VA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VA"

Väljavõte

1 VA

2 9 / * * &.

3 Uus ABD-Ramat. (Wändra öppetaja kirjotud.) D!>!i!!'??'!!!i!?l!l!!!!!!<l>!!!!!M!V Pernus, Trükkitud >a müa W. Pormi jurea.

4 Der Druck dieser Schrift wird unrcr der Bedingung gestaicet, datz nach Beeodigung desselbm bic vorschrifimä» hige Anzahl von Erempinren ber Adgecheilcen Censur in Dorpac vorgestellc werde. Dorpar, den 5. September (L. 8.) 2lbgechei>rer Censor Hosrath de la Croix.

5 t abdeg h i j k l m noprs ssttuw-äöü aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa öe oi oo ou ua ue ui uo uu äe m ea ol m ba de gi Ho ju ka le mi no pu ra se ti wo la lo mo mu ab ed ig oh uj ak el im on

6 4 iafy kas lai pak pap pat sai sant sap tal kat nap kel kep kes mem met pek sel sep tek wet lip mis pii wii koi kok kon kot lok mok nok nou rot sok wõi wok jut kui kuk kus mul nui nut rut sui sul küt püi püs pau tük tru haaw hais haud heäl hein hilp hind hulk hunt jalg järg jook juht juur kael kais karu karw keel kelm kirp kits koht kont^ kõrw kuiw külm kurb kuub laat lamp laps laut laul leem leib lint loog look maks malk mees muld must müts noor saks sulg tark tint Waat wend wihk wõit ak-ken al-lam ar-mas el-law e-malt en-nam him-mo höb-be huk-ka jo-dik jök-ke jul-ge ig-gaw il-lus in-gel kal-jo kör-ge kü-nal lib-be lo-tus lum-mi mad-do mes-si mud-da nen-de nug-ga nür-ri

7 6 öi-gus ön-nis oh-wer pal-we pöl-li püh-ha rah-he ris-ti rö-wel stl-ge süd-da süs-si ter-ra ter-we tös-si uh-kus üm-ber u-lits wae-ne wag-gi wah-ha wal-le wal-lo war-ri aed-mk el-la-ma hal-jas jan-nes ih-ka-ma kaps-ta lask-ma me-le-to nait-ma öp-pe-ta pal-lus rah-was söb-ber tüt-tar uft-lik war-raw wal-gus wiim-ne wik-kat woi-mus ar-mas-tus ig-gä-west kar-jat-std mae-nit-sus ön-nis-tus or-ja-pölw pöl-lo-tö süd-da-med ter-wis-sed ab-ba-u.ft ih-ho-lik mat-tus-sed öp-pi-a oh-ha-kas pei-o-pois sad-du-las sau-na-mees tu-lis-past abbauftlik ellaminne haddalinne ihhaldamist jamsimisftd kibbowitsad lahtilöma maialinne nodamehhed nikkütama nobbedaste uörkuminne nurjatumad pottiseppad rippakille sandikodda tullekahjo wiltame

8 6 Õnnisteggia leppitamisse armokulutaminne rdmustamisseks üllesarratud sannaluuljättele. A B D G G H J K K M N O P R S X tt W Lind laulab. Lummi sullad. Tulli põlleb. Lil öitftb. Leib ja sool. Laps maggab. Pu kaswab. Wessi jostb. Jummal aitab. Terre lõunat. Paike paistab. Wihm saiad. Silm naad. Kõrw kuled. Issa ja emma. Wend ja õdde. Ihho ja hing. Meel ja mõistus. Jummala kodda. Laulo ramat.

9 7 $ui to ni palk. Rahho ja rööm. & ja pääw. Silma wessi. Toit ja katte. Palluge ja walwage. Ello ja surm. Hommiko ja õhto. Süddame palwe. Ust, armastus, lotus. Kas lubbate meile ka tulla? Iah, minna tullen teid watama!" Toge nattokest saia ka liggi. Ma toon saiad, õunad ja pildid." Oh sedda rõmo, mis meil siis on. Laps öppi luggema, sureks saad, tannad. Hukkatusse te lai, ello radda kitsas. Naene kui winapu, lapsed kui öllioksad. Linnas uhked maiad, hulk rahwast, suur kärra. Pühbapawa rie panne illusti jälle kirsto sisse. Hullo koera eest jose kaugele dna h kermeste! Peips on suur järw, arroto kallo sees. Laist laps maggab parsil, hea loeb ramatust. Hea koer ei jose mitte perremehhe jurest ärra. Salloke, ärra karga metsa pole, hunt wahhib.

10 8 Oh mis kange põhja tuul korraga tõusnud. Wata aknast, kuida tais ku selgeste paistab. Tänna öse puistas lund mahha, nago. kottist. Mees on maas, jubba kolmas näddal haige. Pois pudis kenna linno. Lasse lahti, hea laps! Linnul puris halle meel, metsas laulab rõõmsaste. Lammas wagga, hunt tigge, koer tru. Merri süggaw, mäggi körge, mailm suur ja lai. Lummi külm, werri leige, keew wessi pallaw. Emma wanna, tüttar noor, ihho illo munnakoor! Polle ennam õllut jua, pulmalissed kassige. Kiwwi raske, ärra tösta, lapsokenne haiget saad. Sulg on kerge, tinna raske, hoia ennast patto eest. õ kül pimme, Jummal naad, wata ette innimenne. Jätta kirwes pöna wahhele, ota kui sa sureks saad. Nugga nürri, ei sa sa, murra muido kaega. Jõggi lai, sild kindel, ärra karda, ülle saad.

11 Willi walmis, sirbid katte, lähme rõõmsast leikama. Tores pu ei pölle hästi, wiska turdi peale. Kon rooksub, koer augub, lind laulab. Härg luikab, lammas mäeb, sigga röhhib. Kannaemma kagotab, kannapoiad piiksuwad. Us romab tassakeste, jännes tuhhat nelja. Linnopessa wagga körges, kalla kodda süggawusses. Laps ärkab ülles, kargab rutto sängist walja. Laps pesseb silmad selgeks, tännab taewa Tadikest. Tomingas õitseb nenda joudsaste, nago walge linna peal. Tulle mahha, wihmake, jubba närtsib öieke. Kaste hiilgab koido walges, lilled Lojat tannawad. Lehmake, oh anna pima, lapsed ammo otawab. Haige sures wallus maas, terwe aitko többist meest. Küssi linna tohtre käest, ärra kula naeste lörri. Wiljast jahho, jahhust taigen, taignast leib.

12 10 Meil on hea metsama, polle tarwis tulbid tua. Annesulg on kergete, siiski rägib targaste. Wanna Pea auusta, hallid juuksed terrna. Ilma töta ei sa süa, rikkaks sada ärra pua. Iggal linnul omma laul, iggal mehhel omma wiis. Kergem teist laita, kui isse parreminne tehha. Kes wäest meest aitab, se laenab Iummalale. Palle olgo römulinne, südda olgo rahhulinne. Ihhowarra hoiad sa, hingewarra kautad. Ello ürrikenne, surm äkkilinne, kohhus iggawenne. Kaswatage ommad lapsed Issanda auuks. Auustage ommad wannemad Issanda römuks. Pühhal päwal olle pühhas paikas. Süta künal, pühhi kodda, otsi hästi. Lihha on kül waimo wasto, agga waim olgo lihha wasto. Kui kaest kaub, siis südda sowib. Nore hinge puhhas ello on temma keige kallim illo.

13 Mõistusse ramat. Kaks lühhikest sanna wannemarrele ning laste kolitajattele. 1. paggana rahwa targad mehhed on wannal aial need mõistusse kõnned wäljamöttelnud, agga ristirahwa mõistlikkud hinged wõiwad meie aial seält seest ennesele sedda head õppetust wäljaarwata. 2. Onnis Lutterus ütles:,,neist ramatudest, mis innimestest on kirjocud, wõib lühhidelt keige ennam tarkust ja elloippetust leida wanna rahwa mõistusse könnette seest." Naene ja kanna. Ühhel ahnel naesel olli kanna, mis igga pääw temmale üks munna munnes. Naene mötles: Agga ma tahhan temmale kahhewörra toito anda, eks ta to mulle siis kaks munna päwal." Teggi nenda. Kanna sai sest üllearro söötmissest nenda raswaseks,' et ei munnend ennam üht ainustgi munna päwal, jättis koggoniste järrele! Naene wihhastas, tappis ta ärra, ei tahtnud wihha pärrastgi roaks prukida, wiskas Partsi ülle aia. Koera kutsikas söi ärra. Ahne naene keigest ilma. Õppetus. Ahne südda ööd ja päwa tunneb wallo, näad waewa! rikkaks sada himmustab, rahho, römo kautab.

14 12 2. Lõukoer ja jannesekenne. Pissoke jännes juhtus metsas essimest korda lomade kunningast, lõukoera näggema, kukkus otfete kui poolsurnud mahha sest surest ehmatussest. Lõukoer läks omma teed eddasi. Sai teistkorda mõnne aia tagga jälle loukoeraga kokko, jäi ommeti nattokest seisma, ja wah tis temma sured targad silmad, jämme Pea, paks kehha. Kolmatkorda jubba julges tedda terretuda: Aus lomade kunningas! Kuida teie kassi käib?" Lõukoer naeratas wasto, andis terretamist lahkeste taggasi. 0 p p e t u «. Saunamehhe lapsokenne, miks sa josed saksa eest? Tulle liggi, kennakenne, koppik kukkub saksa käest. 3. Perrenaene ja waesed tüdrukud. üks perrenaene olli wägga ahne tö peäle, aias mõnnikord tüdrukud talwe öse ülles, kui kuk alles kolmatkdrda laulis. Noortel tüdrukuttel maggus unni, läksid wihhaga töle. Piddasid nou: Tappame kukke ärra, saab meil öse hästi puhhata." Teggid lauljale sallaja otsa.

15 13 Perrenaene ei teadnud ennam öse pärris aega, aias tüdrukud mõnnikord jubba kesk öse jälle ülles kedrama. Kedrasid ja kaebasid: DH meie waesekessed, meie tark nou läks tühja!" Kahhetsesid kukke surma. Õppetus. Mötle hästi enne ärra, et ei tulle surem kärra: rutto kaub assi käest, ei to kätte kümme meest. Wanna mees ja surm. Wanna mees, talwe kibbeda külmaga, weddas ennese tagga pissokesse rega puid metsast, mässis ärra, ohkas: Tulle surm ja peästa mind sest waewast, et agga pea saab kaks kät rinna peäle!" Surm warsi seäl, omma terraw wikkat käe ütles: Siin ma ollen, mis sa minnust tahhab?" Mees ehmatas, läks walgeks nago lubjatud sein, ütles: Arge pange pahhaks, aus surmaingel, ma palluksin nattokest aidata, koorm wäggaränk!" Surm ähwardas sörmega, ütles: Arra kutsu teistkorda, muido ma tullen, ja nidan so Pea kohhe mahha!" Õppetus. Polle tarwis kutsuda, kül ta teab omma tund:

16 14 pällu, loba, kannata, ja siis minne: head und! 3. Surreja ja temma pöiad. Wanna issa tunnike olli ka, tahtis weel enne minnekit omma poegadele head õppetust anda, et nad ei piddand pärrast temma surma mitte laisaks jäma, waid hästi tööd teggema, ütles: 3apstd, minna lähhän kül teitest ärra, agga ma jättan teile üks warrandus winamäkke!" Keel jäi kangeks, heitis hinge. Pöiad mötlesid: Wist wanna issake on hulga rahha mõnne nou sees winamäkke Ma alla pannud." Hakkasid holega läooikaewama, risti ja põigiti. Ei ühtegi! Teine aasta immelik winamarja saak, nored mehhed said hulga rahha eest ärramüa. Agga se olli keik sest heast tööst tulnud, mis nad winamäe kallal ollid teinud. Õppetus. Tehke tööd, ja palluge, abbi tulleb peage; laisal mehhel nähha peäle, ja siis rutto jälle töle. Jöe 6. waim. Wanna mehheke raius puud jöe kalda äres. Kirwes lendas warre otsast Tsupst jökke! Mees nutma.

17 16 Iöe waim pistis Pea wee alt wälja, küssis: Mis wigga?" Mehheke rakis omma halledat luggu ülles. Iöe waim hallastas, töi jöe põhjast kuldkirweš wälja, küssis: Kas ta se on?" Põlle ühtegi! Töi hödbe kirwe wälja, küssis: Wata fedda?" Ei ka mitte! Waim laskis kolmat korda põhja, töi mehhe raudkirwe wälja: No, mis sa sest arwad?" Ja se ta on! Iöe waim andis kätte, kinkis höbbe ja kuld kirwe weel peale, et mees ep olnud ahnusse pärrast walletanud. Wanna mees läks römoga koio, räkis küllameestele omma önne ülles. Rikkas ja ahne naber pistis kohhe omma kirwega jöe pole, wiskas Lipst keige warrega sisse. Isse kelm nuttab ja kaebab seäl jures. Iöe waim näitab wee seest kuld kirwe, küssib: Kas se on so kirwes?" Wallelik hüdis: Iah, jah, se ta on!" Waim ütles: OH sa häbbematta walletaja! Wata nüüd, kus ta on!" wiskas jälle kesk jökke. Mees wihhaga koio, wandus tee peal kurjaste. O p p e c u s. Arra wötta walletada, petja palk on pahhandus; Iummal wöttab karristada: waat, se on se öppetus!

18 Hunt ja wanna emma. Halli koht tühhi, hakkas reisi peäle minnema. Juhtus ühhe perre kohta, kuled: laps karjub. Wanna emma ütleb: Kule pois, wait, warsi, kui mitte, ma wiin sind hundi kätte!" Paiowassikal hea meel, otab, kas jubba pea lüakse last temma kätte. Ei ühtegi. Louna aeg möda, pärrast lõunat ka, öhto tulleb jubba kätte, ütleb wihhaga: Mis paggan se on, et ta ei to weel wälja?" Nääb, wanna emma astub poisiga ukse ette, sillitab temma Pead, ütleb: Wata pois, nüüd olled sa hea laps! Kui nüüd hunt tulleb, löme malgaga pähhä, kohhe mahha!" Mets kurwa melega, ja tühja kõhhuga läks omma teed urrifedes eddasi, ütles: OH mis immelik selts on sesamma innimeste suggu. Ei neil hommigune jut ei sünni ühtegi öhtuse könnega kokko! Õppetus. Härja petaks sarwest kinni, sannast petaks innimest; lubbab heale tulla, miiina: tulle, minne siis ka wist! 8. Hunt ja kurg. Wanna hal omma lamma prae jures olli ni ahne wötma, et üks lukont jäi temma kurko kinni. Kül katsus allanelata. Ei ühtegi!

19 17 Tulleb lurre jure palluma: Kissu omma pitka nokkaga se lu mo kurgust wälja, agga mis head palka tahhan sulle siis maksta!" Kurg uskus kelmi jutto, aias omma nokka hundi kurko, kiskus lambalu wälja, ütles: Makfa nüüd sedda lubbatud palka wälja!" Mets näitis hambid, wastas: Sinna habbematta loom tohhid weel hinda küssida? Eks se jubba kül suur, tännowäärt assi polle, et ma so Pea otsast ei kiskund, pärrast kui se lu jubba kurgust wäljas olli?" Kurg mötles: Polle tarwis ennam odata, temma hul tulleb warsi peäle!" Lautas tiwad laiale, lendas ärra. ö p p e c u s. Kui sa wõttad kurjad mehhed kurja tö peäl aidata, kül nad wötwad pärrast pea russikast sul näidata! 9. Rebbane ja winamarjad. Winapu otsas paistsid kennad, küpsed winamarjad. Rebbane katsus, hüppas, ükskord, teinekord, mittokõrda, senni kui jubba nenda wässind, et keel suust pitkalt wäljas. Ütles wihha- % ga: Mis minna neid sittu lähhän püüdma? Nad on jo tored, ei kölba süa!" ö p p e e u s. Mõnni laidab perrekohta: waestd pöllub, tühhi assi!" 2

20 18 Kül sa püüdsid kaua aega, senni kui said kuulda: Kassi!" 10. Hobbone ja esel. Mees käis teed, suur hobbone ja pissoke esel temma kõrwas, kummagil omma korem kanda. Esel ei jõudnud ennam astuda, pällus hoost: Wötta ommeti nattokest minno koormast ennese selga, minna ei sa selle al mitte sammo ennam eddasi käidud!" Hobbone naeris wasto, löi taggant ülles. Esel läks weel wähhä maad, langes mahha, ots peäl! Perremees siddus surno eesli koorma ka hobbose selga, panni eesli nahka weel peäle. Siis ütles hobbone nuttes issiennese wasto: OH minna meleto loom, ei tahtnud nattokestgi eesli koormat kergitada, nüüd pean sedda terwelt kandma, ja eesli nahka ka weel peäle." Õppetus. Surem aitko pissokest meest, siis lähhäb assi korda. Kui sa ei aita, ussu toest, tulleb sul pahha kanda. 11* Karm (ronk) ja rebbane. Suur karen pu otsas, lihhatük nokka wahhel. Rebbane wahtis alt, köht tühhi, olleks ka hea

21 - 19 melega prukosti wötnud. Hüdis: Terre, aus suur lind, minna mötlen praego, et teie ollete leigest linnudest üllem ja illusam. Teid sünniks kül linnude kunningaks wallitseda, muudkui üks wigga peab kinni, et teil polle heält lodud!" Karen wihhastas, et temma laul ei piddand kölbama; aias nokka lahti, krooksus sure heälega kaks korda: Kroak! Kroak!" Lihhatük kukkus mahha, rebbane pistis suhho, kaddus kui wälk pude wahhele ärra. Õppetus. Ahne tühja auu peäle töstab warsi omma heäle, kautab, mis olli kä! Luggeja, kas olled se? 12. Pödder ja lõukoer. Pödder jöi Hallikast omma jänno ärra, seisis, wahtis wee peäle, näggi omma warri wee sees, ütles: Sarwed on mul arralissed, se on minno üllem au: jallad lialt penikessed, kuhho hakkab nende nou?" Korraga lõukoer jooksis metsast wälja, hakkas pödra taggaaiama. Kül siis Needsammad penikessed jallad, mis ta enne olli laitnud, peästsid tedda pea lõukoera hammaste eest, laggeda pöllo peäl. Agga, oh sedda kahjo! Mets tulleb wasto: pödra arralissed sarwed ei annud ennam eddasi joosta, ta jäi nendega kinni, jubba lõukoer warsi tagga järrel murdis ta mahha! 2*

22 6 p p e t u i. Kennest sa ei möttelnud, se on häddas abbiks sul: kenne peäle uskusid, sööb so silmad, kui üks kull! 13. Tekaiad ja karro. Kaks meest käisid möda metsateed, äiasid isse«keökes maggusat jutto. Korraga karro näikse kaugelt wastotullewad. Mehhed jooksma, teine pu otsa ülles, teine heitis mahha, teggi ennast surnuks, et ta teadis, karro furno külge ei putu. Wanna karruse kassuka kandja aias omma jörrinat, tulli liggi, nusutas stdda meest, kes pitkali maas, arwas tedda surnud ollewad, laks pahha näoga eddasi. Kui polnud ennam sedda nähha egga kuulda, tulli teine mees pu otsast mahha, küssis teist käest: No, wanna wadder, mis karro ka räkis sinno körwa sisse?" Teiye wasto: Ta räkis stdda, et ei pea mitte lootma nende födrade peäle, kes häddaaial omma seltsimeest mahhajätwad!" ö p p e t u s. Monnel mehhet libbe keel stnni kui sul päike paistab: agga warsi petja meel kui sul hädda peäle tulleb.

23 21 14» Koer ja lammas. Lammas läks kord koeraga tüllisst, ütles temma wasto: Sinna sööd öige muido leiba, ei te innimestele middagi head, ja perremees toidab sind igga pääw ommast käest. Meie lambad anname temmale ommeti millad, ja lihha, ja nahka, ning peame isse omma toidust wälja peält otsima. Ei sellega ei tahha meie mitte ennam rahhul olla!" Koer ütles: Sa j olle loom, mis sa muido augutad? Kui minna põlleks sui otsa teid wälja peäl karjatse kõrwas walwanud, -siis ep olleks teid wahhest mitte üht ainust ennam järrele jänud. Hunt olleks teid ammo keik nahka pannud!" õppetus. Ärra laida teise tö, igga mehhel omma waew: omma tö te truiste, igga ühhel omma leib. 15. Lõukoer ja hirekenne. Lõukoer maggas päwa paistel) pissokenne hirekenne tulli liggi, hüppas maggaja kehha peäle, walis seält. Korraga lõukoer ärkas ülles, hiir kukkus ta selja peält mahha, suur loom panni kap peäle!

24 Hirekenne palluma: Lasse lahti, aus suur lõukoer, ma tahhan sind tännada elloaeg!" Lõukoer naerates laskis lahti, ütles: Mis minnul kül abbi sinno tännamisstst? Iofe peäle!" Näddala pärrast lõukoer sure jämmeda wörgo sees kinni, mis küttimehhed temma püüdmisfeks ollid sallaja pude wahhele üllesajanud. Midda ennam ta kiskus, sedda hulleminne mässis ta ennast wörgo sisse kinni. Möiras, et mets köllas! Hirekenne kulis, jooksis kermeste liggi, hakkas wörgo nörid katki närrima, teine teise järrel, et agga sure loma jõudsad kappad keige essiteks lahti peäsid. Agga siis lõukoer wöttis mehhe modi kiskuda: Räh! ja Räh! nörid, paelad, köied, keik katki, tännas hirekest, et: Sinna ollid minno peastja! õ p p 't t u «. Rikkas, ärra pölga sa waese mehhe aitamist: waene wõib ka aidata, kui so peäle tulleb rist. 16. Hunt ja lambatal. Hunt läks jöe kalda äre joma, nääb, tük maad al pool jökke lambatalleke joob ka sestsammast jöest. Hall hüdis pahha näoga: Kurjateggia, miks sa mo jogiwet seggaseks teed?" Lambatalleke wastas: Kuida se wõib olla, min--

25 23 na seisan jo al pool jökke? Wessi joseb sinno jurest minno pole!" Mets wasto: Sa kurri loom olled mind pole aasta eest sõimanud!" Talleke kostis: Ei siis mind polnudgi weel Ma peäle lodud!" Paiowassikas kargas korraga peäle, karjus: /,Sinno issa wõi emma, üks nendest on mind söimanud!" Murdis lambatalle mahha! Õppetus. Hea naber, rahholinne, ennam wäärt kui kuld ja höbbe: rio töstja küllalinne on kui hirmus kurri többi! Moisto sannad. Waene sööb, kui tal kä, rikkas sööb, millal tahhab. Körtsi tobi kätte on ennam ärrauppunud, kui sure merre sisse. Naene kannab pölle sees rohkem maia uksest 'wälja, kui mees wankriga wõib oue wärrawast sisse tua. Wooras on kui kalla, jääb ta kauaks, haiseb. Laenatud rahha maksa naerates kätte. Kes rägib, se külwab, kes kuled, se leikab. Olle wait, kui sa annad, agga rägi, kui sulle antakse.

26 24 Kes tühja asja ostab, peab tarwilist asja müma! Kassipojal nalja assi, hirekessel silmawessi! Kotka silmad mailma asjal, mülti silmad waimo asjal. Laiskus on kui ellawa innimetzst mahhamatminne. Kahjo, kui südda seal, kus jallad peawad ollema! Kaew euba^, põlle kanno wallada öied närtsiwad. Künal se peale lodud, ct peab walgust andma. Kui ommas kökis põlle tuld, lähhäme külla» mehhe kögi jurest toma. Sestnnane ürrikenne mailma ello on tullewa iggawesse ello wasto arwata, nago üks ainus wee tilgakenne sure otsata merre wasto. Tehke Issanda teeraad tassaseks. * Kirmes seisab pu jure külges. Iodikud ei pea taewariki pärriwa. Karda, ussu, pällu, tänna Issandat. Kui südda pölleb, siis Issand tulleb.

27 25 Röömsat andjat armastab Jummal. Mo nimme panne ülles so ello kirjasse. Õnnis on, kes leiba sööb Jummala rikis. Issand, jä meie jure, öhto jõuab, pääw werib. Mo ellopawad on kui üks kämle laius Sinno ees. Sinno katte annan minna omma waimo. Ärra karda mitte, sinna pissoke karjoke. Hommiko palwe. Issand, te lahti mo uled, siis peab mo su sinno kitust kulutama. Lo mulle, Jummal, üks puhhas südda, ja uenda mo sees kindla waimo. Sinno hea waim,juhhatago mind tassaft tee peäle. Amen. Palwe enne sömaaega. Keikide silmad lootwad, Issand, sinno peäle, ning sinna annad neile nende röga ommal aial. Sinna teed lahti ommad helded ja rohked käed, ja toidad keik, mis ellab, hea melega. Amen. Palwe parrast sömaaega. Tännage Issandat, sest temma on helde, ja temma heldus kestab iggawest. Amen.

28 26 Dhtopalwe. Wata, ei se tukku egga uinu maggama, kes Israeli hoiab. Sinno katte pannen ma tallele omma waimo, sa olled mind lunnastand, oh Jehowa, sa töe Jummal. Iggaüks, kel öhk on, se kiitke Iehowat. Halleluja. Amen. Laul. Hoia meid ja õnnista omma kalli armoga: sinno palle õnnistus olgo meie walgustus. Anna omma rahho ka iggapääw ja löpmatta, siis wiib pühha Waim meid töest Iesu hölma iggawest. Amen, Amen, Amen, Iesu nimme kiitkem, meie Issand olled sa, * essimenne, wiimne ka. Kui üks ainus salm saab lauldud, siis on ta nenda: Hoia meid ja õnnista omma kalli armoga: omma pallet tötzta nüüd, kui me läh'me lauldes siit.

29 27 24 laulo wisi. Punseli wähhema nodiramato nummer. Mo südda! ärka ülles... Oh Jesus Kristus! tulle sa,. Jesus, tulle minnule... So hing, oh Jesus! tehko mind Ma tullen taewast üllewelt, Nüüd Jummalale auustust.. Kes Jummalat ni lasseb tehha,. Au, kitus olgo iggawest... Jummal, Ma ning taewa Loja. Armas Jesus! awwita,.... Oh! wõtkem Jummalat.... Nüüd hing'wad innimessed, Hinge peioke, Helde Jesuke!.. Sull', sull' Jehowa! tahhan laulda Nüüd paistab meile kauniste.. Nüüd on se pääw jo lõppenud Mo ello Kristus isse, mo kasso Ärka ülles minno südda... Tulge ristiinnimessed.... Jesus, surma ärrawoitja,... Minno südda, römustelle... Jesus, önnisteggia, On mo lotus. Oh Jesus! üllem abbimees... Hoia meid ja önnista. (Omma wisil.) surrema

30 28 Rnhhikenne Katekismus (lastele essimesfeks öppetusstks). Gsfimenne Peatük. Iummala kümnest kässust. Essimenne Käsk. Sul ei pea mitte teisi Iummalaid ollema minno körwas. Teine Käsk. Sinna ei pea mitte Iummala omma Issanda nimme ilma asjata suhho wötma; sest Issand ei jätta tedda nuhtlematta, kes temma nimme kurjaste prugib. Kolmas Käsk. Sinna pead pühhapäwapühhitsema. Neljas käsk. Sinna pead omma issa ja omma cmma anustama, et sinno kässi hästi käib, ja sinna kaua ellad ma peäl. Wies Käsk. Sinna ei pea mitte tapma. Kues Käsk. Sinna ei pea mitte abbiello ärrarikkuma Seitsmes Käsk. Sinna ei pea mitte warrastama.

31 29 Kahheksas Kask. Sinna ei pea mitte üllekohhut tunnistama omma liggimesse wasto. ühheksas Käsk. Sinna ei pea mitte himmustama omma liggimesse kodda. Kümnes Käsk. Sinna ei pea mitte himmustama omma liggimesst naest, sullast, ümmardajat, weiksid, egga muud, mis temma pärralt on. Mis ütleb nüüd Jummal keikist neistfinnatfist käskudest? Temma ütleb nenda: Minna se Issand, sinno Jummal ollen üks wägga wihhane Jummal, kes wannematte pattud nuhtleb laste kätte, kolmandamast ja neljandamast põlwest sadik neile, kes mind wihkawad. Agga neile, kes mind armastawad, ja minno kässud peawad, teen minna head tuhhandest põlwest sadik. %i Teine Peatük. Puhhast Ristius sust. Essimenne Õppetus. Lomisstst. Minna ussun Jummala se Issa, keigewäggewama taewa ja Ma Loja sisse.

32 Teine - SO Õppetus. Arralunnastamisfest. Minna ussun Iesusse Kristusse Jummala aino Pöia meie Issanda sisse, kes on sadud puhhast Waimust, ilmale todud neitsist Mariast, kannatanud Pontsiusse Pilatusse al, risti lödud, surnud ja mahhamaetud, alla läinud pörgohauda, kolmandamal päwal jälle üllestõusnud surnust, üllesläinud taewa, istub Jummala omma keigewäggewama Issa parremal kael, seält temma tuileb kohhut mõistma ellawatte ja surnutte peäle. Kolmas Õppetus. Pühhitstmisstst. Minna ussun pühha Waimo sisse, üht pühha ristikoggodust, pühhade ossasamist, pattude andeksandmist, lihha üllestõusmist ja iggawest ello, Amen. Kolmas «peatnk. Puhhast Issa meie Palwest. Issa meie, kes sa olled taewas, pühhitsetud sago sinno nimmi, tulgo meile sinno riik, sinno tahtminne sündko kui taewas, nenda ka Ma peäl, meie iggapäwast leiba anna meile tännapääw, ja anna meile andeks meie möllad, kui meie andeks anname omma wölglastele, ning ärra sada meid mitte kiusatussesissewaid peästa meid ärra sest kurjast; sest sinno pärralt on se riik, ning se wäggi, ning se au iggaweste. Amen.

33 31 Neljas Peatük. Pühhast Ristmissest. Minge ja öppetage keik rahwast, ja ristige neid Iummala se Issa, ja se Pöia, ja se pühha Waimo nimmel. Kes ussub, ja kedda ristitakse, se peab önsaks sama, agga kes ei ussu, tedda peab hukka mõistetama. Wies Peatük. Pühhast Altari Saakramentist. Meie Issand Iesus Kristus stl öfel, mil tedda ärraanti, wöttis leiba, tännas, murdis ja andis omma Iüngrittele ja ütles: wötke, söge, se on minno ihho, mis teie eest antakse, sedda tehke minno mällestusseks. Selfammal kombel wöttis temma ka karrika parrast öhto sömaaega, tännas ja andis omma Iüngrittele ja ütles: Wötke, jõge keik seält seest, sesinnane karrikaö on se uus seadus minno werres, mis teie ja mitme eest ärrawallatakst paltude andeksandmiseks; sedda tehke, ni mittokord, kui teie sest jote minno mällestusseks.

34 - 32 Numrid Üks 1 on kord 3 on kord 4 on «ks. 5 kord 5 on ' kord 6 on _ kord 7 on kord 8 on kord 9 on kord 10 on

35

36

~vf B/ :-. h^7\< : \

~vf B/ :-. h^7\< : \ ~vf B/ :-. h^7\< : \ Rm-ite^u kink lyjw ABD- W i» HiViife luggemisse vamat. mmmmmmmmm mmm!: iül Peenus, 1S65. Trüttitud ja müa W. Pormi jures. ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu igi 55" abdeg

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud. 1867. Ühheksas jaggo. Tallinnas. Trükkitud J. H. Gresseli kirjadega.

Rohkem

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler.

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie >^> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Nende Märkide ftlletammm Pärrast ma ilmalomist Pärrast wee upputamni

Rohkem

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^ weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^''' A A t(: Heäleta tahhed. bpdtjahklmnrssw Ramato

Rohkem

Ö2

Ö2 Ö2 TrüMtub Undworsft Kirjadega. Msi Eesti-Ma Rahwa Kale n d e r, >t> ii: (p 1782 Utöta peäle, pärrast meie WOMl ZWW WWW Sundimlsi. K7S Pärrast sidda lallist IEsusse Kristusst ^Andimist,on tannawo fe *782*

Rohkem

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. #

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Hea külwada ning istutada. Hea lapsi woörutada. x Sedda,

Rohkem

V/3>>& ^ / * >

V/3>>& ^ / * > V/3>>& ^ / * > J&s 3ssti-Ma Rahwa ^al end eht Taht 1796. Wsta peäle, pärrast mtfc^ - Zsülnda IEfusfe Kr istusse. Sündimist. *Š-rtM trükkitud Lindworsse Kirjadega. Parrast sedda sündlmizl, on ta«aasta.

Rohkem

J7U.

J7U. J7U. Ecsti-Ma Rahwa alender, eht cht- 174 inat Aast«peäle pärrast lnele Islanda IEstlSfe IlristuSse Sündimist. ^?> «^> «*?> ''S* W5^

Rohkem

yv//

yv// yv// M5.6 $$tuwlä Rahwa Kalender ehk. ; Trükkitud, iindforöse Kirjadega. 17 8 9* v ^ ^ Aasta peäle, pärrast meie Issanda 3C Sündimist. Pärrast sedda ÜiMst 9 fu$fc ÜWÄitfft sündimlll, «m tännawo se 178*

Rohkem

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallinnas Trükkis Joan Köler. mistawa ITfusst Kr Pärrast

Rohkem

/y?8.

/y?8. /y?8. MiMa Rahwa e Ht WülMt l?48. 9Ja&a peäle pärrast mele Issanda IEfusst Kristusfe ÜnbiMist. *&* *T> uff\ *6*>

Rohkem

//?/.

//?/. //?/. M s Eesel«Ma Rahw«Kalender Tght-Ramat Aasta peäle, pärrast mek *f Sundimist. Trükkitud Undworsse Kirjadega. kallist Mmsie Kr:stnS< Pärrast ma-ilma lomisi 573 ' Parrast Lutterusse oige Usso ülleswõtmist

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^ Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i v^> i&\ ygs Tallinnas Trükkis Ickb Joan Köler. Parrast

Rohkem

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf Eesti-Ma Rahwa ? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf sekrisku *' se 1745.

Rohkem

/ /

/ / / / MS Eesti-^MaRahwa ehk v i 1799. Aasta peäle, parrast mcie sanda IEstt Sündimist. -istu'< minna*., ^.rükkitud Lindworsfe Kirjadega. Päwast sedda kallist Parrast ma-ilma lomist - - 5748 Pärrast Luterusse

Rohkem

b Лг

b Лг b Лг J/F't. ^» ** ABD - Ramat. Tallinnas. 4837 Aastal. Trükkitud Lind worse kirjadega. ^ oprssstlllw> AB DEG H IKL MNOPHSTUW. A. a, aa, a, aa, ae, ai, ae, ay au C. e, ee, ca, ca, ei J. i, ii, ia, iu. >.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

A rlicv^ 241

A rlicv^ 241 A rlicv^ 241 w A B D nink weikenne luggemisse ramat Tarto ma rahwa tullus Keiscrlikko Tarto sure koli, ramato kohto lubbaga. Halega tähhe «t t a e i o u ao Häleta tähhe bpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja weikesse

Rohkem

< ' ; /.

< ' ; /. < ' ; /. Ä '*? A^4 / %/ A B nink iikenne luggemisse ramat o taxto ma ral>wa tullus Keiferlikko Tarto sure k ramato kohto lubbaga. Halcga tähhe a e i o u ab Häleta tähhe vpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja wäikesse

Rohkem

' m. F ^ «

' m. F ^ « ' m. F ^ « 01 AVD ehl esfimeme luggemisfe!«lirjotamisfe varnal. «bdeghijllmn ABDEGHIKLMN» p r s f st t u w. O P R S T U W. A a aa ä ää äe äi ae ai au E e ee ea eä ei J i ii ia iu O o oo ö öö oö oe oi öi

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

/ / ^ t

/ / ^ t / / ^ t ABD-Ramat. abdeghi jklmnop rsssttuw. ABDGGHIKL MNOPRSTUW. Tähhed, mis Kixjotajad prukiwad: a n i * A / m n a v u e 6 o p r 4 e & M j 1 tv-. ä, & ü. zr % \m Jteü. Tallinnas, ^^1M^Ä\ trükkitud Gresseli

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Ч -

Ч - Ч - UBD eht lugema opmise raamat..3 3 -Я Neljas trükk. Jurjewi lima«1904. Trükitu Ed. Mäesepp'a raanmtukaupluse kuluga. Къ папечатанію этой кнпгп со стороны Лифл. Ев. Лютер, консисторіи препятствій не

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет

am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет U»du ejfe, tempefitvi nun urn rollere de conveniens

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

*v

*v *v / M a^ ,A B D E G H^ze^ M'!N O P R S T U W. [&. aa, ä, ää, äe, äi, ae, ai, au. E. ee, ea, ea, ei. I.n,m. 0* oo, ö, öö, oo, öe, oi, oi, w: Utt ü üü ui ^lbdeohiklmnoprvtuw. Ab, eb, ib, ob, ub. da, be,

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

väike sulane 2014SEPTEMBER.indd

väike sulane 2014SEPTEMBER.indd SÕNAD JA TEOD + EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI SEPTEMBER 2014 NR 10/30 Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat 22:13 Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem