C-18_93

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C-18_93"

Väljavõte

1 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel esitatud Tribunale di Genova (Itaalia) eelotsusetaotlus, millega soovitakse nimetatud kohtus pooleliolevas menetluses järgmiste poolte vahel: Corsica Ferries Italia Srl ja Corpo dei piloti del porto di Genova, saada eelotsust EMÜ artiklite 5, 7, 30, 59, 85, 86 ja 90 tõlgendamise kohta, EUROOPA KOHUS, koosseisus: president O. Due, kodade esimehed G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco ja D. A. O. Edward ning kohtunikud C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler (ettekandja), G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn ja J. L. Murray, kohtujurist: M. W. Van Gerven, kohtusekretär: M. H. A. Rühl, olles läbi vaadanud kirjalikud märkused, mille esitasid: Corsica Ferries Italia Srl, esindajad: advokaadid G. Conte ja G. Giacomini, Genova, * Kohtumenetluse keel: itaalia.

2 Corpo dei piloti del porto di Genova, esindajad: advokaadid L. Acquarone ja S. Carbone, Genova, advokaat A. Pappalardo, Trapani, ja advokaat A. Tizzano, Napoli, Prantsuse Vabariik, esindajad: välisministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja P. Pouzoulet, keda abistas sama ministeeriumi õigusosakonna juhataja H. Renie, Itaalia Vabariik, esindajad: välisministeeriumi õigusosakonna juhataja professor L. Ferrari Bravo, keda abistas avvocato dello Stato I. M. Braguglia, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: õigustalituse ametnikud E. Traversa ja V. Di Bucci, arvestades suuliseks menetluseks koostatud ettekannet, kuulanud 14. detsembri aasta kohtuistungil ära Corsica Ferries Italia SRL, Corpo dei Piloti del Porto di Genova, Itaalia Vabariigi valitsuse, Prantsuse Vabariigi valitsuse ja komisjoni suulised märkused, kuulanud 9. veebruari aasta kohtuistungil ära kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise Põhjendused otsuse detsembri aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 19. jaanuaril 1993, esitas Tribunale di Genova (ringkonnakohus, Genova) EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtule eelotsuse saamiseks viis küsimust asutamislepingu artiklite 5, 7, 30, 59, 85, 86 ja 90 tõlgendamise kohta. 2. Need küsimused tekkisid kohtumenetluses Corsica Ferries Italia SRL (edaspidi Corsica Ferries ) ning Corpo dei Piloti del Porto di Genova (Genova sadama lootside ühing, edaspidi lootsiühing ) vahel seoses tariifide osalise tagasimaksega Corsica Ferries i kasuks, mida viimane oli tasunud lootsiteenuste eest Genova sadamas. 3. Itaalia sadamates osutatakse lootsiteenuseid, mida reguleerib meresõidukoodeks ja rakendusmäärus, sadama ülema järelevalve ja juhatuse all lootsiühingute poolt, mis on asutatud Vabariigi Presidendi seadlusega ning millele on antud juriidilise isiku staatus. 4. Ehkki lootsiteenused on põhimõtteliselt vabatahtlikud, on need Vabariigi Presidendi seadlustega muudetud kohustuslikeks peaaegu kõikides Itaalia sadamates, sealhulgas Genovas. Laeva kapteni kõrvalehoidmine lootsiteenuste kasutamisest on kriminaalkuritegu.

3 5. Lootsitariifid on võtnud vastu lootsiühing ning kiitnud heaks kaubalaevandusminister pärast nõupidamist asjaomaste ametiühingutega ning need jõustuvad igas sadamas vastava meresõiduameti seadlusega. 6. Lähtuvalt merendusosakonna juhataja seadlustest aastatest 1989, 1990 ja 1991 kohaldati Genova sadamas baastariifile mitmeid soodustusi, sealhulgas 30%-line allahindlus laevadele, millel on lubatud teostada merekabotaaži, see tähendab kaubavedu kahe Itaalia sadama vahel; 50%-line allahindlus laevadele, mis tegelevad liinilaevandusega ning millel on õigus teostada merekabotaaži, sõites regulaarselt Itaalia sadamate vahel mööda kindlaksmääratud teed ning peatudes Genova sadamas vähemalt korra nädalas; muud allahindlused laevadele, mille kogumahutavus on üle tonni, mis tohivad teostada merekabotaaži ning mis kasutavad lootsiteenuseid teatud arv kordi kuus. 7. Praegu tohivad merekabotaažiga tegelemise lubasid saada üksnes Itaalia lipu all sõitvad laevad. 8. Corsica Ferries, Itaalia seaduste alusel loodud ettevõte, on meretranspordi ettevõte, mis teostab liinilaevandusteenust Genova sadama ja mitmete Korsika sadamate vahel, kasutades selleks kaht Panamas registreeritud ja Panama lipu all sõitvat parvlaeva. 9. Corsica Ferries leidis, et on langenud diskrimineerimise ohvriks, mis ei ole kooskõlas asutamislepingus sisalduvate konkurentsi- ja teenuste osutamise vabaduse sätetega, ning esitas kaebuse Tribunale di Genova'le, kasutades ex parte lihtmenetlust, mida võimaldab Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 633 jj, taotledes vahe hüvitamist makstud baastariifi ja merekabotaaži loaga laevadele mõeldud eritariifi vahel. 10. Nimetatud menetluse käigus esitas Tribunale di Genova Euroopa Kohtule eelotsuse tegemiseks allpool nimetatud küsimused: "1) Kas EMÜ asutamislepingu artiklid 5 ja 7 on kooskõlas siseriiklike normidega, mis kehtestavad kahe liikmesriigi sadamate vahel praamiteenust osutavate laevade suhtes ning maksude abil meresõiduohutuse huvides kohustusliku lootsiteenuse eest soodustariifid, mis kehtivad üksnes laevadele, millel on õigus teostada merekabotaaži siseriiklike sadamate vahel, juhul kui kehtiv ühenduse õigus sätestab, et merekabotaaž siseriiklike sadamate vahel on reserveeritud üksnes Itaalia lipu all sõitvatele laevadele? 2) Kas EMÜ asutamislepingu artikkel 30 on kooskõlas riiklike eeskirjade või tavadega, mis nõuavad kohustuslikku lootsiteenuse kasutamist, isegi kui sama tegevust saab ilma meresõiduohutust vähendamata teostada täielikult või osaliselt ka madalamate kuludega, kasutades laeval olevaid inimesi, varustust ja tehnoloogiat?

4 3) Kas EMÜ asutamislepingu artikkel 59 on kahe liikmesriigi vahel praamiteenust osutavate laevade puhul kooskõlas siseriiklike normidega, mis võimaldab soodustusi kohustuslikele tariifidele, mis on kehtestatud lootsiteenustele siseriiklikes sadamates üksnes Itaalia lipu all sõitvatele laevadele? 4) Kas riiklike ametiasutuste heakskiit kohustuslikule tariifile, mis tuleneb kokkuleppest või nõupidamistest asjaomaste ametiühingutega, kujutab endast kinnitust kokkuleppele, mis on EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 1 kohaselt keelatud, ja kas sellisel juhul võib selline kinnitus olla kooskõlas EMÜ asutamislepingu artikli 90 lõikega 1 koostoimes artiklite 5 ja 85 sätetega? 5) Kas EMÜ asutamislepingu artikli 90 lõige 1 koostoimes artikliga 86 on kooskõlas siseriiklike normidega, mis lubavad turgu valitseval ettevõtjal, kes on saanud ainuõigused olulise osa üle ühisturul: a) rakendada erinevaid tingimusi samaväärsetele teenustele kahe liikmesriigi vahel praamiteenuseid osutavate laevade suhtes, kui kehtiv tariifisüsteem võimaldab määrata samade teenuste eest soodustariife, mis praktikas kehtivad üksnes oma riigi lipu all sõitvatele laevadele; b) kehtestada eelmainitu põhjal välisriigi lipu all sõitvatele laevadele tariifid, mis nõuavad "kolm korda" kõrgemaid makse kui siseriiklikele laevadele kehtestatud tariifid; c) mitte vähendada kohustusliku teenuse kulusid, nagu näiteks kõnealune teenus, kui laevad meresõiduohutuse nõudeid alati ja igakülgselt täites on suutelised vähemalt osaliselt iseseisvalt tegutsema? Euroopa Kohtu pädevus eelotsuseküsimustele vastata 11. Põhikohtuasja kostja, Prantsusmaa ja Itaalia valitsused ning komisjon seavad mitmetel põhjustel kahtluse alla kohtu pädevuse vastata kõikidele siseriikliku kohtu poolt esitatud küsimustele. Nad väidavad, et Tribunale ei võtnud arvesse fakti, et laevad on registreeritud Panamas, mida võib selgitada inter partes istungi puudumine lihtmenetluses ning et mõned või mitte ükski esitatud küsimustest ei puuduta siseriiklikule kohtule esitatud avaldust. 12. Arvestades siseriikliku kohtumenetluse iseloomu, on kohus juba otsustanud, et Itaalia piirkondliku kohtu president, lahendades avaldust ex parte lihtmenetluses, mille kohta on Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustikus vastav säte, täidab kohtu funktsiooni EMÜ lepingu artikli 177 kohaselt, ning et nimetatud artikkel ei tee kohtule taotluse esitamist

5 sõltuvaks sellest, kas toimus inter partes istung menetluses, mille käigus siseriiklik kohus esitas küsimused eelotsuse tegemiseks, ehkki nõuetekohase õigusemõistmise huvides võib olla, et selline istung oleks aset leidnud (vt otsused kohtuasjas 43/71: Politi v. Italy, EKL 1971, lk 1039; kohtuasjas 162/73: Birra dreher v. Amministrazione delle Finanze dello stato, EKL 1974, lk 201; kohtuasjas 70/77: Simmenthal v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, EKL 1978, lk 1453; kohtuasjas 199/82: Amministrazione delle Finanze dello Stato v. San Giorgio, EKL 1983, lk 3595; liidetud kohtuasjad C-277/91, C- 318/91 ja C-319/91: Ligur Carni v. Unità Sanitaria Locale, EKL 1993, lk I-6621; ning liidetud kohtuasjad C-332/92, C-333/92 ja C-335/92: Eurico Italia v. Ente Nazionale Risi, EKL 1994, lk I-711). 13. Mis puutub puudulikku faktide esitamisse, piisab, kui märkida, et kohtule esitatud kirjalikud ja suulised märkused sisaldavad piisavalt teavet laevade registreerimise kohta, võimaldamaks kohtul anda Tribunale le kasulikku vastust, võttes nimetatud teavet arvesse. 14. Ning mis puudutab küsimuste asjakohasust, on kohus seisukohal, et tal puudub pädevus otsustada küsimuste üle, mida on esitanud siseriiklik kohus, kui nimetatud küsimustel puudub seos põhikohtuasja faktide või valdkonnaga ning nad pole seetõttu kohtuvaidluse lahendamiseks objektiivselt vajalikud (vt otsused kohtuasjas 126/80: Salonia v. Poidomani and Giglio, EKL 1981, lk 1563; kohtuasjas C-368/89: Crispoltoni v. Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello, EKL 1991, lk I-3695; kohtuasjas C- 186/90: Durighello v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, EKL 1991, lk I-5773; kohtuasjas C-343/90: Lourenço Dias v. Director da Alfândega do Porto, EKL 1992, lk I- 4673; kohtuasjas C-67/91: Dirección General de Defensa de la Competencia v. Asociación Española de Banca Privada, and others, EKL 1992, lk I-4785; ning Eurico Italia (eespool viidatud) ning otsus kohtuasjas C-286/88: Falciola v. Comune di Pavia, EKL 1990, lk I-191). 15. Sellega seoses, nagu komisjon väitis, on hagiavaldus siseriiklikule kohtule seotud üksnes väidetavalt diskrimineeriva tariifiga, mille põhikohtuasja hageja maksis, ja mitte lootsiteenuse kohustusliku iseloomuga, faktiga, et tariif ei sõltu laeva tehnilistest võimalustest, ega tariifi määramise meetodiga. 16. Neil asjaoludel on ainsateks küsimusteks, millele kohus vastama peab, küsimused 1 ja 3 selle kohta, kas tariifide kehtestamine on kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõttega, ning küsimuse 5 punktid a) ja b) avalike ettevõtjate kuritarvitava iseloomuga tegevuste keelustamise kohta. Vabadus pakkuda meretransporditeenuseid

6 17. Küsimustes 1 ja 3 soovib Tribunale põhimõtteliselt teada saada, kas ühenduse õigus välistab liikmesriigis erinevate tariifide kehtestamise sama lootsiteenuse eest, sõltuvalt sellest, kas kahe liikmesriigi vahel laevatranspordi teenust pakkuv ettevõtja kasutab laeva, mis on volitatud teostama merekabotaaži, mis on lubatud üksnes antud riigi lipu all sõitvatele laevadele. 18. Kohus märgib alustuseks, et asutamislepingu artikkel 5, millele viidatakse küsimuses 1, ning mis sätestab, et liikmesriigid peavad tagama oma lepingujärgsete kohustuste täitmise, on sõnastatud nii üldiselt, et selle autonoomne kohaldamine ei saa kõne alla tulla, kui kõnealust olukorda reguleerib konkreetne lepingusäte (vt otsust liidetud kohtuasjades C-78/90 kuni C-83/90: Compagnie Commerciale de l' Ouest, and others v. Receveur Principal des Douanes de La Pallice Port, EKL 1992, lk I-1847, punkt 19). 19. Teiseks on kohus olnud alati seisukohal, et EMÜ asutamislepingu artikkel 7 (EÜ lepingu artikkel 6), mis kehtestab kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu üldise põhimõtte, rakendub iseseisvalt üksnes olukordades ühenduse õiguse reguleerimisalas, mille suhtes leping ei sätesta ühtki konkreetset diskrimineerimiskeeldu (vt otsust kohtuasjas C-179/90: Merci Convenzionali Porto di Genova v Siderurgica Gabrielli, EKL 1991, lk I-5889, punkt 11). 20. Teenuste osutamise vabaduse valdkonnas on diskrimineerimiskeelu põhimõtet väljendatud asutamislepingu artiklis Mis puutub teenuste määratlemisse, millele lepingu artiklit 59 kohaldada, tuleb märkida, et diferentseeritud tariifisüsteem lootsiteenustele mõjutab transpordiettevõtet nagu Corsica Ferries kahel moel. Lootsiteenused on teenused, mida lootsiühing osutab tasu eest meretranspordi ettevõtjatele ning erinevused tariifides mõjutavad neid ettevõtjaid teenuste tarbijatena. Samas mõjutavad erinevused tariifides neid ettevõtjaid peamiselt nende võimes pakkuda meresõidutranspordi teenuseid sedavõrd, kuivõrd tariifidel on mõju nimetatud teenustele, ning asetavad nad seega ebasoodsamasse olukorda, võrreldes ettevõtjatega, kes saavad kasu soodustariifidest. 22. Siseriiklikus kohtus arutluse all olevat tariifisüsteemi meresõiduteenuste osutamise vabaduse seisukohast hinnates peab kohus esmalt arvestama, mil määral kehtib asutamislepingu artiklis 59 sätestatud mittediskrimineerimise põhimõte meretranspordi sektoris ning kas selline süsteem põhjustab diskrimineerimist kodakondsuse alusel. 23. Asutamislepingu artikli 61 lõige 1 sätestab, et transpordivaldkonnas teenuste osutamise vabadust peavad reguleerima asutamislepingu transporti käsitleva jao sätted (vt otsused kohtuasjas 13/83: Parliament v. Council, EKL 1985, lk 1513, punkt 62, ja kohtuasjas C-49/89: Corsica Ferries France v. Direction Générale des Douanes Françaises, EKL 1989, lk 4441, punkt 10).

7 24. Sellest järeldub, nagu kohus leidis oma otsustes (eelpool mainitud) Corsica Ferries France kohta, punkt 11, ning liidetud kohtuasjades 209 kuni 213/84: Ministère Public v. Asjes, EKL 1986, lk 1425, punkt 37, et transpordisektoris oleks pidanud eesmärk, mis kehtestati asutamislepingu artiklis 59 teenuste osutamise vabaduse piirangute kaotamise kohta üleminekuperioodil, olema saavutatud ühise poliitika raames, mis on sätestatud asutamislepingu artiklites 74 ja Meretranspordi aspektist sätestab asutamislepingu artikkel 84 lõige 2, et nõukogu võib otsustada, kas, mis ulatuses ja mil moel võib asjakohaseid sätteid kehtestada antud transpordiliigile. 26. Seega võttis nõukogu nimetatud sätete alusel vastu 22. detsembri aasta määruse (EMÜ) nr 4055/86, rakendades teenuste osutamise vabaduse põhimõtet meretranspordile liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel (EÜT 1986, L 378, lk 1), mis jõustus 1. jaanuaril Nimetatud määruse artikkel 1 lõige 1 sätestab, et: Vabadust pakkuda meretranspordi teenuseid liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel kohaldatakse liikmesriikide kodanikele, kes elavad teises liikmesriigis, kui isik, kellele nimetatud teenused on mõeldud. 28. Mis puutub määruse nr 4055/86 sisulisse eesmärki, sätestab artikkel 1 selgesõnaliselt, et määrus kehtib sellistele liikmesriikidevahelistele meretransporditeenustele, nagu põhimenetlusel teemaks. 29. Mis puudutab isikuid, kelle kohta kehtib määrus nr 4055/86, osutab artikkel 1 liikmesriikide kodanikele, kes elavad teises liikmesriigis, kui isik, kellele nimetatud teenused on mõeldud, ega maini transpordiettevõtete kasutatavate laevade registreerimist ega lippu, mille all nad sõidavad. 30. Peale selle võib ettevõtja toetuda meretransporditeenuste osutamise vabadusele liikmesriikide vahel ning eriti kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelule liikmesriigi vastu, kus ta on asutatud, juhul kui teenuseid osutatakse isikutele, kes elavad teises liikmesriigis. Põhikohtuasjaga sarnase kohtuasja puhul pakub ühes liikmesriigis asuv ettevõtja, kes teostab määruse nr 4055/86 alusel praamiteenust teise liikmesriiki, nimetatud teenuseid nende teenuste iseloomust lähtuvalt inter alia isikutele, kes elavad viimatimainitud liikmesriigis.

8 31. Järelikult ei ole põhikohtuasjas käsitletav olukord pelgalt siseriiklik küsimus ning Itaalia valitsuse sellekohane väide tuleb tagasi lükata. 32. Kaalutledes, kas põhikohtuasjas kõne all olev tariifisüsteem on kooskõlas määrusega nr 4055/86, tuleb märkida, et käesoleva otsuse 6. ja 7. punkt näitavad, et süsteem võimaldab sooduskohtlemist laevadele, kellel on lubatud tegeleda merekabotaažiga, ehk teisisõnu Itaalia lipu all sõitvatele laevadele. 33. Selline süsteem diskrimineerib kaudselt ettevõtjaid nende rahvuse järgi, kuna riigilipu all sõitvaid laevu käitavad enamasti sama riigi ettevõtjad, samas kui transpordiettevõtjad teistest liikmesriikidest ei kasuta reeglina laevu, mis on registreeritud nimetatud süsteemi kasutavas riigis. 34. Nimetatud järeldust ei mõjuta fakt, et ebasoodsamas olukorras ettevõtjate klass võib hõlmata ka avalikke transpordiettevõtjaid, kes kasutavad laevu, mis pole antud riigis registreeritud, ega ka fakt, et sooduskoheldud ettevõtjate klass võib hõlmata transpordiettevõtjaid teistest liikmesriikidest, kes kasutavad eespool nimetatud liikmesriigis registreeritud laevu, kuna soodustatud klass koosneb peamiselt selle riigi kodanikest. 35. Sellest järeldub, et määruse nr 4055/86 artikli 1 lõige 1 keelab liikmesriigil kehtestada erinevaid tariife samadele lootsiteenustele, sõltuvalt sellest, kas selle või mõne teise liikmesriigi ettevõtja, kes osutab meretranspordi teenuseid antud liikmesriigi ja mõne muu liikmesriigi vahel, kasutab või ei kasuta laeva, millel on õigus teostada merekabotaaži, mille õigus on reserveeritud antud liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele. 36. Lootsiühing ja Itaalia valitsus eksivad, püüdes õigustada erinevaid tariife meresõiduohutuse, riikliku transpordipoliitika või keskkonnakaitsega. Isegi, kui nimetatud eesmärgid suudaksid õigustada riiklike ametiasutuste sekkumist transpordisektorisse, pole kõnealusega sarnanev diskrimineeriv tariifisüsteem nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. 37. Vastus küsimustele 1 ja 3 peab seega olema, et määruse nr 4055/86 artikli 1 lõige 1, mis sätestab teenuse osutamise vabaduse, sealhulgas ka diskrimineerimiskeelu meretranspordi valdkonnas liikmesriikide vahel, välistab liikmesriigi poolt erinevate tariifide kehtestamise samadele lootsiteenustele, sõltuvalt sellest, kas kahe liikmesriigi vahel meretransporditeenust osutav ettevõtja kasutab laeva, millel on õigus tegeleda merekabotaažiga, mis on reserveeritud üksnes antud riigi lipu all sõitvatele laevadele. Konkurentsieesirjad

9 38. Oma 5. küsimuse esimeses kahes punktis soovib siseriiklik kohus sisuliselt teada saada, kas asutamisepingu artikli 90 lõige 1 ja 86 keelavad siseriiklikul ametiasutusel võimaldada ettevõtjal, kellel on ainuõigused, osutada kohustuslikku lootsiteenust olulisel osal ühisturust, kehtestada erinevaid tariife meretranspordiettevõtetele, sõltuvalt sellest, kas nad teostavad transorditeenuseid liikmesriikide vahel või sama riigi territooriumil asuvate erinevate sadamate vahel. 39. Tuleb märkida, et lootsiühing, kes on põhikohtuasja kostja, on saanud siseriiklikelt ametivõimudelt ainuõiguse osutada kohustuslikku lootsiteenust Genova sadamas. 40. Ettevõtjat, kellel on seaduslik monopol olulisel osal ühisturust, võib vaadelda turgu valitsevas seisundis olevana lepingu artikli 86 tähenduses (vt otsused kohtuasjas C-41/90: Höfner ja Elser v. Macrotron, EKL 1991, lk I-1979, punkt 28; kohtuasi C-260/89: ERT v. DEP and Kouvelas, EKL 1991, lk I-2925, punkt 31; ja Merci Convenzionali Porto di Genova (viidatud eespool) punkt 14). 41. Kõnealune turg on Genova sadama lootsiteenuste turg. Pidades silmas eriti selle sadama käivet ning tähtsust mereimpordi ja -eksporditehingute suhtes antud liikmesriigis üldiselt, võib antud turgu käsitleda turuna, mis hõlmab olulist osa ühisturust (vt otsus kohtuasjas Merci Convenzionali Porto di Genova (viidatud eespool), punkt 15). 42. Artikli 90 lõike 1 tähenduses ainuõiguste omistamise teel turgu valitseva seisundi loomise fakt iseenesest ei ole vastuolus asutamislepingu artikliga Liikmesriik rikub siiski nimetatud kahe artikli ettekirjutusi, kui ta ettevõtja kinnitatud tariife heaks kiites ajendab nimetatud ettevõtjat oma juhtpositsiooni ärakasutamisele, kehtestades inter alia erinevaid tingimusi samadele tehingutele oma kaubanduspartneritega vastavalt asutamislepingu artiklile 86 punkt c. 44. Niivõrd, kuivõrd eelotsuse taotluses nimetatud diskrimineerivad tegevused mõjutavad kahe liikmesriigi vahel transporditeenuseid osutavaid ettevõtjaid, võivad nad mõjutada ka kaubandust liikmesriikide vahel. 45. Vastus 5. küsimuse esimesele kahele punktile peab seega olema, et asutamislepingu artikli 90 lõige 1 ja artikkel 86 keelavad siseriiklikul ametiasutusel ajendada ettevõtjat, kellele on antud eksklusiivne õigus osutada kohustuslikke lootsiteenuseid olulisel osal ühisturust, kiites heaks nimetatud ettevõtja kehtestatud tariifid, erinevate tariifide kohaldamist meretranspordi ettevõtjatele, sõltuvalt sellest, kas nimetatud ettevõtjad teostavad transporditeenuseid liikmesriikide vahel või sama riigi territooriumil asuvate sadamate vahel, niivõrd, kuivõrd see mõjutab liikmesriikidevahelist kaubandust.

10 Kohtukulud 46. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Prantsuse valitsuse ja Itaalia valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes, EUROOPA KOHUS, vastuseks küsimustele, mille talle oma 14. detsembri aasta otsusega esitas Tribunale di Genova, otsustab: 1. Nõukogu 22. detsembri aasta määruse (EMÜ) nr 4055/86 artikli 1 lõige 1, mis kehtestab liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel meretransporditeenuste osutamise vabaduse põhimõtte, keelab liikmesriigil kohaldada erinevaid tariife samadele lootsiteenustele, sõltuvalt sellest, kas kahe liikmesriigi vahel meretransporditeenuseid osutav ettevõtja kasutab laeva, millel on õigus tegeleda merekabotaažiga, mille ainuõigus on antud liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. 2. EMÜ asutamislepingu artikli 90 lõige 1 ja artikkel 86 keelavad riiklikul ametiasutusel ajendada ettevõtjat, kellele on antud ainuõigus osutada kohustuslikku lootsiteenust olulisel osal ühisturust, kiites heaks nimetatud ettevõtja poolt kehtestatud tariifid, erinevate tariifide kohaldamist meretranspordiga tegelevatele ettevõtjatele, sõltuvalt sellest, kas viimased osutavad transporditeenuseid liikmesriikide vahel või riigi territooriumil asuvate erinevate sadamate vahel, niivõrd, kuivõrd see mõjutab liikmesriikidevahelist kaubandust. Due Mancini Moitinho de Almeida Díez de Velasco Edward Kakouris Joliet Schockweiler Rodríguez Iglesias Grévisse Zuleeg Kapteyn

11 Murray Kuulutatud avalikul kohtuistungil 17. mail 1994 Luksemburgis. Kohtusekretär President R. Grass O. Due

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Berith Laurimaa KAUBANDUSPIIRANGUTE ÕIGUSTAMINE KESKKONNAKAITSE KAALUTLUSTEL EL KOHTUPRAKTIKA NÄI

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Berith Laurimaa KAUBANDUSPIIRANGUTE ÕIGUSTAMINE KESKKONNAKAITSE KAALUTLUSTEL EL KOHTUPRAKTIKA NÄI TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Berith Laurimaa KAUBANDUSPIIRANGUTE ÕIGUSTAMINE KESKKONNAKAITSE KAALUTLUSTEL EL KOHTUPRAKTIKA NÄITEL Magistritöö Juhendaja dr. iur. Hannes Veinla Tallinn

Rohkem

229-83

229-83 EUROOPA KOHTU OTSUS 10. jaanuar 1985 * Raamatute kindlaksmääratud hind 1. Konkurents Ühenduse eeskirjad Liikmesriikide kohustused (EMÜ asutamislepingu artikli 5 teine lõik ja artikli 85 lõige 1) 2. Konkurents

Rohkem

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) KOHTUOTSUS (Viies koda) 17. juuli 1997 (Tollimaksud halduskoostöömeetodid kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 kontrollimenetlused tollivormistusejärgne tollimaksude sissenõudmine tollivõlgade eest vastutav

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

T

T ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda laiendatud koosseisus) 25. juuni 1998 Riigiabi Õhutransport Raskes finantsseisundis lennuettevõtja Kapitali suurendamise luba Liidetud kohtuasjades T-371/94 ja T-394/94,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

_80

_80 EUROOPA KOHTU OTSUS Liidetud kohtuasjades 100 103/80, 7. juuni 1983 [ ] Musique diffusion Francaise SA, Vélizy, mida esindab R. Collin Pariisi Advokatuurist ja L. De Gryse, kellel on õigus olla esindajaks

Rohkem