AEK tegevuse uuring _MindPark_ loplik2.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AEK tegevuse uuring _MindPark_ loplik2.doc"

Väljavõte

1 Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus UURING ALAEALISTE PROBLEEMKÄITUMISEST JA ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSEST MINDPARK Juuni 2006

2 Uuring on valminud Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse tellimusel. Projekti juhtis osaühing. Koostanud Liis Kasemets Rika Ilves Autoriõigus väljaandele Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus Tallinn, 2006 Osaühing J.Vilmsi 6, Tallinn Tel.: E-post: Mind Park 2

3 Aegamööda peseb voolab end puhtaks meie reostatud oja aegamööda ehk meiegi jõuame kättpidi teineteist viia tagasi selle maailma suurde otsatusse puhtusesse /Jaan Kaplinski/ 3

4 SISUKORD I OSA 7 UURINGU EESMÄRGID JA LÄBIVIIMINE UURINGU EESMÄRK METOODIKA Valim Küsimustik Andmekogumistehnikad...11 Kokkuvõte KÜSITLUSE LÄBIVIIMINE...12 Kokkuvõte...14 II OSA TULEMUSED ALAEALISTE KURITEGEVUS Laiem taust, hetkeseis ja statistika...16 Kokkuvõte ja järeldused Alaealiste probleemkäitumise põhjused...19 Õiguserikkumiste sooritamise põhjused ja soodustavad tegurid...20 Korduvate õiguserikkumiste põhjused ja soodustavad tegurid...24 Alaealiste probleemkäitumise muutumise põhjused...26 Kokkuvõte ja järeldused Võimalused probleemkäitumise vähendamiseks...29 Probleemkäitumise põhjuste kõrvaldamise võimalused...29 Uute kuritegude sooritamise vältimise võimalused...31 Kokkuvõte ja järeldused

5 2. ALAEALISTE KOMISJONID Alaealiste komisjonide tegevuskeskkond ja vajalikkus Seadusandlik raamistik Alaealiste komisjonide roll ja vajalikkus...36 Ülevaade alaealiste komisjonide tegevusest...36 Hinnangud alaealiste komisjonide vajalikkusele...40 Kokkuvõte ja järeldused Alaealiste komisjonide sihtgrupp Ülevaade alaealiste komisjonide sihtrühmast Perekondlik taust ja suhted perekonnas...46 Kokkuvõte ja järeldused Alaealiste komisjonide eesmärgid...51 Missioon ja eesmärgid...51 Alaealiste ja nende seaduslike esindajate ootused alaealiste komisjonile...54 Alaealiste komisjoni prioriteedid ja nende seotus strateegiadokumentidega...55 Kokkuvõte ja järeldused Alaealiste komisjonide inimressurss...59 Alaealiste komisjonide sekretäride ja esimeeste taust...60 Alaealiste komisjonide liikmete koolitusvajadus...61 Hinnangud alaealiste komisjonide koosseisule...62 Kokkuvõte ja järeldused Koostöö kriminaalpreventsioonivõrgustikus Kriminaalpreventsioonisüsteemi iseloomustus Kuriteoennetusalasesse tegevusse kaasatud struktuurid Alaealiste komisjonide koostöö perede ja kooliga...77 Riskiperede abistamine ja alaealiste komisjonide koostöö peredega...77 Õiguserikkumiste mõju koolikohustuste täitmisele Noorte ja nende esindajate kokkupuuted ja koostöö kuriteoennetussüsteemi struktuuridega Alaealiste komisjoni ja partnerite roll võrgustikus Ennetusprojektid ja nende tulemuslikkus...89 Kokkuvõte ja järeldused Mõjutusvahendite kohaldamine Mõjutusvahendite sobivus...98 Mõjutusvahendite sobivus...98 Vajadus lisamõjutusvahendite järele Mõjutusvahendi valik ja täitmine Mõjutusvahendite kohaldamise protsess Alaealiste komisjoni peamine fookus õiguserikkumise menetlemisel Õiguserikkumise arutelu alaealiste komisjonis Probleemid mõjutusvahendite rakendamisel Mõjutusvahendite täitmine

6 Tagasiside mõjutusvahendi lõppedes, teisiti lahendatavad juhtumid Kokkuvõte ja järeldused TAGASISIDE ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSELE Tagasiside alaealiste komisjonide tegevusele Hinnang alaealiste komisjoni töö tulemuslikkusele Kokkuvõte ja järeldused LÜHIKOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD KASUTATUD KIRJANDUS

7 I OSA UURINGU EESMÄRGID JA LÄBIVIIMINE 1. UURINGU EESMÄRK Uuringu laiemaks eesmärgiks on anda ülevaade alaealiste õiguserikkujate õiguskorrast ning viimaste aastate jooksul uue noorsootööinstitutsioonina 1 esile kerkinud alaealiste komisjonide tegevus-ja jätkusuutlikkusest. Käesoleva uuringu otseseks eesmärgiks on kaardistada alaealiste õiguserikkumiste valdkondi ja luua alus alaealiste komisjoni koha täpsemale määratlusele alaealistega tehtavas kriminaalpreventiivses ja kasvatavas tegevuses. Uuringus analüüsitakse alaealiste komisjonide toimimise olulisemaid mõjureid, mis tulenevad ühelt poolt komisjonide üldisest tegevusraamistikust (sh staatusest, laiemast kriminaalpreventiivsest tööst, partnerlussuhetest), teisalt komisjonide igapäevasest tegevusest (sh seatud eesmärkidest ja prioriteetidest, läbiviidavatest tegevustest); aga samuti komisjonidega kokkupuutuvatest alaealistest ja nende kaasatuse võimalustest (sh osalusest õiguserikkumise arutelul ja menetlemisel alaealiste komisjonis; huvist komisjoni tegevuse vastu) jne. Uuring loob aluse alaealiste komisjonide töö ja tulemuste hindamiseks ning seob selle komisjonide suutlikkusega vastata noorte (ja kogukonna) vajadustele. Samuti vaadeldakse uuringus alaealiste komisjonide koostööd erinevate alaealiste õiguserikkujatega kokkupuutuvate partneritega, kõrvutades mh. komisjonidele pandud ootusi hinnangutega tegelikkusele. Uuringu tulemustest lähtuvalt antakse hinnang alaealiste komisjonide kriminaalpreventiivsele tööle. Terviklikuma ülevaate saamiseks tehti kogu uuringu vältel tihedat koostööd sihtgrupi ja tellija esindajatega, tagamaks muuhulgas neile oluliste rõhuasetuste ja teemade-küsimuste kajastatus uuringus (sh vajadusel täpsustades või ka lisades uuringusse täiendavaid küsimusi) ning olulisemate osapoolte-partnerite kaasatus valimisse. 1 Moodustati 1998.a. alaealise mõjutusvahendite seaduse jõustumise järgselt. Antud uuring hõlmab andmeid alates alaealiste komisjonide moodustamisest, seega sisuliselt alates 1999.a. 7

8 2. METOODIKA Tervikliku uuringutulemuse saavutamiseks kasutati uuringu läbiviimisel kombineeritult nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uurimismetoodikaid. Uuring viidi läbi kahes osas eel-ja põhiuuringute vormis, millest mõlemad hõlmasid erinevaid alluuringuid. Eeluuringute raames viidi läbi põhiuuringuid ettevalmistavad nn.kirjutuslaua-uuring (kirjalike allikate põhine uuring, sh. varasemad analüüsid, ülevaated, metoodilised materjalid jms) ja eel-fookusgrupi intervjuu (uuringuainese paremaks sihistamiseks ja uuringu põhisihtgrupile oluliste rõhuasetuste kaasatuse võimaldamiseks). Põhiuuring viidi läbi samuti kahes osas. Põhiuuringu kvantitatiivosa raames viidi läbi üle-eestiline ankeetküsitlus kõigi uuringu sihtgruppide lõikes, mis võimaldas kaardistada ja üldistavalt analüüsida alaealiste komisjonide tegevust tervikuna. Põhiuuringu kvalitatiivosa hõlmas fookusgrupi intervjuude läbiviimist valiku uuringu sihtgruppide esindajate seas. Fookusgrupiintervjuud võimaldasid eelnevalt kogutud andmestiku põhjal sügavamalt avada olulisemaid alaealiste komisjonide tegevust ja toimimist puudutavaid teemasid ning lisada kogemuslikku teavet, põhjendusi ja hinnanguid. Intervjuude tulemusi on kasutatud osapoolte nägemuste lahtimõtestamiseks nende ootustest ja hinnangutest, samuti koostöövõimalustest alaealiste õiguserikkujatele suunatud kriminaalpreventiivses ja kasvatavas tegevuses Kvantitatiivuuring Uuringu kvantitatiivsete osade eesmärgiks oli koguda statistilist infot alaealiste komisjonide tegevuse kohta Eestis, mis oleks üldistatav kogu sihtrühmale. Kvantitatiivne põhiuuring viidi läbi standardiseeritud ankeetide 2 alusel, mis koosnesid nii kinnistest kui avatud küsimustest. Ankeetide mahukus ja detalisusaste erines sihtgruppide lõikes ja koosnes kuni 101 küsimusest ankeedi kohta (sh taustandmed). Ankeet valmis koostöös Tellija esindajatega. Kvantitatiivses osas kasutati andmekogumistehnikana internetipõhist ning sihtgrupi eripärast tulenevalt ka paberil ankeedi põhist küsitlust. Veebipõhine küsitlus viidi läbi spetsiaalse tarkvaraprogrammi abil. Igale vastajatele saadeti elektronposti teel vastav personaalne kasutajatunnus ja salasõna ning elektroonilise keskkonna link, mis võimaldas juurdepääsu programmeeritud ankeedile. Vastused salvestusid automaatselt ning neid oli võimalik reaalajas jälgida. Ankeedi saajatest mittevastanutele saadeti esimese kirja (ankeedi jm) saatmisest keskmiselt 3 päeva möödudes ka vastav meeldetuletus palvega ankeet täita ning vajadusel tehti ka meeldetuletav telefonikõne. Lisaks paluti osadel sihtgruppidel täita ankeedid paberil ja alaealiste komisjonide sekretäride vahendusel, kuna sihtrühma kuulus ka gruppe, kellega ei olnud seadusandlikest piirangutest tulenevalt uurimisrühmal võimalik otsekontakti leida (sh alaealised õiguserikkujad ja nende seaduslikud esindajad). 2 Vastavalt sihtgruppide jaotusele kokku 5 ankeedi baasil 8

9 Valim Valimi kirjeldus on koostatud lähtuvalt Integratsiooni Sihtasutuse poolsest sihtgruppide üldisest määratlusest ja valiku alaealiste komisjonide esindajate ettepanekutest valimi koosseisu osas. Valimi koostamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest: Alaealiste komisjonide kesksus Sihtgruppide mitmekesisus Regionaalne mõõde Asulatüüpide jaotus (a) Alaealiste komisjonide kesksus Valimi lähtealuse moodustas Eesti Noorsootöö Keskuse koostatud alaealiste komisjonide nimekiri, mis hõlmas kokku 62 alaealiste komisjoni üle Eesti (sh kõik maakonnad). Andmebaasi täiendati ja täpsustati uuringu ettevalmistamise ja läbiviimise käigus. Alaealiste komisjonide osas kasutati kõikset valimit ehk küsitleti kõiki nimekirja kuulunud komisjonide esindajaid. Kuivõrd alaealiste komisjonid tegutsevad kõigi maavalitsuste juures, hõlmas uuring kõiki Eesti regioone. Alaealiste komisjonidega seotud lähedasemate partnerite kaasamisel lähtuti komisjonide ettepanekutest valimi koosseisu osas. Omavalitsuste lõikes kaasati küsitlusse ka neid omavalitsusi, kus alaealiste komisjon ei tegutsenud. Valimi koostamisel peeti silmas nii erinevate regioonide kui ka asulatüüpide esindatust valimis. (b) Sihtgruppide mitmekesisus Terviklikuma ja sidusama uuringutulemuse saavutamiseks kaasati uuringusse lisaks alaealiste komisjonidele oluliselt laiem ring komisjonide tegevust mõjutavaid gruppe. Ühelt poolt kaasati uuringusse AEK enda sihtgrupi ehk alaealisi õiguserikkujaid ja nende seaduslikke esindajaid. Teisalt hõlmati uuringuga ka AEK-de (potentsiaalsete) lähemate partnerite esindajad, alates kohalikest omavalitsustest kuni laia ringi erinevate mõjutusvahendite kohaldajateni, kes antud piirkonnas tegutsesid. Seejuures püüti uuringusse kaasata alati vahetult erinoorsootöö temaatikaga tegelevad inimesed, nt omavalitsusesindajate puhul erinoorsootöö spetsialistid/nõunikud, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad jt (vastutab antud piirkonnas erinoorsootöö eest või puutub enim kokku alaealiste õiguserikkujate ja alaealiste komisjonide tegevusega). Uuringu valim hõlmas kõigi üldsihtgruppide (alaealiste komisjonid, sidusgrupid, alaealised õiguserikkujad) lahtikirjutust konkreetseteks uuringus osalevateks vastajagruppideks (kokku 6 vastajagruppi). Kõigi vastajagruppide lõikes kirjutati eraldi lahti ka kasutatav andmekogumistehnika, vastavalt vastajagrupi spetsiifikale. Valimi määratluse ja andmekogumistehnikate kõrval on esitatud ka uuringu läbiviijate hinnang eeldatava vastamise määra osas. Koostöös alaealiste komisjonide sekretäridega teavitati alaealiste komisjonide esindajaid kui uuringu peamist sihtgruppi uuringu läbiviimisest ja paluti nende igakülgset abi, et tagada uuringu edukas läbiviimine (sh uuringu teiste sihtgruppide teavitamisel, nt alaealiste õiguserikkujate ja nende seaduslike esindajate osas). Alaealiste õiguserikkujate ja nende seaduslike esindajate seas viidi küsitlus läbi tihedas koostöös alaealiste komisjonide sekretäridega. (c) Regionaalne mõõde ja asulatüüpide esindatus Alaealiste probleemkäitumise ja alaealiste komisjonide alane uuring viidi läbi üle-eestilisena, seega hõlmas uuring kõiki maakondi. Valimi moodustamise aluseks olnud geograafilise jaotuse osaliseks grupeerimiseks koondati kõik maakonnad viieks suuremaks regiooniks. Põhja-Eesti Harjumaa; Lääne-Eesti Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Pärnumaa; Kesk-Eesti Raplamaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa; Lõuna-Eesti Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa; 9

10 Virumaa Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnad. Konkreetsete omavalitsuspiirkondade osas kaasati uuringusse ka neid omavalitsusi, kus kohaliku omavalitsuse tasandil alaealiste komisjoni ei tegutsenud. Teiste uuringu sihtgruppide osas küsitleti uuringus osapooli, kellel oli olnud reaalne kontakt alaealiste komisjonidega. Lisaks piirkondade vahelistele võimalikele erinevustele püüti uuringu läbiviimisel arvestada ka asulatüübi mõju, hõlmates uuringusse nii maa-kui linnalisi asulaid. Asulatüübist lähtuvate erisuste paremaks esiletoomiseks lisati maa-ja linnaliste asulate jaotusele ka suurlinna mõõde, eristades teistest linnadest tingliku nimetusega suurlinn proportsionaalselt suuremad, sh eraldi Tallinn ning omaette grupina Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu Küsimustik Käesoleva uuringu näol on tegu suuremamahulise kogu valdkonda hõlmava uuringuga ja nii püüti selle ettevalmistamisel lisaks erinevatele õigusaktidele igati arvestada ka varasemate metoodiliste materjalide ning väiksemamahuliste küsitluste jm teemakohaste materjalidega. Küsimustiku koostamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest: Sihtgrupipõhised ankeedid Mitmekeelsus Küsimuste esitamine võrdlevalt (a) Sihtgrupipõhisus Uuringu küsimustike koostamisel olid põhialuseks Integratsiooni Sihtasutuse sõnastatud uuringu lähteküsimused. Lisaks sihtasutuse lähtematerjalidele on sihtgrupi vajaduste ja soovide parema kajastatuse tagamiseks võimaldati alaealiste komisjonide esindajatel teha eel-fookusgrupi intervjuu raames omapoolseid ettepanekuid küsimustikele. Uuringus küsitletavate sihtgruppide eripärast tulenevalt ning alaealiste õiguserikkujatega kokkupuute iseloomu arvestades koostati iga sihtgrupi jaoks erinevad küsimustikud - kokku 5 ankeeti. Vastavalt koostati erinevad küsimustikud alaealiste komisjonide esindajatele, kohalike omavalitsuste esindajatele ja mõjutusvahendi kohaldajatele, samuti alaealistele õiguserikkujatele ja nende seaduslikele esindajatele. (b) Mitmekeelsus Uuringu läbiviimise põhikeeleks oli eesti keel. Tulenevalt uuringu laiahaardelisusest ja üle-eestilisusest viidi uuring osaliselt läbi kahes keeles, et võimaldada oluliste sihtgruppide esindajatel uuringus osaleda nende keeleoskusest sõltumata. Selleks tõlgiti kõik küsimustikud ka vene keelde. (c) Küsimuste võrdlev esitus Küsimustikud olid küllalt mahukad (kuni 101 küsimust ankeedi kohta), erinedes omakorda sihtgrupiti nii mahuliselt kui ka detailsusastmelt. Ankeedid olid üles ehitatud viisil, mis võimaldas võrrelda erinevate vastajagruppide antud vastuseid erinevate teemaplokkide ja küsimuste lõikes. Samuti oli lisatud võimalusi lisada kommentaare-selgitusi. Uuringus tänasele antavaid hinnanguid püüti asetada loogilisse jadasse alaealiste komisjonide arengus. Seega hõlmas uuring hetkeseisu kaardistamise kõrval ka hinnanguid sellest, kuidas on alaealiste komisjon positsioneerunud üldisel alaealistele õiguserikkujatele suunatud kriminaalpreventiivses võrgustikus, milline on komisjoni eripära ja suutlikkus. 10

11 Andmekogumistehnikad Uuringusse kaasatud sihtgruppide eripärast lähtuvalt kasutati uuringu läbiviimisel erinevaid andmekogumistehnikaid erinevate sihtrühmade lõikes, eristades omakorda vajadusel alagruppe nende siseselt (toodud sulgudes). Valimisse kuulusid: Alaealiste komisjonide esindajad (esimehed, sekretärid); Mõjutusvahendite kohaldajad; Kohalike omavalitsuste esindajad; Alaealised õiguserikkujad; Alaealiste õiguserikkujate seaduslikud esindajad Kvalitatiivuuring Uuringu kvalitatiivne osa võimaldas koguda kogemuslikku, tunnetuslikku ja emotsioonidega seonduvat teavet, mis andis eelnevale kvantitatiivuuringule lisaks olulist lisaväärtust. Kvalitatiivne osa viidi läbi fookusgrupiintervjuudena. Ühes grupis osales 5-8 inimest ja vestluse pikkuseks kujunes algselt planeeritud 2 tunni asemel 3 tundi. Kokku viidi läbi 3 vabas vormis fookusgrupiintervjuud. Vestluse aluseks olnud intervjuujuhendi koostamisel arvestati nii tellija kui sihtgrupi ettepanekuid olulisemate käsitlemist vajavate teemade ja küsimuste osas. Kuigi kvalitatiivosas osalenute ring jäi uuringumetoodikast tulenevalt piiratuks, mistõttu on selle tulemused mõjutatud konkreetsete osalejate kogemustest ja hinnangutest, kujutas see endast olulist uuringu osa. Kvalitatiivosa andis võimaluse avada taustu, lahti seletada ja lisada põhjendusi antud hinnangutele. Kvalitatiivosa võimaldas süüvida teemasse sügavuti, mille osas jäävad kvantitatiivsed tehnikad pisut liiga üldiseks. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne lähenemine täiendavad teineteist ning nende kombineerimine võimaldab tervikliku ja lahtiseletatud ülevaate loomist alaealiste komisjonide olukorrast. Kokkuvõte Uuringu eesmärgiks oli kaardistada alaealiste õiguserikkujate probleemkäitumise valdkondi ja alaealiste komisjonide tegevust ning anda hinnang komisjonide tegevusele. Neist eesmärkidest lähtuvalt kujundati uuringumetoodika, mis võimaldaks kaasata erinevaid alaealiste komisjonide (ka potentsiaalseid) partnereid (sh. nii sihtgrupp kui sidusorganisatsioonid) ja hõlmata uuringusse kõik teadaolevad alaealiste komisjonid üle Eesti. Kohalike omavalitsuste kõrval, kelle osas kaasati uuringusse nii neid omavalitsusi, kus tegutseb alaealiste komisjon, kui ka neid, kus vastav komisjon ei tegutse, lähtuti kõigi teiste uuringus hõlmatud sihtgruppide (lisaks alaealiste komisjonide esindajatele) valimi ja uuringumetoodika valikul ennekõike nende kontaktist alaealiste komisjoniga või selle reaalsest võimalikkusest (sh mõjutusvahendi kohaldajad, alaealised õiguserikkujad ja nende esindajad). Erinevatele osapooltele püüti esitada sarnaseid küsimusi, et tagada maksimaalselt realistlikku ja adekvaatset uuringutulemust. Küsitlusbaasina töötati välja erinevad ankeedid erinevate vastajagruppide lõikes (kokku 5 ankeeti), küsimustike lõikes varieerusid sihtgrupi ja tema alaealiste komisjoniga kontakti spetsiifikast lätuvalt nii küsimustike maht kui ka detailsusaste. 11

12 Terviklikuma ja sidusa uuringutulemuse saavutamiseks kasutati uuringu läbiviimisel kombineeritult nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uurimismetoodikaid. See võimaldas üle-eestilise üldise alaealiste probleemkäitumise valdkondade ja alaealiste komisjonide tegevuse kaardistamise kõrval põhjalikumalt süüvida ka olulisematesse probleemidesse ja kõrvutada erinevate osapoolte põhjendusi-selgitusi. 3. KÜSITLUSE LÄBIVIIMINE Järgnevalt on toodud ülevaade olulisematest andmetest uuringu läbiviimise kohta Ajakava Esmalt viidi läbi uuringu kvantitatiivosa. Ankeedipõhisesse küsitlusse kaasatud sihtgruppide rohkusest tingituna viidi erinevate sihtgruppide seas küsitlus läbi veidi erinevatel aegadel. Ankeetküsitluse läbiviimisele aitasid omapoolselt kaasa alaealiste komisjonide sekretärid, eriti alaealiste õiguserikkujate ja nende seaduslike esindajate küsitlemisel. 1. Uuringu kvantitatiivosade läbiviimise ajakava olulisemate sihtgruppide lõikes: (a) alaealiste komisjonide esindajad esimehed 20.veebruar 10.märts 2006 sekretärid 20.veebruar 10.märts 2006 (b) alaealiste probleemkäitumisega kokkupuutuvate sidusgruppide esindajad kohalike omavalitsuste esindajad 20.veebruar 10.märts 2006 mõjutusvahendite kohaldajad 20.veebruar 10.märts 2006 (c) alaealised õiguserikkujad ja nende seaduslikud esindajad alaealised õiguserikkujad 20.veebruar 10.märts 2006 alaealiste õiguserikkujate seaduslikud esindajad 20.veebruar 10.märts Uuringu kvalitatiivosade fookusgrupi intervjuude läbiviimise ajakava: alaealiste komisjonide esindajad (eel-fookusgrupp) 16.detsember 2005 alaealiste komisjonide esindajad 23.mai 2006 sidusgrupi esindajad 23.mai Andmebaasid ja vastamise määr Uuringu läbiviimisel kavandati algselt kogu uuringu raames küsitleda kokku kuni 435 inimest, ent töö käigus suurendati valimi kogumahtu ligi 2 korda ning kokku saadeti küsimustikud 818 vastajale. AEK-de osas kasutati kõikset valimit ehk küsitleti kõiki Eestis tegutsevaid AEK-sid. Eeldatava keskmise vastamise määrana prognoositi 5 täidetud ankeetide tagastamist. Tabel 1. Andmebaasi, eeldatud ja tegeliku valimi jaotused. KONTAKT VALIM TAGASTUSMÄÄR Sihtgrupp Andmebaas 1.ALAEALISTE KOMISJONIDE ESINDAJAD Eeldatud valim Tegelik valim Tegelik (%) Planeeritud valimile (%) 12

13 1.1.AEK esimehed % 51% 1.2.AEK sekretärid % 77% 1.3.Vahekokku % 64% 2.PARTNERID-SIDUSGRUPID 2.1.Mõjutusvahendite kohaldajad Kohalike omavalitsuste esindajad % 2.3.Vahekokku % 72% 3.ALAEALISED ÕIGUSERIKKUJAD 3.1.Alaealised õiguserikkujad % 58% 3.2.Alaealiste õiguserikkujate seaduslikud esindajad % 3.3.Vahekokku % 72% KÕIK KOKKU % 71% 84% 125% 3.3. Uuringus osalenute taustaandmed Uuringus osalenute taustaandmete võrdlusest ilmneb, et piirkonniti on proportsionaalselt enim esindatud Lääne-ja Põhja-Eesti regioonid. Taoline jaotus on suuresti ootuspärane, kuna antud regioonid hõlmavad Pärnu ja Harju maakondi, kus tegutseb teiste piirkondadega võrreldes ka proportsionaalselt märkimisväärselt rohkem kohaliku omavalitsuse tasandi alaealiste komisjone (vastavalt 11 ja 13). Nimetatud maakondades tegutseb veidi üle poole kogu Eestis tegutsevatest alaealiste komisjonidest (51%, 2005.a.andmetel). Piirkondade võimalikult võrdse esindatuse tagamiseks saadeti mõjutusvahendi kohaldajatele ja omavalitsuste esindajatel erinevate regioonide lõikes võrreldav arv ankeete. Siiski on mõjutusvahendi kohaldajate osas ligi 3 osakaaluga esindatud Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eesti regioonid. Samas tuleb silmas pidada, et mõjutusvahendi kohaldajate asukoha regioon ei pruugi olla takistuseks ka teiste regioonide alaealiste õiguserikkujatega tegelemiseks (nt. erialaspetsialistid, suured üleriigilised organisatsioonid jt). Kohalike omavalitsuste osas on esindatus mõnevõrra võrdsem, eristub Põhja-Eesti omavalitsuste mõnevõrra vähesem esindatus. Uuringus osalenud alaealiste õiguserikkujate seas on proportsionaalselt enim Lõuna- ja Põhja-Eesti alaealisi ja nende seaduslikke esindajaid (ligikaudu kolmandik kummastki regioonist). Proportsionaalselt vähim on esindatud Virumaa regioon. Tabel 2. Kõikide vastanute taustaandmed sihtgruppide lõikes, % 3 AEK esimehed AEK sekretärid Mõjutusvahendi kohaldajad Kohalike omavalitsuste esindajad Alaealised õiguserikkujad PIIRKOND Põhja-Eesti 17% 41% 5% 1 31% 28% Lääne-Eesti 44% % 17% 18% Kesk-Eesti 22% 15% 28% 29% 13% 14% Lõuna-Eesti 11% 4% 27% 19% 36% 38% Alaealiste õiguserikkujate esindajad 3 Vastajate tausta järgne jaotus on toodud ümardatud protsendi-punktidena. Ümardatud tulemustest tulenevalt võivad vastavad %-lised näitajad varieeruda paari %-punkti võrra üle või alla 10 (nt mõne tunnuse lõikes mitme vastajagrupi osakaalu puhul,5% (nt 12,5% ja 87,5%) ümardamisel lisandub 1% 10-le) 13

14 Virumaa 6% 11% 1 19% 3% 2% ASULATÜÜP 4 Tallinn 6% 15% 5% 11% 14% Tartu,Narva,K-Järve,Pärnu 18% 15% 9% 5% 18% 22% Muu linn 71% 7 43% 29% 28% 26% Maa-asula 6% 42% 67% 39% 36% HARIDUS Algharidus 12% Põhi-/kutseharidus 18% Keskharidus 6% 4% 3 Kesk-eri/ kutsekeskharidus 15% 26% Kõrgharidus 94% 81% 14% KOMISJONI STAATUS Maakondlik komisjon 33% 3 Kohaliku omavalitsuse komisjon 56% 56% Linnaosavalitsuse komisjon 11% 15% ORGANISATSIOON 5 Maavalitsus 6% Kohalik omavalitsus 56% 10 Kool 12% Erikool 2% Riigiasutus 6% 3.sektori organisatsioon 8% Erialaspetsialist (psühhol.jt) 3% Muu 6% Alaealiste komisjonide staatuse määratlustest ilmneb, et uuringus osalenud alaealiste komisjonide esindajatest olid kohaliku omavalitsuse tasandil moodustatud komisjonidest. Kolmandik komisjone olid maakondlikud, hõlmates kõigist maakondlikest alaealiste komisjonidest pooled. Mõjutusvahendi kohaldajatest üle poolte olid kohalike omavalitsuste esindajad (sageli ka omavalitsustest, kus alaealiste komisjoni omavalitsuse tasandil loodud ei olnud), kuivõrd mõjutusvahendi kohaldajate organisatsioonilisele kuuluvusele piiranguid ei seatud. Eraldi kohalike omavalitsuste esindajate valim moodustati nende omavalitsuste baasil, kus reeglina omavalitsuse tasandil komisjoni moodustatud ei olnud ja antud omavalitsuse töötajad ei olnud ka mõjutusvahendi kohaldajateks varasemalt olnud. Kokkuvõte Kogu uuringu vältel mistahes tunnuste-erinevuste vaatlemisel on oluline meeles pidada, et kogu uuringu lähtekohaks ja seega ka kogu valimi aluseks oli kontakt (või selle reaalne võimalikkus) alaealiste komisjoniga, erinedes omavalitsuste puhul, keda kaasati uuringusse kohaliku tasandi komisjoni olemasolust sõltumata. Kuivõrd uuringu läbiviimisel kasutati alaealiste komisjonide kõikset valimit ehk küsitleda püüti kõiki uuringu läbiviijatele teadaolevaid alaealiste komisjone, on selle kaudu kogu uuringu läbiviimisel püütud maksimaalselt minimiseerida võimalikke sihtgrupi moodustamisest tulenevaid kallutusi. 4 2 mõjutusvahendi kohaldjat, 3 alaealist ja 1 alaealise seaduslik esindaja.jätsid asulatüübi määratlemata 5 2 mõjutusvahendi kohaldjat jätsid enda esindatava struktuuri määratlemata 14

15 II OSA TULEMUSED Alaealiste probleemkäitumise ja alaealiste komisjonide tegevuse alane uuring kaardistab alaealiste õiguserikkumiste valdkondi ja analüüsib alaealiste komisjonide kriminaalpreventiivset tööd. Uuring loob aluse alaealiste komisjonide töö ja tulemuslikkuse hindamiseks analüüsides komisjonide suutlikkust vastata noorte (ja kogukonna) vajadustele. Samuti vaadeldakse uuringus alaealiste komisjonide koostööd erinevate alaealistest õiguserikkujatega kokkupuutuvate partneritega, kõrvutades muuhulgas komisjonidele pandud ootusi hinnangutega tegelikkusele. Uuringus analüüsitakse alaealiste komisjonide toimimise olulisemaid mõjureid, mis tulenevad: komisjonide üldisest tegevusraamistikust (sh laiemast kriminaalpreventiivsest tööst, partnerlussuhetest ja staatusest); komisjonide igapäevasest tegevusest (sh seatud eesmärkidest ja prioriteetidest, läbiviidavatest tegevustest, toimimispõhimõtetest); ja komisjonidega kokkupuutuvate alaealiste taustas ja olukorrast ning nende kaasatuse võimalustest komisjonide töösse (sh osalusest õiguserikkumiste menetlemisel, mõjutusvahendi määramisel, hinnangust alaealiste komisjoni tööle). Alaealiste probleemkäitumisest ja alaealiste komisjonide tegevusest tervikpildi saamiseks viidi uuring läbi üle- Eestilisena. Kuigi uuringu põhiraskuskese oli alaeliste komisjonide tööga seonduv, kaasati küsitlusse ka neid omavalitsusi, kus alaealiste komisjon ei tegutsenud. Erinevate osapoolte arvamusi terviklikult kajastava ülevaate saamiseks esitati enamik küsimusi paralleelselt kõikidele uuringu sihtgruppidele: alaealiste komisjonide esimeestele ja sekretäridele; mõjutusvahendite kohaldajatele ja kohalike omavalitsuste esindajatele; alaealistele õiguserikkujatele ja nende seaduslikele esindajatele. Taoline metoodika võimaldas läbi viia võrdleva analüüsi erinevate osapoolte ootustest ja hinnangutest tegelikkusele. 15

16 1. ALAEALISTE KURITEGEVUS Alaealiste probleemkäitumise valdkondade laiemal määratlemiseks võtame esmalt vaatluse alla alaealiste kuritegevuse eripära ja sellest tuleneva vajaduse erilähenemiseks antud valdkonnas. Alaealiste probleemkäitumise tekkel ja avaldumisel on olulised mõjutused laiemast keskkonnast ja ühiskondlikust taustast. Selleks analüüsitakse alaealiste probleemkäitumisega kokkupuutuvate osapoolte hinnanguid viimase põhjustest ja soodustavatest teguritest, eesmärgiga määratleda peamised probleemkäitumist mõjutavad raskuspunktid ja võtmekohad. Samuti analüüsitakse alaealiste kuritegevusega tegelevate organisatsioonide-struktuuride ning noorte ja nende seaduslike esindajate pilgu läbi, olulisemaid kitsaskohti alaealiste kuritegevusega tegelemisel. Vaadeldakse, milline on alaealiste kuritegevuse iseloom ja intensiivsus ning kuivõrd on need muutunud viimase kümnendi ehk alaealiste komisjonide tegevusaja jooksul 6. Samal ajal püütakse osapoolte (sh noorte endi ja nende seaduslike esindajate) hinnangute baasil välja tuua võimalused alaealiste probleemkäitumise vähendamiseks/äralangemiseks. Hinnangute võrdlus võimaldab analüüsida alaealiste komisjonide esindajate ja alaealiste õiguserikkujate arvamuste kokkulangevusi ja erinevusi Laiem taust, hetkeseis ja statistika Alaealiste kuritegevus on laiemalt seotud õigusvastase käitumisega, olles viimase potentsiaalseks kasvulavaks. Püsiv kriminaalne käitumine, mis on omane vaid väikesele osale inimestest, saab reeglina alguse enne täiskasvanuiga. Paradoksaalselt on kriminaalselt käituva täiskasvanu õigusvastane käitumine ilmnenud juba alaealisena, kuid enamikust õigusvastaselt käituvatest alaealistest ei kujune täisealisena siiski kurjategijaid 7. 8 Üldlevinud seisukoht on, et alaealisi on lihtsam mõjutada ja õigele teele suunata, mistõttu on alaealiste probleemkäitumisega tegelemine ühtaegu nii oluline kui ka tundlik teema. Inimese käitumine sõltub lisaks konkreetsele situatsioonile suurel määral ka sotsiaalsest keskkonnast. Alaealiste puhul on selline sõltuvus väga suur. Sarnaselt teistele sotsiaalsetele nähtustele, on õigusvastane käitumine seotud ajaloolise ja kultuurilise kontekstiga, mis määratlevad normikohase käitumise ning selle, kuidas peaks normide rikkumisele reageerima. Ühiskonnas kehtivasse normistikku sisseelamine on seda keerulisem, et normid ise on sageli vastuolulised ega moodusta harmoonilist süsteemi. Eestis on olukorda võimendanud ka üleminekuühiskonnale omased kiired poliitilis-majanduslikud ümberkorraldused ja 6 Alaealiste komisjonide moodustamise alused sätestas 1998.a. vastu võetud alaealise mõjutusvahendite seadus ning sellest ajast alates tegutsevad kõigis maakondades vähemalt maakondliku tasandi vastavad komisjonid. Samuti andis seadus võimaluse moodustada alaealiste komisjonid kohaliku omavalitsuse tasandil. 7 Thornberry, T.P. (1997). Introduction: Some advantages of developmental and life-course perspectives for the study of crime and delinquency. In T.P. Thornberry (Ed.), Developmental Theories of Crime and Delinquency: Advances in Criminological Theory, Vol. 7. New Brunswick, N.J.: Transaction, lk.3. 8 Kriminaalse käitumise mudelite, mille väljakujunemise oluliseks teguriks oli alaealisena õiguserikkumiste ja/või kuritegude toimepanemine ning nende eest sanktsioonide määramine, käsitlust Eesti näitel vt.ka J.Saare dissertatsioon (2003) Õigusvastane käitumine alaealisena ja kriminaalsed karjäärid, Tartu 16

17 väärtushinnangute muutumine, mis on märkimisväärselt mõjutanud peresuhteid ja selle kaudu ka noorte kasvukeskkonda. Sellest tulenevalt ei suuda alaealised sageli teadvustada oma käitumise võimalikke (ebasoovitavaid) tagajärgi ega ole seeläbi oluliselt mõjutatavad õiguserikkumise eest ettenähtud karistusähvardusest. Alaealiste kuritegevust iseloomustab see, et enamik nende üleastumisi hiljem ei kordu. Hälbiv käitumine hääbub iseenesest sedamööda, kuidas nooruk ühiskonnas kohaneb. Sotsiaalsed puudujäägid laste kasvukeskkonnas avaldavad seega negatiivset mõju laste arengule ja väärtushinnangute kujunemisele. Lapsel ei kujune sisemist kindlust, mis võimaldaks vastu seista negatiivsetele välismõjudele. Jätkuvalt on teravaks probleemiks üha suurema osa inimeste kõrvalejäämine ühiskonna normaalsest toimimisest, mis soodustab riskirühmade kasvu ja ühtlasi loob eeldusi alaealiste kuritegevuseks avaldumiseks. Kuritegevus Eestis oli 1990.aastate lõpuks võrreldes 1990.aastate algusega kasvanud 2,4 korda. Kuritegevuse kasvus oli esimene kulminatsioon 1992.a. ( kuritegu, kasv 1,7%) ning teine 1998.a. ( kuritegu, kasv 1,9%) a. alanud kuritegevuse tõus on stabiliseerunud ja asendunud vähenemisega (2001.a. minimaalne kasv 1,1% ja 2002.a. vähenemine 8,2%). Viimastel aastatel on üldkuritegevuse tase püsinud stabiilne. Alaealiste kuritegevus on kümnendiga kasvanud 1991.a kuriteolt 3201 kuriteoni 2004.a. 9 Kuritegude drastilist kasvu hinnates tuleb silmas pidada, et lisaks reaalselt toime pandud kuritegude arvule mõjutab statistikat politseistruktuuride paranenud suutlikkus kuritegude statistika koostamisel ja töö tulemuslikkus kuritegude avastamisel. Joonis 1. Avastatud ja alaealiste poolt toime pandud kuritegude dünaamika Avastatud ja alaealiste poolt toime pandud kuritegude dünaamika kuritegude arv avastatud kuriteod alaealiste kuriteod Allikas: Lühiülevaade alaealiste kuritegevuse olukorrast Eestis aastatel , Politseiamet, vt. Politseiamet Lühiülevaade alaealiste kuritegevuse olukorrast Eestis aastatel

18 Joonis 2. Kuritegusid toime pannud alaealiste arv ja osakaal, * Joonis 3. Alaealiste poolt toimepandud kuritegude arv, Kuritegusid toime pannud alaealised Alaealiste toimepandud kuriteod n % kuritegude arv Põhja PP Lõuna PP Ida PP Lääne PP kokku n % 20,1 18, ,9 16,3 14,4 15,4 9,8 8,2 10,1 10, politseiprefektuurid Allikas: Politseiamet, 2005 (*Märkus: 2002.a. toimus üleminek uuele statistika kogumise süsteemile, mistõttu võib a. andmetes olla ebatäpsusi) Allikas: Politseiamet, 2005 Üldiselt võib Eesti hetkeseisu kohta öelda, et kuigi alaealiste osakaal kuritegusid toime pannud isikute seas on stabiliseerumas, on arvuliselt alaealiste kuritegevus aasta-aastalt tõusnud. Valdav osa alaealisi ei soorita tõsiseid, vaid pigem varavastaseid ja staatusega seonduvaid rikkumisi (nt. vargus, koolikohustuse mittetäitmine, suitsetamine, alkoholitarbimine, hulkumine jms), samas tõuseb korduvrikkujate arv. Joonis 4. Alaealiste kuritegevuse struktuur, % Alaealiste sooritatud kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu 14% isikuvastased 3% muud 6% varavastased 77% Allikas: Politseiamet, 2005 Uuringus osalenutelt paluti alaealiste kuritegevuse trendide analüüsimiseks hinnangut alaealiste komisjoni saabunud noorte vanuselise koosseisu kohta. Alaealiste komisjonide tegevuse algusajaga (1998.a.) võrreldes on enamuse alaealiste komisjonide esindajate hinnangul komisjonidesse saabunud alaealised vanuseliselt noorenenud. Nii esimese kui ka mitmenda õiguserikkumise korral komisjonidesse saabunud alaealiste hulgas olid komisjonide esindajate kinnitusel ülekaalus üle 12-aastased õiguserikkujad (esimesel korral 71% ja mitmendal korral 86%). Samal ajal olid ligi pooled vastanutest (47%) arvamusel, et komisjonides käinud alaealiste vanuseline koosseis on ajavahemikul a. noorenenud. Vaid kolmandik vastanutest leidis, et vanuseline koosseis ei ole muutunud.

19 Kokkuvõte ja järeldused o Ülevaatlikult võib muutused alaealiste probleemkäitumise iseloomus võtta kokku järgmiselt: o alaealiste kuritegevus on kasvamas ja õiguserikkujad on aina nooremad aastal sooritasid alaealised õiguserikkujad 2358 kuritegu aastal oli kuritegude arv tõusnud juba 3768-ni; o alaealiste õiguserikkujate seas on retsidiivsus suurenemas; o noorte uimasti-ja alkoholitarbimine kasvab, uimastite tarvitamist alustatakse aina nooremana. o Kuigi üldise kriminaalstatistika kontekstis on alaealiste kurjategijate arv numbriliselt stabiliseerumas, tõuseb järjest nn. korduvalt alaealiste komisjonide või ka politsei huviorbiiti tõusnud noorte arv. Ka AEK tegevust analüüsides selgus, et korduvarutelude osakaal on aasta-aastalt suurenenud Alaealiste probleemkäitumise põhjused Alaealiste õiguserikkumised on ühiskonna turvalisuse ja jätkusuutlikkuse seisukohalt valusaks teemaks. Statistiliste uuringute põhjal on teada, et ligi 5 kõigist kuritegudest on sooritatud ühe kindla nn eluaegsete kurjategijate grupi poolt, mis moodustab umbes 1 elanikkonnast 10. Seetõttu on läbi aegade uuritud noorte probleemkäitumise põhjuseid, eesmärgiga neid kõrvaldada, alaealiste õiguserikkumisi vähendada ning vältida kuritegeliku elanikkonnagrupi suurenemist. Alaealiste probleemkäitumise põhjuste kohta on loodud erinevaid teoreetilisi kontseptsioone. Põhjused, miks noored satuvad seadustega vastuollu, on keerulised ja mitmetahulised. Probleemkäitumist võib noorte puhul vaadelda, kui sotsialiseerumisprotsessi häirumist. Sotsialiseerimise all mõistetakse noore kujundamist ühiskonnaliikmeks. Sotsialiseerumine on sotsiaalse keskkonna ja indiviidi vaheline protsess, mille käigus indiviid omandab teadmiste, vormide ja väärtuste süsteemi, mis võimaldab tal antud sotsiaalses keskkonnas täieõigusliku liikmena osaleda 11. Kui sotsialiseerumisprotsess on mingitel põhjustel häirunud, võivad tekkida üleastumised ühiskonnaelu üldtunnustatud normidest. Sotsialiseerimisprotsessi häiretele leiavad erinevad autorid ja erinevate koolkondade esindajad väga mitmesuguseid põhjuseid. Sageli ei ole võimalik välja selgitada ühte kindlat põhjust, pigem on probleemkäitumise ilmnemine mitmete riskifaktorite kuhjumise ja koosmõju tulemus. Samuti soodustab ühe probleemkäitumise esinemine teiste probleemkäitumiste väljakujunemist. Kriminaalpreventiivses töös püütakse neid riskifaktoreid ennetada või nende mõju noortele leevendada. Kuritegevuse ennetamise, vähendamise ja ühiskonna üldise tervise huvides on püüda maksimaalselt rahuldada alaealiste vajadust adekvaatse sotsialiseerumise järele. Adekvaatseks sotsiliseerumiseks peab laps õppima ära vajalikud prosotsiaalsed oskused ja looma emotsionaalsed ja sotsiaalsed sidemed. 12 Kriminaalset käitumist seletavad mitmed teooriad: bioloogilised teooriad (põhjuseks peetakse inimese bioloogilisi eripärasid, geneetikat jne); psühholoogilised teooriad (keskendutakse inimese normihälbelisele arengule); funktsionalistlikud teooriad (uurivad, kuidas iga ühiskonna element mõjutab kogu ühiskonna toimimist tervikuna ning milline funktsioon on kuritegevusel ühiskonnas); interaktsionalistlikud teooriad (isiksusesotsioloogilised teooriad sotsiaalse õppimise, sildistamise ja kontrolliteooria näiteks); 10 Moffitt, T.E. (1997), Adolescence-limited and life-course persistent offending: A complementary pair of developmental theories: T.P. Thornberry (Ed.), Developmental Theories of Crime and Delinquency: Advances in Criminological Theory, Vol. 7. New Brunswick, N.J.: Transaction, lk Piquero, A; Paternoster, R. et al (1999), Onset Age and Offense Specilization. Journal of research in Crime and Delinquency. Vol.36, No.3, August, lk Auväärt. L, Kaugia, S (1995), Perekond ja lapseealiste kuritegevus. Akadeemia 10, lk Laane, K; Laane, E (1999), Teavet probleemkäitumiste ennetustööks, EV Sotsiaalministeerium, Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing, Tallinn, lk 44 19

20 fenomenoloogilised teooriad (põhjusena nähakse kuritegeliku käitumise õigustamise protsessi, mis saab alguse ühiskonnast võõrandumisega ja lõppeb normide eiramise, anoomiaga). 13 Käitumisprobleemide kujunemise põhjuseid on jagatud ka eksternaalseteks ja internaalseteks põhjusteks 14. Internaalsete põhjuste hulka kuuluvad geneetiline eelsoodumus, isiksuslikud eripärad jne. Eksternaalsete teguritena nähakse perekonna, kooli, eakaaslaste, massimeedia ja levinud väärtushinnangute ning ühiskondlike muutustega seotud faktoreid. Alaealiste puhul peetakse kõige olulisemateks mõjuteguriteks perega seotud faktoreid. Ka riskitegurite kohta, mis õiguserikkumiste sooritamise tõenäosust suurendavad, on erinevaid käsitlusi ja uuringuid. Noorte puhul peetakse olulisemateks riskiteguriteks perekonnast tulenevaid mõjusid (näiteks vaesus, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamine, vanemate asotsiaalsus, vanemlikud oskused, laste arv, majanduslik toimetulek, sotsiaalne staatus, pereliikmetevaheline lähedus, konfliktid perekonnas, järelevalve puudumine ja teiste pereliikmete hälbiv käitumine). Kuna kodu ja perekond on lapse esmane ja olulisim mõjutaja, on käitumisprobleemide tekkes olulised nooruki need omadused, mille areng sõltub perekonnast ja kasvatusest, näiteks madal enesehinnang ja vähesed sotsiaalsed oskused. Perekonna mõjudele järgnevad kooliprobleemid (nt märgistamine, koolipoolne suutmatus noorte probleeme tunnistada ja neid lahendada). Riskitegurid tulenevad ka ümbritsevast keskkonnast kontrolli puudumine noorte tegevuse üle, piirkonna sotsiaal-majanduslik olukord, meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavus, kambad, meedia, piiratud haridus-, töö- ja karjäärivõimalused, sotsiaalne diskrimineerimine, etniline konflikt jne. 15 Ühiskonna normide ja väärtuste tunnetamine ning seaduskuulekus on üldjuhul tihedalt seotud ühiskonna majandusliku ning sotsiaalse arenguga. Muutused majanduse ja sotsiaalvaldkonnas mõjutavad tugevalt inimeste kuritegelikku käitumist ja kuritegude arvu. Ühiskondlikud muutused mõjutavad erinevaid ühiskonnakihte erinevalt, üheks eriti kergesti mõjutatavaks grupiks on ühiskonnas noored. 16 Alaealiste väärtushinnangud ja käitumismustrid ei ole veel täielikult välja kujunenud ja kinnistunud. Uurijad on leidnud, et isiksuse muutumisvõime ja vanus on pöördvõrdelises sõltuvuses. See tähendab, et mida noorem inimene, seda kergem on tema arengut mõjutada ja suunata. Alaealiste õiguserikkujate suunamist ja nn ümberkasvatamist peetakse seetõttu tõenäolisemaks kui täiskasvanud õiguserikkujate puhul. 17 Seetõttu on eriti oluline tegeleda alaealiste probleemkäitumise põhjuste väljaselgitamisega ning proovida riskitegureid ja põhjuseid kriminaalpreventsioonialase tegevusega vähendada ja kõrvaldada. Õiguserikkumiste sooritamise põhjused ja soodustavad tegurid Uuringus vaadeldi, millised on erinevate sihtgruppide arvates alaealiste õiguserikkumiste sooritamise põhjused. Alaealiste komisjonide liikmed nimetasid kolme olulisima alaealiste õiguserikkumiste põhjustena kõige sagedamini vanemate vähest huvi laste vastu (75%), kaaslaste/sõprade mõju (59%) ja valesid kasvatusmeetodeid kodus (41%). Võrdselt 39% vastajatest arvas, et alaealiste probleemkäitumist on põhjustanud lagunenud pere ning valed väärtushinnangud. 13 Delikventset käitumist seletavatest teooriatest lähemalt vt Põld,K (2001), Delikventset käitumist seletavad teooriad. Seminaritöö. Tartu Ülikool, Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, Tartu 14 Petersell, O (1997), Delinquency and Reaction in a Transition Society. The Case on Estonia. University of Tartu. Faculty of Special Education. Tartu 15 Aavik, A (2001), Osakem mõista õpilase käitumist, Haridus Bennett, T; Graham, J (1998), Kriminaalpreventsioon Euroopas ja Põhja-Ameerikas, ÜRO Kriminaalpreventsiooni Nõukogu, Tallinn, lk Ginter, J; Saarsoo, H; Sootak, J (2000), Alaealiste õigusrikkumised kriminaalõiguslik, menetluslik ja kriminaloogiline aspekt, Tartu, lk.3 20

21 Joonis 5. Alaealiste õiguserikkumiste peamised põhjused, vastavalt alaealiste komisjonide esindajad, n=45; kohalike omavalitsuste esindajad, n=21; mõjutusvahendi kohaldajad, n=106 Millised on Teie hinnangul peamised põhjused õigusrikkumiste sooritamisel? Muu (mis?) Nõustamissüsteemi puudumine Meedia halb mõju, filmid, stereotüübid Halvad suhted tööandjaga Halvad suhted õpetaja(te)ga/ klassijuhatajaga Liiga suur koormus koolis Puuduvad positiivsed eeskujud Kaaslaste/sõprade mõju Valed väärtushinnangud Vähe alternatiivseid tegevusi vabaks ajaks Liiga palju vaba aega Valed kasvatusmeetodid kodus Lagunenud pere Vanemate vähene huvi laste vastu 3% 5% 11% 9% 19% 18% 12% 1 9% 1% 13% 14% 18% 2% 7% 8% 5% 23% 19% 18% 1 5% 7% Mõjutusvahendi kohaldajad Kohalike omavalitsuste esindajad Alaealiste komisjonide esindajad 45% 67% 59% 45% 38% 39% 39% 38% 41% 39% 38% 39% 72% 71% 75% Kohalike omavalitsuse esindajate ja mõjutusvahendi kohaldajate seisukohad ühtisid suures osas alaealiste komisjonide esindajate arvamustega. 71% kohalike omavalitsuste esindajatest ja 72% mõjutusvahendi kohaldajatest tõi õiguserikkumiste sooritamise kolme olulisima põhjusena välja vanemate vähese huvi laste/noorte vastu. 67% kohalike omavalitsuste esindajaid ja 45% mõjutusvahendi kohaldajaid pidas õiguserikkumiste põhjuseks kaaslaste/sõprade mõju ning vastavalt 38% ja 45% valesid väärtushinnanguid. Samuti peeti oluliseks põhjuseks lagunenud perekonda ja valesid kasvatusmeetodeid kodus (kohalike omavalitsuste esindajatest võrdselt 38% ja mõjutusvahendi kohaldajatest võrdselt 39%). Uuringu läbiviimise käigus paluti ka alaealistel õiguserikkujatel endil ning nende seaduslikel esindajatel välja tuua, milline on nende käsitlus alaealiste probleemkäitumise peamistest põhjustest. 21

22 Joonis 6. Alaealiste õiguserikkumiste põhjused, vastavalt alaealiste seaduslikud esindajad, n=50; alaealised õiguserikkujad, n=87; % Millised on alaealiste õigusrikkumiste peamised põhjused? Alkoholi tarbimine Valed kasvatusmeetodid kodus Probleemsed suhted õpetajatega Liiga palju vaba aega Põnevuse otsimine Vanemate vähene huvi laste vastu Probleemid seoses õppimisega Lagunenud perekond Konfliktid perekonnas Kaaslaste/sõprade halb mõju 75% 72% 58% 78% 59% 78% 5 78% 62% 8 54% 84% 71% 86% 47% 7 67% 86% 77% 92% Seaduslikud esindajad Alaealised Alaealiste seaduslikest esindajatest enam kui kolmveerand pidasid oma vastustes valdavalt või osaliselt alaealiste probleemkäitumise põhjuseks erinevaid faktoreid. Kaaslaste ja sõprade halb mõju nimetas valdava või osalise põhjusena 92% vastanutest, konflikte perekonnas 86%, probleeme seoses õppimisega 86%, vanemate vähest huvi laste vastu 84%, põnevuse otsimist, adrenaliinipuudust 8, liigset vaba aega 78%, probleemseid suhteid õpetajatega/kooli juhtkonnaga 78% ja valesid kasvatusmeetodeid kodus 78%. Alaealiste vastajate arvamused alaealiste probleemkäitumise põhjuste kohta on nende seaduslike esindajate arvamustest erinevad. Noored ise nimetasid kõige sagedamini probleemkäitumise valdava või osalise põhjusena kaaslaste/sõprade halba mõju (77%). Sellele järgnes alkoholi tarbimine (75%). 71% noortest pidas oluliseks põhjuseks ka probleeme seoses õppimisega ja 7 nimetas valdava või osalise probleemkäitumise põhjusena lagunenud perekonda/ühe vanema puudumist. Kaaslaste ja sõprade halba mõju nimetasid probleemkäitumise olulise põhjusena ja noorte seaduslikud esindajad, kuid alkoholi tarbimist ja lagunenud perekonda pidasid noored seaduslikest esindajatest märgatavalt olulisemaks põhjuseks. Alkoholi tarbimine oli noorte jaoks tähtsuselt teisel kohal, seaduslike esindajate hinnangul aga üheksandal kohal. 7 alaealistest nimetas probleemkäitumise põhjusena lagunenud perekonda ja ühe vanema puudumist, seda pidas valdavalt või osaliselt probleemkäitumise põhjuseks vaid 47% alaealiste seaduslikest esindajatest. Alaealiste komisjonide liikmetel paluti samuti välja tuua, milliseid põhjuseid õiguserikkumiste sooritamisele nimetavad kõige sagedamini alaealiste komisjonis käinud noored. Komisjonide esindajate andmetel toovad noored õiguserikkumiste põhjusena kõige sagedamini välja kaaslaste ja sõprade mõju (91% vastajate arvates). 66% spetsialistidest (alaealiste komisjonide liikmed) väidab, et noored peavad õiguserikkumiste sooritamise põhjuseks halbu suhteid õpetajate ja/või klassijuhatajaga ning 3 nimetas noorte väljatoodud põhjusena väheseid alternatiivseid tegevusi vabaks ajaks. Alaealised õiguserikkujad ise nimetasid peamiste põhjustena kaaslaste ja sõprade halba mõju (77%), alkoholi tarbimist (75%), probleeme seoses õppimisega (71%) ja lagunenud perekonda (7). Seega on alaealiste komisjonide esindajad uuringu andmetel teadlikud sõpruskonna negatiivsetest mõjudest alaealistele õiguserikkujatele. Samas probleeme suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga ning vaba aja veetmise võimaluste puudumist alaealised õiguserikkujad ise nii olulisteks õiguserikkumiste põhjusteks ei pidanud, kui alaealiste komisjonide esindajad seda arvasid. Alkoholi tarbimist pidas õiguserikkumise põhjuseks 75% noortest, kuid alaealiste komisjonide esindajad ei pidanud seda olulisemate õiguserikkumiste põhjuste hulka kuuluvaks. Samuti ei nimetanud alaealiste komisjonide esindajad olulisemate põhjuste hulgas noorte poolt välja toodud lagunenud perekonda/ ühe vanema puudumist. 22

23 Uuringu raames läbi viidud fookusgrupi intervjuudes rõhutasid spetsialistid samuti enamasti perekonnaga seotud probleemkäitumise põhjuseid. Näiteks tõi üks mõjutusvahendi kohaldajate esindaja välja: Need põgusad uuringud, mis meil tehtud, toovad esile just perekonda ja eakaaslaste mõju. Aga oluline faktor on ka laste vaba aja sisustamine. Reeglina kõik, kes meile on tulnud, mitte ühelgi pole olnud oma huviala ja see huviala peaks tekkima maast madalast. Fookusgrupis osalejad olid üksmeelel, et alaealiste probleemkäitumise põhjused on väga komplekssed ja iga konkreetse alaealise puhul erinevad. Lisaks juba väljatoodud teguritele pidasid fookusgruppides osalejad oluliseks alaealiste probleemkäitumise põhjuseks ka teiste alaealistega tegelevate struktuuride, organisatsioonide ja ametkondade töö puudujääke. Näiteks tõid intervjuudes osalejad välja, et paljud probleemkäitumise juhud oleksid jäänud olemata, kui kohalikud omavalitsused (sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad) täidaksid oma funktsioone korrektselt. Samuti olid spetsialistid arvamusel, et praeguses haridussüsteemis on palju puudujääke, mis võivad põhjustada alaealiste koolikohustuse mittetäitmist ja soodustada õiguserikkumiste sooritamist. Toodi välja abiõppesüsteemi puudulikkust, kutseharidussüsteemi puudujääke jne. Alaealiste õiguserikkujatega tegelevad spetsialistid ei olnud rahul ka kõigi piirkondade koolisotsiaaltöötajate tööga. Alaealiste õiguserikkumiste põhjustest eristati ankeedis tegureid, mis ei pruugi olla otseselt alaealiste probleemkäitumise põhjuseks, kuid võivad soodustada õiguserikkumiste sooritamist. Et kavandada tegevusi õiguserikkumiste ennetamiseks, on oluline üritada kõrvaldada nii probleemkäitumise põhjuseid kui ka tegureid, mis soodustavad ebasoovitava käitumise ilmnemist. Alaealiste komisjonide esindajad nimetasid kõige enam sääraste soodusteguritena (võrdselt 66% vastajate arvates) sõpruskonna negatiivseid mõjutusi ja vanemate vähest tähelepanu lapsele/noorele. Samuti peeti oluliseks probleemkäitumise soodusteguriks (59% arvates) konfliktide esinemist perekonnas. Kohalike omavalitsuste esindajad ja mõjutusvahendi kohaldajad leidsid samuti, et õiguserikkumiste sooritamist soodustab peamiselt vanemate vähene tähelepanu lastele/noortele (vastavalt 62% ja 75%). Alkoholi ja narkootikumide tarbimist pidas soodustavaks teguriks 57% mõjutusvahendi kohaldajatest ja 55% kohalike omavalitsuste esindajatest ning sõpruskonna negatiivseid mõjutusi 54% mõjutusvahendi kohaldajatest ja 57% kohalike omavalitsuste esindajatest. Tegurid, mis alaealiste seaduslike esindajate arvates nende poolt esindatavate laste puhul on soodustanud õiguserikkumise sooritamist valdavalt või osaliselt, on rohkem kui poolte vastanute hinnangul sõprade mõjutused (9), lapse iseloom (7), põnevuse otsimine ja adrenaliinipuudus (64%), konfliktid perekonnas (52%), vanemate vähene tähelepanu lapsele/noorele (52%) ja lahutus/ ühe vanema puudumine perekonnas (5). Alaealiste õiguserikkujatega tegelevate erialaspetsialistide (alaealiste komisjonide esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad ja mõjutusvahendi kohaldajad) ja alaealiste seaduslike esindajate arvamused ühtivad selles osas, et noorte õiguserikkumisi soodustavad sõpruskonna negatiivsed mõjutused. Erialaspetsialistid peavad kõige olulisemaks soodusteguriks aga seda, et vanemad pööravad lastele ja noortele liiga vähe tähelepanu. Alaealiste seaduslikud esindajad seevastu pidasid kaaslaste/sõprade mõjutuste kõrval oluliseks lapsest tulenevaid soodustegureid nagu lapse iseloom, adrenaliinipuudus ja põnevuse otsimine. Näiteks lapse iseloomu pidasid oluliseks soodusteguriks vaid 1 mõjutusvahendi kohaldajatest, 9% alaealiste komisjonide esindajatest ning kohalike omavalitsuste esindajatest. Kohalike omavalitsuste esindajad (57%) ja mõjutusvahendi kohaldajad (55%) toovad olulise soodustegurina välja alkoholi ja narkootikumide tarbimise, mida noored ise probleemkäitumise olulise põhjusena nimetasid. Alkoholi ja narkootikumide tarbimist pidas õiguserikkumiste sooritamist soodustavaks teguriks märgatavalt väiksem osa alaealiste komisjonide esindajatest (27%). 23

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem