(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2018_19)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2018_19)"

Väljavõte

1 MTÜ KEELTEMAJA ERAKOOL KEELTEMAJA HISPAANIA KEELE ÕPPEKAVA KINNITATUD MTÜ Keeltemaja a käskkirjaga nr Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioon). 2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument. 3. Õppe kogumaht ja ülesehitus: MTÜ Keeltemaja Erakool Keeltemaja pakub septembrist/oktoobrist kuni juunini toimuvaid hispaania keele kursusi täiskasvanutele eesti/vene keele baasil. Õpe toimub tasemetel A1.1 kuni B2.1. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht (kontaktõpe) on 60 kuni 105 õppetundi sõltuvalt kursusest. Tunnid toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks. 4. Täiendkoolituse ainekavad: hispaania keel A1.1, s.h hispaania keele A1.1 neile, kel aastaid variandid 1 ja 2; hispaania keel A1.2 - variandid 1 ja 2; hispaania keel A2.1 - variandid 1 ja 2; hispaania keel A2.2 - variandid 1 ja 2; hispaania keel B1.1 ja hispaania keel B Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: hispaania keele kursused on mõeldud isikutele, kes soovivad alustada keeleõpingutega või arendada edasi oma keeleoskust antud keeles. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda soovijatele võimaldatakse üks-kaks proovitundi. Tasemesobivustesti viib õppejõud vajadusel läbi testimisperioodil enne õppeaasta algust. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud digitaalse registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda lapsevanem või hooldaja) ning tasunud kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. Kursusel osalemise eelduseks on hispaania keele oskus õpitavale tasemele eelneval tasemel (v.a algkursuse puhul). 6. Õppekeskkonna kirjeldus: õpe viiakse läbi Endla 22 õpperuumides, mis vastavad tervisekaitseja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, arvuti (CD-mängija) ja vajadusel ka data-projektoriga. 7. Õppemeetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö, rollimängud, arutelud, ettekanded, jne. 8. Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: täienduskoolitusasutus väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta. 9. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist.

2 Hispaania keele I-IV kursuse ainekavad Hispaania keel A1.1. Variant 1. Eesmärk: mõista ja kasutada igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase. Oskata ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õppematerjalid: P. Cerdeira, J. V. Ianni Nuevo Prisma, nivel A1, Edinumen õpik, töövihik, CD; Õppetükid Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet, Hispaania-Eesti Sõnaraamat, Valgus, Tallinn Hispaania-Eesti/Eesti Hispaania taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn Francisca Castro; Uso de la gramática española: elemental; Edelsa, Madrid, Luis Aragonés, Ramón Palencia; Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica: Nivel elemental e intermedio; Ediciones SM, Madrid, José Siles Artés: Historias para conversar: Nivel umbral; SGEL, Madrid Õppesisu: hispaania keele häälduse ja grammatika aluste omandamine. Igapäevaste lihtsate fraaside ja väljendite omandamine. Grammatika. Tähestik, numbrid, määrav ja umbmäärane artikkel, nimisõnade ja omadussõnade grammatiline sugu, omadussõna võrdlusastmed, isikulised asesõnad, näitavad asesõnad, omastavad asesõnad, kaudsihitise asesõnad, eessõnad, küsisõnad, tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus, tegusõnade ser, estar ja hay võrdlev kasutamine, enesekohased tegusõnad. Sõnavara. Tervitused, hüvastijätud, riigid, rahvused, keeled, elukutsed, klassi mööbel ja sisustus, linn, tänav, kodu, mööbliesemed, perekonnaliikmed, riietusesemed, transpordivahendid, liiklus, tähtpäevad, nädalapäevad, kuude nimetused, vabaajategevused. Kõnearendus. Tervitamine ja hüvastijätt; enda ja teiste tutvustamine; rahvuse ja tegevusala küsimine; linna kirjeldamine, isikute kirjeldamine; kellaaja küsimine ja ütlemine; igapäevaste tegevuste kirjeldamine, tee küsimine ja juhatamine; teekonna planeerimine; lemmiktegevustest rääkimine. Kirjutamine. Lihtsamad kirjatööd erinevatel teemadel, kirja kirjutamine sõbrale. 1. on omandanud algteadmised hispaania keele hääldusest ja grammatikast; 2. tunneb numbreid 1-100; 3. mõistab ja kasutab lihtsaid fraase ja väljendeid; 4. oskab lugeda lihtsamaid tekste õpitud teemadel; 5. oskab ennast ja teisi tutvustada; 6. oskab kirjeldada ruumi enda ümber (klass, kodu, tänav); 7. oskab rääkida oma päevast; 8. oskab esitada küsimusi. Hispaania keel A1.1. Variant 2. Eesmärk: koolituse lõpuks õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid

3 fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Lisaks annab kursus võimaluse teha tutvust hispaania kommete ja eluoluga ning tutvustab erinevaid kultuurifenomene. Õppematerjalid: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto; GRUPO DIDASCALIA, S.A. EDELSA Embarque 1 - õpik. Õppemoodulid Hispaania-Eesti/Eesti-Hispaania taskusõnastik; TEA Kirjastus, Tallinn 2002; - õpetaja poolt koostatud materjalid. Õppesisu. Hispaania keele häälduse ja grammatika aluste omandamine. Igapäevase lihtsama vestluskeele omandamine. Tuttaval keelematerjalil põhineva vestluse mõistmine. Hispaaniakeelse maailma suhtluskultuuri tavadega tutvumine. Grammatika. Tähestik, numbrid, määrav ja umbmäärane artikkel, nimisõnade ja omadussõnade grammatiline sugu, küsisõnad, omastavad asesõnad, kaudse sihitise asesõnad, eessõnad, reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus (1. 2. ja 3. grupp), hulga määrsõnad, rõhuline silp ja õigekirjaviis. Sõnavara. Tervitused, hüvastijätud, riigid, rahvused, keeled, elukutsed ja töökohad, postiaadress, sõnavara välimuse ja iseloomu kirjeldamiseks, perekonnaliikmed, perekonnaseis, nädalapäevad, kalendrikuud, naturaalarvud ja järgarvud, õpingud ja õppekraadid, värvid, vaba aja tegevused. Kõnearendus. Tervitamine ja hüvastijätt; enda ja teiste tutvustamine; pöördumisviisid, rahvuse, tegevusala, elukoha ja isikuandmete küsimine ja vastamine: vanus, sünniaeg, telefoninumber, e- maili aadress, postiaadress; oma ametist, töökohast ja õpingutest rääkimine; oma perekonnast ja perekonnaseisust rääkimine; isikute kirjeldamine; eelistuste väljendamine, teadmise ja mitteteadmise väljendamine, nõusoleku väljendamine. Kirjutamine. Lühikese e-kirja kirjutamine tuttavale; postiaadressi ja i aadressi kirjutamine, lühikese enesetutvustuse kirjutamine. 1. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda turismi tüüpsituatsioonides; 2. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks hispaaniakeelses keskkonnas; 3. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste; 4. oskab kirjutada lihtsat kirja. Hispaania keel A1.1 neile, kel aastaid 60+ Eesmärk: koolituse lõpuks õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Lisaks annab kursus võimaluse teha tutvust Hispaania kommete ja eluoluga ning tutvustab erinevaid kultuurifenomene. Õppematerjalid: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto; GRUPO DIDASCALIA, S.A. EDELSA Embarque 1 - õpik. Õppemoodulid Hispaania-Eesti/Eesti-Hispaania taskusõnastik; TEA Kirjastus, Tallinn 2002.

4 - Õpetaja poolt koostatud materjalid. Õppesisu. Hispaania keele häälduse ja grammatika aluste omandamine. Igapäevase lihtsama vestluskeele omandamine. Tuttaval keelematerjalil põhineva vestluse mõistmine. Hispaaniakeelse maailma suhtluskultuuri tavadega tutvumine. Grammatika. Tähestik, numbrid, määrav ja umbmäärane artikkel, nimisõnade ja omadussõnade grammatiline sugu, küsisõnad, omastavad asesõnad, kaudse sihitise asesõnad, eessõnad, reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus (1. 2. ja 3. grupp), hulga määrsõnad, rõhuline silp ja õigekirjaviis. Sõnavara. Tervitused, hüvastijätud, riigid, rahvused, keeled, elukutsed ja töökohad, postiaadress, sõnavara välimuse ja iseloomu kirjeldamiseks, perekonnaliikmed, perekonnaseis, nädalapäevad, kalendrikuud, naturaalarvud ja järgarvud, õpingud ja õppekraadid, värvid, vaba aja tegevused. Kõnearendus. Tervitamine ja hüvastijätt; enda ja teiste tutvustamine; pöördumisviisid, rahvuse, tegevusala, elukoha ja isikuandmete küsimine ja vastamine: vanus, sünniaeg, telefoninumber, e- maili aadress, postiaadress; oma ametist, töökohast ja õpingutest rääkimine; oma perekonnast ja perekonnaseisust rääkimine; isikute kirjeldamine; eelistuste väljendamine, teadmise ja mitteteadmise väljendamine, nõusoleku väljendamine. Kirjutamine. Lühikese e-kirja kirjutamine tuttavale, postiaadressi ja i aadressi kirjutamine, lühikese enesetutvustuse kirjutamine. 1. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda turismi tüüpsituatsioonides; 2. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks hispaaniakeelses keskkonnas; 3. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste; 4. oskab kirjutada lihtsat kirja. Hispaania keel A1.2. Variant 1. Eesmärk: mõista ja kasutada igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase. Oskata ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suuta suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Õppematerjalid: P. Cerdeira, J. V. Ianni Nuevo Prisma, nivel A1, Edinumen õpik, töövihik, CD; Õppetükid Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet, Hispaania-Eesti sõnaraamat, Valgus, Tallinn Hispaania-Eesti/Eesti Hispaania taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn Francisca Castro; Uso de la gramática española: elemental; Edelsa, Madrid, Luis Aragonés, Ramón Palencia; Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica: Nivel elemental e intermedio; Ediciones SM, Madrid, José Siles Artés: Historias para conversar: Nivel umbral; SGEL, Madrid Õppesisu: hispaania keele häälduse ja grammatika aluste kinnistamine. Igapäevase lihtsama suhtluskeele omandamine. Grammatika. Tegusõna gustar (ja samalaadsete tegusõnade) kasutamine, umbmäärased asesõnad,

5 eessõnad, küsisõnad, konstruktsioonid ir a + infinitiiv, estar + gerundium ja seguir + gerundium, käskiv kõneviis (jaatav), ajavormid: presente de indicativo, pretérito perfecto de indicativo, pretérito indefinido, Sõnavara. Vabaajategevused, toiduained ja toidud, kehaosad, tervis ja haigused, aastaajad, ilm, ostmine, harrastused, reisimine. Kõnearendus. Lemmiktegevustest rääkimine, enesetunde kirjeldamine sisseostude tegemine, tellimine ja maksmine restoranis, eelistuste väljendamine, plaanidest rääkimine; ilma kirjeldamine; reisi planeerimine ja kirjeldamine. Kirjutamine. Lihtsamad kirjatööd erinevatel teemadel, kirja kirjutamine sõbrale. 1. mõistab ja kasutab lihtsamaid fraase; 2. oskab end väljendada õpitud sõnavara piires tüüpsituatsioonides; 3. oskab sõlmida kokkuleppeid, teha ettepanekuid; 4. oskab lugeda lihtsamaid tekste; 5. saab aru kaasvestlejast piiratud ulatuses; 6. oskab koostada lihtsamaid tekste; 7. oskab rääkida plaanidest. Hispaania keel A1.2. Variant 2. Eesmärk: koolituse lõpuks õpilane mõistab ja moodustab lihtsamaid fraase, mis on seotud igapäevase eluga, võib tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Jätkab tutvumist hispaania keele grammatikaga, arendab rääkimisoskust ja laiendab hispaania keele sõnavara. Lisaks annab kursus võimaluse teha tutvust Hispaania kommete ja eluoluga ning tutvustab erinevaid kultuurifenomene. Õppematerjalid: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto; GRUPO DIDASCALIA, S.A. EDELSA Embarque 1 - õpik. Õppemoodulid 5-8 ; Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto; GRUPO DIDASCALIA, S.A. EDELSA Embarque 2 - õpik. Õppemoodulid Hispaania-Eesti/Eesti-Hispaania taskusõnastik; TEA Kirjastus, Tallinn 2002; - õpetaja poolt koostatud materjalid. Õppesisu: hispaania keele grammatika aluste omandamine. Igapäevase lihtsama vestluskeele omandamine. Tuttaval keelematerjalil põhineva vestluse mõistmine. Aktiivse sõnavara ja tegusõnade konstruktsioonide harjutamine. Hispaaniakeelse maailma suhtluskultuuri tavadega tutvumine. Grammatika. Eessõnalised kohamäärused, ebareeglipäraste tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus, enesekohased tegusõnad, sagedust väljendavad määrsõnad, eessõnad, küsisõnad, tegusõnade hay/estar võrdlev kasutamine, sidesõnad, lause tähendust moduleerivate tegusõnade hay que, tener que, querer, preferir kasutamine nimisõna ja infinitiiviga. Sõnavara. Eluaseme tüübid ja nende osad. Mööbel ja kodused esemed. Värvid ja vormid. Nädalapäevad. Igapäevategevused. Transpordivahendid. Ilmakaared. Avalik ruum. Kultuuri- ja ehitismälestised. Söögikorrad. Toiduained, joogid ja maitseained. Road. Temperatuur.

6 Kõnearendus. Oma kodu ja toa kirjeldamine. Oma igapäevategevustest rääkimine. Kellaajad. Tee juhatamine ja küsimine. Puhkusest rääkimine. Reisi kirjeldamine. Oma linnaosa kirjeldamine. Info küsimine. Oma toitumiseelistustest ja mõnedest toiduretseptidest rääkimine. Tellimine restoranis. Kutse esitamine. Pakkumisega nõustumine ja selle tagasi lükkamine. Kohustuse väljendamine. Kirjutamine. Korteri üürile andmise kuulutusankeedi täitmine, lühikese kirja kirjutamine tuttavale. Eesti ja Hispaania jõulukommete võrdlemine. 1. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda igapäevastes tüüpsituatsioonides; 2. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks hispaaniakeelses keskkonnas; 3. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste; 4. oskab kirjutada lihtsat kirja. Hispaania keel A2.1. Variant 1. Eesmärk: mõista lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis on seotud igapäevaste oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskata lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. Õppematerjal: Prisma meeskond, Nuevo Prisma, nivel A2, Edinumen õpik, töövihik, CD; peatükid Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet; Hispaania-Eesti Sõnaraamat, Valgus, Tallinn Hispaania-Eesti/Eesti Hispaania taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn Francisca Castro; Uso de la gramática española: elemental; Edelsa, Madrid, Luis Aragonés, Ramón Palencia; Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica: Nivel elemental e intermedio; Ediciones SM, Madrid, Laszlo Sandor; Tiempo para practicar los pasados; Edelsa, Madrid, José Emilio Losana; Practica tu español: los tiempos de pasado; SGEL, Madrid, José Siles Artés: Historias para conversar: Nivel básico; SGEL, Madrid Joaquín Masoliver, Historias breves para leer: nivel elemental, SGEL, Madrid, Õppesisu: esimesel kursusel õpitu kinnistamine ning uute teadmiste omandamine eesmärgiga saavutada A2.1 keeleoskustase. Grammatika. Sidesõnad; eessõnad; otse- ja kaudsihitise asesõnade paiknemine lauses; minevikuajad: pretérito imperfecto de indicativo, pretérito indefinido; erinevate minevikuaegade võrdlev kasutamine; konstruktsiooni estar + gerundio kasutamine minevikuaegadega. Sõnavara. Varem omandatud sõnavara pidev laiendamine, idiomaatilised väljendid, sünonüümid, antonüümid. Vaba aja veetmine, televisoon ja raadio; reisimine ja puhkus; ajaloosündmused ja isikliku elu sündmused; CV koostamine; Internet ja i kirjutamine; jutud, muinasjutud, mitmesugused viisakusväljendid. Kõnearendus. Vestlusoskuse laiendamine; mälestustest ja ajaloosündmustest rääkimine, mitmesugustel teemadel arvamuse avaldamine; lugude jutustamine; emotsioonide väljendamine; sündmuste ja neid ümbritsevate asjaolude kirjeldamine minevikus; mitmesuguste Hispaania ja

7 Ladina-Ameerika kultuuri puudutavate tekstide analüüsimine, lihtsamate ilukirjanduslike tekstide ümberjutustamine ja analüüsimine. Kirjutamine. Kirjad sõpradele ja ametiasutustele; CV kirjutamine. 1. oskab suhelda tuttaval teemal; 2. oskab end väljendada õpitud sõnavara piires tüüpsituatsioonides; 3. oskab kirjeldada sündmusi minevikus; 4. oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest; 5. oskab koostada lihtsamaid tekste (isiklikud kirjad, tüüptekstid). Hispaania keel A2.1. Variant 2. Eesmärk: kursuse lõpuks õppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis on seotud igapäevaste oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Võib tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Jätkab tutvumist hispaania keele grammatikaga, arendab rääkimisoskust ja laiendab hispaania keele sõnavara. Laiendab vestlusteemade hulka. Lisaks annab kursus võimaluse teha tutvust Hispaania kommete ja eluoluga ning tutvustab erinevaid kultuurifenomene. Õppematerjalid: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto; GRUPO DIDASCALIA, S.A. EDELSA Embarque 1 - õpik. Õppemoodulid 6-8. ; Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto; GRUPO DIDASCALIA, S.A. EDELSA Embarque 2 - õpik. Õppemoodulid Hispaania-Eesti/Eesti-Hispaania taskusõnastik; TEA Kirjastus, Tallinn Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet; Hispaania-Eesti Sõnaraamat, Valgus, Tallinn Õpetaja poolt koostatud materjalid. Õppesisu: hispaania keele grammatika aluste omandamine. Igapäevase lihtsama vestluskeele omandamine. Tuttaval keelematerjalil põhineva vestluse mõistmine. Aktiivse sõnavara ja tegusõnade konstruktsioonide harjutamine. Uute suhtlusteemade tutvumine. Hispaaniakeelse maailma suhtluskultuuri tavadega tutvumine. Grammatika. Ebareeglipäraste tegusõnade ser ja estar pööramine kindla kõneviisi olevikus, eessõnad, küsisõnad, konstruktsiooni ir a inf. kasutamine, lihtminevik, ajaga seotud väljendid, isiklikud asesõnad, täisminevik, partitsiibid, erinevad adverbid, si kasutamine olevikus, omadussõnade komparatiiv. Sõnavara. Inimese iseloom, vaba aja veetmine, kultuur, töö ja õppimine, ametliku kirja sõnavara, eluloo kirjeldusega seotud sõnavara, hotellide ja elamu tüübid, reisimine, marsruudiga seotud sõnavara, kaubanduskeskuse osad, poed, riided, riiete suurused, värvid ja teised omadused. Kõnearendus. Inimese iseloomujoonte ja välimuse kirjeldamine, inimese eluloo kirjeldamine, vaba ajast rääkimine, töö otsimine, CV koostamine ja vormistamine, reisimine, marsruudi täpsustamine, hotelli broneerimine, riiete ostmine. Kirjutamine. Lihtne kiri, CV.

8 1. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda igapäevastes tüüpsituatsioonides, turismi reisil ja töö otsimiseks; 2. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks hispaaniakeelses keskkonnas; 3. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste; 4. oskab kirjutada lihtsat kirja ja koostada CV-d. Hispaania keel A2.2. Variant 1. Eesmärk: tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskata lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada ümberringi toimuvat, edasi anda uudiseid, sündmusi. Mõista lihtsamaid tekste. Õppematerjal: Prisma meeskond, Nuevo Prisma, nivel A2, Edinumen õpik, töövihik ja CD; peatükid Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet; Hispaania-Eesti sõnaraamat, Valgus, Tallinn Hispaania-Eesti/Eesti Hispaania taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn Francisca Castro; Uso de la gramática española: elemental; Edelsa, Madrid, Luis Aragonés, Ramón Palencia; Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica: Nivel elemental e intermedio; Ediciones SM, Madrid, Laszlo Sandor; Tiempo para practicar los pasados; Edelsa, Madrid, José Emilio Losana; Practica tu español: los tiempos de pasado; SGEL, Madrid, José Siles Artés: Historias para conversar: Nivel básico; SGEL, Madrid Joaquín Masoliver, Historias breves para leer: nivel elemental, SGEL, Madrid, Õppesisu: varasematel kursusel õpitu kinnistamine ning uute teadmiste omandamine eesmärgiga saavutada A2 keeleoskustase. Grammatika. Minevikuaegade pretérito perfecto, pretérito imperfecto de indicativo, pretérito indefinido kordamine; futuro imperfecto; condicional simple; otsene ja kaudne kõne, imperativo afirmativo; imperativo negativo; subjunktiivi lühitutvustus: presente de subjuntivo. Sõnavara. Varem omandatud sõnavara pidev laiendamine, idiomaatilised väljendid, sünonüümid, antonüümid. Loodus ja keskkond; matkamine; ilm ja kliima; internet ja suhtluskeskkonnad; ajakirjandus; kodutööd; kodutööd; sport ja tervis. Kõnearendus. Vestlusoskuse laiendamine; mälestustest ja ajaloosündmustest rääkimine, mitmesugustel teemadel arvamuse avaldamine; lugude jutustamine; emotsioonide väljendamine; sündmuste ja neid ümberitsevate asjaolude kirjeldamine minevikus; lubaduste väljendamine; tulevikuprognooside tegemine. Mitmesuguste Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuri puudutavate tekstide analüüsimine, lihtsamate ilukirjanduslike tekstide ümberjutustamine ja analüüsimine. Kirjutamine. Kirjad sõpradele ja ametiasutustele. 1. oskab suhelda tuttaval teemal; 2. oskab end väljendada õpitud sõnavara piires tüüpsituatsioonides; 3. oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest;

9 4. oskab koostada lihtsamaid tekste (isiklikud kirjad, tüüptekstid). Hispaania keel A2.2. Variant 2. Eesmärk: tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskata lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada ümberringi toimuvat, edasi anda uudiseid, sündmusi. Mõista lihtsamaid tekste. Õppematerjal: J. Corpas, A. Garmendia, Carmen Soriano: Aula Internacional 2, nivel A2, Difusión õpik, töövihik ja CD. Peatükid Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet; Hispaania-Eesti Sõnaraamat, Valgus, Tallinn Hispaania-Eesti/Eesti Hispaania taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn Francisca Castro; Uso de la gramática española: elemental; Edelsa, Madrid, Luis Aragonés, Ramón Palencia; Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica: Nivel elemental e intermedio; Ediciones SM, Madrid, Laszlo Sandor; Tiempo para practicar los pasados; Edelsa, Madrid, José Emilio Losana; Practica tu español: los tiempos de pasado; SGEL, Madrid, José Siles Artés: Historias para conversar: Nivel básico; SGEL, Madrid Joaquín Masoliver, Historias breves para leer: nivel elemental, SGEL, Madrid, Õppesisu: varasematel kursusel õpitu kinnistamine ning uute teadmiste omandamine eesmärgiga saavutada A2 keeleoskustase. Grammatika. Minevikuaegade pretérito perfecto, pretérito imperfecto de indicativo, pretérito indefinido kordamine; pretérito imperfecto, condicional simple; ser/estar võrdlev kasutamine, konstruktsioon estar + gerundio, infinitiiviga konstruktsioonid, hüüdlaused Sõnavara. Varem omandatud sõnavara pidev laiendamine, idiomaatilised väljendid, sünonüümid, antonüümid. Kõneregistrid. Viisakusreeglid; reisi planeerimine; söögid; tervis; maailm enne ja nüüd; erilised sündmused ajaloos. Kõnearendus. Vestlusoskuse laiendamine; mälestustest ja ajaloosündmustest rääkimine, mitmesugustel teemadel arvamuse avaldamine; lugude jutustamine; emotsioonide väljendamine; sündmuste ja neid ümberitsevate asjaolude kirjeldamine minevikus; lubaduste väljendamine; tulevikuprognooside tegemine. Mitmesuguste Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuri puudutavate tekstide analüüsimine, lihtsamate ilukirjanduslike tekstide ümberjutustamine ja analüüsimine. Kirjutamine. Kirjad sõpradele ja ametiasutustele. 1. oskab suhelda tuttaval teemal; 2. oskab end väljendada õpitud sõnavara piires tüüpsituatsioonides; 3. oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest; 4. oskab koostada lihtsamaid tekste (isiklikud kirjad, tüüptekstid).

10 Hispaania keel B1.1 Õppematerjal: Nuevo Prisma Progresa (B1), Edinum 2015 õpik, töövihik, CD ning erinevad paljundatavad materjalid B1 tasemele. Õppesisu: süvendatakse ja lihvitakse varem omandatud kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskust. Grammatika. Kindla kõneviisi ajavormid: pretérito pluscuamperfecto de indicativo, futuro compuesto; subjunktiiviaeg: presente de subjuntivo; mõned olulisemad subjunktiivi kasutusalad. Korratakse üle aegadesüsteem; pööratakse süvendatud tähelepanu eessõnade ja artiklite kasutamisele; kaudne kõne. Sõnavara. Hispaania tavad ja kombed, suhtlemisetikett; keeleõpe; õppimine ja haridus; suhtlusvõrgustikud; ajakirjanduslik artikkel; argikeel; kirjalik suhtlus: , tekstisõnum, ametlik ja mitteametlik kiri; tunnete väljendamine; vaba aeg; arhitektuur. Kõnearendus. Erinevate tekstide (ajakirjanduslikud, ilukirjanduslikud) refereerimine; aktuaalsetel teemadel arutlemine. Kirjutamine. Ametlikud ja mitteametlikud kirjad, arvustused, esseed. Õpiväljundid. Kursuse lõpuks õppija: 1. oskab kasutada õpitud ajavorme; 2. tunneb mõningaid subjuntiivi kasutusalasid; 3. saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: reisimine, vaba aeg jne; 4. oskab listamatel teemadel (töö, kool, vaba aeg) kaasa rääkida; 5. oskab koostada lihtsamat teksti (kirjad, tuttavad teemad). Hispaania keel B2.1 Eesmärk: mõista keerukamate abstraktse või konkreetse teemaga tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suuta spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Osata paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Õppematerjal: Grupo Nuevo Prisma; Nuevo Prisma B2, Edinumen, 2015, õpik, töövihik ja CD - Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg, Jüri Talvet; Hispaania-Eesti sõnaraamat, Valgus, Tallinn Hispaania-Eesti/Eesti Hispaania taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn Diccionario Clave, Ediciones SM, Madrid Luis Aragonés, Ramón Palencia; Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica: Nivel elemental e intermedio; Ediciones SM, Madrid, Laszlo Sandor; Tiempo para practicar los pasados; Edelsa, Madrid, José Emilio Losana; Practica tu español: los tiempos de pasado; SGEL, Madrid, José Siles Artés: Historias para conversar: Nivel avanzado; SGEL, Madrid Õppesisu: süvendatakse ja lihvitakse varem omandatud kuulamis-, lugemis-, kõnelemis-, ja

11 kirjutamisoskust, omandatakse uusi oskusi eesmärgiga saavutada keeletase B2. Grammatika. Subunktiiviajad: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, pertérito imperfecto de subjuntivo ja pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo; kaudne kõne, kui pealause on minevikus; tingimuslaused; erinevad umbisikulisuse väljendamise viisid, erinevad passiivsed konstruktsioonid. Sõnavara. Idiomaatilised väljendid, kaasaegne kõnekeel, slängisõnad. Hispaanias ja Ladina- Ameerikas kõneldava hispaania keele vahelised erinevused. Kõnearendus. Arutlev vestlus erinevatel aktuaalsetel ning aja- ja ilukirjanduslikel tekstidel põhinevatel teemadel. Arvamuse väljendamine ja seisukohtade põhjendamine Kirjutamine. Eri tüüpi kirjade kirjutamine, mitmesuguste tarbetekstide koostamine. 1. saab aru pikemast kõnest ja tuttavate teemade puhul ka keerukamatest nüanssidest 2. saab aru enamiku teleuudiste ja filmide sisust 3. oskab vestelda piisavalt ladusalt 4. oskab selgitada ja põhjendada oma seisukohti 5. oskab koostada küllalt detailseid tekste talle huvipakkuvatel teemadel.

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2016)

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2016) KINNITATUD MTÜ Keeltemaja 06.06.2016. a käskkirjaga nr 8. MTÜ KEELTEMAJA ERAKOOL KEELTEMAJA HISPAANIA KEELE ÕPPEKAVA 1. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid (ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioon).

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõr

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõr 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõrkeeled 4. Õppe kogumaht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisev

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

5_ Ainekavad_võõrkeeled

5_ Ainekavad_võõrkeeled KINNITATUD direktori 24.01.2018 käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond VÕÕRKEELED INGLISE KEEL (A-keel) VENE KEEL VÕI SAKSA KEEL (B-keel) I kooliaste Aine: inglise keel Üldpädevuste kujundamine A-võõrkeele

Rohkem

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks. 2.1.3. Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kooliastmes Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

AINEKAVA

AINEKAVA AINEKAVA INGLISE KEEL 1.klass Laste salmid ja laulukesed (nursery rhymes). Tervitamine. Lihtsale küsimusele vastamine. Tähestik. Värvid. Numbrid 1-10 Tunneb inglise keele teiste hulgast ära. Hääldab (sõnu,

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9 Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9.kl) 1.Õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppeaine kirjeldus A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx Lisa 2 Ainevaldkond Võõrkeeled 1. Üldalused 1.1. Võõrkeelepädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass 1.1.1. Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrastja endast, kodukohast,

Rohkem

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Voorkeeled.doc

Microsoft Word - Voorkeeled.doc Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled... 1 A-võõrkeel põhikoolis... 2 2. klass... 2 3. klass... 3 4. klass... 4 5. klass... 5 6. klass... 6 7. klass... 7 8. klass... 8 9. klass... 9 B-võõrkeel

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis v

Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis v Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes

Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

AINEKAVA 10

AINEKAVA 10 GÜMNAASIUMI VÕÕRKEELTE AINEKAVA ÜLDOSA Valdkonna pädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus kasutada võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel,

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS... 3 1.1 Valdkonna pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klassiti... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 28, a. AINEVALDKOND VÕÕR

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 28, a. AINEVALDKOND VÕÕR AINEVALDKOND VÕÕRKEELED gümnaasiumis 1 EESTI KEELE KUI TEISE KEELE Üldosa Ainevaldkond Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus tähendab suutlikkust suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides

Rohkem

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk 3 1.2. Ainevaldkonna õppeained.. lk 3 1.3. Ainevaldkonna traditsioonid..lk 4 1.4.

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Saksa keele ainekava III kooliaste

Saksa keele ainekava III kooliaste Saksa keele ainekava III kooliaste 7. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: eesti keel Klass: 4 Eesmärgid: Eesti keele kui rahvuskultuuri kandja väärtustamine; eesti keele väärtustamine avaliku suhtlusvahendina; keeleoskuse

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpivälj

1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpivälj 1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa: Koolituse lo puks on o ppija

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku keelekasutuse, mõtlemis-, analüüsi- ja üldistamisoskuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureusetöö-valmis kell doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö-valmis kell doc TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE VÕÕRKEELENA OSAKOND Suzan Johanna Leonarda Knaapen EESTI-HOLLANDI TURISTIVESTMIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED Bakalaureusetöö

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1 TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1 AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1. SISUKORD 1.AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 5 1.1. VÕÕRKEELEPÄDEVUS JA ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 5 1.1.1. ÜLDPÄDEVUSTE

Rohkem

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 22,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Eesti keele ainekava gümnaasiumi 12. klassile 1. Õpieesmärgid. Eesti keele õpetamisega 12. klassis taotletakse, et õpilane: 1)omandab keeleoskuse tase

Eesti keele ainekava gümnaasiumi 12. klassile 1. Õpieesmärgid. Eesti keele õpetamisega 12. klassis taotletakse, et õpilane: 1)omandab keeleoskuse tase Eesti keele ainekava gümnaasiumi 12. klassile 1. Õpieesmärgid. Eesti keele õpetamisega 12. klassis taotletakse, et õpilane: 1)omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem