Norra kord

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Norra kord"

Väljavõte

1 EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT VÄIKESKEEMI PROGRAMMI KORD JA TINGIMUSED Sisu tutvustus: Käesolev programmi kord (edaspidi Programmi kord) sätestab Norra finantsmehhanismist rahastatava programmi Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT (edaspidi Programm) väikeskeemi eesmärgid ja toetatavad tegevused ning programmi raames antava toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste menetlemise ja toetuse kasutamise tingimused ning protseduurid. Programmi korra eesmärk: Kirjeldada taotlustele ja taotlejatele esitatavaid nõudeid, taotluste menetlemise ja toetuste välja maksmise tingimusi. Seotud dokumendid: Programmi korra lisad: 1. Lisa 1 Väikeprojekti taotlusvorm 2. Lisa 2 Väikeprojekti partneri info vorm 3. Lisa 3 Partnerluslepingu näidisvorm 4. Lisa 4 Projektilepingu vorm 5. Lisa 5 Väikeprojekti lõpparuande vorm 6. Lisa 6 Välisauditi lähteülesanne ja Lisa 6a näidisvorm 7. Lisa 7 Projekti inglisekeelse kokkuvõtte vorm 8. Lisa 8 Väikeprojektide hindamismetoodika 9. Lisa 9 Reisikulude lihtsustamise põhimõtted ja reisi kokkuvõtte vorm 10. Lisa 10. Taotleja kontserni liikmete skeem 1

2 Sisukord 1 PROGRAMMI RAKENDAMISE ÜLDSÄTTED MÕISTED PROGRAMMI EESMÄRK JA OODATAV TULEMUS PROGRAMMI RAAMES ANTAVA TOETUSE ALUS PROGRAMMI RAAMES TOETATAVAD TEGEVUSED ABIKÕLBLIKUD JA MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD PROJEKTI ABIKÕLBLIKKUSE PERIOOD TOETUSE FINANTSEERIMISE PIIRMÄÄRAD JA TINGIMUSED TOETUSE TAOTLEMINE NÕUDED TAOTLEJALE JA PROJEKTI PARTNERILE TAOTLEJA JA PROJEKTI PARTNERITE KOHUSTUSED NÕUDED TAOTLUSELE TAOTLUSE MENETLEMINE TAOTLUSE REGISTREERIMINE JA LÄBIVAATAMINE TAOTLEJA, PARTNERITE JA TAOTLUSE NÕUETELE VASTAVAKS TUNNISTAMISE TINGIMUSED TAOTLUSTE HINDAMINE TAOTLUSE RAHULDAMISE VÕI RAHULDAMATA JÄTMISE TINGIMUSED JA KORD PROJEKTILEPINGU MUUTMINE TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED ARUANNETE ESITAMISE KORD TOETUSE SAAJA JA PROJEKTI PARTNERITE KOHUSTUSED TOETUSE SAAJA ÕIGUSED EASI ÕIGUSED EASI KOHUSTUSED PROJEKTILEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA TOETUSE TAGASINÕUDMINE

3 1 Programmi rakendamise üldsätted 1.1. Programmi aluseks olevad juriidilised dokumendid: Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks ; Norra Välisministeeriumi poolt vastu võetud Norra finantsmehhanismi rakendusmäärus ; Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum; Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi ja Norra Kuningriigi Välisministeeriumi vahel allkirjastatud programmileping; Vabariigi Valitsuse määrus Aastatel Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord; Elluviimise leping Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel Programmi eesmärkide, taotlejale/toetuse saajale ja partneritele sätestatud õiguste ja kohustuste ning kasutatud mõistete sisustamisel ja tõlgendamisel juhindutakse Programmi asutavatest juriidilistest dokumentidest vastavalt nendes ettenähtud pädevusjärjekorrale. Vastuolude korral Programmi korraga juhindutakse eelnimetatud dokumentidest Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) Programmi viib ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) Programmi rakendamisse on kaasatud doonorprogrammi partner Innovation Norway, kelle ülesanneteks on nõustada Programmi ettevalmistamist ja rakendamist, osaleda Programmi koostöökomisjonis ja projektide valikukomisjonis ning abistada koostöös EASiga potentsiaalseid toetuse taotlejaid Norra poolsete projektipartnerite otsimisel. 2 Mõisted 2.1. Arendustegevus on uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks Doonorpartnerlusprojekt on kas väike- või põhiprojekt, mida rakendatakse tihedas koostöös projekti partneriga, kelle esmaseks asukohaks on Norra Innovatsioon on uute ideede ja teadmiste kasutamine uudsete lahenduste rakendamiseks, mis hõlmab toodete ja teenuste väljatöötamist ning uuendamist (tooteinnovatsioon); vastavate turgude hõivamist ja laiendamist (turuinnovatsioon); uute tootmis-, tarne- ja müügimeetodite loomist ning juurutamist (protsessiinnovatsioon); uuendusi juhtimises ja töökorralduses (organisatsiooniinnovatsioon) ning töötingimuste ja personali oskuste arendamist (personaliinnovatsioon). 3

4 2.4. Kaasfinantseering on projekti partneri poolne rahaline panus projekti finantseerimisse Kuludokument on kulu tekkimist kinnitav tõendusdokument, mis peab vastama kulu kandva toetuse saaja ja/või projekti partneri asukoha riigi õigusaktides raamatupidamist reguleerivatele ning üldtunnustatud raamatupidamistava nõuetele Omafinantseering on toetuse saaja rahaline panus projekti finantseerimisse. Toetust ei saa kasutada omafinantseeringuks Partnerlusleping on toetuse saaja ja partneri(te) vahel sõlmitud leping, kus on sätestatud projektiga seotud toetuse saaja ja partneri(te) kohustused ja õigused. Leping reguleerib partnerite vahelisi suhteid taotluses sisalduva projekti elluviimisel. Lepingus kinnitavad partnerid projekti eesmärgid, elluviidavate tegevuste kava, eelarve ja finantseerimisplaani ning reguleerivad partnerite vahelised koostööprintsiibid, projekti juhtimisega seotud küsimused, partnerite kaasamise ja lahkumise korra ning teised olulised küsimused Personaalmeditsiin on haiguste ennetuse ja raviga seotud lähenemine, mis võtab arvesse inimese elustiili, keskkonda ja geneetilist eripära. Personaalmeditsiini eesmärkideks on inimeste elukvaliteedi tõstmine, eelistuste kaasamine tervisesüsteemi protsessidesse, haiguste ennetus ning haiguste efektiivne ja individuaalne ravi Projektileping on toetuse saamiseks ja kasutamiseks toetuse saaja ja EASi vahel sõlmitud leping Projekti otsekulud on kulud, mille toetuse saaja ja/või projekti partner eristab vastavalt üldtunnustatud raamatupidamistavale ja tavapärastele raamatupidamise siseeeskirjadele konkreetsete kuludena, mis on otseselt seotud projekti põhitegevustega ja mida saab seetõttu otse projekti kuludena kirjendada Projekti partner (edaspidi partner) on taotleja poolt taotluses nimetatud juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimisel ning kellel on toetuse saajaga ühine majanduslik või sotsiaalne eesmärk, mis saavutatakse selle projekti rakendamise teel. Partner panustab projekti eelarvesse ja teeb abikõlblikke kulusid. Projekti partner saab toetust koos toetuse saajaga projekti raames tekkinud abikõlblike kulude katteks käesolevas Programmi korras sätestatud tingimustel. Konkurentsiseaduse 2 lg 4 mõistes kontserni kuuluvaid ettevõtjaid vaadeldakse ühe projekti raames ühe juriidilise isikuna Põhiprojekt on projekt, mille eesmärgid ja tegevused on kooskõlas põhitoetusskeemi tingimustega Suurettevõtja on ettevõtja, kes ei ole väike- ja keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, , lk 1 78, üldise grupierandi määrus) lisa I mõistes Taotlus on Programmi raames EASile esitatud vormikohane avaldus sh detailne kulude kalkulatsioon (projekti eelarve) ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks. 4

5 2.15. Toetuse määr on protsentuaalne toetuse osakaal, mis näitab, kui suure osa moodustab toetus projekti abikõlblikest kuludest Toetuse saaja on käesoleva Programmi korra mõistes toetuse taotleja, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud ning kes vastutab pärast projektilepingu sõlmimist projekti rakendamise eest Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) on Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kes esitab taotluse toetuse saamiseks. Juhul kui projekt viiakse ellu koos partneritega, vastutab taotleja kogu projekti eest Tootearendus on üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 86 tähenduses olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamine, ühendamine, kujundamine ja kasutamine uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamise jaoks. Siia hulka võivad kuuluda ka tegevused, mille eesmärk on uute toodete, protsesside või teenuste mõisteline määratlemine, kavandamine ja dokumenteerimine. Tootearendus võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide loomist, demonstreerimist, pilootkasutust, katsetamist ja valideerimist reaalsusele vastavas tööseisundi keskkonnas, kui põhieesmärk on mittevalmis toodet, protsessi või teenust tehniliselt täiustada. Tootearenduse hulka kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate prototüüpide ja katseprojektide arendamine, kui prototüüp on tingimata kaubanduslik lõpptoode ja kui selle tootmine üksnes demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil on liiga kallis. Tootearendus ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide, tootmisprotsesside, teenuste ja muude toimingute rutiinset või perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused tähendavad täiustamist Tööstuse digitaliseerimine on digitaalsete tehnoloogiate rakendamine tööstuses, mille tulemusena muutuvad tootmisprotsessid tõhusamaks ja/või kasvab tulu. Näiteks andmete kogumine ja kasutamine, seadmete omavaheline suhtlemine, robotite kasutamine jne. Käesolevas korras loetakse tööstuseks EMTAK 2008 jagu B, C ja D nimetatud valdkonnad Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja on väikeettevõtja ja keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisas I sätestatud kriteeriumitele. Üldise grupierandi määruse lisa I artikkel 2 lõike kohaselt loetakse keskmiseks ettevõtjaks ettevõtja, milles töötab vähem kui 250 inimest ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot ning väikeseks ettevõtjaks ettevõtja, mis annab tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Nimetatud näitajate arvutamisel tuleb arvesse võtta ka üldise grupierandi määruse lisa I artiklis 3 toodud tingimusi Väikeprojekt on projekt, mille eesmärgid ja tegevused on kooskõlas väiketoetusskeemi tingimustega Väiketoetusskeem on suunatud põhitoetusskeemi taotluste ettevalmistamisele, sealhulgas põhiprojekti partnerite otsimisele. Väiketoetusskeemist rahastatud projekt peab olema lõppenud enne põhiprojekti taotluse esitamist. Väiketoetusskeemist toetuse taotlemine ei ole eelduseks põhitoetusskeemi taotluse esitamiseks. 5

6 2.23. Välispartner on Norra Kuningriigi asjaomases registris registreeritud projekti partner. 3 Programmi eesmärk ja oodatav tulemus 3.1. Programmi finantseeritakse Norra finantsmehhanismist , mille peamisteks eesmärkideks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja Eesti vahel Programmi üldiseks eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate IKT projektide abil Programm viiakse ellu väiketoetusskeemi ja põhitoetusskeemi abil Väiketoetusskeemi eesmärgiks on põhiprojektide ettevalmistus ning partnerotsingud põhiprojekti elluviimiseks. Väikeprojektide tegevused peavad panustama vähemalt ühte punktis 3.5 nimetatud toetusvaldkonda ning toetama punktis 3.6 toodud põhitoetuse eesmärke Programmi eesmärgi saavutamiseks on seatud alaeesmärgid järgmistes valdkondades: tööstusinnovatsioon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) ning personaalmeditsiin. IKT on seejuures horisontaalne, teisi valdkondi läbiv komponent Põhitoetuse raames toetatakse tootearenduse läbiviimist: Uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamine tööstuses ja IKT valdkonnas: tööstussektorile suunatud tootmise efektiivsust suurendavad lahendused, näiteks protsesside digitaliseerimine, reaalajas tootmisjuhtimine ja optimeerimine, tootmise visualiseerimine, suurandmete kasutamine, digitaalne kvaliteedikontroll, kiire prototüüpimine; ressursisäästu edendavad IKT-komponendiga tooted ja teenused erinevates sidusvaldkondades (transport, energiamajandus jne) Koostöös lõppkasutajatega disainitud uute IKT toodete ja teenuste arendamine personaalmeditsiini valdkonnas, näiteks: Arstidega koos disainitud personaliseeritud riskijuhtimise platvormid esmatasandi arstiabile, mis ühildaks elustiili, geeni- ja keskkonna andmeid; Patsientide väärtustest lähtuvad lahendused, mille eesmärgiks on patsientide individuaalsetest tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine; Patsiente kaasates terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja analüüsimisele suunatud tooted ja teenused Kasutajatega koos disainitud lahendused, mille eesmärgiks on terviseteadlikkuse ja patsiendi õigustega seotud teadlikkuse tõus; 3.7. Punktis nimetatud tootearenduse ja digitaliseerimise valdkondade põhiprojektile toetuse taotlemisel peab taotlusega esitama punktis nimetatud eeldatava mõju prognoosi, mis avab ja analüüsib arendatava lahenduse või digitaliseerimise tulemusena saavutatavat ressursisäästu (energia, CO2, inimressurss vms). 6

7 4 Programmi raames antava toetuse alus 4.1. Väiketoetusskeemi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013, , milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, lk 1-8, edaspidi VTA määrus) tähenduses 1. Väiketoetusskeemi raames toetuse andmisel järgitakse VTA määruses ja Konkurentsiseaduse -s 33 sätestatut Programmi raames ei anta toetust ettevõtjatele ja tegevustele, mis on suunatud põllumajanduse esmatootmisele, kalandusele ja vesiviljelusele ning tegevustele, mis on toodud VTA määruse artikli 1 lõikes 1. 5 Programmi raames toetatavad tegevused 5.1. Väiketoetusskeemist toetatakse põhitoetusskeemi taotluste ettevalmistamist: arendatava toote, teenuse või protsessi teostatavuse plaani koostamine (sh tehnilise teostatavuse uuringud, turu-uuringud, analüüsid, ekspertiisid, äriplaan); ettevalmistatava põhiprojektiga kaasneva mõju prognoosi ja selle aluseks oleva hindamise metoodika väljatöötamine, mis avab ja analüüsib projekti tulemusena saavutatavat ressursisäästu (energia, CO2, inimressurss vms); ettevalmistatava põhiprojekti kommunikatsiooniplaani koostamine; arendatava toote, teenuse või protsessi tööstusomandi alase infouuringu teostamine; partneriotsingu läbiviimine Eestis ja Norras (sh koosolekute, seminaride ja töötubade korraldamine Eestis ja Norras); muu põhiprojekti ettevalmistamisele vahetult kaasa aitav tegevus. 6 Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud 6.1. Toetusskeemi raames on abikõlblikud need kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud, õigusaktidega kooskõlas ja otseselt vajalikud toetatavate tegevuste elluviimiseks ja projekti eesmärkide saavutamiseks. Projekti kulud peavad olema kooskõlas säästlikkuse, tulemuslikkuse ja tõhususe põhimõtetega Abikõlblikeks kuludeks saab lugeda vaid kulusid, mis on välja toodud koos taotlusega esitatud projekti eelarves Toetatavate kulude hulka saab arvata ainult neid abikõlblikke kulusid, mis on tekkinud projektilepingus määratletud abikõlblikkuse perioodil. Kulud loetakse tekkinuks, kui kulu aluseks olev arve on esitatud, tasutud ning töö tehakse, kaup saadakse kätte või teenus osutatakse projekti abikõlblikkuse perioodil Erandina võib kulud lugeda abikõlblikeks, kui arve on esitatud abikõlblikkuse perioodi viimasel kuul ning tasutud 30 kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse perioodi 1 Ettevõtjad ei või saada ega olla saanud kolme majandusaasta jooksul rohkem vähese tähtsusega abi VTA määruse kontekstis kui EUR (VTA määruse artikkel 3 lg 2). Juhul kui ettevõtja on saanud VTA abi üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks, on selleks piirmääraks EUR (Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012, 15. aprill 2012 artikkel 2 lõiked 2 ja 4). 7

8 lõppkuupäevast ja kulude tekkimise aluseks olevad tegevused toimusid projekti abikõlblikkuse perioodil Väiketoetusskeemi raames on abikõlblikud järgmised otsekulud: projekti elluviivate töölepingu alusel töötavate töötajate töötasud koos kõigi riiklike maksudega vastavalt töötajate hõivatusele projekti teostamisel. Töötasud peavad olema kooskõlas toetuse saaja asutusesisese palgatasemega vastavasisulise töö eest; võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, mida maksustatakse sarnaselt töötasuga ning tasult makstavad riiklikud maksud projekti elluviivate töölepingu alusel töötavate töötajate lähetusega seotud ja võlaõiguslike lepingute alusel töötavate isikute tööülesande täitmisega seotud transpordi- ja majutuskulud. Nimetatud kulud hüvitatakse lihtsustatud hüvitamisviisi alusel vastavalt programmi lisas esitatud tingimustele; projekti elluviivate töölepingu alusel töötavate töötajate lähetusega seotud päevarahad; kulud sisseostetud uuringutele, analüüsidele, tehnilistele teadmistele, tootearenduseks otseselt vajalikele tarkvaralitsentsidele ning kulud projekti elluviimisega otseselt seotud nõustamistele ja muudele samaväärsetele teenustele; konverentside, seminaride, ja töötubade osalustasud eeldusel, et osalus on seotud punktis nimetatud partnerotsingutega; Programmi korra punktis nimetatud välispartneri kuluaruannete auditiga seotud kulud; koosolekute ja töötubade korraldamise kulud; tõlkekulud; teavitusnõuete täitmisega seotud kulud Abikõlblikud ei ole muuhulgas järgmised kulud: intress võlalt, võla teenindamise tasud ja viivised; finantstehingute tasud ja muud finantskulud; eraldised kahjumi või võimalike tulevaste kohustuste katmiseks; valuutakursi muutuste kahjum; kulud, mis kaetakse muudest allikatest; trahvid, rahalised karistused ja kohtuvaidluste kulud; ülemäärased või põhjendamatud kulud; tulumaksuseaduse 48 lõike 4 tähenduses erisoodustusena käsitletavad kulud ja erisoodustusmaks; mitterahalised sissemaksed; toetuse saaja ja/või partnerite vahel sõlmitud omavahelistest tehingutest tulenevad kulud; tehingud tulumaksuseaduse 8 mõistes seotud isikute vahel, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu ja põhjendatud projekti elluviimise seisukohast Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole õigust projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel Kulude tõendamine: Kõik abikõlblikud otsekulud peavad olema läbipaistvad ja dokumentaalselt tõendatud vastavate kuludokumentidega ning olema tasutud toetuse saaja ja/või partneri pangakontolt. 8

9 Välispartneri kulude tõendamiseks piisab, kui toetuse saaja esitab EASile selle välispartneri kulude abikõlblikkuse auditiaruande, mis on teostatud sõltumatu ja sertifitseeritud sama riigi audiitori poolt, kus on sätestatud, et selle partneri kulud on tekkinud vastavalt Programmi korra tingimustele, kohalikule seadusandlusele ja üldtunnustatud raamatupidamistavale. 7 Projekti abikõlblikkuse periood 7.1 Kui projektilepingus ei sätestata hilisemat kuupäeva, algab projekti abikõlblikkuse periood taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui Väikeprojekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 4 kuud. 7.3 Väikeprojekti tegevused peavad olema lõpetatud enne taotluse esitamist põhitoetusskeemi. 7.4 Väikeprojekti abikõlblikkuse perioodi võib põhjendatud juhtudel pikendada maksimaalselt 1 kuu võrra, kuid mitte kauem kui Abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks peab toetuse saaja esitama EASile vastava taotluse. 7.5 Väikeprojekti elluviimine ei ole põhiprojekti taotluse esitamise eelduseks. 8 Toetuse finantseerimise piirmäärad ja tingimused 8.1 Väiketoetusskeemist taotletava toetuse summa projekti kohta on kuni eurot. 8.2 Toetuse maksimaalne osakaal väiketoetusskeemis on 75%. 8.3 Projekti omafinantseering ja partnerite kaasfinantseering peavad kokku katma projekti eelarvest osa, mida toetusest ei finantseerita. Oma- ja kaasfinantseeringuks ei loeta avaliku sektori toetust olenemata sellest, kas kõnealust toetust rahastatakse kohalikest, piirkondlikest, riigi või Euroopa Liidu vahenditest, sh avalik-õiguslike isikute või nende valitseva mõju all olevate isikute poolt. 9 Toetuse taotlemine 9.1 Väiketoetusskeemis toimub taotluste esitamine vooruliselt. Taotlusvooru avamisest ja taotlusvooru tähtpäevast teatab EAS oma kodulehel ja pressiteates. 9.2 Juhul, kui väiketoetusskeemi taotlusvoorust jääb Programmi raames ettenähtud finantsvahendeid üle ja/või vahendid vabanevad positiivse otsuse saanud projekti arvelt, kantakse vahendid üle põhitoetuskeemi eelarvesse. 9.3 Taotlus toetuse saamiseks esitatakse EASile läbi e-teeninduse digitaalselt allkirjastatuna taotleja esindusõigusliku isiku poolt. 10 Nõuded taotlejale ja projekti partnerile 9

10 10.1 Toetuse taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud äriühingud, milles riigi ja kohaliku omavalitsuse osalus on alla 25% Projekti partneriteks võivad olla kõik Eestis ja Norras registreeritud juriidilised isikud (näiteks äriühingud, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, sihtasutused, ülikoolid) Partnerlusprojekti elluviimise eelduseks on partnerlusleping. Partnerluslepingu olemasolul saavad partnerid teha abikõlblikke kulusid ja rahaliselt panustada projekti finantseerimisse Taotleja ja partner peavad vastama järgmistele nõuetele: taotleja ja partneri maksu- või maksevõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud; taotleja ja partner peab olema nõuetekohaselt täitnud maksuseadustes ja regulatsioonides sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse; taotleja või partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust; taotlejal ja partneril on nõutavad vahendid projekti finantseerimiseks vastavalt punktis 8 sätestatud piirmääradele ja tingimustele; taotlejal ja partneril, kes on varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi, vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; taotlejale ja partnerile vähese tähtsusega abi määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku ületada eurot. Juhul, kui ettevõtja tegutseb maanteetranspordi valdkonnas, on nimetatud piirmääraks eurot (EMTAK 2008, jagu H, alajaod 493 ja 494); juhul, kui ettevõtja on käesoleva või kahe eelneva majandusaasta jooksul saanud üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale antavat vähese tähtsusega abi (Euroopa Komisjoni määruse nr 360/2012 mõistes), ei tohi käesoleva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul VTA määruse alusel ja Euroopa Komisjoni määruse nr 360/2012 alusel antud abi kogusumma ületada eurot. 11 Taotleja kohustused 11.1 Taotleja on kohustatud: esitama EASi nõudmisel taotleja, partneri(te) ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtpäevaks; võimaldama kontrollida taotluse, taotleja ja partneri(te) vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust taotleja ja partneri(te) juures; viivitamata teavitama EASi taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist; tõendama EASi nõudmisel ettenähtud oma- ja kaasfinantseeringu või muude vahendite või dokumentide olemasolu; viivitamatult kirjalikult informeerima EASi projekti taotleja ja partneri(te) ettevõtte või selle osa ja sellega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest; täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama EASile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist; 10

11 teavitama EASi projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemisest. 12 Nõuded taotlusele 12.1 Taotluses sisalduv projekt peab vastama Programmi eesmärkidele ja järgmistele nõuetele: taotlus on esitatud punktis 9 ettenähtud korras; taotlus on suunatud korra punktis 3.4. sätestatud eesmärgi saavutamisele; toetust taotletakse punktis 5 sätestatud toetatavatele tegevustele ja projekti eelarve sisaldab punktis 6 toodud abikõlblikke kulusid; taotluses sisalduva projekti tegevused teostatakse projekti abikõlblikkuse perioodil vastavalt punktis 7 toodud tingimustele; taotletava toetuse suurus ei ületa punktis 8 sätestatud toetuse finantseerimise piirmäära ega toetuse piirsummat; projekti eelarve sisaldab nõutavat omafinantseeringut; taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; projekt ei ole saanud toetust avalikest vahenditest Taotlus esitatakse eesti keeles. Juhul kui vähemalt üks partneritest on Norrast, esitatakse taotlus koos lisadega inglise keeles Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga. Jaanuaris 2019 esitatavatel taotlustel esitatakse 2018.a. bilanss ja kasumiaruanne eelneva aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga; taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav; projektijuhi ja projektimeeskonna liikmete elulookirjeldused; vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumiste lähteülesannete kirjeldused kõikide kulude puhul, mille korral taotleja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste ja kaupade ostutehingu alates summast 5000 eurot käibemaksuta või vastavalt taotleja hankekorras sätestatule. Juhul kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb taotlusele lisada põhjendus; eestikeelse projekti korral lisatakse taotlusele inglisekeelne kokkuvõte, mis esitatakse EASi kinnitatud vormil; volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel; partneri kaasamisel partneri esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud partneri info vorm (EASi kinnitatud vormil); välispartner, kes peab oma asukohariigi õigusaktide kohaselt olema kantud vastavasse registrisse, esitab registrikaardi väljavõtte; partneri kaasamise korral allkirjastatud partnerlusleping EASi kinnitatud vormil; EASi nõudmisel muud asjakohased lisadokumendid; juhul kui projekti elluviimisse on kaasatud partner(id), siis kohaldatakse punktide , nõudeid ka partneri(te)le; välispartnerid peavad nimetatud dokumendid esitama tõlgituna eesti või inglise keelde. 11

12 13 Taotluse menetlemine 13.1 EAS teostab taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja/partneri nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse hindamine, taotluse rahuldamine ja projektilepingu sõlmimine või taotluse rahuldamata jätmine EAS võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 40 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemise tähtpäevast. 14 Taotluse registreerimine ja läbivaatamine 14.1 Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi EASis. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 3 (kolm) tööpäeva alates taotlusvooru sulgemise tähtpäevast. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt ja laekunud koos kõigi lisadega Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel leitakse puudusi taotleja, partneri või taotluse nõuetele vastavuse osas, antakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist puudustest teada. Sellisel juhul on taotlejal võimalik kuni 10 (kümne) tööpäeva jooksul puudused kõrvaldada, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg EAS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole Programmi korra punktis 14.2 toodud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud Kui väiketoetusskeemi taotlus on esitatud hiljem, kui EASi poolt määratud taotlusvooru tähtpäev, jätab EAS taotluse läbi vaatamata. 15 Taotleja, partnerite ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused 15.1 Taotleja ja partnerite ning taotluse nõuetele vastavust kontrollib EAS Taotleja ja partnerid tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik programmi korra punktis 10 taotlejale ja partnerile esitatud nõuded Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik Programmi korra punktis 12 esitatud nõuded Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest: taotlus ei vasta Programmi korra punktis 12 sätestatud nõuetele; taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt otsuse tegemist; 12

13 15.5 Taotluse, taotleja või partneri nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata. 16 Taotluste hindamine 16.1 Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse vastavalt hindamismetoodikale. Hindamismetoodika tehakse kättesaadavaks EASi kodulehel Hindamine toimub taotluse materjalide läbivaatuse ja projekti puudutavate täiendavate küsimuste arutelu põhjal Väiketoetusskeemi taotlusi hindavad kaks taotlejast, partneri(te)st ja taotlusest sõltumatut EASi poolt määratud hindajat Väiketoetusskeemi taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: väikeprojekti mõju toetuse andmise eesmärkide saavutamisele (osakaal 50%); projekti elluviija võimekus ja väikeprojekti kvaliteet (osakaal 50%) Väiketoetusskeemi taotlust hinnatakse skaalal 0 kuni Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest. Taotluse hinnang loetakse positiivseks, kui taotlus on punktis 16.4 nimetatud hindamiskriteeriumite alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,50 ja iga kriteeriumi hindeks vähemalt 2, Taotluste lõplik koondihinne moodustub kahe hindaja poolt antud koondhinnete aritmeetilisest keskmisest Kui ühe hindaja poolt antud koondhinnang ületab käesoleva korra punktis 16.6 nimetatud lävendit (st taotluse koondhinne on hindamise tulemusena üle 2,50 ning iga hindamiskriteeriumi hinne on vähemalt 2,00) ning teise hindaja poolt antud koondhinnang jääb alla lävendi (st taotluse koondhinne on hindamise tulemusena alla 2,50 või vähemalt ühe alakriteeriumi hinne on alla 2,00), siis kasutatakse projekti sõltumatuks hindamiseks täiendavalt kolmandat hindajat. Sellisel juhul kujuneb taotluse hindamise lõplik koondhinne kahe lähima koondhinde andnud hindaja hindepunktide aritmeetilisest keskmisest Taotluste lõplike koondhinnete alusel koostab EAS taotluste paremusjärjestuse. Võrdsed hindamistulemused saanud taotluste korral eelistatakse projekti, mis on saanud enam punkte programmi korra punktis nimetatud hindamiskriteeriumi eest. Rahuldamisele kuuluvad pingereas olevad taotlused kuni taotlusvooru vahendite lõppemiseni. 17 Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord 17.1 Taotluse rahuldamise kohta teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. 13

14 17.3 Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat ja muuta toetatavaid tegevusi Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel: toetust on taotletud tegevuste või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või on projekti elluviimise seisukohast mitteolulised või põhjendamatud; oma ja/või kaasfinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik või reaalne; projekti eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega; taotluse rahaline maht ületab Programmi väiketoetusskeemi eelarve vaba jäägi Taotluse rahuldamata jätmise otsuses tuuakse välja rahuldamata jätmise põhjused Kui taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa nõuetele vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib EAS toetuse saajaga projektilepingu Kui projektilepingut ei ole võimalik toetuse saaja poolsetel põhjustel 20 tööpäeva jooksul sõlmida, tunnistab EAS taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks. 18 Projektilepingu muutmine 18.1 Projektilepingut võib muuta EASi algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel ning projektilepingus sätestatud alustel. Toetuse saaja võib projektilepingu muutmise avalduse esitada vaid partnerite kirjalikul nõusolekul Toetuse saaja on kohustatud eelnevalt (st enne muudatuste elluviimisega alustamist) taotlema EASilt projektilepingu muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta: projekti tegevusi, mille tulemusena suureneb ühe või mitme eelarverea maksumus kokku rohkem kui 20%; projekti partnereid; projekti toetuse summa jagunemist toetuse saaja/partnerite lõikes, juhul kui vähemalt ühe toetuse saaja/partneri toetuse summa suureneb; projekti tegevuste elluviimise alguskuupäeva; projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäeva; projekti eesmärke mõjutavaid tegevusi Projekti muutmine on lubatud tingimusel, et esialgne projekti mõju ulatus ei vähene Projekti tegevuste elluviimise algus- ja lõppkuupäeva muutmisel tuleb arvestada Programmi korra punktis 7 sätestatuga EASil on õigus keelduda projektilepingu muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust Programmi eesmärkidele ja tingimustele. 14

15 18.6 Projektilepingu muutmise otsustab EAS 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist Projektilepingu muutmisel peavad muudatused olema vastavuses Norra finantsmehhanismi rakendusmäärusega ning Euroopa Liidu riigiabi reeglitega. 19 Toetuse väljamaksmise tingimused 19.1 Toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt Programmi korras ja projektilepingus toodud tingimustele Toetuse väljamakse tegemise eeldusteks on projekti tegevuste läbiviimine ja vastavate kulude tasumine Toetuse väljamakse tehakse toetuse saaja poolt EASi e-teeninduse kaudu esitatud maksetaotluse alusel Toetuse väljamaksmine toimub tasutud kuludokumentide alusel lõppmaksena pärast projekti lõpparuande ja vastava maksetaotluse kinnitamist EASi poolt. EAS menetleb dokumente kuni 20 tööpäeva EAS võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui: esitatud maksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele; esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele ja eesmärkidele; läbiviidud tegevused ei vasta taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud; tagasimaksmisele kuuluvad kohustused EASi ees ei ole täidetud. 20 Aruannete esitamise kord 20.1 Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande 30 kalendripäeva jooksul projekti lõppemisest vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ja projektilepingus sätestatule Lõpparuanne hõlmab nii toetuse saaja kui ka partnerite kantud kulusid ja andmeid projekti eesmärkide täitmise kohta, sh läbiviidud tegevused, nende tulemused, põhjendused planeeritud ja tegelike tegvuste ja tulemuste erinevuse kohta Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande EASile läbi e-teeninduse Kuluaruandes märgitud kulude tõendamiseks peab toetuse saaja esitama EASile kuludokumentide, tasumist tõendavate dokumentide ja EASi nõudel muude vajalike dokumentide koopiad, v.a. reisikulud, mille korral kuludokumentide esitamine ei ole nõutud Toetuse saaja esitab projekti elluviimise järgsed aruanded EASi nõudmisel Aruandevormid kehtestab EAS ja avalikustab need oma veebilehel. 15

16 21 Toetuse saaja ja projekti partnerite kohustused 21.1 Toetuse saaja ja projekti partnerid on kohustatud: viima projekti ellu taotluses, projektilepingus ja partnerluslepingus fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt; kasutama toetust vastavuses rahuldatud taotluse, projektilepingu ja Programmi korraga; tagama ettenähtud oma- ja kaasfinantseeringu; teavitama EASi projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest; maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks; vastama EASi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja, partnerite ja projekti teostamise kohta; esitama EASile tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid; tagama, et toetuse saaja ja partnerite raamatupidamises on toetatava projekti tehingud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja ja partnerite kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad eraldiseisva raamatupidamissüsteemiga või -koodidega ning vastavad üldtunnustatud raamatupidamistavale; säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat originaaldokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini a; võimaldama järelevalvet teostavale isikule ja audiitorile juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja või partner omab, rendib või mis tahes muul moel kasutab; andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates; osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks viivitamatut ja igakülgset abi; viivitamata kirjalikult informeerima EASi kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja ja/või partneri poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotimenetluse alustamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu; viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest; viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest; tagama kulude vastavuse kohalduvatele õigusaktide nõuetele; toetuse saaja ja/või partneri raamatupidamise sise-eeskirjad ja auditeerimise kord peavad võimaldama projekti kohta deklareeritud kulude ja tulude otsest võrdlust vastavate raamatupidamisaruannete ja tõendavate dokumentidega; 16

17 täitma Programmi asutavatest juriidilistest dokumentidest tulenevat teavitamise ja avalikustamiskohustusi, mis on täpsemalt sätestatud projektilepingus (sealhulgas lisama toetuse saaja ja partneri kodulehele info projekti elluviimise ja toetuse saamise kohta Norway Grants finantsmehhanismist); täitma kõiki asjakohaseid kohalikke, siseriiklikke ja Euroopa Liidu õigusakte (sealhulgas, kuid mitte ainult, keskkonna, riigihangete ja riigiabi alaseid õigusakte); kui toetuse saaja ja/või partneri toetuse määr on 50% või rohkem, peavad toetuse saaja ja/või partner projekti raames kaupu või teenuseid ostes järgima oma asukohamaa riigi riigihangete regulatsioonis ja EL direktiivides hankijale sätestatud kohustusi, sh viima vajadusel läbi nõuetekohase hanke. Alla riigihanke piirmäära teostatud tehingute puhul tuleb esitada vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse, kui tehingu summa ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem või vastavalt toetuse saaja kehtestatud hankekorrale. Juhul kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb maksetaotlusele lisada sellekohane põhjendus; toetuse saaja peab tagama partnerluslepingust ning muudest asjakohastest allikatest tulenevate kohustuste täitmise projekti partnerite poolt. 22 Toetuse saaja õigused 22.1 Toetuse saajal on õigus: muuta taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsusega kinnitatud projekti eelarvet (tingimusel, et toetuse summa ei suurene) ilma taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust EASile esitamata juhul, kui projekti eelarve muutub eelarverea mahust vähem kui 20% ulatuses ja projektiga ettenähtud eesmärgid ja tegevused muudatuste tõttu ei muutu saada EASilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud Programmi korras nimetatud kohustuste täitmisega. 23 EASi õigused 23.1 EASil on õigus: teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid; kontrollida toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringute kasutamist; kontrollida toetuse saaja ja/või partneri(te) tegevust projektilepingust tulenevate kohustuste täitmisel; nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist; vähendada toetuse suurust, kui esitatud aruandest selgub, et toetuse saaja ja/või partner on osaliselt või täielikult jätnud tegemata projektiplaanis planeeritud tegevusi; vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja ja/või partneri oma- ja kaasfinantseeringu vähenemisega alla projektilepingus sätestatud määra; projektileping üles öelda Programmi korra punkti 25 alusel; 17

18 24 EASi kohustused nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist Programmi korra punkti 25 alusel; teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid EAS on kohustatud: tegema Programmi korra, taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma kodulehel; teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest; viivitamata teavitama toetuse saajat punktis 20.1 nimetatud aruande ja punktis 19.3 nimetatud väljamakse taotluse heakskiitmisest või tagasilükkamisest; tegema pärast projektilepingu sõlmimist oma kodulehel kättesaadavaks järgmise informatsiooni: toetuse saaja ja partneri(te) nimi, toetust saava projekti nimi, projekti lühikirjeldus, projekti kestus, toetuse summa, projekti kogumaht; hoidma konfidentsiaalsena informatsiooni, mis on teatavaks saanud toetuse taotluse menetlemise käigus. Konfidentsiaalseks ei peeta Programmi korra punktis nimetatud informatsiooni, samuti võib seaduses sätestatud juhtudel konfidentsiaalsuse kohustusest kõrvale kalduda Toimetama otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ning projekti muutmise kohta toetuse saajale elektroonilisel teel. 25 Projektilepingu ülesütlemine ja toetuse tagasinõudmine 25.1 EAS võib projektilepingu üles öelda ja/või toetuse osaliselt või täielikult toetuse saajalt tagasi nõuda, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud; toetuse saaja ja/või partner rikuvad projektilepingust tulenevat kohustust, mh kasutavad toetust mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks, ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel või ei järgi projekti elluviimise tähtaegu; toetuse saaja ja/või partner rikuvad neile seadusest tulenevat kohustust; toetuse saaja avaldust projektilepingu muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata; Norra välisministeerium nõuab Programmi asutavate juriidiliste dokumentide alusel toetuse tagasi; partnerlusleping öeldakse üles, mistõttu ei ole võimalik projekti esitatud mahus ellu viia; toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta Toetusest loobumise avalduse saamisel on EASil 20 tööpäeva jooksul õigus otsustada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine ja projektilepingu lõpetamine Kui Programmi korra punktis 25.1 loetletud asjaolu projektilepingu ülesütlemiseks on ajutise loomuga ning parandatav, on EASil õigus anda toetuse saajale mõistlik tähtaeg projektilepingu ülesütlemise aluseks olev asjaolu kõrvaldada, kui see ei lähe vastuollu Programmi korra, seda asutavate juriidiliste dokumentide ning projekti eesmärgiga. 18

19 EASil on õigus toetuse saajale Programmi korra punktis 25.1 loetletud asjaolu kõrvaldamiseks antud tähtajal peatada toetuse maksmine ning pärast asjaolu kõrvaldamist on EASil õigus toetuse summat vähendada või alusetult makstud toetus tagasi nõuda. Juhul, kui toetuse saaja punktis 25.1 loetletud asjaolu EASi poolt antud tähtajal ei kõrvalda, on EASil koheselt õigus projektileping üles öelda Juhul kui toetuse saaja poolt kohustuste rikkumise tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, on EASil õigus rakendada toetuse tagasinõudmisel Vabariigi Valitsuse määruses nr 143 Perioodi struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord sätestatud määrasid Tagasinõutava toetuse summa jäägilt võib EAS nõuda intressi õigusaktides kehtestatud määras Tagasinõutav toetus tuleb EASile tagasi maksta 90 päeva jooksul pärast toetuse tagasinõudmise otsuse teatavaks tegemist. 19

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri 29.05.2017 1. Sissejuhatus Vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2016 2019 seab eesmärgiks töötada

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Seletuskri

Seletuskri SELETUSKIRI Keskkonnaministri määruse Toetuse andmise tingimused meetmes Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem