EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE ET ET

2 ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE SISSEJUHATUS Kriis näitas, et ELil tuleb oma majandusmudelit täiustada ja konkurentsivõime taastada. Usaldusväärne riigi rahandus, põhjalikud struktuurireformid ja sihtotstarbelised investeeringud oleks vaja koos toimima panna. ELi strateegia Euroopa 2020 eesmärk on edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja luua töökohti; ühtsel turul on selles kontekstis ülimalt kaalukas roll. Majanduskasvu jaoks on ühtne turg otsustava tähtsusega. Kuid selleks et ühtse turu võimalusi täielikult ära kasutada, tuleb selle eeskirju nõuetekohaselt rakendada ja jõustada. Vaatamata komisjoni ja liikmesriikide sellealasele koostööle näitab praegune olukord, et palju on veel vaja ära teha. Keskmine mahajäämus ELi õigusaktide ülevõtmisel on suurenenud 0,7 %-lt aastal 1,2 %-le veebruaris 2012 ning ka pärast direktiivide ülevõtmise tähtaja lõppemist võtab liikmesriikidel õigusaktide ülevõtmine veel väga kaua aega (keskmiselt kaheksa kuud). Rikkumismenetluste kestus on pikenenud keskmiselt 25,5 kuuni 1. Ja isegi juhul, kui eeskirjad on nõuetekohaselt üle võetud, ei toimi nad sageli tegelikkuses edukalt. Ettevõtjad ja kodanikud ei tea sageli oma õigusi ning põrkuvad neid rakendada püüdes mitmetele takistustele 2. Olemasolevate õigusaktide tegeliku toimimise parandamine edendaks kiiresti majanduskasvu ja töökohtade loomist. Nii nagu selgub komisjoni täna vastu võetud teatisest, 3 suurendaks näiteks teenuste direktiivi tõhusam rakendamine ELi SKPd veel hinnanguliselt kuni 1,8 %. Ühtlasi on arvestatud välja, et ELi õigusaktide tõhusam ülevõtmine vähendaks halduskoormust ühe kolmandiku võrra, tuues kaasa kulude kokkuhoiu ligikaudu 40 miljardi euro ulatuses aasta märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu tunnistas vajadust tugevdada ühtse turu juhtimist ning tõhustada selle rakendamist ja jõustamist. Samalaadseid üleskutseid on esitanud ka Euroopa Parlament 5. Sellega seoses esitatakse käesolevas teatises üleskutse uuendada kohustust muuta ühtne turg tegelikku majanduskasvu andvaks. Eelkõige pakutakse välja: Komisjoni talituste töödokument Ühtse turu tulemuslikkuse suurendamine: iga-aastane valitsemistavade kontroll 2011, SWD(2012) 25 final, Vt näiteks komisjoni talituste töödokument Ühtne turg inimeste silme läbi: kodanike ja ettevõtjate 20 põhimuret, SEK(2011) 1003 (lõplik), Komisjoni teatis teenuste direktiivi rakendamise kohta: partnerlus teenuste uueks kasvuks , COM(2012)261. Halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma aruanne, Euroopa Parlamendi 6. aprilli aasta resolutsioon juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul (2010/2289(INI) ning Euroopa Parlamendi 20. mai aasta resolutsioon ühtse turu loomise kohta tarbijatele ja kodanikele (2010/2011(INI)). Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel

3 eriti ambitsioonikas meetmekogum, mis aitaks saavutada kiiret edu suure kasvupotentsiaaliga esmatähtsates valdkondades (I osa); konkreetsed meetmed, kuidas täiustada edaspidi ühtse turu juhtimistsüklit, st ühtse turu eeskirjade väljatöötamise, rakendamise, kohaldamise ja jõustamise korda (II osa). 1. TEGEVUS: KOONDADAJÕUPINGUTUSEED KIIRE EDU SAAVUTAMISELE KÕIGE SUUREMA KASVUPOTENTSIAALIGA VALDKONDADES 1.1. Esmatähtsad valdkonnad Praeguse majanduskriisi tingimustes tuleb piiratud ressursid suunata kõige olulisematesse valdkondadesse: ühtse turu täielik kasvupotentsiaal tuleb ära kasutada valdkondades, kus see on kõige suurem. Komisjon jätkab aluslepingu eeskirjade täitmise jälgimist ja nende jõustamist ning seepärast on ta otsustanud panna paika ja vaadata korrapäraselt ning majandusnäitajatest lähtuvalt läbi nn olulise tähtsusega valdkonnad. Liikmesriigid ja komisjon peaksid leppima kokku konkreetsetes meetmetes ja eesmärkides, mis aitaksid kiiresti tõhustada ühtse turu toimimist kõnealustes valdkondades. Võttes aluseks Euroopa majanduse praeguse olukorra analüüsi, tuleks komisjoni arvates aastatel pöörata erilist tähelepanu eelkõige teenindussektorile ja võrgutööstustele. Teenindussektoris tuleks erilist tähelepanu pöörata hulgi- ja jaekaubandusele, äriteenustele, ehitusele ning finantsvahendusteenustele. Lisaks sellele tooks digitaalse ühtse turu parem toimimine ning tugevam ühtne turg olulist kasu energia ja transpordisektoris. Teatise lisas on üksikasjalikult esitatud, kuidas need esmatähtsad valdkonnad välja valiti ja millistele õigusaktidele peaks kõnealustes valdkondades erilist tähelepanu pöörama. Valdkondade loetelu ja nendega seotud õigusaktid vaadatakse korrapäraselt läbi, et vajaduse korral need ajakohastada. Peale selle tuleks esmatähtsaks tegevuseks lugeda ka selliste ühtse turu akti alla kuuluvate oluliste meetmete kiiret rakendamist, mis aitavad suurendada majanduskasvu ning tarbijate ja ettevõtjate usaldust, võttes eelkõige arvesse kõnealuste ühtse turu akti meetmete horisontaalse tasandi kasutegurit ühtse turu toimimisel ning nende tõenäolist panust majanduskasvu,. Selleks et esmatähtsad valdkonnad saaksid kiiresti areneda, tuleb teha erilisi jõupingutusi, et tagada eeskirjade nõuetekohane rakendamine (punkt 1.2). Lisaks sellele kavatseb komisjon ära kasutada Euroopa poolaasta protsessi, et näidata, kuidas ühtne turg toimib kõnealustes valdkondades, ja määrata kindlaks uued meetmed nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil (punkt 1.3) Ambitsioonikate eesmärkide seadmine nõuetekohase rakendamise tagamiseks Viimastel aastatel on eespool nimetatud esmatähtsates valdkondades võetud vastu mitmeid olulisi õigusakte (vt lisa). Nüüd tuleks keskenduda nende rakendamisele praktikas. Komisjon ja liikmesriigid peaksid ühendama oma jõud, et tagada eeskirjade kiire ülevõtmine ja tõhus rakendamine. Ülevõetavate direktiivide puhul suurendab komisjon oma ülevõtmisalast abi. Näiteks korraldab ta mitteametlikke kahepoolseid kohtumisi liikmesriikide ametnikega, 3

4 moodustab eksperdirühmi, asutab võrgufoorumeid, kus riiklikud eksperdid saaksid ülevõtmismenetluse võimalikult varases etapis heade tavade üle aru pidada ja kogemusi vahetada. Ühtlasi korraldab komisjon korrapäraseid vastavuskontrolle ja võtab meetmeid, mille abil eeskirjad liikmesriikides tegelikkuses toimima panna. Liikmesriigid peaksid: juhul, kui nemad ise või komisjon seda vajalikuks peavad, edastama komisjonile mitteametlikult ülevõtmismeetmete eelnõu konkreetsed aspektid, et komisjoni abi oleks ülevõtmisperioodi jooksul võimalikult tõhus ning et oleks tagatud õigusaktide kiire rakendamine; kohaldama direktiivide ülevõtmise suhtes täisleppimatust, st ülevõtmispuudujäägi 6 ja vastavuspuudujäägi 7 osas seatud eesmärgid tuleb täita; esitama võrgukeskkonnas selgituse, kuidas nad on eeskirjad üle võtnud ja kuidas kõnealused eeskirjad praktikas toimivad 8. Ka määruste puhul peab komisjon astuma samme, et tagada nende nõuetekohane rakendamine. Nende õigusaktide puhul, mis on üle võetud ja mida on juba teatava aja jooksul rakendatud, korraldab komisjon põhjaliku kontrolli, et näha, kuidas eeskirju on rakendatud ja kuidas nad toimivad tegelikkuses mitte üksnes õiguslikus, vaid ka praktilises ja majanduslikus mõttes. Selles kontekstis võib komisjon välja pakkuda vastastikust eksperdihinnangut. Probleemide püsimisel kasutab komisjon tulemuse saavutamiseks oma jõustamisvolitusi ning kutsub liikmesriike koostööle, et lõpetada võimalikult kiiresti ELi õigusaktide rikkumised. Liikmesriigid peaksid eelkõige: osalema aktiivselt protsessis ja edastama kiirelt teavet, aidates nii tagada eeskirjade kiire täitmise, mis võimaldaks seada poliitiline eesmärk lühendada rikkumismenetluste kestust keskmiselt 18 kuuni 9 ; tagama põhjendatud arvamuse kiire arvessevõtmise, kindlustades sel viisil ühtse turu tõhusa toimimise ilma vajaduseta anda juhtum Euroopa Kohtusse; kiirendama menetlust Euroopa Kohtu otsuste täitmiseks. Poliitiline eesmärk peaks olema saavutada eeskirjade täielik järgimine keskmiselt 12 kuu jooksul Ülevõtmispuudujäägiga mõõdetakse õigeaegselt ülevõtmata direktiivide arvu. Vastavuspuudujäägiga mõõdetakse selliste direktiivide arvu, mille suhtes on algatatud täitmatajätmise tõttu rikkumismenetlus. Majanduskasvu olulisust arvestades leiab komisjon, et lisas esitatud uute õigusaktide puhul peaksid liikmesriigid tegema rohkem, kui on ette nähtud kokkuleppes, millele on osutatud 28. septembri aasta ühises poliitilises deklaratsioonis selgitavate dokumentide kohta (2011/C 369/02). Arvestatuna kuupäevast, mil komisjon saatis märgukirja menetluse kohtueelse etapi lõpetamise kohta. Arvestades asjaolu, et mõne keerulisema juhtumi puhul võib pikem rakendamisperiood olla põhjendatud (vt kohtuasi C-278/01, komisjon v. Hispaania, 25. november 2003, eelkõige punkt 43 ff). 4

5 1.3. Jälgimine ja parandusmeetmete kindlaksmääramine Euroopa poolaasta protsessi raames Kuna ühtsel turul on jätkusuutliku majanduskasvu edendamises ja töökohtade loomises väga oluline roll, teeb komisjon ettepaneku kasutada ühtse turu toimimise jälgimiseks Euroopa poolaasta protsessi, suurendada vastastikust survet riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil ning pakkuda välja meetmeid, mis aitaksid ületada Euroopa ja liikmesriikide tasandil veel alles jäänud takistusi. Selleks koostab komisjon ühtse turu integratsiooni iga-aastase aruande. Aruandes analüüsitakse ühtse turu integratsiooni olukorda ning vaadeldakse, kuidas toimib ühtne turg praktikas, eelkõige esmatähtsates valdkondades ja oluliste turulosalejate jaoks, sealhulgas ettevõtjad ja tarbijad. Võimalikult suures ulatuses uuritakse aruandes konkreetsete kriteeriumite abil, kui hästi toimib ühtne turg kõnealustes valdkondades. Sellest lähtuvalt määrab komisjon kindlaks peamised poliitilised ülesanded ja kehtestab prioriteedid meetmete võtmiseks tulevastel aastatel nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Meetmed võivad hõlmata nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke algatusi. Erilist tähelepanu pööratakse VKEde koormuse vähendamisele 11. Vajaduse korral läheb hindamine olemasolevatest eeskirjadest kaugemale, eesmärgiga kasutada ära ühtse turu täielik potentsiaal eelkõige parimate tavade edendamise abil. Iga-aastane aruanne on osa iga-aastase majanduskasvu analüüsist, mida arutatakse nõukogus ja Euroopa Parlamendis ning mis kinnitatakse kevadel toimuval Euroopa Ülemkogul. Iga-aastane aruanne aitab kindlaks määrata konkreetsed riigipõhised soovitused, mille aluseks on iga liikmesriigi kohta Euroopa poolaasta protsessi kontekstis tehtud palju üksikasjalikum analüüs. Et vallandada ühtse turu täielik potentsiaal, peavad liikmesriigid ja komisjon seadma eesmärgiks kiire edu suurima kasvupotentsiaaliga valdkondades. Lisas on määratud kindlaks esmatähtsad valdkonnad ja loetletud õigusaktid, millele peaks kõnealustes valdkondades erilist tähelepanu pöörama. Komisjon võtab järgmised meetmed: rakendab konkreetsed meetmed, mis aitavad tagada ELi eeskirjade õigeaegse, nõuetekohase ja tõhusa rakendamise kõnealustes esmatähtsates valdkondades; koostab ühtse turu integratsiooni iga-aastase aruande, et saada ülevaade, kuidas toimib ühtne turg tegelikkuses, ja määrata kindlaks edaspidised meetmed ELi ja liikmesriikide tasandil; vaatab esmatähtsate valdkondade loetelu ja nendega seotud õigusaktid korrapäraselt läbi ja vajaduse korral ajakohastab neid; 11 Vt komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile VKEde regulatiivse koormuse vähendamine ELi õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele, KOM(2011) 803 (lõplik),

6 Majanduskasvu potentsiaaliga valdkondi reguleerivate peamiste õigusaktide puhul peavad liikmesriigid: järgima ülevõtmise tähtaegu ja võtma õigusaktid üle nõuetekohaselt (ülevõtmis- ja vastavuspuudujääk peab olema 0 %); edastama komisjonile mitteametlikult ülevõtmismeetmete eelnõuga seotud konkreetsed küsimused ja tegema ülevõtmismeetmete vastuvõtmise järel võrgukeskkonnas kättesaadavaks selgitused, kuidas nad on eeskirjad üle võtnud ja kuidas kõnealused eeskirjad praktikas toimivad; tegema jõupingutusi, et tagada eeskirjade kiire täitmine, seades poliitiliseks eesmärgiks lühendada rikkumismenetluse kestust keskmiselt 18 kuuni ning seada poliitiline eesmärk täita Euroopa Kohtu otsused keskmiselt 12 kuu jooksul. Komisjon kontrollib korrapäraselt kõnealustest kohustustest kinnipidamist. 2. TULEMUSLIKKUS: PANNA ÜHNE TURG ETTEVÕTJATE JA KODANIKE JAOKS PAREMINI TOIMIMA Viimase 20 aasta jooksul on ühtne turg märkimisväärselt edasi arenenud. Ühtse turu juhtimine peab pidama sammu selle arenguga. Viimastel aastatel on astutud olulisi samme, et tõhustada eeskirjade koostamise, ülevõtmise, rakendamise ja jõustamise viise nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil 12. On tulnud aeg koondada parimad tavad ja muuta need üldkasutatavaks, millega tagada, et ühtse turu eeskirjad toimivad tõhusalt üle kogu Euroopa Liidu Aruka reguleerimise põhimõtete kohaldamine ühtse turu eeskirjade väljatöötamisel ja rakendamisel Selleks et ühtne turg oleks tegelikkuses toimiv, peab selle õigusraamistik olema kõrgeima kvaliteediga nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Eelkõige peavad eeskirjad olema välja töötatud, üle võetud ja rakendatud nii, et nad ka tegelikkuses toimiksid nende eesmärkide huvides, milleks nad välja töötati. Seetõttu on otsustava tähtsusega, et kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid täidaksid olemasolevaid soovitusi, et tagada aruka reguleerimise põhimõtete järgimine 13 ja hoida halduskoormust kõige madalamal tasemel, eelkõige VKEde ja mikroettevõtjate puhul, lähtudes põhimõttest kõigepealt mõtle väikestele 14. Enne eeskirjade vastu võtmist Euroopa tasandil peaksid asjaomased ametiasutused eelkõige kontrollima, kas eeskirjade eelnõud vastavad vähemalt järgmistele nõuetele: i) eeskirjad peavad olema selged, lihtsasti mõistetavad ja ühemõttelised; ii) eeskirjad Vt komisjoni 29. juuni aasta soovitus ühtse turu toimimise tõhustamise meetmete kohta (2009/524/EÜ) ning teatis Ühtse turu akt kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks Üheskoos uue majanduskasvu eest, KOM(2011) 206 lõplik, Vt teatis Arukas reguleerimine Euroopa Liidus KOM(2010) 543 lõplik, , ja paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (2003/C 321/01). Vt aruanne VKEde regulatiivse koormuse vähendamine ELi õigusaktide kohandamine mikroettevõtjate vajadustele, vt eespool. 6

7 peavad aitama saavutada kavandatavat mõju lisamata ettevõtjatele, kodanikele või ametiasutustele mittevajalikku koormust (st ei kehtestata liigseid nõudeid); iii) kui ettevõtjad ja kodanikud peavad järgima teatavat menetlust, peab neile olema tagatud võimalus teha seda kiirelt ja elektrooniliste vahendite abil; iv) eeskirjad peavad tagama, et ettevõtjad ja kodanikud saavad teavet ja abi ning neil on vajaduse korral tõhus juurdepääs õiguskaitsele. Et kõnealuseid nõudeid järgitaks, peavad sidusrühmad olema teemaga võimalikult tihedalt seotud igas õigusaktide väljatöötamise ja rakendamise etapis. Selleks tuleks teatavates piirkondades välja kujunenud parimad tavad 15 muuta edaspidi üldkasutatavaks. Komisjon tagab omalt poolt, et kõik ühtse turu õigusaktide ettepanekud on rakendatavad ja jõustatavad vähimate halduskuludega. Vajaduse korral pakub komisjon direktiivide asemel välja määrused, seda eelkõige juhul, kui ELi eeskirjade rakendamiseks ei ole vaja täiendavat otsustamisvabadust. Oma igapäevases tegevuses kaasseadusandjatena peaksid nõukogu ja Euroopa Parlament samuti tagama eespool osutatud põhimõtete täieliku järgimise. Kui ELi õigusaktid on vastu võetud, on liikmesriikide kord tagada, et nende meetmete riigisisene rakendamine on vastavuses eespool osutatud aruka reguleerimise põhimõtetega IT-alaste võimaluste arukam kasutamine, et teavitada ettevõtjaid ja kodanikke ning suunata neid kasutama oma õigusi ja võimalusi Et ühtne turg saaks tegelikkuses toimida, peavad ettevõtjaid ja kodanikud teadma oma õigusi ja võimalusi ning oskama neid tõhusalt kasutada. Viimastel aastatel on arendatud välja eri vahendeid ja süsteeme kõnealuste vajaduste rahuldamiseks, kuid saavutada võib enamatki, täiendades juba olemasolevat ning kasutades arukamalt ära infotehnoloogiat, et ühendada paremini liikmesriikide ja ELi tasemel tehtavad algatused. Komisjon püüab tagada, et praktiline teave ühtse turuga seotud õiguste kohta ja sellealane abi oleks koondatud ühteainsasse portaali, nt Sinu Euroopa portaali. Liikmesriigid peavad samuti tegema jõupingutusi, et pakkuda kasutajasõbralikku teavet selle kohta, kuidas eeskirjad nende territooriumil tegelikult toimivad, samuti peavad nad tegema koostööd komisjoniga, et tagada liikmesriigi ja ELi tasandi teabe omavaheline koostalitus. Komisjon kavatseb esitada aastal tegevusplaani, milles on esitatud konkreetsed sammud ja eesmärgid, et pakkuda täiendavat kvaliteetset teavet ühtse turuga seotud õiguste kohta ja suurendada sellealast teadlikkust nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil. Peale selle peaks e-juhtimise süsteemid olema kättesaadavad, kui ettevõtjatel või kodanikel tuleb ühtse turuga seotud õiguste kasutamiseks täita haldusformaalsusi, seda eelkõige just piiriüleses kontekstis 16. Kui ametiasutused peavad omavahel piiriüleselt koos töötama, tuleks nende koostööd lihtsustada selliste veebipõhiste vahendite abil nagu siseturu infosüsteem, mida komisjon kavatseb laiendada ka muudele valdkondadele. Uut siseturu infosüsteemi käsitlev Nt kodanike energiafoorum. Selleks peaksid liikmesriigis arendama edasi ühtseid kontaktpunkte, vt täna vastu võetud teenuste direktiivi rakendamise aruanne. 7

8 määrus, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad komisjoni ootuste kohaselt lähimal ajal vastu, aitab oluliselt kaasa halduskoostööle, järgides täies ulatuses isikuandmete kaitse eeskirju 17. Süsteemne kohustus kasutada ametiasutustega suhtlemisel ja ametiasutuste omavahelisel suhtlemisel infotehnoloogilisi vahendeid nähakse ette kõigi uute õigusaktidega alates jaanuarist Samal ajal töötab komisjon ressursikulude piiramiseks välja tervikliku strateegia olemasolevate vahendite edasiarendamiseks, nii et neid saaks kasutada teabe edastamiseks, e-juhtimiseks ja haldusalaseks koostööks mitmes poliitikavaldkonnas ilma dubleerimata 18. Komisjon edendab jätkuvalt ka parimate tavade vahetamist kõnealuses valdkonnas ja jälgib selles osas saavutatud edu Kiire ja tõhusa probleemide lahendamise ja õiguskaitse tagamine Liiga palju probleeme, millele ettevõtjad ja kodanikud ühtse turuga seoses põrkuvad, jäävad lahenduseta või need lahendatakse pika aja jooksul ja suurte kuludega. Et ühtse turu õigusaktide jõustamine oleks tõhusam, tuleks olemasolevaid mehhanisme edasi arendada ja tugevdada, et saavutada nende vahel parem koostoime. Samme tuleks astuda ka selleks, et probleeme oleks võimalik lahendada liikmesriigi tasandil ja võimaluse korral mitteametlikul teel. Sama ajal on ettevõtjatel ja kodanikel alati õigus pöörduda oma kaebustega komisjoni poole. Komisjon kui aluslepingute täitmise valvur seab esmatähtsaks kõige raskemad ELi õigusaltide täitmatajätmise juhtumid. Et jõustamine oleks tõhusam ja see vastaks paremini ettevõtjate ja kodanike vajadustele, kavatseb komisjon võtta eelkõige järgmised meetmed. Kõigepealt tuleks liikmesriigi tasandil asutada kergesti juurdepääsetav esmatasandi nõustamiskeskus, kuhu ettevõtjad ja kodanikud saaksid pöörduda, kui neil tekib probleeme ühtse turuga seotud õiguste ja võimaluste kasutamisel. Sellise nõustamiskeskuse saaks välja kujundada, kui arendada edasi SOLVIT-keskusi, mis on mitmes liikmesriigis heade tavade alusel juba välja töötatud. Kõnealuste nõustamiskeskuste (teise põlvkonna SOLVIT-keskused) poole pöörduvad ettevõtjad ja kodanikud peaksid leidma seal oma probleemidele kiire ja mitteametliku lahenduse või juhul, kui see ei ole võimalik, saama kiiret nõu, kuhu abi ja õiguskaitse saamiseks pöörduda. Selleks teeb komisjon algatuse, et ajakohastada aasta lõpuks SOLVITit käsitlevat soovitust, ja võtab toetavaid meetmeid 19. Ühtlasi püüab komisjon tõhustada veelgi koostööd SOLVIT-võrgustikuga, nimelt edastades kaebused neile ja teostades süsteemsemat järelevalvet lahendamata juhtumite üle. Samal ajal tuleb astuda samme, millega tagatakse, et ühtse turu valdkonnas esile kerkiv õigusaktidega seotud iga probleemi jaoks on olemas lihtsasti leitav kiire ja tõhus probleemi lahenduse mehhanism. Komisjon teeb jõupingutusi, et teha kindlaks Vt nõukogu määruse ettepanek siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta, KOM(2011) 522. Vt ka nõukogu 16. septembri aasta otsus nr 922/2009/EÜ Euroopa haldusasutuste koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta Vt komisjoni talituste töödokument Ühtse turu probleemide tõhusa lahendamise edendamine SOLVITi potentsiaali kasutamine 10 aasta möödumise puhul selle loomisest, SWD(2012) 33 final,

9 probleemide mitteametliku lahendamise puhul esinevad lüngad ja need täita ning samuti selleks, et jälgida lahenduste toimimist praktikas. Eelkõige kavatseb komisjon teha tihedat koostööd liikmesriikide ja sidusrühmadega, selleks et alternatiivsed vaidluste lahendamise vahendid ning kokkuleppemenetlus oleks tõhusalt paigas ja toimiks tegelikult, 20 samuti selleks, et panna toimima kogu ELi hõlmav piiriüleste kaebuste veebiplatvorm 21. Ühtlasi kaalub komisjon algatust, mis hõlbustaks topeltmaksustamisega seotud probleemide lahendamist. Ühtse turu igapäevane toimimine sõltub oluliselt liikmesriikide kohtusüsteemide tõhususest ja nende tegevuse kvaliteedist. Liikmesriigid peavad võtma kohustuse tagada kiire ja tõhusa õiguskaitse ning edendama Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kasutamist 22. Et parandada juurdepääsu õigussüsteemile üle kogu ELi, arendab komisjon edasi e-õiguskeskkonna portaali. Lisaks sellele peaks ettevõtjatele ja kodanikele, kes kannavad kahju tulenevalt nende õiguste rikkumisest ELis, olema tagatud nõuetekohane hüvitis. Liikmesriikide ametiasutused peaksid samuti osalema ühises turujärelevalves ja meetmete jõustamises, näiteks ühises tegevuses (lauskontrollid), millega tagatakse tarbijakaitse eeskirjade järgimine. Peale selle tagab komisjon aluslepingute täitmise järelevalvajana tema käsutuses olevate vahendite (rikkumismenetlusele eelnev menetlus ja rikkumismenetlus) tõhusa ja kiire kasutamise, et kõrvaldada majanduskasvu takistavad tegurid ja luua töökohti. Komisjon keskendub jõuliselt süsteemsetele probleemidele (nt hilinenud või vale ülevõtmine), millel on ühtse turu toimimisele majanduslikult kahjulik mõju Parem jälgimine, koordineerimine ja kontroll Seni on vastutus ühtse turu praktilise toimimise ees jaotunud nii liikmesriikides kui ka komisjonis suure hulga eri tasandi teenistuste ja asutuste vahel. Mitmes liikmesriigis kohaldatavad head tavad näitavad siiski, et parimaid tulemusi saavutatakse siis, kui riigi haldussüsteemis on üks asutus, kes vastutab ühtse turu toimimise jälgimise eest liikmesriigi tasandil 23. Seetõttu soovitab komisjon järgida sellist head tava kõikjal. Eelkõige peaksid sellised liikmesriigi tasandi koordineerimisüksused (ühtse turu keskused) kontrollima ühtse turu eeskirjade ülevõtmise õigeaegsust ja nende tegelikku rakendamist (tehes selleks koostööd liikmesriikide vastavate parlamentaarsete organitega ); tagama, et ettevõtjaid ja kodanikke on teavitatud asjakohastest liikmesriigi eeskirjadest ja menetlustest (koostöös olemasolevate vahendite ja vastavate Vt nõukogu 21. mai aasta direktiiv 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; i ettepanek milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist, KOM(2011) 793 (lõplik). Vt nõukogu määruse ettepanek, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist, KOM(2011) 794 (lõplik). nõukogu 11. juuli aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. Vt komisjoni 29. juuni aasta soovitus 2009/524/EÜ ühtse turu toimimise tõhustamise meetmete kohta. 9

10 võrgustikega, nt Euroopa ettevõtlusvõrgustik ja Euroopa tarbijakeskuste võrgustik); andma asjaomastele ametiasutustele juhtnööre ja edendama häid tavasid; tegema kindlaks probleemid ning koguma oma riigis andmeid ja tõendeid ühtse turu toimimist takistavate probleemide kohta, samuti tegutsema ELi institutsioonide kontaktpunktina. Need üksused peaksid õiguste rikkumise puhul ühtlasi vastutama esmatasandi nõustamise eest (vt eespool). Komisjon asutab kõnealuste riiklike üksuste Euroopa võrgustiku, andes oma praegusele siseturu nõuandekomiteele uued volitused tegeleda ühtse turu integratsiooni ja juhtimise teemadega ning pannes tööle võrguplatvormid. Sellise üksuse juriidiline vorm ja koht olemasolevates struktuurides jääb loomulikult liikmesriigi otsustusvaldkonda. Et veelgi tõhustada ühtse turu eeskirjade koostamise, ülevõtmise, rakendamise ja jõustamise viise, peaksid liikmesriigid tegema koostööd nii omavahel kui ka komisjoniga, tagamaks et: ühtse turu õigusraamistik oleks kõrgeima kvaliteediga ja toimiks tegelikkuses tõhusalt; saadaval oleks kasutajasõbralik teave ühtse turuga seotud õiguste kohta ning selle kohta, kuidas neid õigusi kasutada; ettevõtjad ja kodanikud, kes peavad ühtsel turul oma õiguste kasutamiseks täitma haldusformaalsusi, saaksid seda teha elektrooniliste vahendite abil; ametiasutused, kes peavad omavahel suhtlema, kuuluksid samasse elektroonilisse süsteemi; liikmesriigi tasandil oleks tõhus esmatasandi abi pakkuv nõustamiskeskus, kuhu ettevõtjad ja kodanikud saaksid pöörduda, kui neil tekib probleeme ühtse turuga seotud õiguste ja võimaluste kasutamisel (teise põlvkonna SOLVIT-keskused); ühtse turuga seotud kõigi probleemide puhul oleks võimalik saada õiguskaitset kiirelt ja tõhusalt ; liikmesriigi tasandil loodaks ühtse turu keskuste võrgustik, mis jälgiks ühtse turu toimimise edendamiseks tehtavaid jõupingutusi. Komisjon jälgib korrapäraselt kõikide loetletud tegevuste elluviimisel tehtud edusamme ja mõõdab nende tulemuslikkust. KOKKUVÕTE Ühtne turg on ELi majanduskasvu parandav hoob, kuid samas ka viitekriteerium, mille alusel võrrelda liikmesriikide võetud kohustusi viia ellu struktuurireforme. Et tagada selle täielik toimimine, tuleks lisaks ELi tasandi reformidele uue tõuke andmisele muuta ka 10

11 lähtekohti ühtse turu juhtimises. Tuleks tugevdada poliitilist järelevalvet kõrgeimal tasemel ning jätta kõrvale kõik kunstlikud eristamised ELi tasandil ja liikmesriikide tasandil toimuva vahel, samuti tuleks välja arendada tõhusamad vahendid, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid ühtsest turust kasu. Komisjon kutsub liikmesriike üles astuma vajalikke samme nende meetmete rakendamiseks ja kõnealuses teatises väljapakutud eesmärkide saavutamiseks. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et toetada neid nii kõnealuste kui ka muudes teatises esitatud täiendavate meetmete võtmisel; komisjon esitab esimese aruande ühtse turu integratsiooni ja kõnealuse teatise rakendamise kohta osana iga-aastase majanduskasvu analüüsist aasta kohta. 11

12 Lisa Põhivaldkonnad ja erilist tähelepanu vajavad õigusaktid Ühtne turg aitab kaasa Euroopa majanduskasvule ja tööhõivele. Analüüs näitab siiski, et ühtse turu loomisest tulenev kasu võiks olla oluliselt suurem, kui kõrvaldataks allesjäänud takistavad asjaolud ja piiriülesed tõkked. Olukord on sektorite kaupa erinev 24. Edusammude kiirendamiseks teeb komisjon ettepaneku keskenduda sektoritele või horisontaalküsimustele, mille puhul täiendav turuintegratsioon (ja seeläbi paremini toimiv ühtne turg) tooks tõenäoliselt kõige suuremat kasu ELi majanduskasvule ja tööhõivele. Majandusanalüüsi põhjal on aasta põhivaldkonnad teenindussektor (sh jaeja hulgikaubandus, äri-, ehitus- ja finantsvahendusteenused), transpordi-, digitaalmajandus- ja energiasektor. Kõnealusele loetelule tuleb lisada ühtse turu aktis sisalduvad põhimeetmed, kuna need on määratletud kui põhilised majanduskasvu, tööhõivet ja usaldust suurendavad meetmed ning neil on horisontaalne mõju ühtse turu paremale toimimisele. Käesolevas lisas näidatakse, kuidas komisjon aasta põhivaldkonnad kindlaks määras. Samuti esitatakse siin loetelu tähtsaimatest õigusaktidest neis valdkondades, kus tuleks teha erilisi jõupingutusi õigeaegse ülevõtmise, nõuetekohase kohaldamise ja range jõustamise tagamiseks. 1. Ühtse turu toimimist parandavate põhivaldkondade kindlaksmääramise metoodika ja kriteeriumid Põhivaldkondade kindlaksmääramiseks kasutas komisjon võrdlusuuringut, mille puhul hinnati iga majandussektori tõhusust igas EL 27 riigis ja võrreldi seda saavutatava tõhususe tasemega (ELi parimate riikide tase) 25. Selline võrdlusuuring võimaldab esialgselt hinnata ühtse turu kasutamata potentsiaali sektorite kaupa. Sektorite kindlaksmääramisel kasutati nelja kriteeriumi ehk testi. Toodangu võrdlusuuring: Selles testis kasutatakse valimit põhilistest kvantitatiivsetest näitajatest, mis hõlmavad kaupade tootmise ja teenuste pakkumise sisendeid, et teha kindlaks sektorid, milles on kõige suurem kasutamata potentsiaal majanduskasvu loomiseks, võrreldes tõhusust kõnealuses sektoris parimate tulemustega suure liikmesriigiga. Näitajad hõlmavad tööviljakuse, innovatsiooni, tööhõive kasvu ja jätkusuutlikkuse kriteeriume. Majanduslik tähtsus: Selle testiga analüüsitakse, kas sektor on majanduse mastaabis piisavalt tähtis, et avaldada olulist mõju majanduskasvule, kui kõrvaldatakse põhjused, mis takistavad kasutamata potentsiaali rakendamist Tooteturu seire, Euroopa Komisjon, majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat (2010b). Kavandatud metoodika võrdlev esitus ja selle kvantitatiivsed tulemused esitatakse uuringus Cost of non-europe, mida BEPA tehnilise järelevalve all koostavad praegu komisjoni jaoks London Economics ja PWC ning mis avaldatakse aasta sügisel. 12

13 Dünaamilised tegurid: Selle testi eesmärk on analüüsida, kas sektoris ollakse juba valmis hakkama kasutamata potentsiaaliga tegelema. Uuritakse, mil määral suudab sektor suurendada tööhõivet ja kas tööviljakus läheneb võrdlusaluse tasemele. Ühtse turu tegurid: Selle testi eesmärk on vaadata, kas on tõendeid, et ühtse turu olukorra parandamine võib vabastada kasutamata potentsiaali. Vaadeldakse selliseid küsimusi nagu väga erinevate õigusaktide/eeskirjade olemasolu liikmesriikides, tarbijate rahulolu, konkurentsivõime või selle puudumine, kodumaiste turgude vaheline integratsioon või selle puudumine, pikaajaline nõudluse vähenemine ning olemasolevad poliitilised algatused. Kohaldades neid nelja testi ELi majanduse kõigi 67 majandussektori (nagu need on kindlaks määratud Euroopa ühenduste majandustegevuse üldises tööstusliku liigitusega 26 ) suhtes, tundub et ühtse turu parema toimimise korral oleks majanduskasvu potentsiaal suurim järgmistes valdkondades: Teenused (sh jae- ja hulgikaubandus, äri- ja ehitusteenused) Finants(vahendus)teenused Transport (raudtee-, maantee-, lennu- ja meretransport) Digitaalne majandus (sh lairibaühendus ja e-kaubandus) Lisaks leiab komisjon, et energiasektorit tuleks käsitada ühtse turu poliitikas olulise turuna, sest see on strateegiliselt tähtis kui teistele majandussektoritele elutähtsat teenust pakkuv tööstusharu. Põhivaldkondade kindlaksmääramiseks kasutatud metoodika vaadatakse korrapäraselt läbi, muu hulgas ka Euroopa poolaasta protsessi kontekstis. 2. Põhiliste õigusaktide loetelu Kõigis eespool nimetatud põhivaldkondades on vastu võetud või hakatakse just vastu võtma õigusakte ühtse turu olukorra parandamiseks. Järgnevalt esitatakse kõnealuste sektorite põhiliste õigusaktide loetelu, s.t selliste õigusaktide loetelu, mida tuleb nõuetekohaselt rakendada, üle võtta ja jõustada, tagamaks et ühtse turu kasvupotentsiaali nendes sektorites saab täiel määral ära kasutada. Komisjon leiab, et nii liikmesriigid kui ka komisjon peavad tegema suuremaid jõupingutusi ja võtma täiendavaid kohustusi, et panna ühtne turg toimima kõiki selle võimalusi kasutades. Iga järgnevalt loetletud õigusakti puhul on selgitatud, kuidas komisjon kavatseb teha koostööd liikmesriikidega nende aktide nõuetekohase rakendamise tagamiseks. Nõuete täieliku täitmise tagamiseks kasutab komisjon vajaduse korral ka oma jõustamisvolitusi. Põhivaldkond Õigusakt Kavandatud meetmed 26 NACE klassifikaator, kahekohaline kood. 13

14 Teenused 2006/123/EÜ, 12. detsember 2006, teenuste kohta siseturul 2008/6/EÜ, 20. veebruar 2008, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega 2005/36/EÜ, 7. september 2005, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 2011/7/EL, 16. veebruar 2011, hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul Teenuseid käsitlevas teatises tuvastatud teenustedirektiivi rakendamise ja kohaldamisega seotud puuduste kõrvaldamiseks võtab komisjon mitmesuguseid meetmeid, sh korraldab kahepoolsed kohtumisi, liikmesriikide ekspertide kohtumisi väikestes rühmades ja esitab riigipõhiseid soovitusi. Seitse liikmesriiki ei ole üle võtnud postiteenuste direktiivi (ülevõtmise tähtaeg on aasta lõpp). Enamik liikmesriike on mitteametlikuks läbivaatamiseks esitanud õigusaktide eelnõude osasid. Selleks et tagada direktiivi nõuetekohane rakendamine, teeb komisjon korrapäraseid vastuvõetud õigusaktide nõuetelevastavuse kontrolle. Lisaks jätkab Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm (ERGP) rakendamisküsimustega seotud teabe ja heade tavade vahetamist. Komisjon jätkab riiklike koordinaatorite rühmas arutelu direktiivi nõuetekohase rakendamise ja tegeliku toimimise üle, edendades muu hulgas heade tavade vahetamist. Riiklike koordinaatorite rühm jätkab tulemuslikkuse jälgimist, andes sh hinnangu praktilise toimimise kontrolli tulemustele. Komisjon pakub tõhusamat abi õigusakti vabatahtlikuks ülevõtmiseks enne tähtaega, milleks on 16. märts Komisjon on kaks korda kutsunud liikmesriike üles suurendama jõupingutusi siseriiklike ülevõtmismeetmete vastuvõtmiseks. Lisaks moodustati hilinenud maksete eksperdirühm ning kogu liidus käivitatakse teavituskampaania. Finants(vahendus) teenused Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete Komisjon edendab IT-süsteemi Your Question on Legislation aktiivset kasutamist, et aidata liikmesriikidel direktiiv üle võtta. Ülevõtmise hõlbustamiseks peetakse koosolekuid liikmesriikide ja Euroopa Pangandusjärelevalvega. Komisjon korraldab ka seminare ja kontrollib korrapäraselt õigusaktide 14

15 täitmise järelevalvet (kapitalinõuete direktiiv) KOM(2011) 453, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (kapitalinõuete määrus) KOM(2011) 452, nõukogu määrus (EL) nr 260/2012, 14. märts 2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (SEPA lõppkuupäeva määrus) Nõukogu direktiiv 2009/138/EÜ, 25. november 2009, kindlustus- ja edasikindlustustegevus e alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) 2008/48/EÜ, 23. aprill 2008, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid nõuetelevastavust. Komisjon edendab IT-süsteemi Your Question on Legislation aktiivset kasutamist, et aidata liikmesriikidel määrust rakendada. Määruse rakendamise asjus peetakse koosolekuid liikmesriikide ja Euroopa Pangandusjärelevalvega. SEPA nõukogu raames toimuvad tehnilised seminarid. Komisjon jälgib liikmesriikide kaasmeetmeid (nt teavituskampaaniaid) maksete komitee ja eurosüsteemi kaudu, tehes tihedat koostööd EKPga. Tehnilisi küsimusi arutatakse turuosalistega (nt maksesüsteemide turu eksperdirühmas). Igal aastal kontrollitakse, kui suures ulatuses on ametiasutused uued maksestandardid kasutusele võtnud ametiasutustes (ja kontrolli tulemused avalikustatakse Internetis). Raamdirektiivi eelnõuga (16. mai aasta ettepanek COM(2012) 217 final) lükatakse ülevõtmise tähtaeg edasi 30. juunini Komisjon töötab välja ITvahendit, et jälgida Solventsus II direktiivi ülevõtmist liikmesriikide poolt ning võtta rakendamise järelmeetmeid aasta teises pooles peetakse liikmesriikidega ja EIOPAga seminar, millel käsitletakse Solventsus II direktiivi ülevõtmist liikmesriikides. Komisjon on töötanud välja suunised, mis võimaldavad liikmesriikidel ühetaolisemalt rakendada direktiivi tehnilisi aspekte. Ülevõtmise tähtpäev oli 12. mai 2010 ja komisjon kontrollib ülevõtmist nüüd korrapäraselt. Käimas on majanduslik ja juriidiline uuring, et valmistada ette aasta aruannet 15

16 Transport 1999/62/EÜ, 17. juuni 1999, raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest, mida on muudetud 17. mai aasta direktiiviga 2006/38/EÜ 2004/52/EÜ, 29. aprill 2004, ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta Esimene raudteepakett: 2001/12/EÜ, 26. veebruar 2001, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta 2001/13/EÜ, 26. veebruar 2001, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta rakendamise kohta. Põhilised ülevõtmise tähtajad on ja aastal. Komisjon intensiivistab varaseid kahepoolseid kohtumisi nende liikmesriikidega, kes rakendavad uut teetasude korda aastal teeb ta ka koostööd asjaomase komiteega, et töötada välja suunavad märkused ühetaolisema rakendamise edendamiseks. Põhilised ülevõtmise tähtajad on aasta ja aasta oktoober. Maksukogumise komitee hakkab intensiivsemalt tööle. Komisjon rakendab ELi toimimise lepingu artikli 258 ja direktiivi 1999/62/EÜ artikli 7h alusel rangemat järelevalvemenetlust ja edendab heade tavade vahetamist eksperdirühmade ja selleks ette nähtud veebisaidi kaudu. Komisjon peab kõigi liikmesriikidega sellekohaseid koosolekuid, et selgitada, kuidas esimest raudteepaketti rakendada. 2001/14/EÜ, 26. veebruar 2001, raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 16

17 jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ümbersõnastatud) KOM(2010) 475, Neljas raudteepakett: Õigusakti ettepanek, millega vaadatakse läbi määrus (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur, ja muudetakse ohutust ja koostalitlusvõimet käsitlevaid direktiive, tüübi kasutusluba ja raudtee-ettevõtja sertifitseerimist Õigusakti ettepanek raudteeturule juurdepääsu kohta, mis tähendab kehtiva raudteeturule juurdepääsu käsitleva õigustiku (1. raudteepakett ja sellele järgnenud muudatused) asjakohast kohandamist Osana omapoolsest ülevõtmisabist võtab komisjon vastu rakenduseeskirjad, et tagada direktiivi ühetaoline kohaldamine. Pärast ettepanekute vastuvõtmist (ette nähtud enne aasta lõppu) kavatseb komisjon käivitada uuringu kavandatud meetmete rakendamise tõhususe hindamiseks (raudteeveeremi kasutuselevõtu loamenetluse kulude ja kestuse vähendamine, uutele raudteeveoettevõtjatele turule juurdepääsu hõlbustamine). Sellega seoses kontrollib ta ka läbivaadatud määruse (EÜ) nr 1370/2007 rakendamist. Eriti põhjalikult analüüsib ta, millist mõju avaldab turule kavandatud uus eeskiri, mille eesmärk on kehtestada avaliku raudteeteenuse osutajate valimine võistleva pakkumismenetluse teel. Komisjon korraldab seminari(d) heade tavade vahetamise edendamiseks Avalike teenuste lepinguid käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 1370/2007) läbivaatamine 2009/12/EÜ, 11. märts 2009, 17 Komisjon kontrollib nõuetelevastavust juhtumipõhiselt ja esitab aastal aruande ülevõtmise olukorra kohta

18 lennujaamatasude kohta Komisjoni määrus (EL) nr 691/2010, 29. juuli 2010, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenu ste ja võrgufunktsioonide tulemuslikkuse kava ning muudetakse määrust (EÜ) nr 2096/2005, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenu ste osutamise ühised nõuded. liikmesriikides. Komisjon võtab aasta juunis vastu soovituse tulemuslikkuse kavade ja tulemuseesmärkide rakendamise kohta. Aeronavigatsiooniteenuste ja võrgufunktsioonide tulemuslikkuse järelevalve, võrdlusuuring ja läbivaatamine toimub sõltumatu tulemuslikkuse hindamise organi abil. Komisjon võtab aasta detsembris vastu järelevalvet käsitleva soovituse, milles antakse liikmesriikidele suuniseid seoses nende kohustusega jälgida, et tulemuslikkuse kavad rakendatakse nõuetekohaselt. Komisjon avaldab aastal aruande tulemuslikkuse kavade ja tulemuseesmärkide rakendamise kohta. Üleeuroopalised teise võrdlusperioodi ( ) eesmärgid seatakse aastal. Vastavalt tulemuslikkust käsitlevas määruses kavandatule muudab komisjon aasta alguses (komiteemenetlusega) tulemuslikkuse määrust ja tasude kehtestamise määrust, et laiendada tulemuslikkuse kava kogu lennule (väravast väravani) ja seada eesmärke kõigis neljas võtmetähtsusega valdkonnas (läbilaskevõime, kulutasuvus, ohutus, keskkond). 2010/65/EL, 20. oktoober 2010, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi Ülevõtmise tähtpäev on 19. mai Komisjon süvendab koostööd liikmesriikidega kogu siseriikliku ühtse liidese rakendamisperioodi jooksul (peab olema lõpetatud 1. juuniks 2015). Liikmesriikide eksperdirühm (ems) nõustab ülevõtmise küsimustes ja koordineerib rakendamist ning abistab samuti tehnilistes üksikasjades (ITsüsteemid, menetlused). Rühm edendab häid tavasid ja esitab rakendamise tulemused. Euroopa Meresõiduohutuse Amet osutab rühmale tehnilist abi. 18 Täiendavat abi liikmesriikidele antakse seitsmenda raamprogrammi alla kuuluva

19 teadusprojekti (emar) kaudu. Tulemusi jagatakse ems rühmaga, andes sellega liikmesriikidele vahendi rakendamise ettevalmistamiseks TEN-T projektikonkursi raames on aasta novembriks kavandatud siseriikliku ühtse liidese rakendamise katseprojekt. 17 liikmesriigist koosnev konsortsium on näidanud üles huvi esitada projekt. nõukogu otsus nr 661/2010/EL, 7. juuli 2010, üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (ümbersõnastatud) nõukogu määrus (EÜ) nr 680/2007, 20. juuni 2007, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas Euroopa 2020 projektivõlakirjade algatus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 680/2007 (viidatud eespool) Euroopa koordinaatorid toetavad liikmesriike prioriteetsete projektide tulemuslikul ja õigeaegsel rakendamisel. TEN-T aastakonverentsil on võimalus vahetada häid tavasid (järgmine konverents toimub eeldatavalt aasta sügisel). TEN-T komiteel on kavas võtta vastu iga-aastased ja mitmeaastased tööprogrammid, milles määratakse kindlaks rahastamisprioriteedid. Projektikonkursid käivitatakse ja aastal ning pärast aastat algatatakse menetlus Euroopa Ühendamise Rahastu projektide valimiseks. Sellega seoses kavatseb komisjon korraldada teabepäevi ja ning teeb järelevalvet ja osutab abi, et arendada projektide esitamise süsteemi. TEN-T aasta tööprogrammi muudetakse aasta kolmandas kvartalis, et eraldada eelarve LGTT-le (TEN-T laenutagamisvahend), mis võimaldab rahastada projektivõlakirjade katseetappi. Digitaalne turg ühtne 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna 19 Komisjon teeb koostööd EIPga, et teha kindlaks ja valida välja projektivõlakirjade katseetapi projektid aasta keskel tehakse uuringud projektivõlakirjade algatuse katseetapi vahearuande jaoks. Direktiivi ülevõtmise ja rakendamise põhjalik hindamine on käsil (lõpparuanne aasta augustis). Komisjon võtab uuringu tulemuste

20 Energia teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 11, /83/EL, 25. oktoober 2011, tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta KOM(2011) 635, /72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ alusel asjakohaseid meetmeid. Töö direktiivi kohaselt loodud liikmesriikide esindajate eksperdirühmas jätkub, et aidata kaasa internetipõhiste toodete ja teenuste seaduslikule ja piiriülesele tarnimisele. Pärast määruse vastuvõtmist aitab komisjon liikmesriikidel tagada selle nõuetekohase rakendamise ja kohaldamise. Komisjon pakub tõhusamat ülevõtmisega seotud abi liikmesriikide ekspertide kohtumiste kaudu ning selliste suuniste väljatöötamise kaudu, mis aitavad õigusaktide jõustajatel digitaalvaldkonnas nõuetekohaselt rakendada direktiivis 2011/83/EL sätestatud teavitamisnõuded. Pärast määruse vastuvõtmist aitab komisjon tagada selle nõuetekohase rakendamise ja kohaldamise. Ülevõtmise tähtpäev oli 3. märts Juba teavitatud meetmeid analüüsitakse põhjalikult. 13 liikmesriiki ei ole direktiivi kahjuks täielikult üle võtnud ja komisjon võtab asjakohaseid meetmeid. Komisjon jätkab riikide ametiasutustega (sh energiaturu reguleerivate asutustega) ka arutelu direktiivi nõuetekohase rakendamise ja tegeliku toimimise üle. 20

21 (elektridirektiiv) 2009/73/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (gaasidirektiiv) 2006/32/EÜ, 5. aprill 2006, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ 2010/31/EL, 19. mai 2010, hoonete energiatõhususe kohta (ümbersõnastatud) Ülevõtmise tähtpäev oli 3. märts Teavitatud meetmeid analüüsitakse põhjalikult. 12 liikmesriiki ei ole direktiivi kahjuks täielikult üle võtnud ja komisjon võtab asjakohaseid meetmeid. Komisjon jätkab riikide ametiasutustega (sh energiaturu reguleerivate asutustega) ka arutelu direktiivi nõuetekohase rakendamise ja tegeliku toimimise üle. Direktiiv on kõigis liikmesriikides üle võetud. Siiski on vaadatud läbi palju kaebusi, mis osutavad võimalikele probleemidele nõuete täitmisel. Direktiivi rakendamist arutatakse korrapäraselt liikmesriikidega nii kahepoolselt kui ka kooskõlastatud tegevuse raames. Komisjon valmistab ette aruannet, milles keskendutakse siseriiklike eesmärkide rakendamisel saavutatud edule. Käsitletakse ka laiemaid rakendusalaseid küsimusi. Kavandatud energiatõhususe direktiivi eesmärk on veelgi täpsustada teatavad direktiivi 2006/32/EÜ sätteid, et hõlbustada selle rakendamist. Ülevõtmise kuupäevad: 9. juuli 2012 ja 9. jaanuar 2013 (sõltuvalt sätetest). Pärast tähtaegade möödumist kontrollib komisjon ülevõtmist korrapäraselt. Rakendamisega seotud abi antakse suunisdokumentide kaudu, korrapärastel kahepoolsetel kohtumistel liikmesriikidega ja eksperdirühmade kohtumistel. 21

22 Euroopa Komisjoni poolt I ühtse turu akti alusel kavandatud meetmed, mida parlament ja nõukogu soovivad käsitleda eelisjärjekorras ja mille korral komisjon osutab tõhusamat abi ülevõtmise ja/või rakendamise valdkonnas: 1. Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus Euroopa riskikapitalifondide kohta, KOM(2011) 860 lõplik 2011/0417 (COD) 2. Ettepanek:, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta, , KOM(2011) 883 (lõplik), 2011/0435 (COD) 3. Ettepanek: nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas, KOM(2011) 215 (lõplik) 2011/0093 (COD) 4. Ettepanek:, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv), , KOM(2011) 793 (lõplik) 2011/0373 (COD) Ettepanek: nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus), , KOM(2011) 794 (lõplik), 2011/0374 (COD) 5. Ettepanek: nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa standardimist ja millega muudetakse e 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning e 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ, , KOM(2011) 315 (lõplik), 2011/0150 (COD) 6. Ettepanek: nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, , KOM(2011) 665 (lõplik), 2011/0302 (COD) Ettepanek: nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ, , KOM(2011) 0658 (lõplik), 2011/0300 (COD) Ettepanek: nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta, , KOM(2011) 0650 (lõplik) 2011/0294 (COD) Ettepanek: nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ, , KOM(2011) 0657 (lõplik), 2011/0299 (COD) 7. Ettepanek: nõukogu määrus elektroonilise identifitseerimise ja elektrooniliste tehingute jaoks mõeldud usaldushoiuteenuste kohta siseturul, , COM/2012/238 22

23 8. Ettepanek: nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, , KOM(2011) 862 (lõplik), 2011/0418 (COD) 9. Ettepanek:, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik), , KOM(2011) 169 (lõplik), 2011/0092 (CNS) 10. Ettepanek: direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta, Brüssel, , COM(2012) 131 final, 2012/0061 (COD) Ettepanek: nõukogu määrus kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis, , COM(2012) 130 final, 2012/0064 (APP) 11. Ettepanek: teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta, , KOM(2011) 684 (lõplik), 2011/0308 (COD) 12. Ettepanek: riigihangete kohta, , (KOM(2011) 896 (lõplik), 2011/0438 (COD). 23

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete heade tavade põhimõtete rakendamise ja elluviimise raamistik 25. jaanuar 2013 Allakirjutanud: ainult organ

Toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete heade tavade põhimõtete rakendamise ja elluviimise raamistik 25. jaanuar 2013 Allakirjutanud: ainult organ Toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete heade tavade põhimõtete rakendamise ja elluviimise raamistik 25. jaanuar 2013 Allakirjutanud: ainult organisatsioonid, kes raamistiku heaks kiidavad 1 I. Sissejuhatus

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem