Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx"

Väljavõte

1 Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr Nõva-Tallinn 2018

2 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel koostatud planeerimisdokumendi Nõva valla soojusmajanduse arengukava täiendus (edaspidi SMAK 2018) koostati OÜ Pilvero poolt ASi Lääne- Nigula Varahaldus tellimusel aasta mais. Arengukava täienduse (SMAK 2018) üldiseks eesmärgiks oli koostada Nõva küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukavale täiendus järgnevaks kümneks aastaks, vaadelda kompleksselt ja hinnata antud kaugküttepiirkonda energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust ning pakkuda välja seni kaugküttes olevate hoonete soojusvarustuse variandid kaugkütte süsteemi likvideerimise korral. Koostatud on arenguversioonid nende hoonete lokaalküttele üleminekuks. Koostatud arengukava peab Lääne-Nigula Vallavolikogu ja valitsust ning kohalikke kogukondi aitama soojusmajandust efektiivsemalt planeerida, määratleda ja ellu viia oma haldusterritooriumil arengukavas näidatud suundi ja kujundada kohaliku kogukonna jätkusuutlikku mõtteviisi. Arengukava koostamine toimus koostöös ASi Lääne-Nigula Varahaldus spetsialistidega ja ekspertide kohapealse ülevaatuse tulemusel. Ekspertideks olid: Ülo Kask (volitatud soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr ), Villu Vares (diplomeeritud soojusenergeetika insener, TTÜ emeriitdotsent). Töö täitjad tänavad kõiki vastava ala spetsialiste osutatud abi eest lähteandmete saamisel. Pilvero OÜ, /24

3 Sisukord SISSEJUHATUS... 2 SISUKORD MUUDATUSED PÄRAST NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA VALMIMIST TÄIENDAVAD A ANDMED NÕVA KÜLA KATLAMAJA JA KAUGKÜTTE KOHTA. 5 3 KAUGKÜTTESÜSTEEMI PRAEGUSE OLUKORRA KOKKUVÕTE TARBIJATE ISELOOMUSTUS JA TARBIMISE VÕIMALIKUD ARENGUD NÕVA KÜLA SOOJUSVARUSTUSE VÕIMALIKUD LAHENDUSVARIANDID HAKKPUIDUKATLAMAJA RAJAMINE PELLETIKATLAMAJA RAJAMINE KAUGKÜTTESÜSTEEMI LIKVIDEERIMINE JA LOKAALSETE PELLETIKATELDE PAIGALDAMINE Nõva kooli ja võimla soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatlamaja baasil korteriga elamute soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatla baasil korteriga elamu soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatla baasil SOOJUSPUMBAGA LOKAALSE SOOJUSVARUSTUSE VÕIMALUSEST KOKKUVÕTE, ETTEPANEKUD KASUTATUD KIRJANDUS JOONISED Joonis 2.1 Nõva katlamaja (vasakul) ja selle kõrval kütusena kohaletoodud 3 m pikkused puunotid, mis tükeldatakse ja lõhutakse kohapeal. Fotod V. Vares... 5 Joonis 2.2 Nõva kaugküttesüsteemi toodang, tarbimine ja soojuskaod võrgus Joonis 2.3 Katlamaja arvestuslikud kasutegurid kuude kaupa... 6 Joonis 2.4 Suhtelised kaod soojusvõrgu kuude kaupa... 7 Joonis 2.5 Tarbijate summaarsed tegelikud ja normaalaastale taandatud tarbimised kuude kaupa... 8 Joonis 2.6 Hoonete tegelikud ja normaalaastale taandatud aastased tarbimised Joonis 3.1 Nõva kaugküttevõrgu skeem (vt [1])... 9 Joonis 3.2 Arvestuslik ligikaudne koormuste kestusgraafik senise normaalaastale taandatud keskmise tarbimise korral Joonis 4.1 Nõva küla kaugküttetarbijad. Ülal Nõva kool (foto kooli kodulehelt), edasi V. Varese fotod: keskel vasakul Nõva võimla, paremal elamu Künka, all vasakul elamu Mõisa, paremal elamu Kubjase Joonis 5.1 Lokaaltarbijate eeldatavad koormusgraafikud pelletikatelde valikuks Joonis 5.2 Pelletikonteinerkatlamaja (PKKM) ja ühendustorustikud Nõva kooli ja võimla soojusvarustuseks Pilvero OÜ, /24

4 TABELID Tabel 3.1 Nõva kaugküttesüsteemi iseloomustavad näitajad Tabel 4.1 Hoonete soojustarbimiste koond Tabel 5.1 Uue hakkpuidukatlamaja maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused stsenaariumi Baas korral Tabel 5.2 Soojuse arvestuslikud hinnad erinevate müügimahtude korral hakkpuidu hinna 14 /MWh kütus korral Tabel 5.3 Biokütuse keskmise hinna mõju soojuse müügihinna muutumisele Tabel 5.4 Uue pelletikatlamaja maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused stsenaariumi Baas korral Tabel 5.5 Pelletikatlamaja rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused Tabel 5.6 Elamute Mõisa ja Kubjase pelletikatlaga lokaalse soojusvarustuse rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused Tabel 5.7 Elamu Künka pelletikatlaga lokaalse soojusvarustuse rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused Tabel 5.8 Arvestuslik soojuse hind soojuspumbaga küttelahenduste korral künka elamu andmete alusel Pilvero OÜ, /24

5 1 Muudatused pärast Nõva valla soojusmajanduse arengukava valmimist Nõva valla soojusmajanduse arengukava valmis 2017.a enne haldusreformiga seotud administratiivseid muudatusi aasta oktoobris liitusid suureks Lääne-Nigula vallaks Nõva, Kullamaa, endine Lääne-Nigula, Martna ja Noarootsi vallad. Praeguse Lääne-Nigula valla keskus asub Taebla alevikus. Kuni valdade ühinemiseni vastutas Nõva vallas soojusmajanduse üldise korralduse eest vallavalitsus ja vallavanem. Nõva külas tegeles soojusvarustuse, vee- ja kanalisatsiooniteenuste ning heakorratöödega OÜ Nõva Kilk, mis kuulus täies ulatuses Nõva vallale. Soojuse piirhinnaks Nõval oli alates oli kehtestatud 67,73 /MWh (ilma käibemaksuta). Käesoleval ajal on soojusvarustus Nõval üle minemas ASle Lääne-Nigula Varahaldus. Kehtivas Nõva valla soojusmajanduse arengukavas ei ole arvestatud haldusjaotuse muutumisega ja Nõva küla soojusvarustuse üleminekuga ASle Lääne-Nigula Varahaldus. Seega käesolev töö kujutab endast olemasoleva arengukava täiendust Nõva küla võimalike soojusvarustuse lahenduste osas. 2 Täiendavad a andmed Nõva küla katlamaja ja kaugkütte kohta Nõva kaugkütte soojusallikaks on kahe halupuukateldega katlamaja (vt Joonis 2.1). Põhikatlana on kasutusel Fesma Alu LUK-300 halukatel võimsusega 295 kw ja tipu- ja reservkatlaks on Viadrus EL-13 võimsusega 354 kw [1]. Halupuude ettevalmistamiseks kulub palju ülemäärast käsitsitööd, ka kütuse söötmine katlasse toimub käsitsi ning seetõttu on tööjõukulu katlamajas märkimisväärne. Kasutatavad halud on sageli seda tüüpi katelde jaoks ülemäärase niiskusega (W 25%), mis viib alla katla kasuteguri, pigitab multitsüklonit, suitsukäike ja korstnat. Joonis 2.1 Nõva katlamaja (vasakul) ja selle kõrval kütusena kohaletoodud 3 m pikkused puunotid, mis tükeldatakse ja lõhutakse kohapeal. Fotod V. Vares AS lt Lääne-Nigula varahaldus saadud täiendavate andmete alusel on siinkohal välja toodud Nõva kaugküttesüsteemis soojuse tootmise, soojusvõrgu kadude ning tegeliku ja normaalaastale taandatud soojustarbimise aastased andmed (vt Joonis 2.2). Täiendavalt on välja toodud ka Pilvero OÜ, /24

6 katlamaja arvestuslikud kasutegurid (Joonis 2.3) ning soojusvõrgu suhtelised soojuskaod (vt Joonis 2.5) kuude kaupa. 700 MWh Katlamaja toodang Tegelik tarbimine Normaalaasta tarbimine Kaod soojusvõrgus , , , , , , ,684 91,263 Joonis 2.2 Nõva kaugküttesüsteemi toodang, tarbimine ja soojuskaod võrgus % 200% 150% 100% 50% 0% Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Aasta ,3% 69,0% 66,4% 66,1% 55,8% 90,1% 120,3% 79,1% 56,5% 69,5% ,8% 67,3% 91,6% 187,7% 148,7% 0,0% 222,4% 42,9% 63,2% 76,9% Joonis 2.3 Katlamaja arvestuslikud kasutegurid kuude kaupa Pilvero OÜ, /24

7 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Aasta ,5% 16,3% 13,8% 15,4% 44,2% 27,6% 14,5% 17,5% 18,0% 15,7% ,5% 14,5% 14,6% 15,2% 15,2% 24,0% 8,4% 13,8% 14,7% Joonis 2.4 Suhtelised kaod soojusvõrgu kuude kaupa Katlamaja arvestusliku kasuteguri leidmisel on võetud aluseks halupuude hinnanguline kütteväärtus 1,8 MWh/tm, mis tegelikkuses sõltub tugevasti puude niiskusest ja võib olla sageli olla madalam. Kuna tarbitud küttepuude koguse mõõtmine pole lühikese ajaperioodi (kuu) jooksul kuigi täpne, siis ei ole kasuteguri üksikute kuude hinnangud kuigi korrektsed. Aastased katlamaja kasutegurid on seoses tarbitud küttepuude koguste täpsema arvestusega usaldusväärsemad ja sõltuvad põhiliselt kütteväärtusest. Katlamaja ülevaatuse ajal 6. aprillil 2018 olid kasutatavad küttepuud suhteliselt toored ja võib eeldada, et nende kütteväärtus jääb pigem alla 1,8 MWh/tm. Katla suitsugaaside puhastamiseks ettenähtud tsüklon oli ummistunud, mis samuti viitab tõenäoliselt märja kütuse kasutamisele ja tsükloni ja gaasikäikude pigitumisele. Kokkuvõttes võib eeldada, et aastane katlamaja keskmine kasutegur jääb ilmselt madalamaks kui arvestuslikud määratud 70 77%, st tõenäoliselt tasemele 60 70%. Nõva kaugküttes toimub kütmine umbes 7 kuu jooksul, st umbes 210 ööpäeva ehk ca 5100 h (vt Joonis 2.5). Kütteperiood lõpeb tavaliselt mais ja algab septembris, kusjuures sooja tarbevett kaugkütte baasil ei valmistata. Kaugküttes olevatest hoonetest on suurima tarbimisega kaks 12 korteriga elamut Mõisa ja Kubjase (kumbki umbes 27% kogu kaugküttetarbimisest), järgnevad võimla umbes 19%-ga, Kool 15 18%-ga ja Künka elamu umbes 10%-ga. Kool ja võimla kokku moodustavad praegu veidi üle kolmandiku kaugküttetarbimisest. Seoses valdade liitumisega ei ole kõigi Lääne-Nigula valla omanduses olevate ja hallatavate hoonete kasutuse tulevik selge ning mõnede hoonete kasutusprofiil või kuuluvus võib muutuda. Arvestades energiasäästuvõimalusi elamutes ja mõne hoone võimalikku kaugküttest väljalangemist võivad tarbimismahud alaneda ja see võib tõsta niigi kõrget soojuse hinda veelgi. Seega oleks Nõva kaugküttesüsteemi investeerimine väga riskantne. Pilvero OÜ, /24

8 MWh Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Tegelik ,300 75,905 80,491 45,282 3,642 14,091 47,793 76,482 91,834 N/a ,565 97,378 88,838 50,262 5,900 20,221 43,418 71, ,546 Tegelik ,138 82,834 80,661 60,154 27,300 0,000 60,841 56,909 70,560 N/a ,212 93,860 91,342 55,163 24,888 0,000 58,588 64,143 86,106 Joonis 2.5 Tarbijate summaarsed tegelikud ja normaalaastale taandatud tarbimised kuude kaupa MWh Kool Võimla Mõisa Kubjase Künka 2016 Tegelik 84,0 103,3 153,8 148,5 53, N/a 92,1 113,3 168,5 162,7 58, Tegelik 92,9 101,4 144,5 141,1 50, N/a 120,3 131,4 187,2 182,8 65,4 Joonis 2.6 Hoonete tegelikud ja normaalaastale taandatud aastased tarbimised Pilvero OÜ, /24

9 3 Kaugküttesüsteemi praeguse olukorra kokkuvõte Nõva valla soojusmajanduse arengukavas on näidatud Nõva küla kaugküttevõrgu pikkuseks 380 jm (vt Joonis 3.1) ja läbimõõtudeks DN65 DN32 mm. Olemasolevaid tarbijaid on 5 (joonisel märgitud punasega). Rohelisega on joonisel märgitud võimalik täiendav tarbija kauplus-söökla (Laimi), mida praegu köetakse lokaalse õlikatlaga, kuid selle objekti potentsiaalne tarbimine (suletud netopind 430,6 m 2 ) ei tõstaks oluliselt kaugküttetarbimise kogumahtu. Teised võimalikud tarbijad, mida Nõva arengukavas [1] mainitakse, asuvad kaugemal ja nende ühendamine kaugküttevõrguga on ebatõenäoline. Joonis 3.1 Nõva kaugküttevõrgu skeem (vt [1]) Punasega on tähistatud olemasolev kaugküttevõrk ja tarbijad. Nõva valla soojusmajanduse arengukava ja täiendavate a andmete alusel on koostatud Nõva kaugküttesüsteemi põhiliste iseloomustavate näitajate tabel (vt Tabel 3.1), mille järgi kaugkütte kasutegur ületab napilt 60%. Kui kütuse tegelik kütteväärtus osutuks madalamaks kui 1,8 MWh/tm, siis jääks kaugkütte kasutegur isegi alla 60%. Soojuse piirhind, mis on ühtlasi ka tegelik müügihind, on tarbijate jaoks kõrge 67,73 /MWh. Samas töötas kaugküttesüsteem teadaolevalt kahjumiga ja a oli soojuse omahind isegi 77,95 /MWh. Nõva kaugküttesüsteemi probleemsed majandusnäitajad ja soojuse kõrge hind muudavad süsteemi edasise toimimise olemasoleval kujul küsitavaks. Tabel 3.1 Nõva kaugküttesüsteemi iseloomustavad näitajad Näitaja Keskmine Ühik Biokütusekatelde koguvõimsus kw Tarbitud biokütus (halupuud) naturaalühikutes 514,56 449,36 481,96 tm/a Tarbitud kütus energiana MWh/a KMst väljastatud soojus 644,04 621,66 632,85 MWh/a Müüdud soojus 542,82 530,40 536,61 MWh/a Müüdud soojus ümberarvutatult normaalaastale 594,87 571,68 583,27 MWh/a Absoluutne võrgukadu 101,22 91,26 96,24 MWh/a Suhteline võrgukadu 15,7% 14,7% 15,2% % Võrgu torustike kogupikkus m Pilvero OÜ, /24

10 Näitaja Keskmine Ühik Ühendatud tarbimistihedus kwh/(a*m) Energia tootmise kasutegur 69,6% 76,8% 73,0% % Kaugkütte kasutegur 58,6% 65,6% 61,9% % Soojuse piirhind ilma käibemaksuta 67,73 /MWh Soojuse piirhind koos käibemaksuga 81,31 /MWh Olemasolevast olukorrast parema ülevaate saamiseks koostati arvestuslik ligikaudne koormuste kestusgraafik vastavalt eeldatavalt maksimaalse, st normaalaastale taandatud senise tarbimise korral. Nagu arvutused näitasid, kujuneks arvestusliku välisõhu temperatuuri -22 C juures maksimaalseks katlamaja koormuseks 274 kw. Kuna võimla ja kortermajad on renoveerimata ja kaugküttevõrk vajab samuti uuendamist, siis peaks pärast renoveerimistöid katlamaja koormus veelgi vähenema. 300 kw 250 Arvestuslik maksimaalne koormus 274 kw Katlamaja arvestuslik aastatoodang normaalaasta klimaa<listes <ngimustes 679 MWh 0 Kadu kaugkücevõrgus 96 MWh h Joonis 3.2 Arvestuslik ligikaudne koormuste kestusgraafik senise normaalaastale taandatud keskmise tarbimise korral 4 Tarbijate iseloomustus ja tarbimise võimalikud arengud Nõva kaugküttetarbijate (vt Joonis 4.1) soojuskasutuse koondandmed on esitatud järgnevas tabelis (vt Tabel 4.1). Nii tabelis toodud kui Nõva soojusmajanduse arengukavas esitatud senised tarbimisandmed näitavad, et aastased tarbimise kõikumised on juhusliku iseloomuga ja ei ole seotud energiasäästumeetmete rakendamisega. Soojust vajatakse ainult kütteks ja sooja tarbevett valmistatakse elektriboileritega. Pilvero OÜ, /24

11 Hoonetest ainsana on suhteliselt madala soojuse eritarbimisega Nõva kool, mis aastal 2002 ehitati praktiliselt täielikult ümber ja mille täiendavat soojustamist lähiaastatel ei ole kavandata. Kahjuks ei peegeldu see olukord a koostatud energiamärgisel, millel kaugküttetarbimise andmed sisaldavad tõenäoliselt ka elektritarbimist koos kaalumisteguriga või on lihtsalt ekslikud. Sama probleem ilmneb ka Nõva võimla energiamärgises. Joonis 4.1 Nõva küla kaugküttetarbijad. Ülal Nõva kool (foto kooli kodulehelt), edasi V. Varese fotod: keskel vasakul Nõva võimla, paremal elamu Künka, all vasakul elamu Mõisa, paremal elamu Kubjase Kõik korterelamud on renoveerimata ja tõenäoliselt pole elanikel vahendeid lähiajal energiasäästumeetmeid rakendada. Nõva koolis ei ole täiendavaid energiasäästumeetmed praegu vaja rakendada ja ka Nõva võimla renoveerimist Lääne-Nigula vallal lähiajaks planeeritud ei ole. Seega lähiajal hakkab Nõva hoonete soojusvajadus sõltuma põhiliselt klimaatiliste tingimuste kõikumisest. Kliima soojenemine on toimunud pidevalt ja normaalaastast külmema aasta Pilvero OÜ, /24

12 esinemine on suhteliselt väikese tõenäosusega, seega loeme normaalaastale taandatud senise tarbimise taseme maksimaalseks arvestuslikuks tarbimiseks. Tõenäoliseks lähiaastate tarbimiseks võime hinnata aastate keskmist. Minimaalne tarbimine võiks olla ligikaudu 20% praegusest keskmisest tarbimisest madalam ja selle saavutamine eeldab elanike arvestatavat panust energiasäästumeetmetesse. Elanike maksevõime paranemine võib teatud määral tarbimise mahtu suurendada. Tabel 4.1 Hoonete soojustarbimiste koond Jrk nr Hoone Suletud netopind, m 2 Keskmine soojustarbimine , MWh Keskmine soojuse erikasutus, kwh/(m 2 a) Tegelik N/a Tegelik N/a Märkused 1 Nõva kool 982,4 88,5 96,1 90,1 97,8 Täielikult ümber ehitatud 2002, energiamärgis G (2013) 2 Nõva võimla ,4 111,3 194,7 211,6 Osaliselt rekonstrueeritud, energiamärgis G (2013) 3 12 krt elamu Mõisa 4 12 krt elamu Kubjase 5 4 krt elamu Künka ,2 162,1 150,7 163,7 Renoveerimata ,8 157,4 145,1 157,7 Renoveerimata ,9 56,4 173,0 188,0 Renoveerimata Valla hooned 1 508,4 190,9 207,4 126,6 137,5 Elamud ,9 375,9 151,2 164,3 Kõik tarbijad 3 796,4 536,8 583,3 141,4 153,6 Kokkuvõttes võib Nõva kaugküttetarbijate maksimaalne soojustarve olla tasemel 583 MWh/a (stsenaarium MAX), tõenäoline lähiaastate keskmine umbes 537 MWh/a (stsenaarium BAAS) ja tulevikus saavutatav madalam tase umbes 430 MWh/a (stsenaarium MIN). Selliseid andmeid võiks kasutada Nõva kaugküttesüsteemi jaoks hakkpuidukatlamaja rajamise ja soojusvõrgu renoveerimise korral. 5 Nõva küla soojusvarustuse võimalikud lahendusvariandid Nõva valla soojusmajanduse arengukavas [1] käsitleti Nõva küla soojusvarustuse võimalike arenguvariantidena järgmisi põhimõttelisi lahendusi koos mõningate alamvariantidega: olemasoleva halupuudel katlamaja ümberehitamine automaatseks hakkpuidukatlamajaks koos hakkpuidulao rajamisega, sh: o koos olemasolevate kaugküttetorustike uuendamisega; o koos kaugküttetorustike uuendamisega ja võrgu laiendamisega uute tarbijate ühendamiseks; olemasoleva halupuudel katlamaja asendamine pelletiküttel konteinerkatlamajaga kõigi tarbijate koormust arvestades; olemasoleva halupuudel katlamaja asendamine lokaalsete pelletikateldega järgmiselt: o Võimla ja Kooli jaoks rajatakse ühine pelletiküttel konteinerkatlamaja ja o Mõisa, Kubjase ja Künka elamutele paigaldatakse keldrisse lokaalsed pelletikatlad; kaugkütte likvideerimise järel mõne kortermaja üleviimine soojuspumpküttele; Pilvero OÜ, /24

13 Kuna arengukava põhitekstis on neid eri variante põhjalikult analüüsitud, siis toome siinkohal välja järgmised üldised seisukohad ja järeldused: olemasoleval kujul ei ole Nõva kaugküttesüsteemi toimimine jätkusuutlik; Nõva kaugküttesüsteemi laiendamine ja uute tarbijate juurdeliitmine on äärmiselt riskantne, tõenäoliselt ebamajanduslik ja seda varianti ole otstarbekas siinkohal käsitleda; Nõva kaugküttesüsteemi võimalik jätkamine võib olla otstarbekas ainult olemasolevate tarbijate varustamiseks, kusjuures säiliks võimalus kauplus-söökla täiendavaks liitumiseks; olemasoleva kaugküttevõrgu torustike asendamine eelisoleeritud torudega võib olla küll tehniliselt vajalik, kuid see pole majanduslikult otstarbekas. Kaugküttesüsteemi toimimise praeguses mahus jätkamine sõltub sellest, mil määral saab olemasoleva torustiku ekspluateerimist jätkata ja millised oleksid selle korrastamisega seotud kulutused; kaugküttesüsteemi töö jätkamisel tuleks olemasolev katlamaja ümber ehitada hakkpuidukatlamajaks ja rajada kütuse ladu; kaugküttest loobumisel peame otstarbekaks paigaldada igale kortermajale omaette pelletikatel ning koolile ja võimlale ühine pelletikatlamaja. Tuginedes loetletud seisukohtadele käsitleme järgnevalt kahte põhivarianti, st kaugküttesüsteemi toimimise jätkamist koos hakkpuidukatlamaja rajamisega ning kaugküttesüsteemist loobumist koos lokaalsete pelletikatelde paigaldamisega. Kõikide arvutuste korral on nii seadmete kui mistahes muud hinnad toodud ilma käibemaksuta. Hinnad on arvutatud nii ilma investeeringutoetusteta kui 50% investeeringutoetustega. Seejuures käesoleval ajal on toetusi võimalik taotleda ainult kaugkütte likvideerimise ja lokaalküttele üleminekul. Kaugkütte kaasajastamise ja biokütusekatlamaja rajamise investeeringutoetuste saamiseks käesoleval ajal avaldusi vastu ei võeta. 5.1 Hakkpuidukatlamaja rajamine Hakkpuidukatlamaja rajamisel olemasoleva halupuudel katlamaja asukohta säiliks täiel määral olemasoleva kaugküttevõrgu struktuur ja paiknemine. Vajalik on läbi viia torustiku seisukorra põhjalik kontroll ja selgitada välja, kas torustiku metalli seisukord võimaldab selle ekspluateerimist jätkata. Kui metalli seisukord selle ekspluateerimist jätkata hakkpuidukatlamaja arvestusliku eluea 15 aasta jooksul, siis tuleks kavandada ainult torustiku ja selle isolatsiooni hädavajalik korrastamine. Kui torustiku metall ei võimalda pikaajalise ekspluatatsiooni jätkamist, tuleb torustik täies mahus asendada eelisoleeritud torudega. Katlamaja kavandamisel tuleb silmas pidada järgmist: katlamaja arvestuslik maksimumkoormus on tagasihoidlik (vt Joonis 3.2) ja väiksema kui 320 kw hakkpuidukatlamaja rajamise kohta Eestis viimastel aastatel andmed puuduvad seega lähtume katlamaja dimensioneerimisel sellest võimsusest; 320 kw hakkpuidukatla soovituslik miinimumkoormus on 30% nominaalsest, st ca 96 kw. Kui kaugkütet kasutatakse ainult kütmiseks, siis tegelik ööpäeva keskmine miinimumkoormus jääks tasemele kw, mis on küll ainult 20 25% nominaalvõimsusest, kuid veel aktsepteeritav; kütuse ladu peaks olema sellise mahutavusega, et sinna saaks kütust kohale tuua standardse mahuga hakkpuiduveokiga (ca 80 m 3 ); Pilvero OÜ, /24

14 soojusvarustuse uus tehniline lahendus ja automatiseerituse tase peavad olema sellised, et personali pidev kohalolek ei oleks vajalik, st seadmeid käiakse perioodiliselt hooldamas ja häirete korral saabuks teade spetsialisti mobiilile. Tabel 5.1 Uue hakkpuidukatlamaja maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused stsenaariumi Baas korral Lähteandmed Ühik Ilma investeeringutoetuseta 50% investeeringutoetusega Biokütusekatla (katelde) installeeritud soojuslik võimsus kw Biokütusekatelde, lao ja muude seadmete kogumaksumus WACC % 5,55% 5,55% Katelde ja katlamaja seadmete tehniline eluiga aasta Kaugküttevõrgu arvestuslik eluiga aasta Soojuse tootmise põhivarade soetusväärtus Kaugküttevõrgu renoveerimise maksumus Soojuse tootmismaht kokku (Q soojus ) MWh Soojuskadu kaugküttevõrgus MWh Suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus % 8 8 Soojuse müügimaht MWh Biokütuste keskmine primaarenergia hind /MWh 14,00 14,00 Soojuse tootmise kasutegur biokütuste kateldega % 85,0 85,0 Kulutused kütustele Teised muutuvkulud (saastetasud, elekter ja muud) Tegevuskulud Kapitalikulu ja põhjendatud tulukus annuiteedina sh soojuse tootmise seadmed sh soojuse jaotamise seadmed Kõik kulud kokku Soojuse arvestuslik tarbijahind /MWh 86,54 64,15 Muutuvkulude komponent soojuse hinnas /MWh 21,75 21,75 sh kütuse komponent /MWh 16,47 16,47 Püsikulude komponent soojuse hinnas /MWh 64,78 42,40 Eelnevas tabelis on eraldi välja toodud soojuse tootmise ja jaotamise kapitalikulude väärtused, mis võimaldavad ligikaudu hinnata soojuse hinda juhul, kui ehitatakse ainult katlamaja ja kaugküttetorustikku ei uuendata. Ligikaudu jääks soojuse hind siis ilma toetusteta investeeringute korral umbes 16 /MWh võrra madalamaks (tasemele ca 70 /MWh) ja 50% investeeringutoetuse korral umbes 10 /MWh võrra madalamaks (tasemele ca 54 /MWh). Tegelikult on torustiku uuendamata jätmine suure riskiga ja võib põhjustada avariilisi seisakuid. Lisaks sellele jääks ka soojuskadu võrgus samale tasemele praegusega. Pilvero OÜ, /24

15 Kõige enam mõjutavad soojuse müügihinda põhikütusena kasutatava biokütuse hind ja soojuse aastane müügimaht. Esmalt kontrollime müügimahu tõenäolise muutumise arvestuslikku mõju, st hinda erinevate stsenaariumide korral (vt Tabel 5.2). Tabel 5.2 Soojuse arvestuslikud hinnad erinevate müügimahtude korral hakkpuidu hinna 14 /MWh kütus korral Stsenaarium Müügimaht, MWh/a Arvestuslik soojuse müügihind, /MWh Ilma investeeringutoetusteta 50% investeeringutoetuste korral Max ,28 60,58 Baas ,54 64,15 Min ,70 75,42 Arvestuslikuks biokütuses sisalduva energia hinnaks on siinkohal võetud 14 /MWh kütus, mis on eeldatav keskmine hakkpuidu hind, mis vastab ligikaudu hinnale 11,20 /pm 3. Tegelik kütuse hind Nõval võib osutuda ka kõrgemaks, sest tarbimismahud on suhteliselt väikesed ja võib olla vajalik kasutada tavapärasest väiksemaid hakkpuiduveokeid. Vaatleme siinkohal soojuse arvestusliku hinna muutusi kütuse hinna muutumisel vahemikus /MWh kütus piiridesse -2,57 +5,12 /MWh (vt Tabel 5.3). Siinkohal on vajalik rõhutada, et kütuse maksumus mõjutab ainult muutuvkulusid ja seega kütuse hinna kõikumine mõjutab arvestuslikku soojuse hinda ühtviisi nii investeeringutoetuste saamisel kui ilma investeeringutoetusteta. Tabel 5.3 Biokütuse keskmise hinna mõju soojuse müügihinna muutumisele Kütuses sisalduva energia hind, /MWh kütus 12,00 14,00 16,00 18,00 Soojuse müügihinna muutus, /MWh s -2, ,56 +5,12 Arvutused näitavad, et uue hakkpuidukatlamaja rajamine koos kaugküttevõrgu uuendamisega tõenäoliselt võimaldaks hoida soojuse hinda praegusest tasemest madalamal ainult juhul, kui investeeringute tegemiseks saadaks 50% ulatuses toetusi, hakkpuidu hind ei oleks kõrgem kui 14 /MWh ja tarbimismaht jääks samale tasemele või kõrgemale võrreldes praegusega. Seega kaugküttesüsteemi säilitamisel ja tehtavate investeeringute järel muudaks mõne tarbija väljalangemine järsult tarbimise mahtu ja tõstaks soojuse hinda. 5.2 Pelletikatlamaja rajamine Kuna kaugküttesüsteemi tarbimine on väike, võib põhimõtteliselt soojusallikana kõne alla tulla ka pelletikatlamaja. Selle lahenduse eeliseks hakkpuidukatlamaja ees on täielikum automatiseeritus ja väiksem hooldusvajadus, kuid samas on kütuse (pelletite) maksumus 2 3 korda hakkpuidu maksumusest kõrgem. Järgnevas tabelis (vt Tabel 5.4) toodud arvutuste järgi kujuneks arvestuslik soojuse hind vaatamata väiksematele investeeringutele siiski suhteliselt kõrgeks ja see süvendab kaugkütte säilitamise otstarbekuse küsitavust veelgi. Pilvero OÜ, /24

16 Tabel 5.4 Uue pelletikatlamaja maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused stsenaariumi Baas korral Lähteandmed Ühik Ilma investeeringutoetuseta 50% investeeringutoetusega Pelletikatlamaja installeeritud soojuslik võimsus kw Pelletikatelde, kütusepunkri ja muude seadmete kogumaksumus WACC % 5,55% 5,55% Katelde ja katlamaja seadmete tehniline eluiga aasta Kaugküttevõrgu arvestuslik eluiga aasta Soojuse tootmise põhivarade soetusväärtus Kaugküttevõrgu renoveerimise maksumus Soojuse tootmismaht kokku (Q soojus ) MWh Soojuskadu kaugküttevõrgus MWh Suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus % 8 8 Soojuse müügimaht MWh Pelletite keskmine primaarenergia hind /MWh 38,00 38,00 Soojuse tootmise kasutegur biokütuste kateldega % 85,0 85,0 Kulutused kütustele Teised muutuvkulud (saastetasud, elekter ja muud) Tegevuskulud Kapitalikulu ja põhjendatud tulukus annuiteedina sh soojuse tootmise seadmed sh soojuse jaotamise seadmed Kõik kulud kokku Soojuse arvestuslik tarbijahind /MWh 78,49 68,38 Muutuvkulude komponent soojuse hinnas /MWh 51,69 51,69 sh kütuse komponent /MWh 44,71 44,71 Püsikulude komponent soojuse hinnas /MWh 26,80 16, Kaugküttesüsteemi likvideerimine ja lokaalsete pelletikatelde paigaldamine Kaugkütte likvideerimisel tuleks kõik senised tarbijad varustada lokaalsete soojusallikatega. Kuna kool ja võimla moodustavad ühtse kompleksi, siis sobiks nende kahe hoone soojusvarustus lahendada ühe soojusallika baasil. Seniste tarbimisandmete alusel kujuneksid lokaaltarbijate eeldatavad koormusgraafikud vastavalt järgnevale joonisele (vt Joonis 5.1) ja neid andmeid kasutatakse pelletikatelde valikuks ja arvestusliku soojuse hinna määramiseks. Pilvero OÜ, /24

17 100 kw Kooli ja võimla ühine pelle2katlamaja 80 kw Arvestuslik maksimaalne koormus 95 kw Arvestuslik maksimaalne koormus 70 kw 12 korteriga elamud Mõisa ja Kubjase Katlamaja arvestuslik aastatoodang normaalaasta klimaa=listes =ngimustes 228 MWh 10 Katla arvestuslik aastatoodang normaalaasta klimaa;listes ;ngimustes 160 MWh Kadu kaugkücevõrgus 20 MWh h h 30 kw 4 kort elamu Künka 25 Arvestuslik maksimaalne koormus 25 kw Katla arvestuslik aastatoodang 5 normaalaasta klimaa;listes ;ngimustes 56 MWh h Joonis 5.1 Lokaaltarbijate eeldatavad koormusgraafikud pelletikatelde valikuks Vajalik maksimaalne võimsus: kool+võimla 95 kw; 12 krt elamud 70 kw; 4 krt elamu 25 kw Nõva kooli ja võimla soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatlamaja baasil Kaugküttesüsteemi likvideerimisel oleks võimalik Nõva koolile ja selle juurde kuuluvale võimlale rajada pelletikonteinerkatlamaja ning rajada ühendustorustik (vt Joonis 5.2). PKKM Nõva kool Nõva võimla Joonis 5.2 Pelletikonteinerkatlamaja (PKKM) ja ühendustorustikud Nõva kooli ja võimla soojusvarustuseks Pilvero OÜ, /24

18 Kuna kooli ja võimla rajamisel ehitatav ühendustorustik on otseselt seotud pelletikatlamajaga, siis arvestatakse ühendustorustik katlamaja juurde kuuluvaks ja selle arvestuslik tööiga loetakse võrdseks pelletikatlamaja arvestusliku tööeaga. Tabel 5.5 Pelletikatlamaja rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused Lähteandmed Ühik Ilma investeeringutoetuseta 50% investeeringutoetusega Pelletikatlamaja installeeritud soojuslik võimsus kw Pelletikatelde, kütusepunkri, korstna ja muude seadmete kogumaksumus WACC % 5,55% 5,55% Seadmete arvestuslik eluiga aasta Ühendusetorustiku ehitusmaksumus Soojustarve, arvestuslik MWh 190,9 190,9 Soojustarve, eeldatav maksimaalne MWh 207,4 207,4 Soojuskadu ühendustorustikus MWh 6 6 Pelletite keskmine primaarenergia hind /MWh 38,00 38,00 Soojuse tootmise kasutegur % 85,0 85,0 Kulutused kütustele arvestusliku soojustarbe korral Kulutused kütustele eeldatava maksimaalse soojustarbe korral Käidu- ja hoolduskulud /MWh 3 3 Kapitalikulu ja põhjendatud tulukus annuiteedina Soojuse arvestuslik hind arvestusliku tarbimismahu korral /MWh 70,70 59,91 Soojuse arvestuslik hind eeldatava maksimaalse tarbimismahu korral /MWh 68,88 58, korteriga elamute soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatla baasil Nii Mõisa kui Kubjase elamud on ühesuguse projekti järgi ehitatud 12 korteriga elamud (vt Joonis 4.1, alumised fotod), mille ühe otsasektsiooni keldris on sobiv ruum pelletikatla ja sinna juurde kuuluvate seadmete paigaldamiseks. Praegu paiknevad nendes ruumides soojussõlmed, seega pelletikatla ühendamiseks hoonesisese küttesüsteemiga täiendavaid torustikke vedada pole vaja. Metallist moodulkorstna saab paigaldada väljapoole hoonet otsaseina äärde. Kuna majade otsaseinas aknad puuduvad, ei tohiks selline korstna paigalduskoht elanikke häirida. Otsaseina äärde saaks paigaldada ka välise pelletipunkri. Vajalike investeeringute mahtu on siinkohal hinnatud varasemate samatüübiliste projektide maksumuste alusel ja täpsemad hinnangud selguvad pärast pakkumiste saamist. Järgnevas tabelis (vt Tabel 5.6) on toodud soojuse oodatava tarbijahinna arvutused mõlema hoone kohta, mis näitab, et 50% investeeringutoetuse korral jääb oodatav soojuse hind (NB! ilma käibemaksuta) tasemele /MWh. Seejuures isegi ilma investeeringutoetuseta jääks eeldatav soojuse hind praegusest hinnatasemest 3 5 /MWh võrra madalamaks. Pilvero OÜ, /24

19 Tabel 5.6 Elamute Mõisa ja Kubjase pelletikatlaga lokaalse soojusvarustuse rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused Lähteandmed Ühik Ilma investeeringutoetuseta 50% investeeringutoetusega Pelletikatla installeeritud soojuslik võimsus kw Pelletikatla, kütusepunkri, korstna ja muude seadmete kogumaksumus WACC % 5,55% 5,55% Seadmete arvestuslik eluiga aasta Soojustarve, arvestuslik MWh Soojustarve, eeldatav maksimaalne MWh Pelletite keskmine primaarenergia hind /MWh 38,00 38,00 Soojuse tootmise kasutegur % 85,0 85,0 Kulutused kütustele arvestusliku soojustarbe korral Kulutused kütustele eeldatava maksimaalse soojustarbe korral Käidu- ja hoolduskulud /MWh 3 3 Kapitalikulu ja põhjendatud tulukus annuiteedina Soojuse arvestuslik hind arvestusliku tarbimismahu korral /MWh 64,13 54,51 Soojuse arvestuslik hind eeldatava maksimaalse tarbimismahu korral /MWh 62,86 54, korteriga elamu soojusvarustuse lahendus lokaalse pelletikatla baasil Ka 4 korteriga Künka elamus on võimalik pelletikatla ja teiste seadmete paigutamine hoone keldrisse praeguse soojussõlme kohale. Künka elamus paikne see ruum hoone keskel sissekäigu vastas. Korstnana võib olla mõeldav kasutada hoone olemasolevat korstnat juhul, kui telliskorstna tihedus läbi eluruumide on piisav. Kindlasti tuleks korstna lõõri paigaldada metallhülss. Kui olemasolevat korstnat ei peaks olema võimalik pelletikatla jaoks kasutada, siis tuleks paigaldada metallist moodulkorsten maja välisküljele akende vahekohta. Samasse asukohta tuleks paigaldada ka väline pelletipunker, mille kõrgus ei tohiks ulatuda üle esimese korruse akende alumise serva. Kuna punker paikneks hoovipoolses osas, kuhu pelletite puhurauto päris ligi ei pääse, tuleks punkri asukoha määramisel kontrollida puhurauto laadimisvõimalust. Tarbijahinna arvutused (vt Tabel 5.7) on tehtud eeldusel, et korstnaks saab sobitada praegust hoone korstnat. 50% investeeringutoetuse korral jääks arvestuslik soojuse hind umbes 51 /MWh tasemele. Kui tekivad täiendavad kulutused korstna ja välise pelletimahuti rajamisel, võib see tõsta arvestuslikku soojuse hinda paari Euro võrra, st umbes samale tasemele 12 korteriga hoonete soojuse hinnale. Pilvero OÜ, /24

20 Tabel 5.7 Elamu Künka pelletikatlaga lokaalse soojusvarustuse rajamise maksumuse, aastaste kulude ja oodatava tarbijahinna arvutused Lähteandmed Ühik Ilma investeeringutoetuseta 50% investeeringutoetusega Pelletikatla installeeritud soojuslik võimsus kw Pelletikatla, kütusepunkri, korstna ja muude seadmete kogumaksumus WACC % 5,55% 5,55% Seadmete arvestuslik eluiga aasta Soojustarve, arvestuslik MWh Soojustarve, eeldatav maksimaalne MWh Pelletite keskmine primaarenergia hind /MWh 38,00 38,00 Soojuse tootmise kasutegur % 85,0 85,0 Kulutused kütustele arvestusliku soojustarbe korral Kulutused kütustele eeldatava maksimaalse soojustarbe korral Käidu- ja hoolduskulud /MWh 3 3 Kapitalikulu ja põhjendatud tulukus annuiteedina Soojuse arvestuslik hind arvestusliku tarbimismahu korral /MWh 75,32 50,24 Soojuse arvestuslik hind eeldatava maksimaalse tarbimismahu korral /MWh 72,79 50, Soojuspumbaga lokaalse soojusvarustuse võimalusest Soojuspumpade rakendamine lokaalsete soojusallikatena sõltub hoonesisestes küttesüsteemides kasutatavast temperatuurigraafikust ning maakollektori paigaldamise võimalusest hoone läheduses. Kuna hoonete küttesüsteemide ja temperatuurigraafikute kohta on andmed puudulikud, pole soojuspumpade sobivuse osas siinkohal kindlat seisukohta võimalik välja tuua. Kuna hoonetes on radiaatorküte, peaks radiaatorite küttepind olema piisav kuni 55 C temperatuuriga küttevee kasutamiseks, sest üldreeglina võimaldavad Eestis paigaldatud soojuspumbad tõsta küttevee temperatuuri kuni 55 C-ni. Madalatemperatuurilise soojusallikana võib Nõva tingimustes kõne alla tulla välisõhk, piisava vaba maapinna kasutusvõimalusel horisontaalne pinnasekollektor või vertikaalne puuraukudesse paigaldatud kollektor. Õhk-vesi soojuspumpade paigaldamisel, st välisõhu soojuse kasutamisel on põhiliseks probleemiks asjaolu, et soojustegur on minimaalsete välisõhu temperatuuride korral eriti madal, soojuskoormus aga maksimaalne. Seega vajatakse tõenäoliselt tuleks külmaperioodil kasutada täiendavat soojusallikat, milleks tüüpiliselt rakendatakse elektriküttekehi. Õhk-vesi soojuspump oleks hea soojusallikas soojal perioodil, kuid tsentraalse sooja tarbevee valmistamist Nõva hoonetes pole sisse seatud ja see täiendav asjaolu vähendab õhk-vesi soojuspumba sobivust lokaalse soojusallikana veelgi. Pilvero OÜ, /24

21 Pinnasesoojuse kasutamine horisontaalse pinnasekollektoriga peaks võimaldama ilma lisakütteallikata hooneid kütta juhul, kui radiaatorite pind on piisav. Siiski, hoone korterite ja ruumide ühtlaseks kütmiseks peaks hoonesisene küttesüsteem olema väga heas tasakaalus. Madalatemperatuurilise kuni 55 C kütterežiimi korral võib küttesüsteemi tasakaalustamatus viia palju suurema siseruumide temperatuuri ebaühtluseni kui kõrgemate temperatuurigraafikute korral, mida reeglina rakendatakse küttekatelde puhul, nt 90/60 või 80/50 C. Horisontaalse pinnasekollektori paigaldamiseks on ligikaudsete hinnangute järgi vaja vähemalt 3,6 m 2 vaba maapinda ühe ruutmeetri köetava pinna kohta. Maapinna vajadus sõltub tugevasti pinnase iseloomust, kusjuures kuiva liivapinnase puhul vajatakse märksa enam pinda. Kuna vaba maapinna kasutatavus kõikide hoonete jaoks on äärmiselt küsitav, siis esitame siinkohal näidisarvutuse ainult kõige väiksema hoone jaoks (Künka elamu). Vaba maapinna puudumisel võib olla mõeldav vertikaalsete puuraukude (nn energiakaevude) kasutamine vertikaalsete kollektorite paigaldamiseks. Puuraugukude summaarseks sügavuseks hinnatakse vähemalt 1 m puurauku ühe ruutmeetri köetava pinna kohta, seega Künka elamu puhul oleks vaja ca 300 m puurauke (nt 2 x 150 m, 3 x 100 m või 6 x 50 m). Seniste kogemuste põhjal näitavad soojuspumba firmad oma soojuspumpade soojustegurite väärtusi kõrgematena, kui see praktikas olemasolevate ja halvasti reguleeritavate küttesüsteemidega saavutatav on. Järgnevates näidisarvutustes on horisontaalse maakollektoriga soojuspumpade aasta keskmiseks soojusteguri väärtuseks võetud COP=2,5 ja energiakaevude korral COP=3,0. Energiakaevude korral on pinnase temperatuur kollektori ümbruses kõrgem kui horisontaalse kollektori korral ja see tõstab ka COP väärtust. Võrdluseks võib tuua välja, et käesoleval aastal valminud Balti riikide energiatehnoloogiate stsenaariumides [6] hinnatakse meil saavutatavaid soojustegurite väärtusi kuni aastani 2029 vahemikus COP= 2,0 2,95. Järgnevas tabelis (vt Tabel 5.8) on näidatud Künka elamule sobiva võimsusega soojuspumbaga küttesüsteemi korral soojuse hinna arvutused. Kuigi arvestuslik soojuse hind jääks 50% investeeringutoetuse korral praegusest madalamaks, oleks see ikkagi kõrgem kui lokaalse pelletikatlaga lahenduse puhul. Energiakaevude kasutamisel oleks küll soojustegur COP kõrgem, kuid oluliselt suurem investeering puuraukude rajamiseks tõstaks soojuse hinna kõrgemaks kui väiksema investeeringuvajadusega horisontaalse maakontuuri puhul. Tabel 5.8 Arvestuslik soojuse hind soojuspumbaga küttelahenduste korral künka elamu andmete alusel Näitaja Soojuspumbaga soojusallika seadmete kogumaksumus, Kapitalikulu (i=wacc=5,55%, 15 a), /a Horisontaalse maakollektoriga lahendus Ilma toetuseta Kapitalikulu komponent soojuse hinnas, /MWh 50% toetusega Energiakaevudega lahendus Ilma toetuseta 50% toetusega ,22 899, , ,35 kui toodangu maht on 52 MWh/a 34,60 17,30 57,67 28,83 kui toodangu maht on 57 MWh/a 31,57 15,78 52,61 26,30 kui toodangu maht on 40 MWh/a 44,98 22,49 74,97 37,48 Käidu ja hoolduskulu, /MWh Pilvero OÜ, /24

22 Näitaja Elektri hind (ilma käibemaksuta), /MWh Horisontaalse maakollektoriga lahendus Ilma toetuseta 50% toetusega Energiakaevudega lahendus Ilma toetuseta 50% toetusega Soojustegur COP 2,5 2,5 3,0 3,0 Elektrikulu komponent soojuse hinnas (COP=2,5), /MWh Arvestuslik soojuse hind (aastatoodang 52 MWh), /MWh Arvestuslik soojuse hind (aastatoodang 57 MWh), /MWh 36,40 36,40 30,33 30,33 78,55 61,25 95,55 66,72 75,52 59,73 90,49 64,19 Pilvero OÜ, /24

23 6 Kokkuvõte, ettepanekud Nõva kaugküttesüsteemi soojusallikaks on halupuudega köetav katlamaja. Halupuude ettevalmistamiseks kulub palju ülemäärast käsitsitööd, ka kütuse söötmine katlasse toimub käsitsi ning seetõttu on tööjõukulu katlamajas märkimisväärne. Kasutatavad halud on sageli seda tüüpi katelde jaoks ülemäärase niiskusega (W 25%), mis viib alla katla kasuteguri, pigitab multitsüklonit, suitsukäike ja korstnat. Kaugküttetorustiku tehniline seisukord on puudulik ning soojuskadude vähendamiseks ja töökindluse tagamiseks tuleks see tõenäoliselt asendada eelisoleeritud torudega. Kuna suurim kaugküttetarbija on kool koos võimlaga, mille tulevik on laste vähesuse tõttu ebaselge, pole kaugküttekatlamaja ja kaugküttesüsteemi toimimine jätkusuutlik. Käesolevas uurimis-arendustöös on koostatud tehnilis-majanduslikud hinnangud nii katlamaja ja kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisvõimaluste kohta kui ka kaugküttest loobumise ja lokaalküttele ülemineku variantide kohta. Põhilise lokaalküttevariandina analüüsiti töös pelletikateldega lahendusi, mis 50% investeeringutoetuste korral võimaldaks alandada soojuse hinda tasemele Põhimõtteliselt võiks lokaalküttele üleminekul rakendada ka soojuspumpasid, kuid selleks oleks eelnevalt vajalik kontrollida hoonete küttesüsteemide sobivust madalatemperatuurilise temperatuurigraafiku rakendamiseks, tasakaalustada küttesüsteemid ja vajadusel lisada radiaatorite pinda. Madalatemperatuuriliste soojusallikatena oleks mõeldav kasutada kas horisontaalseid pinnasekollektoreid või nn energiakaevusid. Soojuspumpade võimalikuks kasutuselevõtuks ei ole seni maakasutuse ja energiakaevude rajamise võimalusi uuritud. Tasuvusarvutused näitavad pelletikatelde rakendamisel soodsamat arvestuslikku soojuse hinda ja seetõttu peame sobivamaks pelletikateldega lokaalküttelahendusi. Põhilised järeldused tööst on järgmised. 1. Käesoleval ajal on soojuse piirhind tarbijate jaoks liiga kõrge 67,73 /MWh ja tegelik omahind kahjumi tõttu isegi veelgi kõrgem. 2. Olemasolev kaugküttesüsteem ja katlamaja nõuaksid põhjalikku rekonstrueerimist ja suuri investeeringuid, mille jaoks käesoleval ajal KIK investeeringutoetusi ei võimalda. Kogu süsteemi rekonstrueerimine tõstaks soojuse hinna veelgi kõrgemale. Seega Nõva kaugküttesüsteemi säilitamine ja rekonstrueerimine ei ole majanduslikult põhjendatud. 3. Soovitame kaugküttest loobumist ja peame otstarbekaks paigaldada igale kortermajale omaette pelletikatlad ning koolile ja võimlale ühine pelletikatlamaja. Sellisel juhul langeks soojuse arvestuslik hind 50% investeeringutoetuse korral sõltuvalt tarbijast ja tarbimise mahust tasemele /MWh. 4. Kaugküttest loobumiseks ja lokaalküttele üleminekuks soovitame taotleda KIK ist investeeringutoetust. Pilvero OÜ, /24

24 7 Kasutatud kirjandus 1. Nõva valla soojusmajanduse arengukava AS INFRAGATE Eesti. Tallinn 2017 (lühendatult SMAK 2018) 2. Eesti energiamajanduse arengukava materjalid ENMAK, 3. Maailmapanga kütuse hindade prognoosid: 4. Kliimapoliitika põhialused aastani Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna arvutusmudeli auditeerimine. TTÜ STI aruanne Konkurentsiametile. Tallinn, Baltic Energy Technology Scenarios Nordic Council of Ministers. TemaNord 2018:515. Pilvero OÜ, /24

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi 2015 1 Kokkuvõte. Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 2 väga põhjalikku

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - A DOCX

Microsoft Word - A DOCX Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel Kas elanikel on võimalik tarbida efektiivselt toodetud ja põhjendatud hinnaga energiat? Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 4. märts 2011

Rohkem

Soojus

Soojus KINNITATUD Igor Krupenski, Volitatud soojusenergeetika insener tase 8 kutsetunnistus nr 096048 LOKSA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 2027 TALLINN 2014 2015 HeatConsult OÜ Katusepapi tn

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutsetunnistus nr 096049 Võhma - Tallinn 2016 Sissejuhatus

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 Harku Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 12 "Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna

Rohkem

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2030 Tallinn 2016 SISUKORD 1. Üldosa... 2 1.1. Töö nimetus... 2 1.2. Objekti

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ENERGIASÄÄSTUBÜROO ESCO-EESTI

ENERGIASÄÄSTUBÜROO  ESCO-EESTI Kadrina aleviku soojusvarustussüsteemi arengu perspektiiv Objekti nimetus Aasta Orienteeruv maksumus, EEK 1. Keskkatlamaja --- OÜ Kadrina Sport soojustrassi väljaehitamine 2005 250 000 2. Pargi tänava

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PEALKIRI. Versioon 1

PEALKIRI. Versioon 1 Eesti Energia hetkeseis ja arengusuunad Hando Sutter, juhatuse esimees 16. mai 2018 Oleme Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga energiaettevõte TOODAME ENERGIAT: põlevkivist põlevkivigaasist

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem