. nov Põlva 30l Lamades Poisid Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Σ KL I Rando DÜÜNA 2002 Kaiu LK

Eesti noorte B-kl. meistrivõistlus 17. nov Põlva 30l Lamades Poisid Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Σ KL I Rando DÜÜNA 2002 Kaiu LK 17. nov. 2018 Põlva 30l Lamades Poisid Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Σ KL I Rando DÜÜNA 2002 Kaiu LK 99.8 100.0 100.7 300.5 II II Joosep Robin ALBERT 2002 KL MäLK 97.8 99.9 102.5 300.2 II III Märt HELMOJA

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev 07.09.2014, Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud I Meribel Almet 20.10.10 7,7 II Liis Marii Koemets 14.05.10 7,8 III Mariel Moks 29,03.10 8,1 4. Gerda Adore

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Aleksei Nikonorov M 1 101 1 101 1 101 1 101 404 1 1 Sergei Danilov M 2 99 2 99 2 99 2 99 396 2 2 Urmas

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

Microsoft Word - mitmus 2015tulemused

Microsoft Word - mitmus 2015tulemused MIT/t/MU/u/S - 6 31.01. 01.02.2015 TULEMUSED Klassikakava zhürii preemiad KÕRGEND Glenn Kristofer 7-I JESMIN Gert Martin 8-II KUUS Krista 10-II TŠURAKOV Sergei 7-II IVLEVA Anastasia 8-III KARASJOV Ivan

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M 21 1. Paavo Rõigas Hellys 12.35. mai.93 2. Einar Oimet Võru 12.38. mai.86 3. Oleg Karassev Sillamäe 12.42. juuni.97 4. Sixten Sild Võru

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2 Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2006 TÜASK 1.01,04 4. Triin Virve 2005 1.01,59 5. Petra

Rohkem

EMVJKR2008.xls

EMVJKR2008.xls EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES JUUNIORIDELE kg 8 kg DMITRI GORJUŠKO (SK MARGUS UMDA (MK RISTO TEESAAR (MK NELSON) MARTTI LAUBE (TARTU K) JURI HANENKO (SK RAKVERE) ELAR VAHTER (SAAREMAA

Rohkem

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil 2015. a. KELLAAEG : 10.00 P. PEREKONNA- VÕISTLEJA MAARDU-TALLINN OPEN 2015 Tallinnas VÕISTLUSTE

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado

TK EMV N-78 Competitors Competitors: 4 # Name Club Wins Pts Pos 1 LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado TK EMV.. N-8 Competitors Competitors: # Club Wins Pts LUTSAR Merilin EST/Aitado KARILAID Annika EST/Aitado MIRONOVA Viktoria EST/Afina SAAR Brita EST/Do Matches Match White Blue Result Time LUTSAR Merilin

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B DALACUP 2014-2015 SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist 2 Gustav Hedström 1 3 Hugo Langanger 4 Isak Toivanen 5 Mathias Westman 6 Linnea Nygårds 7 Lisette Forslund 8 Max Wiberg 2 9 Amadeus

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Microsoft Word - PiritaKarikas doc

Microsoft Word - PiritaKarikas doc PIRITA III KARIKAVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 19.03.2005.a. Lasnamäe spordihallis 60 mtj. PB Anton Linholm 9,50 Mikk Meerents 9,67 Pavel Bondarev 10,02 Magnus Salumaa 11,08 Artur Andronik 11,86 Kuul PB Kristo

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem