Microsoft Word - Finantseerimise kord_23_04_2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Finantseerimise kord_23_04_2019"

Väljavõte

1 Sisukord SA KESKKONNAINVESTREERINGUTE KESKUS Keskkonnaprojektide finantseerimise kord Kinnitatud KIKi nõukogu poolt Üldsätted Kasutatavad mõisted Finantseerimise taotlemine Omafinantseeringu nõuded... 3 Üldnõuded... 3 Atmosfääriõhu kaitse programmi täiendavad nõuded... 4 Keskkonnateadlikkuse programmi täiendavad nõuded... 4 Looduskaitse programmi täiendavad nõuded... 5 Veemajanduse programmi täiendavad nõuded Abikõlblikud kulud ja nende abikõlblikkuse periood Taotluste hindamine ja rahuldamine... 6 Kiireloomuliste taotluste menetlemine Riigiabi Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine Nõuded lepingutele Nõuded hangetele Toetuse väljamaksmine Ettemaks Vahemaksed Lõppmakse Väljamakse tegemise aeg Maksete erandid Projektipõhise arvestuse pidamine Dokumentide esitamise koht Muudatused Struktuuritoetusest või rahvusvahelistest allikatest rahastavate projektide kaasrahastamine Kontroll, finantseerimisest keeldumine, finantseerimise peatamine, toetuse tagasinõudmine ja leppetrahv LISAD... 15

2 1 Üldsätted 1.1 Käesolev kord reguleerib Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) antavate toetuste kasutamist ja keskkonnaprojektide elluviimise aruandlust. 1.2 Käesolev kord reguleerib KIKi tegevust keskkonnatasude seaduse alusel KIKi antavate toetuste menetlemisel. 1.3 KIKi ülesandeks on keskkonnatasude seaduse alusel keskkonnakaitseliste projektide ja -tegevuste finantseerimine. KIK ei täida projektides toetuse saaja, riikliku tellija ega projektijuhi ülesandeid. 1.4 Taotluste esitamine, hindamine ja rahastamise otsuste tegemine toimub vastavalt keskkonnaministri 17.veebruari 2006.a määrusele nr 13 ja käesolevale keskkonnaprojektide finantseerimise korrale. 2 Kasutatavad mõisted 2.1 Sihtfinantseerimine: sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud KIKi antud toetus, mida tohib kasutada ainult teatud liiki kulutuste katteks või teatud tingimuste tagamiseks, kusjuures toetuse andja (KIK) kontrollib toetuse sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist antakse tegevuskulude katteks ja põhivara soetamiseks. 2.2 Keskkonnaprogramm: keskkonnaministri määruses nr 13 Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, toetatavad tegevused, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord -s 1 nimetatud valdkondlike programmide kogum. 2.3 Projekt: kindla eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiritletud tegevuste kogum. 2.4 Kiireloomuline taotlus: on rahastamise taotlus, mille kiire rahuldamine on hädavajalik keskkonnakahju vältimiseks, keskkonnareostuse likvideerimiseks või inimese tervise kahjustamise vältimiseks või mille rahuldamata jätmine kiireloomulisena toob kaasa olulise programmi eesmärke täitva projekti ära jäämise. 2.5 Jätkuprojekt: pikaajaline projekt, mida viiakse ellu etappidena mitme aasta jooksul. 2.6 Taotlus: KIKi kinnitatud vormi kohane dokument, milles sisaldub informatsioon tegevuse kohta, mille elluviimiseks finantseerimist taotletakse. 2.7 Toetuse saaja: isik või asutus, kelle seadusest tulenevaks ülesandeks või põhikirjaliseks eesmärgiks või huviks on projekti tulemus või kes tulemust hiljem kasutab. Toetuse saajaks on rahastamise otsuse saanud projekti elluviija, kellega KIK sõlmib sihtfinantseerimise lepingu. 2.8 Teostaja: isik või asutus, kellega toetuse saaja on sõlminud projekti elluviimiseks töövõtu- vms lepingu ning kellele ta on kohustatud selle lepingu alusel tööde eest tasuma. 2.9 Omafinantseering: toetuse saaja või kolmanda osapoole (kaasrahastaja) rahaline osalus projektis. 2

3 2.10 KIKAS: KIKi elektrooniline andmesüsteem, mille kaudu toimub projekti finantseerimise taotlemine, sihtfinantseerimise lepingute sõlmimine ja toetuste väljamaksmine Ettevõtja: konkurentsiseaduse -s 2 nimetatud isikud Piirkondlik vee-ettevõtja: vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust enam kui 5000-le elanikule ning vähemalt kuuel reoveekogumisalal, millest vähemalt üks on üle 2000 ie reostuskoormusega. 3 Finantseerimise taotlemine 3.1 Projekti finantseerimise taotlemiseks täidab toetuse taotleja KIKASes vormikohase taotluse ja esitab selle KIKile elektroonselt KIKASe kaudu või paberkandjal. 3.2 Informatsiooni taotlusvooru kohta avaldab KIK vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva KIKi kodulehel. 3.3 Kiireloomulise taotluse esitamisel ei pea toetuse taotleja järgima punktis 3.2 nimetatud tähtaegasid. 3.4 Ettevõtjast taotleja peab enne toetuse taotlemist teadvustama, millisesse lubatava riigiabi kategooriasse tema projekt kuulub (nt vähese tähtsusega abi või KIKi vastavas abikavas grupierandiga hõlmatud abi) ja esitama koos taotlusega piisava selgituse projekti tegevuste ja kulude abikõlblikkuse ning abimäärade vastavuse kohta asjaomaste otsekohalduvate EL riigiabi õigusaktide kohalduvatele sätetele. 3.5 KIKASe süsteemis oleva taotlusvormi kõik taotlejale kohalduvad lahtrid sh mõõdikud peavad olema täidetud, taotlus ja selle lisad peavad olema omavahel kooskõlas. 3.6 Taotlusest peab selguma projekti eesmärk ja tulemus ning tegevuste seotus keskkonnaministri määruse nr 13 vastava programmi toetatavate tegevustega ja nimetatud toetuse andmise eesmärgiga. 4 Omafinantseeringu nõuded Üldnõuded 4.1 Omafinantseering peab olema rahaline, tasutud enne KIKi tehtavat lõppmakset või hiljemalt arve maksmise tähtajaks ning vastama käesoleva korra lisas 1 Abikõlblikud kulud sätestatud abikõlblikkuse nõuetele. 4.2 Avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel (v.a riigiasutused) peab omafinantseering olema vähemalt 10% KIKi finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulutuste maksumusest, kui käesolevas korras programmi kohta sätestatust ei tulene teisiti. 4.3 Omafinantseering ei ole nõutav omavalitsustelt, kui hooldatakse või korrastatakse riigi maal või omandis olevaid objekte, kui käesolevas korras programmi kohta sätestatust ei tulene teisiti. Samuti ei ole omafinantseering nõutav erametsanduse toetuse ja loodushoiutoetuse vahendamisel asjaomaste riiklike määruste alusel. 4.4 Kui otsekohalduvatest EL riigiabi õigusaktidest ei tulene teistsugust omafinantseeringu nõuet, peab ettevõtjatel olema omafinantseering vähemalt 50% KIKi finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulutuste maksumusest (v.a punktis 4.16 toodud 3

4 juhtudel, kui ettevõtja taotleb toetust veemajanduse programmi jääkreostuse alamprogrammist või punktis 4.17 toodud juhtudel, kui taotlejaks on vee-ettevõtja, mille osa- või aktsiakapitalist 100% kuulub kohalikule omavalitsusele). 4.5 Sihtasutustel ja mittetulundusühingutel on soovitatav omafinantseering vähemalt 10% KIKi finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulude maksumusest kui käesolevas korras programmi kohta sätestatust ei tulene teisiti. 4.6 Kui sihtasutuse või mittetulundusühingu projekti eesmärk või tulemus on seotud sihtasutuse ja/või mittetulundusühingu asutajate ja/või liikmete ja/või partnerite ettevõtlusega ja/või projekti tulemust kasutatakse hiljem otseselt või kaudselt ettevõtluses, lähtutakse punktist Riigitulundusasutusel peab omafinantseering olema vähemalt 25% KIKi finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulude maksumusest. 4.8 Kui projekti tegevuste rahastamine toimub muude kohalduvate õigusaktide alusel, siis aktsepteerib KIK nendes õigusaktides kehtestatud omafinantseeringu ja rahastamise tingimusi. Atmosfääriõhu kaitse programmi täiendavad nõuded 4.9 Päikeseenergial ja maasoojuspumbal põhineva lokaalküttesüsteemi ehitamisel peab omafinantseering olema vähemalt 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest ja toetuse taotlejateks võivad olla ainult avalik-õiguslikud juriidilised isikud või korteriühistud Kaugküttevõrgus mitteasuva katlamaja rekonstrueerimisel või rajamisel soojusenergia tootmiseks puitkütustest ning korteriühistu biomassil või fossiilsel kütusel (v.a maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamine taastuvat kütust kasutava kütteseadmega või korteriühistu valitsetava elamu ühendamine kaugküttevõrguga peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest. Keskkonnateadlikkuse programmi täiendavad nõuded 4.11 Omafinantseering ei ole nõutav keskkonnateadlikkuse programmis avalikelt alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt või selle pidajalt, kui toetust taotletakse üldhariduse projekti elluviimiseks ning huvikoolidelt (v.a määruses nr 13 ja käesoleva korra punktides 4.4, 4.13 ja 4.14 toodud juhtudel) Keskkonnateadlikkuse programmist lihtsustatud korra alusel õppeprogrammide ja õppekäikude korraldamise toetuse taotlemisel ei ole omafinantseering nõutav Keskkonnateadlikkuse programmist filmi tootmiseks toetuse taotlemisel peab omafinantseering olema vähemalt 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest ja KIKi toetuse suurus ei tohi ületada eurot ilma käibemaksuta Keskkonnateadlikkuse programmis telesaate tootmiseks toetuse taotlemisel peab omafinantseering olema vähemalt 30% projekti abikõlblike kulude maksumusest ja KIKi toetuse suurus ei tohi ületada eurot ilma käibemaksuta ühe saate kohta ning toetuse saaja peab olema projekti kaasanud televisiooniteenuse osutaja, kes on võtnud kohustuse edastada projekti tulemusena toodetav saade teleprogrammis. Telesaated peavad olema järelvaadatavad. 4

5 Looduskaitse programmi täiendavad nõuded 4.15 Looduskaitse programmist poollooduslike koosluste hooldamiseks karja ja töövahendite (niiduk, vaaluti, kaaruti, presskogur, esilaadur, pallihaarats ning palliveohaagis) soetamise korral on toetusmäär 85% abikõlblikest kuludest ning projekti omafinantseeringu minimaalne osakaal on 15% abikõlblikest kuludest. Karja soetamisel ei ole toetuse summa suurem kui 1500 eurot ühe hobuse kohta, 835 eurot ühe veise kohta ja 165 eurot ühe lamba või kitse kohta. Veemajanduse programmi täiendavad nõuded 4.16 Veemajanduse programmi jääkreostuse alamprogrammist toetust taotlevatele ettevõtjatele on maksimaalseks toetuse suuruseks eurot. Ettevõtjast taotlejale on abikõlblikud jääkreostuse likvideerimise kulud, millest lahutatakse maa väärtuse tõus, olenemata sellest, millisesse lubatavasse riigiabi kategooriasse ettevõtja taotlus kuulub Veemajanduse programmi reoveekäitluse või joogiveevarustuse projektide arendamisel peab omafinantseering olema vähemalt 30% KIKi finantseeritava projekti või projektietapi kulutuste maksumusest (v.a punktis 4.18 ja 4.19 toodud juhtudel) Kui ühiskanalisatsiooni ja/või reoveepuhasti rekonstrueerimise või rajamise korral põhjustab üle 50% ükskõik millise saasteaine koormusest või vooluhulgast tööstus-, tootmis-, kaubandus- ja teenindusettevõtja reovesi ning selle tulemusena on vaja asulareoveepuhastit rekonstrueerida või laiendada või soovitakse rajada või rekonstrueerida tööstus- ja tootmisettevõtja eelpuhastit, peab omafinantseering olema vähemalt 50% KIKi finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulutuste maksumusest Piirkondlikule vee-ettevõtjale rakendatakse reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist toetuse taotlemisel 10% punkti võrra madalamat omafinantseeringut, juhul kui majandus- ja finantsanalüüs seda toetab. Madalam omafinantseering kehtib vaid siis, kui toetusega saadud varasid opereerib sama või samaväärne vee-ettevõtja vähemalt järgnevad 15 aastat Kui veemajanduse programmist taotletakse toetust (pais)järve setetest puhastamiseks, peab omafinantseering olema vähemalt 30% selle tegevusega seotud abikõlblike kulude maksumusest ja taotletava toetuse suurus ei tohi ületada eurot ilma käibemaksuta. Nõuet ei rakendata järgmistel juhtudel: tingimusel, et setteid eemaldatakse vaid loodusliku voolusängi ulatuses: paisjärvest, millega seotud paisul kalade läbipääsu tagamise nõue tuleneb vee erikasutusloast tingimusel, et projekti käigus tagatakse kalade läbipääs paisjärvest ülesja allavoolu; paisjärvest, kust ülesvoolu on riigi või Euroopa Liidu vahendite toel tagatud kalade läbipääs või objektil, millel tagatakse sama projekti käigus kalade läbipääs vastavalt vee erikasutusloa nõuetele Projekti tulemusena likvideeritakse paisjärv ning setete eemaldamine ning jõesängi korrastamine toimub endise paisutusala ulatuses. 5

6 4.21 Siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammist rahastatavate objektide korral on omavalitsustel nõutav omafinantseering 10%. Erandina on omavalitsuste omafinantseering 0% taotlustele, mille eesmärk on tagada riigi maal/omandis või osaliselt riigimaal/omandis oleval paisul kalade läbipääs ja see on keskkonnakaitseliselt põhjendatud. 5 Abikõlblikud kulud ja nende abikõlblikkuse periood 5.1 Tulenevalt keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a määruse nr lõikes 2 sätestatud kohustusest tagada riigieelarve vahendite sihtotstarbeline kasutamine taotluse eesmärkide elluviimisel võib KIKi toetust kasutada ainult abikõlblike kulutuste tegemiseks. 5.2 Abikõlblikuks loetakse toetuse saaja kulud, mis on vajalikud ja põhjendatud ning tehtud õigusaktides sätestatud korras projekti eesmärkide elluviimiseks. 5.3 Projekti kulutuste abikõlblikkuse tingimused on sätestatud käesoleva korra lisas 1 Abikõlblikud kulud. 5.4 Sihtfinantseeritavate kulutuste abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru tähtajast ja lõpeb rahastamise otsuse kehtivusaja möödumisel (vt punkti 6.4), välja arvatud lisa 1 punktis toodud metsanduse programmi projektid. Projekti abikõlblikkuse periood määratakse sihtfinantseerimise lepingus projekti alguse ja lõpuga ning see peab jääma eelpool nimetatud perioodi. 5.5 Omafinantseeritavate kulude abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru avalikustamise kuupäevast, kui selles on eraldi kokku lepitud sihtfinantseerimise lepingus, ja lõpeb sihtfinantseerimise lepingus märgitud lõpptähtajaks, mis ei tohi ületada rahastamise otsuse kehtivusaega (vt punkti 6. 4). 5.6 Finantseerimise korra lisa 1 punktis nimetatud kulusid aktsepteerib KIK omaosalusest abikõlblikena, kui need on tehtud kuni 1 aasta enne taotlusvooru avalikustamist. 5.7 Riigiabi puhul kehtivad otsekohalduvates Euroopa Liidu riigiabi õigusaktides ja riigiabi abikavades sätestatud abikõlblikkuse nõuded, kui käesolevast korrast ei tulene rangemaid nõudeid. 5.8 Euroopa Komisjoni poolset riigiabi luba eeldatavate projektide puhul ei tohi töödega alustada s.h siduvaid lepinguid sõlmida enne vastava riigiabi loa saamist. 6 Taotluste hindamine ja rahuldamine 6.1 Taotluste nõuetele vastavuse hindamise viib läbi KIK vastavalt keskkonnaministeeriumiga sõlmitud halduslepingule. KIK kontrollib projekti vastavust keskkonnaministri määrusele nr 13 ja KIKi finantseerimise korrale. Nõuetele vastavad projekti rahastamise taotlused edastab KIK hindamiseks keskkonnaministeeriumile, mittevastavatest taotlustest informeerib KIK toetuse saajat kirjalikult KIKASe kaudu. 6.2 KIK võib nõuda taotluses esitatu täpsustamist ja konkretiseerimist. Samuti võib KIK nõuda toetuse taotlejalt põhjendatult muude lisatingimuste täitmist või dokumentide esitamist, mis on vajalikud projekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks ja teostatavuse hindamiseks. 6

7 6.3 Taotluste sisulist hindamist korraldab vastavalt keskkonnatasude seaduse 59 lõikele 1 Keskkonnaministeerium. Hindamise tulemuste põhjal koostab keskkonnaministeerium valdkondlike programmide eelnõud ja esitab need otsustamiseks KIKi nõukogule. Seadustest ja määrustest ning rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisega seotud projektitaotluste rahastamise otsustab keskkonnaminister vastavalt KeTS 59 lõikele Rahastamise otsuse kehtivusaeg on 24 kuud alates KIKi nõukogu otsuse tegemise kuupäevast. 6.5 Valdkondliku programmi kinnitamisest ei teki KIKil varalisi kohustusi taotlejate ees. Varalised kohustused tekivad sihtfinantseerimise lepingu alusel ning käesolevas korras ja selle lisades sätestatud finantseerimise tingimuste täitmisel. 6.6 KIK võib tunnistada taotluse nõuetele mitte vastavaks, kui taotlejal või tema seaduslikul esindajal on karistusseadustiku 209, 210, 260 1, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtiv karistus, taotleja ei paranda taotluse puudusi KIKi antud tähtaja jooksul või taotleja ei ole KIKi finantshinnangu alusel jätkusuutlik. Samuti juhul, kui taotlejal on KIKi ees aruande või muid võlgnevusi või taotlejal on maksevõlgnevused riigile (v.a ajatatud maksevõlgnevused) või aruande võlgnevused riiklikele registritele. Kiireloomuliste taotluste menetlemine 6.7 Kiireloomuline taotlus peab vastama määruses nr 13 ja keskkonnaprogrammi finantseerimise korras taotlustele kehtestatud nõuetele. 6.8 Kiireloomulisele taotlusele peab taotleja lisama põhjenduse taotluse kiireloomulisuse ja finantseerimise korra punktile 2.4 vastavuse kohta. 6.9 Kiireloomulise taotluse vastavushindamise viib läbi KIK vastavalt keskkonnaministeeriumiga sõlmitud halduslepingule. KIK hindab taotlust samadel alustel tavavooru esitatud taotlustega Kiireloomulise taotluse sisulise hindamise korraldab vastavalt keskkonnatasude seaduse 59 lõikele 1 keskkonnaministeerium Kui taotlus on esitatud avatud taotlusvooru ajal, võtab KIK kiireloomulise taotluse menetlusse, kui taotlus on KIKASe kaudu KIKile esitatud vähemalt 30 päeva enne KIKi nõukogu koosolekut. Kui taotlusvooru ei ole avatud, võtab KIK taotluse menetlusse kui taotleja on KIKi teavitanud kiireloomulise taotluse esitamise soovist ja taotlus on esitamiseks valmis vähemalt 30 päeva enne KIKi nõukogu koosolekut ja taotleja esitanud KIKASe kaudu nõuetekohase taotluse vähemalt 20 päeva enne nõukogu koosolekut. Kui käesolevas punktis nimetatud tähtaegu ei ole järgitud, esitab juhatus kiireloomulise taotluse järgmisele nõukogu koosolekule või teeb ettepaneku teha otsus elektrooniliselt ilma koosolekut kokku kutsumata KIK esitab kiireloomulise taotluse keskkonnaministeeriumile hindamise korraldamiseks esimesel võimalusel või vähemalt 15 päeva enne KIKi nõukogu koosoleku toimumist, kui taotlus vastab määruses nr 13 ja KIKi finantseerimise korras kehtestatud tingimustele. 7

8 6.13 Juhatus edastab kiireloomulise taotluse nõukogu liikmetele koos muude nõukogu koosoleku materjalidega vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist Kui keskkonnaministeerium esitab oma ettepaneku kiireloomulise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta KIKile selliselt, et seda ei ole võimalik vastavalt eelmisele punktile koos muude materjalidega nõukogu liikmetele edastada, edastab juhatus selle ettepaneku nõukogu liikmetele esimesel võimalusel ja nõukogu otsustab koosoleku toimumise ajal, kas ta teeb taotluse suhtes otsuse või mitte Kiireloomulistena menetletavate taotluste puhul järgitakse käesoleva korra nõudeid põhjendatud mahus, lähtudes eeskätt menetlusökonoomiast ja projekti kiireloomulisena rahastamise eesmärgist. 7 Riigiabi 7.1 Kui KIKi poolt antav toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi konkurentsiseaduse 6. peatüki tähenduses, järgitakse keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a määruse nr 13 -s 22¹ viidatud õigusaktides ning KIKi kodulehel avaldatud abikavades sätestatud tingimusi. Riigiabi puhul peavad toetuse saajad lisaks p-s 3.1 nimetatud vormikohasele taotlusele esitama KIKi nõutavas vormis kogu teabe, mis on vajalik hindamaks, kas toetus vastab riigiabi andmise nõuetele. 7.2 Kui riigiabi tingimustest tuleneb punktis 4 toodud omafinantseeringu määradest suurem omafinantseeringu nõue, järgitakse riigiabi tingimusi. Kui riigiabi tingimustest tulenevalt võib anda abi väiksema omafinantseeringu määraga kui sätestatud punktis 4, lähtub KIK punktis 4 toodud omafinantseeringu määradest v.a saastunud alade puhastamiseks antava abi puhul, mille korral võib KIK põhjendatud juhtudel kohaldada KIKi nõukogu vastu võetud ja KIKi kodulehel avaldatud dokumendis Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused sätestatud omafinantseeringu määra. 7.3 Taotluse esitamisel veemajanduse programmi reoveekäitluse alamaprogrammi või joogiveevarustuse alamprogrammi tuleb taotluses kasutada arvestuslikult finantseerimise korra punktis 4 fikseeritud omafinantseeringu määra. 7.4 Kui taotlus rahuldatakse, peab toetuse saaja esitama enne sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist KIKi Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL artiklitest 5-6 tulenevalt toetuse tegeliku summa arvutamiseks majandus- ja finantsanalüüsi (MFA), mis on koostatud vastavalt KIK kodulehel avaldatud juhendile Juhendmaterjal SA KIK keskkonnaprogrammi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks. MFA alusel koosmõjus finantseerimise korra punktiga 7.2 tuvastab KIK maksimaalse võimaliku toetuse summa. 8 Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine 8.1 Projekti finantseerimiseks sõlmib KIK toetuse saajaga sihtfinantseerimise lepingu. Kui sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu summa katab kõik KIKi nõukogu poolt rahastusotsuse saanud taotluses kavandatud projekti tegevused, vabastab KIK peale 8

9 SFLi sõlmimist kasutamata jäänud summad KIKi eelarvesse ja projekti toetuse summaks loetakse sihtfinantseerimise lepingu summa. 8.2 Sihtfinantseerimise leping projekti või selle osa finantseerimiseks tuleb esitada KIKi kuue kuu jooksul, arvates nõukogu või keskkonnaministri otsusest projekti finantseerida. Sihtfinantseerimise leping tuleb esitada KIKi koheselt peale hankelepingu sõlmimist. 8.3 Toetuse saaja täidab KIKASes sihtfinantseerimise lepingu projekti, lisab lepingule kohustuslikud lisad (lisa 3) ja allkirjastab selle koos lisadega ning edastab KIKASe kaudu või paberkandjal KIKile. 8.4 KIKi esindaja allkirjastab sihtfinantseerimise lepingu 20 tööpäeva jooksul, arvates selle registreerimisest KIKis. Juhul kui on vaja täpsustada sihtfinantseerimise lepingu tingimusi ja lisasid, pikeneb nimetatud tähtaeg täpsustamiseks kulunud aja võrra. Paberkandjal allkirjastatud sihtfinantseerimise lepingu ühe eksemplari saadab KIK tagasi toetuse saajale. 8.5 KIK võib nõuda sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel taotluses esitatu täpsustamist ja konkretiseerimist ning põhjendatud juhtudel näidislepingu tingimusi muuta ja täiendada. Sellisel juhul muudetakse KIKASes lepingu teksti enne allkirjastamist. 8.6 KIK ei sõlmi jätkuprojekti rahastamiseks sihtfinantseerimise lepingut enne kui eelneva projekti etapi kohta on esitatud aruandlus ja see on KIKi poolt aktsepteeritud. 8.7 KIK võib keelduda sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest ja toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saajal või tema seaduslikul esindajal on karistusseadustiku 209, 210, 260 1, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtiv karistus; toetuse saaja ei ole KIKi finantshinnangul jätkusuutlik, toetuse saajal on KIKi ees aruande või muid võlgnevusi ning toetuse saajal või tööde teostajal on maksevõlgnevused riigile (v.a ajatatud maksevõlgnevused), või toetuse saajal on aruande võlgnevused riiklikele registritele. 8.8 Üldjuhul KIK ei allkirjasta sihtfinantseerimise lepingut enne, kui lepingu lisades on esitatud kõik vastava projekti finantseerimiseks ja toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud andmed (lisa 3), muuhulgas läbi viidud vajalikud hanked ja sõlmitud lepingud. 9 Nõuded lepingutele 9.1 Toetuse saaja ja teostaja vahelistes lepingutes ei või olla ebatavalisi ega ebamõistlikke punkte, millega loobutakse antud valdkonnas tavalistest tellija või ostja õigustest või piiratakse neid. Lepingud peavad vastama antud valdkonna heale tavale ja sisaldama kõiki olulisi punkte nagu täpne tööde kirjeldus, maksumus, maksete tegemise kord, tööde üleandmine ja vastuvõtmine, antavad garantiid jne. Soovituslik on siduda teostajaga sõlmitud lepingute jõustumine sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisega, soovituslikud sätted on toodud KIKi kodulehel avaldatud dokumendis Juhend SFLi sõlmimiseks punktis Toetuse saaja on kohustatud projekti lepingute sõlmimisel vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/müüja vms) võib pidada mingil põhjusel 9

10 (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute või töötajate kaudu, nõustamine vms) temaga seotuks ning sellise olukorra ilmnemisel teavitama sellest KIKi ja leppima kokku huvide konflikti vältimise meetmetes. 9.3 KIK võib nõuda toetuse saajalt põhjendatult muude lisatingimuste täitmist, mis on suunatud toetuse sihipärase kasutamise tagamisele ja KIKi nõukogu või keskkonnaministri taotluse rahuldamise otsuse täitmisele. 9.4 Toetuse saaja ja teostaja vahelised lepingud peavad olema digiallkirjastatud. KIK võib põhjendatud juhul aktsepteerida lepinguid tavaallkirjastatuna. 10 Nõuded hangetele 10.1 KIK annab toetuseks riigieelarvelisi vahendeid, mistõttu kehtivad nende vahendite kasutamisele kõrgendatud nõuded. Riiklike vahendite kasutamine peab olema ja näima aus, läbipaistev ja heaperemehelik kõigile projektidega seotud isikutele. Sellest tulenevalt on toetuse saaja kohustatud järgima range hoolsusega ja kõrgendatud heaperemehelikkusega kõikide projekti kulude tegemisel riigihangete seaduse (RHS) -s 3 sätestatud üldpõhimõtteid ning olema suuteline nende põhimõtete järgimist veenvalt dokumentaalselt tõendama, arvestades järgmistes alapunktides sätestatut RHS 5 lõike 2 punktides 1 4 nimetatud hankija viib hanked läbi vastavalt tema suhtes kehtivatele RHSi sätetele, sh hankekorrale, kui seadusest tulenevalt on hankekord kohustuslik RHS 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud hankija: a) kui selline hankija kuulub omandisuhte või hääleõiguse kaudu täielikult riigile või kohaliku omavalitsuse üksus(t)ele, viib ta hanked läbi vastavalt käesoleva korra punktile 10.2; b) kui selline hankija kuulub omandisuhte või hääleõiguse kaudu era(õiguslikele) isikutele, peab alates hanke eeldatavast maksumusest eurot (ilma käibemaksuta) viima hanke läbi elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete registris ( Hanke puhul eeldatava maksumusega ,99 eurot peab selline hankija esitama KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumust, mille RHSi 3 järgiv küsimine ja laekumine on tõendatud RHS 5 lõikes 3 nimetatud hankija (võrgustikusektori hankija). Kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on eurot või enam, tuleb hange läbi viia elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete registris. Hanke puhul eeldatava maksumusega ,99 eurot peab selline hankija esitama KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumust, mille RHSi 3 järgiv küsimine ja laekumine on tõendatud Mittehankija, st toetuse saaja, kes ei ole RHSi kohaselt hankija, peab alates hanke eeldatavast maksumusest eurot (ilma käibemaksuta) viima hanke läbi elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete registris ( Hanke puhul eeldatava maksumusega ,99 eurot peab selline hankija esitama KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumust, mille RHSi 3 järgiv küsimine ja laekumine on tõendatud. 10

11 10.6 Ehitustööde, siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu hangetes peab toetuse saaja kvalifitseerimistingimustena ette nägema vähemalt mõistliku varasema kogemuse ja käibenõude hankega hõlmatud tööde osas Maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud ehitiste likvideerimisel ja kaitstavatel aladel poollooduslike koosluste taastamiseks loomade ostmisel peab toetuse saaja viima hanke läbi elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete registris olenemata hanke maksumusest Taotluse rahuldamine KIKi poolt ei tähenda seda, et KIK on aktsepteerinud koos taotlusega esitatud pakkumust. Taotluse juurde esitatakse pakkumused projekti hinnangulise eelarve koostamise eesmärgil. Projekti hangete läbiviimisel peab toetuse saaja järgima punktides sätestatud nõudeid hangetele. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine või projekti lõpparuande heakskiitmine ei tähenda, et KIK oleks aktsepteerinud hangete läbiviimisele kehtestatud nõuete võimalikku rikkumist, mis võib ilmneda ka hilisemate järelkontrollide või auditite käigus. 11 Toetuse väljamaksmine 11.1 Toetuse väljamaksmiseks tuleb täita KIKASes väljamaksetaotlus ja esitada allkirjastatuna KIKASe kaudu KIKile hiljemalt SFLi lõpptähtajaks. KIK maksab toetuse välja, tehes ülekande toetuse saaja pangakontole. Kui tegemist on täies ulatuses toetuse saaja poolt tellitava töö või teenusega, võib KIK teha maksed toetuse saaja eest otse teostajale, millega KIK täidab sihtfinantseerimise lepingust tuleneva kohustuse toetuse saaja ees ning sellega seotud toetuse saaja kohustuse teostaja ees. Eeltoodu ei ole aluseks õigussuhte tekkimisele KIKi ja teostaja vahel. Pärast toetuse ülekandmist teostajale edastab KIK toetuse saajale viie tööpäeva jooksul asjakohase teatise. 12 Ettemaks 12.1 KIK võib maksta toetuse välja teostajale ja toetuse saajale ettemaksuna enne tööde teostamist ehitusprojektide puhul kuni 30 % ning teiste projektide puhul kuni 50 % sihtfinantseerimise lepingu kogusummast, kui see on kokkulepitud sihtfinantseerimise lepingu maksegraafikus ja on kooskõlas sõlmitud lepingute ning läbiviidavate tegevustega KIKst taotletud ettemaksu tagasiarvestusmeetod määratakse kindlaks sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel Ettemaksu tasumiseks teostajale esitab toetuse saaja KIKile väljamaksetaotluse ja koopia teostaja ettemaksu arvest toetuse saajale. Muudel juhtudel esitab toetuse saaja väljamaksetaotluse. 13 Vahemaksed 13.1 Ettemaksule järgnevad maksed teeb KIK pärast seda, kui toetuse saaja või töö teostaja on kulud teinud ja dokumentaalselt tõestanud. 11

12 13.2 KIK teeb makse töö teostajale, kui toetuse saaja on sõlminud KIKiga vastava sihtfinantseerimise lepingu (KIKi kodulehel avaldatud dokument SFL-maksmisega teostajale ), esitanud KIKile väljamaksetaotluse, teostaja poolt toetuse saajale esitatud arve originaali või koopia, originaali või koopia teostatud tööde üleandmisevastuvõtmise aktist, mis peab sisaldama vähemalt KIKi näidises (KIKi kodulehel avaldatud dokument Näidis 1 Aktid ) sisalduvaid andmeid ja kuludeklaratsiooni KIK teeb makse toetuse saajale, kui toetuse saaja on sõlminud KIKiga vastava sihtfinantseerimise lepingu, esitanud KIKile väljamaksetaotluse, kuludeklaratsiooni ja koopia teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktist (KIKi kodulehel avaldatud dokument Näidis 1 Aktid). Akti ei esitata, kui tööde iseloomust tulenevalt või muul põhjusel pole üleandmise-vastuvõtmise akti koostamine mõistlik või kohane. 14 Lõppmakse 14.1 Lõppmakse minimaalne suurus on 20% sihtfinantseerimise lepingu summast KIK teeb lõppmakse pärast KIKASe kaudu esitatud sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruande heaks kiitmist. Makse saamiseks peab toetuse saaja esitama KIKile väljamaksetaotluse, teostajale tasumisel koopia teostaja arvest toetuse saajale, koopia üleandmise-vastuvõtmise aktist, kuludeklaratsiooni, sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruande koos nõutud lisadega, nagu raamatupidamise väljavõte projekti tuluja kulukontost jne. 15 Väljamakse tegemise aeg 15.1 KIK teeb väljamakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast toetuse väljamaksetaotluse registreerimist KIKis. Väljamaksetaotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide täpsustamisel pikeneb maksetähtaeg lisadokumentide esitamiseks kulunud aja võrra. 16 Maksete erandid 16.1 Põhjendatud kirjaliku taotluse alusel võivad KIK ja toetuse saaja leppida kokku käesolevas korras sätestatust erinevates maksete määrades ja tähtaegades KIK võib riigieelarvelistele asutustele maksta vahe- ja lõppmaksed välja ettemaksetena, sest vastavalt riigieelarve seaduse 29 lõikele 1 on riigiasutustel õigus teha kulutusi ainult siis, kui talle on riigieelarves või selle alusel kinnitatud eelarves selleks vahendid ette nähtud. 17 Projektipõhise arvestuse pidamine 17.1 Vastavalt hea tava ning läbipaistvuse ja mõistetavuse printsiibile peab toetuse saaja sihtfinantseeritava projekti kohta pidama projektipõhist raamatupidamisarvestust (RTJ 12, riigiraamatupidamise üldeeskiri) ning esitama projektipõhise väljavõtte raamatupidamise programmist, kus on näha algdokumendid, mis kuuluvad KIKist finantseerimisele. Raamatupidamiskanne peab sisaldama kande tegemisel kasutatud 12

13 raamatupidamiskontosid (kontonumbreid), projekti nime (või projekti tunnuskoodi, numbrit). Riigiraamatupidamiskohustuslased ja riigi konsolideerimisgrupi üksused lisavad kontodele nõutavad koodid (tehingupartner, tegevusala, allikas). 18 Dokumentide esitamise koht 18.1 Projekti finantseerimiseks esitab toetuse saaja projekti finantseerimise taotluse, sihtfinantseerimise lepingu, väljamaksetaotluse, sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruande KIKi menetlemiseks KIKASe kaudu digitaalselt- või tavaallkirjastatuna Tavaallkirjastatud projekti finantseerimise taotluse, sihtfinantseerimise lepingu, väljamaksetaotluse, sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruande ja projektiga seotud kirjad esitab toetuse saaja menetlemiseks KIKi vastava maakonna esindusse või KIKi Tallinna esindusse. 19 Muudatused 19.1 Põhjendatud juhtudel võib KIK nõustuda projekti muudatustega võrreldes taotluses kavandatuga Kui toetuse saaja soovib teha projektis (tegevustes, eelarves, tähtaegades, partnerites jms) muudatusi võrreldes taotluses ja/või sihtfinantseerimise lepingus esitatuga, tuleb esitada KIKile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis põhjendatud taotlus rahastamise otsuse muutmiseks, milles on näidatud ära kõik asjakohased andmed, mh - programmi nimetus ja eelarveaasta, projekti nimi ja projekti number ja eraldatud summa, sihtfinantseerimise lepingu number ja kuupäev (kui leping on sõlmitud), muudatuse alus ja põhjendus ning muudatuse sisu Projektis kavandatud tegevuste maksumuse kallinemisel võib KIK toetuse summat suurendada maksimaalselt kuni 30 protsendi võrra toetuse esialgse summaga võrreldes Kallinemise hüvitamiseks esitab toetuse saaja KIKile KIKASe kaudu projekti rahastamise taotluse koos asjakohaste selgituste ja põhjendustega. KIK võib käsitleda sellist taotlust kiireloomulise taotlusena Kuni KIK ei ole teatanud muudatuse aktsepteerimisest, käsitleb KIK projekti elluviimist taotletust ja/või lepingus kokkulepitust erinevalt toetuse saaja kohustuste rikkumisena ja loeb KIKiga kokkulepitust erinevad kulud abikõlbmatuteks Taotluses või sihtfinantseerimise lepingus esitatud eelarve piires võib toetuse saaja põhjendatud vajadusel KIKiga eelnevalt kooskõlastamata suurendada kululiigi esialgset summat kuni kümne protsendi ulatuses, kuid mitte suuremas summas kui eurot. Kululiigi esialgse summa vähendamist ei pea KIKiga eelnevalt kooskõlastama. Põhjendused tuleb esitada sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel ja sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruandes Kui taotluse ja sihtfinantseerimise lepingu summa on väiksem kui eurot võib toetuse saaja teha eelarve piires põhjendatud muudatusi eelarve kululiikide kaupa ilma 13

14 KIKiga eelnevalt kooskõlastamata. Põhjendused tuleb esitada sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel ja sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruandes Kui projekti elluviimise käigus projekti maksumus odavneb või toetuse saaja rakendab tööde teostajale leppetrahvi, siis väheneb KIKi ja omaosalus projekti finantseerimisel vastavalt sihtfinantseerimise lepingus kokkulepitud osaluse proportsioonidele. 20 Struktuuritoetusest või rahvusvahelistest allikatest rahastavate projektide kaasrahastamine 20.1 Kaasrahastamise saamiseks tuleb taotlus esitada KIKile punktis 3. nimetatud tähtaegadel. KIK võib põhjendatud juhtudel menetleda kaasrahastamise taotlust kiireloomulisena KIK kaasrahastab kuni 50% projekti kogumaksumusest. Kui KIKi osalus projektis on üle 50%, siis kohaldatakse keskkonnaministri määruses nr 13 sätestatud taotluste hindamise ja rahastamise otsuse tegemise korda ning rahastamine toimub KIKi finantseerimise korra kohaselt Kaasrahastamise korral toimub toetuse eraldamine ja aruandlus kaasrahastatava projekti finantseerimise tingimuste kohaselt. KIK hindab kaasrahastamise taotluse kulude ja tegevuste mõistlikkust, vajalikkust ning põhjendatust Toetuse taotleja esitab KIKile põhirahastaja tingimused, sh abikõlblikkuse tingimused koos põhirahastajale esitatud rahastamise taotlusega Põhjendatud juhtudel võib KIK kohaldada projekti kaasrahastamisel KIKi finantseerimise korra nõudeid Toetuse saaja peab hankima projekti raames teenused ja asjad riigihangete seaduse -s 3 sätestatud üldpõhimõtete kohaselt, sõlmima toetuse kasutamiseks tööde teostajatega lepingud ja teostama järelevalvet viisil, mis tagab tööde tegemise ja tulemuslikkuse, ning kasutama toetust ainult abikõlblike kulude tegemiseks Projekti kaasrahastamiseks sõlmib toetuse saaja KIKiga kaasrahastamise lepingu (KIKi kodulehel avaldatud dokument Kaasrahastamise leping ). Kui sõlmitud kaasrahastamise lepingu summa katab kõik KIKi nõukogu poolt rahastusotsuse saanud taotluses kavandatud projekti tegevused, vabastab KIK peale kaasrahastamise lepingu sõlmimist kasutamata jäänud summad KIKi eelarvesse ja projekti toetuse summaks loetakse kaasrahastamise lepingu summa Väljamaksetaotluse esitamise aluseks on põhirahastaja poolt aktsepteeritud abikõlblikud kulud, millest KIK osalus kaetakse kaasrahastamise lepingus kokkulepitud proportsioonis Eelpool nimetatud nõuded ei rakendata kui vastava programmi rakendamise protseduurides on kehtestatud teisiti Kaasrahastamisega ei või ületada riigiabi lubatavaid abimäärasid. 14

15 21 Kontroll, finantseerimisest keeldumine, finantseerimise peatamine, toetuse tagasinõudmine ja leppetrahv 21.1 KIK kontrollib projekti elluviimist s.h viib läbi kohapealset eelkontrolli, investeeringu kasutamise kontrolli, järelkontrolli ja teostab auditeid vastavalt vajadusele KIKil on nii projekti teostamise ajal kui ka pärast teostamist õigus kontrollida projektis tehtu ja tulemi vastavust lepingule viie aasta jooksul, vesiehitiste ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ja hoonete rajamisega seotud projektide korral kümne aasta jooksul, pärast projekti lõpparuande kinnitamist Kui selgub, et toetuse saaja pole kinni pidanud käesolevast korrast, EV õigusaktidest ja sihtfinantseerimise lepingu tingimustest, on KIKil õigus finantseerimisest keelduda (sh keelduda sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest) või finantseerimine peatada ja juba makstud summad vastavalt lepingule toetuse saajalt tagasi nõuda Ebaseadusliku riigiabi ja väärkasutatud riigiabi tagastamisele kohaldatakse konkurentsiseaduse 42 ja kohalduvaid Euroopa Liidu õigusakte Kui toetuse saaja on eiranud õigusaktide või käesoleva korra või rahastamise otsusega seatud täiendavaid nõudeid ja/või oma kohustusi või kokkulepitud nõudeid (sh hankereegleid ja RHS -s 3 esitatud põhimõtete järgimise kohustust) või esitanud valeandmeid ning selle tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, maksab toetuse saaja KIKile sihtfinantseerimise lepingu alusel leppetrahvi kuni 25% toetuse summast. Kui nimetatud asjaolud tuvastatakse enne lepingu sõlmimist, on KIKil õigus ühepoolselt vähendada toetuse summat samas määras. Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud kohustusi oluliselt, on KIKil õigus jätta kogu toetus välja maksmata või tagasi nõuda. 22 LISAD Lisa 1 Abikõlblikud kulud Lisa 2 Loetelu taotluse kohustuslikest lisadest Lisa 2 Loetelu sihtfinantseerimise lepingu kohustuslikest lisadest Lisa 4 Loetelu lõpparuande kohustulikest lisadest Finantseerimise korra versiooni logi Originaalid asuvad: P:\KKP_YKSUS\ALALISED JUHENDMATERJALID\Finantseerimise kord. Versioon Koostatud Kinnitatud Märkused Ver_01, kinnitatud Juhataja käskkiri nr 1-7/ Ver_02, kinnitatud Juhataja käskkiri nr 1-7/ Ver_03, kinnitatud Juhataja käskkiri nr 1-7/20 15

16 Ver_04, kinnitatud Ver_05, kinnitatud Ver_06, kinnitatud Ver_07, kinnitatud Ver_08, kinnitatud Ver_09, kinnitatud Ver_10, kinnitatud Ver_11, kinnitatud Ver_12, kinnitatud Nõukogu otsus nr 180 Nõukogu otsus nr 338 Nõukogu otsus nr 421 Nõukogu otsus nr 512 Nõukogu otsus nr 599 Nõukogu otsus nr 695 Nõukogu otsus nr 3 Nõukogu otsus nr 31 Muudeti lisa 1 ja 7 Nõukogu otsus nr 109 Muudeti finantseerimise korda ja korra lisasid 1,3,4,7,9. Ver_13, kinnitatud Nõukogu otsus nr 1-3/143 Muudeti finantseerimise korra punkte 6.6 ja 8.7 ning korra lisasid 1 ja 7. Ver_14, kinnitatud Nõukogu otsus nr 258 Lisati finantseerimise korda punkt 5.8 Ver_15, kinnitatud Ver_16, kinnitatud Nõukogu otsus nr Nõukogu otsus nr 1-5/38 Täiendati finantseerimise korda ja selle lisasid nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lisandusid uus lisa 9 näidis 6 ja lisa 10. Lisati finantseerimise korda punkt 16.2 ja uus lisa nr 11. Ver_17, Kinnitatud Nõukogu otsus nr 1-3/107 Muudeti finantseerimise korra punkti 5.8 ja lisa nr 11. Ver_18, Kinnitatud Heiko Põdersalu, KP Nõukogu otsus nr 1-3/727 Täiendati finantseerimise korda ja selle lisasid nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Lisandus uus lisa nr 12. Ver_19, kinnitatud Heiko Põdersalu, KP Nõukogu otsus nr 1-3/201 Täiendati finantseerimise korra lisasid nr 1 ja 7. Lisandus uus lisa nr 13 Ver_20, kinnitatud Heiko Põdersalu, KP Nõukogu otsus nr 1-3/221 Lisati finantseerimise korda uued alapunktid ja Ver_21, kinnitatud Heiko Põdersalu, KP Nõukogu otsus nr 1-3/238 Täiendati finantseerimise korda ja lisa 1, 5,7,8 ja 13. Lisandus uus lisa nr 14 Ver_22, kinnitatud Heiko Põdersalu, KP Nõukogu otsus nr 1-3/301 Täiendati finantseerimise korda ja lisa 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ja 11 16

17 Ver_23, kinnitatud Koit Kaskel, TÜ töötajad Nõukogu otsus nr 1-4/1007 Muudeti finantseerimise korda ja kõiki lisasid Ver_24, kinnitatud Koit Kaskel, TÜ töötajad Nõukogu otsus nr 1-4/1023 Muudeti finantseerimise korra punkti 10.2 Ver_25, kinnitatud Koit Kaskel, TÜ töötajad Nõukogu otsus nr 1-4/1062 Muudeti finantseerimise korra punkti 10.6, 13.2, 14.2 ja lisa 1 punkte 2.3 ja Ver_26, kinnitatud Koit Kaskel, TÜ töötajad Nõukogu otsus nr 1-4/1074 Muudeti finantseerimise korda ja selle lisasid nr 1,2,4. Ver_27, kinnitatud Andrus Treier, TTO töötajad Nõukogu otsus nr 1-4/1097 Muudeti finantseerimise korda ja selle lisasid nr 1,2,4. 17

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Norra kord

Norra kord EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT VÄIKESKEEMI PROGRAMMI KORD JA TINGIMUSED Sisu tutvustus: Käesolev programmi kord (edaspidi Programmi kord) sätestab Norra finantsmehhanismist rahastatava programmi

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem