M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf"

Väljavõte

1 VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turgudel Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel esitatud arvamuste ja vastulausete arvestamine SISUKORD 1. RIIGISISESE KONSULTEERIMISE KÄIK KONSULTEERIMISE TULEMUSED TURU PIIRITLEMINE OPERAATORI VALIKU VÕIMALUSTE ARVESTAMINE NÕUDLUSEPOOLNE ASENDATAVUS TURUANALÜÜS PIIRKONDLIKULT ERINEV KONKURENTS NING TEENUSE MÜÜK ALLA OMAHINNA KONKURENTSI TOIMIMINE MUUD SEISUKOHAD KOHUSTUSTE VAJALIKKUS OPERAATORI VALIKU VÕIMALUSE ARVESTAMINE TURUANALÜÜSIS JÄRELDUSTE SÕNASTAMINE RIIGISISESE KONSULTEERIMISE KÄIK Sideamet viis aasta 9. märtsist 9. aprillini läbi otsuse kavandi riigisisese konsulteerimise kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise kohta. Sideamet esitas riigisisesel konsulteerimisel otsuse kavandi osas järgmised küsimused:

2 1. Kas nõustute eraklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turu ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turu piiritlemise kohta tehtud järeldustega? 2. Kas nõustute turuanalüüsi järeldustega ettevõtjate märkimisväärse turujõu puudumise kohta? Kas kriteeriumid, millele tuginedes Sideamet järeldab ettevõtjate märkimisväärse turujõu puudumist, on Teie hinnangul asjakohased ning kas Teie hinnangul on Sideamet asjaolusid õigesti hinnanud? Otsuse kavandi riigisisese konsulteerimise käigus esitasid oma arvamuse viis sideettevõtjat Elion Ettevõtted AS (edaspidi Elion), AS Elisa Eesti (edaspidi Elisa), ViaTel OÜ (edaspidi ViaTel), Norby Telecom AS (edaspidi Norby) ja AS Telefant (edaspidi Telefant), samuti esitas oma seisukoha otsuse kavandi kohta Konkurentsiamet. Sideamet on käesoleva märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse koostamisel arvestanud riigisisese konsulteerimise käigus ettevõtjate ning huvitatud isikute esitatud põhjendatud arvamusi ning vastulauseid. Vastuväidetele, mille arvestamist Sideamet ei ole pidanud põhjendatuks, on käesolevas dokumendis viidatud ning põhjendatud nende arvestamata jätmist. Ettevõtjate esitatud vastuväited on dokumendis esitatud (vajadusel refereerituna) kursiivis hallis kirjas, millele järgnevalt on Sideamet esitanud oma seisukoha esitatud arvamuste ja vastulausete arvestamise või arvestamata jätmise kohta ühes põhjendustega. Käesolev arvamuste ja vastulausete arvestamise ja mittearvestamise põhjendusi sisaldav dokument on kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse osa. Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõu tehakse avalikkusele kättesaadavaks ilma ärisaladust sisaldava informatsioonita. Nimetatud põhjusel käesolevast dokumendist välja jäetud informatsiooni asukoht on tähistatud punktiiri ja tärniga ( *). 2. KONSULTEERIMISE TULEMUSED Riigisisesel konsulteerimisel osalenute hinnang Sideameti otsuse kavandis esitatud järeldustele kohta: Konkurentsiametil ja Elionil ei olnud vastuväited eraklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turu ning äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turu piiritlemise ega turuanalüüsi järelduste kohta. Elisa ja ViaTel ei nõustunud Sideameti järeldusega, mille kohaselt äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turul teenuste osutamisel toimib konkurents ja märkimisväärse turujõuga ettevõtja (edaspidi MTE) määramine ja talle kohustuste kehtestamine ei ole vajalik. Norby oli seisukohal, et kuigi võrreldes aastatetaguse ajaga võib otsuse kavandis kirjeldatud konkurentsiolukord kõneteenuste turul paista parem, on Elioni turuosa ja sidevõrgu infrastruktuurist tulenevad eelised võrreldes palju väiksemate ning vähem aega turul olnud konkurentidega endiselt väga olulised.

3 Telefant ei nõustunud täies ulatuses turuanalüüsi järeldustega ettevõtjate märkimisväärse turujõu puudumise kohta, kuna leidis, et mõttekäik ja osaliselt ka tehtud järeldused ei arvesta olukorra muudatusi seoses seadustiku muutmisega. 3. TURU PIIRITLEMINE 3.1. Operaatori valiku võimaluste arvestamine Telefant: Kuna TKSi ja ESSi telekommunikatsiooni teenuste turgude tõlgendamine ja turgude regulatiivsed normid ei ole analoogsed, ei ole õiglane kaasata enne ESSi jõustumist eksisteerinud nõuete alusel tekitatud olukord ESSi nõuete alusel piiritletud turgude statistiliseks hindamiseks. Telefant arvab, et ei saa oletada, et samad asjaolud automaatselt jätkuvad vaadeldavatel turgudel, kuna uus seadus muudab oluliselt OVK kasutamise tingimusi. Siis oleks vaja hinnata turu osad nii, nagu OVK ei oleks olnud, st. näiteks, lisada OVK läbi helistatud minutid sideettevõtja oma võrgu helistatud minutitele. Kuna konkurentsiseaduse 13 lõike 1 alusel võib eeldada turgu valitseva seisundi omamist ettevõtja puhul, kellele kuulub konkreetsel kaubaturul vähemalt 40% käibest, tahaks AS Telefant täiendavalt täpsustada, kas Elioni osa vaadeldavatel turgudel on langenud alla 40% käibest? Turu konkurentsiolukorra hindamisel tuleb lähtuda reaalselt turul eksisteerivast situatsioonist, võttes arvesse kõiki aspekte, mis turusituatsiooni mõjutavad. Seega ei nõustu Sideamet Telefanti kontseptsiooniga, et operaatorkoodi ja operaatori eelvaliku kasutamine on reaalselt toimiv võimalus alles siis, kui selle osutamine on tagatud riikliku sunniga. Nimetatud teenuste osutamine võib olla tagatud ka kehtivate lepingutega, samuti turu konkurentsiolukorrast tingitud survega ning on täna reaalselt eksisteeriv võimalus kõneteenuse osutamiseks teise sideettevõtja võrgu vahendusel. Eestis on kuus teenuseosutajat, kes operaatorkoodi vahendusel lõppkasutajatele kõneteenuseid osutavad. Sideamet on otsuses käsitletud kõiki olemasolevaid võimalusi siseriiklike kõnede osutamiseks. Samuti on turu konkurentsiolukorda hinnatud nii sellest aspektist, kui turul on operaatorkoodi valiku võimalus tagatud, kui ka juhul, kui see tagatud ei ole. Seega ei nõustu Sideamet Telefanti seisukohaga, et operaatorkoodi vahendusel kõneteenuse osutamist ei tuleks turuanalüüsi kaasata. Vastuseks Telefanti viimasele märkusele Elioni turuosa kohta selgitab Sideamet, et Euroopa Komisjoni turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise suuniste punkti 78 kohaselt ei ole ettevõtja turuosa suurus ainus kriteerium, mille alusel hinnatakse sideettevõtja märkimisväärset turujõudu elektroonilise side seaduse tähenduses. Lisaks turuosa suurusele tuleb hinnata ka turu arenguid ja muid faktoreid, mis peegeldavad reaalset turusituatsiooni, näiteks turule sisenemise tõkkeid, teenuseosutaja vahetamise võimalusi, võimalikke turu arenguid lähema kolme aasta jooksul, jne. Samuti on oluline, et kuigi märkimisväärse turujõu hindamine elektroonilise side seaduse alusel toimub kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega, ei tähenda ettevõtja määramine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks ESSi tähenduses, et sama ettevõtja oleks automaatselt ka turgu valitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses, ja vastupidi märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine Sideameti poolt ei piira Konkurentsiameti õigust tunnistada ettevõtja turgu valitsevaks ettevõtjaks konkurentsiseaduses sätestatud korras ex post. (Vt ka turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise suuniste alajaotust 1.3.)

4 3.2. Nõudlusepoolne asendatavus Telefant: AS Telefant ei ole aru saanud Sideameti tõenditest nõudlusepoolse asendatavuse osas. Nii, p.-s Teenuse asendatavuse analüüsi järeldus avaldatakse, et nõudlusepoolse asendatavuse hindamisest nähtub, et asjakohastel jaeturgudel lõppkasutaja seisukohalt ühe teenuseosutaja kõneteenused on oma omaduste ja kasutusvõimaluste alusel piisaval määral vahetatavad või asendatavad teise teenuseosutaja poolt pakutavate kõneteenustega. Sellest lähtuvalt esineb asjaomastel jaeturgudel nõudlusepoolne asendatavus. Ainsa nõudlusepoolse alternatiiviks, mida Sideamet pakkus ja hindas analüüsi käigus, on mobiiltelefonivõrgus osutatavad riigisisese kõne teenus (p ), ja seda hinnates, tuleb Sideamet järeldusele, et ei ole mobiiltelefonivõrgu vahendusel osutatav riigisisese kõnede teenus nõudlusepoolseks asendusteenuseks kindlaks määratud asukohas osutatavale riigisisesele kõneteenusele. Seega pole selge, mis võimaldab Sideametit avaldada järgmises Otsuse kavandi punktis, et esineb asjaomastel jaeturgudel nõudlusepoolne asendatavus. Sideamet on otsuse punktis käsitlenud operaatorkoodi vahendusel teenuse osutamist Nimetatud punktis on selgitatud, et operaatorkoodi vahendusel teenuse osutamine on samaväärne kõneteenuse osutamisega oma sidevõrgu vahendusel. Kindlaks määratud asukohas kõneteenuse võimaliku asendusteenusena vaatleb Sideamet mobiiltelefonivõrkude vahendusel osutatavaid kõneteenuseid, kuna oma funktsionaalsuselt ehk kõne võimaluse aspektist on need teenused omavahel asendatavad. Samas esinevad olulised erinevused hinnakujunduses ja pakkumiste erinevused, mistõttu mobiiltelefonivõrkude vahendusel osutatavad kõneteenused ei ole asendusteenusteks telefonivõrkude vahendusel osutatavatele kõneteenustele. Seega hinnatakse nõudluse- ja pakkumisepoolse asendatavuse analüüsis, millised on kõneteenuste erinevused, ja kui erinevused on piisavalt suured, siis ei määratleta neid teenuseid asendusteenustena ega kaasata sama turu koosseisu. Kuna kõneteenuse osutamine operaatorkoodi vahendusel ja kõneteenuse osutamine oma fikseeritud sidevõrgu baasil on funktsionaalsuselt ja ka hinnatasemelt samaväärsed lõppkasutaja seisukohast, ei ole Sideamet pidanud otstarbekaks viia läbi põhjalikumat operaatorkoodi vahendusel osutatava kõneteenuse ja fikseeritud sidevõrgu vahendusel osutatava kõneteenuse omavahelise asendatavuse analüüsi, kuna tegemist on igati samaväärsete kõneteenustega. Seega esineb nõudlusepoolne asendatavus kahe erineva ettevõtja poolt lõppkasutajatele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisisese kõne teenuse vahel, ent asendatavust ei esine kindlaks määratud asukohas osutatava riigisisese kõne teenuse ja mobiiltelefonivõrkude vahendusel osutatava kõneteenuse vahel. 4. TURUANALÜÜS 4.1. Piirkondlikult erinev konkurents ning teenuse müük alla omahinna Viatel leiab, et ärikliendile kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turul vastab Elion Ettevõtted AS-i (edaspidi Elion) tegevus ja turujõud MTE tunnustele ning lisaks vajadusele kehtestada ex ante regulatsioon, mis aitaks edaspidi ära hoida Elioni poolt turujõu ärakasutamist on Elioni tegevuses juba aastaid võinud täheldada ka ex post toimunud turujõu kuritarvitamist.

5 Faktiliselt on tekkinud olukord, kus osal Eesti territooriumist on Elionile konkureerivaid teenusepakkujaid ja osal need puuduvad. Selles osas jaguneb Eesti selgelt kaheks: 1) Tallinna linn ja seda ümbritsevad vallad ning osaliselt ka Tartu ja Pärnu linn, kus tegutsevad Elionile alternatiivseid teenusepakkujad (edaspidi Piirkond 1); 2) ülejäänud Eesti territoorium, kus alternatiiv Elioni teenustele puudub (edaspidi Piirkond 2). Piirkond 1 puhul on suureks ning järjepidevaks konkurentsiprobleemiks Elioni poolt äriklientidele nii riigihanke- kui riigihankevälise menetluse käigus turuhinnast ja ka kõne keskmisest omahinnast oluliselt madalamate pakkumistega tegemine ja seeläbi teiste, konkureerivate sideettevõtjate väljatõrjumine äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turult. Nimetatud asjaolusid on Viatel korduvalt täheldanud keskmisest suurema kõnemahuga klientidele pakkumiste tegemise korral. Piirkonnas 2 on Elionil võimalus küsida konkurentsi puudumise tõttu äriklientidelt keskmisest tunduvalt kõrgemaid minuti- ja kõnealustustasusid ning ristsubsideerida sel viisil Piirkonnas 1 alla omahinna osutatavaid telefoniteenuseid. Alternatiivoperaatoritel Piirkonnas 2 oma võrk puudub ning selle võimalik rajamine tulevikus on otseses seoses toimiva või mittetoimiva regulatsiooniga. Alternatiivsed teenuseosutajad ei suuda Elioniga äriklienditurul konkureerida, kuna Elionil Piirkonnas 1 on oma suuremat turujõudu kasutades võimalik konkreetsetele ärikliendele suunatud alla omahinna tehtud pakkumisega takistada alternatiivse sideettevõtja edasist arengut. Elisa leiab, et ärikliendi segmendis vastab Elion Ettevõtted AS-i (edaspidi Elion) tegevus kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turul ja turujõud selgelt MTE tunnustele ning lisaks vajadusele kehtestada ex ante regulatsioon, mis aitaks edaspidi ära hoida Elioni poolt turujõu ärakasutamist on Elioni tegevuses juba aastaid võinud täheldada ka ex post toimunud määrava turujõu kuritarvitamist. Kui vaadata millisel osal Eesti territooriumist on Elionile konkureerivaid teenusepakkujaid ja millisel mitte, siis näeme et selles osas jaguneb Eesti selgelt kaheks: 1) Tallinna linn ja seda ümbritsevad vallad ning Tartu ja Pärnu linn, kus tegutsevad Elionile alternatiivseid teenusepakkujad (edaspidi Piirkond 1); 2) ülejäänud Eesti territoorium, kus sisuliselt alternatiiv Elioni teenuste puudub (edaspidi Piirkond 2). Piirkond 1 puhul on jätkuvaks konkurentsiprobleemiks Elioni poolt äriklientidele nii riigihankekui riigihankevälise menetluse käigus turuhinnast ja ka kõne keskmisest omahinnast oluliselt madalamate pakkumistega tegemine ja seeläbi teiste, konkureerivate sideettevõtjate väljatõrjumine äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turult. Saadud summa * krooni/minut (ilma käibemaksuta) on Elioni ettevõtte siseseks kõneminuti omahinnaks, mida Elioni võrguoperaatorüksus (Televõrk) müüb edasi Elioni teenusoperaatorüksusele. Arvestades asjaolu, et Elion on olnud pidevalt nii telekommunikatsiooniseaduse kui ka elektroonilise side seaduse kehtivusajal turgu valitsevaks, olulise turujõuga või määrava turujõuga ettevõtjaks sidumise turul ja tema võrguteenuste (sh kõnede algatamise teenuse) hinnad on olnud riiklikult reguleeritavad või kontrollitavad - näeme, et näites väljatoodud ärikliendi puhul osutab Elion telefoniteenust selgelt alla omahinna.

6 Kui Elisa pakuks lõpptarbijale teenust hinnaga * krooni/minut (nii nagu teeb seda Elion) siis sellisel juhul maksaks Elisa ainuüksi Elionile ära * krooni/minut. Piirkonnas 2 saab Elion jällegi küsida konkurentsi puudumise tõttu äriklientidelt jällegi keskmisest tunduvalt kõrgemaid minuti-ja kõnealustustasusid ning ristsubsideerida sel viisil Piirkonnas 1 alla omahinna osutatavaid telefoniteenuseid. Alternatiivoperaatoritel Piirkonnas 2 oma võrk puudub ja kuna äriklientide jaoks on operaatorkoodi või operaatori eelvaliku abil helistamine ebamugav ja alternatiivoperaatorite üle-eestiline turujõud reeglina väga väike, puudub neil ka reaalne võimalus Elioniga piirkonnas 2 konkureerida. Sideamet ei ole Kavandis paraku Piirkonnas 1 ja Piirkonnas 2 toimivaid erinevaid konkurentsitingimusi arvesse võtnud ja nii ongi jõutud punktis (Äriklientidele osutatavate riigisiseste kõnede turg) järeldustele, et»alternatiivsete teenuseosutajate äriklientide riigisiseste kõnede hinnad on Elioni vastavate hindadega võrreldes üldjuhul konkurentsivõimelised ja lõppkasutajal on võimalik valida endale sobivamat hinda pakkuv teenuseosutaja". Nagu me aga ülalpool viitasime, ei suuda alternatiivsed teenuseosutajad (sh Elisa) Elioniga äriklienditurul konkureerida, kuna Elionil Piirkonnas 1 on oma suuremat turujõudu kasutades võimalik konkreetsele ärikliendile suunatud alla omahinna tehtud pakkumisega konkurentide hinnasurve blokeerida. Sideamet nõustub Elisa ja ViaTeli väidetega, et Elioni fikseeritud sidevõrguga täielikult paralleelset sidevõrku Eestis ei eksisteeri, kuid Sideamet ei nõustu nimetatud ettevõtjate väidetega, et Elioni sidevõrguga paralleelsed sidevõrgud eksisteerivad ainult Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Seoses kaabellevivõrke omavate sideettevõtjate Starmani ja STV sisenemisega kõneteenuse turule on lõppkasutajatel laienenud võimalus valida paralleelsete sidevõrkude vahendusel osutavate kõneteenuste vahel vähemalt linnas ja nende arv suureneb pidevalt. Hinnanguliselt on nimetatud ettevõtjate kaabellevivõrkude vahendusel võimalik teenust tarbida *- *% Eesti elanikkonnast. Elisa ja ViaTel on oma hinnangute andmisel jätnud välja ka võimaluse osutada teenuseid operaatorkoodi vahendusel. Elisa omab operaatorkoodi ja saab selle vahendusel kõneteenuseid osutada ka teiste sideettevõtjate sidevõrgu vahendusel, mis laiendab tema teenuse osutamise võimalusi oma sidevõrgust väljapoole. ViaTel operaatorkoodi ei oma, kuid tal on võimalik operaatorkood soovi korral Sideametilt saada, kui ta soovib selle vahendusel teenust osutada. Seega leiab Sideamet, et Elisa ja ViaTeli hinnang, nagu eksisteeriks konkurents äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turul ainult kolmes Eesti linnas, ei vasta tegelikkusele. Elioniga konkureerivad otsuses käsitletud turgudel 13 ettevõtjat, kelle teenuse osutamine ei piirdu ainult nimetatud kolme linnaga, vaid on tunduvalt laiaulatuslikum, seda nii oma sidevõrgu või renditud juurdepääsuvõrgu vahendusel kui ka operaatorkoodi vahendusel. Samuti tuleb hinnangu andmises konkurentsi toimimisele asjakohastel turgudel arvestada asjaolu, et konkurentsitingimusi käsitletavatel turgudel mõjutavad ka Sideameti kavandatavad kohustused kõneteenuste turgudega seotud turgudel (eelkõige toote- ja teenuseturgude soovituse turud 1, 2, 8, 9 ja 11) nimetatud asjaolu Elisa on ja ViaTel oma hinnangutes tähelepanuta jätnud.

7 Elisa ja ViaTeli arvamustes viidatud pakkumiste 1 puhul telliti sideettevõtjatelt sideteenuste komplekslahendused, mis sisaldasid nii fikseeritud kõneteenuseid kui ka mobiiltelefoniteenuseid. Elioni pakkumine oli tehtud koostöös AS-iga EMT ja teenuste osutamine oli jagatud kummagi ettevõtja vahel, mistõttu komplekslahenduse hinnast Elioni riigisisese kõne hinna tuletamine, nagu Elisa seda esitatud arvamuses on teinud, on meelevaldne. Lisaks ei tulenenud kõigist viidatud pakkumistest, milliseid teenuseid kumbki ettevõtja oleks osutama hakanud (nt kas EMT oleks hakanud osutama ainult mobiiltelefoniteenust või ka telefoniteenust). Sideamet märgib ka, et arvutustes toodud Elioni võrgusisese kõne kulud 0,307 krooni/minut on tegelikult madalamad, kuna võrgusisene kõne sisaldab ühe telefonijaama transmissiooni vähem kui võrreldavad 2 sidumisteenust. Samuti on Elioni keskmised minutitulud vastavalt turuanalüüsi punktidele ja nii era- kui ka äriklientide turgudel oluliselt kõrgemad kui eelviidatud kulud, mis tagab konkureerimise võimalused Konkurentsi toimimine Elion nõustub Sideameti järeldustega, et analüüsitud turgudel toimib konkurents ja seega pole nendel turgudel ühtegi märkimisväärse turujõuga ettevõtjat. Eeltoodud järelduse taustal ei pea Elion korrektseks otsuse kavandi punktis kokkuvõttes (lk 34) järgmise sõnastuse kasutamist Kirjeldatud asjaolud viitavad sellele, et eraklientidele fikseeritud asukohas riigisiseste kõnede osutamise turg areneb konkurentsi suunas ja samuti punktis kokkuvõttes (lk 38) sõnastuse kasutamist Kuid arvesse võttes Elioni näitajate langustrendi aastate lõikes ning asjaolu, et turule on sisenenud ja tegutsevad mitmed alternatiivsed teenuseosutajad, on Sideamet seisukohal, et asjakohane turg areneb efektiivse konkurentsi suunas. Eeltoodud lausetes tuleks samuti kasutada kavandi punktis 5 kasutatud sõnastust, et analüüsitud sideturgudel konkurents toimib ja muutub veelgi efektiivsemaks. Eelpool viidatud sõnastuste sisse jätmine kavandisse võib põhjustada asjatuid vaidlusi selle üle, kas Sideameti järeldused olid ühesed s.t kas tuvastati konkurentsi toimimine või üksnes see, et turg on arenemas efektiivse konkurentsi suunas ja seega anda isikutele võimalusi haldusakti vaidlustamiseks üksnes seetõttu, et haldusakt pole piisavalt selge ja üheselt mõistetav (HMS 55 lg 1). Sideamet korrigeeris otsuse eelnõu sõnastust ühese mõistetavuse huvides. Elisale jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik et turul, kus on läbi aastate esinenud suured konkurentsiprobleemid ja need jätkuvad ka käesoleval hetkel ning kus endise monopoli - Elioni näol on tegemist endiselt suurima turuosaga (üle 50 %-i) ettevõtjaga, kes nii Euroopa Komisjoni otsustuspraktika kui ka Euroopa Kohtu kohtupraktika, aga samuti konkurentsiseaduse 13 lõike 1 kohaselt omab juba eelduslikult turgu valitsevat seisundit-jõuab Sideamet lõppjäreldusele et turul ei esine märkimisväärset turujõudu" (Kavandi p. 5). Seega peame toimiva konkurentsi kaitse seisukohalt hädavajalikuks Elioni tunnistamist märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks 1 Elisa viidatud kaebused ( kiri nr AA0183 ( SA Tartu Ülikooli Kliinikum"); kiri nr AA0850 ( AS DGFDFS Transport ning AS IF Eesti Kindlustus")) on lahendatud Sideameti peadirektori käskkirjadega nr 1-4.6/03/21 ja nr 1-4.6/04/38, mille kohaselt rikkumisi ei leitud, mh ei leitud, et Elion oleks rakendanud omahinnast madalamat hinda.

8 äriklientidele osutatavate riigisiseste kõnede turul ja talle asjaomaste kohustuste kehtestamist, eelkõige EISS 54 lõike 2 punkt 2 kohaselt Elioni kohustamist hoiduma konkurentsi piiramisest ülemäära madalate hindadega ning EISS 54 lõike 2 punkti 3 kohaselt teatud lõppkasutajate (äriklientide) põhjendamatust eelistamisest. Norby jaoks ei ole kavandis kirjeldatud muudatused kõneteenuste turgudel võrreldes varasematega olnud sedavõrd olulised, et OTE seisundist tulenevad piirangud Elioni suhtes kaotada, mida kavandis toodud otsuse vastuvõtmine tähendaks. Lisaks puudub Norbyl juurdepääs kavandi koostamisel aluseks olnud andmetele ja võimalus neid kontrollida. Norby leiab, et kõneteenuste turgudel konkurentsi tekitamiseks peab Sideamet võtma tarvitusele meetmed, et Elion: 1) ei saaks rakendada alla-ja juurdehindlusi, mis on talle OTE seisundi tõttu hetkel keelatud; 2) ei saaks enda pakutud teenuseid ristsubsideerida (pakkuda nt andmeside ja/või digitaaltelevisiooni klientidele võrgusiseseid kõneteenuseid tasuta 3) ei saaks muul viisil kahjustada konkurentsi vertikaalselt integreeritud ettevõtjana, rakendades hinnadiskrimineerimist konkurentide ja enda allüksustele kõneteenuste osutamiseks vajalike sisendite müügil, seda kuni selleni välja, et väljapoole müüdavale teenuste hulgihinnad on kõrgemad võrgusiseste teenuste jaehindadest. Vastasel korral võib Norby hinnangul Elioni turujõud olla piisav, et konkurentsi kõneteenuste turgudel ülaltoodud viisidel kahjustada. Norby: Kavandist ei nähtunud, kas ja mil moel Sideamet on arvestanud, et positiivsed märgid kõneteenuste turul konkurentsi toimimise osas on põhjustatud just Elioni poolt OTE seisundis olemisest. Kas ei ole seetõttu põhjust arvata, et piirangute kaotamisel konkurentsiolukord halveneks? Sideamet märgib, et konkurentsitaseme kindlaks tegemiseks hinnati riigisiseste kõnede turgude (nii era- kui ka äriklientide turu) konkurentsiolukorda järgmiste kriteeriumite alusel: ettevõtjate turuosad; teenuseosutaja vahetamise võimalused; sisenemistõkked; riigisiseste kõnede hinnad ja hinnaanalüüs. Kriteeriumite hindamise kokkuvõte on toodud otsuse punktis 5, mille järgi ei leitud märkimisväärset turujõudu turul. Kuna märkimisväärset turujõudu turul ei leitud, siis ei saa määrata märkimisväärse turujõuga ettevõtjat ja rakendada ka kohustusi. Samuti ei nõustu Sideamet väitega, et turuanalüüsis ei ole hinnatud Elioni OTE seisundist tulenevaid aspekte, kuna turuanalüüsi osas on hinnatud hulgiturgude (sh kõne algatamise turu) kohustuste mõju jaeturgude konkurentsi toimimiseks ja samuti operaatorkoodi ja operaatori eelvaliku teenuse mõju jaeturgude konkurentsi toimimisele. Need hulgiturgude kohustused loovad võrdsed võimalused kõigile teenuseosutajatele jaeturgudel konkureerimiseks. 5. MUUD SEISUKOHAD

9 5.1. Kohustuste vajalikkus ViaTel: peab toimiva konkurentsi kaitse seisukohalt hädavajalikuks Elioni tunnistamist märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks äriklientidele osutatavate riigisiseste kõnede turul ja talle asjaomaste kohustuste kehtestamist, eelkõige EISS 54 lõike 2 punkt 2 kohaselt Elioni kohustamist hoiduma konkurentsi piiramisest ülemäära madalate hindadega ning EISS 54 lõike 2 punkti 3 kohaselt teatud lõppkasutajate (äriklientide) põhjendamatust eelistamisest. Norby: E1SS 45 lg 5 sätestab, et kui ettevõtjal on märkimisväärne turujõud ühel sideteenuse turul, siis võib ta tunnistada märkimisväärset turujõudu omavaks ka vastava turuga lähedalt seotud teisel sideteenuse turul, kui nende kahe turu vahel on selline seos, et märkimisväärne turujõud ühel turul suurendab turujõudu teisel turul, mille tulemusena teisel turul konkurents ei toimi. Norby osundab, et Elioni näol on tegemist vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga, kelle osas on Sideamet teinud otsuse kavandid ta MTE-ks tunnistamise kohta kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turgudel, telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul, lairiba juurdepääsu turul, vaskpaarile ja alamvaskpaarile lairiba- ja häälkõneteenuste turul, telefonivõrgu sidumisteenuste turgudel. Lisaks on ilmne, et Elionil on valitsev seisund püsiliiniteenuste turul. Norby leiab, et arvestades erinevaid tehnoloogiaid, mida kõneteenuste osutamiseks tänapäeval kasutatakse, annab Elionile MTE-ks olemine ülal nimetatud turgudel paratamatult konkurentsi kahjustavaid eeliseid kõneteenuste turgudel tegutsemiseks. Sideametil tuleks kaaluda E1SS 45 lg 5 kohaldamist. Sideameti poolt läbiviidud turuanalüüsist vertikaalselt ülespoole seotud turgudel 2 nähtub, et Elionil on vertikaalselt ülespoole seotud sidumisteenuste turgudel ning juurdepääsuteenuse jaeturul märkimisväärne turujõud, mille ülekandmise võimalus käesoleva otsusega piiritletud turgudele ei ole ilma sidumisteenuste turgudel kehtestatavate kohustusteta välistatud. Sideamet on seisukohal, et sidumisteenuste turgudel kehtestatavad kohustused, samuti ülespoole seotud juurdepääsuturgudel kehtestatavad kohustused, tõkestavad vertikaalse turujõu ülekandmise piiritletud turgudele. Kuigi riigisiseste kõnede osutamiseks vajalike sisendite saamiseks võib olla oluliseks sisenemistõkkeks vertikaalne integratsioon, vähendavad seda kulupõhiste hindadega teise operaatori sidevõrgu baasil teenuse osutamise võimaluse olemasolu nt operaatorkoodi või operaatori eelvaliku vahendusel. Seega on piiritletud turgude teenuste osadele juurdepääsu regulatsiooni kaudu vähendatud vertikaalselt integreeritud ettevõtja turujõu edasikandmise võimalust. Vertikaalne integratsioon ei ole oluliseks sisenemistõkkeks uutele piiritletud turgudele sisenejatel, kuna juurdepääs piiritletud turgude teenuste osadele on lihtsam tänu regulatsioonile ja seeläbi on vähendatud vertikaalselt integreeritud sideettevõtja turujõu edasikandmise võimalust (vt ka punkt ). Kulupõhiste hindadega teise operaatori sidevõrgu baasil teenuse osutamise korral, nt operaatorkoodi või operaatori eelvaliku vahendusel, on vertikaalne integratsioon ebaoluline sisenemistõke riigisiseste kõnede turgudele sisenemiseks. 2 Sideameti Telefonivõrgus osutatavate sidumisteenuste turgudel (turud 8-10) märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõu punkt 5.

10 Lisaks osundatakse Euroopa Komisjoni turuanalüüsi ja märkimisväärse turujõu hindamise suuniste punktis 84, mis käsitleb ettevõtja suutlikkust kanda edasi oma turujõudu vertikaalselt ülespoole seotud hulgiturult või juurdepääsuturult allapoole seotud jaeteenuste turule, et üksnes sel juhul, kui ülespoole seotud turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjale ex ante kohustuste kehtestamine osutub ebapiisavaks jaeturul efektiivse konkurentsi tagamiseks, peaks reguleeriv asutus kaaluma raamdirektiivi artikli 14(3) (mis vastab ESS 45 lõikele 5) kohaldamist. Kuivõrd Sideamet leiab, nagu eespool põhjendatud, et hulgituru kohustuste ning juurdepääsu jaeturgude kohustustega selline turujõu edasikandmise võimalus tõkestatakse, ei pea Sideamet põhjendatuks ESS 45 lõike 5 kohaldamist Operaatori valiku võimaluse arvestamine turuanalüüsis Telefant: TKSi alusel lõppkasutajal olnud OVK võimalus ei ole asjakohane vahend turgude hindamiseks ESSi alusel ja vaidleb rangelt vastu kõigi Otsuse kavandi järeldustele, mis on saadud oma jõu kaotanud nõuet kasutades. Nagu Sideamet käesoleva dokumendi punktis 3 viitas, tuleb turu konkurentsiolukorra hindamisel lähtuda reaalsest turusituatsioonist, ning täna on Eestis on kuus teenuseosutajat, kes operaatorkoodi vahendusel lõppkasutajatele kõneteenuseid osutavad. Operaatorkoodi ja operaatori eelvaliku kättesaadavus võib olla tagatud nii lepingutega kui turu konkurentsiolukorrast tingitud survega, nagu see täna on, ning Sideamet ei jaga Telefanti arusaama, et operaatori valikut võib käsitleda reaalselt toimiva võimalusena üksnes siis, kui selle osutamine on tagatud riikliku sunniga. Samuti on Sideamet otsuses käsitlenud kõiki olemasolevaid võimalusi siseriiklike kõnede osutamiseks, sh hinnatud turu konkurentsiolukorda nii sellest aspektist, kui turul on operaatorkoodi valiku võimalus tagatud, kui ka juhul, kui see tagatud ei ole. Lisaks leiab Sideamet, et telekommunikatsiooniseaduse sätetele viitamine on põhjendatud sedavõrd, kuivõrd turu tänane konkurentsiolukord on varasema (telekommunikatsiooniseadusest tulenenud) regulatsiooni tagajärg. Kuivõrd raamdirektiivi artikkel 16 kohustab riigi reguleerivat asutust hindama muu hulgas seda, kas varasema regulatsiooni alusel olulise turujõuga ettevõtja suhtes kehtinud kohustused tuleks säilitada, muuta või lõpetada, on telekommunikatsiooniseaduse käsitlemine asjakohane ka ESS 192 kontekstis (ESS 192 alusel kehtivate olulise turujõuga ettevõtja kohustuste kehtivuse eelduseks on ülevõtmine siseriiklikku õigusesse, mida tehti telekommunikatsiooniseadusega). Samas nõustume, et telekommunikatsiooniseaduse regulatsiooni käsitlemine sedavõrd suures mahus nagu otsuse kavandis oli, ei ole vajalik, mistõttu on varasema regulatsiooni käsitluse detailsuse astet otsuses vähendatud Järelduste sõnastamine Konkurentsiamet: Siiski teeme ettepaneku üle vaadata otsuse kavandi p 5 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine" sõnastused (...ühelgi turuosalisel ei ole eraklientidele ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas osutatavate riigisiseste kõnede turgudel märkimisväärset turujõudu...",...turul ei esine märkimisväärset turujõudu..."), kuna selline sõnastus ei kajasta reaalset olukorda ning võib edaspidi, kui see vajalikuks osutub, muutuda

11 takistuseks operaatorite suhtes meetmete võtmiseks, seda nii E1SS kui konkurentsiseaduse alusel. Selline sõnastus läheb ka vastuollu otsuse kavandi osaga Turuosad". [ ] Elioni turujõule on viidatud ka osas Järeldus". E1SS 45 lg 1 kohaselt määratakse määrava turujõuga ettevõtjad kahe tingimuse üheaegsel esinemisel: - ettevõtja vastab E1SS 45 lg 2 sätestatud tingimustele; vastaval sideteenuse turul ei toimi konkurents. Otsuse kavandis on jõutud järeldusele, et vastavatel sideteenuste turgudel toimib konkurents. Seetõttu teeme ettepaneku otsuses lisaks juba esitatud argumentidele konstateerida, et sisuliselt on vaadeldud turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtjad olemas, kuid lähtudes E1SS 44 lg 7 ja 45 lg 3 (nimetatud ettevõtjatele kohustuste määramist peetakse ebaotstarbekaks) jäetakse määrava turujõuga ettevõtjad käesoleval juhul määramata. Sideamet leiab sarnaselt Konkurentsiametiga, et kui turujõudu puudutavate kriteeriumite hindamisel ESS 44 järgses turuanalüüsis on leitud, et sideteenuse turul konkurents toimib, siis ei saa ESS 45 lg 1 järgi märkimisväärse turujõuga ettevõtjat turul määrata. Sideameti hinnangul on seotud turgudel kavandatavad kohustused piisavad, et ära hoida konkurentsiprobleeme asjakohastel turgudel. Sideamet leiab, et on mõistlik, enne kui rakendada kohustusi kõneteenuste jaeturgudel, ära oodata seotud turgudel (eelkõige soovituse turud 1, 2, 8, 9 ja 11) rakendatavate kohustuste mõju, kuna nimetatud turgude analüüsis välja toodud hinnangute kohaselt peaksid sellised kohustused muutma konkurentsi kõneteenuse turgudel efektiivsemaks ning ära hoidma seal konkurentsiprobleemide tekkimise. Kavandis esitatud sõnastus, millele viitab Konkurentsiamet, ei piira edaspidi, kui see vajalikuks osutub, operaatorite suhtes meetmete rakendamist, seda nii ESS kui konkurentsiseaduse alusel. Kui nimetatud seotud turgudel rakendatavad kohustused ei ole soovitud mõjuga ning konkurentsitingimused kõneteenuse turgudel halvenevad, viib Sideamet vastavalt elektroonilise side seadusele viivitamatult läbi uue turuanalüüsi, vajadusel määrab turul märkimisväärse turujõuga ettevõtja ning rakendab talle asjakohased kohustused. Samuti ei piira nimetatud hinnang Konkurentsiametil määrata turgu valitsevat ettevõtjat konkurentsiseaduse alusel, kui see on põhjendatud ja vajalik.

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat Konkurentsiametis registreeritud 24.01.14 nr 8.3-12/14-006-001 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse

Rohkem

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf VÄLJAVÕTE Ärisaladused välja jäetud Lisa 1 Telefonivõrgus osutatavate sidumisteenuste turgudel (turud 8-10) märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõule Telefonivõrgus osutatavate

Rohkem

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti 12.12.2014 otsuse nr 22-6/14-513 LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,

Rohkem

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule–

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule– ÄRISALADUS VÄLJAJÄETUD Konkurentsiameti 07septembri 2009. aasta otsuse Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine Lisa

Rohkem

M11_otsuse kavand_VV konf-ta_101106

M11_otsuse kavand_VV konf-ta_101106 VÄLJAVÕTE ASi Eesti Raudtee, OÜ Eleks Telefon, Elion Ettevõtted ASi, Elisa Andmesideteenused ASi, Norby Telecom ASi, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse, Televõrgud ASi, ASi Telset, OÜ T-Telefon ja

Rohkem

2

2 Konkurentsiametis registreeritud 06.03.2013 nr 8.3-12/12-0224-035 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Lairiba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Konkurentsiameti 16.08.2012 otsuse eelnõu AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja ProGroup Holding OÜ tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks konkreetses

Rohkem

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 04. o4. 2005 nr L-16 Äriklientidest lõpptarbijatele telefoniteenuse osutamise kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Konkurentsiolukorra

Rohkem

2

2 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud...*) Tehnilise Järelevalve Ameti 16.06.2017 kindlaksmääratud asukohas masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenuse märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G.991.2 määratletud tehnoloogia baasil osutatav teenus, mis võimaldab kas asümmeetrilist (eri

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Konkurentsiamet Märt Ots

Konkurentsiamet Märt Ots Konkurentsiamet Märt Ots 21.10.2015 Vaba konkurents Vaba konkurents on majanduse edasiviivaks jõuks ning tagab tarbijate heaolu. Vaba konkurentsi piiravad tegurid turgu valitsev seisund ehk monopol liigne

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast L 321/36 ET Euroopa Liidu Teataja 17.12.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Kauplemise hea tava Hea kauplemise tava Üks väljapääs on see, et Eestis tuleb vastu võtta

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem