LISA 2: Teaduse populariseerimise riiklikul projektikonkursil toetatud projektide aruannete analüüsi metoodika Projektikonkurssist lühidalt Teaduse po

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA 2: Teaduse populariseerimise riiklikul projektikonkursil toetatud projektide aruannete analüüsi metoodika Projektikonkurssist lühidalt Teaduse po"

Väljavõte

1 LISA 2: Teaduse populariseerimise riiklikul projektikonkursil toetatud projektide aruannete analüüsi metoodika Projektikonkurssist lühidalt Teaduse populariseerimise riiklikku projektikonkurssi, mida viib ellu ETAg, on korraldatud alates aastast. Tegemist on ühe olulisema teadust populariseerivate ettevõtmiste toetusega Eestis. Riiklik teaduse populariseerimise konkurss käsitleb teadust laiemalt, kuid kuna valdav osa projekte on olnud seotud LTT-ga, siis on ta käesoleva uuringu jaoks oluline täiendav sisend. Olgugi, et projektikonkurss on vaid üks mitmetest olemasolevatest rahastusvõimalustest teaduse, sh LTT valdkondade, populariseerimiseks ja nende projektide analüüs ei võimalda teha üldistusi kogu valdkonna kohta, täiendas aruannete sisend teiste meetoditega kogutud infot. Projektikonkursi aruandeid analüüsiti ka varasemas, aastal Eesti Teadusagentuuri (ETAgi) poolt tellitud ja Praxise tehtud uuringus Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis. Projekikonkurssi aruannete analüüsi metoodika Uuringu läbiviijad said ETAgilt analüüsiks aastatel riikliku teaduse populariseerimise projektikonkursi raames toetatud projektide aruanded. Aruandeid oli kokku 148. Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi aasta eelarvest ja käesolevasse uuringus analüüsitud aruannetest annab ülevaate Tabel 1. Tabel 1. Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi aasta voorude ülevaade Projekti aasta Kogu toetus (eurot) Taotlusi 1 Toetatud projekte Uuringu analüüsi kaasatud projektide hulk Allikas: ETAgi kodulehekülg 3, autorite koostatud Analüüsi läbiviimise alguseks valmistati ette esmased koodid tulenevalt Praxise aasta uuringust, selleks hetkeks läbi viidud intervjuudest tulnud sisendist, teoreetilisest kirjandusest ja uurimisküsimustest. Kõigepealt aasta jooksul esitatud taotlustest on osutunud edukaks ligi 24% aasta projektikonkursi projekte polnud võimalik käesolevasse uuringusse kaasata, kuna nende projektide aruandlusperiood jääb aasta teise poolaastasse. 3 Eesti Teadusagentuur. Varasemad konkursid. Kättesaadav: Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs 1

2 kodeeriti esmaste koodidega aasta 32 projekti aruannet. Protsessi käigus täiendati ja täpsustati koode, lisandusid ka mõned uued koodid. Järgmiseks kodeeriti kõik projektid, sealhulgas uuesti kõik aasta projektid. Selle analüüsi protsessi käigus lisandusid juurde üksikud koodid tulenevalt aruannetes leidunud infost, mis andis täiendavat sisendit uurimisküsimustele vastamiseks. Mõned koodid jäeti lõpus analüüsist kõrvale, kuna aruannetes ei leidunud piisavalt vastavat sisendit ja omavahel võrreldavat informatsiooni. Aruannete iseloomu tõttu ei olnud võimalik kõike algselt soovitud infot välja tuua. Käesoleva lisa lõpus on välja toodud selgitused eemaldatud koodide kohta. Aruannete analüüs oli sõltuv aruannetes sisalduva teabe täpsusest ja usaldusväärsusest. Kuigi projektide aruande vorm oli projektide tulemuslikkuse seirel ühtne, lähenesid vastajad selle täitmisele erinevalt aruanded olid väga erineva ülesehitusega, sisulise mahuga ja kirjastiiliga. Kohati seadis see takistusi andmete tõlgendamisel. Seega tuleb antud aruandes toodud aruannete analüüsi arvude ja näidete puhul arvestada, et kodeeritava sisu kvaliteet oli ebaühtlane. Aruannete analüüsi tulemusena tehtavad järeldused kehtivad eelkõige projektikonkursi raames toetuse saanud projektide kohta ning nende põhjal ei tehtud laiemaid üldistusi, kuna Eestis toimub hulgaliselt LTT-d populariseerivaid tegevusi ka väljaspool Teaduse populariseerimise riiklikku projektikonkurssi. LTT populariseerimise koodid riikliku populariseerimise konkurssi aruannete analüüsil TULEMUSLIKKUS Projekti edukuse hindamiseks küsiti tagasisidet (üldine tagasiside, konkreetne tagasiside, N/A) Üldine tagasiside on ära märgitud tagasiside küsimine/saamine VÕI märgitud, et osalejad on juba huvitatud järgmiseks korraks registreerumisest Konkreetne tagasiside on ära toodud numbriliselt? On näha, et osalejatele tagasisidet küsiti süstemaatiliselt. Näide: 69,6% vastanutest ütles, et töötubades osalemine tekitas neis huvi energiatõhusast ehitamisest rohkem teada saada. Lausa 91% vastanutest lausus, et osaleks samalaadses projektis uuesti. Kasutati osaluse näitajat (jah, ei) märkida jah vaid siis, kui oli algselt seatud numbriline eesmärk Milline oli osaleja näitaja saavutamise seis? (ületati, saavutati, alla ootuste) EESMÄRK Milline on projekti eesmärk LTT populariseerimise seisukohast? (0) info jagamine ja teadlikkuse tõstmine (1) huvi ja põnevuse tekitamine, (2) teaduse vastu huvi hoidmine, (3) toetada formaalharidust, (4) LTT valdkonna karjääriinfo pakkumine, (5) Teadlase elukutse populariseerimine, (6) eesti keele teaduskeelena propageerimine, (X) Pole öeldud/määratletav Selle küsimusega sooviti kaardistada, mis on projektikonkursi projektide tegevuste eesmärgid. 4 Kuigi kõikide projektide eesmärk on teadust populariseerida, jääb õhku küsimus miks/mil viisil soovitakse teadust populariseerida ja/või kuidas on nähtud projekti panust teaduse populariseerimisse. Kategooriate loomisel on toetutud aasta uuringule, laiemale teaduse populariseerimise kirjandusele ja ankeetide andmestikule. 4 Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi. Eesti Teadusagentuur. Teaduse populariseerimise projektikonkurss. Kättesaadav: 2

3 NB! Projektide antud kategooriatesse liigitamisel on olnud suur roll ka uurijate enda poolsel tõlgendusel. Nimelt varieeruvad projektide aruanded oma olemuselt. Kohati on kategooriatega analoogne eesmärk selgelt välja öeldud (nt. projekti eesmärk on tekitada huvi ) kuid teinekord nõudis liigitamine uurijate poolset subjektiivsemat tõlgendamist. Sellegipoolest annab see meile teatud indikatsiooni projektide fookusest. 0.) teadlikkuse tõstmine olulisena nähti osalejate/avalikkuse teavitamist või mingi sõnumi edastamist, teadussaavutuste või teadusajaloo tutvustamine (Näiteks: Näitusekorraldajate eesmärk oli see, et kõlama jääks sõnum arheoloogiapärandi kaitsmise olulisusest.) 1.) huvi ja põnevuse tekitamine eesmärgiks on teha teadus osalejatele huvitavaks, rõhuda osalejate üldisele uudishimule, tekitada üllatust ja WOW momente ja/või projekti raames selgitatakse teaduse ja igapäevaelu seoseid. 2.) teaduse vastu huvi hoidmine eesmärk on liikuda edasi esmasest põnevusest sügavama huvi hoidmiseks. Projekti raames hoitakse noori süsteemselt ja läbimõeldult teaduse juures. 3.) toetada formaalharidust projekti eesmärk on toetada õpetajaid või koolide õppekava; viidatakse õppekava ja projekti seostele 4.) LTT valdkonna karjääriinfo pakkumine projekti eesmärgina on märgitud karjäärivõimaluste selgitamist 5.) teadlase elukutse populariseerimine eesmärgina on nähtud teadlase ja inseneri elukutse populariseerimist 6.) eesti keele teaduskeelena propageerimine X.) Pole öeldud/määratletav Projekti aruandes pole eesmärki määratletud ja/või aruande info on liiga napp ning üldsõnaline, et oleks võimalik tõlgendada projekti eesmärki laiemalt kui LTT valdkonna populariseerimine või X-ürituse korraldamine. SIHTRÜHM Sihtrühm (lapsed/õpilased, õpetajad/juhendajad, lapsevanemad/pered, tudengid, täiskasvanud/pensionärid, spetsialistid, laiahaardeline) - Missugustele sihtrühmadele on tegevus mõeldud? Laiahaardeline Projekti sihtrühm oli konkreetselt kitsendamata ja kõik huvilised olid oodatud osalema. Kooliaste (eelkooliealised, põhikooli I, II, III aste, gümnaasium, ebamäärane, pole sihtrühm) - Missugusele kooliastmele on projekt mõeldud? Eelkooliealised sh. lasteaed üldisemalt I aste 1-3. klass II aste 4-6. klass II aste 7-9. klass Ebamäärane ei ole täpsustatud millistele õpilastele suunatud. Enamasti tähendab see, et kõikide kooliastmete õpilased olid oodatud. Mõnikord ei olnud aruandest võimalik välja lugeda, millisele kooliastmele tegevus mõeldud on. Muukeelne elanikkond (jah/ei) - Kas projektis pöörati otseselt tähelepanu muukeelsele elanikkonnale? - Muukeelne elanikkond saab ilmselt enamasti osaleda kõigil üritustel, kuid kuivõrd on näha, et nende osalemise suurendamiseks panustati näiteks materjalide tõlkimisega või teises keeles loengute pakkumisega. Erivajadustega (jah/ei) - Kas projektis pöörati mingilgi määral tähelepanu hariduslike erivajadustega (vaimne, füüsiline, muu) inimestele. Milline on sihtrühmani jõudmise kanal? (otsekontakt; meililistid/uudiskirjad/infokirjad; erialaliidud/aineseltsid; varem osalenute kontaktid; suuline levik; kooli siseinfo; organisatsiooni või projekti koduleht; partneri koduleht; infopäev; sotsiaalmeedia; haridusega seotud portaalid; üleriigiline ajaleht või ajakiri; kohalik ajaleht või ajakiri; füüsiline reklaam; raadio/televisioon; pressiteade; läbi muude asutuste; info puudub) Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs 3

4 KOOSTÖÖ TEISTEGA Projekti eestvedaja institutsioon (füüsiline isik, lasteaed, üldhariduskool, kõrgharidusasutus, huvikool, noortekeskus, klubi/selts/ühing, MTÜ, teaduskeskus/muuseum, fond/sihtasutus, ettevõte, riigiasutus/kov, lapsevanemad) - millised institutsioonid on projekti elluviimiseks toetuse saanud. Teised projekti elluviimise osapooled (lasteaed, üldhariduskool, kõrgharidusasutus, huvikool, noortekeskus, klubi/selts/ühing, MTÜ, teaduskeskus/muuseum, fond/sihtasutus, ettevõte, riigiasutus/kov, lapsevanemad, partnerid puuduvad) Millised osapooled olid projekti toimimisse kaasatud? Indikaator toimivatest koostöödest. 5 Kõrgharidusasutus Sisuliselt ülikool/teadlased, kas siis institutsioonina või selle esindajana. On pandud kokku, kuna raske eristada. Klubi/selts/ühing Näiteks: Eesti Füüsika Selts, MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts, Lasva käsitööselts, MTÜ Eesti Lugemisühing jt. MTÜ Näiteks: MTÜ Wikimedia Eesti, MTÜ Robotex, Teaduslugu MTÜ jt. Teaduskeskus/muuseum Näiteks: AHHAA, Tartu tähetorn, Jääaja keskus, Võrtsjärve limnoloogiajaam, Tõravere Observatoorium, Tartu Ülikooli muuseum, Tartu botaanikaaed, Järvemuuseum. Fond/sihtasutus Näiteks: SA INNOKAS, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus jt. Ettevõte ära märkida vaid juhul, kui koostöö oli midagi enamat sponsorlusest Riigiasutus/KOV Näiteks: Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo, Päästeameti Demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupp, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Keskkonnaamet, ERR, Kuressaare linnavalitsus jt. Lapsevanemad ära märkida juhul, kui lapsevanemad panustavad projekti elluviimisesse. Nt. juhendavad oma laste teadustöid, annavad projekti raames loenguid, on õppevahendi loomisel tagasiside grupiks Parterid puuduvad projekt teostati vaid eestvedaja poolt (näiteks muuseum töötas oma jõududega välja uue õppevahendi või MTÜ viis läbi huviringi väliseid jõude kaasamata. GEOGRAAFILINE HAARE Geograafiline kaasatus (X maakond, üle-eestiline, ebamäärane Tallinn, ebamäärane Tartu, ebamäärane, rahvusvaheline dimensioon) - Milliste piirkonna elanikele on suunatud? X-maakond märkida maakonna nimed kui neid on 5 või vähem Üle-eestiline kaasatud oli rohkem kui 5 maakonda (sh. Veebi/raadio/televisiooni projektid) Ebamäärane (Tallinn) Oma haardelt potentsiaalselt üle-eestiliselt, kuid füüsiliselt Tallinnas toimunud tegevus, kus osalejate tausta aruandes ei kaardistatud. Tegemist enamasti muuseumidega, mis on avatud kõigile kuid oma samas oma füüsilise asukoha tõttu piiratud. Näiteks: Energiaavastuskeskuse uued näitused. Ebamäärane (Tartu) - Oma haardelt potentsiaalselt üle-eestiline, kuid füüsiliselt Tartus toimunud tegevus, kus osalejate tausta aruandes ei kaardistatud. Tegemist enamasti muuseumidega, mis on 5 Märkus: Kui eestvedaja on kool, kuid korraldatud üritustel osalesid ka teiste koolid esindajad, siis märgiti ka siin ära kool (sama kehtib teiste institutsioonide kohta). Sedasi joonistus välja sama tasandi institutsioonide omavaheline koostöö või selle puudumine. 4

5 avatud kõigile kuid oma füüsilise asukoha tõttu on haare siiski piiratud. Näiteks: Tartu Teaduslinn on suurüritus, mis võib meelitada osalema inimesi üle Eesti, kuid samas on tõenäoline peamiselt Tartu inimeste osalus. Ebamäärane aruandest on võimatu välja lugeda, mis kandi inimestele tegevus suunatud oli või kes osales. Rahvusvaheline dimensioon ära märkida, kui projekt toimus osaliselt välismaal või projektis osalesid ka teiste riikide esindajad Kas projekt oli veebi/raadio/televisiooni põhine (jah, ei)? Ära märkida juhul kui suurem osa projekti tegevus toimus veebis/raadios/televisioonis. KESTUS JA REGULAARSUS Tegevuse kestus osaleja seisukohast (1, 2-5, 5+, ebamäärane) ühe aasta jooksul Küsimus tahab selgitada välja, kui pikalt oli üks õppija protsessis sees. Mida kauem ollakse seotud, seda kasulikum see tõenäoliselt on nii õppijale kui ka laiemalt LTT populariseerimise lähtepunktist. Kvalitatiivne väärtus. 1 projektis osaleti ühe päeva või 1-2 lühiüritusel projektis osaleti 2-5 päeva või 2-5 lühiüritusel 5+ - projektis osaleti enam kui 5 päeva või enam kui viiel lühiüritusel Ebamäärane projekti tegevuse olemusest tulenevalt ei anna seda määratleda (näiteks õppevahendi loomine), aruandes toodud info on puudulik või projekt hõlmas erineva pikkusega tegevusi erinevatele sihtrühmadele/osalejatele. Projekti iseloom (episoodiline programm, regulaarne programm, üksik üritus, mitmekülgne) Küsimus tahab välja selgitada projektide ühiskondlikku haaret. Mida rohkem erinevaid inimesi osaleb seda parem LTT populariseerimise lähtepunktist. See siis pigem "kvantitatiivne väärtus" Episoodiline programm regulaarselt toimuvad üritused, milles osalejad vahetuvad ja neid on palju. Näiteks: AHHAA õpitoad, mida külastavad erinevate koolide õpilaste grupid. Teadusbussi väljasõidud Eesti koolidesse. Regulaarne programm sama grupp inimesi on aasta vältel tegevusega seotud Üksik üritus ühekordne lähestikel päevadel toimuv üritus (sh. nii mõne tunnised võistlused, paari päevase konverentsid kui ka mitme päevased laagrid). Peamine on, et tegevus toimus vaid korra aasta jooksul. Loomine projekti eesmärk oli millegi nö. käegakatsutava (mitte-kogemusliku) loomine, enamasti õppevahend. Näiteks: õpik, õppevideod, leiutis, veebikeskkond, saatesari, testide genereerimise rakendus, taaskasutavatest materjalidest maja, elektrijõul liikuv vormelauto, lühianimatsioon ja virtuaalsereaalsuse lahendus Mitmekülgne projekt hõlmas erineva iseloomuga tegevusi erinevatele sihtrühmadele TEGEVUS Missuguseid tegevusi teostati? (huviring, kursus, laager/suvekool, teadusnädal, teaduspäev, konverents, loeng, töötuba/õpituba, teadusteater, õppekäik/väljasõit, näitus, teaduslaat/mess, koolitus, seminar, võistlus/konkurss, olümpiaad, loomine) Milliseid valdkondi hõlmas? (Täppisteadus [füüsika/astronoomia, keemia, matemaatika], loodusteadus [bioloogia, geograafia, keskkonnakaitse/keskkonnatehnoloogia, biotehnoloogia (sh arstiteadus, 6 Mõned lühiajalised ja/või ühekordsed tegevused (nt õpilaskonkursid) nõuavad osalejatelt pikemaajalist eeltööd, mistõttu nad sisaldavad ka pikemaajalise ja/või korrapärase tegevuse elemente. Et selliste tegevuste puhul on rõhk siiski tulemuse ühekordsel esitamisel ja/või osalemisel, on need analüüsis kategoriseeritud lühiajaliste/ühekordsete alla (Praxis 2013) Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs 5

6 geenitehnoloogia)/keemiatehnoloogia], tehnoloogiaõpetus [käsitöö, tööõpetus], inseneriteadused ehk tehnikateadused [info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, materjaliteadus, mehaanika/masinaehitus, elektrotehnika, robootika], muu, laiahaardeline, ebamäärane) Muu ei sobitu eelnevatesse kategooriates, enamjaolt pehmemad valdkonnad nagu ajalugu, arheoloogia, keeled Laiahaardeline projekti fookuseks olid LTT ained üldiselt; ettekandeid, võistlustöid jms. esitati erinevatest valdkondadest Ebamäärane aruandest polnud võimalik välja lugeda, millisele valdkonnale suunatud oli. Samuti ei saanud tuvastada, kas tegemist oli laiahaardelise või kitsalt fokusseeritud tegevusega Erinevaid valdkondi kaasav (jah, ei) Mitmele LTT valdkonnale pöörati projektis tähelepanu. Näitab palju on projekte, mis keskenduvad vaid ühele teadusharule (kitsas, fokusseeritud) ja mis rohkematele. NB! Kaasamine ei tähendanud koheselt valdkondade lõimumist. Siia liigitati nii projektid, kus erinevate ürituste raames (nt loengud) käsitleti erinevaid LTT valdkondi, kuid nende ühisosa ei tõstetud esile, kui ka just sellele ühisosale keskenduvad projektid. OSALEJA (SIHTRÜHMA) ROLL Kas osaleja oli vaataja-kuulaja rollis? (jah, ei) - osaleja oli vaid infot vastuvõttev osapool, nt. loengu kuulaja või videoklipi vaataja Kas osaleja sai ise kasutada teaduskeelt? 7 (jah, ei, N/A) Osalejad pandi teadlase rolli. Siia alla kuuluvad näiteks olukorrad, kus osaleja pidi ise küsima/püsitama teadusliku küsimuse, püstitama hüpoteesi, tegema ettekande, osalema teaduslikus arutelus/debatis ehk tegevuses mis hõlmab teadusterminite või teadusliku arutluskäigu rakendamist osaleja poolt Kas osaleja sai teha käelist teadustegevust? 8 (jah, ei, N/A) Nn. käed-külge tegevused. Osaleja sai ise proovida mõne teadusinstrumendi kasutamist, osaleja viis läbi katse/eksperimendi, osaleja pidi koguma andmeid Tegevused sisaldavad koostöö/meeskonnatöö elemente? (jah, ei, N/A) Kas tegevus toob kokku eri koolide õpilasi? (jah, ei, N/A) Erinevate koolide õpilased on korraga koos samas kohas ja tegutsevad ühiselt. KARJÄÄRITEADLIKKUS Karjääriinfo pakkumine? (jah, N/A) Kas projektis on mainitud osalejatele karjääriinfo jagamist? Vastuse variantide seas pole ei kuna me kindlalt ei tea, kas karjäärivõimalusi mainiti või mitte kui seda aruandes rõhutatud pole. Võimalik, et seda peeti lihtsalt ebavajalikuks mainida. Kontakt valdkonna eeskujudega? (jah, ei, N/A) Valdkonna eeskujudeks peetakse teadlasi (alates PhD õppur), eksperte, firmade esindajaid. Parema ülevaate saamiseks, ei lähe siia alla muuseumigiid, kuigi ka tema võib olla valdkonna eeskuju. Kontakt valdkonna tudengitega? (jah, ei, N/A) projekti kaasati tudengeid (BA; MA), kes astusid üles lektorite, töögruppide läbiviijatena, koolitajatena, mentoritena vms. 7 Ankeetides võrreldav eesmärgiga Õpilaste teadusliku arutluskäigu oskuse või teadusliku mõtteviisi arendamine 8 Ankeetides võrreldav eesmärgiga Õpilastele praktiliste tegevuste ja isetegemise võimaldamine, sh teadustegevusele iseloomulike vahendite kasutamine JA Mil määral sisaldavad teie (organisatsiooni) poolt osalejale pakutavad tegevused praktilist käed külge võimalust? 6

7 KIRJELDAV INFO Siin sai projektide aruannetest väljatoodud huvitavaid praktikaid või kirjeldusi. Need andmed pole kodeeritavad ega võrreldavad. Pigem annavad sisendit ankeetide koostamisse, intervjuudesse, fookusgruppidesse. Täiendav projekti eesmärgi täitmise indikaator ära tuua näiteid projekti tulemuslikkuse seirest, mis ei liigitunud TULEMUSLIKKUS koodide alla Ametlik tunnustus (kui on) osad projektid on pälvinud tunnustuse, see on esile tõstetud kui märk projekti edukusest Kas esines oodatud ja tegeliku sihtgrupi vahel erinevus (kui on)? - Nähtus, et seda ei esinenud või ei olnud märgitud. Kokku tuli märge 10 projekti puhul. Erivajadustega (näited) konkreetsed näited neist, kus tegeleti erivajadustega osalistega Muukeelne elanikkond (näited) selgitavad näited, kuidas muukeelset elanikkonda kaasati Kogukonna kaasamine teadusloomesse (jah, ei)? eesmärk oli vaadata nn Citizen Science kontseptsioonist lähtuvalt, kas projekti raames panustasid osalised teadlaste teadustöödesse (teadusküsimuse püstitajatena, andmete kogujatena vms.). Siia alla ei läinud tavalised klassitoa teadusprojektid. Miks tegevused/sihtrühmad valitud on? toodi välja, kui info oli kätte saadav. Enamasti info puudus või haakus eesmärkidega. Tekkinud probleemid projekti elluviimisel (N/A, probleemi kirjeldus) - Arvestades uurimisküsimusi: kas aruannetes on kajastatud projekti elluviimisel ette tulnud probleeme? Kui jah, märgiti need ära. Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs 7

8 Eemaldatud koodid koos eemaldamise selgitustega Tegevuse eesmärk: Huvi ja põnevuse tekitamine (1), Teadustegevuse olemuse mõistmine (2), Teadusliku arutluskäigu rakendamine (3), Teadustegevuse mõtestamine ja reflektsioon (4), Teadustegevusele iseloomulike vahendite kasutamine (5), Teadustegevusega identifitseerumine (6)? Eemaldamise põhjus: Andmestik ei võimalda vastata. Praxises a uuring jaotas projektide eesmärgid sellise kuuese jaotuse vahel. See teoreetiline taust tuleb Bell et. al (2009) uuringust. Bell jt. on kategoriseerinud mitteformaalse õppe nende kategooriate järgi, et tuvastada erinevaid õppeastmeid ning avada kuidas mitteformaalne õppimine toimub. Need on eritasandid mida mitteformaalsest õppest huvitatud teadlased uurivad ja uurida võiksid (strands of informaal learning). Oma uurimuses toovad nad ka näited, kuidas igat kategooriat on varasemalt uuritud. Enamasti on need küsimustikud, intervjuud, fookusgrupid, vaatlused või osaleja enda reflektsioon (näiteks muuseumit külastades jagab inimene vahetult oma mõtteid ja emotsioone diktofoni). Seega kõikide kategooriate puhul on olnud oluline, et inimene ise saab anda tagasisidet oma õppeprotsessist või meil on võimalik inimese õppeprotsessi otseselt jälgida. See ei ole paraku võimalik kolmandate isikute poolt kirjutatud aruannetele toetudes. Selleks, et tuvastada kas õpilane projekti raames reflekteeris oma õppeprotsessi üle (võttis arvesse oma varasemaid teadmisi, ümber mõtestas tõendeid) või identifitseeris teadustegevusega (tema identiteedi osaks said teaduslik lähenemine küsimustele) on vaja küsida otse projektis osalenute käest. Seega ei kasutanud me projektide aruannete analüüsiks neid kategooriaid eesmärkide tuvastamisel. Küll aga andsid need kategooriad ja Belli teoreetiline taust meile sisendi, mille najal ehitada üles mõned teised uuringus kasutatud küsimused. Näiteks, ei kaardista me teadustegevuse iseloomulike vahendite kasutamist kui projektide eesmärk, küll aga huvitas meid, Kas osaleja sai teha käelist teadustegevust?. Kas õpilasel võimalik osaleda mitmel aastal järjest? (jah, ei, N/A) Eemaldamise põhjus: Leidsime, et aruannete põhjal on sellele küsimusele raske vastata. Mitmed üritused on küll mitmendat korda tegemisel ja mitmete puhul on aruande kirjutajad näidanud üles soovi üritust uuesti korraldada, kuid meil ei ole seda teavet, kas seda ka tegelikult järgneval aastal tehti. Kas õpilasel on võimalik oma teadmisi ja oskusi edasi arendada (korduvate tegevuste puhul)? (jah, ei, N/A) - - kas tegevuses varem osalenud õpilasel on järgmistel kordadel võimalik osa võtta kõrgemal oskustasemel. Eemaldamise põhjus: Küsimus oli liiga abstraktne. Enamasti ei olnud aruannete põhjal adekvaatselt vastata, kas selline võimalus oli või mitte. Teisalt võime ka eeldada, et koolitundides jätkub teadmiste edasi arenemine. Millise mitteformaalse teadusõppe kategooria alla tegevus kuulub (igapäevane keskkond kujundatud keskkond või programm)? Igapäevane keskkond televiisor, ajaleht, vanematega suhtlemine jms. Kujundatud keskkond muuseum, loomaed, botaanikaaed, teaduspark jms. Õppimine on paindlik, vähe struktureeritud ja sõltub suuresti osaleja enda valikutest. Programm tegevus toimub koolis, huviringis, seltsis vms. Tegevusel on konkreetsemad eesmärgid, etapid, osalejad ja toimub juhendamine. Eemaldamise põhjus: Ebavajalik jaotus, mis võib tekitada väära arusaama. Sellist jaotust kasutas oma a uuringus Praxis toetudes Bell et. al uurimusele. Bell jt. jaoks oli tegemist erinevate mitteformaalse õppekeskkondade jaotusega. Need on erinevad keskkonnad, kus toimub mitteformaalne õppimine ja igas keskkonnas toimuv õppeprotsess on erinevate karakteristikutega. 8

9 Esimene kategooria ei puutu projketikonkursi projektidesse. Teise kahe liigi tuvastamine ei anna meile samuti midagi erilist teada. Kuna esitatavad rahastustaotlused nõuavad mingi programmi ette näitamist, on ka lõplikud tegevused programmilised. Näiteks Praxise uuringus leiti, et 93% tegevustest olid programmilised. 9 Kuigi projektikonkursiga ei rahasta/saagi rahastada igapäevase keskkonna ja kujundatud keskkonna kategooria tegevusi, siis see ei tähenda, et selliste tasanditel mitteformaalset õppimist Eestis ei leiduks. Igapäevasest keskkonnast ammutavad inimesed nii ehk naa informatsiooni ja see on keskkond mida on oma olemuselt juba raske mõjutada või suunata. Ka muuseume ja teaduskeskuseid on Eestis mitmeid, mis tegutsevad regulaarselt ja viivad läbi erinevaid projekte projektikonkursil osalemata/rahastust saamata. Samas oli näha, et paljud projektid liigituvad ka tegelikult kahe kategooria alla, mis samuti kahandab sellise jaotuse tarvilikkust. Näiteks koolis viidi läbi teadusring (programm), mille raames külastati ka teaduskeskusi ja muuseume (kujundatud keskkond). Kokkupuude või seos tegeliku eluga? (jah, ei, N/A) Eemaldamise põhjus: Liiga abstraktne. Mis on tegelik elu? Kas on vahe tegeliku ja mitte-tegeliku elu vahel? Kui küsimuse eesmärk oli tuvastada, kas projektis käsitluses tuuakse seoseid igapäeva eluga (võrreldes nö abstraktsete ja teooria rohkete koolitundidega), siis sel juhul võime öelda, et kõik teadusepopulariseerimise projektid seda ka teevad. Mingis ulatuses katab seda aspekti ka eesmärgi küsimuse huvi ja põnevuse tekitamise kategooria. Milline on kasusaanud õpilaste arv? Eemaldamise põhjus: Kordab projekti tegevustes osalenute arvu Lisaks on aruannetes tihtipeale raske välja tuua õpilaste arvu. Tihtipeale hõlmavad ära toodud numbrid ka õpetajaid, lapsevanemaid jt. osapooli. Suurürituste puhul on aga osalemise numbrid hinnangulised. Seega polnud võimalik anda adekvaatset ülevaadet osalenud õpilaste numbri kohta. Tegevuse individuaalsus (individuaalne, rühmas, mõlemat) - Kas tegevused on eelkõige individuaalsemat laadi või toimuvad need rühmas või mõlemat? Eemaldamise põhjus: Küsimus Tegevused sisaldavad koostöö/meeskonnatöö elemente? juba katab seda. Projekti uudsus: esmakordne, jätk, pole jõutud alustada, N/A Eemaldamise põhjus: ei saanud aruannete põhjal adekvaatselt määratleda, kas projekt toimus üleüldse esmakordselt või saadi lihtsalt esmakordselt projektikonkursi raames toetus. Kuna tegutsesime vaid toetuse saanud projektidega puudus meil informatsioon, kas mõni projekt oli viidud ellu ka enne aastat. Kuna tegemist polnud esmatähtsa küsimusega käesoleva uurimuse eesmärke arvestades sai see eemaldatud. 9 Praxise a uuringu tulemus: Enamik vaadeldud ajavahemikul toimunud tegevustest (93%) on olnud programmilised, st selgelt piiritletud eesmärkide ja osaliste ringiga ning enamasti juhendatud. Vaid üksikutel juhtudel on populariseerimine toimunud igapäevase (nt erinevad väljaanded) või kujundatud keskkonna (nt näitus, ekskursioon) kaudu, mille puhul tegevus on üldiselt vähe struktureeritud, juhuslik ning osalistel on suur valiku- ja osalusvabadus. Kuna paljude igapäevaste ja kujundatud tegevuste puhul on sihtrühm määratletud väga laialt (nt kogu avalikkus), jäid paljud sedalaadi tegevused ka analüüsist kõrvale. Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs 9

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

KAASAV PROGRAMMEERIMINE ETTEVÕTETELE JA TEADUSASUTUSTELE 1

KAASAV PROGRAMMEERIMINE ETTEVÕTETELE JA TEADUSASUTUSTELE 1 KAASAV PROGRAMMEERIMINE ETTEVÕTETELE JA TEADUSASUTUSTELE 1 KAASAV PROGRAMMEERIMINE ÜLDINFO Vanuserühm Formaat Kestus Täiskasvanud juhendajad/õpetajad ja koolitajad Töötuba 2-6 tundi ÜLEVAADE Töötoa eesmärk

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

ATAP4_töökava

ATAP4_töökava Avalike teenuste arendamise programm Töökava 18.06.2019 Programmi finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. Korralduslik info Koht ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Teaduse populariseerimise TATi seletuskiri

Teaduse populariseerimise TATi seletuskiri Seletuskiri haridus- ja teadusministri käskkirja Teaduse populariseerimine TeaMe + toetuse andmise tingimused eelnõu juurde I Sissejuhatus Teaduse ja tehnoloogia areng ning selleks vastava inimressursi

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem