Microsoft Word - r rtf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - r rtf"

Väljavõte

1 Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: saagikaitsetoode, fungitsiid 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Ettevõte: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktaadress: BASF UAB Sausio 13-osios 4A Vilnius LITHUANIA Telefon: E-posti aadress: product-safety-north@basf.com 1.4. Hädaabitelefoni number Mürgistusteabekeskuse: siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) Häirekeskuse number: 112 International emergency number: Telefon: JAGU: Ohtude identifikatsioon 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur)

2 Lehekülg: 2/16 Skin Corr./Irrit. 2 Repr. 2 (sündimata laps) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Direktiivi 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ järgi Repr. Cat. 3 Ohtude identifitseerimine: Ärritab nahka. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Võimalik loote kahjustamise oht. Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos Märgistuselemendid Üldine harmoneeritud süsteem, EL (GHS) Piktogramm: Signaalsõna: Hoiatus Ohudeklaratsioon: H315 H332 H361d H400 H410 EUH401 Põhjustab nahaärritust. Sissehingamisel kahjulik. Arvatavasti kahjustab loodet. Väga mürgine veeorganismidele. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. Hoiatuslaused (Ennetamine): P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. P261f Vältida pihustatud aine sissehingamist. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280f Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. Hoiatuslaused (Reageerimine):

3 Lehekülg: 3/16 P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: Peske rohke seebi ja veega. P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. P361 Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Hoiatuslaused (Hoiustamine): P405 Hoida lukustatult. Hoiatuslaused (Kõrvaldamine): P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: fenpropimorph, tsükloheksanoon Direktiivi 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ järgi Klassifikatsioon/Märgistamine vastavalt Eestis kehtestatud regulatsioonidele. Ohu sümbol(id) N Xn Keskkonnaohtlik. Kahjulik. R-laused R38 Ärritab nahka. R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. R63 Võimalik loote kahjustamise oht. S-laused S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas. S13 Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. S20/21 Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. S36/37 Kanda sobivat kaitseriietust ja kindaid. S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. S61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga. Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: fenpropimorph, tsükloheksanoon 2.3. Muud ohud

4 Lehekülg: 4/16 Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi Vaadake 12. jagu - PBT- ja vpvb-ainete hindamise tulemused. Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna. 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 3.1. Ained Ei kasutata 3.2. Segud Keemiline iseloom saagikaitsetoode, fungitsiid, Emulgeeruvad kontsentraadid (EC) Ohtlikud koostisosad (GHS) määruse (EÜ) nr 1272/2008 järgi fenpropimorph techn. Sisaldus (W/W): 79,8 % CAS number: EC-Number: Acute Tox. 4 (oraalne) Skin Corr./Irrit. 2 Repr. 2 (sündimata laps) Aquatic Chronic 2 H302, H315, H361d, H411 Tsükloheksanoon Sisaldus (W/W): < 20 % CAS number: EC-Number: REACHi registreerimisnumber: INDEKSI number: Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur) Acute Tox. 4 (oraalne) Acute Tox. 4 (dermaalne) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 H226, H318, H315, H312, H332, H302 2-metüülpropaan-1-ool; isobutanool Sisaldus (W/W): < 5 % CAS number: EC-Number: REACHi registreerimisnumber: INDEKSI number: Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (unisus ja uimasus) STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi) H226, H318, H315, H336, H335 Ohtlikud koostisosad

5 Lehekülg: 5/16 direktiivi 1999/45/EÜ järgi fenpropimorph techn. Sisaldus (W/W): 79,8 % CAS number: EC-Number: Ohu sümbol(id): Xn, N R-laused: 22, 38, 51/53, 63 Repr. Cat. 3 Tsükloheksanoon Sisaldus (W/W): < 20 % CAS number: EC-Number: REACHi registreerimisnumber: INDEKSI number: Ohu sümbol(id): Xn R-laused: 10, 20/21/22, 38, 41 2-metüülpropaan-1-ool; isobutanool Sisaldus (W/W): < 5 % CAS number: EC-Number: REACHi registreerimisnumber: INDEKSI number: Ohu sümbol(id): Xi R-laused: 10, 37/38, 41, 67 Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohumärgid, ohusümbolid, R-laused ja ohulaused, esitatud 16. jaos: 4. JAGU: Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Eemaldage saastunud rõivad. Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst. Kokkupuutel nahaga: Peske põhjalikult seebi ja veega. Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole. Neelamisel: Loputage kohe suud ning jooge ml vett, pöörduge arsti poole.

6 Lehekülg: 6/ Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Sümptomid: Kõige tähtsamaid tuntud sümptomeid ja mõjusid kirjeldatakse märgistuses (vt lahter 2) ja/või lahtris 11., Täiendavaid olulisi sümptomeid ja mõjusid ei ole siiani teada Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub. 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusained: vaht, kuiv pulber, süsinikdioksiid, veeaerosool 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud Süsinikmonooksiid, carbon dioxide, lämmastikoksiidid, vääveloksiidid Mainitud aineid/ainegruppe võib tulekahju korral valla päästa Nõuanded tuletõrjujatele Erikaitsevahendid: Kandke isoleerivat hingamisseadet ja keemiakaitse-rõivaid. Lisainformatsioon: Eraldage saastunud kustutusvesi, ärge laske sel jõuda kanalisatsiooni ega äravoolusüsteemidesse. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt. Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kui mahuteid ähvardab tuli, jahutage neid veega piserdades. 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Ärge hingake auru/aerosooli sisse. Kasutage isiklikke kaitserõivaid. Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega Keskkonnakaitse meetmed Ärge vallandage aluspinnasesse/pinnasesse. Ärge vallandage veeneeludesse/pinnavette/põhjavette Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Väikestele kogustele: Korjake üles sobiva imava materjaliga (näit. liiv, saepuru, üldotstarbeline siduja, ränikruus). Suurtele kogustele: Paisu ülevool. Pumbake toode välja. Puhastusoperatsioone tuleb sooritada vaid hingamisseadet kandes. Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele. Koguge jäätmed sobivatesse mahutitesse, mille saab sildistada ja tihedalt sulgeda. Puhastage saastunud põrandaid ja esemeid põhjalikult vee ja puhastusvahenditega, järgides keskkonnakaitse määrusi Viited muudele jagudele Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab lahtritest 8 ja 13.

7 Lehekülg: 7/16 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Õigel säilitamisel ja käsitsemisel ei ole vaja mingeid erimeetmeid. Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Käsi ja/või nägu tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse lõpul. Kaitse tule ja plahvatuse vastu: Aurud võivad moodustada õhuga süttiva segu. Vältige elektrostaatilist laengut süüteallikad tuleb hoida eemal tulekustutid tuleb hoida käepärast Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese päikesevalguse eest. Hoiustamisstabiilsus: Hoiustamise kestvus: 60 kuu 7.3. Erikasutus Lõigus 1 toodud olulis(t)e identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni selles lõigus 7 mainitud nõuannetest. 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid Kokkupuutepiiridega komponendid : 2-metüülpropaan-1-ool; isobutanool TWA väärtus 150 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EE)) TWA väärtus 150 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EE)) : Tsükloheksanoon TWA väärtus 40 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EE)) STEL väärtus 81 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EE)) Mõju nahale (OEL (EE)) Aine võib imenduda läbi naha. Mõju nahale (OEL (EE)) Aine võib imenduda läbi naha. STEL väärtus 81,6 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EE)) TWA väärtus 40,8 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EE)) 8.2. Kokkupuute ohjamine Isikukaitsevahendid Hingamisteede kaitse:

8 Lehekülg: 8/16 Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt EN Tüüp ABEK). Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriilkummi (0,4 mm), kloropreenkummi (0,5 mm), butüülkummi (0,7 mm) ja muud Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (f.e. EN 166) Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465). Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad viljakaitseainete käsitsemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid. Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Vorm: vedelik Värvus: helekollane Lõhn: aromaatne Lõhnalävi: Pole määratud, kuna kahjulik sisse hingates. ph väärtus: umbes 8-9 (vesi, 1 %(m), 20 C) (ph-meeter) kristalliseerumistemperatuur: -15,2 C (mõõdetud) Keemispunkt: Aine / toode laguneb, sellepärast ei ole määratud., Antud andmed puudutavad aktiivset koostisosa. Leekpunkt: 61 C (Direktiiv 92/69/EMÜ) Aurustumiskiirus: mittekohaldatav Süttivus: mitte eriti tuleohtlik Alumine plahvatuspiir: Meie kogemuste ning teadmiste põhjal selle toote ning selle koostise kohta, ei tohiks esineda ohtusid toote õigel kasutamisel ettenähtud kasutusviisidel.

9 Lehekülg: 9/16 Ülemine plahvatuspiir: Meie kogemuste ning teadmiste põhjal selle toote ning selle koostise kohta, ei tohiks esineda ohtusid toote õigel kasutamisel ettenähtud kasutusviisidel. Süütamistemperatuur: 260 C (Directive 92/69/EEC, A.15) Aururõhk: umbes 0, mbar (20 C) Antud andmed puudutavad aktiivset koostisosa. Tihedus: umbes 0,94 g/cm3 (20 C) (OECD juhis 109) Relatiivne aurutihedus (õhk): määramata Veeslahustuvus: emulgeeritav Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow): mittekohaldatav Termiline lagunemine: Määratud/ettenähtud viisil säilitades ei lagune. Viskoossus, dünaamiline: umbes 79 mpa.s (OECD 114) (20 C) Plahvatusoht: Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest. Tuld aktiveerivad omadused: Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana Muu teave Muu teave: Vajaduse korral on teave muude füüsikaliste ja keemiliste parameetrite kohta sedastatud käesolevas paragrahvis. 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad Keemiline stabiilsus Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad Tingimused, mida tuleb vältida Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine Kokkusobimatud materjalid

10 Lehekülg: 10/16 Ained, mida tuleb vältida: tugevad oksüdandid, tugevad alused, tugevad happed Ohtlikud lagusaadused Ohtlikud lagunemisproduktid: Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad. 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Äge mürgisus Ägeda mürgisuse hindamine: Mõõdukalt toksiline lühiaegsel sissehingamisel. Madal toksilisus ühekordsel neelamisel. Madal toksilisus lühiaegsel kokkupuutel nahaga. Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed: LD50 rott (Oraalne): mg/kg Akuutse oraalse toksilisuse väide tuleneb sarnase koostisega toodetest. LC50 rott (Sissehingamise kaudu): 2,7 mg/l 4 h Akuutse sissehingamis-toksilisuse väide tuleneb sarnase koostisega toodetest. Aerosooli testiti. LD50 rott (Dermaalne): mg/kg Akuutse epidermaalse toksilisuse väide tuleneb sarnase koostisega toodetest. Ärritus Ärritavate mõjude hindamine: Kokkupuude nahaga põhjustab ärritust. Ei ärrita silmi. Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed: Nahakorrosioon/-ärritus küülik: Ärritav. (OECD juhis 404) Raske silmade kahjustus/ärritus küülik: mitteärritav (Draize katse) Respiratoorne/naha sensibiliseerimine Sensibiliseerimise hindamine: Puuduvad tõendeid ülitundlikkust tekitava mõju kohta. Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed: muudetud Buehleri katse merisiga: Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist. (OECD juhis 406) Iduraku mutageensus

11 Lehekülg: 11/16 Mutageensuse hindamine: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Mutageensuskatsed ei viidanud genotoksilisele mõjule. Kantserogeensus Kantserogeensuse hindamine: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Erinevate loomkatsete tulemused ei näidanud kantserogeenset mõju. Paljunemisvõimet kahjustav mürgitus Reproduktsiooni mürgisuse hindamine: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule. Arendamise mürgisus Teratogeensuse hindamine: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Informatsioon puudutab: fenpropimorph techn. Teratogeensuse hindamine: Loomkatsed viitasid arenguhäireid põhjustavale/teratogeensele mõjule Korduva doos toksilisus ja eriline sihtorgani toksilisus (korduv kokkupuude) Korduvate dooside mürgisuse hindamine: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Korduval loomadele manustamisel ei täheldatud ainele omaseid organi toksilisusi. Muu asjakohane mürgisusealane informatsioon Väärkasutus võib olla ohtlik tervisele. 12. JAGU: Ökoloogiline teave Toksilisus Veemürgisuse hindamine: Väga mürgine veeorganismidele. Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Mürgisus kalade suhtes: LC50 (96 h) 2,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, Läbivoolu.) Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest. Veeselgrootud: EC50 (48 h) 1,5 mg/l, Daphnia magna (Direktiiv 84/449/EMÜ, C.2, staatiline)

12 Lehekülg: 12/16 Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest. Veetaimed: EC50 (96 h) 0,61 mg/l (kasvukiirus), Desmodesmus subspicatus Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest Püsivus ja lagunduvus Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Informatsioon puudutab: fenpropimorph techn. Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine: Ei ole bioloogiliselt kergestilagunev (OECD kriteeriumide kohaselt) Bioakumulatsioon Bioakumulatsiooni Potensiaali Hinnang: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Informatsioon puudutab: fenpropimorph techn. Bioakumulatsiooni Potensiaali Hinnang: Eeldatavalt märkimisväärselt organismis ei akumuleeru Liikuvus pinnases (ja muud kambrid, kui need on saadaval) Keskkonnakompartmentide vahelise edasikandumise hinnang: Toodet pole uuritud. Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel. Informatsioon puudutab: fenpropimorph techn. Keskkonnakompartmentide vahelise edasikandumise hinnang: Kokkupuutel mullaga adsorbeerub tõenäoliselt tahketele mullaosakestele, seetõttu on põhjavee saastumine ebatõenäoline Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Toode ei sisalda ainet, mis täidaks PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vpvb (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriume Muud kahjulikud mõjud Aine ei ole toodud määruse osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜ) 2037/2000 lisas I Lisainformatsioon

13 Lehekülg: 13/16 Muud ökotoksikoloogilised nõuanded: Ärge vallandage toodet kontrollimatult keskkonda. 13. JAGU: Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Saata sobivasse jäätmepõletusettevõttesse kooskõlas kohalike eeskirjadega. Saastunud pakend: Saastunud pakend tuleb tühjendada niipalju kui võimalik ning hävitada samuti kui aine/toode. 14. JAGU: Veonõuded Maatransport ADR ÜRO number (UN number) UN3082 ÜRO veose tunnusnimetus: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sisaldab FENPROPIMORPH) Transpordi ohuklass(id): 9, EHSM Pakendigrupp: III Keskkonnaohud: jah Eriettevaatusabinõud Tunneli kood: E kasutajatele: RID ÜRO number (UN number) UN3082 ÜRO veose tunnusnimetus: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sisaldab FENPROPIMORPH) Transpordi ohuklass(id): 9, EHSM Pakendigrupp: III Keskkonnaohud: jah Eriettevaatusabinõud Pole ühtegi teada. kasutajatele: Sisemaa veetee transport ADN ÜRO number (UN number) UN3082 ÜRO veose tunnusnimetus: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sisaldab FENPROPIMORPH) Transpordi ohuklass(id): 9, EHSM Pakendigrupp: III Keskkonnaohud: jah

14 Lehekülg: 14/16 Eriettevaatusabinõud Pole ühtegi teada. kasutajatele: Transport siseveelaeval: Ei ole hinnatud Meretransport IMDG Sea transport IMDG ÜRO number (UN number): ÜRO veose tunnusnimetus: UN 3082 UN number: UN 3082 ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sisaldab FENPROPIMORPH ) UN proper shipping name: Transpordi ohuklass(id): 9, EHSM Transport hazard class(es): Pakendigrupp: III Packing group: III Keskkonnaohud: jah Environmental Mere saasteaine: hazards: JAH Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Pole ühtegi teada. Special precautions for user: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains FENPROPIMORPH ) 9, EHSM yes Marine pollutant: YES None known Õhutransport IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO ÜRO number (UN number): ÜRO veose tunnusnimetus: UN 3082 UN number: UN 3082 ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (sisaldab FENPROPIMORPH ) UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains FENPROPIMORPH ) 9, EHSM Transpordi ohuklass(id): 9, EHSM Transport hazard class(es): Pakendigrupp: III Packing group: III Keskkonnaohud: jah Environmental yes hazards: Eriettevaatusabinõud Pole ühtegi teada. Special precautions None known kasutajatele: for user: Transportimine mahtlastina kooskõlas Transport in bulk according to Annex II

15 Lehekülg: 15/16 MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga of MARPOL73/78 and the IBC Code Regulatsioon: Ei ole hinnatud Regulation: Not evaluated Saadetis heakskiidetud: Ei ole hinnatud Shipment approved: Not evaluated Saaste nimi: Ei ole hinnatud Pollution name: Not evaluated Saaste kategooria: Ei ole hinnatud Pollution category: Not evaluated Laeva tüüp: Ei ole hinnatud Ship Type: Not evaluated 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Käesoleva taimekaitsetoote kasutaja kohta kehtib: 'Et vältida ohte inimestele ja keskkonnale, järgige kasutusjuhiseid.' (Direktiiv 1999/45/EC, Artikkel 10, Nr. 1.2) Preparaati võib kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik Kemikaaliohutuse hindamine Soovituste jaoks toote käitlemise kohta vaadake ohutuskaardi lahtreid 7 ja JAGU: Muu teave Selle toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks vaadake toote etiketid toodud heakskiidu tingimusi. Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab ohumärke, ohusümboleid, R-lauseid ja ohulauseid, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud: Xn Kahjulik. N Keskkonnaohtlik. Xi Ärritav. 22 Kahjulik allaneelamisel. 38 Ärritab nahka. 51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. 63 Võimalik loote kahjustamise oht. 10 Tuleohtlik. 20/21/22 Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. 41 Silmade kahjustamise tõsine oht. 37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka. 67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Acute Tox. Äge mürgisus Skin Corr./Irrit. Nahasöövitus/-ärritus Repr. Reproduktiivtoksilisus Aquatic Acute Ohtlik veekeskkonnale - akuutne Aquatic Chronic Ohtlik veekeskkonnale - krooniline Flam. Liq. Tuleohtlik vedelik Eye Dam./Irrit. Raske silmakahjustus/silmade ärritus STOT SE Mürgisus sihtelundi suhtes ühekordne kokkupuude Repr. Cat. 3 Reproduktiivset funktsiooni (sigivus ja areng) kahjustavate ainete

16 Lehekülg: 16/16 kategooria 3: ained, mis võivad inimestel põhjustada arenguhäireid, või ained, mis võivad mõjutada inimeste sigivust. H302 Allaneelamisel kahjulik. H315 Põhjustab nahaärritust. H361d Arvatavasti kahjustab loodet. H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H312 Nahale sattumisel kahjulik. H332 Sissehingamisel kahjulik. H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Kui teil on tekkinud küsimusi seotud selle Ohtlikke ainete nimekirjaga, tema sisukorraga ja teiste ainete ohutusega, palun kirjutage aadressile: Käesolevas ohutuskaardis olevad andmed põhinevad meile käesolevalt olemasolevatel teadmistel ja kogemustel ning need kirjeldavad antud toodet vaid seoses ohutusnõuetega. Need andmed ei kirjelda toote omadusi (toote spetsifikatsioon). Ohutuskaardil olevatest andmetest ei tohi tuletada kokkulepitud omadusi ega toote sobivust mis tahes eesmärgil kasutamiseks. Toote saajad vastutavad varaliste õiguste ja kehtivate seaduste ning õigusaktide järgimise tagamise eest. Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.

1

1 Ohutuskaart Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CANTUS GOLD 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

1

1 Ohutuskaart Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis ORVEGO 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

1

1 Ohutuskaart Lehekülg: 1/17 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis DUETT ULTRA 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE)

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE) Leht 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 19/09/2015 Läbivaatamise kuupäev: Asendab kaardi: Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Chlorpyrifos

Rohkem

International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr

International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart KNA340 Intergard 343 Bronze Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart KBA802 Intergard 840 Grey Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

MSDS Helios 480 EC

MSDS Helios 480 EC Väljaandmiskuupäev: 22.08.2017 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kloropürifoss 480 EC Tootekood : SHA 3100

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem