C(2010)6619/F1 - ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C(2010)6619/F1 - ET"

Väljavõte

1 ET ET ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel K(2010) 6619 lõplik KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr /..., , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega ET ET

3 SELETUSKIRI 1) ETTEPANEKU TAUST Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Euroopa Parlamendi ja nõukogu energiamärgistust käsitlev uuesti sõnastatud direktiiv 1 annab komisjonile volituse võtta vastu delegeeritud õigusakte energiamõjuga toodete kasutamise ajal energiatarbimise ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses. Selle alusel nõutakse, et komisjon võtaks kõnealused meetmed vastu selliste toodete jaoks, mille puhul oleks võimalik märkimisväärselt energiat ja (kui see on asjakohane) muid ressursse säästa ning mille puhul on samaväärsete funktsioonide täitmisel olemas mitmeid erinevaid tõhususnäitajaid. Televiisorite tehnilise, keskkonnaalase ja majandusliku analüüsi (edaspidi ettevalmistav uuring ) 2 ning sellele järgnenud mõju hindamise käigus leiti, et mõlemad tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt peavad televiisorid olema hõlmatud energiamärgistust käsitleval uuesti sõnastatud direktiivil põhineva delegeeritud õigusaktiga. Televiisorite keskkonnamõju ELis on märkimisväärne ning see on peamiselt seotud elektritarbimisega kasutusetapis. Suureneb nii televiisorite arv kui ka nende keskmine ekraani suurus. Teisest küljest ei ole usaldusväärne ja kergesti mõistetav teave nende elektritarbimise kohta tarbijatele kättesaadav, mille tulemuseks on ebapiisav turu läbipaistvus ning vähene stiimulite hulk tootjatele väiksema energiatarbimiseni viivate tehnoloogiate rakendamiseks. Algatuse eesmärk on seega luua televiisorite ühtlustatud energiamärgistuse ja standardse tootekirjelduse süsteem, mille abil luuakse turul läbipaistvus ja stiimulid uuendusteks. Ökodisaini ja energiamärgistuse poliitikaid 3 käsitlevate meetmete mõju hindamise tulemusena prognoositi, et energiamärgistus säästaks aastaks igal aastal vähemalt 15 TWh elektrit lisaks nendele säästudele, mida prognoositakse tulenevalt komisjoni määrusest (EÜ) nr 642/2009, millega määratakse ökodisaini nõuded televiisoritele 4. Üldine taust Ettevalmistava uuringu raames selgus, et televiisorite keskkonnatoime parandamisel on kõige tähtsam nende elektritarbimine sisselülitatud olekus, ja turul on tulusaid tehnoloogiaid, mis viivad võrdväärse funktsionaalsusega toodete elektritarbimise märkimisväärse vähenemiseni. Kõnealused tehnoloogiad ei ole üksnes turujõudude mõjul turgu piisavalt hõivanud tulenevalt järgmistest asjaoludest: televiisorite elektritarbimine ei ole olnud tarbijate ostuotsuste langetamisel määrav tegur; saadaval ei ole kergesti juurdepääsetavat ja kergesti arusaadavat teavet elektritarbimise, sellega seotud jooksvate kulude ja võimalike elektrisäästude kohta ELT L 153, , lk 1. Saadaval aadressil SEK(2009) 1011, saadaval aadressil ELT L 191, , lk 42. ET 2 ET

4 ning kõnealustest küsimustest ollakse vähe teadlikud; tootjatel on elektritarbimise optimeerimiseks vähe stiimuleid. Sellest tulenevalt ei kasutata tihti tulusaid võimalusi televiisorite energiatõhususe parandamiseks. Olemasolevad algatused ELi ja liikmesriikide tasandil ei paranda eeldatavasti seda turutõrget. Täiendavaid erimeetmeid võtmata suureneb ELi 27 liikmesriigis televiisorite eeldatav elektritarbimine peamiselt tulenevalt suuremate ekraanide kasutamisest ja müüdud ning kodumajapidamistesse paigaldatud televiisorite arvu suurenemisest ligikaudu 60 TWh-lt aastal TWh-le aastal. Eeldatakse, et üksnes komisjoni määruses (EÜ) nr 642/2009 sätestatud ökodisaini nõuded televiisorite sisselülitatud seisundis ja ooteseisundis elektritarbimisele ei vii aastaks elektritarbimise vähenemiseni 28 TWh võrra. Sellest tulenevalt on vajalik täiendav ELi tegevus ning eeldatavasti viib uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivil põhinev energiamärgistuse kava aastaks vähemalt 15 TWh täiendava elektrisäästuni ning energiamärgistuse ja komisjoni määruses (EÜ) nr 642/2009 sätestatud ökodisaini nõuete koostoimel väheneb aastane elektritarbimine aastaks vähemalt 43 TWh võrra. Ettepaneku valdkonnas kehtivad õigusnormid Lisaks komisjoni määrusele (EÜ) nr 642/2009 käsitlevad televiisorite keskkonnatoimet järgmised meetmed: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 6 ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari aasta direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes 7 ; komisjoni 12. märtsi aasta otsus 2009/300/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid teleritele 8 ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta direktiiv 2006/95/EÜ, teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 9. Kooskõla ELi muude põhimõtete ja eesmärkidega Uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiiv on oluline vahend aastaks ELi Millest 130 TWh on elektritarbimine sisselülitatud seisundis ja 2 TWh on elektritarbimine ooteseisundis / väljalülitatud seisundis. EÜT L 37, , lk 24. EÜT L 37, , lk 19. ELT L 82, , lk 3. ELT L 374, , lk 10. ET 3 ET

5 energiatõhususe 20 % võrra suurendamise eesmärgi saavutamiseks ja selle rakendamine on energiatõhususe tegevuskava 10 üks prioriteetidest. Lisaks sellele aitab uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivi rakendamine kaasa kasvuhoonegaaside vähendamise alaste ühenduse eesmärkide saavutamisele. Televiisorite energiamärgistuse delegeeritud määrus panustab märkimisväärselt kõnealusesse protsessi. See on samuti kooskõlas säästva tarbimise, tootmise ja tööstuse poliitika tegevuskavaga. Lisaks sellele rõhutatakse Euroopa majanduse elavdamise kavas 11, et üheks peamistest prioriteetidest on energiatõhusus ja täpsemalt suure energiasäästupotentsiaaliga toodete nagu näiteks selliste televiisorite kiire kasutusele võtmine. 2) KONSULTEERIMINE HUVITATUD ISIKUTEGA JA MÕJU HINDAMINE Konsulteerimine huvitatud isikutega Konsultatsioonimeetodid, peamised sihtvaldkonnad ja vastajate üldiseloomustus Ettevalmistava uuringu algusest peale konsulteeriti ekspertide ja sidusrühmadega ning energiamärgistust käsitleti koos ökodisaini nõuetega ökodisaini raamistikku käsitleva direktiiviga 2009/125/EÜ 12 loodud ökodisaini nõuandefoorumil. Nõuandefoorum koosneb liikmesriikidest pärit ekspertidest ja tasakaalustatud sidusrühmade esindajatest, s.o keskkonna- ja tarbijasektori valitsusevälistest organisatsioonidest, jaemüüjatest ja tootjatest. 16. oktoobril aastal toimunud nõuandefoorumil esitlesid komisjoni töötajad töödokumenti, milles soovitati televiisoritele energiatõhususe paremusjärjestuse kehtestamist aasta märtsis kinnitas regulatiivkomitee vana energiamärgistuse direktiivi 92/75/EMÜ alusel televiisorite energiamärgistust käsitleva komisjoni direktiivi eelnõu, mille Euroopa Parlament lükkas kontrolli käigus tagasi peamiselt märgise kujundusega (energiatõhususe klasside nimed) seotud alustel. Uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivi täiendava delegeeritud määruse eelnõu osas konsulteeriti aasta veebruaris ja märtsis ekspertidega. Eelnõu on koostatud regulatiivkomitee poolt aasta märtsis kinnitatud eelnõu alusel, kuid sisaldab uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiiviga nõutud uusi elemente, sh märgiste muudetud kujundust (energiatõhususe klasside parem nimetamine kui nimetus energiatõhususe klass A ). Lisaks sellele soovitati energiatõhususe paremusjärjestuse nihutamist ühe klassi võrra edasi, mille tulemusena saaks aasta märtsi eelnõus välja pakutud energiatõhususe klassist A energiatõhususe klass B. Kõik asjakohased töödokumendid saadeti ekspertidele ja sidusrühmadele ning avaldati komisjoni CIRCA süsteemis koos sidusrühmadelt kirja teel laekunud kommentaaridega. Lisaks sellele arutati algatust mitmel korral komisjoni töötajate kohtumistel sidusrühmade ja liikmesriikidega ning samuti rahvusvaheliste partneritega, näiteks Ameerika Ühendriikide (eelkõige California), Jaapani ja Austraaliaga, ning IEA (lõppkasutajate tõhusate elektriseadmete rakenduslepingu) raames. Delegeeritud määruse eelnõust teavitati WTOd / tehniliste kaubandustõkete lepingu osalisi, et ei KOM(2006) 545. KOM(2008) 800. ELT L 285, , lk 10. ET 4 ET

6 kehtestataks kaubandustõkkeid. Vastuste kokkuvõte ja nende arvessevõtmine Üldjoontes on uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivil põhineval televiisorite energiamärgistuse kaval kõigi sidusrühmade ja liikmesriikide toetus. Delegeeritud määruse eelnõu hiljutise konsulteerimise raames saadi aasta veebruaris ja märtsis allpool toodud võtmeküsimusi käsitlevad vastused. Energiatõhususe paremusjärjestus Valdav enamus tagasisidet andnud liikmesriikidest, keskkonna- ja tarbijasektori valitsusvälistest organisatsioonidest soovitasid täiendada energiatõhususe paremusjärjestust ühe klassi võrra, s.o täiendada seda kahe klassi võrra võrreldes regulatiivkomitee poolt aasta märtsis kinnitatud eelnõuga, kuna uusimate saada olevate turuandmete kohaselt kuuluvad kaks mudelit aasta veebruaris soovitatud paremusjärjestuse alusel juba praegu klassi A+. Lisaks sellele tuleks turu kiire ülemineku edendamiseks muuta energiatõhususe klasside vahemik parem kui A väiksemaks. Televiisoritootjate tööstusliit ja mitmed väiksemate tootmis-/müügimahtudega televiisoritootjad olid sisukohal, et võrreldes regulatiivkomitee poolt aasta märtsis kinnitatud eelnõuga oleks ühe klassi lisamine vastuvõetav, kuid kahe klassi lisamine oleks liiga ambitsioonikas. Viimasel juhul kartsid väikeste tootmis- /müügimahtudega tootjad, et neil oleks raskusi algsete seadmete tootjatelt kõrgemaid energiatõhususe klasse võimaldavate paneelide hankimisel, kuna tehnika tasemel paneelid võivad muutuda eelisjärjekorras kättesaadavaks suuri paneelide koguseid tellivatele tootjatele. Selle tulemuseks võib olla väikeste tootmis-/müügimahtudega tootjate ebasoodne olukord turul. Ülejäänud sidusrühmad ja liikmesriikide esindajad ei pidanud seda siiski üldjuhul kahe klassi võrra täiendamisest loobumiseks mõjuvaks põhjuseks. Lisaks sellele viib mudelite paremate energiatõhususe klasside saavutamiseks ümberkavandamine väikeses mahtus tarnijate korral suuremate kuludeni toote kohta, mille tulemuseks on veelgi ebasoodsam konkurentsiolukord võrreldes suures mahus tarnijatega. Delegeeritud määrus järgib soovitust täiendada energiatõhususe paremusjärjestust ja vähendada energiatõhususe klasside parem kui A vahemikku, mille tulemusena on klasside A ja B saavutamise jaoks vajalik energiatõhususe indeks nüüd 0,30 ja 0,42, võrreldes aasta märtsis kinnitatud eelnõu väärtustega 0,50 ja 0,64. Võttes arvesse energiamärgistuse direktiivi artikli 10 punkti 3, milles nõutakse, et komisjon hindaks õigusakti mõju ka tootjate kuludele ja konkurentsivõimele, täiendatakse energiatõhususe indeksi paremusjärjestuse skaala keskmist osa võrreldes aasta märtsis kinnitatud eelnõuga ainult ühe klassiga, samas kui kõige madalama energiatõhususe klassi G piir on energiatõhususe indeksi 1,00 juures. Ajastamise suhtes olid tarnijad seisukohal, et energiatõhususe klasse A+ kuni F, A++ kuni E ja A+++ kuni D kujutavate märgiste vormingu kasutuselevõttu tuleb edasi lükata, kuna esimest märgise vormingut tuleks hakata kohaldama aasta pärast. Delegeeritud määruses võetakse seda muret arvesse ja nõutakse märgise vorminguid A+ kuni F, A++ kuni E ja A+++ kuni D vastavalt 2014., ja aastast. ET 5 ET

7 Lisaks sellele taotlesid väikeses mahus tarnijad, et energiatõhususe indeksi arvutamisel võetaks arvesse sisseehitatud kõvakettaid ja lisatuunereid nendega saadavate lisafunktsioonide või -teenuste tõttu ja nende võimalike keskkonnatoimega seotud eeliste tõttu võrreldes olukorraga, kus lisafunktsioone täidavad eraldi välised seadmed. Sisseehitatud lisafunktsioonide kõrvalejätmine mõjutaks peamiselt väikeses mahus tarnijaid, sest selliste põhimõtetega projekteeritud mudelid on just väikeste tarnijate pärusmaa. Seepärast sisaldavad energiatõhususe indeksi arvutused täiendavat 4 vatti sisseehitatud kõvaketaste jaoks ning 4 vatti ühe (või mitme) täiendava sisseehitatud tuuneri jaoks. Märgise suurus Esitati mõned seisukohad selle kohta, et märgise soovitatud suurus oleks väiksemate ekraanide jaoks liiga suur ning tuleks luua väiksem märgis. Teisest küljest on soovitatud suurus minimaalne suurus, mis võimaldab lõppkasutajatel märgist ära tunda ja selle sisu lugeda. Sellest tulenevalt suurust ei muudetud, kuid 32tollisele ekraanidiagonaalile vastavatest ekraanidest väiksemate ekraanisuuruste korral võib valge tausta asemel kasutada läbipaistva taustaga märgist. Ajastamine Tootjad ja jaemüüjad rõhutasid, et uue märgise esimese rakendamiskuupäeva (12 kuud pärast ELTs avaldamist) ning reklaamides ja tehnilistes reklaammaterjalides uute energiatõhususe klasside kohustusliku esitamise kuupäeva vahele peab jääma vähemalt neli kuud kestev üleminekuperiood. Kõnealune üleminekuperiood on neile vajalik oma reklaammaterjalide, kataloogide või veebisaitide kohandamiseks ja avaldamiseks. Sellest tulenevalt on delegeeritud määruse eelnõusse lisatud kõnealune ajapiirang. Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine Asjaomased teadus-/erialavaldkonnad Ettevalmistavas uuringus tehti energiamärgistuse kava loomiseks vajalik analüüs. Analüüsi tegi asutuseväliste nõustajate konsortsium komisjoni energeetika peadirektoraadi (DG ENER) nimel. Peamised organisatsioonid/eksperdid, kellega on konsulteeritud Ettevalmistav uuring toimus avatud protsessina, kus võeti arvesse eri sidusrühmade, sealhulgas tootjate ja tootjaorganisatsioonide, valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, tarbija- ja jaemüügiorganisatsioonide, ELi/EMP liikmesriikide ekspertide ning rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu näiteks Rahvusvahelise Energiaagentuuri panust. Meetme eelnõust teavitati WTOd tehniliste kaubandustõkete lepingu raames. Saadud ja arvessevõetud arvamuste kokkuvõte Märkimisväärseid pöördumatute tagajärgedega riske ei ole nimetatud. Ettevalmistava uuringu raames tehtud tehnilisele, turu- ja majandusanalüüsile tuginedes anti soovitusi ökodisaini nõuete ja energiamärgistuse kohta. Nendest ET 6 ET

8 soovitustest lähtudes esitati nõuandefoorumile võimalikud energiatõhususe klassid üldsusega konsulteerimiseks. Eksperdiarvamuste avalikustamiseks kasutatud vahendid Ettevalmistava uuringu jaoks loodi spetsiaalne veebisait, kus avaldati korrapäraselt vahetulemusi ja täiendavaid asjakohaseid materjale, et saada sidusrühmadelt õigel ajal nõuandeid ja arvamusi. Lõpparuannetes on loetletud sidusrühmade kirjalikud märkused. Uuringu veebisaidile viidati nii transpordi ja energeetika peadirektoraadi (nüüd energeetika peadirektoraat (DG ENER)) kui ka ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaitidel. Mõju hindamine Tehti mõju hindamine ja käsitleti mitmeid võimalusi televiisorite keskkonnamõju parandamiseks, eelkõige seoses nende elektritarbimisega sisselülitatud seisundis: võimalus 1: ELi meetmeid ei võeta; võimalus 2: isereguleerimine; võimalus 3: ainult televiisorite energiamärgis; võimalus 4: ainult ökodisaini nõuded; võimalus 5: ökodisaini nõuete ja energiamärgise kombinatsioon. Võimalustest 1 kuni 4 loobuti, kuna nimetatud võimaluste tulemuseks oleks ainult piiratud ulatuses turu läbipaistvus, tarbijate teadlikkus ja stiimulid uuendusteks. Seega jätkuksid turutõrked ja energiatõhususe täiendused/uuendused toimuksid soovitust aeglasemal kiirusel. Võimaluses 5 kirjeldatud praegu saada oleva tulusa tehnoloogia abil saavutatavad täiendused hõlmatakse ökodisaini nõuete kehtestamise kaudu ning samal ajal luuakse energiamärgistuse teel stiimulid uutesse energiatõhusatesse tehnoloogiatesse investeerimiseks ja edendatakse nende turulejõudmist, mis tagab kiire turu ülemineku. Alamvõimaluste mõju analüüs viib järeldusele, et ökodisaini nõuete ja energiamärgistuse kombinatsiooni tulemused on järgmised: energiamärgistuse süsteemiga muudetakse turg tarbijate jaoks läbipaistvaks ja tootjatele antakse stiimulid energiatõhususealastesse uuendustesse investeerimiseks; ökodisaini nõuetega suunatakse kasutama tulusaid võimalusi sisselülitatud seisundis elektritarbimise vähendamiseks; ühendatud mõju tulemusel toimub turu üleminek ja aastaks saavutatakse sisselülitatud seisundi elektritarbimise osas märkimisväärne iga-aastane energiasääst 43 TWh (mis on suurem kui Rumeenia elektritarbimine), kui eeldada, et energiamärgistuse mõjul saavutatakse elektritarbimise 4 %line vähenemine aastas; see vastab CO 2 heite vähenemisele 17,2 Mt võrra, võrreldes praeguse olukorra jätkumisega, mille puhul sisselülitatud seisundi elektritarbimiseks võib prognoosida ET 7 ET

9 130 TWh aastal; luuakse selge õigusraamistik, mis tagab ausa konkurentsi; tootjate ülemääraste koormuste vältimiseks ja neile ainult väikeste täiendavate kulude põhjustamiseks on ette nähtud üleminekuperioodid, millega võetakse nõuetekohaselt arvesse uute mudelite kavandamise tsükleid, innovatsioonitegevuse kiirust ja asjakohaste investeeringute tasuvust. 3) ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG Kavandatud meetmete kokkuvõte Meetmetes sätestatakse uued kohustuslikud teavitamisnõuded televiisoreid turule toovatele tarnijatele ja müügikohas või kaugmüügi (näiteks kataloogide või Interneti) teel televiisoreid pakkuvatele edasimüüjatele. Üksikasjalikud nõuded vastavad uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivis toodud sätetele, sh energiamärgise vormingu osas. Eelkõige ühtlustatakse kohaldamisala komisjoni määruse (EÜ) nr 642/2009 kohaldamisalaga, mis hõlmab televiisoreid (koos müüdud kuvar ja tuuner) ja televiisorimonitore (ainult kuvar), kaasamata arvutikuvareid. Energiatõhususe paremusjärjestus määratakse kindlaks energiatõhususe indeksi alusel allpool toodud viisil. Energiatõhususe klass Energiatõhususe indeks A+++ (kõige tõhusam) EEI < 0,10 A++ 0,10 EEI < 0,16 A+ 0,16 EEI < 0,23 A 0,23 EEI < 0,30 B 0,30 EEI < 0,42 C 0,42 EEI < 0,60 D 0,60 EEI < 0,80 E 0,80 EEI < 0,90 F 0,90 EEI < 1,00 G 1,00 EEI Energiatõhususe indeks on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 642/2009 ja see oleneb peamiselt televiisori sisselülitatud seisundis mõõdetud elektritarbimisest ja selle ekraanipinnast. ET 8 ET

10 Märgise esialgne kohustuslik kujundus kasutab skaalat A G, aga kui tootja saab järjestuses parema koha, näiteks A+, siis võib seda märgisel näidata. Kohustuslikku vormingut täiendatakse kolmeaastaste vahemikega alates aastatest 2014, 2017 ja 2020 ning märgisele tuleb vastavalt lisada täiendavad energiatõhususe klassid A+, A++, A+++ ja vastava energiatõhususe klassi värvikoodi kohandatakse madalama suunas. Konkreetse mudeli koht energiatõhususe paremusjärjestuses jääb siiski muutumatuks. Turujärelevalve käigus kasutatavad mõõtmisviisid ja kontrollimenetlus on täielikult kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 642/2009. Õiguslik alus Delegeeritud määruse eelnõuga rakendatakse uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivi, eriti selle artiklit 11, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 194. Subsidiaarsuse põhimõte Erinevate energiamärgistuse meetmete kehtestamine televiisoritele eri liikmesriikides takistaks kaupade vaba liikumist ELis. Seega tuleb need meetmed ühtlustada. Seepärast on subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt vaja võtta kõnealune meede vastu ELi tasandil. Proportsionaalsuse põhimõte Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev meede kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks. Vahendi valik Kavandatav vahend: delegeeritud määrus. Kavandatud meetme vorm on komisjoni delegeeritud määrus (vastavalt uuesti sõnastatud energiamärgistuse direktiivile), sest meetme eesmärke saab kõige tõhusamalt saavutada kogu ELis täielikult ühtlustatud nõuetega (sh õigeaegne jõustumine), mis tagavad nendele vastavate televiisorite vaba liikumise. 4) MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta ELi eelarvet. 5) LISATEAVE Ülevaatamis-/läbivaatamis-/aegumisklausel Ettepanek sisaldab ülevaatamisklauslit. Mõju kaubandusele Meetmest teavitati WTOd / tehniliste kaubandustõkete lepingu osalisi, et ei kehtestataks kaubandustõkkeid. Euroopa Majanduspiirkond ET 9 ET

11 Kavandatavas õigusaktis käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonnaga seotud küsimust, mistõttu tuleks seda kohaldada ka Euroopa Majanduspiirkonnas. ET 10 ET

12 KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr /..., , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse nõukogu Euroopa Parlamendi ja direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, 13 eriti selle artiklit 10, ning arvestades järgmist: (1) Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, millel on märkimisväärne energiasäästupotentsiaal ja suur tõhususnäitajate erinevus sama funktsionaalsuse korral. (2) Televiisorites kasutatud elekter moodustab märkimisväärse osa liidu kodude elektrinõudlusest ja võrdväärse funktsionaalsusega televiisoritel on energiatõhususe osas suured erinevused. Televiisorite energiatõhusust on võimalik oluliselt parandada. Sellest tulenevalt peaksid televiisorid olema hõlmatud energiamärgistuse nõuetega. (3) Tuleks kehtestada ühtlustatud sätted televiisorite energiatõhususe ja -tarbimise näitamiseks märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, et pakkuda tootjatele stiimuleid televiisorite energiatõhususe parandamiseks, julgustada lõppkasutajaid ostma energiatõhusaid mudeleid, vähendada kõnealuste toodete elektritarbimist ja aidata kaasa siseturu toimimisele. (4) Käesoleva määruse ja komisjoni 22. juuli aasta määruse (EÜ) nr 642/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses televiisorite ökodisaini nõuetega) 14 ühise mõju tulemusena on võimalik aastaks saavutada aastane elektrisääst 43 TWh, võrreldes olukorraga, kus meetmeid ei võeta. (5) Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning ELT L 153, , lk 1. ELT L 191, , lk 42. ET 11 ET

13 infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) 15 I lisas nimetatud Euroopa standardiasutuste vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas. (6) Käesolevas määruses tuleks täpsustada televiisorite märgise ühetaoline kujundus ja sisu. (7) Lisaks sellele tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata televiisorite tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõuded. (8) Käesolevas määruses tuleks samuti määrata kindlaks televiisorite mis tahes kujul kaugmüügi korral, reklaammaterjalides ja tehnilistes reklaammaterjalides esitatava teabe nõuded. (9) Energiatõhusate televiisorite tootmise edendamiseks peab kõrgematele energiatõhususe klassidele vastamise võimalusega televiisoreid turule toovatel televiisorite tarnijatel olema võimalus lisada kõnealuseid klasse väljendavad märgised enne kõnealuste klasside kohustusliku esitamise tähtpäeva. (10) Tehnika arengut arvesse võttes tuleks sätestada võimalus käesoleva määruse läbivaatamiseks, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Sisu Käesolevas määruses kehtestatakse televiisorite märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded. Artikkel 2 Mõisted Lisaks direktiivi 2010/30/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid: (1) televiisor televisioonivastuvõtja või televiisorimonitor; (2) televisioonivastuvõtja peamiselt audiovisuaalsete signaalide vastuvõtmiseks ja kuvamiseks kavandatud toode, mis viiakse turule ühe mudeli- või süsteeminimetuse all ning mis koosneb järgmistest osadest: a) kuvar; b) üks (või mitu) tuuner(it)/vastuvõtja(t) ja valikulised lisafunktsioonid andmete salvestamiseks ja/või kuvamiseks, nagu digitaaluniversaalplaat (DVD), kõvaketas (HDD) või videomagnetofon (VCR), kas ühe seadmena koos kuvariga või ühe või mitme eraldi seadmena; 15 EÜT L 204, , lk 37. ET 12 ET

14 (3) televiisorimonitor toode, mis on kavandatud kuvama sisseehitatud ekraanil eri allikatest pärinevat videosignaali, sealhulgas televisioonisignaali, ja mis valikuliselt juhib ja taasesitab sellistest välisallikatest tulevaid audiosignaale ning mis on ühendatud standarditud videoliidesega, nagu RCA-liides (komponentvideo, komposiitvideo), SCART-liides, HDMI-liides ja tulevased traadita side standardid (välja arvatud sellised standardimata videoliidesed nagu DVI ja SDI), kuid millega ei saa vastu võtta ega töödelda edastussignaale; (4) sisselülitatud seisund seisund, mille puhul televiisor on ühendatud võrgutoiteallikaga ning toodab heli ja pilti; (5) kodukasutuse seisund televiisori seadistus, mida tootja soovitab tavapärase kodukasutuse jaoks; (6) ooteseisund seisund, milles seade on ühendatud võrgutoiteallikaga, sõltub sellest saadavast energiast, et talitleda nõuetekohaselt, ning tagab ainult järgmised funktsioonid, mis võivad jääda kestma määramata ajaks: a) taasaktiveerimisfunktsioon üksinda või taasaktiveerimisfunktsioon koos ainult taasaktiveerimisfunktsiooni märguandega ja/või b) teabe või seisundi kuvamine; (7) väljalülitatud seisund seisund, milles seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ega võimalda ühtegi funktsiooni; see sisaldab ka järgmist: a) seisundid, mis võimaldavad ainult väljalülitatud seisundi märguannet; b) seisundid, mis võimaldavad ainult funktsioone, mis on mõeldud elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/108/EÜ 16 ; (8) taasaktiveerimisfunktsioon funktsioon, mis hõlbustab muude seisundite, sealhulgas sisselülitatud seisundi aktiveerimist, kasutades eemal asuvat lülitit, sealhulgas kaugjuhtimispulti, sisemist andurit ja taimerit lisafunktsioonide, sealhulgas sisselülitatud seisundi kasutamist võimaldavasse seisundisse; (9) teabe või seisundi kuvamine pidev funktsioon, mis annab teavet või kuvab seadme seisundit, sealhulgas kella; (10) esmamenüü tootja poolt eelnevalt kindlaks määratud televiisoriseadistused, mille hulgast televiisori kasutaja peab valima teatavad seadistused televiisori esmakordsel käivitamisel; (11) maksimaalse heleduse suhtarv vastavalt olukorrale kas televiisori kodukasutuse seisundi või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundi maksimaalse heleduse ja televiisori sisselülitatud seisundi võimaliku maksimaalse heleduse suhe; (12) müügikoht koht, kus televiisoreid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks; 16 ELT L 390, , lk 24. ET 13 ET

15 (13) lõppkasutaja tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab televiisori. 1. Tarnijad tagavad, et: Artikkel 3 Tarnijate kohustused a) iga televiisor tarnitakse V lisas sätestatud vormis ja seal toodud teavet sisaldava trükitud märgisega; b) III lisas sätestatud tootekirjeldus muudetakse kättesaadavaks; c) IV lisas sätestatud tehnilised dokumendid muudetakse nõudmise korral liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile kättesaadavaks; d) konkreetse televiisorimudeli mis tahes reklaamis on toodud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta; e) konkreetse televiisorimudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema toodud selle mudeli energiatõhususe klass. 2. Energiatõhususe klassid põhinevad energiatõhususe indeksil, mis arvutatakse vastavalt II lisale. 3. V lisas sätestatud märgist kasutatakse vastavalt järgmisele ajakavale: a) televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates [kuupäev lisatakse hiljem: 12 kuud pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas] ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse i) A, B, C, D, E, F ja G, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 1 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 2; ii) A+, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 2; iii) A++, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 3; iv) A+++, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 4; (b) (c) televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+, A, B, C, D, E ja F, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 2 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 3; televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A++, A+, A, B, C, D ja E, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 3 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 4; ET 14 ET

16 (d) televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+++, A++, A+, A, B, C ja D, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 4. Artikkel 4 Edasimüüjate kohustused Edasimüüjad tagavad, et: a) müügikohas on iga televiisori esiküljel selgelt nähtav artikli 3 lõike 1 kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud; b) müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid televiisoreid, mille puhul lõppkasutaja televiisorit eeldatavasti esitletuna ei näe, tuleb turustada koos tarnijate poolt kooskõlas VI lisaga esitatud teabega; c) konkreetse televiisorimudeli mis tahes reklaamis on toodud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta; d) konkreetse televiisorimudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema toodud selle mudeli energiatõhususe klass. Artikkel 5 Mõõtmismeetodid Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud VII lisas. Artikkel 6 Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus Liikmesriigid kohaldavad deklareeritud energiatõhususe klassi vastavuse hindamisel VIII lisas toodud menetlust. Artikkel 7 Läbivaatamine Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumisest. Artikkel 8 Üleminekusäte Artikli 3 lõike 1 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaammaterjalidele ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne ET 15 ET

17 [kuupäev lisatakse hiljem: 16 kuud pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas]. Artikkel 9 Jõustumine Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrust kohaldatakse alates [kuupäev lisatakse hiljem: 12 kuud pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas]. Artikli 3 lõike 1 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse aga alates [kuupäev lisatakse hiljem: 16 kuud pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas]. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, Komisjoni nimel president ET 16 ET

18 I LISA Energiatõhususe klass Televiisori energiatõhususe klass määratakse kindlaks selle energiatõhususe indeksi (EEI) alusel, mis on toodud tabelis 1. Televiisori energiatõhususe indeks määratakse kindlaks kooskõlas II lisa punktiga 1. Table 1: Televiisori energiatõhususe klass Energiatõhususe klass Energiatõhususe indeks A+++ (kõige tõhusam) EEI < 0,10 A++ 0,10 EEI < 0,16 A+ 0,16 EEI < 0,23 A 0,23 EEI < 0,30 B 0,30 EEI < 0,42 C 0,42 EEI < 0,60 D 0,60 EEI < 0,80 E 0,80 EEI < 0,90 F 0,90 EEI < 1,00 G (kõige ebatõhusam) 1,00 EEI ET 17 ET

19 II LISA Energiatõhususe indeksi ja sisselülitatud seisundi aastase energiatarbe arvutamise meetod 1. Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse valemiga EEI = P/Pref (A), kus: P ref (A) = P basic + A 4,3224 W/dm 2 ; P basic = 20 W televisioonivastuvõtjate puhul, kus on üks tuuner/vastuvõtja ega ole kõvaketast; P basic = 24 W ühe või mitme kõvakettaga televisioonivastuvõtjate puhul; P basic = 24 W ühe või mitme tuuneri/vastuvõtjaga televisioonivastuvõtjate puhul; P basic = 28 W ühe või mitme kõvaketta ja ühe või mitme tuuneri/vastuvõtjaga televisioonivastuvõtjate puhul; P basic = 15 W televiisorimonitoride puhul; A on nähtav ekraani pindala väljendatuna ruutdetsimeetrites (dm 2 ); P on televiisori elektritarbimine sisselülitatud seisundis (vattides), mis on mõõdetud kooskõlas VII lisaga ja ümardatud ühe kümnendkohani. 2. Aastane energiatarve sisselülitatud seisundis E arvutatakse valemiga E = 1,46 P ja seda väljendatakse kilovatt-tundides (kwh). 3. Automaatse heleduse reguleerimisega televiisorid Punktides 1 ja 2 osutatud energiatõhususe indeksi ja sisselülitatud seisundi aastase energiatarbimise arvutamisel vähendatakse sisselülitatud seisundi elektritarbimist, mis on arvutatud VII lisas sätestatud menetluse kohaselt, 5 % juhul, kui televiisori turule toomisel on täidetud kõik järgmised tingimused: a) televiisori kodukasutuse seisundi või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundi heledust vähendatakse automaatselt vähemalt 20 luksi ja 0 luksi vahele jääva ümbritseva valgustiheduse korral; b) automaatne heleduse reguleerimine aktiveeritakse vastavalt vajadusele kas televiisori kodukasutuse seisundis või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundis. ET 18 ET

20 III LISA Tootekirjeldus 1. Televiisori tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) tarnija nimi või kaubamärk;. tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset televiisori mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest; mudeli energiatõhususe klass vastavalt I lisa tabelile 1; kui televiisorile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/ alusel ELi ökomärgis, siis võib lisada vastava teabe; ekraani nähtava osa diagonaal sentimeetrites ja tollides;. sisselülitatud seisundi elektritarbimine, mis on arvutatud VII lisas toodud menetluse kohaselt; vastavalt II lisale arvutatud aastane energiatarbimine, mis esitatakse kilovatt-tundides aasta kohta, ümardatakse lähima täisarvuni ja mida kirjeldatakse järgmiselt: Energiatarbimine XYZ kwh aastas, eeldusel et televiisor töötab 4 tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. ; ooteseisundi ja väljalülitatud või mõlema seisundi elektritarbimine, mis on arvutatud VII lisas toodud menetluse kohaselt; (h) ekraani resolutsioon väljendatuna füüsiliste horisontaalsete ja vertikaalsete pikslite arvuna. 2. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija televiisori mudelit. 3. Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud. 17 ELT L 27, , lk 1. ET 19 ET

21 IV LISA Tehniline dokumentatsioon Artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist: a) tarnija nimi ja aadress; b) televiisori mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus; c) vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele; d) vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid; e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada; f) kontrollnäitajad mõõtmiseks: i) ümbritseva õhu temperatuur; ii) katsetamispinge (V) ja katsetamissagedus (Hz); iii) elektrivarustussüsteemi harmoonilistest komponentidest tingitud summaarne moonutus; iv) sisendterminal audio- ja video-testsignaalide jaoks; v) elektriliseks katsetamiseks kasutatud instrumente, seadmeid ja vooluringe käsitlev teave ja dokumentatsioon; g) sisselülitatud seisundi parameetrid: i) andmed elektritarbimise kohta vattides, ümardatud esimese kümnendkohani kuni 100 W võimsuse mõõtmise korral ja esimese täisarvuni üle 100 W võimsuse mõõtmise korral; ii) tüüpilise televisioonilevi dünaamilise videosignaali parameetrid; iii) stabiilse elektritarbimise saavutamiseks vajalikud etapid; iv) esmamenüüga televiisorite puhul kodukasutuse seisundi maksimaalse heleduse ja televiisori võimaliku sisselülitatud seisundi maksimaalse heleduse suhe protsentides väljendatuna; v) televiisorimonitoride puhul mõõtmiseks kasutatud tuuneri asjakohaste omaduste kirjeldus; h) iga oote- või väljalülitatud seisund: i) andmed elektritarbimise kohta vattides, ümardatud teise kümnendkohani; ii) kasutatud mõõtmismeetod; iii) seisundi valimis- või programmeerimisviisi kirjeldus; iv) sellise seisundi saavutamiseks vajalike sündmuste rida, millel televiisor muudab oma seisundit automaatselt. ET 20 ET

22 V LISA Märgis 1. MÄRGIS 1 I, II III VII, IV, V VI a) Märgisel esitatakse järgmine teave: I. tarnija nimi või kaubamärk; II. tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset televiisori mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest; ET 21 ET

23 III. televiisori energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt. Televiisori energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga samale kõrgusele; IV. sisselülitatud seisundi elektritarbimine vattides, ümardatuna lähima täisarvuni; V. aastane energiatarbimine sisselülitatud seisundis, mis on arvutatud II lisa punkti 2 kohaselt, väljendatud kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatud lähima täisarvuni; VI. ekraani nähtava osa diagonaal tollides ja sentimeetrites; Televiisorite puhul, millel on selgesti nähtav lüliti, mis väljalülitatud asendisse viimisel lülitab televiisori seisundisse elektritarbimisega mitte üle 0,01 W, võib lisada punkti 5 alapunktis 8 näidatud sümboli. Kui seadmele on antud Euroopa Liidu ökomärgis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 66/2010, 18 võib lisada ka ELi ökomärgise koopia. b) Märgise kujundus on kooskõlas punktiga EÜT L 27, , lk 1. ET 22 ET

24 2. MÄRGIS 2 I, II III VII, IV, V VI a) Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave. b) Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5. ET 23 ET

25 3. MÄRGIS 3 I, II III VII, IV, V VI a) Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave. b) Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5. ET 24 ET

26 4. MÄRGIS 4 I, II III VII, IV, V VI a) Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave. c) Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5. ET 25 ET

27 5. Märgise kujundus on järgmine: Selgitus: a) Märgise laius on vähemalt 60 mm ja kõrgus 120 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peavad sisu proportsioonid siiski jääma samaks eespool esitatud kirjeldusega. b) Suurema kui 29 dm 2 ekraanipinnaga televiisorite korral on taust valge. 29 dm 2 suuruse või väiksema ekraanipinnaga televiisorite korral on taust valge või läbipaistev. c) Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta. ET 26 ET

28 d) Märgis vastab kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele). Äärejoon: 3 pt värvus: 100 % tsüaansinist ümarad nurgad: 3,5 mm. ELi logo värvused: X ja X-00. Märgise logod: värvus: X Piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja märgise logo (koos): laius: 51 mm, kõrgus: 9 mm. Logode all olev joon: 1 pt värvus: 100 % tsüaansinist pikkus: 51 mm. Skaala A G - Nool: kõrgus: 3,8 mm, vahe: 0,75 mm värvus: 0 kõrgeim klass: X-00-X-00, 0 teine klass: X-00, 0 kolmas klass: X-00, 0 neljas klass: X-00, 0 viies klass: X-00, 0 kuues klass: X-00, 0 viimane klass: 00-X-X Tekst: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed; + -sümbolid: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed. Energiatõhususe klass - Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 8 mm, 100 % musta; - Tekst: Calibri 15 pt paksus kirjas valged trükitähed; + -sümbolid: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed. Energia - Tekst: tavaline Calibri 7 pt, trükitähed, 100 % musta. Lüliti logo: - Piktogramm vastavalt näidisele, äärejoon: 1 pt värvus: 100 % tsüaansinist ümarad nurgad: 3,5 mm. ET 27 ET

29 Sisselülitatud seisundi võimsustarvet käsitlev tekst: - Äärejoon: 1 pt värvus: 100 % tsüaansinist ümarad nurgad: 3,5 mm. - Väärtus: Calibri 14 pt paksus kirjas, 100 % musta. - Teine joon: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta. Televiisori ekraani diagonaal: - Piktogramm vastavalt näidisele - Äärejoon: 1 pt värvus: 100 % tsüaansinist ümarad nurgad: 3,5 mm. - Väärtus: Calibri 14 pt paksus kirjas, 100 % musta. tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta. Aastast energiatarvet käsitlev tekst: - Äärejoon: 2 pt värvus: 100 % tsüaansinist ümarad nurgad: 3,5 mm. - Väärtus: Calibri 25 pt paksus kirjas, 100 % musta. - Teine joon: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta. Tarnija nimi või kaubamärk Tarnija mudelitähis Tarnija nimi või kaubamärk ja mudeliteave peaksid mahtuma 51 x 8 mm mõõtmetega alale. Arvestusperiood Tekst: Calibri 8 pt paksus kirjas Tekst: Calibri 9 pt hele ET 28 ET

30 VI LISA Teave, mida tuleb esitada, kui lõppkasutajad ei näe eeldatavasti toodet esitletuna 1. Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras: a) mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud I lisas; b) sisselülitatud seisundi elektritarbimine, nagu on osutatud II lisa punktis 1; c) aastane elektritarbimine vastavalt II lisa punktile 2; d) ekraani nähtav diagonaal. 2. Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb need esitada III lisas määratletud kujul ja järjekorras. 3. Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas. ET 29 ET

31 VII LISA Mõõtmine 1. Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja kõnealustele nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajalikel mõõtmistel kasutatakse usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sh meetodeid, mis on sätestatud dokumentides, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. 2. Sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmine, millele on viidatud II lisa punktis 1. a) Üldtingimused: i) mõõtmised tehakse ümbritseva õhu temperatuuril 23 C ± 5 C; ii) mõõtmistel tuleb kasutada tüüpilise televisioonilevi dünaamilist videosignaali. Mõõdetav väärtus on kümne järjestikuse minuti jooksul tarbitav keskmine võimsus; iii) mõõtmised tehakse pärast seda, kui televiisor on olnud väljalülitatud seisundis vähemalt ühe tunni ja seejärel otsekohe ühe tunni sisselülitatud seisundis, ning need viiakse lõpule enne, kui televiisor on olnud sisselülitatud seisundis maksimaalselt kolm tundi. Vastavat videosignaali näidatakse kogu sisselülitatud seisundis olemise jooksul. Kõnealuseid kestusi võib lühendada televiisorite puhul, mis teadaolevalt saavutavad stabiilse seisundi ühe tunni jooksul, kui selle tulemusel saadud mõõtmistulemuste erinevus jääb 2 % piiresse võrreldes tulemustega, mis oleks muidu saadud siinkohal kirjeldatud kestusi kasutades; iv) mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 2 %; v) kui seadmel on automaatne heleduse reguleerimise funktsioon, muudetakse see mõõtmiste ajaks inaktiivseks. Kui seadmel on automaatne heleduse reguleerimise funktsioon, mida ei saa inaktiivseks muuta, tehakse mõõtmised nii, et valgus siseneb ümbritseva valgustiheduse andurisse valgustihedusega 300 luksi või üle selle. b) Televiisorite seisund sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmisel: i) televisioonivastuvõtjad, millel ei ole esmamenüüd: elektritarbimist mõõdetakse tootja tarnitava televiisori sisselülitatud seisundis, s.t et televiisori heleduse reguleerimise seaded on tootja poolt lõppkasutaja jaoks seadistatud asendis; ii) televisioonivastuvõtjad, millel on esmamenüü: elektritarbimist mõõdetakse kodukasutuse seisundis; iii) televiisorimonitorid, millel ei ole esmamenüüd: televiisorimonitor ühendatakse asjaomase tuuneriga. Elektritarbimist mõõdetakse tootja tarnitava televiisori sisselülitatud seisundis, s.t et televiisorimonitori heleduse reguleerimise seaded on tootja poolt lõppkasutaja jaoks ET 30 ET

32 seadistatud asendis. Tuuneri elektritarbimine ei ole televiisorimonitori sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmisel oluline; iii) televiisorimonitorid, millel on esmamenüü: televiisorimonitor ühendatakse asjaomase tuuneriga. elektritarbimist mõõdetakse kodukasutuse seisundis. 2) Sisselülitatud oote-/väljalülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmine, millele on viidatud III lisa punkti 1 alapunktis g. 0,50 W ja suurema võimsuse mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 2 %. Väiksema kui 0,50 W võimsuse mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 0,01 W. 3) VIII lisa punkti 2 alapunktis c viidatud maksimaalse heleduse mõõtmine. a) Maksimaalset heledust mõõdetakse heledusmõõturiga, millega tehakse kindlaks selline ekraani osa, kus on täiesti (100 %) valge kujutis, mis moodustab osa täisekraani häälestustabelist, mis ei ületa kujutise keskmise heleduse punkti, mille puhul hakkab ekraani heleduse reguleerimise süsteem võimsust piirama. c) Heledussuhte mõõtmisel ei tohi muuta heledusmõõturi mõõtepunkti kuvaril, vahetades vastavalt olukorrale kas televiisori kodukasutuse seisundit või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundit ja televiisori sisselülitatud seisundit. ET 31 ET

33 VIII LISA Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuete vastavushindamise eesmärgil peavad liikmesriikide ametiasutused kohaldama II lisa punktis 1 kirjeldatud sisselülitatud seisundi elektritarbimise ja III lisa punkti 1 alapunktis g kirjeldatud oote-/väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul allpool toodud kontrollimenetlust. 1) Liikmesriigid kontrollivad ühte seadet. 2) Mudel loetakse vastavaks sisselülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele ning ooteseisundi ja/või väljalülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele, kui: a) tulemused ei ületa sisselülitatud seisundi elektritarbimise puhul kohaldatavat elektritarbimise väärtust rohkem kui 7 % ning b) tulemused ei ületa ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtusi rohkem kui 0,10 W ning c) maksimaalse heleduse suhtarvu käsitlev tulemus on üle 60 %. 3) Kui punkti 2 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, võetakse katsetamiseks sama mudeli kolm lisanäidist. 4) Pärast sama mudeli kolme täiendava näidise katsetamist loetakse mudel vastavaks sisselülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele ning ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele, kui: a) kolme viimati nimetatud näidise tulemuste keskmine ei ületa sisselülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtust rohkem kui 7 % ning b) kolme viimati nimetatud eksemplari tulemuste keskmine ei ületa ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtusi rohkem kui 0,10 vatti ning c) eespool sätestatud maksimaalse heleduse suhtarvu käsitlev kolme viimati nimetatud eksemplari katsetuste tulemuste keskmine on üle 60 %. 5) Kui punkti 4 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel nõuetele mittevastavaks. ET 32 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

proposal for a revision of the R&TTE Directive

proposal for a revision of the R&TTE Directive EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.10.2012 COM(2012) 584 final 2012/0283 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2019) 1805 final ANNEXES 1 to 9 LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, millega t

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2019) 1805 final ANNEXES 1 to 9 LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, millega t EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.3.2019 C(2019) 1805 final ANNEXES 1 to 9 LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem