Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng"

Väljavõte

1 HOOLSUSMEETMETE KOHALDAMISEGA SEOTUD TEAVE KONTOOMANIKU KOHTA / INFORMATION ON THE ACCOUNT HOLDER REGARDING THE APPLICATION OF DUE DILIGENCE MEASURES Kontoomaniku üld- ja kontaktandmed / General information and contact details of account holder Füüsiline isik / Natural person Nimi (isikut tõendaval dokumendil esitatud kujul) / Name (as shown on the identity document) Isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg / Personal identification code, if none, the date of birth Sünnikoht (riik) / Place of birth (country) Kodakondsus(ed) / Citizenship(s) Elukoht (täpne aadress) / Place of residence (detailed address) Sidevahendite andmed (e-post, telefon) / Contact details ( , telephone) Kutse- või tegevusala / Profession or field of activity Kas Te täidate või olete viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (st kas Te olete praegu või kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isik 1 )? / Are you or have you in the previous 12 months been entrusted with prominent public functions (i.e. are you or have you been in the previous 12 months a politically exposed person 1 )? Kas Te olete praegu või kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isiku pereliige või lähedaseks kaastöötajaks peetav isik? / Are you or have you been in the previous 12 months a family member or a person known to be a close associate of a politically exposed person? Kas Teiega seotud äriühingul on variaktsionäre, variosanikke või esitajaaktsiad? / Does your affiliate company have nominee shareholders or bearer shares? Kas Teie suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone? / Are you subject to international sanctions? Juriidiline isik / Legal person Nimi (registrikaardil või asutamisdokumendis esitatud kujul) koos õigusliku vormiga / Name (as shown on register card or incorporation document) with legal form Registrikood või registreerimisnumber ja registri nimi / Registry code or registration number and the name of the register Registreerimise aeg ja koht / Date and place of registration Asukoht (täpne aadress) / Seat (detailed address) Tegevuskoht (kui erineb eelmisel real märgitust) / Place of business (if different from above) Sidevahendite andmed (e-post, telefon) / Contact details ( , telephone) 1 Vt riikliku taustaga isiku kohta vormi tagakülg. / On politically exposed persons see the turnover of the form.

2 Juhtorgani liikmete nimed / Names of the members of management body Juhtorgani liikmete esindusõigus / Right of representation of the members of management body kontoomanikku võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse või seda asendava organi liige / each member of the management board or other body replacing the management board can represent the account holder in all transactions muu / Other: Isikute nimed, kes omavad kontoomanikus enam kui 25% suurust otsest või kaudset osalust või omandiõigust / Names of persons who own more than a 25% direct or indirect shareholding or ownership interest in the account holder Kas kontoomanikul või temaga seotud äriühingul on esitajaaktsiad või kas nende kapitali moodustavad muud esitajaväärtpaberid? / Does the account holder or their affiliate have bearer shares or does their capital consist of other bearer securities? Kas kontoomanikul või temaga seotud äriühingul on variaktsionäre või -osanikke? / Does the account holder or their affiliate have nominee shareholders? Kas kontoomaniku suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone? / Is the account holder subject to international sanctions? Kontoomaniku esindaja andmed / Information about account holder s representative Kontoomanik on füüsiline isik ja allkirjastab käesoleva vormi ise / Account holder is a natural person and signs this form by themselves Kontoomaniku esindaja(te) andmed (esitada andmed iga esindaja kohta eraldi, vajadusel lisada lahtreid) / Information about the representative(s) of the account holder (submit information about each representative separately, add cells if necessary): Nimi (isikut tõendaval dokumendil esitatud kujul) / Name (as shown on the identity document) Esindusõiguse alus / Basis of the right of representation Esindaja / Representative seadus / law seos kontoomanikuga (nt juhatuse liige) / relation to account holder (e.g. member of management board) : volituste kehtivusaeg / term of validity of authorisations: volikiri / power of attorney dokumendi nimetus / name of document: Esindaja / Representative seadus / law seos kontoomanikuga (nt juhatuse liige) / relation to account holder (e.g. member of management board) : volituste kehtivusaeg / term of validity of authorisations: volikiri / power of attorney dokumendi nimetus / name of document: 2 (12)

3 väljaandmise kuupäev / issue date: väljaandja nimi või nimetus / issued by: kehtivus / term of validity: muu / other: väljaandmise kuupäev / issue date: väljaandja nimi või nimetus / issued by: kehtivus / term of validity: muu / other: Kas esindaja on eelmisel real nimetatud alusel volitatud allkirjastama ja esitama käesoleva vormi kontoomaniku nimel? / Is the representative authorised to sign and submit this form on behalf of the account holder on the basis specified in the above row? Isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg / Personal identification code, if none, the date of birth Sünnikoht (riik) / Place of birth (country) Kodakondsus(ed) / Citizenship(s) Elukoht (täpne aadress) / Place of residence (detailed address) Kutse- või tegevusala / Profession or field of activity Kas esindaja täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (st kas esindaja on praegu või on viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isik 2 )? / Is the representative or has the representative in the previous 12 months been entrusted with prominent public functions (i.e. is the representative or has the representative been in the previous 12 months a politically exposed person 1 )? Kas esindaja on praegu või on viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isiku pereliige või lähedaseks kaastöötajaks peetav isik? / Is the representative or has the representative been in the previous 12 months a family member or a person known to be jah / yes jah / yes 2 Vt riikliku taustaga isiku kohta vormi tagakülg. / On politically exposed persons see the turnover of the form. 3 (12)

4 a close associate of a politically exposed person? Kas esindaja suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone? / Is the representative subject to international sanctions? 4 (12)

5 Kontoomaniku tegeliku kasusaaja andmed / Information about the beneficial owner of the account holder Kontoomanik ise on tegelik kasusaaja 3 / Account holder itself is the beneficial owner 3 Kontoomaniku suhtes ei kohaldata tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustust vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9 lõikele 9 (vt vormi tagakülg) / The obligation to identify the beneficial owner is not applied in respect of the account holder in accordance with Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 9(9) (see the turnover of the form) Kontoomaniku tegeliku (tegelike) kasusaaja(te) andmed (esitada andmed iga tegeliku kasusaaja kohta eraldi, vajadusel lisada lahtreid) / Information about the beneficial owner(s) of the account holder (submit information about each beneficial owner separately, add cells if necessary): Nimi (isikut tõendaval dokumendil esitatud kujul) / Name (as shown on the identity document) Kontoomaniku omamise või kontrollimise viis / Type of ownership or control over the account holder Tegelik kasusaaja / Beneficial owner otsene omamine. Osaluse või omandiõiguse suurus (%) / direct ownership. Size of shareholding or ownership interest (%): kaudne omamine. Osaluse või omandiõiguse suurus (%) / indirect ownership. Size of shareholding or ownership interest (%): kõrgema juhtorgani liige / senior managing official kontrolli teostamine muu viisil, täpsustus / exercising control via other means, please muu, täpsustus / other, please Tegelik kasusaaja / Beneficial owner otsene omamine. Osaluse või omandiõiguse suurus (%) / direct ownership. Size of shareholding or ownership interest (%): [ kaudne omamine. Osaluse või omandiõiguse suurus (%) / indirect ownership. Size of shareholding or ownership interest (%): kõrgema juhtorgani liige / senior managing official kontrolli teostamine muu viisil, täpsustus / exercising control via other means, please muu, täpsustus / other, please Isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg / Personal identification code, if none, the date of birth Sünnikoht (riik) / Place of birth (country) Kodakondsus(ed) / Citizenship(s) Elukoht (täpne aadress) / Place of residence (detailed address) 3 Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse. Vt tegeliku kasusaaja tuvastamise kohta vormi tagakülg ja Rahandusministeeriumi juhend. / A beneficial owner is a natural person who, taking advantage of their influence, makes a transaction, act, action, operation or step or otherwise exercises control over a transaction, act, action, operation or step or over another person and in whose interests or favour or on whose account a transaction or act, action, operation or step is made. On the identification of a beneficial owner see the turnover of the form and guidelines of the Ministry of Finance. 5 (12)

6 Kutse- või tegevusala / Profession or field of activity Kas tegelik kasusaaja täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (st kas tegelik kasusaaja on praegu või on viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isik 4 )? / Is the beneficial owner or has the beneficial owner in the previous 12 months been entrusted with prominent public functions (i.e. is the beneficial owner or have they been in the previous 12 months a politically exposed person 4 )? Kas tegelik kasusaaja on praegu või on viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isiku pereliige või lähedaseks kaastöötajaks peetav isik? / Is the beneficial owner or has the beneficial owner been in the previous 12 months a family member or a person known to be a close associate of a politically exposed person? Kas tegeliku kasusaaja suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone? / Is the beneficial owner subject to international sanctions? [ Kontoomaniku omandi- ja kontrollistruktuur / Ownership and control structure of the account holder Kontoomanikku ei kontrolli ükski füüsiline ega juriidiline isik / The account holder is not controlled by any natural or legal persons Kontoomaniku suhtes ei kohaldata tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustust vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9 lõikele 9 (vt vormi tagakülg) / The obligation to identify the beneficial owner is not applied in respect of the account holder in accordance with Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 9(9) (see the turnover of the form) Kontoomanikku kontrollivate isikute täielik ahel, alustades lõplikku kontrolli omavast isikust (mitme ahela esitamisel jätta ahelate vahele tühi rida) / Complete chain of persons who exercise control over the account holder, starting from the person who ultimately controls the account holder (if several chains are presented, please leave an empty row between chains): 4 Vt riikliku taustaga isiku kohta vormi tagakülg. / On politically exposed persons see the turnover of the form. 6 (12)

7 Nimi ja isikukood/sünniaeg või registrikood/registreerimisnumber / Name and personal identification code / date of birth or registry code/registration number Osaluse või omandiõiguse suurus / Size of shareholding or ownership interest Kontrolli teostamine muu viisil (kirjeldada) / exercising control via other means (describe) Alternatiivselt võib andmed esitada selgitusena või skeemina, kust nähtuvad osaluste või omandiõiguste suurused (kui see on asjakohane), isikute nimed ja isikukoodid/sünniajad või registrikoodid/registreerimisnumbrid. / Alternatively the data may be submitted as an explanation or scheme that indicates the sizes of shareholdings or ownership interests (if relevant), names and personal identification codes / dates of birth of persons or registry codes / registration numbers. Ärisuhte andmed, kutse- või tegevusala, tehingutavad ja kogemus / Information about business relationship, profession or area of activity, transaction practices and experience Hoiukonto avamise eesmärk (miks soovitakse hoiukonto avada) / Purpose of opening deposit account (reason for opening the deposit account) Hoiukontole kantavate väärtpaberite omandamise alus / Basis for the acquisition of the securities to be transferred to the deposit account Andmed hoiukontole kantavate väärtpaberite eest tasumise kohta / Information about payment for the securities to be transferred to the deposit account Hind ja valuuta / Price and currency: Tasumise viis / Manner of payment: Makse saaja / Payment recipient: Muud asjakohased märkused ja teave / Other relevant remarks and information: Hoiukontole kantavate väärtpaberite omandamise eesmärk / Purpose of acquiring the securities to be transferred to the deposit account Kontoomaniku kutse- või tegevusala / Profession or area of activity of the account holder Kas kontoomanik on suuri sularahakoguseid käitlev ettevõte? / Is the account holder a cash-intensive business? Olulisemad tehinguparterid hoiukontole kantavate väärtpaberitega seotud eeldatavates tehingutes / Main transaction partners in presumed transactions with the securities to be transferred to the deposit account 7 (12)

8 Hoiukontole kantavate väärtpaberitega seotud eeldatavad tehingutavad / Presumed practices for transactions with the securities to be transferred to the deposit account Väärtpaberite liik / Type of securities: Omandamise orienteeruvad kogused ja sagedused / Approximate volumes and frequency of acquisitions: Võõrandamise orienteeruvad kogused ja sagedused / Approximate volumes and frequency of disposals: Eeldatav väärtpaberite hoiukontol hoidmise aeg / Presumed time for holding the securities on the deposit account: Muud asjakohased märkused ja teave / Other relevant remarks and information: Kogemus seoses väärtpaberite omandamise ja võõrandamise tehingutega (vajalik ainult juriidilise isiku puhul) / Experience in relation to acquisition and disposal transactions of securities (required only for legal persons) Teave täiendavate dokumentide ja andmete esitamise kohta / Information about the submission of additional documents and data Depositoorium või tema koostööpartner võtab emitendi esindajaga ühendust ülaltoodud informatsiooni kinnitamiseks vajalike dokumentide ning vajadusel täiendavate andmete ja dokumentide nõudmiseks. Üldjuhul nõutakse vähemalt järgmiste dokumentide esitamist / The depository or its cooperation partner will contact the issuer s representative to request documents required to confirm the above information and if necessary, to request additional data and documents. As a rule, the submission of at least the following documents is requested: - füüsilisest isikust kontoomaniku isikut tõendav dokument depositooriumi või tema koostööpartneri poolt nõutavas vormis (nt dokumendi notariaalselt tõestatud või notariaalselt või ametlikult kinnitatud koopia või kahe erineva dokumendi värvilised koopiad koos vahetult enne saatmist kontoomanikust tehtud fotoga) / for account holder being a natural person, the identity document of the account holder in the format requested by the depository or its cooperation partner (e.g. a copy of the document authenticated by the notary, certified by the notary or officially certified or colour copies of two different documents with a photo of the account holder taken immediately before the submission); - juriidilisest isikust kontoomaniku registrikaart, registreerimistunnistus või nendega võrdväärne dokument depositooriumi või tema koostööpartneri poolt nõutavas vormis (nõutakse eelkõige juhul, kui vastav dokument ei ole äriregistri või muu asjakohase registri kaudu depositooriumile või tema koostööpartnerile kättesaadav) / for account holder being a legal person, the register card, certificate of registration or an equivalent document in the format requested by the depository or its cooperation partner (requested primarily if the relevant document is not accessible for the depository or its cooperation partner through business register or another relevant register); - kontoomaniku seadusliku esindaja isikut tõendav dokument depositooriumi või tema koostööpartneri poolt nõutavas vormis / the identity document of the legal representative of the account holder in the format requested by the depository or its cooperation partner - volikiri või muu esindusõiguse aluseks olev dokument depositooriumi või tema koostööpartneri poolt nõutavas vormis, kui esindusõigus ei tulene seadusest / power of attorney or another document that 8 (12)

9 constitutes the basis of right of representation, in a format requested by the depository or its cooperation partner, unless the right of representation derives from the law; - hoiukontole kantavate väärtpaberite kontoomaniku poolt omandamise aluseks olev dokument / document that constitutes the basis of acquisition of the securities to be transferred to the securities account by the account holder. Lisaks võidakse nõuda muude dokumentide esitamist, mis on depositooriumi või tema koostööpartneri hinnangul vajalikud hoolsusmeetmete kohaldamiseks, eelkõige esitatud või esitatavate andmete õigsuse kinnitamiseks. Vajadusel võib depositoorium või tema koostööpartner selleks ühendust võtta ka otse kontoomaniku või tema esindajaga. / Additionally, submission of other documents that the depository or its cooperation partner deems necessary for the application of due diligence measures may be requested, primarily for the verification of data submitted or to be submitted. If required, the depository or its cooperation partner may also contact directly the account holder or their representative for that purpose. Kinnitused / Confirmations Kinnitan, et olen põhjalikult tutvunud kontolepinguga ja nõustun selle tingimustega ning et hoiukonto avamine vastab minu soovile ja tahtele. / I confirm that I have thoroughly examined the deposit account agreement, I accept the term and conditions thereof and the opening of the deposit account corresponds to my wish and intention Kinnitan, et käesoleval vormil esitatud andmed on õiged ja täielikud ning olen teadlik valeandmete esitamise tagajärgedest, sh et depositooriumile ebaõigete andmete esitamine on kriminaalkorras karistatav. / I confirm that the data submitted in this form is true and complete and I am aware of the consequences arising from the submission of inaccurate data, incl. that the submission of inaccurate data to the depository is punishable pursuant to criminal procedure. Kinnitan, et olen teadlik ja veendunud hoiukontole kantavate väärtpaberite eest tasumiseks kasutatud vahendite allikas ja legaalses päritolus. / I confirm that I am aware and convinced of the legal source and origin of the funds used for paying for the securities to be transferred to the deposit account. KONTOOMANIK / KONTOOMANIKU SEADUSLIK(UD) ESINDAJA(D) / ACCOUNT HOLDER / LEGAL REPRSENTATIVE(S) OF THE ACCOUNT HOLDER Ees- ja perekonna nimi (trükitähtedega) / Given name and surname (in capital letters) Allkiri / Signature Kuupäev / Date Ees- ja perekonna nimi (trükitähtedega) / Given name and surname (in capital letters) Allkiri / Signature Kuupäev / Date Kui käesolev vorm ei ole kontoomaniku või tema seadusliku esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud ja depositooriumil ei ole vastava isiku allkirjanäidist, peab lisaks nimetatud isiku(te)le vormi allkirjastama ka emitendi esindaja, kes kinnitab oma allkirjaga kontoomaniku või tema esindaja allkirja õigsust. Emitendi esindaja allkiri peab olema digitaalne, v.a. juhul, kui depositooriumil on olemas vastava isiku allkirjanäidis. / If this form is not digitally signed by the account holder or their legal 9 (12)

10 representative and the depositary does not have a specimen of signature of the relevant person, this form needs to be signed, in addition to the above person(s), by the representative of the issuer who confirms by their signature the authenticity of the signature of the account holder or their representative. The signature of the issuer s representative has to be digital, unless the depositary has a specimen of signature of the relevant person. 10 (12)

11 Vormi tagakülg / Turnover of the from Riikliku taustaga isik, tema pereliige ja lähedaseks kaastöötajaks peetav isik / Politically exposed person, their family member and person thought to be their close associate Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 3 punktid / Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 3 (11) (14) 11) riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses; / politically exposed person means a natural person who is or who has been entrusted with prominent public functions including a head of State, head of government, minister and deputy or assistant minister; a member of parliament or of a similar legislative body, a member of a governing body of a political party, a member of a supreme court, a member of a court of auditors or of the board of a central bank; an ambassador, a chargé d'affaires and a high-ranking officer in the armed forces; a member of an administrative, management or supervisory body of a State-owned enterprise; a director, deputy director and member of the board or equivalent function of an international organisation, except middle-ranking or more junior officials; 12) kohalik riikliku taustaga isik on käesoleva paragrahvi punktis 11 nimetatud isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures; / local politically exposed person means a person specified in clause 11 of this section who is or who has been entrusted with prominent public functions in Estonia, another contracting state of the European Economic Area or an institution of the European Union; 13) pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku laps ja lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik ning riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku vanem; / family member means the spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person or local politically exposed person; a child and their spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person or local politically exposed person; a parent of a politically exposed person or local politically exposed person; 14) lähedaseks kaastöötajaks peetav isik on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelik kasusaaja või ühine omanik koos riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga või tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga, ning füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku kasuks. / person known to be close associate means a natural person who is known to be the beneficial owner or to have joint beneficial ownership of a legal person or a legal arrangement, or any other close business relations, with a politically exposed person or a local politically exposed person; and a natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of a politically exposed person or local politically exposed person. Tegelik kasusaaja / Beneficial owner Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 9 / Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 9 (1) Tegelik kasusaaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse. / For the purposes of this Act, beneficial owner means a natural person who, taking advantage of their influence, makes a transaction, act, action, operation or step or otherwise exercises control over a transaction, act, action, operation or step or over another person and in whose interests or favour or on whose account a transaction or act, action, operation or step is made. (2) Äriühingu puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil. / In the case of companies, a beneficial owner is the natural person who ultimately owns or controls a legal person through direct or indirect ownership of a sufficient percentage of the shares or voting rights or ownership interest in that person, including through bearer shareholdings, or through control via other means. (3) Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25 protsendi suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25 protsendi suurust omandiõigust. Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25 protsendi suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25 protsendi suurust omandiõigust äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all. / Direct ownership is a manner of exercising control whereby a natural person holds a shareholding of 25 per cent plus one share or an ownership interest of more than 25 per cent in a company. Indirect ownership is a manner of exercising control whereby a company which is under the control of a natural person holds or multiple companies which are under the control of the same natural person hold a shareholding of 25 per cent plus one share or an ownership interest of more than 25 per cent in a company. (4) Kui pärast kõikvõimalike tuvastusmeetodite ammendumist ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikut võimalik kindlaks teha ja puudub ka kahtlus, et selline isik siiski eksisteerib, või juhul, kui on kahtlus, kas kindlaks tehtud isik on tegelik kasusaaja, käsitatakse tegeliku kasusaajana sellist füüsilist isikut, kes on kõrgema juhtorgani liige. / Where, after 11 (12)

12 all possible means of identification have been exhausted, the person specified in subsection 2 of this section cannot be identified and there is no doubt that such person exists or where there are doubts as to whether the identified person is a beneficial owner, the natural person who holds the position of a senior managing official is deemed as a beneficial owner. (5) Kohustatud isik registreerib ja säilitab teabe kõikide toimingute kohta, mida tehti selleks, et tegelik kasusaaja käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 alusel tuvastada. / The obliged entity registers and keeps records of all actions taken in order to identify the beneficial owner under subsections 2 and 4 of this section. (6) Usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes ühendust otsese või kaudse omamise kaudu või muul viisil lõplikult kontrollib ja kes on sellise ühenduse: / In the case of a trust, civil law partnership, community or legal arrangement, the beneficial owner is the natural person who ultimately controls the association via direct or indirect ownership or otherwise and is such associations : 1) asutaja või isik, kes on varakogumisse vara üle andnud; / settlor or person who has handed over property to the asset pool; 2) usaldusisik, vara valitseja või valdaja; / trustee or manager or possessor of the property; 3) vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud, või / person ensuring and controlling the preservation of property, where such person has been appointed, or 4) soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides selline ühendus peamiselt asutati või tegutseb. / the beneficiary, or where the beneficiary or beneficiaries have yet to be determined, the class of persons in whose main interest such association is set up or operates. (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 6 nimetamata isiku või isikute ühenduse puhul võib määrata tegelikuks kasusaajaks juhatuse liikme või liikmed. / In the case of a person or an association of persons not specified in subsections 2 and 6 of this section, a member or members of the management board may be designated as a beneficial owner. (8) Muul viisil kontrollimiseks loetakse valitseva mõju teostamist vastavalt raamatupidamise seaduse 27 lõike 1 kriteeriumidele. / Control via other means means the exercising of dominant influence in accordance with the criteria set out in subsection 1 of 27 of the Accounting Act. (9) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata: / This section does not apply to: 1) reguleeritud turul noteeritud äriühingule, millele kohaldatakse Euroopa Liidu õigusega kooskõlas olevaid avalikustamisnõudeid või samaväärseid rahvusvahelisi standardeid, millega tagatakse omanikke käsitleva teabe piisav läbipaistvus; / a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with European Union law or subject to equivalent international standards which ensure adequate transparency of ownership information; 2) korteriomandi- ja korteriühistuseaduses sätestatud korteriühistule; / an apartment association provided for in the Apartment Ownership and Apartment Associations Act; 3) hooneühistuseaduses sätestatud hooneühistule. / a building association provided for in the Building Association Act. 12 (12)

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, , Poland. Time of

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, , Poland. Time of MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 29 April 2019, starting at 10.00 (CET). Pursuant to the printout from

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.01.2003 Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armeenia Vabariigi vaheline tuluja kapitalimaksuga topeltmaksustamise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.01.2005 Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaade

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikiri Te

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikiri Te Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Teadaanne välislepingu jõustumise kohta Vastu võetud 23.09.1960 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni

Rohkem

Rävala pst 8

Rävala pst 8 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 20 a. Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 20 a. Alus: AvTS 35 lg 1 p 12 Kolmanda riigi poolt väljaantud lennumeeskonnaliikme lennundusloa KEHTIVUSTÕENDI VÄLJAANDMINE

Rohkem

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf TÄHELEPANU! Enne taotluse täitmist tutvuge programmijuhendiga ( Programme A. General Information Guide), viige end kurssi rahvusvahelise noortevahetuse olemuse ja tingimustega (võtmetegevus ehk key action

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf TÄHELEPANU! Enne taotluse täitmist tutvuge programmijuhendiga ( Programme A. General Information Guide), viige end kurssi rahvusvahelise noortevahetuse olemuse ja tingimustega (võtmetegevus ehk key action

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 Antarktika leping (õ)8.

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 Antarktika leping (õ)8. Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 17.05.2001 Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 (õ)8.09.09 10:45 uga ühinemise seadus Välisministeeriumi teadaanne välislepingu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 17.02.2000 Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.06.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 01.08.2003 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST...

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST... EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES III EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-82-5

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation We create better life with pure water! Loome puhta veega parema elu! AS Tallinna Vesi Aktsionäride korraline üldkoosolek Annual General Meeting of Shareholders 30.05.2019 Sissejuhatus / Introduction Juhatuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU DEKLARATSIOON INCOME TAX RETURN ON BUSINESS

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 26.06.2002 Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi

Rohkem

PA 9

PA 9 PÕHISEADUSLIKU ASSAMBLEE ÜHEKSAS ISTUNG 28. oktoober 1991 Juhataja T. Anton Lugupeetud külalised! Lugupeetud assamblee liikmed! Kell on 12 ja me alustame. Palun istuge oma kohtadele! Proua Laido, mul on

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem