Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008"

Väljavõte

1 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension 100 Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad alates a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. FOND VABATAHTLIK PENSIONIFOND DANSKE PENSION 100 PLUSS (edaspidi Fond) on täiendava kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond, mis moodustati 24. aprillil a Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht Fond ei ole juriidiline isik FONDIVALITSEJA Fondi valitseb Danske Capital AS (edaspidi Fondivalitseja), registrikood Fondivalitseja aadress on Narva mnt. 11, Tallinn, Eesti Vabariik DEPOSITOORIUM Fondi depositoorium on Danske Bank A/S, registreerimisnumber , mida esindab Danske Bank A/S Eesti filiaal, registrikood (edaspidi Depositoorium) Depositooriumi aadress on Narva mnt. 11, Tallinn, Eesti Vabariik REGISTER Fondi osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi Register), mida peab AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi Registripidaja), registrikood AS Eesti Väärtpaberikeskus aadress on Tartu mnt. 2, Tallinn, Eesti Vabariik JÄRELVALVEASUTUS Fondi, Fondivalitseja, ja Registripidaja järelvalveasutus on Eesti Vabariigi Finantsinspektsioon Finantsinspektsiooni aadress on Sakala 4, Tallinn, Eesti Vabariik MAJANDUSAASTA Fondi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember TINGIMUSED Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus või Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, siis tõlgendatakse nimetatud sätteid Fondi osakuomanike parimate huvide kohaselt. 2. FONDI TEGEVUS 2.1. FONDI TEGEVUSE ALUSED Fondi tegevuse alused on määratud Tingimuste ning Eesti Vabariigi õigusaktidega Fond on avalikult pakutavate osakute väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt osakuomanikele ja mida valitseb Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik FONDI TEGEVUSE EESMÄRK D a n s k e C a p i t a l A S N a r v a m a a n t e e 11 T a l l i n n

2 Fondi tegevuse eesmärgiks on Fondi osakuomanikele (edaspidi Osakuomanik) võimaluse pakkumine raha säästmiseks ja investeerimiseks Osakuomaniku tulevaseks pensionipõlveks Fondi investeerimistegevuse eesmärgiks on riski hajutamise põhimõttel Osakuomanike vara väärtuse pikaajaline tasakaalustatud elukallidust ületav kasv Fondi Osakuomanikele Fondi tulusust ei garanteerita. 3. FONDI INVESTEERIMISPOLIITIKA 3.1. Fondi investeerimispoliitika aluseks on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline kasvatamine Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, heast tavast ning õigusaktides ja Tingimustes sätestatud piirangutest Fondivalitseja investeerib Fondi vara kuni 100% aktsiatesse või muudesse samaväärsetesse investe e- rimisriski kandvatesse finantsinstrumentidesse hajutatult üle kogu maailma, arvestades seejuures kõiki õigusaktides sätestatud ning Tingimustega kehtestatud investeerimispiiranguid. Lühiajalise stabiilsuse ja likviidsuse tagamiseks võib Fondivalitseja investeerida osa Fondi varadest võlainstrumentidesse ja krediidiasutuste hoiustesse Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimise printsiipidest ning Fondi vara investeerimisega seotud pe a- mistest riskidest on sätestatud Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis. 4. FONDI VARA INVESTEERIMISPIIRANGUD 4.1. INVESTEERIMISPIIRANGUTE ÜLDSÄTTED Fondi varasid võib investeerida: krediidiasutuste hoiustesse; järgmistesse väärtpaberitesse väärtpaberituru seaduse mõistes: aktsiatesse või muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse (edaspidi Aktsiad); võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse või muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse, mis ei ole rahaturuinstrumendid (edaspidi Võlakirjad); märkimisõigustesse või muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada Aktsiaid või Võlakirju (edaspidi Märkimisõigus); lühiajalistesse, madala krediidiriskiga emitendi poolt emiteeritud ning üldjuhul rahaturul kaubeldavatesse 1, likviidsetesse2, õigusaktide kohaselt rahaturuinstrumendina käsitletavatesse võlakohustustesse (edaspidi Rahaturuinstrumendid); kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse (edaspidi Hoidmistunnistus); edaspidi: Aktsiad, Võlakirjad, Rahaturuinstrumendid, Märkimisõigused Hoidmistunnistused koos nimetatuna Väärtpaberid); investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse3, mis investeerivad oma vara valdavalt Väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja tuletisinstrumentidesse (edaspidi Investeerimisfond või fond); tuletisinstrumentidesse, mis on Tingimustest sätestatud tingimustele vastavad tuletisväärtpaberid ja tuletislepingud (edaspidi Tuletisinstrument). 1 Rahaturuinstrumenti käsitatakse rahaturul kaubeldavana, kui see vastab ühele järgmistest tingimustest: 1) rahaturuinstrumendi lunastamis- või lõpptähtajani on kuni 397 päeva; 2) rahaturuinstrumendi intresse korrigeeritakse regulaarselt vastavalt rahaturu tingimustele vähemalt iga 397 päeva järel; 3) rahaturuinstrumendi riskiprofiil, kaasa arvatud krediidi- ja intressirisk, vastab niisuguste Väärtpaberite riskiprofiilile, millel on punktis 1) nimetatud tähtaeg või mille intresse korrigeeritakse regulaarselt vastavalt punktile 2). 2 Rahaturuinstrumenti käsitatakse likviidsena, kui seda on võimalik võõrandada lühikese aja jooksul võimalikult vähese kuluga, arvestades Tingimustes kehtestatud osakute tagasivõtmise tähtaega. 3 Eestis asutatud eurofondi puhul on lubatud investeerida üksnes eurofondi osakutesse. 2

3 Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi EEA) lepinguriigi 4 krediidiasutuse poolt kestvalt või korduvalt emiteeritavatesse mittekapitaliväärtpaberitesse (edaspidi Pandikirjad); kinnisasjadesse ning kinnisasjadega seotud Väärtpaberitesse, sh kinnisvarafondidesse Fondi vara ei või investeerida: väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mis annavad õigusi väärismetallide suhtes ega kaubaga seotud Tuletisinstrumentidesse Fondi vara täpse jagunemise erinevate investeerimisobjektide vahel otsustab Fondivalitseja Fondi igapäevase juhtimise käigus, sealhulgas otsustab Fondivalitseja erinevate investeerimisobjektide, emitentide, regioonide või majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL VÄÄRTPABERITESSE Väärtpaberi kauplemiskohast ja kaubeldavusest tulenevalt võib Fondi vara investeerida: EEA lepinguriigi, teiste Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (edaspidi OECD) liikmesriikide ning Tingimustes loetletud Rahvusvahelise Väärtpaberijärelvalve (edaspidi IOSCO) liikmesriikide reguleeritud väärtpaberiturgudel väärtpaberituru seaduse 3 mõistes või muul reguleeritud turul, mis on EEA lepinguriigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid (edaspidi Reguleeritud turg) kaubeldavatesse Väärtpaberitesse; Väärtpaberitesse, millega Tingimuste punktis nimetatud riikide Reguleeritud turgudel ei kaubelda, kuid mille emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse sellised Väärtpaberid Tingimuste punkti nimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast vastavate Väärtpaberite emiteerimist Tingimuste punktides ja nimetamata Rahaturuinstrumentidesse, millega üldjuhul kaubeldakse rahaturul, mis on likviidsed, mille väärtus on igal ajal täpselt määratav ning mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: Rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud Tingimuste punktis nimetatud riik, EEA lepinguriigi osariik või EEA lepinguriigi regionaalne või kohaliku omavalitsuse üksus, Euroopa Liit, EEA lepinguriigi keskpank, Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank või rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeks, aktsionäriks või osanikuks on EEA lepinguriik; Rahaturuinstrumendi on emiteerinud isik, kelle emiteeritud mis tahes väärtpaberitega kaubeldakse Tingimuste punkti nimetatud Reguleeritud turul; Rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud fondivalitseja, investeerimisühing, kindlustusandja või krediidiasutus: mis on asutatud EEA lepinguriigis või mis on asutatud Kümne Grupi (edaspidi G10) 5 riikide hulka kuuluvas OECD liikmesriigis või kellele on omistatud vähemalt investeerimisjärgu reiting või kelle kohta koostatud üksikasjaliku analüüsi alusel võib tõendada, et emitendi suhtes kehtestatud usaldatavusnormatiivid on vähemalt sama ranged kui Euroopa Ühenduse õigusaktides sätestatud usaldatavusnormatiivid Rahaturuinstrumendi emitent kuulub teise EEA lepinguriigi järelevalveasutuse poolt tunnustatud emitentide hulka vastavalt investeerimisfondide direktiivi tingimustele; Rahaturuinstrumendi emitent vastab rahandusministri kehtestatud tingimustele. 4 EEA lepinguriigid Tingimuste kinnitamise hetkel on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari. 5 G10 liikmesriigid Tingimuste kinnitamise hetkel on: Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia ning Šveits. 3

4 Tingimuste punktis nimetamata Väärtpaberitesse võib Fondi vara investeerida kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest Väärtpaberi emitendist või tagajast ning riskide hajutamise seisukohast tulenevalt, võib Fondi vara investeerida: Tingimuste punktis nimetatud riikide poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse ning nende riikide residendist juriidiliste isikute poolt emiteeritud Väärtpaberitesse; EEA lepinguriigi ning rahvusvahelise organisatsiooni, millesse kuulub vähemalt üks EEA lepinguriik, poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse; OECD liikmesriigi ning Tingimustes loetletud IOSCO liikmesriigi, mille krediidireiting rahvusvaheliste reitinguagentuuride, sh kuid mitte ainult Moody s Investors Services i või Standard & Poors Corporation i (edaspidi Reitinguagentuurid), põhjal on vähemalt Baa1/BBB+ või selle ekvivalent, poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse, igasse neist kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest; Fondi vara võib investeerida Reitinguagentuuride investeerimisreitingust Baa3/BBB- madalama või ilma reitinguta emitentide Väärtpaberitesse 6 kokku kuni 30% Fondi aktivate turuväärtusest. Sätestatut ei kohaldata Eesti Vabariigi, Eesti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning EEA lepinguriigi või OECD liikmesriigi poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberite suhtes Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt (v.a. punktis nimetatud isikud) emiteeritud Väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest. Kui ühe isiku (v.a. punktis nimetatud isikud) emiteeritud Väärtpaberite väärtus moodustab Fondi aktivate turuväärtusest üle 5%, ei või kõigi selliste Väärtpaberite koguväärtus moodustada rohkem kui 40% Fondi aktivate turuväärtusest Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute (v.a. punkt nimetatud isikud) poolt väljalastud Väärtpaberite väärtus kokku võib moodustada kuni 20% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi varasse kuuluvate ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite (v.a. punkt nimetatud isikud) ja sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus ning tuletistehingute avatud positsioonid selles isikus võivad kokku moodustada kuni 20% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi varasse kuuluvate ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite, Tuletisinstrumentide, Pandikirjade ning sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 35% Fondi aktivate turuväärtusest INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL PANDIKIRJADESSE Fondi vara võib investeerida Pandikirjadesse kõigi järgmiste tingimuste täitmise korral: krediidiasutus avalikustab regulaarselt oma majandusaasta aruandeid ja tema üle teostatakse riiklikku finantsjärelevalvet, seda eelkõige väärtpaberiomanike huvide kaitse eesmärgil; mittekapitaliväärtpaberite emiteerimisest saadud raha on investeeritud varasse, mis on kogu mittekapitaliväärtpaberite kehtivusaja vältel nendega seotud nõuete tagatiseks; krediidiasutuse maksejõuetuse korral tasutakse võlausaldajatele mittekapitaliväärtpaberite põhisumma ja kogunenud intressid esmajärjekorras INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL INVESTEERIMISFONDIDESSE Fondi vara võib investeerida kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest investeerimisfondide seadusega sätestatud eurofondide osakutesse või aktsiatesse ning muudesse avatud avalikesse fondidesse, mis vastavad järgmistele tingimustele: fondi üle teostatakse finantsjärelevalvet vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähemalt sama rangetele nõuetele ning Finantsinspektsiooni ja fondi järelevalveasutuse vaheline koostöö ei ole takistatud; investoritele on tagatud vastavalt investeerimisfondide seadusele eurofondi investoritega võrdne huvide kaitse. 6 Käesolevas punktis käsitatakse Väärtpaberitena Võlakirju ja Rahaturuinstrumente ning nendega seotud Hoimistunnistusi ja Märkimisõigusi. 4

5 fondi kohta koostatakse aasta- ja poolaastaaruandeid, mis sisaldavad fondi varade ja kohustuste aruannet, tulude ja kulude aruannet ning investeeringute aruannet; fondi vara võib omakorda muudesse investeerimisfondidesse investeerida mitte üle 10% Lisaks sätestatule võib Fondi vara investeerida kinniste lepinguliste fondide osakutesse või aktsiaseltsina asutatud fondide aktsiatesse või välisriigi õigusaktide kohaselt kinnise fondina käsitatavate fondide osakutesse või aktsiatesse, mille suhtes rakendatakse investori kaitsele ning fondivalitseja või fondi juhtimisele või juhtorganitele esitatavaid nõudeid. Kinniste fondide osakutesse või aktsiatesse investeerimisel kohaldatakse Tingimuste punktis sätestatut Punktis nimetamata Investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, mis ei ole võetud kauplemisele ühelgi Tingimuste punktis nimetatud riigi Reguleeritud turul võib Fondi vara investeerida kokku kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest, eeldusel, et sellise fondi osakute või aktsiate väärtust saab kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna või muu asjakohase hindamissüsteemi alusel Fondi varasse kuuluva ühe Investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest Fondivalitseja poolt valitsetavatesse muudesse Investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 25% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest ning Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate fondivalitsejate poolt valitsetavatesse muudesse Investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest, seejuures ei võeta sellistelt fondiinvesteeringutelt tagasivõtmis- ja väljalasketasu Kui Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva teise fondivalitseja poolt valitsetava fondi aktsiate või osakute Fondi arvel omamisega kaasneb sellelt investeeringult teise fondivalitseja võetava valitsemistasu või sellest osa tagasimaksmine või muu tasu maksmine, on Fondivalitsejal õigus vastav summa kanda Fondi. Sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui Fondi vara investeeritakse sellistesse investeerimisfondidesse, mida valitseb äriühing, kellega Fondivalitseja on seotud ühise juhtimise või kontrolli või olulise osaluse kaudu, samuti juhul, kui see äriühing on kolmandaks isikuks, kellele Fondi valitsemine on üle antud INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE Fondi vara võib investeerida: vähemalt Baa2/BBB reitinguga EEA lepinguriigi krediidiasutuste hoiustesse või teiste Tingimuste punktis nimetatud riigis asuvate vähemalt Baa2/BBB reitinguga krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid vastavad vähemalt sama rangetele nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides; krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud Ühes krediidiasutuses või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvates krediidiasutustes võib kokku hoiustada kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest. Nimetatud piirangut ei kohaldata Fondi arvelduskontole Depositooriumis ning ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes INVESTEERIMISEL JÄRGITAVAD VALUUTAPIIRANGUD Fondi vara võib investeerida Tingimustega lubatud varasse, mis on nomineeritud Tingimuste punktis nimetatud riikide valuutades Fondi avatud välisvaluuta netopositsioon euro suhtes võib moodustada kokku kuni 100% Fondi varadest Välisvaluuta avatud netopositsiooni arvutamisel ei pea teise investeerimisfondi aktsiatesse või osakutesse tehtud investeeringu puhul võtma arvesse selle fondi poolt tehtud investeeringutest tulenevaid välisvaluutapositsioone INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL KINNISASJADESSE JA KINNISVARAFONDIDESSE Investeeringud kinnisasjadesse võivad kokku moodustada kuni 20% Fondi aktivate turuväärtusest Üheks kinnisasjaks loetakse ka kõrvuti või lähestikku asuvaid kinnisasju, välja arvatud juhul, kui kinnisasjade sihtotstarve või kinnisasjade väärtust mõjutavad riskid ja asjaolud on selgelt eristatavad Ühe kinnisasja soetusväärtus ei või omandamise ajal ületada 5% Fondi aktivate turuväärtusest. 5

6 Kinnisvara väärtus ja investeerimisfondide seaduses või välisriigi õigusaktide kohaselt kinnisavarafondina käsitletava kinnisvarafondi osakute ja aktsiate väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest Kinnisasjade hindamise kord, tähtajad ja kinnisasja hindaja valimise kriteeriumid on sätestatud Fondi vara puhasväärtuse määramise protseduurireeglites INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL TULETISINSTRUMENTIDESSE Fondi arvel võib teha tehinguid Tuletisinstrumentidega, järgides õigusaktides, Fondivalitseja sisemistes protseduurireeglites ja Tingimustes sätestatut Fondi vara võib investeerida sellistesse Tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on järgmised varad või mille hind sõltub otseselt või kaudselt järgmistest mõjuteguritest: Väärtpaberid,, krediidiasutuste hoiused; Investeerimisfondide osakud või aktsiad, Väärtpaberiindeksid ja muud finantsindeksid, intressimäärad ning valuutad Kui Väärtpaberid sisaldavad Tuletisinstrumentide tunnuseid, tuleb nende suhtes kohaldada Tuletisinstrumentide kohta sätestatut Fond teeb tehinguid Tuletisinstrumentidega riskide maandamiseks ning investeerimiseesmärkide saavutamiseks. Tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on valuuta, investeerimise eesmärgiks tohib olla vaid valuutariski maandamine Fondi vara võib investeerida Tingimuste punktis nimetatud Reguleeritud turgudel kaubeldavatesse Tuletisinstrumentidesse ja Reguleeritud turu väliselt omandatavatesse Tuletisinstrumentidesse tingimusel et: Reguleeritud turu väliselt tehtavate tuletistehingute vastaspooleks on isik, kelle suhtes kehtestatud usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatakse riiklikku finantsjärelevalvet; Reguleeritud turu väliselt omandatud Tuletisinstrumendi väärtust on võimalik iga päev usaldusväärselt hinnata 7 ning Fond saab selle Tuletisinstrumendi igal hetkel õiglase hinna 8 eest võõrandada, oma positsiooni selles likvideerida või vastupidise tehinguga sulgeda Lisaks eelpool sätestatule võib Fondi vara investeerida Tuletisinstrumentidesse, mis vastavad järgmistele tingimustele: nad võimaldavad Tuletisinstrumendi alusvaraga seotud krediidiriski ülekandmist sõltumata muudest nimetatud alusvaraga seotud riskidest; nende alusel võetavate kohustuste täitmine on seotud üksnes Fondi varade, kaasa arvatud raha üleandmise või ülekandmisega; nad vastavad Tingimuste punktis ja Reguleeritud turu väliselt omandatavate Tuletisinstrumentide kohta sätestatule; riskid, mis tulenevad tehingu vastaspoole võimalikust ligipääsust mitteavalikule teabele krediidituletisinstrumentide alusvara kohta (teabe asümmeetria), on piisaval määral maandatud Fondi suhtes rakendatavate riskide juhtimiseks ettenähtud sisemiste protseduurireeglite ning sisekontrolli meetmetega Reguleeritud turgudel kaubeldavatesse Tuletisinstrumentidesse investeerimisel kohaldatakse riskide hajutamisele Tingimuste punktides ja Väärtpaberite kohta sätestatut Kui Reguleeritud turu väliselt tehtava tuletistehingu vastaspooleks on Tingimuste punktis sätestatud tingimustele vastav krediidiasutus, ei või avatud riskipositsioon sellesse isikusse kokku moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest. 7 Usaldusväärse hindamisena käsitatakse hindamist, mis vastab õiglase hinna käsitusele. Usaldusväärne hindamine ei saa põhineda üksnes tehingu vastaspoole hinnanoteeringul ning peab vastama järgmistele tingimustele: 1) hindamise aluseks on vara usaldusväärne ja ajakohane turuväärtus või sellise väärtuse puudumisel üldtunnustatud metoodikal põhinev asjakohane hindamismudel; 2) hindamist kontrollib kas Reguleeritud turu väliselt tehtavate tuletistehingute sõltumatu vastaspool piisavate ajavahemike tagant selliselt, et seda saab vajadusel kontrollida Fondivalitseja pädev isik või selline Fondivalitseja üksus, kes ei tegele Fondi varade investeerimisega. 8 Õiglase hinnana käsitatakse sellist hinda, mille eest on teadlike, huvitatud ja omavahel mitteseotud poolte vahelises tehingus võimalik omandada või võõrandada vara või täita kohustust. 6

7 Kui Reguleeritud turu väliselt tehtava tuletistehingu vastaspooleks on Tingimuste punktis nimetama isik, ei või avatud positsioon sellesse isikusse moodustada rohkem kui 5% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi Tuletisinstrumentide avatud riskipositsioonid kokku ei või ületada Fondi vara puhasväärtust. Avatud riskipositsiooni (või Tuletisinstrumenti väärtust) arvutatakse, võttes arvesse alusvara väärtust, vastaspoole riski (krediidiriski), hinnaliikumisi ning positsioonide likvideerimiseni jäänud aega Fondi Tuletisinstrumentide alusvara ei tohi Tuletisinstrumendi võimaliku kasutamise hetkel ületada Fondi Tingimustes sätestatud investeerimispiiranguid. Eelnimetatut ei kohaldata indeksitel põhinevate Tuletisinstrumentide puhul Tuletisinstrumentide tehingutega kokku võib Fondi arvel võtta Fondile kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest, välja arvatud valuutariski maandamiseks tehtud tehingud, millega Fondi arvel on omandatud vara tehingu aluseks olevas valuutas Fondi arvel tehtava Tuletisinstrumendi tehingu vastaspooleks ei või olla osakuomanik või isik, kellel on Fondiga ühtiv majanduslik huvi OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejas või Fondivalitseja tütarettevõttes, samuti omada või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud Väärtpabereid. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Fondivalitseja valitsetava teise Investeerimisfondi fondiosakutesse ja aktsiatesse investeerimisel Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvas äriühingus või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud Väärtpabereid teisiti kui Reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Rahaturuinstrumentide omandamisele ning teise Investeerimisfondi osakutesse ja aktsiatesse investeerimisele Fondi arvel ei või omandada ega omada üheski isikus otseselt või kaudselt rohkem kui: % hääleõiguseta Aktsiatest; % tema emiteeritud Võlakirjadest; % tema emiteeritud Rahaturuinstrumentidest; % teise Investeerimisfondi osakutest või aktsiatest Tingimuste punktides ja sätestatud piiranguid ei kohaldata Tingimustes nimetatud riigi või rahvusvahelise organisatsiooni emiteeritud või tagatud Väärtpaberite omandamisel ega omamisel MUUD PIIRANGUD Fondivalitseja võib Fondi arvel tagada Väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo- ja pöördrepotehinguid ja muid Väärtpaberite laenamise tehinguid Fondi arvel võib võtta laenu ning muid eelpoolnimetatud kohustusi kokku kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetava laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud Fondi varasse kuuluvaid esemeid on lubatud pantida või muul viisil koormata või tagatiseks anda ainult juhul, kui see toimub Fondi arvel tehtud tehingu või Fondi arvel võetud laenu tagamiseks Fondi vara ei ole lubatud võõrandada: Fondivalitsejale; Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikmele, audiitorile, fondijuhile ega töötajale; Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele investeerimisfondidele, välja arvatud Väärtpaberite võõrandamisel reguleeritud turul võõrandamise hetkeks väljakujunenud hinnaga; isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nimetatud isikutega ühtiv majanduslik huvi Fondi arvel ei või omandada vara või võtta laenu Tingimuste punktis nimetatud isikutelt Fondi arvel ei või võõrandada Väärtpabereid, mis võõrandamislepingu sõlmimise hetkel ei kuulunud Fondi varasse Fondi arvel ei või välja lasta Võlakirju, anda laenu või võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud õigus omandada Väärtpabereid, mille eest ei ole täielikult tasutud. 7

8 Fondivalitseja järgib Fondi vara investeerimisel lisaks Tingimustes kirjeldatule kõiki muid õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks HUVIDE KONFLIKTIDE VÄLTIMISE EESMÄRGIL SEATUD PIIRANGUD Fondi arvel ei või omandada ega omada osalust Fondivalitsejas või selle tütarettevõtjas, samuti omandada või omada nimetatud isikute poolt väljalastud Väärtpabereid, välja arvatud Fondivalitseja valitsetava teise fondi osakutesse ja aktsiatesse investeerimisel Fondi arvel ei või omandada osalust Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvas äriühingus või omandada nimetatud isiku poolt väljalastud Väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel, välja arvatud Rahaturuinstrumentide omandamisel ning konsolideerimisgruppi kuuluva Fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi osakutesse ja aktsiatesse investeerimisel Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu poolt väljalastud Väärtpaberite turuväärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 5% Fondi aktivate turuväärtusest Väärtpaberi, mille pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerija või korraldaja on Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing, võib Fondi arvel nimetatud Väärtpabereid märkida kuni 5% ulatuses emissiooni mahust Fond ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik, mittetulundusühingu või ühistu liige ega sihtasutuse asutaja. 5. FONDI OSAKUD JA OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 5.1. Fondi vara kuulub ühiselt osakuomanikele. Fondi osak (edaspidi Osak) on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mis on elektroonilisel kujul ja väljendab osakuomaniku osalust Fondi varas. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda Osakuomanike ühisuse lõpetamist Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Osakute osad (edaspidi Murdosak) ümardatakse täpsusega kolm kohta pärast koma. Ümardamine toimub järgmiselt: arvud NN,NNN0 kuni NN,NNN4 ümardatakse arvuks NN,NNN ja arvud NN,NNN5 kuni NN,NNN9 arvuks NN,NN(N+1) Fondil on ühte liiki Osakud ning nende nimiväärtus on 0.64 eurot Osak ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil ei ole üldkoosol e- kuid, s.t. Fondi osakuomanikud ei osale Fondi juhtimises läbi üldkoosolekute Osakuomanikul on järgmised õigused: omada proportsionaalset osa Fondi varast vastavalt osaluse suurusele; õigus proportsionaalsele osale Fondi tulust vastavalt osaluse suurusele; nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist ja saada väljamakseid vastavalt Tingimustes ja õigusaktides sätestatule; saada Fondi likvideerimisel oma Osakute arvust tulenev osa Fondi tulust ning Fondi järelejäänud varast vastavalt Tingimustele; tutvuda Fondivalitseja asukohas Tingimuste ja prospektiga, Fondi viimase poolaastaaruande või aastaaruande ning muude õigusaktides sätestatud dokumentidega ja informatsiooniga Fondi tegevuse kohta; pärandada Osakuid; vahetada Osakuid teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu; sõlmida tagasivõetud Osakute kogusumma eest täiendava kogumispensioni kindlustusleping; nõuda Fondivalitsejalt Tingimustest või õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist Osakuomaniku vastutus: osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. Fondivalitseja ei või osakuomanike nimel võtta kohustusi; osakuomanik on kohustatud teostama Osakutest tulenevaid õigusi heauskselt ning kooskõlas õigusaktides ning Tingimustes sätestatuga. Osakuomanike õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju teki- 8

9 tamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale, Registripidajale, Depositooriumile või kolmandale isikule Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad osakuomanikule Osaku väljalaskel ning lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse väljalastuks (omandatuks) või tagasivõetuks Registris Osakuomaniku väärtpaberikontol vastava kande tegemise hetkest. Osakuomanikul on Osakust tulenevalt kõik õi gusaktidest ja Tingimustest tulenevad õigused. Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel asjaoludel võrdsed õigused Osakuid võivad omandada ja omada üksnes füüsilised isikud, samuti Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Osak ei või kuuluda samal ajal mitmele isikule. Osakud võivad kuuluda abikaasade ühisvarasse Osakuid ei või võõrandada ega koormata. Osakutega ei kaubelda ühelgi väärtpaberibörsil. Osakuomaniku pankroti korral või Osakuomaniku varale sissenõude pööramisel täitemenetluse korras on vastavalt pankrotihalduril või kohtutäituril õigus nõuda Osakute tagasivõtmist või Fondi likvideerimise korral vä l- jamaksete tegemist. Muudel juhtudel on Osakutele sissenõude pööramine keelatud. 6. OSAKUTE REGISTREERIMISE KORD JA REGISTRIPIDAJA 6.1. Registrit peab Registripidaja. Osakute registreerimisele kohaldatakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatut. Osakute kohta kantakse Registrisse järgmised andmed: Fondivalitseja ärinimi, asukoha aadress ja registrikood; Fondi nimetus; Osakuomaniku nimi, aadress ja isikukood; kui Osakuomanikuks on Fond, siis Fondi nimi ning Fondivalitseja ja Depositooriumi nimi, asukoha aadress ja registrikood selle olemasolu korral; Osakuomanikule kuuluvate Osakute arv ja nimiväärtus; Osakute omandamise aeg ja väljalaskehind ning tagasivõtmise aeg ja tagasivõtmishind, kui Osakud on tagasi võetud; muud Osakuga seotud õigused ning õiguste tekkimise, muutumise või lõppemise aeg; muud andmed, mida Fondivalitseja või Registripidaja peab vajalikuks Registrisse kantud andmete töötlemine toimub vastavalt Registripidaja poolt kehtestatud andmetöötlu s- reeglitele, mis peavad tagama Registrisse kantud andmete piisava kaitstuse loata töötluse, sealhulgas loata kasutamise, hävimise ning muutmise eest ning registriandmete säilitamine toimub vastavalt Rahandusministri poolt kehtestatud registripidamise korrale Registrikanne tehakse ühe pangapäeva jooksul, kui Tingimustest ei tulene teisiti. Registris andmete r e- gistreerimine, nende töötlemine või nendes muudatuste tegemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele ja Registripidaja poolt kehtestatud registriandmete töötlemise korrale Registripidaja on kohustatud tagama Registrisse kantud andmete kestvalt muutumatu säilimise ning õigustatud isikutele ja asutustele taasesitamise. Fondivalitseja on kohustatud säilitama kande aluseks ol e- vaid andmeid ja dokumente vähemalt kümme aastat vastava kande tegemisest arvates Õigus Registrisse kantud Osakutele loetakse kolmandate isikute suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui õigus on kantud Registrisse. Kui isik omandab Registrile tuginedes heauskselt Osaku või õiguse Osakule, lo e- takse Register tema suhtes õigeks Osakuomanikul on õigus nõuda enda osakuomanikuna Registrisse kandmist või Registriandmete muutmist. Osakuomanikul on õigus saada Registripidajalt või Registri kontohaldurilt tõendit või väljavõtet R e- gistrist temale kuuluvate Osakute kohta Osakute Registrisse kantud andmetega on õigus tutvuda Osakuomanikul, Fondivalitsejal ja Depositooriumil, Finantsinspektsioonil ning investeerimisfondide seaduses sätestatud isikutel ja asutustel, kui neil on selleks õigustatud huvi. Osakuomanikul on õigus tutvuda üksnes tema kohta Registrisse kantud an d- metega. Registripidaja peab hüvitama Registri pidamisel oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju vastavalt õigusaktides sätestatule. 9

10 7. OSAKU PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMINE 7.1. Fondivalitseja lähtub Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse arvutamisel oma sisemistest protseduurireegl i- test ning õigusaktidega sätestatust. Fondi puhasväärtus arvutatakse Fondi aktivate turuväärtuse alusel, millest arvatakse maha Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse Fondi vara puhasväärtuse j a- gamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata Osakute arvuga Fondivalitseja arvutab Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse ning Osaku tagasivõtmis- ja väljalaskehinna vähemalt üks kord iga kalendripäeva kohta sellele päevale järgneval pangapäeval mitte hiljem kui kell 12:00. Osaku puhasväärtus, väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega vähemalt viis kohta peale koma. Osaku puhasväärtus määratakse eurodes Fondi vara investeerimisega teenitud tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse. Fondi kasum või kahjum kajastub Osaku puhasväärtuse muutuses. 8. OSAKUTE VÄLJALASE, TAGASIVÕTMINE JA VAHETAMINE 8.1. Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Osakute väljalaskmist korraldab Registripidaja vastavalt õigusa k- tidele, Tingimustele ning Registripidaja poolt Fondivalitseja ja Depositooriumiga sõlmitud le pingule. Osakute väljalase ei ole ajaliselt piiratud ning Osakute emissioonimahtu ega väljalastavate Osakute arvu kindlaks ei määrata Osakute omandiõigus ja Osakutest tulenevad Osakuomaniku ja Fondivalitseja õigused ning kohustused loetakse tekkinuks vastava kande tegemisest Registris Samaaegselt võib isik omada ja omandada mitme erineva vabatahtliku pensionifondi osakuid. Sissema k- se tegemisel Fondi omandab isik sissemakse suurusele vastava arvu Fondivalitseja poolt väljalastavaid Osakuid Osakute väljalase Osakute omandamiseks tuleb esitada Registri kontohaldurile vastav avaldus (edaspidi Märkimisavaldus), mida saab esitada igal pangapäeval. Märkimisavalduse esitamise ajaks loetakse märkimissumma Registripidaja kontole laekumise aega. Osakud lastakse välja Märkimisavalduse esitamise päevale järgneval pangapäeval Märkimisavalduse esitamise päeva väljalaskehinnaga, mis arvutatakse järgneval pangapäeval. Väljalastavate osakute arv leitakse märkimissumma jagamisel Osakute väljalaskehinnaga Osakuid märkinud isikuks loetakse isik, kellele kuulub Märkimisavalduse viitenumbris märgitud väärtp a- berikonto. Märkimisavalduse esitamisega kinnitab isik, et ta on Tingimustega piisavalt tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid kohaselt järgima Osaku väljalaskehind ja -tasu Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehind on investeeritava rahasumma Registripidaja kontole jõudmise päeva Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku väljalasketasu. Osaku välj a- lasketasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku omandanud Osakuomaniku arvelt. Osaku väljalasketasu piirmäär on 1,5% Osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva Osaku väljalasketasu määra kohta on avalikustatud Fondi prospektis Osakute väljalaske peatamine Fondivalitseja võib peatada Osakute väljalaske kuni kolmeks kuuks, kui Osakute väljalase kahjustaks oluliselt Osakuomanike huve. Osakute väljalaske peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viiv i- tamata Finantsinspektsioonile ja Depositooriumile. Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega nõuda Fondivalitsejalt Osakute väljalaske peatamist, kui on kahtlus, et Osakute väljalaske või avaliku pakkumise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on sellise rikkumise oht või Osakute väljalaske peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks. Teate Osakute väljalaske peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja veebilehel ja Fondi prospektis säte s- tatud üleriigilise levikuga päevalehes. 10

11 8.7. Osakute tagasivõtmise kord Osaku tagasivõtmisel tehakse Fondi varast Osakuomaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole rahaline väljamakse tagasivõetavate Osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastavas summas. Fondist väljamaksete tegemisel võetakse Osakuid tagasi nende tagasivõtmishinnaga. Väljamaksete tegemisel toimub Osakute tagasivõtmine nende omandamise ajalises järjekorras. Lunastamisavaldusi Osakute tagasivõtmiseks saab esitada igal pangapäeval. Lunastamisavalduseks Fondi Tingimuste tähenduses on Osakuomaniku poolt oma kontohalduri vahendusel ning kontohalduripoolt selleks ettenähtud vormis Fondivalitsejale esitatud Osakute tagasivõtmise nõuet väljendav taht e- avaldus, mis sisaldab muuhulgas tagasivõetavate Osakute arvu. Lunastamisavalduse esitamise päevaks loetakse Lunastamisavalduse Registripidaja registrisüsteemi sisestamise päeva Registri kontohalduri poolt. Fondivalitseja teeb hiljemalt kolme (3) Lunastamisavalduse esitamise päevale järgneva pangapäeva jooksul väljamakse vastavate tagasivõetavate Osakute tagasivõtmishinna ulatuses, võttes se ejuures arvesse Fondi tingimustes, kogumispensionide seaduses ja tulumaksuseaduses sätestatud väljamaksele rakendatavad kinnipidamised. Osakute tagasivõtmishind on Lunastamisavalduse esitamise päeva tagas i- võtmishind. Väljamakse Osakuomanikule tehakse Registripidaja poolt väljamakse hetkel väärtpaberikontoga seotud Osakuomaniku arvelduskontole. Juhul kui ühel pangapäeval esitatakse Lunastamisavaldusi mahus, mis ületab 3% Fondi osakutest, teeb Fondivalitseja vastava väljamakse hiljemalt kümne (10) L u- nastamisavalduse esitamise päevale järgneva pangapäeva jooksul. Lunastamisavalduse alusel Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmisega kustutatakse tagasivõetav k o- gus Osakuid Registrist. Osaku tagasivõtmishinna väljamaksmisega loetakse Osak tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks Osaku tagasivõtmishind ja tasu Osak võetakse tagasi üksnes tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishind on Osakute Lunastamisava l- duse Fondivalitsejale laekumise päeva Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku tagastanud Osak u- omaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on 1% Osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva Osaku tagasivõtmistasu määra kohta on avalikustatud Fondi prospektis. Fondivalitsejal on õigus Osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu vähendada või need ära jätta. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinna arvutamisel võib rakendada ühel ja samal päeval väljalastud või tagasivõ e- tud Osakute suhtes erinevat väljalaske- või tagasivõtmistasu määra Osakute tagasivõtmise kord täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu (edaspidi Kindlustusleping) sõlmimisel Osakute tagasivõtmist ja osakute tagasivõtmishinna eest Kindlustuslepingu sõlmimist on õigus nõuda Osakuomanikul, kelle vanus on vähemalt 55 aastat või kes on täielikult ja püsivalt töövõimetu. Kindlustuslepingu sõlminud Osakuomanikule Osakute tagasivõtmisel Fondist väljamakseid ei tehta. Kindlustusvõtja on lepingu alusel kohustatud tasuma kindlustusmakseid seaduses ja lepingus ettenähtud korras. Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik Fondivalitsejale avalduse, milles märgitakse: osakuomaniku nimi ja isikukood; osakute arv, mille tagasivõtmist osakuomanik lepingu sõlmimiseks taotleb; kindlustusandja nimi, kellega osakuomanik soovib lepingut sõlmida; muud Tingimustes ja õigusaktides ettenähtud andmed; avalduse esitamise kuupäev; osakuomaniku allkiri. Osakuid võetakse tagasi avalduse esitamise päeva tagasivõtmishinnaga. Depositoorium korraldab Os a- kute tagasivõtmise ja Kindlustuslepingus ettenähtud kindlustusmakse ülekandmise Osakuomaniku poolt avaldatud kindlustusandja arvelduskontole hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu 5. pangapäevaks. Kindlustuslepingu alusel tehakse väljamakseid õigustatud isikule kindlustusandja poolt perioodiliselt, mitte harvem kui kord kolme kuu järel kuni kindlustusvõtja surmani. Kindlustusvõtjal on õigus kindlustu s- leping üles öelda igal ajal kuni pensioniea saabumiseni. 11

12 8.10. Osakute tagasivõtmise peatamine Fondivalitsejal on õigus peatada Osakute tagasivõtmine kuni kolmeks kuuks, kui Fondi vara puhasväärtuse arvutamine on takistatud, Fondi kontodel olevast rahast ei piisa tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi Väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanike huve. Fondi Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamatult Finant s- inspektsioonile ja Depositooriumile. Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega kohustada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui on kahtlus, et Osakute tagasivõtmise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on sellise rikkumise oht või kui Osakute tagasivõtmise peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks. Teate Osakute tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja veebilehel ja Fondi prospektis sätestatud üleriigilise levikuga päevalehes. Ajal, mil tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtki Osakut välja lasta ega tagasi võtta Väljamaksete tegemise kord Osakute pärimisel Osakud on päritavad. Osakuomaniku surma korral on Osakuomaniku pärijal õigus nõuda kõigi päritud Osakute või nendest osa kandmist pärija väärtpaberikontole või Osakute tagasivõtmist. Osakute tagas i- võtmiseks esitab pärija Fondivalitsejale avalduse ja pärimistunnistuse Osakute tagasivõtmine juriidilise isiku nõudel Juriidilisest isikust pärijal on õigus ühe aasta jooksul, arvates pärandvara avanemisele järgnevast päevast, nõuda iga tema poolt päritud Osaku kohta rahalise väljamakse tegemist nõude esitamise päeva t a- gasivõtmishinna ulatuses. Nimetatud tähtaja jooksul väljanõudmata raha jääb Fondi ja vast avad Osakud tühistatakse Osakute vahetamise kord Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud üksnes teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu. Osakute vahetamine toimub kogumispensionide seaduses, investeerimisfondide seaduses ja Tingimustes ettenähtud korras. Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud teise vabatahtliku pensionifondi osak u- te vastu kui ühe või mõlema vahetamisega seotud pensionifondi osakute tagasivõtmine või väljalaskmine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Osakute vahetamisel Osakuomanikule Fondist väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamisel makstakse Fondivalitsejale Osakuomaniku arvel Tingimustes ettenähtud ulatuses osakute tagasivõtmis - ja väljalasketasu. Osakute vahetamisel ei võeta tagasivõtmis- ja väljalasketasu juhul, kui Fondi osakud vahetatakse Fondivalitseja poolt valitsetava teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu. Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik kontohaldurile või Registripidajale Osakute vahetamise ava l- duse, milles märgitakse: Osakuomaniku nimi ja isikukood; Osakuomaniku kontaktandmed; Fondi nimetus; Osakute arv, mille vahetamist Osakuomanik taotleb; vabatahtliku pensionifondi nimetus, mille osakuid Osakuomanik soovib omandada; avalduse esitamise kuupäev; Osakuomaniku allkiri; muud õigusaktides ettenähtud andmed. Osakute vahetamise päevaks on avalduse esitamise päevale järgneva kuu 5. kalendripäev. Osakute vahetamise korral toimub Osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalaskmine vahetam ise päeva tagasivõtmis- ja väljalaskehinnaga. Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Fondi Osakute tagasivõtmishinna eest maksimaalse arvu teise pensionifondi osakuid, tasudes viimaste eest sama pä e- va väljalaskehinna ulatuses. Osakute vahetamise korraldab Registripidaja koos Depositooriumiga Tingimustes sätestatud tähtaegadel ja korras. 12

13 9. FONDIVALITSEJA TEGEVUS 9.1. Fondivalitseja tegevus on sätestatud Fondivalitseja põhikirja, õigusaktide ning Tingimustega Fondivalitsejal on vastavalt investeerimisfondide seadusele ja Tingimustele õigus Fondi vara käsutad a ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused Fondivalitseja investeerib Fondi vara oma nimel ja osakuomanike ühisel arvel ehk Fondi arvel Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel: hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, mille väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; hankima piisavat teavet selle isiku maksujõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse Fondivalitseja peab Fondi vara valitsema lahus Fondivalitseja enda varast, teiste tema poolt valitsetavate fondide varadest ja muudest vara kogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja se l- le arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike või Fondi nõuded Depositooriumi või kolmandate isikute vastu juhul, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või osakuoman i- kele kaasa või võib tuua kaasa olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid juhul, kui Fond või osakuomanikud on nõuded juba esitanud Fondivalitseja vastutab Fondile või osakuomanikele oma õigusaktidest ja/või Tingimustest tulenevate k o- hustuste rikkumisega tekitatud kahju eest Fondivalitsejal on õigus omandada Osakuid. Fondivalitseja teatab Finantsinspektsioonile Osakute oma n- damise või tagasivõtmise kavatsusest vähemalt kümme päeva enne Osakute omandamist või tagasivõ t- mist. Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teavitab Fondivalitseja Finantsinspektsiooni hiljemalt kümnendal päeval pärast tehingu toimumist. Teates märgitakse vähemalt Fondivali t- seja poolt omandatud või tagasivõetud Osakute arv, tehingupäev, Osakute arv tehingupäev al ja Osaku puhasväärtus tehingupäeval ning tehingupäevale eelnenud ja järgnenud tööpäeval Fondivalitsejal on õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi anda kolmandatele isikutele, järgides seejuures investeerimisfondide seaduses sätestatut. Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Fondivalitseja poolt edasiantavad tegevused võivad olla järgmised: Fondi vara investeerimine; Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; vajadusel omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikele; Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus; Osakute turustamise korraldamine; Fondi vara arvestuse pidamine ning raamatupidamise korraldamine; Fondi vara puhasväärtuse määramine; Osakute registri pidamise korraldamine; Fondi tulu arvestamine; Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadustele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, s.h. vastava sisekontrollisüsteemi rakendamine; eelnevalt nimetatutega otseselt seotud tegevused Fondi Osakute väljalaskmist ja tagasivõtmist ning Registri pidamist korraldab vastavalt seadustele Registripidaja Fondivalitseja sõlmib Fondi varade hoidmiseks lepingu Depositooriumiga Fondivalitseja on kohustatud rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid. Fondi audiitor on Fondivalitseja audiitor Fondi varade juhtimiseks nimetab Fondivalitseja fondijuhi või fondijuhid, kelle ülesandeks on Fondi varade investeerimine. Fondijuht peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides. Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, kui tema kohustuste rikkumise tagajärjel 13

14 tekitati kahju Fondile või Osakuomanikele. Fondijuhil peab olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning laitmatu ärialane maine Fondivalitseja pankrotimenetluse võib algatada üksnes Finantsinspektsiooni või likvideerijate avalduse alusel. Fondivalitseja pankroti korral rahuldatakse Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vastu esimeses järgus pärast pandiga tagatud nõudeid. 10. DEPOSITOORIUMI TEGEVUS Depositoorium hoiab Fondi vara ja täidab muid ülesandeid vastavalt investeerimisfondi seadusele, mu u- dele õigusaktidele ja depoolepingule Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, se l- lega arvelduste teostamiseks ja muude ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega Depositoorium vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, osakuomanikele või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest Depositoorium rakendab Fondi vara või väärtpabereid hoidvate kolmandate isikute valikul enne ülesann e- te edasiandmist ning ka edaspidi vajalikku hoolsust, et tagada nende kolmandate isikute u saldusväärsus, küllaldane ja piisav organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund. 11. FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA KULUD Fondivalitsejale makstakse tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on maksimaalselt 0,004247% päevas (1,55% aastas) Fondi aktivate turuväärtusest. Fondivalitseja juhatus võib otsustada mõnel perioodil rakendada madalamat valitsemistasu määra. Andmed kehtiva valitsemistasu määra ko h- ta on avalikustatud Fondi prospektis. Depositooriumile makstakse tasu osutatud teenuste eest arvestatuna Fondi aktivate turuväärtusest. Depootasu määr on 0,000493% päevas (0.18% aastas) arvestatuna igapäevaselt Fondi aktivate turuväärtusest mahuni kuni eurot, 0,000411% päevas (0,15% aastas) mahult kuni eurot ja 0,000274% päevas (0,1% aastas) mahult, mis ületab eurot. Depootasu sisaldab käibemaksu seaduses ettenähtud määras Valitsemistasu ja depootasu arvestatakse igapäevaselt ja makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul Fondi arvelt Lisaks punktis nimetatud tasudele makstakse Fondi arvelt Fondi arvel tehtud tehingutega ning vara hoidmisega seotud kulud ning Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud. Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud tehakse Fondivalitseja arvel Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku ei või ületada 3% Fondi aktivate aasta keskmisest turuvää r- tusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra. 12. FONDI RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS Fondivalitseja ja Fondi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse lähtudes raamatupidamise sead u- sest, investeerimisfondide seadusest, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise sise - eeskirjadest, kui investeerimisfondide seadusest ei tulene teisiti Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja Fondi raamatupidamist peab Fondivalitseja lahus enda ja Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste fondide raamatupidamisest Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta, milleks on kalendriaasta Fondi aasta- ja poolaastaaruande ning investeeringute aruande kinnitab Fondivalitseja juhatus. Aruannetele kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse liikmed Fondi aastaaruannet kontrollib enne selle kinnitamist Fondi audiitor. Audiitori järeldusotsus lisatakse Fondi aastaaruandele Fondi audiitorkontrollile kohaldatakse investeerimisfondide seaduses, raamatupidamise seaduses, är i- seadustikus ja muudes õigusaktides audiitorkontrolli kohta sätestatut. 14

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem