MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: tänava nimi ja maja number: Suur tn 3 linn: Jõgeva linn maakond: Jõgeva maakond postisihtnumber: telefon: e-posti aadress: info@jaek.ee

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 8 Bilanss 8 Tulemiaruanne 9 Rahavoogude aruanne 10 Netovara muutuste aruanne 11 Raamatupidamise aastaaruande lisad 12 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 12 Lisa 2 Raha 13 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 13 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 14 Lisa 6 Võlad töövõtjatele 14 Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 14 Lisa 8 Annetused ja toetused 15 Lisa 9 Tulu ettevõtlusest 15 Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 15 Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused 15 Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud 16 Lisa 13 Tööjõukulud 16 Lisa 14 Seotud osapooled 16 Aruande allkirjad 18 Vandeaudiitori aruanne 19 2

3 Tegevusaruanne Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse 84 punkti 16, riigivaraseaduse 6 lõiked 7 ja 8, ning 78 lõike 1 punkti 2, sihtasutuste seaduse -d 61 ja 62, Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2015 korralduse nr 66 Volituse andmine Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ühinemiseks Sihtasutusega Jõgevamaa Arenguagentuur, andis Jõgeva Maavanem korralduse Sihtasutusel Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (ühendatav sihtasutus, registrikood ) ühineda Sihtasutusega Jõgevamaa Arenguagentuur (ühendav sihtasutus, registrikood ). Nõukogu liikmed kiitsid heaks 7.aprillil 2016 Sihtasutuse Jõgevamaa Arenguagentuuri ja Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ühinemislepingu, mis allkirjastati notari juures ühendatavate sihtasutuste juhatajate poolt 6.aprillil mail 2016 esitati kandeavalduses Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse järgmised muudatused: Sihtasutuse Jõgevamaa Arenguagentuur nõukogu kiitis heaks Jõgevamaa Arenguagentuuri ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ühinemislepingu, sihtasutuse juhatuse liikme vabastamine, sihtasutuse ümbernimetamine. Sihtasutuste Jõgevamaa Arenguagentuur ja sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ühinemine. Sihtasutuse Jõgevamaa Arenguagentuur nime muutmiseks kustutati registrist nimi Jõgevamaa Arenguagentuur ja kanti registrisse nimi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Liitumise tulemusel on e asutajaks 2016 aastal Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. Sihtasutus on arendusorganisatsioon, mis kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (MAK võrgustikku). Sihtasutuse missiooniks on kaasa aidata maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, olles tugev ja usaldusväärne partner kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele ja kodanike ühendustele. Arenduskeskuse teenused on suunatud era-, avalikule- ja mittetulundussektorile. Sihtasutuse põhikirjalisteks eesmärkideks on: ettevõtluse arendamine sh. ettevõtlusteadlikkuse ja aktiivsuse suurendamine ja ettevõtete tootlikkuse kasvule kaasaaitamine; piirkondade sotsiaal - majandusliku konkurentsivõime suurendamine koos piirkondlike arendustegevuste planeerimise ja elluviimise suurenenud võimekuse kaudu; kodanikuühenduste võimekuse suurendamine läbi ühenduste suurenenud tegutsemisvõimekuse ja kasvanud kodanikuaktiivsuse ja kogukondlikus ühistegevuses osalemine kaudu. Eesmärgi saavutamiseks sihtasutus: pakub konsultatsiooniteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, mittetulundusorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele; korraldab koolitusi ja infopäevi; algatab ja viib läbi maakondlikke arendusprojekte; toetab noorte ettevõtlikkusele suunatud arendustööd maakonnas; aitab kaasa struktuurifondide vahendite läbimõeldud ja tulemuslikule kasutamisele maakonna kui terviku arengu tagamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks; kogub ja jagab maakonna regionaalarengut, mittetulundus- ning ettevõtlussektori arengut puudutavat informatsiooni; taotleb finantseerimist erinevates allikatest (sh. Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, Euroopa Liidult, Jõgevamaa Omavalituste Liidult, Jõgeva Maavalitsuselt, Jõgevamaa Koostöökojalt, teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt) baas- ja projektipõhise tegevuse jaoks; teeb ja edendab koostööd erinevate organisatsioonide- ja institutsioonidega ning kohalike omavalitustega ning nende vahel. 3

4 Sihtasutuse strateegilised arendustegevuse suunad on: ettevõtluse toetamine ja arendamine; noorte ettevõtlikkuse suurendamine; kohalike omavalitsuste arendustegevuse efektiivsuse suurendamine; mittetulundusühenduste kompetentsi ja võimekuse suurendamine; koostöö ja maakondliku ühistegevuse toetamine ja edendamine; inimressursi arendamine läbi teadmiste ja teadlikkuse kasvu. Sihtasutuse põhitegevused ja tegevustulemused 2016 Ettevõtluse valdkond: Potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamine- 150 klienti Starditoetuse eelhindamine 6 klienti Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused - koolituse lõpetas ja tunnistuse sai 15 osalejat Ettevõtluspäeva korraldamine maakonnas 80 osalejat Ettevõtlusnädala korraldamine maakonnas 399 osalejat, 8 üritust Mentorklubi korraldamine - 12 mentiid ja 6 mentorit. 5 üritust Lõuna-Eesti metalliettevõtjate võrgustamine, ELMIA messi külastus 15 osalejat Jõgevamaa puidu- ja mööbliettevõtete kontaktkohtumine Kagu-Eesti ettevõtjatega- 10 osalejat Koolitus ettevõtte arendamise teemal 20 osalejat Tartus SPARK demokeskuses esindatud 4 Jõgevamaa ettevõtet, ekspordikoolitustel osales 8 ettevõtet. Noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm "Ettevõtlik kool" liitus 2 kooli (Pala PK ja Voore PK) Noorte ettevõtlikkuse arendamine Peipsiveere programmi projekt Mustvee, Kasepää ja Pala noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm osalejat; finaalis 36. JAEK kaasabil maakonna arengusse toodud lisarahastus eurodes (ettevõtlus, KOV, investor projektid) eur. Taotleti toetust meetmest Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks , finantseering maakonda ,23 eurot Infoüritusi on läbi viidud üksi ja koostöös partneritega, peamiselt potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele. Uute toetusmeetmete avanedes on võimalik neid tutvustada tegutsevatele ettevõtjatele, mis annab võimaluse tihedamateks kontaktideks nendega edasise koostöö arendamisel. Infopäringute peamised valdkonnad on nõustamisabi ettevõtjatele, EASi toetusvõimalused, äriplaanide ja finantsprognooside konsultatsioonid ning hindamised. Enamik nõustatuid on konkreetsete küsimustega ettevõtlusega alustamiseks. Ka infoüritustele tulevad inimesed konkreetse huviga. Suuremat huvi pakub Jõgeva maapiirkonnas Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus töötutele, mis on jõukohane suuremale osale huvilistele piirkonna põllumajanduslikku tausta ja väikeettevõtluseks soodsama pinnasega tõttu. EASi starditoetuse vastu on suur huvi, kuid paljudele alustavatele ettevõtjatele osutus takistuseks kartus mitte saavutada nõutud käivet. Seetõttu on mõned väikeettevõtjad, kes omavad äriideed, raskustes stardiks investeeringute saamisega ettevõtte loomisel. Algkapitali vajadus on enamusel väga suur. Pangalaenuga ei anta maapiirkonnas, sest tagatiseks sobiva kinnisvara väärtus ei ole piisav. Peamiseks nõustamise objektiks on potentsiaalsete ettevõtjate äriplaanid toetuse saamiseks Töötukassalt. Arengu ja laienemise plaanidega tegutsevad ettevõtjad ootavad lisaks MAKi toele ka konkreetseid finantsilisi toetusvõimalusi investeeringuteks. Oluliseks peetakse riigipoolset abi elektrivõrku ühenduste, teede ehituse, tuletõrje veevõtukohtade investeeringute katmiseks ning kohalikelt omavalitsustelt piirkonna hea maine kujundamist, ettevõtluskeskkonna soodustamist. Suurem huvi nõustamise vastu ilmneks erinevate võimalustega toetuste pakkumise olemasolul. Jõgevamaa ettevõtjatele korraldati meetme Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtluse Edendamiseks perioodil kokku 4 üritust, milleks olid 2 ekspordikoolitust, avatud ettevõtete päevad Jõgevamaa koolide õpilastele ning rahvusvaheline kontaktseminar. Puidu- ja metallitööstuse ettevõtete koostöövõrgustik loodi läbi ühiste kooskäimiste (st. läbi toimunud 4

5 ürituste). Tegevustes osales 40 ettevõtjat ning 9 haridusasutust. Puidu- ja metallisektori ettevõtetega jätkatakse ka perioodil. Tegevuste eesmärgiks on ettevõtete omavahelise suhtluse ja koostöö soodustamine sama valdkonna ettevõtjatega piirkonna siseselt ning üleselt, mille tulemusel tekivad võimalused ühistegevuseks ja suureneb ettevõtete konkurentsivõime. Tegevused soodustavad töökohtade säilimist ning tööhõive ja lisandväärtuse kasvu maakonnas. Kodanikuühenduste valdkond Kodanikuühendustele suunatud info-, kommunikatsiooni- ja nõustamisteenust maakondlikes arenduskeskustes koordineerib Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) aastal nõustati Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses 97 kodanikuühendust. Peamised nõustamisteemad olid: projektitoetuste koostamine, MTÜ alustamine ja ühenduse juhtimisega seotud küsimused. Arenduskeskuse MTÜde maakondlikus infolistis on 371 kontakti, aastal lisandus 9 uut ühendust aastal nõustati kõige enam Kohaliku omaalgatuse programmi projekte, lisaks veel Kultuurkapitali maakondliku programmi, Hasartmängumaksu Nõukogu, LEADER programmi, EASi regionaalsete investeeringutoetuste, Peipsiveere programmi ning siseministeeriumi kogukondliku turvalisuse projekte. Koostöös maavalitsusega korraldati kohaliku omaalgatuse taotlusvoorude 2 infopäeva. KÜSKiga koostöös toimusid maakonnas 16. märtsil teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru infopäev ja 21.aprillil rahvusvaheliste projektide pärastlõuna. 13. septembril tutvustas EMSL KOP infopäeval kogukonnapraktika programmi ja Jõgevamaa programmis osalemise võimalusi. Koostöös LEADER tegevusgrupiga korraldati 3.märtsil LEADER programmi taotlusvooru infopäev. Lisaks korraldas arenduskeskus koostöös KÜSKiga vabaühenduste juhtidele arenguprogrammi, mis koosnes 6 koolitusest ja mille läbis 11 ühenduste esindajat. Siseministeeriumi tellimusel viidi läbi Kodanikuühenduste rahastamise analüüs maakonna kohalikes omavalitsuses. Arenduskeskus korraldas koos partneritega Ühisnädala raames aasta parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkursi läbiviimist. Ühisnädala Kodanikupäeval anti üle tunnustused 6 kategoorias, lisaks tänukirjad 14 nominentideks esitatud ühendusele. MAK on oluline ja asendamatu kodanikuühiskonna liikumise toetaja Jõgeva maakonnas. Turismivaldkond Perioodil teenindati Jõgevamaa Turismiinfokeskuses (TIK) 3193 klienti. Lisaks on kogutud infot ka külastajate rahvuse ja päringute kohta: kõige enam külastasid aastal TIK-i eestlased. Välisturistidest käis Jõgevamaal kõige enam soomlasi. Valdkonniti tunti Jõgevamaa TIK-is kõige enam huvi kultuurisündmuste, toitlustuse ja vaatamisväärsuste vastu. Lisaks TIK-i statistikale kogutakse maakonna ettevõtetelt/asutustelt andmeid aasta külastuste kohta jaanuaris-veebruaris 2017 ja kasutatakse neid Jõgevamaa Aastaraamatu koostamiseks. Jõgevamaa muuseumitest käidi kõige enam Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum , Põltsamaa Toidumuuseum ja Veinikelder ning Põltsamaa muuseum 7317 klienti. Teemaparkidest käidi kõige enam Elistvere Loomapark ca , Vudila Mängumaa , Käsiteokoda 4907 klienti Jõgevamaa meenete konkurss 2016 korraldamine. Kokku laekus 38 meenet, 14 osalejalt. Aprillis koos Koostöökojaga Maamessil osalemine juuni Jõgevamaa esindamine Naiste II Tantsupeol. 19.juuni Jõgevamaa esindamine Ava Lava Tallinn Lõuna-Eesti päevadel Tallinna Raekojaplatsil. 5

6 Jõgevamaa küsitlus Jõgevamaa TIK-s. Küsitlusankeedid olid ette valmistatud eesti ja inglise keeles. Ankeete täitsid 15 inimest/seltskonda. 3. oktoober Ettevõtlusnädala raames Turismiettevõtluspäeva ning Käsitöömeistrite laada korraldamine. Käsitöölaadal oli esindatud 11 käsitöömeistrit aastal keskenduti turismivaldkonnas pere-, kultuuri-, ja loodusturismi toodete turundusele. Ühe alategevusena koostati selleks 2016.a. alguses maakonna kultuuri- ja spordisündmuste kalender neljas eri keeles (eesti, vene, soome, läti). Kalendrit jagati Tourest messil Tallinnas, Balttour messil Riias ja Matka messil Soomes. Kõigil messidel osutus sündmuste info väga populaarseks. Lisaks koostati Jõgevamaa fotopank maakonna turismiobjektidest ja sündmustest. Fotopangas on jäädvustatud ca 170 objekti enam kui 850 fotoga. Fotopank on koostatud omavalitsuste põhiselt ning on tasuta kasutamiseks kõigile huvilistele a. lõpus pandi kokku sihtgrupipõhised trükised (pere, kultuur, loodus) viies eri keeles (eesti, vene, soome, läti, inglise). Uuendati Jõgevamaa turismiportaal Trükiseid jagati 2017.a. messidel Tallinnas, Tartus, Riias ja Helsingis; üle Eesti turismiinfokeskustes ja Jõgevamaa turismiobjektidel. Uue messina osaleti 2016.a. esmakordselt Mulgi Messil Viljandis. Turismiteenusepakkujate koostöö arendamiseks viidi läbi 2 koostööseminari: kevadel (18 osalejat) ning sügisel, mil seminar ühildati turismiettevõtluse päevaga (34 osalejat). Seminaridel anti ülevaade tehtud ja eesootavatest arendus- ja turundustegevustest ning arutleti maakond turismimajanduse hetkeseisu üle. Turismiettevõtluse päeval tunnustas SA JAEK esmakordselt parimad turismiasjalisi, kes on oma panuse ja koostöövalmidusega silma paistnud. Koostöö arendamiseks viidi kevadel läbi 2-päevane maakonnasisene õppereis koos looduse- ja loovusekoolitusega (22 osalejat). Rahvusvahelise kontaktseminari ( ) eesmärgiks oli kontaktide ja ekspordivõimaluste loomine Jõgevamaa ettevõtetele sõpruslinnades/regioonides tegutsevate samalaadsete ettevõtetega. Projekti sihtrühmaks olid reisikorraldajad ning giidid, kes müüvad fookusvaldkonna toodet/teenust edasi lõpptarbijale. Kontaktseminaril käigus loodi 30 rahvusvahelist kontakti väliskülalistega Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt ning Valgevenest. Valmistati ette kaks turismiprojekti: Leader-projekt Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel ning Est-Lat projekt Livonian Culinary route. Majutuskohtade arv Jõgevamaal on viimase 5 aasta jooksul järjepidevalt tõusnud aastal tegutses maakonnas 40 majutuskohta (+4 rohkem a võrreldes). Tubade ja voodikohtade täitumust on suudetud hoida ühtlaselt samal tasemel. Jätkuvalt reisiti Jõgevamaale enim puhkuse eesmärgil. Kohalike omavalitsuste valdkond PATEE tegevuskava koostamine KOV esindajatega ja arendustöötajatega. Peipsiveere programmi projekti elluviimine koos Pala valla, Kasepää valla ja Mustvee linnaga. Jõgeva maavalitsuse ja Omavalitsusliiduga koostöös korraldati kohalike omavalituste arendus - ning planeeringutöötajatele õppereis Viljandimaale. KÜSK ja kohaliku omaalgatuse programmi infopäevade korraldamine Ühisnädala korraldamine Sotsiaalministeeriumi tellimuse täitmine ESF meede Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused (kaardistus, arenguseminarid, nõustamine, seire). Maakonna ettevõtete statistika ja analüüs ViaHanseatica projekti koordineerimine, taotluse esitamine Infotunnid Jõgevamaa Omavalituse Liidu juhatuse koosolekutel Toetuste info ja projektitaotluste nõustamine Pere-, kultuuri-, ja loodusturismi toodete turundus. Koostati maakonna kultuuri- ja spordisündmuste kalender neljas eri keeles (eesti, vene, soome, läti), tiraaziga 1600 eksemplari. Kalendrit jagati Tourest messil Tallinnas, Baltour messil Riias ja Matka messil Soomes. Jõgevamaa Turismiinfokeskuse töö korraldamine ja maakonna ühisturundus messidel. Konkursile Jõgevamaa tunnustab kandidaatide esitamine Rahvusvahelise kontaktseminari korraldamine Meenete konkursi läbiviimine Investorteeninduse tugitegevused trükise BUSINESS OPPORTUNITIES IN EASTERN ESTONIA koostamine 6

7 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse tegevuskava täideti planeeritud mahus. Klientide nõustamise mahud täideti. Sihtasutuse majanduslik seis ja tegevus on jätkusuutlik. Tegevussuunad 2017 aastaks. Põhilisteks tegevusteks 2017 aastal kujunevad strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused: konsultatsiooniteenus alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, mittetulundusorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele; koolituste ja infopäevade korraldamine (alustava ettevõtja baaskoolitus, ettevõtluspäev, ettevõtlusnädal, Ühisnädal jms); maakondlike arendusprojektide algatamine ja elluviimine; maakonna regionaalarengu, mittetulundus- ja ettevõtlussektori arengu monitooring; koostöö erinevate organisatsioonide- ja institutsioonidega ning kohalike omavalitustega ning nende vahel. Rahastuse võimaluste leidmine ja taotlemine; projektijuhtimine "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE) tegevused ja eesmärkide täitmine, aruandlus; uue perioodi 2018 planeerimine ja taotluste esitamine. Starditoetuse eelnõustamine, arengunõustamine, teavitus, mentorklubi jms MAK võrgustiku koostöös tugevdamine: vanematele kui 3 aastat tegutsevate ettevõtjate nõustamine nende arengu- ning ekspordivõimaluste leidmiseks. Laiendatakse koostööd Töötukassaga ja Rajaleidjaga, et pakkuda tulemuslikumat ettevõtlusega alustamist. Jätkub Jõgevamaal noorte ettevõtlikkuse arendamine, Ettevõtliku kooli standardi tutvustamine ja koostöö teiste noorteorganisatsioonidega, et igal aastal liituks vähemalt 2 kooli Ettevõtliku kooli võrgustikuga; Edulugude konkursil osalemine, Haridusfestivalil osalemine. Noorte ettevõtluse ja karjääripäeva korraldamine. Üheks oluliseks eesmärgiks on avatum koostöö omavalitsustega, mille käigus luuakse võimalused JAEK-i ja omavalitsuste ühisprojektide algatamiseks ja ettevõtjate tunnustamiseks ning toetusprogrammide monitooringuga arendusprojektide rahastamise võimaluste avardamist. Koostöö erinevate turismivõrgustikega: ViaHanseatica, NG kollased aknad, Peipsimaa Turism, Geopark, SA Lõuna-Eesti Turism jm. Kalevipoja matka- ja rattaradade arendusprojekt ; uued taotlused Leader meetmesse Turismimessidel osalemine: Tourest (Tallinn), Matka (Helsingi), Balttour (Riia) jne Internetiturundus: ja veebiarendus: lisakeeled: RUS, FIN MTÜ valdkonnas; Ühisnädal, arenguprogramm, KOV uuring Omavalituste arendustöötajate õppereis Maakonna meenete konkursi läbiviimine Investorteeninduse tugitegevused, piirkonna kaardistamine. Marve Millend Juhatuse liige 7

8 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevarad Raha Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevarad Kokku varad Kohustised ja netovara Kohustised Lühiajalised kohustised Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustised Kokku kohustised Netovara Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustised ja netovara

9 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest Kokku tulud Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Jagatud annetused ja toetused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Kokku kulud Põhitegevuse tulem Intressitulud 2 0 Aruandeaasta tulem

10 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Korrigeerimised Muud korrigeerimised Kokku korrigeerimised Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Laekunud intressid 2 0 Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 1 Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

11 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Akumuleeritud tulem Asutajate ja liikmete sissemaksed Aruandeaasta tulem Muud muutused netovaras Kirjel Muud muutused netovaras on kajastatud ühendatavalt sihtasutuselt ülevõetud sihtkapital. 11

12 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Tulemiaruande koostamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused. Sihtasutuse ühinemisel võeti üle kõik varad ja kohustused. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha Bilansis kajastatakse raha kirjel sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. Nõuded ja ettemaksed Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ja hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Vajadusel hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Maksude ettemaksetes kajastatakse Maksu-ja Tolliameti ettemaksukonto jääki. Muude lühiajaliste nõuete kirjel kajastatakse saamata sihtfinantseerimist. Varud Varude all kajastatakse Turismiinfokeskuses müügiks olevaid kaupu. Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse individuaalset hindamise meetodit. Annetused ja toetused Toetustena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud sihtfinantseerimisi, mille korral toetuste andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimisi ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil. Tulud Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Kulud Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Seotud osapooled Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooltena käsitletakse: 1.tegev- ja kõrgem juhtkonda; 2.tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid. 12

13 Lisa 2 Raha Arvelduskonto Kokku raha Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 12 kuu jooksul Lisa Nõuded ostjate vastu nr Ostjatelt laekumata arved Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded 2 2 Intressinõuded 2 2 Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Sintfinantseerimine Kokku nõuded ja ettemaksed Seisuga on sihtasutusel saamata tegevuskulude sihtfinansteerimine summas eurot. Seisuga on kogu nõue Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt laekunud. Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettevõtte tulumaks 213 Üksikisiku tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension 205 Töötuskindlustusmaksed 216 Ettemaksukonto jääk Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

14 Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 12 kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Sihtfinantseerimine Kokku võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Lisa 6 Võlad töövõtjatele Töötasude kohustis Puhkusetasude kohustis Deklareerimata maksukohustus Kokku võlad töövõtjatele Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Varad bruto soetusmaksumuses Saadud Tagastatud Tulu Lisa nr Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kasepää Vallavalitsus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Pala Vallavalitsus Mustvee Linnavalitsus Jõgevamaa Omavalitsuste Liit Sotsiaalministeerium Jõgeva Maavalitsus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

15 Ühinemise käigus võeti üle sihtfinantseerimise nõudeid 6030 ja kohustusi eurot. Lisa 8 Annetused ja toetused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku annetused ja toetused sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest Lisa 9 Tulu ettevõtlusest Tulu kaupade müügist Koolitusteenused Muud teenused Kokku tulu ettevõtlusest Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Koolituskulud Info-ja PR kulud Ürituste ja näituste korraldamise kulud Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda Kokku jagatud annetused ja toetused

16 Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud Üür ja rent Energia Elektrienergia Soojusenergia Kütus Mitmesugused bürookulud Lähetuskulud Riiklikud ja kohalikud maksud Transpordikulud Info-ja PR kulud Muud Kokku mitmesugused tegevuskulud Lisa 13 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 0 Lisa 14 Seotud osapooled Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes Kohustised Kohustised Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Ostud Müügid Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

17 Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu aastal on soetatud seotud osapooltelt teenuseid 6480 eurot. Müüdud teenuseid 50 ja kaupu 40 eurot. 17

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80196268 tänava nimi, maja number: Tallinna mnt 14 linn: Rapla linn vald: Rapla vald maakond: Rapla

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80267208 tänava/talu nimi, Jaama tn 1 maja ja korteri number: linn: Lihula linn vald: Lääneranna vald

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa vallasisene linn vald: Tapa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital registri

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital registri MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital registrikood: 90009654 tänav ja number: Toompuiestee 33a linn:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90010410 tänava/talu nimi, Telliskivi 60a (A3 hoone) maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: registrikood: 80078982 tänava/talu nimi: Räpina mnt.3a maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80039364 tänava/talu nimi, Ilmarise tn 25-14 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80108993 tänava/talu nimi, Kuninga 30a maja ja korteri number: linn: Pärnu linn maakond: Pärnu maakond

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012432 tänava nimi/number: Kooli tn 5 linn: Haapsalu linn vald: Haapsalu linn maakond:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik registrik

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik registrik MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik registrikood: 80227321 Õismäe tee 36-8 tänava/talu nimi, maja

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem