KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit"

Väljavõte

1 KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses vastavalt konkursi dokumentides sisalduvatele tingimustele. 1. ÜLDANDMED 1.1 Konkursi läbiviija kontaktandmed 1.2 Konkursi vastutav isik ja kontaktandmed 1.3 Konkursi nimetus 1.4 Lepingu rahastamisallikas 1.5 Konkursi dokumentatsioon 1.6 Konkursil osalemise vormid Sotsiaalkindlustusamet registrikood aadress Endla 8, Tallinn projektijuht Kärt Saarsen teenuste osakond, erihoolekande talitus e-post Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine, tegevus Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord (edaspidi Konkursikutse) Lisa 3. Koostöölepingu (edaspidi Leping) projekt Lisa 4. Pilootprojekti kirjeldus (sh teenusmudeli kirjeldus ja teenuskomponentide loetelu) Lisa 5. Vormid lepingu täitmisel Dokumentatsiooni erinevad osad täiendavad üksteist ning moodustavad tervikliku aluse taotluse koostamiseks. Lisa 2. Vormid konkursil osalemiseks: Lisa 2.1. Taotluse vorm Lisa 2.2. Ühistaotlejate volikiri Lisa 2.3. Taotleja projektijuhi (juhtumikorraldaja vm piloteerimist koordineeriva töötaja) CV vorm 2. KONKURSI KIRJELDUS 2.1. Konkursi eesmärk Konkursi eesmärk on leida üle Eesti partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes on valmis katsetama oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit. 1

2 2.2. Konkursi objekti lühikirjeldus Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine raames, mille sisuks on katsetada Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) ja kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) koostöös isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (kasutusele võtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Ühelt poolt hõlmab see psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhineva lähenemise katsetamist ja teisalt on eesmärgiks katsetada korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekti täpsem sisu, sh piloteerimise eesmärgid, sihtrühm ja korraldusskeem on esitatud Lisas 4 (Pilootprojekti kirjeldus). Detailsema ülevaate katsetatavast teenusmudelist ja teenuskomponentidest, millest teenusmudel koosneb, annavad Lisa 4 ptk 4 Isikukeskse teenusmudeli kirjeldus ja ptk 5 Teenuskomponentide loetelu. Projekt kestab kuni aasta lõpuni ja selle raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti (edaspidi: konkursil KOVide vahel jaotatavad teenusekohad). Konkurss on jaotatud neljaks osaks Eesti piirkondade alusel. Konkursi osade kirjeldus, teenusekohtade arv piirkonniti (konkursi osades) ja teenusekohtade jaotamise põhimõtted on kirjeldatud käesoleva Konkursikutse punktis 2.4. Konkursil ei ole seatud ülempiiri sellele, mitu KOVi teenusmudelit piloteerima hakkavad. Teenusekohtade jaotamise kohta konkursil osalevate KOVide vahel leiab täpsemat teavet Konkursikutse punktist 3. Pilootprojekti eelarvest kaetakse kohalikes omavalitsustes piloteerimisega seotud tegevuste kulud, sh nii abivajajatele reaalselt osutatavate teenuskomponentide maksumus kui KOV korralduskulud (eelkõige tööjõukulud). Täpsemalt on finantseerimise tingimused kirjeldatud Konkursikutse punktides ja Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli piloteerimine toimub kahes etapis ettevalmistav I etapp kestab neli kuud, sellele järgneb teenusmudeli rakendamise põhietapp, mis kestab projekti lõppemiseni. Etappide kirjelduse leiab Lisast 4 (Pilootprojekti kirjeldus) Taotlejad (sh ühistaotlejad) SHS 15 lg 1 kohaselt selgitab kohaliku omavalitsuse üksus välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi. Käesoleval konkursil saavad taotlejaks olla üksnes kohaliku omavalitsuse üksused (vallad või linnad) kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kellel on õigus ja kohustus osutada SHS 15 lg 1 sätestatud teenust. Vallad ja linnad võivad taotluse esitada enda ametiasutuse kaudu, kelle õiguslik vorm äriregistri poolt peetava riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registri kohaselt on kohaliku omavalitsuse asutus. Valla ja linna ametiasutus tegutseb sellisel juhul valla või linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel. Taotlejaks võib olla valdade või linnade ühine ametiasutus ja valla või linna ühise ametiasutuse hallatava asutus, kes täidab kohaliku omavalitsuse ülesandeid. Taotlejaks võib olla ka mitu kohalikku omavalitsust ühiselt (edaspidi ühistaotlejad). Sellisel juhul nimetavad ühistaotlejad taotluste menetlemisega ning lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja ning kinnitavad ühistaotlejate solidaarvastutust. Ühistaotluse korral peab esitama ühistaotlejate volikirja vastavalt Lisas 2 toodud vormile

3 Taotleja võib osaleda ainult selles konkursi osas, mis on tema asukohajärgne piirkond (konkursi osadeks jaotamise kohta vt täpsemalt Konkursikutse punkt 2.4). Ühiselt võivad taotluse esitada vaid KOVid, kes kuuluvad asukohajärgselt samasse piirkonda, st ühistaotluste esitamine piirkondade üleselt ei ole lubatud. Taotleja tõendab taotluses oma suutlikkust isikukeskset erihoolekande teenusmudelit piloteerida, esitades: a) andmed teenusmudeli piloteerimist KOVis koordineeriva projektijuhi (juhtumikorraldaja vm töötaja) kohta, kelleks saab olla sotsiaalhoolekandes töötav vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik. Nõuetele vastavuse tõendamiseks tuleb esitada CV ja ärakiri haridust tõendavast dokumendist (või dokumentidest); b) andmed vähemalt ühe organisatsiooni kohta, kes hakkab teenusmudeli piloteerimisel olema baastoetuse osutaja rollis (organisatsioon, mille kaudu hakatakse projekti kaasatud abivajajatele järjepidevat personaalset tuge pakkuma vt pilootprojekti osapoolte kohta täpsemalt Lisast 4, Pilootprojekti kirjeldusest). Baastoetuse osutajaks saab olla juriidiline isik, kelle puhul äriregistris või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris märgitud põhitegevusalade loetelu hõlmab sotsiaalhoolekandelisi tegevusi Konkursi osad (teenusekohtade jaotus piirkondade lõikes) Käesoleva konkursi raames jaotatakse taotlejate vahel kuni 700 teenusekohta (pilootprojekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil abi kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele). Konkurss viiakse läbi Eesti piirkondade alusel neljas osas. Teenusekohad jaotuvad konkursi osade vahel järgmiselt: Konkursi osa Piirkond Piirkonda kuuluvad maakonnad Projekti kaasatavate isikute arv (teenusekohad) I osa Ida-Eesti Ida-Virumaa 100 Lääne-Virumaa II osa Lääne-Eesti Hiiumaa 150 Läänemaa Pärnumaa Saaremaa Viljandimaa III osa Lõuna-Eesti Jõgevamaa 170 Põlvamaa Tartumaa Valgamaa Võrumaa IV osa Põhja-Eesti Harjumaa 280 Järvamaa Raplamaa KOKKU 700 Taotlejal tuleb oma taotluses märkida soovitud teenusekohtade arv (st mitu psüühilise erivajadusega inimest planeeritakse KOVis teenusmudeli piloteerimisel kaasata). Taotluse saab esitada minimaalselt 5 (viiele) teenusekohale. Taotlust ei saa esitada suuremale arvule teenusekohtadele, kui on piirkonna teenusekohtade koguarv (sh ühistaotlejad). 3

4 Juhul kui mõnes piirkonnas jääb osa teenusekohti jaotamata (ei olnud piisavalt taotlejaid), jaotatakse vabad kohad täiendavalt ümber nende teiste piirkondade vahel, kus teenusekohti taotleti rohkem kui piirkonna teenusekohtade koguarv oli. Kohtade ümberjagamisel eelistatakse piirkondi, kus teenusekohtade puudujääk on kõige suurem (vajadus täiendavate teenusekohtade järgi on kõige suurem) Eeldatav maksumus Pilootprojekti eelarvest kaetakse kohalikes omavalitsustes piloteerimisega seotud tegevuste kulud, sh nii teenuse osutamise kulud (nn teenuskomponentide maksumus) kui KOV korralduskulud (nn juhtumikorralduse maksumus). Teenuskomponentide maksumuse ja juhtumikorralduse maksumuse kujunemist on täpsemalt selgitatud p ja Lepingute alusel SKA tehtavate väljamaksete maksimaalne rahaline maht perioodil konkursi kõikides osades kokku on kuni eurot (siin ja edaspidi koos kõikide maksude ja maksetega, nende lisandumisel), mis hõlmab järgnevat: 1) juhtumikorralduse maksumus proportsionaalselt taotleja deklareeritud teenusekohtade arvule, eeldatavas summas kuni eurot; 2) teenuskomponentide maksumus, st teenuskomponentide eest makstav eeldatav ja ühtlasi maksimaalne rahaline maht, summas kuni eurot. Kõikide lepingute alusel SKA tehtavate väljamaksete maksimaalne rahaline maht summas eurot jaguneb konkursi osade lõikes järgmiselt (perioodil ) 1 : Hanke osa Piirkond Maksimaalne rahaline maht (eurot) sh juhtumikorralduse tasu (eurot) sh teenuskomponentide maksumus (eurot) I osa Ida-Eesti II osa Lääne-Eesti III osa Lõuna-Eesti IV osa Põhja-Eesti KOKKU SKA-l ei ole kohustust tellida teenust lepingutes fikseeritud maksimaalses rahalises mahus. Tegelikult tellitava teenuse rahaline maht konkursi igas osas sõltub projekti kaasatud teenusesaajate tegelikust abivajadusest, st vastavalt nende abivajaduse hindamise tulemustest, individuaalsesse toetusplaani kavandatud ja reaalselt kasutatud teenuskomponentide mahust, maksumusest ja teenuse kasutamise kestusest. Sellest tulenevalt võib konkursi osade suhtes sõlmitavate lepingute täitmise tegelik rahaline maht kujuneda väiksemaks kui käesolevas punktis märgitud maksimaalne rahaline maht. Taotleja ei esita oma taotluses juhtumikorralduse maksumust ega teenuskomponentide maksumust (vt nende sisulist kirjeldust täpsemalt p ja 2.5.2), vaid esitada tuleb soovitud teenusekohtade arv (st teenusmudeli piloteerimisse kaasatavate abivajajate arv) Juhtumikorralduse maksumus Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli piloteerimisega seotud korralduskulude katteks makstakse lepingupartneriks olevale KOVile juhtumikorralduse tasu, mis on mõeldud pilootprojekti tegevuse elluviimisega seotud sihipäraste kulude katmiseks, sh: 1 Juhul kui teenusekohad jagatakse ümber Konkursikutse p.2.4 alusel, muutub ka konkursi vastavate osade maksimaalne rahaline maht samas proportsioonis. 4

5 a) töötajate töötasu ja tööjõumaksud (nö juhtumikorraldaja palgafond); b) büroo- ja sidekulud: c) tegevuse elluviimisega seotud ruumide rendi- ja kommunaalkulud; d) pilootprojekti tegevustega seotud transpordikulud; e) projekti raames toimuvatel koolitustel vm üritustel osalemiseks vajalikud majutuskulud. Alapunktides b)-e) nimetatud kulude osakaal ei tohi ületada summaarselt 10% juhtumikorralduse kogumaksumusest. Pilootprojekti perioodil maksab SKA lepingu täitjale (KOV) juhtumikorralduse tasu täitja poolt teenusmudeli piloteerimisse kaasatud abivajajate arvust lähtuvalt. Seejuures võetakse piloteerimise I etapis aluseks konkursi taotluses KOV poolt esitatud teenusekohtade arv (st teenusesaajate prognoos), II etapis aga lähtutakse KOV poolt tegelikult täidetud teenusekohtade arvust (st kaasatud abivajajate arvust), mis selgitatakse välja SKA poolt läbiviidavate KOV vahehindamiste käigus (vt põhjalikumalt Lisa 4, Pilootprojekti kirjeldusest). Juhtumikorralduse tasu ülemmäär 50 teenusesaaja kohta on 2045 eurot kuus, millest kuni 10% võib kasutada p toodud kulude loetelus alapunktides b)-e) nimetatud piloteerimisega seotud kulude katmiseks. SKA maksab KOVile kui täitjale juhtumikorralduse tasu (sh tööjõukulu koos kõigi maksudega) proportsionaalselt, lähtudes antud omavalitsuse teenusesaajate arvust (juhtumikorralduse tasu arvestuslikult ühe teenusesaaja kohta on 40,90 eurot). Näiteks 50 teenusesaaja puhul maksab SKA KOVile 2045 eurot kuus ehk perioodi eest (27 kuud) mitte rohkem kui eurot; aga 10 teenusesaaja puhul 409 eurot kuus ehk perioodi eest (27 kuud) mitte rohkem kui eurot. Juhtumikorralduse tasu kasutamise üle otsustab lepingupartner (KOV) lähtuvalt omavalitsuse vajadustest kas teenusmudeli piloteerimiseks võetakse tööle täiendav spetsialist (juhtumikorraldaja) või tasustatakse piirkonnas juba töötavaid spetsialiste piloteerimisega seotud lisatööülesannete täitmise eest vm. Oluline on seejuures, et KOVis oleksid kaetud kõik piloteerimiseks vajalikud tegevused/funktsioonid, sõltumata sellest, kas neid täidab üks või mitu töötajat (sh nt abivajaduse hindamine, teenuskomponentide hankimine, aruandlus ja lepinguliste suhete korraldus SKA ja partneritega) Teenuskomponentide maksumus Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli piloteerimisel vastutab KOV kogu psüühilise erivajadusega inimesele abi osutamise protsessi eest oma piirkonnas, sh teeb kõik endast oleneva, et tagada piirkonna abivajajatele vajalike teenuskomponentide kättesaadavus, selgitab välja või kehtestab teenuskomponentide hinnad. Teenusepakkujate leidmisel ja teenuskomponentide maksumuse kujundamisel (sh hinnakokkulepete sõlmimisel) lähtub KOV asjakohastest regulatsioonidest, sh riigihangete seadusest ja muudest õigusaktidest ja rahaliste vahendite säästva kasutamise põhimõttest. Teenuskomponentide pakkujateks võivad olla nii kohaliku omavalitsusüksuse asutused, äriühingud kui mittetulundussektori organisatsioonid, kellega KOVil on sõlmitud vastavad koostöölepped. SKA tasub KOVile (täitjale) pilootprojekti kaasatud abivajajatele reaalselt osutatud teenuskomponentide maksumuse KOV poolt SKAle esitatud arvete alusel. Tasutakse nende teenuskomponentide eest, mis on loetletud Lisa 4 ptk-s 5 (Teenuskomponentide loetelu) ja seejuures on teenuskomponentide maksumuse aluseks hinnad, mis on kokku lepitud KOV ja teenust osutava isiku (nt teenuskomponenti pakkuv juriidiline isik) vahel sõlmitud lepingus või tasud, mis on sätestatud kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjas. 5

6 Summaarselt ei tasuta KOVile pilootprojekti vältel teenuskomponentide maksumuse eest rohkem kui maksimaalmäärani, mis arvutatakse iga KOVi puhul järgmiselt : KOV maksimaalmäär = teenusekohtade arv KOV taotluses X teenuskomponentide maksumus ühe inimese kohta 2 KOV ei tohi nimetatud maksimaalmäära pilootprojekti perioodi jooksul ületada. Teenuskomponentide maksumuse mahu täitumisel KOV leping lõppeb (st kui kõigile taotleja poolt pilootprojekti kaasatud abivajajatele summaarselt osutatud teenuskomponentide maksumus ületab KOV maksimaalmäära, siis taotleja leping lõppeb). Näide: KOV teenuskomponentide maksumuse ülemmäär vastavalt teenusekohtade arvule KOV teenuskomponentide 2019.a Kokku maksumuse maksimaalmäär kuud 5 teenusekoha korral teenusekoha korral teenusekoha korral teenusekoha korral teenusekoha korral Juhul kui I etapi lõpus või hilisemal vahehindamisel selgub, et KOV poolt tegelikult täidetud teenusekohtade arv on üle 10% väiksem taotluses esitatud teenusekohtade arvust, võib SKA muuta antud KOV teenuskomponentide maksumuse ülemmäära samas proportsioonis Koostöölepingu kestus ja tingimused Kõigi edukaks osutunud taotlejatega sõlmib SKA koostöölepingu (edaspidi leping). Eeldatavalt sõlmitakse lepingud a septembris. Lepingute sõlmimise tähtaeg on informatiivne ja ei oma õiguslikku tähendust. Leping kehtib kuni (eeldatavalt kuni 27 kuud) või kuni lepingu maksimaalse rahalise mahu täitumiseni, sõltuvalt sellest, milline tingimus saabub (täitub) varem. Lepingu projekt on toodud Lisas 3. Leping sõlmitakse Lepingu projektis sätestatud tingimustel eduka taotluse esitanud taotlejatega. Taotlejal peab olema valmisolek alustada teenusmudeli rakendamisega (teenusmudeli kasutusele võtmise ja juurutamisega) alates kuupäevast, mil temaga leping sõlmitakse. 3. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD 3.1. Taotluse vormistamine ja esitamine 1. Konkursil Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses osalemiseks tuleb esitada taotlus vastavalt konkursi dokumentides 2 Teenuskomponentide maksumus ühe inimese kohta on 9480 eurot kogu projekti vältel kokku. Täpsustuseks, teenuskomponentide maksumus ühe inimese kohta on arvestuslik st reaalselt võib erinevatele abivajajatele osutatud teenuskomponentide maksumus olla erinev ja see ei ole piiratud ülaltoodud valemis toodud summaga, kuid KOVile projekti käigus kokku tasutav summa ei tohi ületada KOV maksimaalmäära. 6

7 sisalduvatele tingimustele. Dokumendid tuleb esitada esindusõigust omava isiku poolt digitaalselt allkirjastatult. Nõutavate dokumentide loetelu: a) taotlus, mis tuleb vormistada ja esitada Lisas 2.1 toodud taotluse vormil eesti keeles. Muul kujul esitatud taotlusi ei arvestata; b) juhul kui taotlus esitatakse mitme kohaliku omavalitsuse koostöös, tuleb esitada ühistaotlejate volikiri vastavalt Lisas 2.2 etteantud vormile. c) Vajalikud taotluse lisad (KOVis pilootprojekti tegevusi koordineeriva töötaja CV vastavalt Lisas 2.3 etteantud vormile ja haridust tõendavate dokumentide ärakirjad; võimalusel koostööleppeid tõendavad dokumendid teenuskomponente osutavate partneritega); 2. SKA annab konkursi väljakuulutamisest teada ameti kodulehel ( Konkursil osalemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus. Taotluse esitamise tähtaeg on 13. septembril 2019 kell 11:00. Taotlused esitada e-posti aadressile märksõnaga erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss. Kõigile taotlejatele saadetakse taotluse kättesaamise kohta kinnitus projektitaotluses märgitud e-posti aadressil. 3. Konkursi dokumentide ja tingimuste kohta saab selgitusi või täiendavat teavet e-posti teel konkursi vastutavalt isikult Taotluste hindamine 1. Avaliku konkursi raames esitatud taotlusi hindab SKA peadirektori käskkirja alusel moodustatud komisjon. 2. Taotlust hinnatakse vastavalt käesolevas Konkursikutses esitatud tingimustele. a) Hinnatakse ainult neid taotlusi, kus taotleja vastab käesoleva Konkursikutse alaptk-s 2.3 esitatud nõuetele. SKAl on õigus jätta hindamata taotlused, kus on esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata. b) Komisjon hindab ja võrdleb taotlusi väärtuspunktide meetodil, vastavalt punktis 3.3 toodud hindamiskriteeriumitele. Taotluse kõigi alakriteeriumite eest antud punktid liidetakse. Maksimaalne punktisumma on 100. Edukaks tunnistatakse igas konkursi osas enim punkte saanud taotlejad selles arvus, kuni antud konkursi osas jätkub jaotamiseks teenusekohti. c) Juhul kui hindamiskriteeriumite kohaselt on samas konkursi osas taotlused saanud punkte võrdselt, tõuseb moodustatavas pingereas ettepoole taotlus, millele on lisatud rohkem koostöökokkuleppeid potentsiaalsete teenuskomponentide osutajatega. Kui eelnevate punktide alusel ei ole võimalik pingerea järjekorda välja selgitada, selgitatakse taotlejate järjekord välja liisku heites. d) Juhul kui mõnes konkursi osas (piirkonnas) jääb osa teenusekohti jaotamata (ei ole piisavalt taotlejaid), võib SKA jaotada vabad kohad täiendavalt ümber nende konkursi osade (teiste piirkondade) vahel, kus teenusekohti taotletakse rohkem kui konkursi osa teenusekohtade koguarv on. Kohtade ümberjagamisel eelistatakse piirkondi, kus teenusekohtade puudujääk on kõige suurem (vajadus täiendavate teenusekohtade järgi on kõige suurem). 3. Komisjon annab oma hinnangu 15 tööpäeva jooksul ja teavitab taotlejaid otsusest taotluses märgitud e-posti aadressil. SKA peadirektor kinnitab käskkirjaga konkursi võitjad, kellega sõlmitakse leping (lisa 3), mille SKA edastab taotlejale allkirjastamiseks. Juhul kui taotleja 7

8 ei allkirjasta lepingut 10 tööpäeva jooksul, loetakse, et taotleja on konkursil osalemisest loobunud. Juhul kui taotleja loobub lepingust, teavitatakse lepingu saamise võimalusest piirkondlikus pingereas järgmist taotlejat. 4. SKAl on õigus küsida taotluse kohta lisainformatsiooni, kui taotluse hindamisel tekib ebaselgusi. Taotleja on kohustatud kirjalikult vastama 3 tööpäeva jooksul vastavasisulise selgitustaotluse saamisest arvates. Juhul kui taotleja ei vasta selgitustaotlusele nõutud tähtaja jooksul võib SKA jätta taotluse hindamata Hindamiskriteeriumid Taotlejad ei esita taotlustes juhtumikorralduse maksumust ega teenuskomponentide maksumust. Taotlejate pingerida selgitatakse välja taotlustes esitatud sisulise kirjelduse alusel, lähtudes Konkursi tingimuste ja korra käesolevas osas esitatud hindamiskriteeriumitest. Konkursi kõikides osades toimub taotluste hindamine alljärgnevas tabelis esitatud kriteeriumide kohaselt. Iga alakriteeriumi eest antakse hindamispunkte järgmiselt: 1. alakriteeriumile vastav taotluse osa on täielikult kirjeldatud ja sellele antakse vastavad hindamispunktid, kui taotluses on esitatud kõik sisulises alakriteeriumis nõutud andmed detailselt, nähtub andmete analüüs ja tegevuste läbimõeldus ja terviklik kavandamine; 2. alakriteeriumile vastav taotluse osa on osaliselt kirjeldatud ja sellele antakse vastavad hindamispunktid, kui taotluses on esitatud kõik taotluse vormi alakriteeriumi osas nõutavad andmed, kuid info on sisult üldine, vähese põhjendusega, madala detailsuse astmega ja üksnes kordab konkursi tingimustes sätestatut; 3. 0 (null) punkti, kui taotluses on alakriteeriumile vastavas osas nõutud andmed puudu. Kriteerium Täielikult kirjeldatud Osaliselt kirjeldatud Üldse mitte 1 Üldine eesmärk, miks taotleja konkursil osaleb, mida 15 7,5 0 piloteerimisest ootab, millist muutust loodab saavutada 2 KOVis projekti kaasatavad abivajajad: ülevaade, milliseid abivajajaid planeeritakse kaasata ja kuidas, mille põhjal on kaasatava rühma prognoos tehtud 3 Rollide, ülesannete jaotus KOVis piloteerimisel. KOV tegevuste kirjeldus 4 Teenuskomponentide olemasolu ja kättesaadavuse tagamine abivajajatele 5 Koostöö teiste valdkondadega (sh esmase abivajaduse 15 7,5 0 märkamine) 6 Riskid ja nende maandamise võimalused

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo KINNITATUD sotsiaalkaitseministri...11.2017 käskkirjaga nr... Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Mitteametlik terviktekst

Mitteametlik terviktekst Mitteametlik terviktekst KINNITATUD sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 03.12.2015 käskkirjaga nr 181 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 07.10.2016 käskkirjaga

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem