Projekti "Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Projekti "Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada"

Väljavõte

1 Projekti "Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse väljadesse. Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud. Taotleja andmed Taotleja nimi: Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Registrikood: Juriidiline vorm: Sihtasutus Telefon: E-post: Riik: Eesti Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Postiindeks: Pangakonto: EE Konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks: Makse saaja pangas: Jah Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Projekti kulude käibemaks: Jääb kulu tegija kanda

2 Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange: Jah Kontaktisikud Nimi Ametikoht Roll Telefon E-post Isik soovib saada teavitusi e-postile Heli Eigi juhataja Kontaktisik skus.ee Ei Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse: Kontaktisiku täpsustus: Lisadokumendid: Merle Vallner ettevõtluse arendamise programmi juht Projektijuht keskus.ee Jah Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse: Kirjavahetus Projekt Maksetaotlus Aruanne Kontaktisiku täpsustus: Lisadokumendid:

3 Üldandmed Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest. Projekti üldandmed Projekti number: Projekti nimi: Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019 Projekti algus ja lõpp: Taotlusvoorust tulenevad andmed Taotlusvoor: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Käesoleva projektiga seotud toetused Kas taotleja on rakendanud või taotlenud vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?: Ei

4 Partnerid ja makse saajad Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht. Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada. Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud Nimi Nimi pangas Registri- /isikukood Roll Telefon E-post Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Pangakonto: EE Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Makse saaja Kontaktisiku täpsustus: Lisadokumendid: Kontaktisiku täpsustus: Lisadokumendid: Näitan: 10 Kokku: 1

5 Sisu Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid. Projekti valdkonnad Valdkond, millesse projekt panustab: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2) Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel: 15% Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2) Projekti väljund: Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline koostöö on kasvanud Projekti kirjeldus Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest: Varasematest uuringutest on selgunud, et Lääne-Virumaa võtmesektorites (puidu-, toiduaitenet-, metallide tootmine ja transport/logistika) on ettevõtete innovatsiooni-, tootearendus-, ekspordi- ja turundusvõimekus madal ning kõrge lisandväärtustega töökohtade arv vähene. Ettevõtete tegevused on juhuslikud ja kaootilised, kuna valdkondlikke koolitusi maakonnas läbi viidud ei ole. Paljudel sektoriettevõtetel on vähene soov ning võimekus koostööd teha koostöövõrgustike loomist soodustavate ühisettevõtmiste puudumise tõttu. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030.a näeb ette, et maakonna tasandil tuleb välja arendada ettevõtlus- ja pädevuskeskuste pakutavate tugiteenuste pakett maakonna võtmesektorite ettevõtetele, mis aitaks kaasa tootearendusele, innovatsioonile, vajaliku oskustööjõu väljaõpetamisele. 2015/2016.a tegevuskava raames keskenduti puidutöötlemise ja puittoodete tootmise võtmesektorile a kaasati programmi lisaks toiduainete-, metallitoodete toomise- ning transpordi/logistika sektori ettevõtted a jätkati peamiselt kolmele sektorile (puidu-, metalli- ja toiduainesektor) suunatud arenguprogrammidega. Kuna 2018.a tegevustesse kuulusid turundusarengu programm (suunitlusega sotsiaalmeedia turundusele) ja tootearendusprogramm, siis sõltuvalt valdkonna spetsiifikast jäi transpordisektor neist programmidest välja. Toimunud tegevuste tagasisidest ilmneb, et ettevõtted hindavalt kõrgelt oma valdkonna teiste ettevõtetega kogemuste jagamist ja uute teadmiste omandamist. Projekti eesmärk ja tulemused:

6 Projekti eesmärgiks on maakonna ettevõtete majandusliku võimekuse parandamine, l uua võimalused uute teadmiste omandamiseks innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks. Projekti tegevuste käigus omandavad ettevõtjad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, mida kasutades suureneb ettevõtete kompetents turunduse, tootearenduse ja ekspordi valdkondades. Ettevõtjatel paraneb arusaam oma ettevõtte arengupotentsiaalist ja info/koostöö leidmise võimalustest ettevõtte arendamiseks. Projekti käigus luuakse eeldused uute töökohtade loomiseks, uute toodete arendamiseks, uute eksportturgude leidmiseks ja ettevõtte uute arengusuundade leidmiseks. Ühiste tegevuste käigus arendatakse ja tugevdatakse programmi kuuluvate maakonna ettevõtete võrgustikku. Ettevõtete omavaheline koostöö muutub aktiivsemaks, kuna ollakse teadlikumad maakonna ettevõtluskeskkonnast ja koostöövõimalustest teiste ettevõtetega. Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Lääne-Virumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi eesmärk on programmi sihtgrupi ettevõtete (puidu-, toiduainete töötlemise-, metallitöötlemise- ja logistika /transpordi sektor) majandusliku võimekuse parandamisele kaasaaitamine luues ettevõtetele eeldused ja võimalused uute teadmiste omandamiseks, uute toodete /teenust väljatöötamiseks, tänu millele kasvab ettevõtte innovatsiooni- ja ekspordivõimekus ning töökohtade lisandväärtus. Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Projekti tegevuste mõju ettevõtetele on pikaajaline, kuna saadud teadmised jäävad alles ja ettevõtted saavad neid edaspidises arendamises kasutada. Teadmiste parema säilimise ja kasutamise huvides pakume ettevõtetele võimalust registreerida kaks osalejat ühest ettevõttest. Jätkutegevused on olulised, kuna ettevõtete arendustegevus on pikaajaline protsess. Ettevõtluskeskkond on kiirelt arenev ja seetõttu peab ettevõte olema kursis uute trendidega. Just seetõttu keskendus näiteks 2018.a turundusprogramm kaasaegsele sotsiaalmeedia turundusele. Teadmiste paremaks kinnistumiseks pakume arenguprogrammides osalenud ettevõtetel võimalust osaleda lühematel koolituspäevadel, mis annab võimaluse õpitut meelde tuletada ja ekspertidelt /koolitajatelt teadmiste rakendamise käigus tekkinud küsimustele vastused saada. Ettevõtetes toimuvate muutustega kursis olemiseks viime pool aastat peale koolitusprogramme läbi küsitlused osalenud ettetvõtete seas. Vastavalt tulemustele planeerime edasised tegevused, mis toetavad ettevõtteid arendustegevuses. Projekti eeltingimused: a viidi läbi puidusektorile suunatud tegevusi (arengureisid, infopäevad, koolitused) a kaasati programmi kolm uut sektorit: toiduainete töötlemise-, metallitoodete tootmise- ja transpordi/logistikasektori ettevõtted. Fookuses oli toiduainete töötlemise sektor, kellele suunati tegevused (infopäevad, arengureisid). Valdkonnaüleseid teemasid (turundus, müük jne) puudutavatele tegevustele olid oodatud kõigi programmi kaastud sektorite esindajad a olid fookuses kolme sektori ettevõtted: puidu-, metallitöötlemise- ja toiduainete töötelmise ettevõtted. Programmi tegevustesse võisid kandideerida ka Lääne- Virumaal tegutsevad arengupotentsiaaliga ettevõtted teistest sektoritest, kes kuuluvad programmi sihtgruppi ( väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted) a viidi läbi turundusarenguprogramm ja tootearendusprogramm. Mõlemasse programmi olid kutsutud kolme sektori ettevõtted. Arenguprogrammides osales 23-st ettevõttest 28 inimest. Transpordi/logistika sektor jäi 2018.a koolitusprogrammidest kõrvale, kuna transpordiettevõtted ei eelista turunduskanalitena sotsiaalmeediat ja transporditeenuse arendus ei haaku tootmisettevõtte tootearendusega. Antud sektorile suunatud tegevused peavad vastama selgelt sektori tegevuse spetsiifikale.

7 a jooksul on ettevõtted osalenud erinevatel koolitustel, infopäevadel ja arengureisidel. Uute teadmiste rakendamine ja oodatud tulemuste saavutamine võtab aega ja seetõttu on 2019.a tegevused suunatud lisaks uute teadmiste saamisele ka eelnevate aastate jooksul saadud teadmiste kinnistamiseks. Võimalusel kasutame eelnevalt koolitusprogramme läbi viinud koolitajaid, kes on kursis varasemalt koolitustel osalenud ettevõtetega ja oskavad vajadusel ettevõtteid ka nõustada. Koolituste sisu võimalikult osalejate vajadustele vastavaks kujundamiseks viime eelnevalt läbi küsitluse varasemalt osalenute seas ja selgitame välja teadmiste elluviimisel tekkinud kitsaskohad. Uued osalejad saavad lisaks teoreerilistele teadmistele koolitajalt kuulda ka varem osalenud ettevõtete kogemusi. Tugiprogramm allkirjastatud kaasatud organisatsioonide esindajate poolt: Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht Tugiprogramm.bdoc Tugiprogramm Merle Vallner KB Projekti kasusaajad: Maakonna ettevõtjad Projekti kasusaajate asukoht: piirkondlik Kasusaajate maakond: Lääne-Viru maakond Kasusaajate linn/vald: Projekti kasusaajate täpsustus: Haljala vald, Kadrina vald, Rakvere linn, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru- Nigula vald, Väike-Maarja vald Projektis osalevad maakonna nelja võtmesektori - puidu-, metallitöötlemisetoiduaine- ja transpordi/logistika sektorite ettevõtted. Lisaks neile võivad programmi tegevustesse kandideerida ka maakonnas tegutsevad arengupotentsiaaliga ettevõtted teistest sektoritest, kes kuuluvad programmi sihtgruppi (väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted).

8 Näitajad Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. Ülejäänud näitajad tuleb lisada taotlejal. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2) Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud ettevõtete poolt kasutusele võetud uuendused tootearenduses ja/või turunduses ja/või tootmisprotsessides tk 0,00 5,00 Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud ettevõtete poolt projekti jooksul saavutatud väliskontaktide arv tk 0,00 3,00 Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline koostöö on kasvanud maakonna ettevõtetele läbi viidud ühiste ürituste (koolitused, arengureisid, infopäevad /ümarlauad) arv tk 0,00 10,00 Valdkonna ülesed näitajad Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv ettevõtjate arv 0,00 30,00 Tegevuses osalenud haridusasutuste arv Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga (st panustab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja võimaluste tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses või rahvusest inimestele)? Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga (st toetab piirkondlikke erinevusi tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja erivajaduste arvestamist; piirkonna terviklikkuse arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu suunamisel)? Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st toetab ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike teenuste kasutajasõbralikku osutamist)? haridusasutuste arv 0,00 0,00 Ei Jah Ei Vahearuande perioodid: Ei soovi.

9 Tegevused Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2) Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse? Ei Projekti tegevuse tunnus Projekti tegevuse nimetus Planeeritud algus Planeeritud lõpp Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud 26 Tootearenduskoolitus Lääne-Viru maakonna tugiprogrammi ühe eesmärgina on välja toodud eelduste ja võimaluste loomine uute innovaatiliste toodete /teenuste välja arendamiseks. Uuringutes on ilmnenud maakonna võtmesektori ettevõtete tagasihoidlik tootearendusvõimekus, mis omakorda pärsib ettevõtete konkurentsivõime paranemist a läbi viidud tootearenduse programmis käsitleti põhjalikult tootearenduse protsesse. Kuna tootearendus on pikaajaline protsess, siis ei ole võimalik näha tulemusi kohe peale programmi lõppemist. Seetõttu viime ka 2019.a läbi tootearenduse teemalise koolituspäeva, mis on vastavalt osalejate soovile kas teoreetilisem või praktilisem. Koolitusele kutsume osalema nii 2018.a programmi läbinud ettevõtteid, kui ka programmis mitte osalenuid. Osalemise kutse suunatakse peamiselt võtmesektori ettevõtetele, aga ka teistele maakonnast tegutsevatele arengupotentsiaaliga ettevõtetele teistest sektoritest, kes kuuluvad programmi sihtgruppi (VKE). Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi antud valdkonnas. Koolitajaga vajadustele vastava koolituse sisu koostamist. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Koolituse läbiviimise ostame teenusena koolitusettevõttelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus. Koolituse tulemusena ootame, et koolitusel osaleb 10 ettevõtte esindajad. 28 Turunduskoolitus Lääne-Viru maakonna tugiprogrammis on välja toodud maakonna võtmesektori ettevõtete tagasihoidlik turundusvõimekus a viidi läbi turundusarengu programm, kus osales 14-st ettevõttest 14 inimest. Kuuest koolituspäevast koosnev programm keskendus sotsiaalmeedia turundusele. Käsitleti peamisi kaasaegse turunduse trende ja tööriistu - kodulehte, Facebooki, instagrammi, sisuturundust ja seda, kas ja milliseid sotsiaalmeedia turunduse vahendeid on mõttekas kasutada a ekspordija müügiprogrammis käsitleti ekspordile suunatud turundustegevusi. Tagasisides tõid osalejad välja, et soovivad ka edaspidi turunduse teemalisi koolitusi. Samas näitas arutelu 2018.a turundusprogrammis osalejatega, et sotsiaalmeedia turundus jääb paljudele ettevõtetele kaugeks ning ei haaku nende toodete ja klientidega. Näiteks on metallitöötlemisettevõtetel keeruline kasutada instagrammi ja ärikliendid eelistavad teistsuguseid suhtluskanaleid kui sotsiaalmeedia. Tulenevalt eelmiste aastate turundusteemaliste koolituste tagasisidest käsitletakse 2019.aastal korraldataval koolitusel klassikalise turunduse teemasid. Koolitust ette valmistades võetakse ühendust kõigi senistel turundus- ja müügikoolitustel osalenud ettevõtetega ja selgitatakse välja peamised kitsaskohad. Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi antud valdkonnas. Koolitajaga vajadustele vastava koolituse sisu koostamist. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Koolitus ostetakse sisse teenusena oma ala spetsialistidelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus. Koolitusel ootame, et osaleb 10 ettevõtte esindajad. 31 Arengureisid

10 Lääne-Viru maakonna tugiprogrammis välja toodud maakonna ettevõtete tagasihoidlik innovatasioonivõimekus on takistuseks ettevõtete arengule ja seetõttu on tugiprogrammi üheks eesmärgiks luua eeldused ja võimalused uute teadmiste omandamiseks a korraldati kaks arengureisi - messikülastused Saksamaale ja Prantsusmaale a korraldati kaks Eesti-sisest arengureisi (puidu- ja toiduainet sektorile) ja üks messikülastus toidusektorile Saksamaale a korraldatakse neli Eesti-sisest arengureisi, milledel osaleb 25 ettevõtete esindajat. Kaks arengureisi on 1-päevased ja kaks on 2-päevased. Osalejad omandavad uusi teadmisi külastatavatest ettevõtetest ja saavad infot/kontakte teadusasutustest. Külastatavad teadusasutused valitakse vastavalt grupi spetsiifikale. Läbirääkimisi on juba peetud Tallinna Tehnikaülikooliga, kus ollakse valmis vastu võtma nii metalli-, puidu- kui ka toiduainetega tegelevaid ettevõtteid. Eesmärgiks on tutvustada ettevõtetele erinevaid võimalusi innovatsiooniks - rakendusuuringuid, võimalusi tootmise arendamiseks, tootearenduseks jne. Üks arengureiside eesmärke on ka ettevõtjate omavahelise suhtluse elavdamine, et tekiksid eeldused ühise võrgustiku vms suhtluse tekkeks. Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtetega, külastatavate ettevõtetega ja teadusasutustega. Reisi korraldamist ja järelküsitlust. Teenustena ostetakse sisse transport, majutus 2-päevastel arengureisidel, koolitajad, külastuste tasud, vajalike ruumide rent). Projekti lõpuks on toimunud neli Eesti-sisest arengureisi, millel osalejad on leidnud uusi kontakte koostööks nii teiste ettevõtjate, kui ka teadusasutustega. On tutvutud teadusasutuste võimalustega ja teatakse, kust edaspidi oma probleemidele lahendust otsida. 32 Infopäevad- ja ümarlauad Maakonna võtmesektorite ettevõtetele suunatud infopäevade ja ümarlaudade läbiviimine. Kogu projekti raames toimub kokku 5-6 infopäeva ja/või ümarlauda, kus ettevõtetele tutvustatakse valdkonnapõhiseid või -üleseid uuendusi ja võimalusi ettevõtte arenguks. Pakutavaid võimalusi ja teenuseid tulevad tutvustama näiteks teadusasutused ja organisatsioonid, mida arengureiside käigus ei külastata. Maakonna ettevõtetele tutvustatakse mitmes maakonnas läbi viidud digitaaliseerimise- ja personali auditeid - eesmärki, protsessi ja auditid läbi viinud maakondade kogemusi. Eraldi infopäevad/ümarlauad viiakse läbi transpordi/logistikasektori ettevõtetele. Käsitletakse antud sektori spetsiifilisi küsimusi, tutvustatakse transpordisektori ühendusi nt on andnud nõusoleku esinema tulla Autoettevõtete Liit. Ümarlaua käigus selgitame välja transpordiettevõtete vajadused ja planeerime korraldatavate sündmuste sisu sellele vastavalt. Kokku on osalenud vähemalt 20 ettevõtet, kes on saanud uusi teadmisi, kuulnud teiste kogemusi ja saanud infot erinevate võimaluste kohta. Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi ja esinejatega suhtlemist edastatava sisu osas. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Infopäevadel/ümarlaudadel esinema kutsutakse oma valdkonna spetsialistid, kellele tasutakse esinemisega seotud kulud. Infopäevadel/ümarlaudadel saadud info aitab kaasa ettevõtete arengule erinevates valdkondades. Ettevõtjate seas on soov ja valmisolek hakata kasutama saadud teadmisi, teadmine millisesse organisatsiooni info saamiseks pöörduda. 33 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt Tegevused, mida programmis osalevad ettevõtted teevad eesmärgi (majandusliku võimekuse parandamine ja konkurentsivõime tõus) saavutamiseks, on pikaajalised ja tulemuse avaldumine võtab aega. Innovatiisete ideedeni jõudmine tootearenduse, turunduse, müügistrateegiate, tootmisprotsesside jms arendamisel on ajamahukad tegevused. Palju uut teavet, kogemuste ja oskuste puudumine ning ajanappus igapäevatöö kõrvalt võivad saada takistuseks uute ideede elluviimisel. Koostöös koolitusi läbi viivate spetsialistidega saame pakkuda ettevõtetele ka nõustamist. Täpne nõustamise graafik selgub peale nõustamist soovivate ettevõtete arvu ja teemade selgumist. Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud 34 Ekspordikoolitus

11 2017.a viidi läbi viiest koolituspäevast koosnev ekspordi- ja müügi arenguprogramm. Käsitleti ekspordi, müügi, turunduse ja kodulehega seotud teemasid. Koolituse käigus võtsid osalejad ühendust arvukate potentsiaalsete klientidega/tarnijatega. Tehingute ja püsivamate koostööde hulk oli aga oodatust väiksem. Selgitamaks välja, millised on peamised takistused edukaks müügiks ja ekspordiks plaanime suhelda isiklikult kõigi arenguprogrammis osalenud ettevõtetega. Vastavalt saadud sisendile korraldame ekspordile suunatud koolituspäeva. Osalema on oodatud nii 2017a programmis osalenud ettevõtted, kui ka varasemalt koolitusel mitte osalenud. Ekspordikogemusega ettevõtted saavad jagada enda edulugusid ja tekkinud probleeme. Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi antud valdkonnas. Koolitajaga vajadustele vastava koolituse sisu koostamist. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Koolituse läbiviimise ostame teenusena koolitusettevõttelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus. 35 Messikoolituse korraldamine Messide külastamine ja/või eksponandina osalemine on ettevõttele oluline, et olla kursis valdkonnas pakutavaga, uuendustega, konkurentide tegevusega ja klientide vajadustega. Messil on võimalik leida nii era- kui ärikliente, edasimüüjaid, tarnijaid. Messikoolitus annab osalejatele teadmised ja tööriistad, kuidas saada messil osalemisest maksimaalne kasu. Koolitusel käsitletaks messile mineku eelseid tegevusi, messil kohapeal tegutsemis ja messijärgset tegevust. Koolitusel on osalenud 10 ettevõtete esindajat, kes on saanud uusi teadmisi ja ettevõtetel on soov saadud teavet rakendada. Koolituse läbiviimise ostame teenusena koolitusettevõttelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus. 36 Infopäevade ja/või ümarlaudade korraldamine Maakonna võtmesektorite ettevõtetele suunatud infopäevade ja ümarlaudade läbiviimine. Kogu projekti raames toimub kokku 5-6 infopäeva ja/või ümarlauda, kus ettevõtetele tutvustatakse valdkonnapõhiseid või -üleseid uuendusi ja võimalusi ettevõtte arenguks. Ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmiseks tutvustatakse infopäevadel maakonna ettevõtetele enam huvi pakkuvaid sihtriike. Infot jagama ja oma teenuseid tutvustama kutsume näiteks Saksa-Balti Kaubanduskoja esindaja jt. Kokku on osalenud vähemalt 15 ettevõtet, kes on saanud uusi teadmisi, kuulnud teiste kogemusi ja saanud infot erinevate võimaluste kohta. Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi ja esinejatega suhtlemist edastatava sisu osas. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Infopäevadel/ümarlaudadel esinema kutsutakse oma valdkonna spetsialistid. infopäevadel/ümarlaudadel saadud info aitab kaasa ettevõtete arengule ekspordiga seotud teemadel. Ettevõtjate seas on soov ja valmisolek hakata kasutama saadud teadmisi, teadmine millisesse organisatsiooni info saamiseks pöörduda. 37 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt Välispartnerite leidmine ja toimiva koostöö saavutamine on pikaajaline protsess. Palju uut teavet, kogemuste ja oskuste puudumine ning ajanappus igapäevatöö kõrvalt võivad saada takistuseks uute ideede elluviimisel. Koostöös koolitusi läbi viivate spetsialistidega saame pakkuda ettevõtetele ka nõustamist. Täpne nõustamise graafik selgub peale nõustamist soovivate ettevõtete arvu ja teemade selgumist. Nõustamist sooviv ettevõte peab olema teinud samme ekspordipartneri(te) leidmiseks - on valitud sihtriigid, alustatud partnerit otsinguid. Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline koostöö on kasvanud 38 Maakonna ettevõtetele läbiviidud koolitused/arengureisid/infopäevad /ümarlauad Lääne-Viru maakonna tugiprogrammis on välja toodud võtmesektorite puudulik võrgustikutöö. Projekti raames läbi viidavad ühised tegevused pakuvad lisaks uutele teadmistele ettevõtetele võimalust omavaheliseks suhtluseks a korraldatud tegevustega on loodud sektoriüleselt maakonna ettevõtete võrgustik, mis sisaldab maakonna võtmesektorite (puidu-, metalli-, toidu- ja transpordisektorid) väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Koostatud ettevõtete andmebaasi kontrollitakse ja uuendatakse jooksvalt, et kaasata maksimaalselt sobivaid ettevõtteid. Ühiste tegevuste käigus on ettevõtete esindajatel võimalus omavaheliseks suhtluseks, mille käigus saadakse paremini tundma maakonna ettevõtluskeskkonda. Teiste ettevõtete tegevusega saab paremini kurssi ka koolitustel toimuvate grupitööde kaudu. Näiteks tootearendusprogrammi grupitööde käigus tegeles iga

12 grupp ühe grupi liikme toote analüüsimisega a toimuvad sektoripõhised üritused (ümarlauad/infopäevad, arengureisid) ja sektorite ülesed üritused (koolitused, arengureisid). Oluline on, et ettevõtted tunnevad ka maakonnas tegutsevaid teiste sektorite ettevõtteid, et suureneks võimalusu omavaheliseks koostööks ja ühisprojektideks. Hea näitena ettevõtjate omavahelisest suhtlusest on ka maakonna ettevõtjate tunnustamise üritus, mida 2018.a korraldas LVEAK koos Eesti Meedia ja Virumaa Omavaltsuste Liiduga. Osalenud ettevõtjate ühene tagasiside oli, et sedalaadi üritusi ja kokkusaamisi peab korraldama regulaarselt. Arenduskeskus haldab järjepidevalt ettevõtete andmebaasi ja kaasab uusi ja veel mitte osalevaid ettevõtteid. Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika: Projekti viib ellu SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kes korraldab kõik programmiga seotud tegevused. MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tasub programmis vajaliku omafinantseeringu a tegevused on jätkuvalt suunatud maakonna ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele, ettevõtete majandustulemust parandamisele läbi koolitustel, arengureisidel ja infopäevadel saadud teadmiste rakendamise ettevõtete igapäevases tegevuses. Läbi viidavad tegevused aitavad ettevõtetel ennast paremini positsioneerida, laiendada oma teadmisi sektorisisestel ja -ülestel teemadel, saada teavet teiste sama valdkonna ettevõtete tegevuse kohta maakonnas ja teha paremini läbimõeldud ja tulemuslikke otsuseid ettevõtte edasises tegevuses. Tegevusted on suuremas osas suunatud puidu-, metall- ja toidusektori ettevõtetele. Transpordisektorile korraldame infopäevi eraldi teistest sektoritest, kuna valdkondade spetsiifika on erinev. Koolitustele saadavatele teadmistele lisaks on projekti tegevuste üks eesmärke ka tuua ettevõtjad üksteisele lähemale, soodustada omavahelist suhtlust ja luua eeldused koostööks ning võrgustiku tekkimiseks. Projekti elluviijaks on LVEAK-is ettevõtluse arendamise programmi juht. Tegevuste sisulise osa kvaliteedi tagamiseks tuuakse koolitajate ja info jagajatena ettevõtjate ette oma valdkonna spetsialistid. Parima tulemuse saavutamiseks kaasatakse erinevate organisatsioonide (erialaliidud, muud valdkondadega seotud asutused, haridusasutused jne) esindajaid. Kõigi tegevuste käigus kogutakse osalejatelt tagasisidet, mida analüüsitakse ja vajadusel tehakse selle alusel projektitegevustes täiendusi ja muudatusi. Riskijuhtimine: Projekti tegevuste elluviimisega kaasnevad teatud riskid, mille maandamise viisid planeerime tulenevalt eelmiste aastate kogemustest. Ettevõtjate passiivne osavõtt programmi tegevustest intensiivistada programmitegevustest teavitamist, et see jõuaks kõigi potentsiaalsete osalejateni. Info jagamine kodulehel, facebookis, vajadusel piirkondlikus meedias ja kohalike omavalitsuset ajalehtes ja kohaliku omavalitsuse töötajate kaudu just nende piirkonna ettevõtetele. Oluline on isiklik suhtlus ettevõtjatega, ettevõtete külastamine ja selgitustöö, milline on osalemise kasutegur ettevõttele. Osalejad jätavad programmis osalemise pooleli, ei tule registreerimisest hoolimata kohale alustatakse eesmärgist rohkemate osalejatega, hoitakse registreerunutega kontakti (saadetakse e-postiga meeldetuletused, helistatakse). Toimunud tegevuste kohta küsitakse tagasisidet ja vajadusel tehakse täiendusi ja muudatusi. Eksperdid, koolitajad ja programmi juht ei ole piisavalt kvalifitseeritud ekspertide ja koolitajate valikul tehakse põhjalik taustauuring. Arvestatakse teiste maakondade arenduskeskuste kogemustega. Programmijuht osaleb erinevatel koolitustel, üritustel, hoiab end kursis võtmesektori ettevõtete valdkondlike uuendustega (infokirjad, ajakirjandus jms). Tegevuste sisu ei anna projektis soovitud tulemusi kogu projekti aja jooksul hoitakse sidet ettevõtetega. Kogutakse infot vajaduste kohta enne tegevuste sisu täpset koostamist ja koolitajate /esinejate valimist. Samuti kogutakse tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel täiendusi ja muudatusi edasistes tegevustes.

13 Eelarve Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta. Üldtingimused Taotletud toetuse määr (%): Kõigil tegevustel sama Kas projektiga teenitakse tulu?: Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu Kulu-tulu analüüsi fail: Projekti maksumus Kogumaksumus (EUR): ,34 Abikõlbliku kulu summa (EUR): ,34 Taotletud toetuse määr (%): 84,00 Taotletav toetuse summa (EUR): ,17 Omafinantseeringu summa (EUR): ,17 Tegevuste eelarve Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2) Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%): 15,00 Projekti tegevuse tunnus Projekti tegevuse nimetus Abikõlblik summa (EUR) % Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud 26 Tootearenduskoolitus 2 400,00 3,37 Tootearenduse koolituse läbiviimine - koolitaja tasu, ruumi rent, kohvipausid. osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 28 Turunduskoolitus 2 400,00 3,37

14 Turunduskoolituse läbiviimine - koolitaja/te tasud, ruumi rent, kohvipausid. Osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 31 Arengureisid ,70 17,62 Kaks 1-päevast ja kaks 2-päevane arengureis Eestis - transport, ruumide rent koos esitlustehnikaga, koolitaja tasu, kohvipausid, külastuse tasud. osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 32 Infopäevad- ja ümarlauad 2 499,00 3, ümarlaua/infopäeva korraldamine sektoripõhiselt või -üleselt - esinejate tasud, ruumi rent. osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 33 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt 3 200,00 4,49 Erinevate valdkondade (turundus, tootearendus/tootmine) ekspertide nõustamisteenus - ekspertide tasud. 39 Otsene personalikulu ,33 14,56 Programmijuhi tööjõukulu Kokku (EUR): ,03 46,92 Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud 34 Ekspordikoolitus 2 400,00 3,37 Ekspordikoolituse läbiviimine - koolitaja/te tasud, ruumi rent, kohvipausid. Osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 35 Messikoolituse korraldamine 2 400,00 3,37 Messikoolituse läbiviimine - koolitaja/te tasud, ruumi rent, kohvipausid. Osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 36 Infopäevade ja/või ümarlaudade korraldamine 2 499,00 3, ümarlaua/infopäeva korraldamine sektoripõhiselt või -üleselt - esinejate tasud, ruumi rent. osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat. 37 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt 1 600,00 2,25 Ekspordivaldkonna ekspertide nõustamisteenus - ekspertide tasud. 40 Otsene personalikulu ,33 14,56 programmijuhi tööjõukulu Kokku (EUR): ,33 27,06

15 Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline koostöö on kasvanud 38 Maakonna ettevõtetele läbiviidud koolitused/arengureisid/infopäevad/ümarlauad 3 506,69 4,92 Programmijuhi koolitus- ja lähetuskulud. Maandamaks projektiga seotud riski, et programmi juht ei ole piisavalt kvalifitseeritud osaleb programmijuht erinevatel koolitustel ja üritustel, kus omandatud teadmised/oskused aitavad korraldada parema kvaliteediga sihistatud sündmusi. 41 Otsene personalikulu ,34 14,56 programmijuhi tööjõukulu Kokku (EUR): ,03 19,48 Horisontaalsed kulud 43 Ühtse määra alusel kulud 4 663,95 6,54 Kokku (EUR): 4 663,95 6,54 VALDKOND KOKKU (EUR): ,34 100,00 Kõigi tegevuste eelarve kokku ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): ,34 Taotluse detailne eelarve: Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht taotluse_detailne_eela... Detailne eelarve 2019 tegevused Merle Vallner 26.8 KB Muud dokumendid (vajadusel):

16 Rahastajad Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2) Rahastaja nimi Rahastaja täpsustus Abikõlblik summa (EUR) % Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ,17 16,00 Omafinantseeringu summa (EUR): ,17 16,00 Taotletud toetuse summa (EUR): ,17 84,00 KOKKU (EUR): ,34 100,00 Projekti rahastajad kokku ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): ,34 Võrdlus eelarve lehega ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): ,34

17 Esitamine Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust rakendusüksusele. Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab allkirjastaja esindusõigust. Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit. Rakendusüksusele esitatava projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_ _ _ pdf Volitused Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (registrikood ) esindamiseks: Kontrolli äriregistri registrikaarti siit. Taotlusele ei ole lisatud volituse faile. Kinnitused Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus: Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse seaduse 39 lõike 10 alusel Kinnitan, et olen teadlik, et struktuuritoetuse seaduse 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel Kinnitan, et nõustun toetuse andja õigusega järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile Kinnitan, et minu ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud Kinnitan, et projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest Kinnitan, et olen teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte Kinnitan, et nõustun, et toetuse andja võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks Kinnitan, et minul ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud nõuetele Kinnitan, et minul ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt meetme määrusele Kinnitan, et teavitan viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist Kinnitan, et toetust ei anta projektile, mille raames on tegevus lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud. Kinnitan, et olen perioodi struktuuritoetuse seaduse ja perioodi struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning konkurentsiseaduse 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus. Allkirjastaja andmed

18 Allkirjastaja andmed (allkirjastatud digitaalselt) Ees- ja perenimi: Heli Eigi Allkirjastamise aeg: :44

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Projekti "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal aastal" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastam

Projekti Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal aastal taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastam Projekti "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2019. aastal" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Piirkonna turismipotentsiaali

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri 29.05.2017 1. Sissejuhatus Vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2016 2019 seab eesmärgiks töötada

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD Sotsiaalkaitseministri veebruar 2019. a käskkirjaga nr Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem