MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus registrikood:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus registrikood:"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: tänava/talu nimi, Puiestee 71A maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond postisihtnumber: telefon: e-posti aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 13 Bilanss 13 Tulemiaruanne 14 Rahavoogude aruanne 15 Netovara muutuste aruanne 16 Raamatupidamise aastaaruande lisad 17 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 17 Lisa 2 Raha 18 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 19 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 20 Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 20 Lisa 6 Võlad töövõtjatele 20 Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 21 Lisa 8 Annetused ja toetused 22 Lisa 9 Tulu ettevõtlusest 22 Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 23 Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud 23 Lisa 12 Tööjõukulud 24 Lisa 13 Muud kulud 24 Lisa 14 Seotud osapooled 24 Aruande allkirjad 26 2

3 TEGEVUSARUANNE Käesolevast tegevusaruandest leiate ülevaate Peipsi Koostöö Keskuse poolt aastal läbi viidud tegevustest, partneritest ja rahastajatest. Missioon ja eesmärgid Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mille põhieesmärk on Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengu teadmistepõhine toetamine. Organisatsioon on loodud aastal Meie kolm olulisemat tegevussuunda on: piiriülene- ja arengukoostöö keskkonnateadlikkuse tõstmine kogukonna areng Oma eesmärkide saavutamiseks Peipsi Koostöö Keskus arendab ja viib ellu keskkonnateadlikkuse, kogukonna arendamise, arengu- ja piiriülese koostöö alaseid projekte; edendab infovahetust ja kommunikatsiooni, korraldab rahvusvahelisi seminare, konverentse, konkursse ja muid põhieesmärgiga seotud üritusi; annab välja põhikirjalise tegevusega seotud trükiseid; tegeleb heategevusega avalikes huvides; asutab mittetulunduslikke ühendusi, sihtasutusi. Peipsi Koostöö Keskus on olnud mitmete organisatsioonide asutajaliikmete hulgas SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud. Ka vabatahtlike keskus Tartus (hetkel tegutsetakse MTÜ Vaba Tahe nime all) kasvas välja Peipsi Koostöö Keskuse projektitegevustest. Projekte viime ellu nii Peipsi-äärsetes ja -lähedastes piirkondades kui ka teisel pool Peipsi järve, Venemaa territooriumil. Meie arengukoostööprojektid on toetanud piiriveekogude haldamist ja avalikkuse kaasamist Lääne-Balkanil, SRÜ riikides, viimastel aastatel on arengukoostöö rõhk kandunud keskkonnateadlikkuse alastele projektidele. Kokkuvõtlikult aastast MTÜ juhatus oli 2-liikmeline, juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud. MTÜ viis läbi sihtfinatseerimisega saadud tegevusi projektidepõhiselt summas EURi, tulu ettevõtluselt saadi 9467 eurot ning ettevõtluskulud moodustasid 7376 EURi (s.h.palgakulu 3039 eurot). Heategevuseks laekus eri annetustena 2014.a. kokku 1197 EURi Tänu Eesti-Läti-Vene programmile jätkus aktiivne koostöö Vene ja Läti partneritega kahe ühisprojekti, Greenman ja People with Nature, elluviimisel. Mõlemad projektid lõppesid eelmisel aastal. Arengukoostöö valdkonnas oli tihe aasta kokku oli töös neli projekti Moldovas, Gruusias, Tadzikistanis ja Armeenias. Neid projekte rahastas Välisministeeriumi Arengukoostöö programm. Keskkonnahariduslike tegevuse seas oli olulisel kohal uuenenud püsinäituse Peipsi järve elu tuba tutvustamine eri üritustel, eesmärgiga külastajate arvu tõsta. Võib öelda, et tänu People with Nature projekti toele on näituse tuntus kasvanud 2014.a. kevad-suvisel hooajal kasvas külastajate arv, võrreldes eelmise aastaga, kolm korda. Kooliõpilastele suunatud õppeprogramme viidi võrreldes aastaga läbi vähem, kuna projektitaotlus ei leidnud rahastust. Samas suurenes teenusena pakutavate programmi arv. Hea meel on, et kolmandat aastat järjest korraldasime koostöös MTÜ Händikäpp liikmetega loodusretke erivajadustega inimestele. Samuti jätkus traditsioon, et Peipsi Koostöö Keskus on üks geograafiaolümpiaadi ajal toimuvate keskkonnahariduslike tegevuste korraldaja. Jätkasime annetuste kogumist heategevuslikul eesmärgil. Seekord kogusime toetust Kasepää valla vähekindlustatud peredele ühise perepäeva läbiviimiseks. Perepäev ekskursiooniga Peipsimaal toimus 4.jaanuaril 2014.

4 2014. a. pakkusime praktikavõimalust kokku 5 üliõpilasele. Esmakordselt toimus õppeprogrammide teemaline praktika koostöös Luua Metsanduskooliga. Koostöö algas 2013 aastal ja jätkus 2014.a. kevadel a. lõpu seisuga oli töölepinguga Peipsi Koostöö Keskusega seotud 5 inimest (ca 3 täisajaga töökohta), lisaks aitasid tegevusi ellu viia töövõtulepingulised eksperdid. I Piiriülene- ja arengukoostöö Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine Projektijuht: Aija Kosk Projekti periood: august 2014 detsember 2015 Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi programm Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine" Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus, toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis. Eesmärgi täitmiseks töötatakse välja mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogiad, koostatakse keskkonnaindikaatorite nimekiri ökosüsteemiteenuste seireks, leitakse valitud veekogude ökosüsteemiteenuste väärtused, koostatakse soovitused kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel. Projektis osaleb 6 Eesti teadus- ning uurimisasutust ülikoolid ja MTÜ-d - ning üks Norra uurimisasutus. Peipsi Koostöö Keskus on projekti peapartner, koordineerides projekti tegevusi ning korraldades üritusi aastal toimus projekti avaseminar Tallinnas ning mitmed koosolekud. Projekti kodulehekülg: Greenman. Tartu, Rezekne, Pihkva: Eesti-Läti-Vene piiriala linnade keskkonnasõbralik linnaarendus ja planeerimine Projektijuht: EleriSeer Projekti periood: mai 2012 oktoober 2014 Rahastaja: Eesti-Läti-Vene koostööprogramm Greenman on Eesti-Läti-Vene koostööprojekt, arendamaks piiriala linnade Tartu, Rezekne ja Pihkva haljasalasid ja nende majandamist. Projektis on kokku 10 partnerit, teiste seas Tartu linn ning Eesti Maaülikool, juhtpartneriks on Pihkvas asuv MTÜ Chudskoe Projekt. Projektipartnerite tegevuste seas on nii koolituste kui seminaride korraldamist, haljasalade majandamisega seotud uurimuste läbiviimist ning infomaterjalide väljaandmist kui ka haljasalade taastamist ja uuendamist ning uute haljasalade tehniliste dokumentide väljatöötamist. Olulisel kohal on koostöö parandamine ja linna haljasalade majandamisega tegelevate spetsialistide kogemuste vahetamine. Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel anti a. välja projekti kalender ( a) ja infotrükis ning tegeleti muude avalikustamisega seotud tegevustega. Projekti kodulehekülg: EUBORDERREGIONS. Euroopa Liidu piirialad Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: Rahastajad: Euroopa Liidu Teaduse 7. Raamprogramm (FP 7)

5 Üleeuroopalise teadusprojekti partneriteks on 14 Euroopa Liidu ülikooli ja teadusasutust, juhtpartneriks on Karjala Instituut (University of EasternFinland). Projekti eesmärk on uurida sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välispiirialadel, sh Eesti-Vene piirialal. Peipsi Koostöö Keskus on info levitamise tööpaketi juht. Projekti raames tehtavad tegevused: projekti kodulehekülje ning Facebooki lehekülje arendus, infomaterjalide koostamine, ja uuringute läbiviimine Eesti-Vene piirialal, koostöös Tartu Ülikooli teadlastega a. andsime välja kaks projekti uudiskirja, viisime läbi välivaatluse Eesti- Vene piiriületuspunktides, korraldasime ekspertintervjuud ning piirialal tegutsevate MTÜde/KOVde ja ettevõtete küsitluse ning korraldasime rahvusvahelise piiriuuringute konverentsi Tartus, koostöös Tartu Ülikooliga. Projekti kodulehekülg: Armeenia keskkonnahariduse arendamine loodusliku mitmekesisuse säilitamise heaks Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: aug 2013 sept 2014 Rahastajad: EV Välisministeerium Projekti tegevused aitavad kaasa Armeenia keskkonnahariduse arengule tänu praktilistele, riiklikku õppekava toetavatele tegevustele. Projekti partneriks on MTÜ Armenian Women for Health and Healthy Environment. Märtsis toimus keskkonnaharidusspetsialistide ja õpetajate koolitus Armeenias, õuesõppe tegevused koolides ja töötati välja jätkusuutliku arengu õppematerjal, mis sisaldab muuhulgas õuesõppealaseid tegevusi. Projekti lõppkonverents toimus septembris, Jerevanis. Armeenia keskkonnahariduse arendamine loodusliku mitmekesisuse säilitamise heaks Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: aug 2013 sept 2014 Rahastajad: EV Välisministeerium Projekti tegevused aitavad kaasa keskkonnahariduse arengule tänu praktilistele, riiklikku õppekava toetavatele tegevustele Armeenias. Projekti partneriks on MTÜ Armenian Women for Health and Healthy Environment. Oktoobris toimus Armeenia keskkonnaharidusspetsialistide õppevisiit Eestisse ning planeerimisel on õpetajate keskkonnahariduse alane koolitus Jerevanis, samuti töötatakse välja jätkusuutliku arengu õppematerjal, mis sisaldab ka õuesõppealaseid tegevusi jm. Keskkonnahariduse edendamine kaasates noori jälgima Plaiul Fagului kaitseala bioloogilist mitmekesisust Projektijuht: Eleri Seer Projekti periood: aug 2013 juuli 2014 Rahastajad: EV Välisministeerium Projekti eesmärk on parem looduse tundmine ning parimate bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tehnikate tutvustamine. Projekti tegevused viiakse läbi koostöös Moldova MTÜ-ga Women's Association for Environmental Protection and Sustainable Development. Arengukoostööprojekti raames korraldas Peipsi Koostöö Keskus keskkonnahariduse edendajatele õppereisi Eestisse, et tutvuda Eesti keskkonnaharidusega. 2013/2014 õ/a-l korraldas Women's Association for Environmental Protection and Sustainable Development 270 noorele kaheksast koolist kokku 130 elurikkuse õppetundi. Lisaks korraldati loodusfoto konkurss noortele, rajati koolide juurde keskkonnaklubid ning tähistati bioloogilise mitmekesisuse päeva Plaiul Fagului kaitselal. Projekti lõpetuseks korraldas projekti Moldova poolne partner 30-le noorele 14-päevase suvelaagri Plaiul Fagului kaitsealal. Seal viis keskkonnahariduslikke tegevusi läbi ka Eesti ekspert. Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: aug 2013 märts 2015 Rahastajad: EV Välisministeerium

6 Projekti üldeesmärgiks on toetada keskkonnavaldkonna MTÜ-de jätkusuutlikku arengut Moldova-Ukraina piirijõe, Dnestri, vesikonnas ning koostööd keskkonnaorganisatsioonide ja laiema avalikkuse vahel piirkonna säästva arengu edendamiseks. Projekti viiakse ellu meie pikaajalise partneriga Moldovas - ECO-TIRAS -International Association of River Keepers a aprillis korraldati veeseire koolitus kohalikele ühingutele, sealhulgas viidi läbi vabatahtlik veeseire Dnestri valgalal. Projekti raames toimus keskkonnaorganisatsioonide õppevisiiti Eestisse. Lääne-Pamiiri loodustoodete ja ökoturismi sektori areng kogukonnapõhise naiste väikeettevõtluse toetamine Tadžikistanis Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: märts 2014 mai 2015 Rahastajad: EV Välisministeerium Projekt viiakse ellu koostöös meie partnerorganisatsiooniga Poolast Development Policy Foundation ja Tadžikistani MTÜga Guly Giyoh ( Projekt aitab Gorno-Badakhshani Autonoomses Provintsis arendada (eelkõige naiste) väikeettevõtlust, loodustoodete ja ravimtaimede tootmist/ turustamist kevadel toimus tadžiki partnerite õppereis Eestisse, kohtumised ürdi- ja ökotaludes; viidi läbi 5 koolitust ravimtaimede kasutamisest/ tootearendusest ja turundusest; toimusid konsultatsioonid tootmiskooperatiivi loomiseks ning vahendite soetamine ravimtaimede kuivatamiseks/pakendamiseks. Javakheti regiooni keskkonnaühenduste tegevusvõimekuse kasv ning nende keskkonnaharidustegevuste arendamine Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: aug 2014 sept 2015 Rahastajad: EV Välisministeerium Projekt eesmärgiks on toetada elurikkuse kaitset Javakheti regioonis, arendades keskkonnaharidust piirkonna koolides, koostöös MTÜga Healthy Society of Javakheti ( Keskkonnaharidustegevused toimuvad Javakheti rahvuspargi piirkonnas, mis asub Gruusia-Armeenia-Türgi piirialal. Samuti arendatakse MTÜde koostööd riikliku kaitsealaga ning piiriülest koostööd Armeenia keskkonnaorganisatsioonidega a. augustis toimus projekti avseminar Ninotsmindas ning 5 Gruusia keskkonnaharidus-valdkonna spetsialisti käisid 5-päevasel õppereisil Eestis. Projekti raames arendati välja Gruusia partneri kodulehekülg. II Keskkonnateadlikkuse tõstmine People with Nature. Promoting nature education as efficient mean of awareness raising Projektijuht: Eeva Kirsipuu Projekti periood: aprill 2012 september 2014 Rahastajad: Eesti-Läti-Vene programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus People with Nature (Inimene ja loodus) oli Eesti-Läti-Vene koostööprojekt, eesmärgiga ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas. Projekti tegevusi viisid ellu 11 partnerit, Eestist osales projektis Tartu Keskkonnahariduse Keskus, juhtpartneriks oli Läti Looduskaitse Agentuur. Tegevuste seas oli nii teavitustöö, sh infopäevade korraldamine, keskkonnahariduskeskuste materiaalse baasi arendamine, koolituste, laagrite ja õppepäevade läbiviimine kui ka erinevate metoodiliste materjalide koostamine a. kevadel toimus keskkonnahariduse spetsialistidele seikluskasvatuse teemaline koolitus ja õpilastele kolm õppepäeva Peipsi ääres, suvel korraldati Tartu Keskkonnahariduse Keskuse eestvedamisel rahvusvaheline noortelaager ja viidi erinevatel vabaõhuüritustel läbi töötubasid ning

7 tutvustati Peipsi näitust. Suvel valmis ka Peipsi järve infomaterjali, mis koosneb mappkaantest järve kohta ning Eesti mageveekalade määrajast (autoriks Anu Metsar). Oma kogemusi ja projektis valminud materjale käidi tutvustama lõpuüritustel Lätis ja Venemaal. Tartus korraldati augusti lõpus rohkem kui 80 osalejale seminar, kus õpetajad, keskkonnaharidusprogrammide juhendajad ja teised huvilised said osaleda projekti partnerite poolt läbi viidud õpitubades. Sissejuhatava loengu tegi ajaloolane David Vseviov a. kevad-suvine hooaeg tõi projekti abil oluliselt täienenud Tiheda külas asuvale näitusele Peipsi järve elu tuba rohkelt külalisi näitusel käis ca 2000 inimest. Võib öelda, et tänu projektile on näituse tuntus suurenenud ning külastajate arv on oluliselt kasvanud. Projekti toel valminud õppevahendite komplekt koos õppeprogrammiga Peipsi järv seljakotis leidis a. rohkelt kasutamist teiste rahastajate poolt toetatud projektides. Tuginedes saadud kogemustele ja soovitustele, tehti nii näituse kui õppekomplekti jaoks väikseid täiendusi ja parandusi. Projektist tervikuna saab hea ülevaate kõigi partnerite poolt ühiselt koostatud kogumikust, kus on tutvustatud lähemalt osalenud keskkonnahariduskeskusi, nende tegevusi ja teenuseid-tooteid. Lisaks valmis keskkonnahariduse keskuste kontseptsioonidokument. Täpsemalt leiab info projekti, sh infomaterjalide kohta: Keskkonnaõpe Jõgevamaa Peipsi-kandi lasteaedades Projektijuht: Katrin Saart Projekti periood: september 2014 juuni 2015 Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti tegevuste eesmärgiks on nelja lasteaia - Tiheda, Mustvee, Saare ja Pala lasteaiad, keskkonnateadlikkuse tõus tänu aktiivsele ja mitmekesisele keskkonnaõppele. Lasteaiad osalevad perioodil september juuni 2015 erinevatel õppekäikudel, iga lasteaed osaleb kokku 4 õppeprogrammis a. viisid õppekäigud Iisaku looduskeskusesse, kus Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid tegelesid eraldi eesti- ja venekeelse rühmaga uuriti elu tiigis. Saare järve matkarajal saadi uusi teadmisi ja meeldejäävaid kogemusi elust väikejärve ümber ja sees. Veel

8 külastati Jääaja Keskust ja loodusteadmisi saadi ka Alatskivi looduskeskusest. Toimunud kaheksast õppekäigust tehti lasteaias kokkuvõtted. Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2014 Projektijuht: Katrin Saart Projekti periood: märts juuni 2014 Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti eesmärk oli arendada loodusteaduslikku haridust ja anda uusi teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest, mis motiveeriks noori õppima loodusteadusi, pakkudes erinevaid innovaatilisi tegevusi geograafiaolümpiaadi lõppvoorus nii õpilastele kui õpetajatele. Olümpiaadi üheks oluliseks osaks oli looduskultuuriline ekskursioon, sel aastal Võru linnas ja selle lähimas ümbruses, koos viktoriiniga. Samuti toimus olümpiaadi viimasel päeval aktiivne ja põnev GPS-võistlus. Selleks, et õpilastel oleks kergem keskenduda ülesannete lahendamisele, siis kaasasolevad õpetajad kogutakse kokku ja jagatakse neile uusi teadmisi. Kuna sel aastal oli maastikuvõistlus gümnaasiumiõpilastel hoopis planeerimisülesanne, siis oli õpetajate täiendkoolituseks - üldplaneerimisest. Pille Metspalu Hendrikson&Ko üldplaneerimisosakonnast tutvustas planeerimise põhialuseid, eesmärke ja tõi erinevaid näiteid planeerijate tööst. Osalenud õpilasi oli 100 ja õpetajaid 35. Tartumaa parimate loodusainete tundjate õppereisid aastal Projektijuht: Katrin Saart Toimus kaks õppereisi: Tartumaa parimate loodusainete tundjate õppereis ( september) ja Tartu linna parimate loodusainete tundjate õppereis ( september) Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kokkuvõte: Õppereisid toimusid Tartumaa bioloogia-, geograafia- ja loodusõpetuseolümpiaadi piirkonnavoorude parimatele klassi õpilastele ja nende juhendajatele septembril oli Tartu linna õpilased kahepäevasel õppereisil Harjumaal. Eesmärgiga tutvuda, mida huvitavat on eemal Tartu-Tallinn maanteest. Õppereis oli oluline, et luua võimalusi parimatele ainetundjatele, mitmekesistada õppeprotsessi eluslooduse tundmaõppimisel ja kogemust praktiliseks loodusõppeks. Nii toimus geoloogiatund Pakri ps Paldiski lähedal ja tahvelarvutitega seigeldi Muraste looduskooli õpprogrammis. Tagasi tulles oli palju avastada Paunjärve ümbruses ja muidugi käidi Pandivere kõrgustiku kõrgeimas punktis - Emumäel septembril olid Tartu maakonna õpilased kahepäevasel õppereisil Pärnumaal. Alustati Laikna loodusrajal, sealt edasi korraks Lätti, Ainaži meremuuseumisse. Haruldasi linde nähti Kabli linnujaamas ja osaleti Pärnu Loodusmaja kalade õppeprogrammis. Teine päev oli aga traditsiooniliselt saarele minek, sel korral siis Manilaiule. Mõlemal reisil osales 45 inimest. Erivajadustega inimeste loodusretk Projektijuht: Katrin Saart Laagri toimumise aeg: august 2014 Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

9 1.-3. augustil toimus Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel MTÜ Händikäpa liikmetele suvine loodusretk. Kolmepäevane retk viis Ida-Virumaale. Sellel aastal avastati Ida-Virumaad ja käidi Eesti idapoolseimas punktis - Narvas. Sarnaselt varasematele aastatele külastati kolme päeva jooksul erinevaid looduskeskusi, muuseume ja loodusradasid. Uusi teadmisi saadi nii Peipsi järve kui keskkonnakaitse kohta püsinäitusel Peipsi järve elu tuba ja Iisaku Looduskeskuses. Põlevkivi ja selle kaevandamise teemaga tutvuti lähemalt Narva lähistel kaevandusalade ja settebasseinide piirkonnas, lisaks külastati Narva linna ja Sillamäed. Loodusretke üheks osaks oli ka meisterdamise töötuba, traditsiooniliselt viidi läbi mänguline viktoriin nähtu, kuuldu ja kogetu kohta. Loodusretke eesmärgiks oli pakkuda osalejatele mitmekesiseid tegevusi ja uusi teadmisi, aga eelkõige võimaldada loodusest viibimisest saadavaid positiivseid elamusi. Loodusretkel osales 24 inimest. III Kogukonna areng Peipsi Koostöö Keskuse kommunikatsioonialaste oskuste arendamine Projektijuht: Margit Säre Projekti periood: aprill 2013 märts 2014 Rahastaja: regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital Projekti eesmärgiks on Peipsi Koostöö Keskuse suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamine, et tagada keskuse nähtavus avalikkusele (sh. meedia), sõnumi mõjus edastamine sihtgrupile ja koostööpartneritele Peipsi piirkonnas. Toimus disaini/loominguliste esitlustehnikate koolitus Keskuse liikmetele, samuti analüüsiti keskuse praegust sise- ja väliskommunikatsiooni toimimist organisatsioonis ning koostati Peipsi Koostöö Keskuse 20 tegevusaasta tulemuste kokkuvõte. Annetuste kogumine Peipsi perepäeva läbiviimiseks Tegevuse juht: Eleri Seer Projekti periood: dets 2014-jaan 2015 Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, annetused Jätkus traditsioon koguda heategevuslikul eesmärgil annetusi a. laekus annetusi kokku 1197 eurot, s.h. Perepäeva läbiviimiseks 1024 eurot, millest Hasartmängumaksu Nõukogult saadi 698 eurot. 4.jaanuaril 2014 korraldasime perepäeva tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega Peipsimaa peredele. Perepäeva korraldusega seotud kulusid (transport, toitlustus, töötoad Avinurme Elulaadikeskuses, osaline tööjõu tasustamine) tuli kokku 972 eurot, seega jäi järgmiseks heategevuslikuks tegevuseks ootele 52 eurot. Kokku osales perepäeval 23 inimest Kasepää kandist. Päeva viisid läbi osaliselt vabatahtliku tööna Peipsi Koostöö Keskuse liikmed Katrin Saart ja Eleri Seer, lisaks oli kakskeelse päeva läbiviimisel vene keelde tõlkimisel abiks vabatahtliku tõlgina Kasepää valla sotsiaaltöötaja Renee Rumm. Külastati Iisaku muuseumi, Avinurme elulaadikeskuse ekspositsiooniga ja meisterdati laastukorve ja külmkapimagneteid.

10 TEENUSED a. pakuti teenuseid võrreldes 2012.a. suuremas mahus. TTÜ Tartu Kolledžis viidi läbi projektijuhtimise koolitus ning tellimuste alusel viidi läbi keskkonnahariduslikke õppeprogramme, lisaks viidi firmale AND International teenusena läbi uuring Eesti veesõidukite omanike seas. Seto Adõr MTÜ-le (Saatse Seto muuseumile) koostati õuesõppeprogramm Pihla piirirada. Peipsi Koostöö Keskus pakub eri teenuseid oma tegevussuundadega seotud valdkondades. PROJEKTI ETTEVALMISTUS, KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE Pakume tuge projektipõhises maailmas hakkama saamiseks: ekspertiis projektide kirjutamisel ja juhtimisel (loodushariduse, veemajanduse, piiriülese koostöö projektid). UURINGUD JA ANALÜÜSID. Pakume analüüside ja uuringute läbiviimist (piirialadesotsiaal-majanduslikud uuringud, kalandusuuringud jms). KOOLITUSTE JA SEMINARIDE, ÜRITUSTE KORRALDAMINE Pakume eri projektijuhtimisalaseid koolitusi; tuge piiriülest koostööd käsitlevate koolituste, konverentside, konverentsijärgsete õppereiside korraldamisega piirialadele; viime läbi loodushariduslikke õppepäevi ja korraldame õppereise; kirjastame loodushariduse valdkonna õppe- ja infomaterjale. LOODUSÕPPEVAHENDITE LAENUTUS, ÕPPEMATERJALIDE JA EKSPOSITSIOONIDE KOOSTAMINE. Koostame vastavalt tellija soovile loodusõppeprogramme, töötame välja loodushariduslikke ekspositsioone. PARTNERID JA SÕBRAD Osalemine koostöövõrgustikes: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit Keskkonnahariduse Tartu- ja Jõgevamaa ümarlauad Arengukoostöö Ümarlaud LIVING LAKES võrgustik Global WaterPartnership Koostööpartnerid Eestis: Siseministeerium Välisministeerium Keskkonnaamet Keskkonnaministeerium Eesti-Vene Piiriveekogude Ühiskomisjon Eesti Maaülikool Tartu Keskkonnahariduse Keskus Tartu Linnavalitsus Kallaste Linnavalitsus Kasepää Vallavalitsus Mustvee Linnavalitsus Tartu Ülikool Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis K. Adenaueri Fond, Eesti esindus

11 Peipsi Infokeskus Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Tartumaa Arendusselts MTÜ Peipsimaa Turism Võrtsjärve Sihtasutus Ajaleht Peipsirannik Koostööpartnerid mujal maailmas: Bodensee järve Sihtasutus (Saksamaa) Karelian Institute (Soome) ECO-TIRAS - International Environmental Association of River Keepers (Moldova) MTÜ Women's Association for Environmental Protection and Sustainable Development (Moldova) MTÜ Armenian Women for Health and Healthy Environment (Armeenia) Läti Looduskaitse Agentuur Loodusmuuseumi Toetajate Kogu (Läti) Gauja Rahvuspark (Läti) Dagda kohalik omavalitsus (Läti) Rezekne Maavalitsus (Läti) Rezekne Linnavalitus (Läti) Daugavpilsi Ülikool (Läti) Euroregiooni Järvede maa Läti Kontor Peipsi Järve Projekt Pihkvas (Venemaa) Pihkva Ülikool (Venemaa) Pihkva Linnavalitsus (Venemaa) Pihkva Regiooni Administratsioon, Välissuhete ja Turismi osakond (Venemaa) Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus (Venemaa) Riiklik Loodusvarade Kasutamise ja Keskkonnakaitse Komisjon (Venemaa) MTÜ Bioloogid Loodushoiu eest St.Peterburgist (Venemaa) Piiriülese Koostöö Keskus Peterburis (Venemaa) Pro Natura (Poola) Development Policy Foundation (Poola) Ülemaailmne Looduse Fond (Saksamaa) TOETAJAD 2014 Eesti-Läti-Vene programm SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Eesti arengukoostöö (Eesti Vabariigi Välisministeerium) Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi Keskkonnaministeeriumi programm Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital EL Teaduse 7. Raamprogramm Põhjamaade Ministrite Nõukogu Hasartmängumaksu Nõukogu (EV Sotsiaalministeerium) Tartu Linnavalitsus Narva Linnavalitsus Kasepää Linnavalitsus Eraannetajad

12 LIIKMED 2014 Eeva Kirsipuu Eleri Seer Katrin Saart Margit Säre Piret Pungas-Kohv Piret Uus Sirje Tamm Aija Kosk Täname kõiki liikmeid, sõpru, koostööpartnereid ja toetajaid!

13 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha Nõuded ja ettemaksed Kokku käibevara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused Kokku lühiajalised kohustused Kokku kohustused Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

14 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest Muud tulud 0 50 Kokku tulud Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Jagatud annetused ja toetused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Muud kulud Kokku kulud Põhitegevuse tulem Muud finantstulud ja -kulud 6 8 Aruandeaasta tulem

15 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Laekunud intressid 6 8 Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest Kokku rahavood põhitegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

16 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem Korrigeeritud saldo Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem sisaldab annetuste tulujääki 591 eurot a. jaotamata annetuste jääk oli 827 eurot - kokku on annetuste jääk tulemis 1418 eurot seisuga

17 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koos-kõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse alusel ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetust täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. Intressid on perioodikulud, mis kajastatakse selle aruandeaasta tulude ja kulude aruandes, millal nad tasumisele kuuluvad. Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse brutomeetodil. Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid majandustegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. Arvelduskontol olev välisvaluuta konventeeritakse eurodesse seisuga kehtiva eurokursi alusel Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euro valuutakursid Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude ja kulude aruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. Kauba või teenuse ostmisel välisvaluutas võetakse soetushinna arvestamisel aluseks panga kommertskurss, kui selle kohta on asjakohane kinnitus. Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded (s.h. laenunõuded)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade languse osas. Juhul, kui sellised tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritus soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse allahindlusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruandes kuluna.ostjatelt laekumata arveid hinnatakse tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Materiaalne ja immateriaalne põhivara Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetus-maksumus ületab eur ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võt-misel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Sihtfinantseeritud ostud arvuti-ja arvutitarkvarasse, kantakse selle soetamisel kohe projekti kuludesse, olenemata selle maksumusest. Põhivara amortiseeritakse kulu-desse projekti kestvuse jooksul, samas võrdses suuruses näidatakse summat ka saadud valitsuse sihtfinantseerimise tuludes ja vähendatakse bilansikirjel tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Sihtfinantseerimise tulusse kandmata osa näidatakse eraldi bilansi kirjel. Sihtfinantseerimise abil soetatud varasid kajastatakse bilansis analoogiliselt muudele sellistele varadele. MTÜ rakendab arvestusel brutomeetodit MTÜ kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Omavahenditest ostetud materiaalse põhivara gruppidele määratakse amortisatsiooninormid vastavalt kasutuseale. Materiaalse põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmne-nud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikku eluiga. Hinnangute ja muutuste mõju kajastub siis aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. 17

18 Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 Eraldised ja tingimuslikud kohustused MTÜ kajastab oma bilansis eraldisi juhul kui: a)ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus b)eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) c)eraldise suurus on usaldusväärselt määratav. Annetused ja toetused Saadud annetuste ja toetuste (sihtotstarbelised laekumised)arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 1. mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatkse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks, võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud.annetusi ja toetusi, mis ei ole antud kindla projekti jaoks,loetakse mittesihtotstarbelisteks vahenditeks. 2. sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes RTJ 12 sihtfinantseerimise põhimõtetest. a) Varade sihtfinantseerimine - sihtfinatseerimise teel saadud toetust kajastatakse kogusummas tuluna hetkel, mil tingimused on täidetud. b) Tegevuse dihtfinatseerimist kajastatakse tuluna siis kui sihtfinatseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinatseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Kohustus jaguneb lühi- ja pikaajaliseks kohustuseks vastavalt sellele, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine. c) Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Tulud Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud kirjendatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste osutamisest kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides kui teenuste osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldus-väärselt hinnata. Intressituluna kajastatakse ka pangalt saadud intressid. Kulud Kulud kirjendatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Sihtfinantseeritud projektide kuludele peetakse projektipõhist arvestust. Seotud osapooled Seotud isikuteks on Tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad, Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjadpereliikmed. Lisa 2 Raha Sularaha kassas Arvelduskontod Kokku raha

19 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa Nõuded ostjate vastu nr Ostjatelt laekumata arved Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Lepingulised nõuded Kokku nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa Nõuded ostjate vastu nr Ostjatelt laekumata arved Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Lepingulised nõuded Kokku nõuded ja ettemaksed Real "Muud nõuded" - on nõue aruandvatele isikutele kokku summas eur (majanduskulu tagasimaks) Lepingulised nõuded on bilansis üles võetud nõuete real summas eur, tulemiaruandes on see summa kajastatud sihtfinatseerimistuluna, kuna kulud on tehtud antud majandusaasta perioodil ja lepinguliste summade laekumine on kindel. Lepingulised nõuded jagunevad projektide lõikes alljärgnevalt: Projekt 53 People with nature eur Projekt 177 GreenMan eur Projekt 591 Gruusia eur 19

20 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Üksikisiku tulumaks Erisoodustuse tulumaks 32 Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Ettemaksukonto jääk Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Maksuvõlad kokku detsembris väljamakstud töötasult ja tehtud erisoodustustelt on eur Maksuametile on ettemaks eur. Lisa 5 Võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Kokku võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Saadud ettemaksed Tulevaste perioodide tulud Kokku võlad ja ettemaksed Lisa 6 Võlad töövõtjatele Töötasude kohustus Puhkusetasude kohustus Võlgnevus aruandvatele isikutele Kokku võlad töövõtjatele

21 Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Varad bruto soetusmaksumuses Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Saadud Tagastatud Tulu Projektide tegevuskulude sihtfinantseerimine Projektide tegevuskulude kaas/omafinantseering Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Saadud Tagastatud Tulu Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Projektide tegevuskulude sihtfinantseerimine Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Lühiajalised sihtfinatseerimise eraldised summas eur jaguneb alljärgnevate projektide lõikes: Projekt 420 EUBorderregions Projekt 558 Vabatahtlik veeseire Moldovas 664 Projekt 601 IWRM Projekt 1203 Teenuste projekt Projekt 179 Norra Projekt Keskkonnaõpe lasteaedades Projekt BIG Borders Globalisant Projekt TAIJI Varad neto soetusmaksumuses Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Saadud Tagastatud Saadud Tagastatud Projektide tegevuskulude kaas/omafinantseering Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

22 Lisa 8 Annetused ja toetused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused Sihtotstarbelised annetused ja toetused Kokku annetused ja toetused Rahalised ja mitterahalised annetused Rahaline annetus Kokku annetused ja toetused a. laekus heategevuseks annetusi eur - puudust kannatavate perede toetuseks a. annetuste jäägi 827 euro arvelt tehtud kulude summa oli eurot a laekunud summa kasutati heategevuseks 2015.a. läbiviidud perepäeva üritusena. Annetuste jääk on summas eurot seisuga Mittesihtotstarbelisi toetusi kasutatakse mitmesuguste projektitegevuste või läbiviidavate konverentside toetuseks. Kajastatud on jooksva aasta tuluna. Lisa 9 Tulu ettevõtlusest Tulu toodete kaupade müügist 73 8 Tulu teenuste müügist Tulud tegevusest,mida ei käsitleta ettevõtlusena Kokku tulu ettevõtlusest Tulu kaupade müügist - saadud tulu raamatute/trükiste müügist summas 73 eurot Tulu teenuste müügist - saadud tulu õppevahendite hooldusteenusest summas 36 eurot muud teenused 55 eurot Tulud tegevusest,mida ei käsitleta ettevõtlusena summas 9303 eurot s.h. on koolituste ja õppepäevade läbiviimise tulud,teenus/uuringute tulud. 22

23 Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Tooraine ja materjal Transpordikulud Logistikakulud Üür ja rent Mitmesugused bürookulud Lähetuskulud Koolituskulud Riiklikud ja kohalikud maksud 6 0 Audit Projekti tegevuste/ürituste-,seminaride kulud Trükised alltöövõtt,sisseostetud teenused Muud Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud Üür ja rent Uurimis- ja arengukulud Lähetuskulud transpordikulud koolitusluba/õppejuhendamistasud postikulu, IT teenus 0 30 sisseostetud teenused/alltöövõtt õppepäevade korralduskulud Kokku mitmesugused tegevuskulud Mitmesugused tegevuskulud summas 4337 eurot on ettevõtlusteenuste otsesed kulud. 23

24 Lisa 12 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Kokku tööjõukulud Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5 Juhatuse liikmeid on kaks. Juhatuse liikmete töötasu koos maksudega aastas kokku moodustas eurot. Eraldi juhatuse liikmetasu ei makstud. Lisa 13 Muud kulud Kahjum valuutakursi muutustest Trahvid, viivised ja hüvitised 1 0 Muud Kokku muud kulud Real " muud " - eelmiste perioodide kulu 1278 eurot, muud kulud 57 eurot Lisa 14 Seotud osapooled Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga Füüsilisest isikust liikmete arv 7 7 Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

25 2014 Ostud Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Ostud Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu Nõudena seotud osapooltele on nõue aruandva isikuna summas 171 eurot Tehtud ostud kokku tegev- ja kõrgem juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike poolt: -Ostetud teenuseid sumams 340 eurot, s.h. CBC,Lab 340 (läbiviidud uuring ettevõtlusteenusena) 25

26 Aruande digitaalallkirjad Aruande lõpetamise kuupäev on: (registrikood: ) majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud: Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg ELERI SEER Juhatuse liige MARGIT SÄRE Juhatuse liige

27 Tegevusalad Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid Jah Keskkonna- ja looduskaitseühendused Ei Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas Ei Sidevahendid Liik Sisu Telefon E-posti aadress

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa vallasisene linn vald: Tapa

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90010410 tänava/talu nimi, Telliskivi 60a (A3 hoone) maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80267208 tänava/talu nimi, Jaama tn 1 maja ja korteri number: linn: Lihula linn vald: Lääneranna vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80108993 tänava/talu nimi, Kuninga 30a maja ja korteri number: linn: Pärnu linn maakond: Pärnu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80196268 tänava nimi, maja number: Tallinna mnt 14 linn: Rapla linn vald: Rapla vald maakond: Rapla

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: registrikood: 80078982 tänava/talu nimi: Räpina mnt.3a maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: E-riigi Akadeemia Sihtasutus registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: E-riigi Akadeemia Sihtasutus registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 1.1.212 aruandeaasta lõpp: 31.12.212 sihtasutuse nimi: registrikood: 97 tänava/talu nimi, Tõnismägi 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80039364 tänava/talu nimi, Ilmarise tn 25-14 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem