EN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EN"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel KOM(2010) 617 lõplik Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Hispaania) ET ET

2 SELETUSKIRI Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 1 punkti 28 kohaselt võib Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi fond ) kasutada igal aastal piirmäära raames, mis on kuni 500 miljoni euro võrra suurem finantsraamistiku vastavates rubriikides ettenähtust. Fondist abi saamise tingimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta määruses (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta märtsil 2010 esitas Hispaania taotluse EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone fondist rahalise toetuse saamiseks seoses töötajate koondamisega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) 3 alla kuuluvas 66 ettevõttes, mis tegutsevad Hispaania NUTS II piirkonnas (Comunidad Valenciana (ES52)). Pärast taotluse põhjalikku läbivaatamist otsustas komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 10, et kõnealuses määruses sätestatud tingimused rahalise toetuse saamiseks on täidetud. TAOTLUSE KOKKUVÕTE JA ANALÜÜS Põhiandmed: EGFi viitenumber EGF/2010/05 Liikmesriik Hispaania Artikkel 2 (b) Asjaomased ettevõtted 66 NUTS II piirkond Comunidad Valenciana [ES52] NACE Revision 2 osa Osa 23 (Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine ) Vaatlusperiood 31/3/2009 kuni 30/12/2009 Individuaalsete teenuste alguskuupäev 7/6/2010 Taotluse esitamise kuupäev 9/3/2010 Koondamised vaatlusperioodil 528 Abi vajavate koondatud töötajate arv 300 Individuaalsed teenused: eelarve (eurodes) Fondi toetuse rakendamisega seotud kulud 4 : eelarve (eurodes) Fondi toetuse rakendamisega seotud kulude protsent kogukuludest 4,12 Eelarve kokku (eurodes) Fondi toetus eurodes (65 %): ELT C 139, , lk 1. ELT L 406, , lk 1. Määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006 (ELT, L 393, , lk 1). Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kolmanda lõiguga. ET 2 ET

3 1. Taotlus esitati komisjonile 9. märtsil 2010 ning sellele lisati täiendavat teavet kuni 25. maini Taotlus vastab fondi kasutamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis b, ning see on esitatud kõnealuse määruse artiklis 5 sätestatud kümnenädalase tähtaja jooksul. Koondamiste seos globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses või ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga 3. Tõendamaks seost koondamiste ning ülemaailmse finants- ja majanduskriisi vahel, väidab Hispaania, et kriis on mõjutanud rängalt ehitussektorit. USA kõrgema riskiastmega hüpoteeklaenude turu kokkuvarisemisel koos sellest tulenevate oluliste kahjulike tagajärgedega pankadele ja finantsturgudele oli otsene mõju finantsinstitutsioonide kapitalibaasi vähenemisele. Paljude finantsinstitutsioonide laenuvõimekus vähenes ja nad muutusid ettevaatlikumaks. Seepärast vähenesid märkimisväärselt ehitussektorile ja üksikisikutele antavad laenud ning seoses tarbijate usalduse langusega ja sularaha puudusega vähenes ka nõudlus uute elamute järele. 4. Komisjon tunnistas majanduse taastamiskavas, 5 et majanduskriisi tagajärjel on nõudlus ELi ehitussektoris järsult vähenenud. Hiljem saadud andmed 6 kinnitasid märkimisväärset langust ehitussektoris: EL 27s toimus aastal eelneva aasta sama perioodiga võrreldes langus kolmes järjestikuses kvartalis (1. kvartalis -10,8, 2. kvartalis -8,5 ja 3. kvartalis -9,2), seda peamiselt erainvesteeringute vähenemise tõttu eluasemesektoris. Nõudlus looduslikest kivimitest valmistatud lõpptoodete (põrandakatted, hoonete fassaadid jms) järele on tihedalt seotud nõudlusega ehitussektoris, mida mõjutab uute ehitiste arv ning nõudlus ajakohastamis- ja renoveerimistööde järele. Komisjon on oma hinnangus 7 sama sektori ja sama piirkonna kohta esitatud taotluse kohta juba märkinud, et NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvaid ettevõtteid, mis tegutsevad NUTS II piirkonnas (Comunidad Valenciana), on mõjutanud majandus- ja finantskriis. Koondamiste arvu tõendamine ja vastavus artikli 2 punktis b esitatud kriteeriumidele 5. Hispaania esitas kõnealuse taotluse määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumide alusel, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad samas NACE Revision 2 osas liikmesriigi NUTS II tasandi ühes piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas. 6. Taotluse kohaselt on üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul 31. märtsist 2009 kuni 30. detsembrini 2009 NACE 2 Revision 2 ühe osa alla kuuluva valdkonna 66 ettevõttes, mis kõik asuvad samas NUTS II tasandi piirkonnas (Comunidad KOM (2008) 800. Euroopa majanduse taastamise kava. Ettevõtluse peadirektoraat: Impact of the economic crisis on key sectors of the EU the case of the manufacturing and construction industries. Detsember 2009 ( KOM (2010) 216. Euroopa parlamendi ja Nõukogu otsuse eelnõu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta [ ] (taotlus EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana). ET 3 ET

4 Valenciana), koondatud 528 töötajat. Koondamiste arv määrati kindlaks määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 teise lõigu teise taande kohaselt. Selgitus koondamiste ettenägematuse kohta 7. Hispaania ametiasutused väidavad, et finants- ja majanduskriis on viinud maailma majanduse ootamatu kokkuvarisemiseni, millel on tohutu mõju paljudele sektoritele. Alates aastast ei ole majanduslik olukord järginud eelnevate aastate suundumusi. Tegemist ei ole järkjärgulise majanduslangusega, milleks ettevõtjad oleksid saanud valmistuda. 8. Möödunud aastatel on Hispaanias nii kivimite kaevandamine kui ka lõigatud, vormitud ja viimistletud kivitoodete müük pidevalt suurenenud (2007. aastal toodeti 18 % rohkem kui aastal). Järelikult tehti selles sektoris märkimisväärseid investeeringuid tootmisvõimsuse suurendamiseks, sest ainus oodatav risk oli tootmisvõimsuse järkjärguline kasv tõusva majandusega maades, eelkõige Hiinas, Indias ja Vietnamis, ning turgudel näis olevat ruumi suureneva toodangu vastuvõtmiseks. 9. Looduslike kivimite vaatlusjaama aasta teises kvartalis tehtud uuringust ilmnes, et 27 % ettevõtete toodang kasvas eelmise kvartaliga võrreldes, 15 %-l toodang vähenes ning 58 %-l jäi toodang samale tasemele. Aasta hiljem (2008. aasta teises kvartalis) saadi sama uuringu tulemusena hoopis teistsugused näitajad: 57 % ettevõtetest teatasid müügi vähenemisest ja üksnes 9 % teatasid suurenemisest. Koondamisi teostanud ettevõtete andmed ning toetust vajavate töötajate kirjeldus 10. Taotlus on seotud 528 töötaja koondamisega (toetust saavad neist 300) järgmises 66 ettevõttes: Ettevõtted ja koondatud töötajate arv A.E. MARMOL, S.L. HIJOS DE FRANCISCO MORANT, 2 S.L. 10 ABADMAR SA 4 HISPANO DE MARMOLES, S.A. 1 ALICER, S.A. 2 HORMAR XXI, S.L. 1 APLICA MARMOL SL 1 HORMIGONES MARTINEZ, S.A. 1 ASEMAGRA SL 1 HORMIGONES SAN VICENTE SL 1 AZORIN Y PAYA S.L. 2 HORMIGONES TECNOLÓGICOS FORTES S.L. 42 AZULEJOS VEGARA, S.L. 1 JESUS GAVALDA SANTANA 1 BARDISA BEBES, S.L. 1 JOSE A. GARCIA MOYA SLU 28 BATEIG STONE,S.L. 1 JOSE RUIZ MARCO S.L. 1 CALZADOS CONTRADICTION, S.L. 1 JUAN JOSE RUIZ GINER 1 CANTERAS ALICANTINAS SL 1 LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SA 167 CANTERAS ALISAN SL 1 MARBRES BETANIA, S.L. 7 CANTERAS FASAN, S.L. 2 MARFIL MARBLE SL 1 CELITE HISPANICA, S.A. 1 MARMOLES ALMOHADE, S.L. 1 CEMEN, S.L. 9 MÁRMOLES ARTISTICOS TORNEADOS, S.L. 3 CEMEX ESPAÑA, S.A. 5 MARMOLES DAMASO SL 10 CERAMICA MAYOR, S.A. 2 MARMOLES DEL MUNDO, S.L.U. 1 CERAMICA TORREGROSA SL 11 MARMOLES MAÑEZ, S.L. 2 ET 4 ET

5 Ettevõtted ja koondatud töötajate arv CERAMICAS ALONSO SL 3 MARMOLES MARTINEZ Y GALIANA, S.A. 1 CERAMICAS EL MOLINAR S.L. 1 MARMOLES PEPE, S.L. 1 CERAMICAS TORREBLANCA SL 21 MARMOLES SER Y ACA, S.L. 1 CERAMOSA SL 14 MARMOLES VIEMAPE, S.L. 3 DECO ESCAYOLAS ASPRILLAS, S.L. 11 MOPERBAÑ, S.L. 1 DECO ESCAYOLAS HNOS CLEMENTE, S.L. 1 NUEVO MARMOL, SL 2 DEKORMAT GLASS SL 1 PREFABRICADOS LUFORT SL 14 DENIA MARBRES SL 1 PROMOTORA DE INDUSTRIAS CERAMICAS SL 2 DURA GRANITOS Y MARMOLES SL 2 PULIMAR STYL, S.L. 1 ELABORACIN GENERAL DE MARMOLES, S.L. 23 ROCAS ALICANTE VALENCIA, S.A 4 EXCLUSIVAS RESIMART IBERICA SANEAMIIENTOS Y AZULEJKOS 1 SL TAMAIX SL 1 FRANCISCO ORDOÑEZ MEJIAS S.L.U. 1 SINKMAR, S.L. 5 GRANITOS DEL MEDITERRANEO, SOLER ESTEVAN INSTALACIONES, 3 S.A S.L. 1 GRUPO INDUSTRIAL BEMPE, S.L. 18 TEJAS COVERT SL 53 HERMANOS TOLEDANO SL 9 YESOS IBERICOS, S.A. 1 ETTEVÕTTEID KOKKU: 66 KOONDAMISI KOKKU: Toetust vajavad töötajad jagunevad järgmiselt: Kategooria Koondatute arv Protsent Mehed ,33 Naised 20 6,67 Euroopa Liidu ,33 kodanikud ELi mittekuuluvate 5 1,67 riikide kodanikud aastased 7 2, aastased ,67 üle 45-aastased , Kolm toetust vajavat töötajat on puudega. 13. Elukutsete lõikes 8 on jagunemine järgmine: Kategooria Koondatute Protsent arv Spetsialistid 3 1,00 Tehnikud ja tehnilised töötajad 4 1,33 Ametnikud 12 4,00 Teenindajad 7 2,33 Oskus- ja käsitöölised 37 12,33 Seadme- ja masinaoperaatorid ,67 Lihttöölised 44 14,67 Muud/määratlemata 53 17,67 8 Kategooriad põhinevad ühenumbrilisel ametialade rahvusvahelisel klassifikaatoril (ISCO-88). ET 5 ET

6 14. Haridustaseme 9 lõikes on jagunemine järgmine: Haridustase Koondatute Protsent arv Põhiharidus ,33 (kuni koolikohustuse lõppemiseni) Teise taseme üldharidus 18 6,00 Kolmanda taseme haridus 23 7,67 Muu (mitteformaalne õpe) 3 1,00 Vähese haridusega ja varakult koolist 153 väljalangenud 51, Kui vaadata kõigi 528 töö kaotanud töötaja jagunemist, saame sarnased protsendid; erinevus on selles, et toetust saavate töötajate hulgas on 25 45aastaseid vähem (61,14 %) ja üle 45aastaseid rohkem. Peaaegu kõik üle 45aastased vallandatud töötajad on toetusevajajate hulka arvatud. Samuti võivad meetmetest toetust saada kõik vähese haridusega töötajad. 16. Hispaania on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 7 kinnitanud, et fondi toetuse rakendamise eri etappides ja eelkõige toetuse kättesaadavuse osas on kohaldatud ning kohaldatakse jätkuvalt meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning diskrimineerimisest hoidumise põhimõtteid. Asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja huvirühmade kirjeldus 17. Koondamistega seotud territoorium kuulub NUTS II piirkonda Comunidad Valenciana ning hõlmab peamiselt NUTS III piirkonda kuuluva Alicante provintsi maakonda (comarca) Medio Vinalopó. Looduslike kivimite piirkonnana määratletakse viit maakonna omavalitsusüksust (Pinós, Algueña, La Romana, Novelda ja Monforte del Cid), kus kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlemine on nii ettevõtete kui ka sektoris hõlmatud töötajate arvu poolest peamine majandustegevus. 18. Hispaania ettevõtetest 11,5 % asuvad piirkonnas Comunidad Valenciana. Piirkonna kogu tööhõivest moodustab töötlev tööstus 26 %, teenindussektor 60 %, ehitussektor 10 % ja primaarsektor 4 %. Comunidad Valenciana piirkonnale on iseloomulik peamiselt mööbli, jalanõude, tekstiili, keraamika ja mänguasjade tootmisele spetsialiseerunud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rohkus. Need ettevõtted on koondunud teatud väheste omavalitsusüksuste ümber. 19. Peamised huvirühmad on Generalitat Valenciana (Comunidad Valenciana autonoomne valitsus) ja eelkõige SERVEF (autonoomse valitsuse tööhõiveametid), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (Vinalopó oru tööhõivelepingu konsortsium) 10 ja järgmised ametiühingud: UGT-PV, CCOO-PV, MCA-UGT-PV ja FECOMA-CCOO-PV, 11 Valencia autonoomse piirkonna Kategooriad põhinevad rahvusvahelisel hariduse liigitusel (ISCED-97). Konsortsiumi kuuluvad Villena, Novelda, Salinas, La Algueńa, Aspe and Monforte de Cid linnapead ja Vinalopó Valley omavalitsuste partnerluse esindajad, samuti ametiühingud ja kohalikud äriorganisatsioonid. Unión General de Trabajadores del Paķs Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del Paķs Valenciano (CC.OO.-PV), Federación del Metal, Madera y Afines de la UGT del Paķs Valenciano (MCA-UGT-PV) ja Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA-CC.OO.-PV). ET 6 ET

7 äriorganisatsioonide konföderatsioon CIERVAL ning marmoritootjate assotsiatsioon Marmol de Alicante. Koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele 20. Medio Vinalopós (st maakonna tasandil) on tööpuudus kasvanud 88,4 %; novembris 2007 registreeriti töötut, aastal juba , mis moodustab 12 % Alicante provintsi töötuse tasemest. 21. Comunidad Valenciana piirkonnas püsis vallandamiste arv aastatel kivilõikamise, -vormimise ja -viimistlemise sektoris suhteliselt stabiilsena, kuid viimase kahe aasta jooksul on see suurenenud 405 %. Kohalikul tasandil (st looduslike kivimite piirkonna omavalitsustes) on vallandamiste arv kasvanud 525 % (Novelda) ja ka 694 % (Monóvar). Kuna selle piirkonna omavalitsused on väikesed (keskmiselt elanikuga), on vallandamiste mõju äärmiselt suur. Medio Vinalopós moodustavad looduslike kivimite sektoris töö kaotanutest 90 % mehed. 22. Läbi aegade on Medio Vinalopó peamised majandussektorid olnud jalanõude tootmine, samuti naha ja marmori tööstus. Ent jalatsi- ja nahatööstus on viimastel aastatel sattunud raskustesse, seda peamiselt konkurentsi tõttu, mida pakuvad Aasia jalatsid ja muud nahatooted. Nendes sektorites töö kaotanud töötajad leidsid uue töö ehitus- ja marmorisektoris, mis tol ajal oli turvaline väljapääs. 23. Tööhõive olukord kõnealuses piirkonnas tundub eriti äärmuslik, kui võtta arvesse Medio Vinalopóga külgnevates maakondade tekstiiliettevõtteid tabanud kriisi mõju. Pärast Comunidad Valenciana piirkonna tekstiilisektoris toimunud vallandamisi esitas Hispaania märtsis 2010 veel ühe taotluse 12 fondist rahalise toetuse saamiseks nende vallandatud töötajate jaoks. Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett ja selle hinnanguline kulude jaotus ning selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega 24. Kõik allpool loetletud meetmed moodustavad üheskoos individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi, mille eesmärk on töötajate tööturule tagasitoomine. Aktiivse tööotsimise toetamine: meede hõlmab aktiivset tööotsimist, sh nii kohalike kui ka piirkondlike tööhõivevõimaluste aktiivset ja passiivset otsimist, eelkõige uusi majanduslikke algatusi füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemiseks ja uusi tegevusalasid looduslike kivimite sektoris. Individuaalne tööotsingutugi Internetis: meede hõlmab veebisaidi loomist, mille eesmärk on anda töötajatele individuaalne võimalus otsida tööd Interneti kaudu. Veebisaidil on järgmine teave: 1) teabe levitamine ja teabevahetus; antakse teavet fondi ja fondi toetusel algatatud projekti kohta looduslike kivimite sektoris: sündmuste ajakava, uudised, teavitamine uutest töökohtadest jne; 2) tööturule naasmise toetuseks: eneseanalüüs seoses võimete ja ametialaste oskustega, ise enda tegevuskava koostamine tööturule naasmiseks, kursused Internetis (nt aktiivse tööotsingu koolitus ja kutsenõustamine), töökuulutused jne; 3) toetuseks füüsilisest isikust ettevõtjale: eneseanalüüs seoses võimete ja ametialaste 12 Taotlus EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Tekstiilitööstus. ET 7 ET

8 oskustega, kursused Internetis (nt ärijuhtimise koolitus), Interneti tugi äriplaani koostamiseks, teave ettevõtte asutamise kohta jne; 4) juhtimisoskused: järelevalvevormid ja -aruanded, tegevusaruanded, suunised, menetlused ja juhised jne; osa veebisaidist tehakse üldsusele kättesaadavaks, osa jääb kasutamiseks üksnes meetmetes osalejatele ja/või järelevalveasutusele. Teavitamine, oskuste kaardistamine ja kutsenõustamine: meede hõlmab kõiki 300 töötajat ja sisaldab fondi käsitleva teabe levitamise kampaaniat võimalike toetusesaajate hulgas, töötajate oskuste kaardistamist, individuaalsete tööturule naasmise kavade koostamist, samuti teavitamist vabadest töökohtadest, vajalikest oskustest ja nõutavatest koolitustest ning pakutavatest koolitusprogrammidest, aga ka teavitamist liikuvus- ja osalemistoetustest- ning füüsilisest isikust töötajaks hakkamise toetustest. Eelpool loetletule lisaks korraldatakse töötuba aktiivse tööotsingu teemal ning infotehnoloogia põhioskuste kursus. Juhendamine (tööle naasmiseks samas sektoris): juhendajad annavad töötajatele teavet, nõu ja tuge ametiga esialgse tutvumise ja vajalike oskuste omandamise vahelisel perioodil, aidates samas luua kontakte võimalike tööandjatega looduslike kivimite sektoris ning teavitades tööandjaid sellest, et selliste töötajate värbamisel antakse neile maksusoodustust. Juhendajad jälgivad töötajate käekäiku esimestel kuudel pärast tööle hakkamist, et aidata neil oma töökohale kindlalt püsima jääda. Koolitus looduslike kivimite sektoris töötamiseks vajalike oskuste omandamiseks: selles meetmes osalejad saavad koolitust kõnealuses sektoris kõige rohkem nõutavate oskuste omandamiseks. Koolitus seisneb kahekuulise tasulise (1 200 eurot kuus osalejale) praktika sooritamises. Meede on ette nähtud ligikaudu 10 % toetust vajava töötaja jaoks. Koolitajate koolitamine: meede hõlmab töötajad, kes kaardistatud oskuste kohaselt sobivad koolitajateks looduslike kivimite töötlemise traditsiooniliste oskuste alal ning kes 80-tunnise koolituskursuse käigus omandavad koolitamiseks vajalikud oskused. Koolitus looduslike kivimite töötlemise traditsiooniliste oskuste omandamiseks: suurte kogemustega endiste töötajate korraldatud koolituskursused on suunatud looduslike kivimite töötlemisele, et valmistada selliseid tooteid (näit sambad, kapiitlid, mööbel jne) mille järele on nõudlus, kuid mille tootmine lakkas kvalifitseeritud töötajate puudumise tõttu. Meede on ette nähtud ligikaudu 7 % toetust vajava töötaja jaoks. Juhendamine (tööle naasmiseks mis tahes sektoris): juhendajad annavad teavet, nõu ja tuge ametiga esialgse tutvumise ja vajalike oskuste omandamise vahelisel perioodil. Nad aitavad ka luua kontakte võimalike tööandjatega, teavitades neid võimalusest saada maksusoodustust. Juhendajad jälgivad töötajate käekäiku esimestel kuudel pärast tööle hakkamist, et aidata neil oma töökohale kindlalt püsima jääda. Koolitus uute ametialaste oskuste omandamiseks: meede hõlmab töötajate koolitamist sektorites, kus töökohad on olemas või tekkimas lühikeses või keskpikas perspektiivis. Meede on ette nähtud ligikaudu 50 % toetust vajava töötaja jaoks. ET 8 ET

9 Koolitus konkreetse kvalifikatsiooni omandamiseks: koolituse eesmärk on tagada vastavus kohalike ettevõtete konkreetsetele vajadustele. Hinnangute kohaselt saab tööd vähemalt 50 % selles meetmes osalejatest. Meede on ette nähtud ligikaudu 17 % toetust vajava töötaja jaoks. Juhendamine (ettevõtluse edendamiseks): juhendajad annavad teavet, nõu ja tuge ametiga esialgse tutvumise ja vajalike oskuste omandamise vahelisel perioodil. Nad aitavad osalejatel äriplaane koostada ja rahalisi vahendeid leida, samuti ettevõtte loomisega kaasnevaid haldustoiminguid teha ning toetavad neid äritegevuse esimeste kuude kestel. Ettevõtluse edendamine: meede hõlmab kahte lühiajalist (16-tunnilist) kursust, mis on suunatud füüsilisest isikust ettevõtja ärialaste algatuste edendamisele ning äriideede väljatöötamisele. Koolitus ärijuhtimisoskuste omandamiseks: meede hõlmab 30 töötajat, kes omandavad väikeettevõtte juhtimise põhioskused. Võrdsed võimalused: võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte järgimise meetme rakendamisel tagab järelevalve. Eesmärk on kõrvaldada isiklikku või perekondlikku laadi takistused, mis toetust vajavatel töötajatel võivad meetmetes osalemisel esineda. Toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele: ülalpeetavate lastega töötajatele ning vanu või puudega inimesi hooldavatele töötajatele, kes osalevad meetmetes, antakse hoolduskulude hüvituseks toetust 400 eurot kuus. Meetme eesmärk on hüvitada hoolduskohustusi täitvate töötajate lisakulutusi, selleks et nad saaksid osaleda koolitusel või muudes meetmetes. Liikuvustoetus: meetmes osalejad saavad liikuvustoetust 20 eurot päevas transpordikulude hüvitamiseks. Elukoha muutusega kaasnevate kulude hüvitamine: töötajatele, kes võtavad vastu töökoha, mis eeldab elukoha muutmist, makstakse sellega kaasnevate kulude hüvitamiseks ühekordset toetust eurot. Ettevõtlustoetus: töötajad, kes tööturule naastes loovad omaenda ettevõtte, saavad ühekordset toetust eurot. Toetuse eesmärk on toetada selliseid füüsilisest isikust ettevõtjaid esimestel kuudel pärast ettevõtte loomist. Osalemistoetus: selleks, et julgustada meetmetes osalema töötajaid, kes ei saa mingit töötushüvitist, makstakse neile toetust 400 eurot kuus maksimaalselt 12 kuu jooksul, kui nad osalevad fondist rahastatavates meetmetes. 25. Fondi toetuse rakendamisega seotud kulud, mis on taotluse hulka arvatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklile 3, on ette nähtud haldus- ja kontrollimeetmeteks. 26. Individuaalsed teenused, mida Hispaania ametiasutused kirjeldavad, on aktiivsed tööturumeetmed, mis on määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kohaselt toetuskõlblikud. Hispaania ametiasutuste hinnangu kohaselt on teenuste kogumaksumus eurot ja fondi toetuse rakendamisega seotud kulud moodustavad eurot (4,12 % kogukuludest). Fondilt taotletav kogusumma on eurot (65 % kogukuludest). ET 9 ET

10 Meetmed Toetust vajavate töötajate hinnanguli ne arv Hinnangulised kulud toetust vajava töötaja kohta (eurodes) Individuaalsed teenused (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 esimene lõik) Kulud kokku (fond ja riiklik kaasfinantseer imine) (eurodes) 1. Aktiivse tööotsimise toetamine (Prospección nuevas oportunidades empleo ) 2. Individuaalne tööotsingutugi Internetis (Creación de recursos) 3. Teavitamine, oskuste kaardistamine ja kutsenõustamine (Información, diagnóstico y derivación) 4. Juhendamine (tööle naasmiseks samas sektoris) (Tutorización del itinerario de inserción en el sector) 5. Koolitus looduslike kivimite sektoris töötamiseks vajalike oskuste omandamiseks (Formación específica para nuevos perfiles profesionales) 6. Koolitajate koolitamine (Formación para formadores) 7. Koolitus looduslike kivimite töötlemise traditsiooniliste oskuste omandamiseks (Recuperación de oficios tradicionales) 8. Juhendamine (tööle naasmiseks mis tahes sektoris) (Tutorización de itinerarios de recolocación en otros sectores) 9. Koolitus uute ametialaste oskuste omandamiseks (Formación profesional específica) 10. Koolitus konkreetse kvalifikatsiooni omandamiseks (Formación a medida en el puesto de trabajo) , Liikuvustoetus 20 eurot päevas osaleja kohta on arvatud meetmete nr 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 kogukulude hulka. Erinevus kogukuludes ühikuhinna ümardamise tõttu (3 933,34 eurot) ET 10 ET

11 Meetmed 11. Juhendamine (ettevõtluse edendamiseks) (Tutorización del itinerario de desarrollo empresarial) 12. Ettevõtluse edendamine. Ärialaste algatuste edendamine (Taller de motivación al autoempleo) 13. Ettevõtluse edendamine Äriideede väljatöötamine (Taller de generación de ideas de negocio) 14. Koolitus ärijuhtimisoskuste omandamiseks (Formación básica en gestión empresarial) 15. Võrdsed võimalused (Programa de igualdad de oportunidades) 16. Toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele (Ayudas para la atención a personas dependientes) 17. Elukoha muutusega kaasnevate kulude hüvitamine (Ayudas a la movilidad geográfica) 18. Ettevõtlustoetus (Ayudas al autoempleo) 19. Osalemistoetus (Incentivos a la participación) Toetust vajavate töötajate hinnanguli ne arv Hinnangulised kulud toetust vajava töötaja kohta (eurodes) Kulud kokku (fond ja riiklik kaasfinantseer imine) (eurodes) Individuaalsed teenused kokku Fondi toetuse rakendamisega seotud kulud (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kolmas lõik) Haldamine Kontrollimeetmed Fondi toetuse rakendamisega seotud vahekulud Hinnangulised kulud kokku Fondi toetus (65 % kogukuludest) ET 11 ET

12 27. Hispaania ametiasutused kinnitavad, et eespool kirjeldatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid ning et on võetud meetmeid topeltrahastamise vältimiseks. 28. Aastatel on ESFi rakenduskavade peamine eesmärk Comunidad Valenciana piirkonnas edendada töötajate elukestvat õpet ja vähendada enneaegset koolist väljalangemist, keskendudes eelkõige inimestele, kes on haavatavamad või kelle puhul on sotsiaalse tõrjutuse oht, seega peamiselt noortele töötajatele, samuti üle 45aastastele, naistele ja puuetega inimestele. Seoses ESFist kaasrahastatavate meetmetega märkis Hispaania, et kõnealuse taotlusega hõlmatud ettevõtted ja töötajad ei ole varem fondi kaasrahastatavatest tööhõivekavadest toetust saanud. Mõni aeg tagasi olid mõned töötajad siiski osalenud kogu riiki hõlmanud ESFi tööhõivekoolituse programmi raames toimunud koolitustel. ESFi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi sarnaste eesmärkidega ja asjaomastele töötajatele suunatud meetmete pidev järelevalve võimaldab vältida kõnealuste fondide meetmete kattumist. Kuupäev(ad), millal alustati või kavatsetakse alustada individuaalsete teenuste osutamist asjaomastele töötajatele 29. Hispaania alustab fondile esitatud kaasrahastamistaotluses sisalduvast individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketist asjaomastele töötajatele individuaalsete teenuste osutamist 7. juunil Kõnealune kuupäev kujutab endast seega toetuskõlblikkusperioodi algust fondist saadava mis tahes toetuse puhul. Menetlused tööturu osapooltega konsulteerimiseks 30. Teenuste kooskõlastatud paketi meetmete ettevalmistamisel konsulteeriti tööturu osapooltega. Esitatud taotlust arutati mitmel nõupidamisel punktis 19 nimetatud tööturu osapooltega juulist septembrini Tööturu osapooled osalevad ka rakendusperioodil, võttes osa konsortsiumi 15 sees meetmete rakendamiseks, järelevalveks ja hindamiseks loodud valdkondliku komisjoni tööst. Teave meetmete kohta, mis on siseriikliku õiguse alusel või kollektiivlepingute kohaselt kohustuslikud 31. Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Hispaania ametiasutused oma taotluses: kinnitanud, et EGFist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas; tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetuseks ja neid ei kasutata ettevõtjate või sektorite ümberkorraldamiseks; kinnitanud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ühenduse rahalistest vahenditest. Haldus- ja kontrollisüsteemid 15 Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó. ET 12 ET

13 32. Hispaania teatas komisjonile, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad ESFi vahendeid. Korraldusasutuse vahendusasutus on Comunidad Valenciana piirkonna rahandus- ja tööministeerium. Rahastamine 33. Hispaania taotluse põhjal on kavas fondist rahastada kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketti euro ulatuses, mis moodustab 65 % kogukuludest. Komisjoni kavandatav assigneering fondist põhineb Hispaania esitatud teabel. 34. Arvestades määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 10 lõike 1 alusel fondist eraldatava toetuse võimalikku maksimumsummat ja assigneeringute ümberpaigutamise ulatust, teeb komisjon ettepaneku kasutada fondi vahendeid eespool nimetatud kogusummas, mis eraldatakse finantsraamistiku rubriigist 1a. 35. Kavandatava rahalise toetuse puhul jääb üle 25 % Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aastasest maksimumsummast kasutamiseks aasta viimase nelja kuu jooksul, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 12 lõikes Tehes käesoleva ettepaneku fondi kasutuselevõtmiseks, algatab komisjon 17. mai aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 sätestatud lihtsustatud kolmepoolse menetluse, et saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek fondi kasutamise ja vajaliku summa suuruse kohta. Komisjon kutsub üles seda eelarvepädevat institutsiooni, kes saavutab fondi kasutamise eelnõu suhtes esimesena asjakohasel poliitilisel tasandil kokkuleppe, teavitama oma kavatsustest teist eelarvepädevat institutsiooni ja komisjoni. Kui eelarvepädevad institutsioonid on eriarvamusel, kutsutakse kokku ametlik kolmepoolne kohtumine. 37. Samuti esitab komisjon ümberpaigutamise taotluse, et kirjendada aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste ja maksete assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28. Makseassigneeringute allikad 38. Eelarve täitmise senist käiku arvestades võib prognoosida, et kõiki eelarvereal Ettevõtete toetamise programmi lõpuleviimine: väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) finantskeskkonna parandamine aastaks ettenähtud maksete assigneeringuid ei kasutata selle aasta jooksul ära. 39. Maksete assigneeringud paigutatakse ümber usalduskontodele, et tagada Euroopa Investeerimisfondi (EIF) suutlikkus teha finantsvahendajatele igal ajal väljamakseid. Finantskriisil on olnud ulatuslik mõju rahastamisvahenditest tehtavate väljamaksete profiilile, eelkõige riskikapitali valdkonnas. Euroopa Riskikapitali Assotsiatsiooni (EVCA) andmetel vähenesid investeeringud ja investeeringutest väljumised ajavahemikul kriisieelse olukorraga võrreldes rohkem kui poole võrra. Sellisel arengul oli oluline mõju ka aastaks tehtud väljamaksete prognoosidele. 40. Eespool nimetatud asjaolusid arvestades ei ole kõiki aasta eelarves ettenähtud maksete assigneeringuid aastal vaja. Seega saab euro suuruse summa ümberpaigutuse jaoks kättesaadavaks teha. ET 13 ET

14 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Hispaania) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, 16 eriti selle punkti 28, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, 17 eriti selle artikli 12 lõiget 3, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 18 ning arvestades järgmist: (1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi fond ) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda. (2) Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel. (3) 17. mai aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas. (4) 9. märtsil 2010 esitas Hispaania taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas 66 ettevõttes, mis tegutsevad Hispaania NUTS II piirkonnas (Comunidad Valenciana (ES52)), ning täiendas seda kuni 25. maini 2010 lisateabega. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on ELT C 139, , lk 1. ELT L 406, , lk 1. ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ET 14 ET

15 sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku euro eraldamiseks. (5) Hispaania rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Euroopa Liidu aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena. Artikkel 2 Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Brüssel/Strasbourg, Euroopa Parlamendi nimel President Nõukogu nimel eesistuja ET 15 ET

EN

EN ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 31.8.2010 KOM(2010) 446 lõplik Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi,

Rohkem

EN

EN EUROOPA KOMISJON Brüssel 21.9.2010 KOM(2010) 489 lõplik Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 451 final C7-0214/12 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 451 final C7-0214/12 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.8.2012 COM(2012) 451 final C7-0214/12 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0363/2015 10.12.2015 RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem