Microsoft Word - KSH_programm.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - KSH_programm.doc"

Väljavõte

1 Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja: OÜ Adepte Ekspert reg nr Jaama 1a, Tallinn tel e-post Tallinn 2011

2 Sisukord Sisukord... 2 Üldosa Keskkonnamõju hindamise ulatus ja seos planeerimisdokumentidega Kavandatava tegevus ja selle alternatiivid Teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju nimetamine ja selgitus Isikud ja asutused, keda teemaplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi teemaplaneeringu vastu KSH ja selle tulemuste avalikustamise ajakava Programmi koostanud eksperdi ja teemaplaneeringu koostaja andmed Huvitatud isikute ja asutuste esitatud ettepanekud Lisad Lisa 1 Teemaplaneeringu ja KSH algatamise korraldus Aseri Vallavolikogu 31. augusti a otsus nr 187 Lisa 2 KSH algatamise otsuse avalikustamise teated Ametlikud Teadaanded Põhjarannik Lisa 3 KSH programmile seisukohtade ja ettepanekute küsimine OÜ Adepte Eksperdi kiri nr V09/49 Lisa 4 - KSH programmi avalikustamise teadete ja kirjade koopiad Põhjarannik Ametlikud Teadaanded Aseri valla veebileht Adepte Ekspert veebileht K-Projekt veebileht Teavituskirjad huvitatud isikutele Lisa 5 - KSH programmi kohta laekunud täiendusettepanekud ja vastuskirjad Sotsiaalministeerium (e-kiri) Kultuuriministeerium nr 7.17/152 Vastuskiri nr V10/46 Keskkonnaministeerium nr /09/ Vastuskiri nr V10/47 Terviseameti Ida talitus nr 9.3-4/48-1 Kaitseministeerium nr /5525 Vastuskiri nr V 11/01 Politsei- ja Piirivalveamet nr /63249 Lisa 6 - KSH programmi avaliku arutelu protokoll koos osalejate nimekirjaga 2

3 Üldosa Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil algatati Aseri Vallavolikogu 31. augusti a otsusega nr 187, tuginedes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 6 lg 2 p 3, 33 lg 1 p 2, 35 lg 1 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu 13 p 2. Alljärgnev keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on koostatud vastavalt 22. veebruaril aastal vastu võetud KeHJS 36 ja avalikustamine toimub vastavalt 37. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koostatakse vastavalt eelnimetatud seaduse 40 lõigetele 2-4 ja avalikustamine toimub sama seaduse 37 ja 41 kohaselt. 1. Keskkonnamõju hindamise ulatus ja seos planeerimisdokumentidega Planeeritav maa-ala asub Ida-Virumaal Aseri vallas Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil. Planeeringuala pindala on ca 4,6 km 2. Planeeringuala piirneb põhjast Tallinn-Narva maanteega, idast Lüganuse valla piiriga, lõunast AS Eesti Gaasi gaasitorustiku trassiga (Kohtla-Järve-Tallinn D kategooria jaotustorustik) ja läänest Kõrkküla-Erra tee (nr T13132-I) ning Raja 2 maaüksuse piiriga (kat nr 15401:002:0632). Joonis 1. Planeeringuala paiknemine. Joonise alus: Maa-ameti kaardirakendus X-GIS. 3

4 Planeeringualasse jäävad kinnistud on valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbega ning Aseri valla üldplaneeringuga määratud põllumajanduslikku kasutusse. Planeeritavale alale jääb asustusüksustest Kestla küla. Planeeringualaga piirnev Tallinn-Narva maanteelõik on Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused määratletud ilusa vaatega teelõiguks. Planeeringualaga piirneb läänest Aseri maastikukaitseala, mis ühtlasi on ka Natura 2000 loodusala. Kaitsealal asub mitmete kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. Kultuurimälestiste Riikliku Registri andmetel asub planeeringualal arheoloogiamälestis (reg nr 8945) I aastatuhande lõpust II aastatuhande algusest pärinev kivikalme. KSH aruandes käsitletakse teemaplaneeringu suhteid Ida-Viru maakonnaplaneeringuga, maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, Aseri valla üldplaneeringu ja arengukavaga ning teiste asjakohaste ülemuslike planeerimisdokumentide ja õigusaktidega. Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel käsitletakse võimaliku mõjualana otsest teemaplaneeringuala (Joonis 1) ning selle lähipiirkonda. Täpsem mõju ulatus selgitatakse KSH aruande koostamiseks vajalike välitööde ja analüüside käigus. 2. Kavandatava tegevus ja selle alternatiivid Teemaplaneeringu eesmärgiks on Ida-Virumaal Aseri vallas Kõrkküla ja Kestla küla territooriumile elektrienergiat tootva tuulikupargi ja selle jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamine. Soovitakse püstitada kaasaegsel tehnoloogial põhinev tuulikupark, mis ei tekitaks ülemääraseid negatiivseid keskkonnamõjusid sotsiaal-majanduslikule ning looduskeskkonnale. Arendaja visiooni kohaselt rajatakse alale seitse 2,5 MW tuulegeneraatorit koguvõimsusega 17,5 MW (joonis 2). Teemaplaneeringu koostamisel ning keskkonnamõju strateegilisel hindamisel vaadeldakse millised on erinevad võimalused teemaplaneeringus kavandatud eesmärkide saavutamiseks ja hinnatakse nende elluviimisega kaasnevat mõju. Alternatiividena võidakse käsitleda nii tegevuse asukohast, mahust, ajastamisest kui ka tehnilistest lahendustest lähtuvaid lahendusi. Ühtlasi antakse hinnang tõenäoliselt mõjutatava keskkonna arengule juhul, kui planeeringu alusel kavandatud tegevusi ei viida ellu (0-alternatiiv). KSH protsessis alternatiivide esitamise eesmärk on leida parim võimalik tegevuslahendus. Alternatiivide esitamisega püütakse prognoosida teemaplaneeringus kavandatud tegevuste rakendumise või mitterakendumisega kaasnevaid muudatusi ning kõiki tingimusi arvesse võttes leida nii loodus- kui ka majanduskeskkonna suhtes parim võimalik lahendus. 4

5 Joonis 2. Arendaja poolt soovitud esialgne tuulegeneraatorite paigutuslahendus. Joonise alus: Maaameti kaardirakendus X-GIS. 3. Teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju nimetamine ja selgitus KSH eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi teemaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning edendada säästvat arengut. KSH eesmärgiks on ka esitada teemaplaneeringu koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis leevendaks ja ennetaks planeeringust tulenevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid. KSH aruandes analüüsitakse eeldatavalt mõjutatavat looduskeskkonda (taimestik, loomastik, mullastik, veerežiim, maastik), sotsiaal-majanduslikku keskkonda (sotsiaalmajanduslikud tegurid, sh eraomandi ja avaliku ruumi suhted, turvalisus, heaolu) ja tehiskeskkonda (hooned, rajatised, teed) ja plaanitava tegevuse (mida kavatsetakse rajada) kirjeldust ning reaalsete alternatiivide võrdlust ja tõenäolist arengut, kui strateegilist planeerimisdokumenti ellu ei viida. Käsitletakse ka infot võimalike mõjupiirkonda jäävate kaitsealade, kultuuriväärtuste ning ajaloolise maakasutuse kohta. KSH käsitletakse teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevat eeldatavalt otsest ja kaudset mõju looduskeskkonnale, kultuuripärandile, inimese tervisele ja sotsiaalsetele vajadustele. 5

6 Eeldatavad mõjud keskkonnale, mida KSH käigus hinnatakse on järgmised: 1. Mõju taimekooslustele ja rohevõrgustikule. 2. Mõju loomastikule (sh linnustik ja nahkhiired). 3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele (sh Natura 2000 loodusala). Arvestatakse, et planeeringualaga külgneb Aseri maastikukaitseala, mis ühtlasi on Natura 2000 loodusala. Natura 2000 alale mõju hindamisel lähtutakse juhendmaterjalist Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis. Peterson, K. Säästva Eesti Instituut Mõju veestikule (sh maaparandussüsteemile). Hindamisel arvestatakse, et planeeringuala asub maaparandusalal ning ala läbib Sõreda oja. 5. Planeeritava maakasutuse ning ehitistega kaasnev mõju maastikuilmele (sh visuaalne mõju). Arvesse võetakse, et planeeringuala külgneb Tallinn-Narva maantee ilusa vaatega teelõiguga ning Aseri maastikukaitsealaga. KSH raames koostatakse tuulikupargi visualiseeringud olulistest vaatepunktidest. 6. Tuulikupargi töötamisest tingitud müra (sh madalsageduslik heli), vibratsioon ja varjutus. Müra hindamisel lähtutakse sotsiaalministri 04. septembri 2002.a. määrusest nr. 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Nii müra kui varjutuse modelleerimine teostatakse spetsiaaltarkvaraga WindPRO ning KSH aruandes esitatakse nii müra kui varjutuse kaardid. 7. Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale (sh inimese tervisele, sotsiaalsele keskkonnale, varale, sh kinnisvarahindadele). 8. Mõju senisele maakasutusele. 9. Mõju ressursikasutusele (sh maardlatele). Arvestatakse, et ala paikneb üleriigilise tähtsusega fosforiidimaardlal ning planeeringuala kirdeosas asub Kõrtsi kruusakarjäär. 10. Mõju kultuuripärandile (sh planeeringualal paiknevale kalmele). 11. Mõju tehiskeskkonnale (infrastruktuur, lähiümbruse hoonestus, mobiilside, TV ja raadio levi). Mõju hinnatakse riigikaitselisele objektile (õhuseireradarile). 12. Mõjude kumuleerumine ja koosmõju. Arvestatakse piirkonda, sh naabervaldadesse, kavandatavate tuulikuparkidega. Teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. 4. Isikud ja asutused, keda teemaplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi teemaplaneeringu vastu Isikud ja asutused, keda teemaplaneeringuga kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi teemaplaneeringu vastu, on KSH programmi koostamise ajal määratletud järgnevalt tabelis 1. 6

7 Tabel 1. Huvitatud isikud Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitamise viis Aseri valla elanikud ja ettevõtted Planeeringuala ja naaberkinnistute omanikud Aseri Vallavolikogu ja Vallavalitsus Keskkonnaameti Viru regioon Keskkonnaministeerium; Sotsiaalministeerium; Kultuuriministeerium; Kaitseministeerium; Siseministeerium; Ida-Viru maavalitsus; Keskkonnainspektsiooni Ida regioon; Terviseameti Ida talitus; Ida Regionaalne Maanteeamet; Põllumajandusameti Ida-Viru keskus; Lennuamet; Politsei- ja Piirivalveamet; Eesti Energia AS (Jaotusvõrk OÜ ja Põhivõrk OÜ) Valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikeühendused OÜ Alikonte K-Projekt AS On huvitatud kõrge kvaliteediga elukeskkonnast ning loodusväärtuste säilimisest. On huvitatud maa väärtuslikust kasutamisest ja kõrge kvaliteediga elukeskkonnast. Planeeringu ja KSH algataja. KSH ja planeeringu koostamise korraldajad. KSH järelevalvaja ja Aseri maastikukaitseala valitseja Avalike huvide kaitse. Organisatsioonide ja/või kodanikeühenduste arvamuste arvestamine Huvi arendada antud ala. Planeeringu koostaja. Teavitatakse ajalehes Põhjarannik, Ametlikes Teadaannetes ja Aseri valla veebilehel. Planeeringuala kinnistuomanikke teavitatakse tähtkirjaga, naaberkinnistute omanikke jt lähipiirkonna elanikke teavitatakse valla veebilehel, ajalehes ja teadetetahvlitel. On protsessiga kursis. Teavitatakse elektroonilisel. Teavitatakse elektrooniliselt. Elektroonselt teavitatakse Eesti Keskkonnaühenduste Koda On protsessiga kursis. 7

8 KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutavate ja/või huvitatud isikute ja asutuste nimekiri täieneda. Eeldatavalt asjast huvitatud asutustele ja isikutele teatati tabelis 1 kirjeldatud viisil KSH programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu toimumisest. KSH programm oli väljapanekul koos teemaplaneeringu eskiisiga KSH programmiga sai tutvuda OÜ Adepte Ekspert kontoris (Jaama 1a-IV korrus, Tallinn), Aseri Vallavalitsuses (Kesktänav 5, Aseri) ja veebilehtedel ja Programmi ja teemaplaneeringu eskiisi kohta sai küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid esitada kirjalikult kuni Aseri Vallavalitsusele posti teel aadressile Kesktänav 5, Aseri, või e- maili teel aadressile info@aserivv.ee ning OÜ Adeptele Eksperdi postiaadressile Jaama 1a, Tallinn, või piret@adepte.ee ning planeeringu koostajale. Avalikustamise perioodil laekus täiendusettepanek Kaitseministeeriumilt, mille alusel täiendati KSH programmi. Programmi avalik arutelu toimus kell 15:00 Aseri vallamajas. Arutelu protokoll koos osalejate nimekirjaga on lisatud Lisasse KSH ja selle tulemuste avalikustamise ajakava Tabel 2. KSH ajakava Keskkonnamõju strateegilise hindamise etapp KSH algatamine 31. augusti 2009 Aeg KSH programmi koostamine ja programmi sisu osas seisukohtade küsimine KSH programmi avalik väljapanek; eelnevalt teavitatakse sellest huvitatud isikuid vastavalt õigusaktidele detsember KSH programmi avalik arutelu kell 15:00 KSH programmi täiendamine avalikustamise käigus tehtud ettepanekute alusel ja programmi esitamine järelevalvajale heakskiitmiseks jaanuar 2011 KSH läbiviimine ja aruande koostamine jaanuar - veebruar 2011 KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu; eelnevalt teavitatakse sellest huvitatud isikuid vastavalt õigusaktidele KSH aruande täiendamine avalikustamise käigus tehtud ettepanekute alusel ja aruande esitamine järelevalvajale heakskiitmiseks märts 2011 märts-aprill 2011 Programmi koostamise hetkel ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi ajalist kulgemist võimalik täpsemalt paika panna, mistõttu on esitatud ajakava esialgselt eeldatav. Teemaplaneeringu koostamisel võetakse arvesse KSH tulemusi ja KSH käigus kinnitatud seiremeetmeid ning asutuste ja isikute esitatud arvamusi parimal võimalikul moel. 8

9 Teemaplaneeringu kehtestamise korral teatatakse KeHJS 35 lõikes 4 ja 36 lõike 2 punktis 3 nimetatud asutustele ja isikutele ning keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale 14 päeva jooksul kehtestamise otsuse tegemisest. 6. Programmi koostanud eksperdi ja teemaplaneeringu koostaja andmed Keskkonnamõju strateegilise hindamise viib läbi OÜ Adepte Ekspert (reg nr: ; postiaadress: Jaama 1a, Tallinn, 11615;, tel ). KSH programm on koostatud keskkonnaspetsialist Piret Toonpere (tel , e-post piret@adepte.ee) poolt koostöös teemaplaneeringu arendaja ja koostajaga. KSH läbiviimise käigus kaasatakse KSH protsessi vastavalt vajadusele täiendavaid eksperte. KSH töögrupi esialgne koosseis on järgmine: Piret Toonpere KSH juhtekspert; töö administreerimine, tuulikute müra ja varjutuse modelleerimine ning visualiseeringute koostamine; sotsiaalmajanduslikud mõjud; Rein Ratas keskkonnaekspert (KMH tegevuslitsents KMH0066); mõjud looduskeskkonnale ja mõjude kumuleerumine; Kertu-Kirit Sild keskkonnaspetsialist; ülemuslike strateegiliste planeerimisdokumentide analüüs, foonikirjelduse koostamine. KSH juhtekspert Piret Toonpere omab sellekohast õigust vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 34 lg 3, sest: on omandanud riiklikult tunnustatud kõrghariduse (loodusteaduste bakalaureus 2007 Tartu Ülikoolis; tehnikateaduste magister 2010 Tallinna Tehnikaülikoolis); omab keskkonnamõju strateegilise hindamise alast kogemust alates aastast 2007 (osaletud KSH-de nimekiri õpingute käigus on läbinud keskkonnamõju strateegilist hindamist käsitlevad ainekursused (Tartu Ülikoolis Keskkonna- ja sotsiaalse mõju hindamine - 2 AP, hinne A; Tallinna Tehnikaülikoolis Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit - 3 AP, hinne 5) ning täienduskoolituse käigus läbinud planeerimisalase Eesti Maaülikoolis kursuse Valla/linna ruumiline planeerimine (2AP, hinne A) ning Koolituskeskuses Punane Puu lühikoolituse Planeeringud ja keskkonnamõju strateegilised hindamised: Kuidas integreerida KSH tulemused planeeringu lahendusse (4 ak.tundi); tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte. Kontakt: Piret Toonpere, tel , e-post piret@adepte.ee Teemaplaneeringu koostaja on K-Projekt AS (Ahtri 6a, Tallinn 10151; kontaktisik: Tarmo Siimsaare, tel , e-post tarmo.siimsaare@kprojekt.ee). Kavandatud tegevuse arendaja on OÜ Alikonte (Jaama 1a, Tallinn, 11615). Teemaplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Aseri Vallavalitsus (Kesktänav 5, 43401, Aseri; tel: , e-post: info@aserivv.ee). 9

10 Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Aseri Vallavolikogu (Kesktänav 5, 43401, Aseri). KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, Jõhvi; tel: , e- post: 7. Huvitatud isikute ja asutuste esitatud ettepanekud Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel peab programmi sisu osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaametilt või kohaliku omavalitsuse organilt. Käesoleva KSH programmi koostamise käigus küsitakse seisukohti Keskkonnaministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaameti Viru regioonilt ja Aseri Vallavalitsuselt. Tabel 3. Laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine Seisukoht/ettepanek/märkus/küsimus Vastus / põhjendus Keskkonnaministeerium nr /09/ Arvestamine 1. KSH käigus tuleb koostada tuulepargi müra kaart ning vibratsiooni hindamisel arvestada asjakohaste normidega. 2. Ühtlasi märgime, et tuulepargi planeeritav asukoht kattub keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel üleriigilise tähtsusega Aseri fosforiidimaardla passiivse tarbevaruga ja kohaliku tähtsusega Kõrtsi kruusamaardla aktiivse tarbevaruga. KSH läbiviimisel tuleb sellega arvestada. 3. Planeeringu rakendamine halvendaks olemasolevat olukorda Kõrtsi kruusamaardla lääneosas, kuna Kõrtsi kruusamaardlal on antud maavara kaevandamise luba IVIM-005, millega määratud mäeeraldis kattub osaliselt planeeringualaga. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku planeeringualast välja jätta Kõrtsi kruusamaardla. 1. KSH käigus koostatakse mürataseme modelleering koos mürakaardiga. Täiendati programmi ptk 3 loetelu punkti Asjaoluga arvestatakse. Teema on käsitletud programmi ptk 3 loetelu punktis Planeeringuala on määratud vastavalt Aseri Vallavalitsuse sellekohasele korraldusele. Siiski arvestatakse KSH koostamisel Teiepoolse märkusega ning käsitletakse kruusamaardlaga seonduvat. 1. Jah 2. Jah 3. Osaliselt Kultuuriministeerium nr 7.17/152 10

11 1. Planeeringualale jäävas Kestla külas paikneb riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Kivikalme, I a-tuh lõpp II a-tuh algus (mälestise registri nr 8945). Seega tuleb keskkonnamõju strateegilisel hindamisel määratleda, millist mõju avaldavad planeeritavad tegevused nimetatud mälestisele. 2. Oluline on, et Aseri vallas Kõrkküla ja Kestla küla territooriumile elektrienergiat tootva tuulikupargi ja selle jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamisel arvestataks Muinsuskaitseseaduse 41 tulenevate kitsendustega. 3. Muinsuskaitseamet juhib tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: - erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused ja nende väärtus - võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad - olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud alad. Väärtuskriteeriumiteks võivad olla nii tüüpilisus kui ebatüüpilisus. - ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, tähised jne) ja nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine - maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride määratlemine - väärtuslike maastike piiride täpsustamine. Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise piisavust ja vajadusel teha strateegilise keskkonnamõju hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid. Kaitseministeerium nr /5525 Lisada programmi mõju hindamine riigikaitselisele objektile Vastavalt Teie märkusele lisati KSH programmi ptk 3 loetelusse punkt 10 mõju kultuuripärandile, mille all käsitletakse nii võimalikku mõju alal paiknevale arheoloogiamälestisele kui ka teisi Teie poolt nimetatud võimalikke mõjusid kultuurikeskkonnale ning mälestistele. Lisatud KSH programmi ptk 3 loetelusse punkti Jah Jah 11

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING VALGA VALLA ÜLDPLANEERING Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Versiooni kuupäev 26.11.2018 Valgas 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. PLANEERINGUALA ASUKOHT,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word - TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE_eelhinnang_Alkranel O\334.doc)

(Microsoft Word - TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE_eelhinnang_Alkranel O\334.doc) TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE-LUUNJA KM 0,000-11,352 EHITUSPROJEKT Keskkonnamõju eelhinnang Tellija: Toner-Projekt OÜ Täitja: Alkranel OÜ Projektijuht: Alar Noorvee (litsents nr: KMH0098) Tartu 2012 SISUKORD

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Tellija Keskkonnaministeerium

Tellija Keskkonnaministeerium Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Elpec AS Töö nr 8023 ESTLINK II MAISMAAKAABLI TRASSI KESKKON- NAMÕJU HINDAMINE Vastutav täitja: Karl Kupits SISUKORD 1 Kokkuvõte...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

SISSEJUHATUS

SISSEJUHATUS 0 Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering Olemasoleva olukorra analüüs ja planeeringu protsess Planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - muhu yp ja ak ksh aruanne

Microsoft Word - muhu yp ja ak ksh aruanne 1 Muhu valla arengukava ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Pärnu mnt 30, Tallinn Töö nr 782/06 Tartu - Muhu 2006/2007 Käesolev dokument on põhimahus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel)

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel) Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (10.05.2016. a) Töö tellija: Vändra Vallavalitsus Töö koostaja:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Pa?rnu YP KSH

Microsoft Word - Pa?rnu YP KSH This image cannot currently be displayed. Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne 1 Pärnu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF Maanteeamet Pärnu mnt 463 a 10916 Tallinn Koopia: Keskkonnaministeerium Narva mnt 7 a 15172 Tallinn Tartus, 01. septembril 2005.a. KOMMENTAARID Saaremaa püsiühenduse esialgse keskkonnamõju hindamise aruandele

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Versioon 15/08/2016/// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH

Versioon 15/08/2016/// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH /// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH juhtekspert Ann Ideon Üldplaneeringu projektijuht Avinurme üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word otsus

Microsoft Word otsus Kohus Kohtunik Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Halduskohus Janek Laidvee 25.11.2016, Tallinn Haldusasja number Haldusasi MTÜ Hiiu Tuul kaebus Hiiu maavanema 20.06.2016

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Planeerimisseaduse muutmise eelnõu

Planeerimisseaduse muutmise eelnõu Regionaalplaneerimine Põhjused, miks on vaja planeerida on järgmised: vajalikud ressursid on piiratud; erinevate inimeste ja huvigruppide huvid on erinevad; inimeste soovid on suuremad, kui võimalused

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Alguspunkti ligikaudsed koordinaadid (L-Est 97) X Y 6

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Alguspunkti ligikaudsed koordinaadid (L-Est 97) X Y 6 Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-160 Alguspunkti ligikaudsed koordinaadid (L-Est 97) X 6429437 Y 664425 Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 0 19,233 asuva

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

KVKP_REP_ettepanekute_koond

KVKP_REP_ettepanekute_koond EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL ärakiri 1 2 3 4 5 6 1 Maa-amet 18.09.2018 nr 6-3/18/12646-3 2 Päästeamet 25.09.2018 nr 1.2-1/15029-2 Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_ Tellija Estwind Energy OÜ Dokumendi tüüp KSH eelhinnang Kuupäev Jaanuar 2011 Lepingu nr 2010_0198 MUHU VALLAS VÕIKÜLA KÜLAS METSA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU EELHINNANG Versioon 02 Printimise

Rohkem

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 2 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SISUKORD 1 Ülevaade planeeringu vajadusest, eesmärkidest

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Anu Lepp Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee Muinsuskaitseameti põhiülesanded: Pärandi kaitsmine järelevalve kui ohu ennetamine tegevuste kooskõlastamine Arendustegevus

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem