8 LISAD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "8 LISAD"

Väljavõte

1 ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: Aadress: Valla 8, Alajõe küla, Ida-Virumaa Telefon: E-post: Interneti kodulehekülg: Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Audiitor: Audiitorbüroo Fides OÜ Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest majandusaasta aruande kohta. Dokument koosneb 29 leheküljest.

2 Sisukord MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE... 3 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE... 9 BILANSS... 9 TULEMIARUANNE RAHAVOOGUDE ARUANNE NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE EELARVE TÄITMISE ARUANNE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid Lisa 3 Maksud, lõivud...19 Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed Lisa 5 Materiaalne põhivara Lisa 6 Immateriaalne põhivara Lisa 7 Võlad hankijatele ja töövõtjatele Lisa 8 Muud kohustused ja saadud ettemaksed Lisa 9 Saadud toetused Lisa 10 Tulud kaupade ja teenuste müügist Lisa 11 Muud tegevustulud Lisa 12 Antud toetused Lisa 13 Tööjõukulud Lisa 14 Muud tegevuskulud Lisa 15 Seotud osapooled Lisa 16 Bilansipäevajärgsed sündmused Lisa 17 Selgitused eelarve täitmise aruande juurde Reservfondi kasutamise aruanne Majandusaasta aruande allkiri Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3 MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE 1.1 Sissejuhatus Alajõe vald asub Ida-Virumaa maakonna lõunaosas, ulatub piki Peipsi põhjarannikut Uuskülast Narva jõe lähteni. Rööbiti rannikuga kulgevad metsaga kaetud luiteahelikud, neist põhja poole jääb soostunud tasandik. Põhilised tegevusalad on seotud turismi, kalapüügi ning kala töötlemisega. Arenguvõimalusi pakuvad liiva, turba, jahi- ja kalavarud. Elanikkonda teenindavad Alajõe rahvamaja, raamatukogu ja velskripunkt. Vaatamisväärsused on Vasknarva linnuse varemed, Vasknarva kirik, Alajõe kirik ning Katase kadakas. Alajõe Vallavalitsus kohaliku omavalitsuse asutusena, tegutseb vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, Alajõe valla põhimäärusele ning õigusaktidele, mis reguleerivad avalik-õiguslikku tegevust omavalitsuses, otsustab ja korraldab kõiki kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite otsustada, tagades ülesannete täitmise Alajõe valla arengukava ja eelarvega. Alajõe valla ülesanded on korraldada vallas sotsiaalabi- ja teenuseid, elamu-ja kommunaalmajandust, heakorda, vallasisest transporti, teede ja tänavate korrashoidu ning territooriumite planeerimist. Korraldada valla omanduses olevate raamatukogude, kultuuri- ja tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist ja tööd. Alajõe Vallavalitsuse ülesanne on tema omandis ja kasutuses oleva vara heaperemehelik kasutamine valla kui terviku arengu huvides. Alajõe Vallavolikogu on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel moodustatud kohaliku omavalitsusüksuse esindusorgan. Alajõe vallavolikogus on 7 liiget, kes valitakse otsestel valimistel ning saavad oma volitused 4 aastaks. Alajõe Vallavalitsus on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel Alajõe Vallavolikogu poolt ametisse kinnitatud täitevorgan, mille tööd juhib vallavanem. Alajõe Vallavolikogu kinnitas vallavalitsuse arvuliseks koosseisuks 5 liiget. Vallavalitsuse ülesandeks on vallavolikogu poolt vastu võetud otsuste täitmise tagamine, valla eelarve koostamine ning selle täitmise tagamine, valla hallatavate asutuste ja struktuurüksuste töö koordineerimine ja vallavalitsusele teiste seaduste ja muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmine. Valla allüksused (Alajõe rahvamaja, Alajõe raamatukogu ja med. punkt) ei oma eraldi raamatupidamist ega arveldusarvet. Alajõe Vallavalitsuse raamatupidamine teostab ka allüksuste raamatupidamisearvestust. Arvestus toimub vastavalt koostatud raamatupidamise sise-eeskirjale. Lõppenud majandusaastal vähenes enamus tululiikide laekumisi: prognoos Füüsilise isiku tulumaks , , , , ,00 Maamaks 51737, , , , ,00 Tulud kaupade ja teenuste müügist 31404, , , , ,00 Tasandusfond 18626, , , , ,00 Toetusfond 12250, , , , ,00 Muud saadud toetused 21769, , , , ,00 sh valdade ühinemistoetus 55650,00 Muud tegevustulud 868,00 172, ,75 411,00 120,00 KOKKU , , , , ,00 Alajõe vallas oli aasta lõpu seisuga 582 elanikku ning aasta lõpuga 610 elanikku. Valla territooriumil on 7 küla. Suuremad neist on Alajõe, Vasknarva, Remniku ja Katase küla. 3

4 Alajõe Vallavalitsuses töötas aasta lõpu seisuga kokku 10 inimest. Üks ametikoht oli täitmata a. palgakulu koos sotsiaal- ja töötuskindlustus maksuga oli eurot. Volikogu esimehe tasu koos sotsiaalmaksuga oli eurot, vallavanema tasu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega oli eurot. Töötjate/ametnike keskmine arv (taandatuna Tasude kogusumma majandusaastal Tegevusala täistööajale) (eurodes) Vallavolikogu Vallavalitsus 4, Maakorraldus 0, Jäätmekäitlus 1, Elamu- ja kommunaalmajandus 1, Tervishoid 0, Rahvamaja Muu sotsiaalne kaitse Ajutuste võlaõiguslike lepingutega Kokku 11, Ülaltoodud tasud on arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, nende hulka on arvutatud kõik töötasud ja hüvitised. Vallavolikogu ja vallavalitsuse tasude kogusumma hulgas on ka volikogu ja valitsuse liikmete tasud. 1.4 Peamised finantsnäitajad Bilansi näitajad (eurodes ) Varad aasta lõpus Kohustused aasta lõpus Netovara aasta lõpus Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Tegevustulem Piirmäärade täitmine Põhitegevuse tulem Netovõlakoormus Alajõe vallavalitsusel puuduvad laenukohustused Ülevaade majanduskeskkonnast Rahandusministeerium ootas aasta kevadise prognoosi põhistsenaariumis selle aasta majanduskasvuks 2,0% ja aastatel kasvu kiirenemist 3,0% ja 3,3%ni. Tuginedes üldisele majanduskonjunktuuri jätkuvale nõrkusele enamikes valdkondades ning kasvuväljavaadete halvenemisele, on majanduskasvu prognoosi allapoole korrigeerinud. Kesise välisnõudluse ning hinnatõusu puudumise tõttu on ettevõtete investeeringud endiselt madalseisus. Võrreldes üldise majanduskasvu tempoga on eratarbimise kasv püsinud suhteliselt kiire, kuid vaatamata sellele on kodumajapidamiste säästumäär tõusnud ajaloolise kõrgtasemeni. Tööturu arengud viitavad pingete püsimisele ning palgakasv ületab juba neljandat aastat järjest tootlikkuse tõusu. Inflatsioon on madalate toormehindade tõttu senini püsinud tagasihoidlik. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt aastal 1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes aastal 2,5%ni ja aastal 3%ni. Rahandusministeerium on ja järgnevate aastate majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks peamiste kaubanduspartnerite 4

5 kasvuväljavaadete halvenemine. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi suurenema. Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgmistel aastatel kooskõlaliselt välisnõudlusega. Aastatel peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida toetab ühelt poolt kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv. Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine koos tööealise rahvastiku kahanemisega on juba mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Tööjõus osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist maksimumi, mistõttu on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. Tööturu arenguid mõjutab olulisel määral aasta keskpaigast rakenduv töövõimereform, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule naasta. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult. Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel aasta esimesel poolaastal 6% juures. Statistikaameti andmetel kiirenes esimesel poolaastal keskmise palga kasv 7,8%ni. Osaliselt olid palgakasvu kiirenemise taga oluliselt suurenenud preemiate maksmine, kuid kasv kiirenes ka preemiaid arvestamata 7,3%ni. Kiire palgakasv tuli kasumite vähenemise hinnaga, mis ei saa reeglina kaua jätkuda. Samas hinnatakse ettevõtete finantsseisu endiselt heaks, mistõttu võib arvata, et palgasurvetele on aidanud vastu pidada kogunenud kasumid ning madala investeerimisaktiivsuse tõttu vähene finantseerimisvajadus. Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, ei ole põhjust oodata palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu ootame, et palgakulude suhe SKPsse jääb lähiaastatel praegusel tasemel püsima, kuid pikemas perspektiivis aitab seda langetada tööjõumaksude vähendamine. Reaalpalga kasv aeglustub järgnevatel aastatel allapoole 3% käesoleva aasta 6,2%lt inflatsiooni taastumise tõttu. 1.6 Ülevaade arengukava täitmisest Alajõe valla arengukava üldised eesmärgid on infrastruktuuri kvaliteedi tõstmine (teede ja juurdesõiduteede kvaliteedi tõstmine; sadamate areng Alajõel ja Vasknarvas; külades tänavate valgustussüsteemi organiseerimine); turismi edendamine; kohalike elanike kaasamine turismi arendamisel, millega kaasneksid uued töökohad ja külade arenemine; sportimisvõimaluste ja vaba aja sisustmise arendamine; külaplatside välja ehitamine. Arengukava tegevuskava on jagatud valdkondlikeks gruppideks, püstitatud peaeesmärgid ning esitatud vastavad ülesanded ja tegevused eesmärkide saavutamiseks. Valla põhitegevusalaks on lahendada ja korraldada kohaliku elu küsimusi, mis volikogu õigusaktidega on pandud täitmiseks vallavalitsusele. Tegevusaruande järgnev osa sisaldab ülevaadet arengukava täitmisest tegevusvaldkondade kaupa: ELANIKKOND Tegevused * Igasuguste ühistegevuste ja ühisürituste toetamine, mis soodustaks koostööd pikas perspektiivis ja tõstaks elanikkonna aktiivsust pidevalt toetame MTÜ-de tegevust; * Tööjõu oskuste ja teadmiste edendamine koostöö Töötukassaga; * Tööturule sisenemise tõkete alandamine läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste on plaanis vastavad tegevused; * Uute töökohtade loomise toetamine tegemata; * Töökohtade loomise toetamine piiratud töövõimega isikutele ja naistele tegemata; * Tööharjumuse taastamisele suunatud projektide elluviimine on plaanis vastavad tegevused; * Valla üldmulje parandamine (kasutuskõlbmatute hoonete lammutamine, majade välisilme parandamine) pidev heakorra säilitamine vallas, ühtsed tänavasildid majadel, vajadusel lisaprügikastid; * Valda elama asumise soodustamiseks mitmesuguste soodustuste välja töötamine noortele peredele ja vajalikele spetsialistidele tegemata. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 1. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID Tegevused * Tagada erivajadustega inimestele võrdsed võimalused avalikele teenustele juurdepääsuks: statsionaarsed või teisaldatavad kaldteed ühiskondlikele hoonetele ja ligipääs rannale kasutatakse elektriautot; * Toimetulekut toetavate teenuste vajaduse väljaselgitamine ja kaardistamine toimub jooksvalt; * Puuetega inimeste toimetulekut soodustavate teenuste osutamine ning toetuste määramine ja maksmine toimub jooksvalt; * Eakatele toimetulekut soodustavate teenuste osutamine vastavalt vajadusele toimub jooksvalt; * Uusküla sotsiaalkorteri remont tehtud osaliselt; * Alajõele vanurite päevakeskuse rajamise tasuvuse uuringu läbiviimine tegemata; * Toimetulekuraskustega riskiperedele toetavate teenuste osutamine vastavalt vajadusele; 5

6 * Võlanõustamise teenuse osutamise korraldamine tegemata; * Tervislike eluviiside propageerimine ja tervist edendavate võrgustike loomine ja tegevuse koordineerimine tegemata; * Perearstiteenuse ning teiste tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine valla eelarvest on töötasu meditsiiniõele,kes abistab perearsti valla territooriumil; * Kiirabiteenuse arendamine tegemata. 2. HARIDUS Tegevused * Eralasteaedade teenuse toetamine Alajõel ja Vasknarvas eralasteaedu ei ole; * Põhi- ja keskhariduse võimaldamine (transpordi korraldamine kooli ja koju) sõidab koolibuss; * Parimate lõpetajate tunnustamise ürituste korraldamine toimub vallavanema vastuvõtt; * Täiskasvanutele suunatud õppimisvõimaluste tutvustamine tegemata; * Huvialaringides osalemise toetamine vald maksab osa Iisaku Kunstide kooli arvest. KULTUUR JA VABAAJAVEETMISE VÕIMALUSED Tegevused * Raamatukogude täiendamine uute teavikutega ja IT-võimaluste edasiarendamine toimub igal aastal; * Kirjandust ja raamatukoguteenust propageerivate ürituste korraldamine toimub aeg-ajalt; * Harrastuskollektiivide ja isetegevuskollektiividele suunatud kultuuriprojektide toetamine valla omaosalus projektides; * Rahvusvähemuste organisatsioonide toetamine ei ole toimunud; * Teadurite, tudengite ja harrastusuurijate teenindamine ja nende kaasamine valla ajaloo ning looduskeskkonna uurimisel kutsume vastavalt vajadusele; * Vabahariduskursuste ja loengute toetamine ei ole toimunud; * Kultuuripärandit tutvustavate näituste ja muude vabaharidusürituste korraldamine toimub jooksvalt suurüritustel; * Etenduste andmise ja uuslavastuste ettevalmistamise toetamine ei ole toimunud; * Loometegevuse ergutamine ja mitmekesistamine, tingimuste loomine uutele tegevusvormidele toimub jooksvalt; * Valla nimiürituste stabiilsema mitmeaastase rahastamissüsteemi väljatöötamine tegemata; * Traditsiooniliste ürituste korraldamine piirkonna tuntuse tõstmiseks, võttes aktiivselt kasutusele üldplaneeringuga kavandatud puhkealad ja külaplatsid külapäevade korraldamine, Rääbisepäev; * Osalemine Euroopa Liidu institutsioonide rahastatavates programmides ja teistes rahvusvahelistes kultuurikoostöö projektides ei ole toimunud; * Piirkondlike noorteürituste ja -projektide elluviimine aastal liitusime KOV noorsootöö- ja arengugrupiga Eesti Noorsootöö Keskus Euroopa Liidu programmi raames; * Valla munitsipaalmaadele tervise- ja suusaraja rajamine tegemata; * Matkaradade võrgustiku väljaarendamine tegemata; * Mänguväljakute rajamine elamupiirkondadesse ja puhkealadele on 2 mänguväljak; * Terviseradade ja liikumisspordi uuringute tegemine tegemata; * Terviseliikumisürituste korraldamise toetamine tegemata; * Supluskohtade korrastamine toimub jooksvalt; * Külaplatside ehitus koos vajalike kommunikatsioonidega ja parklaga Alajõe külaplats on rajatud; * Multifunktsionaalse keskuse ehitamine: rahvamaja, raamatukogu, vallamaja ja tervisekeskus tegemata. ELUKESKKOND Tegevused * Alajõe kui turismi sihtkoha tutvustamine tellitakse reklaamtrükiseid; * Turismi ettevõtjate koolitamine ja koostöö tugevdamine - tegemata. * Majutus- ja teenindusettevõtete kaasamine turismiinfo levitamisse vastavalt võimalustele;. * Turismistatistika kogumine ja analüüs ning saadud info rakendamine turismi edendamisel - puudub. * Turistide liikumisvõimaluste parandamine, sh liikumispuudega inimestele tegemata;. * Avalike biotualettide olemasolu tagamine - tegemata. * Restaureerimisprojektide koostamine, sh Vasknarva linnuse varemete konserveerimine toimub koostöö. * Mälestiste tähistamine ja infotahvlite paigaldamine infotahvleid on paigaldatud; * Muinsuskaitsealase teavitustöö korraldamine puudub; * Olulisemate rajatiste tagamine puhkepaigas (lauad, pingid, tualetid, kaanega prügikastid ja infotahvlid) Alajõe külaplatsil ja RMK aladel on olemas; * Puhkealade avaliku kasutuse ja juurdepääsu tagamine: korraldada parkimine vastavalt parkimisnormidele ja ala kasutamise intensiivsusele rajatud on Vasknarva parkla; * Telkimisalade rajamine matkajatele ja looduses viibijatele/puhkajatele Peipsi järve ranna-ala piirkonda tegemata; 6

7 * Huvipunktide ja ilusa vaatega kohtade puhastamine vaadete avamise eesmärgil võsast või väheväärtuslikust kõrghaljastusest (kuivanud või varisemisohtlikud puud) tegemata; * Avaliku juurdepääsu tagamine Katase kadakale olemas; * Avalike juurdepääsuvõimaluste tagamine rannale ning nende korrashoid tehakse jooksvalt; * Võimaluste tagamine jäätmete kogumiseks, jäätmemajanduse arendamise seisukohalt elanikkonna kaasamine ja teadlikkuse tõstmine toimub pidevalt. * Puhkemajandusliku informatsiooni kättesaadavuse tagamine valla kodulehel olemas; * Vasknarva kanalite taastus- ja puhastustööd tehtud; * Infotahvlite, asustatud kohtakaartide ja teeviitade paigaldamine valla külaliste/turistide orienteerumise hõlbustamiseks on paigaldatud infotahvleid ja teemärke; * Lagunevate suvilakomplekside taaskasutusele võtmine või likvideerimine vajadusel tehtud omanikele ettekirjutused; * Teadusturismi (teadustöö, koolitus) arendamise võimaluste analüüsimine-tegemata;. * Prügikoristusprojektide läbiviimine (nt Teeme ära! ) ühine prügikoristus toimub igal kevadel. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR Tegevused * Teede korrastamise ja kergliiklusteede rajamise võimaluste otsimine koostöös naabervaldadega teede korrastamine toimub jooksvalt; kergliiklustee planeering kavas aastal; * Kergliiklusteede rajamine naabervaldade kergliiklusteede võrgutikuga liitumiseks on plaanis; * Sadamate infrastruktuuri arendamine ja turistide vastuvõtuks sobivate tingimuste loomine aastal algatati Vasknarva ja Alajõe sadamate detailplaneeringud ja keskkonnamõjude hindamised ning aastal esitati rahastustaotlus projektile Alajõe Jõekalda Sadama väljaarendamine; * Teavituskampaania korraldamine sadamate reklaamimiseks tegemata; * Turismistrateegia ja valdkonna arengukava koostamine tegemata; * Jäätmekäitlusvõimaluste arendamine ja korraldatud jäätmeveopiirkonna laiendamine toimub jooksvalt, aastal liitus vald infosüsteemi Evald jäätmemajanduse tarkvaramooduliga; * Jõhvi Vasknarva maantee remont ning kruusakattega maantee viimine täies ulatuses mustkatte alla tehtud; * Alajõe-Vasknarva maantee remont ja Vasknarvast põhja suunas Narva viiva tee renoveerimine tehtud; * Teede hooldus turvalisuse tagamiseks nii kohalikele kui turistidele toimub jooksvalt, aastal liitub vald infosüsteemi Evald teederegistri tarkvaramooduliga;; * Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni etapiviisiline väljaehitamine valla territooriumil tegemata; * Remniku, Vasknarva ja Uusküla külades AIP (avalik internetipunkt) teenuse tagamine olemas Remniku külas; Alajõe rahvamajas, raamatukogus ja med.punktis. * Kalmistuprogrammiga EVALD liitus vald aastal. ETTEVÕTLUS Tegevused * Ettevõtlusstrateegia ja valdkonna arengukava koostamine tegemata; *Alternatiivse maamajandustegevuse (siia alla kuuluvad näiteks: maaturism, toiduainete töötlemine, mittetraditsiooniline tootmine jne) alustamise toetamine tegemata; *Teavitustöö, nõustamistegevuse ja koolituste läbiviimine ettevõtlikkuse ja ettevõtlusvõimaluste kohta valla elanikele tegemata; * Pidev valla ettevõtluskeskkonna seisundi analüüsimine ning tulevikuvõimaluste hindamine tegemata; * Teiste valdade ja regioonide kogemuste hankimine ja vahendamine toimub jooksvalt vastavalt vajadusele; * Vallavalitsuse poolne kiire ja korrektne asjaajamine, tegevuslubade andmine ja igakülgne infovahetus olemas; * Ettevõtjate innovatsioonikultuuri ja -teadlikkuse tõstmine koostöös kõrgkoolide, kompetentsikeskuste ja teadusarendusorganisatsioonidega tegemata; * Koostöövõimaluste, spetsialistide ja koostööpartnerite kaardistamine ja kasutamine tegemata; * Klastrite loomise ja arendamise toetamine ning sellealane koostöö naabervaldadega tegemata; * Vallapoolsete ettevõtlustoetuste jagamine uute töökohtade loomiseks tegemata; * Hääbunud ettevõtlussektorite soodustamine tegemata. VALITSEMINE Tegevused * Valdkondlike analüüside ja küsitluste läbiviimine tegemata; * Strateegiliste dokumentide ja tegevuskavaliste arengudokumentide koostamise korraldamine toimub igal aastal jooksvalt; * Valla ametiasutuste välisprojektide koordineerimine ja seire tegemata; * Eelarve koostamine valla arengueesmärkidest lähtuvalt eelarvestrateegia koostamine igal aastal; 7

8 * Koolitusprioriteetide väljatöötamine, heakskiitmine ja selle alusel koolitustegevuse korraldamine vallavalitsuse ja vallaasutuste töötajatele toimub jooksvalt vastavalt vajadusele; * Avaliku sektori arendamise ning teadmistepõhise poliitika kujundamise ja elluviimisega seotud koolitus- ja arendusprojektide läbiviimist ei ole toimunud; * Partnerlussuhete arendamine naabervaldadega, koostöökogudega ja omavalitsusliitudega toimub pidevalt. 1.7 Finantsdistsipliini tagamise meetmed Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise meetmed: - kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile; - kinni pidamine netovõlakoormuse ülemmäärast. Vastavalt seadusele leitakse finantsdistsipliini näitajad kohaliku omavalitsuse enda kui ka selle arvestusüksuse kohta. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Võlakohustused on võetud laenud, kapitalirendi- ja faktooringkohustused, emiteeritud võlakirjad, tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused, tagastamisele kuuluvad saadud ettemaksed, pikaajalised võlad tarnijatele ja muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus rahast loobumist. Likviidsed varad on raha ja pangakontodel olevad vahendid, osalused rahaturu- ja intressifondide aktsiates või osakutes ning soetatud võlakirjad. Netovõlakoormus aruandeaasta lõpul võib ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui kuuekordne põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus võib ületada ülemmäära sildfinantseerimiseks võetud kohustuste kogusumma võrra. 8

9 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE BILANSS Lisa Varad Käibevara Raha ja pangakontod Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Muud nõuded ja ettemaksed Põhivara Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad hankijatele Võlad töövõtjatele Muud kohustused ja saadud ettemaksed Netovara Reservid Vallavalitsusele kuuluv netovara Aruandeperioodi tulem

10 TULEMIARUANNE Lisa Tegevustulud Maksutulud Kaupade ja teenuste müük Saadud toetused Muud tegevustulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud tegevuskulud Põhivara amortisatsioon ja 5, ümberhindlus Aruandeperioodi tegevustulem Finantstulud ja -kulud Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt Aruandeperioodi tulem

11 RAHAVOOGUDE ARUANNE Lisa Rahavood põhitegevusest Tegevustulem Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja 5, ümberhindlus Põhivara soetuselt tasutud käibemaks Kasum/kahjum põhivara müügist Nõuete ja ettemaksete muutus Kohustuste ja ettemaksete muutus Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetus Laekunud põhivara müügist Laekunud osaluste müügist Laekunud intressid ja muu finantstulu Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

12 NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE Kassareserv Akumuleeritud Kokku tulem Korrigeeritud saldo seisuga Aruandeaasta tulem Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga

13 ALAJÕE VALLA 2016.A. EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE ARUANNE Kirje nimetus Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST Riigilõivud Muu kaup ja teenuste müük SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS Tasandusfond Toetusfond Siseministeerium MUUD TEGEVUSTULUD Tasu vee erikasutusest Saastetasud Muud tulud PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud PÕHITEGEVUSE TULEM INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU Põhivara müük (+) Põhvara soetus(-) Põhivara soetuseks saadav sihtfin-ne (+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) Finantstulud (+) EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK(-)) FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustuste võtmine(+) Kohustuste tasumine(-) LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS(+ suurenemine, - vähenemine) NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral (+/-) 13

14 INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI O1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED O1111 Vallavolikogu Tööjõukulu Majanduskulu Muud kulud O1112 Vallavalitsus Tööjõukulu Majanduskulu Muud kulud O1114 Reservfond O1600 Muud üldised valitsussektori teenused liikmemaksud Tööjõukulu Majanduskulu O4 MAJANDUS O4210 Põllumajandus Tööjõukulu Majanduskulu O4510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) Põhivara Majanduskulu O4512 Ühistranspordi korraldus Põhivara Majanduskulu O4740 Üldmajanduslikud arendusprojektid Põhivara Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Tööjõukulud Majanduskulu O5 KESKKONNAKAITSE O5100 Jäätmekäitlus (prügivedu) Põhivara Tööjõukulu Majandamiskulu O6 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS O6400 Tänavavalgustus Põhivara Majandamiskulu

15 O6605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Tööjõukulud Majandamiskulu O7 TERVISHOID O7600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine Tööjõukulu Majandamiskulu O8 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON O8105 Laste muusika- ja kunstikoolid Majanduskulu O8108 Täiskasvanute huvialaasutused Majanduskulu O8109 Vaba aja üritused Majandamiskulu O8201 Raamatukogud Tööjõukulu Majandamiskulu O8202 Rahva- ja kultuurimajad Tööjõukulu Majandamiskulu O8208 Kultuuriüritused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Majandamiskulu O8300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused Majandamiskulu O8400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused Toetus O9 HARIDUS O9110 Eelharidus Majanduskulu O9212 Põhikoolid Majanduskulu O9220 Gümnaasiumid Majanduskulu O9600 Õpilasveo eriliinid Sotsiaaltoetused

16 10 SOTSIAALNE KAITSE Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Sotsiaaltoetused Eakate sotsiaalhoolekande asutused Majanduskulu Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse Sotsiaaltoetused Riiklik toimetulekutoetus Sotsiaaltoetused Tööjõukulud Majanduskulu Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Sotsiaaltoetused Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus Tööjõukulud Majandamiskulu Eelarve vastuvõtmise kuupäev Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole finantsaruannetega võrreldav. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 17. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna. Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks rahale paigutusi rahaturu- ja intressifondide aktsiatesse ja osakutesse, mis bilansis on kajastatud kirjel Finantsinvesteeringud. Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Nõuded Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi 16

17 maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava üksuse kõrgemas juhtorganis. Konsolideerimine Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses). Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5000 eurost (kuni oli 2000 eurot). Seisuga on bilansist välja kantud kõik alla 5000 eurosed põhivarad. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele. Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: Hooned ja rajatised 2-10% Masinad ja seadmed 10-20% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 20-50% Inventar, tööriistad 10-50% Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Ümberhindlus Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses. Immateriaalne põhivara Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurost (kuni oli 2000 eurot). Seisuga on bilansist välja kantud kõik alla 5000 eurosed immateriaalsed põhivarad. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 17

18 kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja tarkvara eeldatav kasulik eluiga on vahemikus 3-10 aastat. Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. (a) Aruandekohustuslane on rentnik Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. (b) Aruandekohustuslane on rendileandja Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Eraldised ja tingimuslikud kohustused Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna. Tulude arvestus Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Kulude arvestus Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse aruandekohustuslase valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, Alajõe valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. 18

19 Bilansipäevajärgsed sündmused Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades. Eelarve täitmise aruanne Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 1. põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 2. kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real Muud tegevuskulud). Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid Raha ja selle ekvivalendid Sularaha kassas Arvelduskontod pankades Raha ja pangakontod kokku Raha ja selle ekvivalendid kokku Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused Maksud brutosummas Tulumaks Maamaks Sotsiaalmaks Töötuskindlustusmaksed Kogumispensionimaksed Loodusressursside kasutamise ja saastetasud Kokku maksud, lõivud ja trahvid

20 B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud Tulud Maksud Tulumaks Maamaks Lõivud Loodusressursside kasutamise ja saastetasud Tasud vee erikasutusest Saastetasud Kokku maksud, lõivud ja trahvid Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid ülekandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele. Tähtajaks tasumata maksunõuetelt kogub Maksu- ja Tolliamet intresse ning kannab üle kohalikule omavalitsusele. Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu Brutosummas Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud Muud nõuded 4 4 Muud nõuded ja ettemaksed kokku Lisa 5 Materiaalne põhivara Maa Soetusmaksumus seisuga Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Lõpetamat a tööd ja ettemaksed Kokku Akumuleeritud kulum seisuga Jääkmaksumus seisuga a toimunud muutused Soetused ja parendused Ümberklassifitseerim ine Müüdud varad müügihinnas Kasum/kahjum

21 varade müügist Amortisatsioon ja allahindlused 2015 Soetusmaksumus seisuga Akumuleeritud kulum seisuga Jääkmaksumus seisuga a toimunud muutused Soetused ja parendused Amortisatsioon ja allahindlused 2016 Mahakandmine jääkväärtuses Ümberhindlused Soetusmaksumus seisuga Akumuleeritud kulum seisuga Jääkmaksumus seisuga Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana eurot, mis tuleneb järgmistest summadest: 1) aruandeaasta soetuste summa eurot, 2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt eurot, 3) liidetud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 5221 eurot ja lahutatud aasta alguseks tarnijatele tasumata summa eurot. Soetused ja parendused summas koosnevad järgmistest põhivara objektidest: Vasknarva sadama lõpetamata ehituse soetus aruandeaastal summas eurot ja Alajõe sadama lõpetamata ehituse soetus summas eurot. Seisuga on bilansist välja kantud kõik alla 5000 eurosed põhivarad. 21

22 Lisa 6 Immateriaalne põhivara Tarkvara Soetusmaksumus perioodi alguses Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus perioodi alguses a toimunud muutused Amortisatsioonikulu Mahakandmine jääkväärtuses Soetusmaksumus perioodi lõpus 0 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0 Jääkmaksumus perioodi lõpus 0 Immateriaalse põhivarana on eelmisel perioodil kajastatud Alajõe Vallavalitsuse koduleht internetis. Seisuga on bilansist välja kantud kõik alla 5000 eurosed põhivarad. Lisa 7 Võlad hankijatele ja töövõtjatele Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Töötasu võlgnevus Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus Deklareerimata tulumaks Deklareerimata töötuskindlustusmakse Deklareerimata kinnipeetud kogumispension Puhkusetasude kohustus Muud võlad töövõtjatele Kokku võlad hankijatele ja töövõtjatele Lisa 8 Muud kohustused ja saadud ettemaksed Lühiajaline osa Pikaajaline osa Lühiajaline osa Pikaajaline osa Maksukohustused (vt lisa 3) Muud tulevaste perioodide tulud Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku

23 Lisa 9 Saadud toetused Saadud 2016 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Muud toetused Rahalised sihtfinantseerimised Riigieelarvest tasandus- ja toetusfondi Rahandusministeerium (valla teede korrashoiuks) Rahandusministeerium (aadressiandmete korrastamine) Kaupadena saadud mitterahalised sihtfinantseerimised Jõhvi Keskraamatukogu (raamatukogu raamatud) Kokku saadud toetused Kokku aastal saadud toetused summas eurot. Saadud 2015 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Muud toetused Rahalised sihtfinantseerimised Riigieelarvest tasandus- ja toetusfondi Siseministeerium (valla teede korrashoiuks) Muinsuskaitseamet (Vasknarva linnuse avarii- konserveerimine) Siseministeerium Kaupadena saadud mitterahalised sihtfinantseerimised Jõhvi Keskraamatukogu (raamatukogu raamatud) Kokku saadud toetused Kokku aastal saadud toetused summas euot. 23

24 Lisa 10 Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Üür ja rent Muud tulud kaupade ja teenuste müügist Kokku Lisa 11 Muud tegevustulud Muud tegevustulud Müüdud transpordivahendite müügitulu Tulud loodusressurside kasutamisest Saastetasud Muud ebatavalised tulud Kokku Lisa 12 Antud toetused Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele Peretoetused (sünnitoetused, laste koolitoetused Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele kokku Toimetulekutoetus Õppetoetused Muud sotsiaalabitoetused kokku Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirik Kohalikud MTÜ-d ja külad Liikmemaksud Kohalikele omavalitsusliitudele Kokku

25 Lisa 13 Tööjõukulud Tegevusvaldkond Töötajate arv Töötasukulud Töötajate arv Töötasukulud Üldvalitsus 5, , Keskkonnakaitse 1, Elamu-ja kommunaalmajandus 1, , Sotsiaalne kaitse 1, , Majandus 0, , Vabaaeg, kultuur 1, , Tervishoid 0, , Kokku 11, , Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu esitatud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulusid moodustasid aruandeperioodil 1756 eurot ja võrreldaval perioodil 0 eurot Töötasukulud Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed Kokku tööjõukulud Lisa 14 Muud tegevuskulud ja majanduskulud Käibemaksukulu tegevuskuludelt Käibemaksukulu põhivara soetuselt Rajatiste majandamiskulud Õppevahendite ja koolituse kulud Administreerimiskulud Kinnistute,hoonete majandamiskulud Uurimis-ja arendustööd Sõidukite majandamiskulud Muud mitmesugused majanduskulud Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud Inventari kulud Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Koolituskulud Sotsiaalabialased teenused Teavikud ja kunstiesemete kulud Meditsiinikulud ja hügieenikulud Kohtuotsuse alusel väljamõistetud nõuded Riigilõivud Maamaks Muu erivarustus 0 13 Kokku muud tegevuskulud

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem