rapidworkflow_69484_1_et.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "rapidworkflow_69484_1_et.doc"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 15357/10 (OR. en) PRESSE 287 PR CO 30 PRESSITEADE Nõukogu istung Põllumajandus ja kalandus Luxembourg, 26. oktoober 2010 Eesistujad Sabine Laruelle Belgia väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjatega seotud asjade minister ning põllumajandus- ja teaduspoliitika minister Kris Peeters Flandria valitsuse peaminister ja institutsioonilise reformi, sadamate, põllumajanduse, merekalapüügi ja maaelupoliitika minister PRESSITEAVE Rue de la Loi 175 B 1048 BRÜSSEL Tel.: +32 (0) / 6319 / 6319 Faks: +32 (0) press.office@consilium.europa.eu /10 1

2 Nõukogu istungi peamised tulemused Kalanduse valdkonnas jõudsid ministrid ühehäälsele poliitilisele kokkuleppele Läänemerel aasta kalapüügivõimaluste suhtes. Ministrid vahetasid arvamusi ELi ja Norra iga-aastaste nõupidamiste ja ICCATi iga-aastase kohtumise üle. Põllumajanduse valdkonnas anti ministritele ülevaade maaelu arengu toetusi käsitleva määruse ja põllumajandustootjate otsetoetuskavasid käsitleva määruse kavandatud muutmisest ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevate õigusaktide Lissaboni lepinguga vastavusseviimise raames /10 2

3 SISUKORD 1 OSALEJAD... 4 ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID Kalapüügivõimalused Läänemerel aastal... 6 EL-Norra aasta osas peetavad iga-aastased nõupidamised... 9 Iga-aastane ICCATi kohtumine Ühise põllumajanduspoliitika kohandamine Lissaboni lepinguga maaelu arengu toetused ja põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetuskavad Muud küsimused KALANDUS PÕLLUMAJANDUS MUUD HEAKSKIIDUD PUNKTID ARENGUPOLIITIKA Euroopa Arengufondi osamakse TÖÖHÕIVEPOLIITIKA Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine Iirimaal Kui nõukogu on deklaratsioonid, järeldused või resolutsioonid ametlikult vastu võtnud, märgitakse see ära asjakohase punkti pealkirjas ja vastav tekst pannakse jutumärkidesse. Dokumendid, millele tekstis on viidatud, on kätte saadavad nõukogu veebilehel Õigusaktid, mis on vastu võetud koos nõukogu protokolli kantud avaldustega, mille võib üldsusele kättesaadavaks teha, on tähistatud tärniga; need avaldused on kättesaadavad nõukogu veebilehel või pressibüroos /10 3

4 OSALEJAD Belgia: Sabine LARUELLE Kris PEERS Benoît LUTGEN Bulgaaria: Miroslav NAIDENOV Tšehhi Vabariik: Juraj CHMIEL Taani: Henrik HØEGH Saksamaa: Robert KLOOS Guido PERUZZO Eesti: Jaanus TAMKIVI Gert ANTSU Iirimaa: Sean CONNICK Geraldine BYRNE NASON Kreeka: Ioannis DIAMANTIDIS Milena APOSTOLAKI Hispaania: Rosa AGUILAR RIVERO Josep PUXEU ROCAMORA Juan Manuel VAZQUEZ Prantsusmaa: Bruno LE MAIRE Itaalia: Giancarlo GALAN Küpros: George CHACALLI Läti: Jānis DŪKLAVS Leedu: Ausrys MACIJAUSKAS Luksemburg: Romain SCHNEIDER Ungari: Zsolt HORVÁTH Agnes VARGHA Malta: George PULLICINO Christopher CIANTAR väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjatega seotud asjade minister ning põllumajandus- ja teaduspoliitika minister Flandria valitsuse peaminister ning Flandria valitsuse institutsioonilise reformi, sadamate, põllumajanduse, merekalapüügi ja maaelupoliitika minister riiklike ehitustööde, põllumajandus-, maaelu-, loodus-, metsade ja kultuuripärandi minister (Vallooni piirkond) põllumajandus- ja toiduaineteminister põllumajandusministri asetäitja toiduainete-, põllumajandus- ja kalandusminister riigisekretär alalise esindaja asetäitja keskkonnaminister alalise esindaja asetäitja kalanduse riigiminister alalise esindaja asetäitja merenduse, saarte ja kalanduse minister aseminister keskkonna-, maaelu- ja merekeskkonna minister riigisekretär Extremadura autonoomse piirkonna põllumajandus- ja maaelu arendamise minister toiduainete-, põllumajandus- ja kalandusminister põllumajandusminister alalise esindaja asetäitja põllumajandusminister põllumajandusministri asetäitja põllumajanduse, viinamarjakasvatuse ja maaelu arengu minister riigisekretäri asetäitja alalise esindaja asetäitja loodusvarade ja maaeluminister kantsler 15357/10 4

5 Madalmaad: Henk BLEKER Austria: Harald GÜNTHER Edith KLAUSER Poola: Marek SAWICKI Kazimierz PLOCKE Portugal: António SERRANO Rumeenia: Valeriu TABĂRĂ Sloveenia: Dejan ŽIDAN Slovakkia: Gabriel CSISSAI Soome: Marja RISLAKKI Rootsi: Eskil ERLANDSSON Magnus KINDBOM Ühendkuningriik: Richard BENYON Roseanna CUNNINGHAM põllumajandus-, loodus- ja toidukvaliteedi minister alalise esindaja asetäitja peadirektor põllumajandus- ja maaelu arendamise minister riigisekretär põllumajandus-, maaelu arengu ja kalandusminister põllumajandus- ja maaelu arendamise minister põllumajandus-, metsandus- ja toiduaineteminister riigisekretär alalise esindaja asetäitja põllumajandusminister riigisekretär looduskeskkonna ja kalanduse aseminister keskkonnaminister Komisjon: Dacian CIOLOŞ Maria DAMANAKI liige liige 15357/10 5

6 ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID Kalapüügivõimalused Läänemerel aastal Ministrid jõudsid ühehäälsele poliitilisele kokkuleppele teatavate Läänemere kalavarude püügivõimaluste suhtes aastaks. See punkt kantakse pärast õiguskeele ekspertide poolt läbivaatamist ühe nõukogu järgmise istungi päevakorda "A" osa punktina. Ettepanekus sätestatakse lubatud kogupüük ja kvoodid aastaks, mis moodustavad teatavate kalavarude (tursk, heeringas, merilest, lõhe ja kilu) maksimaalsed kogused, mida võib Läänemerest püüda, ning ka Läänemere tursavarude püügikoormuse piirangud. Kavandatud meetmete kehtestamisel võeti arvesse olemasolevaid teadusuuringute tulemusi ja eelkõige kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) koostatud aruannet. Läänemere tursavarude suhtes kehtestati püügipiirangud ja püügikoormuse piirangud kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude mitmeaastane kava. Kokkulepe hõlmas eelkõige Läänemere piirkonna ühenduse vetes liikmesriikide lubatud kogupüüki ja püügikvoote, mille olulisemad muudatused lubatud kogupüügi vähenemine, suurenemine või pikendamine võrreldes aastaga on kokkuvõetult esitatud alljärgnevas tabelis /10 6

7 ÜHENDUSE LUBATUD KOGUPÜÜK LÄÄNEMERES AASTAKS Ladinakeelne nimi KOMISJONI ettepanek aasta lubatud kogupüük KOMISJONI eesmärgid NÕUKOG U kokkulepe Lubatud kogupüük (TAC) Erinevus eelmise aastaga ICESi PÜÜGIPIIRKOND aastaks aastaks 2011 protsenti tonnides tonnides protsentides tonnides des ** Läänemere alarajoonid (Botnia Clupea harengus laht) % % Läänemere alarajoonid Clupea harengus (lääneosa) % % Läänemere alarajoonid 25 27, 28.2, Clupea harengus 29, % % Clupea harengus Läänemere alarajoon 28-1 (Riia laht) % % Gadus morhua Läänemere alarajoonid (idaosa) % % Läänemere alarajoonid Gadus morhua (lääneosa) % % Pleuronectes platessa Läänemere alarajoonid % % Salmo salar * III bcd, v.a alarajoon 32 (22 31) % % Salmo salar * Läänemere alarajoon % % Sprattus sprattus III bcd % % Selgitus Ladinakeelne nimi - Eestikeelne nimi Clupea harengus - heeringas Gadus morhua - tursk Pleuronectes platessa - merilest Salmo salar - lõhe Sprattus sprattus - kilu * Lubatud kogupüük on väljendatud isendite arvuna. ** negatiivne protsendimäär märgib lubatud kogupüügi mahu vähendamist, positiivne protsendimäär märgib lubatud kogupüügi mahu suurendamist ning protsendimäär null märgib lubatud kogupüügi mahu pikendamist 15357/10 7

8 Kooskõlas 18. septembril 2007 vastu võetud Läänemere tursa (Gadhus morua) varude mitmeaastase kavaga 1 kiitis nõukogu heaks selle liigi lubatud kogupüügi suurendamise 15 % võrra Läänemere idaosas, võttes arvesse varude olukorra märkimisväärset paranemist, ja suurendamise 6 % võrra Läänemere lääneosas, kus varud on endiselt ohustatud. Heeringa (Clupea harengus) suhtes otsustati veidi suurendada lubatud kogupüüki (1 % võrra) Botnia lahes ja pikendada seda Riia lahes. Kuid lubatud kogupüüki vähendatakse 30 % võrra Läänemere lääneosas ja 15 % võrra Läänemere idaosas (välja arvatud Botnia laht). Kilu suhtes lepiti kokku lubatud kogupüügi vähendamine 24 % võrra. Kuid kui see on uute teaduslike tõendite alusel asjakohane, siis võidakse kaaluda nimetatud varude lubatud kogupüügi muutmist hilisemas etapis. Euroopa Parlamendi osalemine ega Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus ei ole nõutav (Lissaboni lepingu artikli 43 lõige 3). Nimetatud püügivõimalused avatakse 1. jaanuaril Määrus (EÜ) nr 1098/2007, ELT L 248, , lk /10 8

9 EL-Norra aasta osas peetavad iga-aastased nõupidamised Nõukogus toimus arvamustevahetus, kus käsitleti EL ja Norra vahelisi iga-aastaseid nõupidamisi nende kahepoolse kalanduskokkuleppe raames. Enamik delegatsioone tunnistas huvi, mida nimetatud kokkulepe pakub, kuid nad eelistaks ELilt ettevaatlikku lähenemisviisi Põhjamere peamiste ühiselt majandatavate varude lubatud kogupüügi taseme ja muude seonduvate meetmete suhtes. Nad soovitaksid samuti ettevaatlikku lähenemisviisi selleks, et määrata kindlaks, milliste teiste kalavarude suhtes oleks huvi kasutada kvootide vastastikust vahetamist. Norraga peetavate nõupidamiste esimene voor toimub novembril Brüsselis aasta EÜ ja Norra vaheline kahepoolne kalanduskokkulepe hõlmab Põhjamere ühiseid varusid, millest osa majandatakse ühiselt ning osa mitte. Ühiselt majandatavate varude iga-aastase lubatud kogupüügi kehtestavad EÜ ja Norra ühiselt. Tursa, kilttursa, heeringa ja süsika osas on kehtestatud ühised pikaajalised majandamiskavad ning lesta osas on kehtestatud ühise pikaajalise majandamiskava aluspõhimõtted, mille aluseks on ELi Põhjamere lesta- ja merikeelevarude pikaajaline majandamiskava (määrus (EÜ) 676/2007) aasta jaanuaris jõuti Norraga kokkuleppele makrellivarusid käsitleva 10-aastase lepingu suhtes, mis hõlmab ka vastastikust juurdepääsu Põhjamerele. Nimetatud leping sõltub rahuldavast üldisest kahepoolsest kokkuleppest. Kvootide vastastikune vahetamine peab olema kokkuleppes läbivalt tasakaalustatud /10 9

10 Iga-aastane ICCATi kohtumine Ministrid pidasid mõttevahetuse seoses Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) iga-aastase kohtumisega, mis toimub novembrini Pariisis. Valdav enamus sõna võtnud delegatsioonidest tuletas meelde, et ICCATi lepinguosalisena EL juba osaleb ICCATi pikaajalises hariliku tuuni varude taastamise kavas, mille eesmärk on varude taastumine aastaks 60% tõenäosusega tingimusel, et lubatud kogupüügi maht jääb tasemele t/aastas ja et kava järgitakse täielikult. ICCATi teadusliku hinnangu kohaselt taastuvad varud kava kohaselt. Nimetatud delegatsioonid ei näe põhjust lubatud kogupüügi vähendamiseks, nagu on soovitas komisjoni liige eesmärgiga suurendada varude taastumise tõenäosust. ICCATi aasta koosoleku ettevalmistamisel võttis nõukogu vastu otsuse ühenduse seisukoha kehtestamise kohta ICCATis (14863/08). Komisjon esitab peagi ettepaneku selle seisukoha uuendamise kohta hariliku tuuni osas aasta kohtumise jaoks (lisa punkt 2.2, kus oli algselt piirdutud 2008 ja 2009 aastaga). Nimetatud punktis määratakse kindlaks ühenduse meede laevastiku liigse püügivõimsuse piiramiseks, püügihooaegade vähendamiseks, erandite piiramiseks ja võetavateks kontrollimeetmeteks. Seisukoha kehtestamise aluseks on hiljutine ICCATi teaduslik arvamus, milles osutatakse märkidele varude taastumisest. ICCATi ülesanne on kaitsta Atlandi ookeanis ja sellega seotud meredes leiduvat tuuni ja sellele lähedasi liike. ICCATi pädevus hõlmab seega muu hulgas selliste liikide majandamist nagu harilik tuun, mõõkkala ja troopikatuun. Organisatsioon asutati aastal ja sellel on 42 lepinguosalist, sealhulgas EL, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa (viimased kaks oma ülemereterritooriumide nimel). ICCATi iga-aastane kohtumine on tihedalt seotud hariliku tuuni varude majandamisega, millel on oluline rahaline mõju Euroopa tuunipüügilaevastiku ja tuuni nuumamisega tegelevate kasvanduste jaoks. Nimetatud iga-aastane kohtumine järgneb ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) kohtumisele aasta märtsis, kus Monaco tegi ELi toetusel ettepaneku tõsta hariliku tuuni kaitse taset /10 10

11 Ühise põllumajanduspoliitika kohandamine Lissaboni lepinguga maaelu arengu toetused ja põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetuskavad Ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (14344/10); Ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad (14306/10). Nimetatud ettepanekud sisaldavad ka mitu lihtsustavat sätet, mille aluseks on komisjoni talituste hinnang aastal liikmesriikide esitatud 39 lihtsustusettepaneku kohta. Paljud delegatsioonid leidsid, et põllumajandusalaste õigusaktide Lissaboni lepinguga vastavusseviimine on keeruline küsimus, mis vajab komisjoni täiendavaid selgitusi ja liikmesriikide ekspertide põhjalikku analüüsi. Kavandatud lihtsustavaid sätteid üldiselt tervitati. Ent mitu delegatsiooni väljendasid pettumust, et ettepanekud ei läinud piisavalt kaugele. Nad kordasid soovitusi edasiseks lihtsustamiseks ja kutsusid komisjoni üles jätkama oma jõupingutusi. Nende komisjoni ettepanekute eesmärk on kujundada ümber komisjoni rakendusvolitused ÜPPd käsitlevate õigusaktide suhtes ja viia need vastavusse Lissaboni lepingu sätetega (puudutab 49 põhiõigusakti). Kavandatud muudatused liigitavad komisjoni olemasolevad volitused delegeeritud ja rakendamisvolitusteks. ÜPPd käsitlevate õigusaktide Lissaboni lepinguga vastavusseviimise raames on komisjon juba esitatud kaks ettepanekut: üks käsitleb enim puudustkannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamist (13435/10) ja teine liidu äärepoolseimaid piirkondi (13575/10). Ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika rahastamist käsitleva määruse ja ühise turukorralduse ühtse määruse kohta oodatakse aasta lõpuks. Nimetatud muutmisaktid peavad vastu võtma nõukogu ja parlament seadusandliku tavamenetluse kohaselt /10 11

12 Lihtsustamise suhtes sisaldab määruse (EÜ) nr 1698/2005 muutmise ettepanek sätteid, mille eesmärk on vähendada liikmesriikide koondaruannete arvu, kasutada nõuandeteenuseid eesmärgipärasemalt, viia nõuetele mittevastavuse eeskirjad vastavusse määruses 73/2009 sätestatud eeskirjadega ning laiendada tootjarühmade toetamist käsitlevaid sätteid nn vanadele liikmesriikidele. Määruse (EÜ) nr 73/2009 muutmise ettepaneku lihtsustamise elemendid puudutavad nõuetele vastavuse alaste väiksemate rikkumiste järelkontrolle ja vabastust pindaladeklaratsiooni esitamise kohustusest väikeste alade korral (väiksemad kui üks hektar). Nõukogu ettevalmistavad organid vaatavad kõnealused ettepanekud läbi /10 12

13 Muud küsimused KALANDUS Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon Eesti ja Läti delegatsioonid teavitasid ministreid septembril 2010 Halifaxis (Kanada) toimunud Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni aastakoosoleku ajal toimunud läbirääkimistest. Arutelude tulemuseks oli muu hulgas süvameregarneeli varude moratoorium rajoonis 3M. Eesti ja Läti, keda toetab enamik teisi delegatsioone, rõhutasid vajadust parema liikmesriikide ja komisjoni vahelise kohapealse koordineerimise järele vastavalt nõukogus selliste piirkondlike kohtumiste ettevalmistamise suhtes kokkulepitud volitustele. PÕLLUMAJANDUS Põllumajandusministrite mitteametlik kohtumine Eesistujariik esitas kokkuvõtte aruteludest, mis toimusid põllumajandusministrite mitteametlikul kohtumisel La Hulpe is 21. septembril Eesistujariigi aruteludokumendi Valides täna tugevama homse ÜPP alusel esitati ÜPP tulevase reformi suhtes palju erinevaid seisukohti. Eesistujariigi hinnangu kohaselt kinnitasid need seisukohad huvi ÜPP kahesambalise struktuuri suhtes, koos piisava paindlikkusega mõlemas sambas. Arutelud on samuti näidanud, et nimetatud reform peaks sisaldama eelkõige paremat tasakaalu sissetulekutoetuse ja avalike hüvede pakkumise eest premeerimise vahel ning peaks paremini arvesse võtma Euroopa põllumajanduse mitmekesisust (15339/10). Sigade Aafrika katk Leedu delegatsioon, keda toetas mitu teist delegatsiooni (Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Rumeenia) väljendas muret olukorra pärast seoses sigade Aafrika katkuga Euroopa Liiduga piirnevates kolmandates riikides, eelkõige Kaukaasias ja Venemaa Föderatsioonis. Aktiivne elussigade, sealihatoodete ja sööda kaubandus nimetatud piirkonnas võib soodustada selle viirushaiguse levimist ELi. Sellest tulenevalt palus Leedu delegatsioon komisjoni talitustelt epidemioloogilise riski üksikasjalikku analüüsi. Komisjoni esindaja teatas, et komisjoni talitused jälgivad olukorda väga tähelepanelikult ja on juba andnud Venemaa, Ukraina ja teiste riikide ametiasutustele tehnilist abi selle haiguse vastu võitlemiseks. Kui see haigus ületab Euroopa Liidu piiri, on ELil asjakohane õigusraamistik ja vahendid selle kiireks avastamiseks ja likvideerimiseks (14986/10) /10 13

14 Sealiha Belgia delegatsioon teavitas ministreid teabepäevast Sealihasektor aastani 3. detsembril 2010 Flaami parlamendis Brüsselis. Kuna loomakasvatussektorid on olulised jätkusuutliku ja mitmekesise Euroopa põllumajanduse jaoks, sooviks Belgia kutsuda kokku liikmesriikide sealihasektori eksperte, et uurida selle valdkonna häid tavasid, eesmärgiga levitada neid pikaajalises perspektiivis ELi tasandil. Mitmed delegatsioonid tervitasid seda algatust (15278/10). Toorsuhkru impordi tollimaksu nullmäär Portugali delegatsioon esitas taotluse avada toor-roosuhkru impordi tollimaksu nullmääraga tariifikvoot ja kehtestada turustusaastal vabastus suhkrukvoodi imporditollimaksu suhtes, võttes arvesse praegust turuolukorda. Mõned delegatsioonid (Bulgaaria, Rumeenia, Soome ja Ühendkuningriik) toetasid Portugali taotlust, kuid teised delegatsioonid (Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Austria, Poola, Slovakkia) arvasid, et sellised meetmed on enneaegsed. Komisjoni esindaja kinnitas delegatsioonidele, et komisjoni talitused jälgivad olukorda tähelepanelikult. Kui tekib vajadus tegutseda, on komisjon valmis võtma kiiresti meetmeid, et tagada ELi suhkruturu tasakaalustatud toimimine, järgides samas olemasolevatest ELi õigusaktidest tulenevaid rangeid tingimusi (15297/10). Puuvillaöölane (Helicoverpa armigera) Kreekas Kreeka delegatsiooni teavitas puuvillaöölase (Helicoverpa armigera) levikust puuvillakultuurides. Puuvill on üks Kreeka peamiseid põllukultuure ja nimetatud kahjuri levik põhjustab tootmisele väga suurt kahju. Komisjoni esindaja tunnistas, et Kreeka puuvillakasvatajatel on tõsine probleem ja ütles, et ta annab endast parima, et aidata Kreeka ametiasutustel võtta vastu sobiv toetuskava. Selleks palus ta Kreeka delegatsioonil esitada komisjoni talitustele kogu asjakohase teabe. (15283/10) /10 14

15 MUUD HEAKSKIIDUD PUNKTID ARENGUPOLIITIKA Euroopa Arengufondi osamakse Nõukogu võttis vastu määruse, millega määratakse kindlaks Euroopa Arengufondi osamaksu tasuvate liikmesriikide makstava aasta osamaksu kolmas osa (15043/10). TÖÖHÕIVEPOLIITIKA Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine Iirimaal Nõukogu võttis vastu otsuse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) kokku 7,45 miljoni euro kasutuselevõtmise kohta, et toetada Iirimaal ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid. Kõnealune summa eraldatakse töötajatele, kes on Iiri ettevõttest SR Technics koondatud nõudluse vähenemise tõttu õhusõidukite hoolduse ja remondi valdkonnas lennutranspordi vähendamise tulemusel. Liikmesriigid peavad toetusmeetmeid kaasrahastama ning need peavad muu hulgas sisaldama koolitust, kutsesuunitlust, tööotsingut ja ettevõtlusalast abi /10 15

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3586. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. 12. detsembril 2017 Brüsselis PV/CONS

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu ET 15282/14 (OR. en) PRESSITEADE Nõukogu istung PRESSE 581 PR CO 56 Põllumajandus ja kalandus Brüssel, 10. november 2014 E

Euroopa Liidu Nõukogu ET 15282/14 (OR. en) PRESSITEADE Nõukogu istung PRESSE 581 PR CO 56 Põllumajandus ja kalandus Brüssel, 10. november 2014 E Euroopa Liidu Nõukogu 15282/14 (OR. en) PRESSITEADE Nõukogu 3344. istung PRESSE 581 PR CO 56 Põllumajandus ja kalandus Brüssel, Eesistuja Maurizio MARTINA põllumajandus-, toidu- ja metsanduspoliitika minister

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 PRESSITEADE Nõukogu istung Põllumajandus ja kalandus Brüssel, detsember 2

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 PRESSITEADE Nõukogu istung Põllumajandus ja kalandus Brüssel, detsember 2 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 PRESSITEADE Nõukogu 3137. istung Põllumajandus ja kalandus Brüssel, 15.-16. detsember 2011 Eesistuja Marek SAWICKI Poola põllumajandus- ja maaelu

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem