Lisa 10 noortevaldkonna programm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 10 noortevaldkonna programm"

Väljavõte

1 Lisa 10 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi de kinnitamine Noortevaldkonna programm Sisukord 1. Tulemusvaldkond: haridus Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus Programmi eesmärk ja mõõdikud Programmi meetmed ja tegevused... 3 Meede 1: Võimaluste suurendamine noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks... 3 Meede 2: Noorte kaasamise suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine... 5 Meede 3: Noorte aktiivse osaluse toetamine kogukonnas ja otsustes... 6 Meede 4: Kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamine Programmi elluviimist toetavad ja võimaldavad poliitikainstrumendid Programmi tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Programmi juhtimiskorraldus Rahastamiskava Tegevuskava

2 1. Tulemusvaldkond: haridus Programm on koostatud Noortevaldkonna arengukava elluviimiseks. 2. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus a kiitis Vabariigi Valitsus heaks Noortevaldkonna arengukava , milles on kirjeldatud, mida riik soovib aastaks 2020 saavutada. Arengukava peamine eesmärk on toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist, kus noortel on avarad võimalused eneseteostuseks ja arenguks. Selleks peab tagama noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks, vähendama noorte tõrjutusriski ning toetama nende suuremat osalust ühiskonda suunavates otsustes. Programmis määratletakse meetmed, tegevused ja nende oodatavad tulemused aastateks Vajalikkuse põhjendus Vajadus kavandatud meetmete ja tegevuste elluviimiseks tuleneb kolmest peamisest probleemist: - Noorte sotsiaalset staatust ja võimalusi Eestis mõjutavad oluliselt suured piirkondlikud erinevused. Vaesuse ja muude negatiivsete olude tõttu kasvukeskkonnas jäävad paljud noored noorsootööst eemale või seisavad silmitsi arvestatavate osalustakistustega. Noorsootöö kättesaadavust on vaja suurendada, et ka keerulisemates oludes elavate noorte heaolu paraneks ning nende võimalused oleksid avaramad. Statistikaameti andmetel elas aastal suhtelises vaesuses 19,8% (hinnanguliselt ) ja absoluutses vaesuses 10,2% (hinnanguliselt ) aastast noort 1. Haridus- ja teadusministeeriumis aastal koostatud analüüsist 2 nähtus, et ligi noort ehk 18% kõigist 7 26-aastastest elas aastal omavalitsustes, kus sotsiaalmajanduslik olukord ja noorte seisundi näitajad, sh võimalused osaleda noorsootöös, olid Eesti keskmisest kehvemad 3. Samades omavalitsustes elab aastal noort. Neist ligikaudu 8000 omavalitsustes, mis paigutusid aastal Siseministeeriumi omavalitsuste võimekuse hinnangu 4 viimasesse kolmandikku ning olid Rahandusministeeriumi omavalitsuste atraktiivsuse hinnangus saanud 0 punkti 5. Omavalitsustes, mis on keskmisest madalamal järjel, on ka noorte võimalused noorsootöös osaleda halvemad. Osalus huvihariduses ja kogu noorsootöös ei saa vahetult vähendada noorte vaesust, asendada turvalist kodu ega tõhusat lastekaitse- ja haridussüsteemi, kuid saab vähendada ebavõrdsete olude mõju. Kaasamise kaudu on võimalik vähendada tõrjutusriski. - Noored on tööturule jõudes teistest eagruppidest nõrgemas seisus ning jäävad seetõttu sagedamini töötuks või tiirlema ebakindlatele töökohtadele. Paljud noored, sh need, kes alustavad tööelu peale põhihariduse omandamist või varem ega jätka õpinguid, on majandusliku olukorra halvenemise korral töötuks jäämise riskis. Noorte töötuse tase on viimastel aastatel olnud püsivalt rohkem kui kaks korda kõrgem kui 25aastaste ja vanemate näitaja. Eagrupis oli aastal 8400 töötut, mis aasta andmed Eesti Statistikaameti andmebaasis. 2 Eesti kohalike omavalitsuste kaardistus laste ja noorte tõrjutusriski kontekstis (2014). Tartu: HTM. 3 Seoses sellega, et analüüsi aluseks olevad andmed olid seotud aasta rahvaloenduse andmetega, ei ole enne järgmise rahvaloenduse toimumist võimalik analüüsi korrata. 4 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2013 põhianalüüsi tulemused xls-formaadis: 5 Kohalike omavalitsuste atraktiivsus elu-, töö- ja haridusliku keskkonnana - Elukoha, töökoha ja hariduse koondstatistika: 2

3 moodustab ca 5,7% kõikidest selles vanuses noortest ( seisuga noort). Kuna aastaste eagrupp suures osas ei ole veel tööturul aktiivne, siis aastal nende hulgas olnud 8400 töötut moodustavad ühelt poolt küll vaid 5,7% kõikidest selles vanuses noortest, kuid teiselt poolt on töötuse määr (st töötute noorte osakaal tööturul aktiivsetest noortest) tervelt 15%. Ainult põhihariduse või madalama haridusega aastaseid noori, kes õpinguid ei jätka, oli aastal 11,6% earühmast. Nemad on tööturul haavatavad, kuna peavad tihti leppima lihttöölise staatusega 6. Mitteaktiivseid noori vanuses 15 24, kes ei õpi ega tööta, oli Eestis aastal Eurostati andmetel 11,7% earühmast (hinnanguliselt noort). - Noorte kaasamiseks ühiskonda ja otsustesse ei ole küllalt mitmekesiseid ja noortepäraseid võimalusi, noored ei saa piisavalt varakult kogemusi kogukonnas kaasarääkimiseks, oma hääle kuuldavaks tegemiseks, koostöös lahenduste leidmiseks ja ühistegevuseks. Noorte otsustusprotsessidesse kaasamise ja osalusvõimaluste laiendamise kaudu toetatakse aktiivse kodanikkonna kujunemist. Noortevaldkonna arengukava kohaselt on oluline, et noori kaasataks nii teenuste kujundamisse kui ka nende elu laiemalt puudutavate otsuste tegemisse. Noori peavad otsuste tegemisse kaasama nii riik ja kohalikud omavalitsused kui ka noortega töötavad asutused ja organisatsioonid. Nende probleemidega toimetulekuks on oluline, et noortevaldkonna tegevused oleksid kvaliteetsed et need töötaksid noore jaoks ja võimaldaksid kavandatud mõju saavutada. Noorsootöö teenuste korraldamise peamisel, st kohalikul tasandil ei ole võimalik tagada teenuste kvaliteeti ilma süsteemseid keskseid koolitusvõimalusi ja mitmekülgset metoodikat arendamata. Noorte seisund ja seda mõjutavate trendide analüüs peab olema koolitussüsteemi sisendiks, kvaliteedi arengut peab toetama rahvusvaheline koostöö, võimekus töö tulemusi kirjeldada ning mõjusid analüüsida. 3. Programmi eesmärk ja mõõdikud Programmi eesmärk on tagada noortele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning selle kaudu toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist 7. Mõõdik Põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte (18-24 a) osakaal Noorsootöös osalenud noorte rahulolu noorsootööga Algtase (aasta) 10,7 (2014) (2015) ,5 <10 <10 <10 Näitaja algtase ja sihttasemed määratletakse a 4. Programmi meetmed ja tegevused Meede 1: Võimaluste suurendamine noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks Meetme eesmärk: Noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Meetme sihtrühmad 6 Krusell, S. (2014) Noored versus parimas tööeas ja vanemaealised tööturul. Kogumikus Muutuv majandus ja tööturg. Eesti Statistikaamet. Loetav: 7 Noortevaldkonna arengkava üldeesmärk. 8 Programmi meetmed ja näitajad vastavad Noortevaldkonna arengukavale ning tegevused lähtuvad arengukavas ja selle rakendusplaanis aastateks määratletud tegevuste sõnastustest. 3

4 Meetme sihtrühm on 7-26aastased noored, noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad, seotud valdkondade asutused ja nende töötajad, koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad jt. Mõõdik Algtase (2014) Noorte kaasatus noorsootöös (% noorte koguarvust) Sh noorte kaasatus noorsootöös omavalitsustes, mille Näitaja sihttasemed aastate lõikes elanikkond on enamuses mitte-eestlased võrdluses Eesti keskmisega 9 määratletakse a. Tegevus 1.1: Kvaliteetsete ja mitmekesiste võimaluste loomine noorte huvide ja annete avamiseks ja arendamiseks: - Noorsootöö arendamine uute vahendite abil Noorte ja noorsootöötajate digipädevuste toetamiseks töötatakse välja e-võimalusi ja - vajadusi arvestav nutika noorsootöö kontseptsioon, mille põhjal kavandatakse edasised tegevused. - Koolikeskkonnas toimuva noorsootöö toetamine Noorsootöö rolli ja kvaliteedi tõstmiseks koolis analüüsitakse selle sisu ja väärtusi, tõstetakse eeskätt koolijuhtide ja pidajate ning lapsevanemate teadlikkust koolis tehtavast noorsootööst ja arendatakse parema koostöö kaudu tugitegevusi koolide huvijuhtidele ja noorsootöötajatele. - Huvihariduse arengu toetamine Huvihariduse üheks prioriteediks on arendada tegevusi, mis soodustavad loodus- ja täppisteaduste-alaste huvide teket ja arengut. Huvihariduses suurendatakse noorte vajaduste ja huvidega arvestamist, sh kaasatakse neid senisest paremini huvikoolide õppekorraldusse. Selleks viiakse läbi vajalikud analüüsid, korraldatakse arutelusid ja infoüritusi ning koolitusi huvikoolide esindajatele. Mitmekesistatakse huvihariduse metoodikaid, sh uuendatakse erinevate huvialavaldkondade õppekavasid ja töötatakse välja metoodilisi materjale. Soodustatakse huvikoolide koostööd teiste noortevaldkonna osapooltega, sh korraldatakse seminare ja infopäevi. Huvihariduse arenguks toetatakse laiemat rahvusvahelist koostööd. Tegevuse tulemus: Noortele on loodud rohkem kvaliteetseid ja mitmekesiseid võimalusi oma annete ja huvide avastamiseks ning arendamiseks. Tegevus 1.2: Noorte omaalgatuse ja ühistegevuste toetamine, st: - Noorsootöö institutsioonide ja töötajate võimekuse tõstmine Arendatakse noortevaldkonna institutsioonide võrgustikke ning toetatakse noorte sotsialiseerumist ja ühistegevust soodustavaid algatusi noorsootööasutustes ja noorteühingutes. Arendatakse koostööd algatusprojektidega tegelenud ühingute ja uute osalejate vahel. - Noorteprojektide toetamine Toetatakse noorte omaalgatusi ja noorteprojekte: korraldatakse projektikonkursse, seminare ja kaasamisüritusi, sh Erasmus+ st, ning toetatakse noorte 9 Valdkondliku arengukava Lõimuv Eesti 2020 eesmärkide saavutamiseks noortevaldkonnas elluviidavate tegevuste tulemusnäitaja. 4

5 omavahelisi kohtumisi, sotsiaalseid algatusprojekte ja kogukonda kaasavat sotsiaalset ettevõtlust. Tegevuse tulemus: Noortel on rohkem teadmisi, motivatsiooni ja võimalusi, et tegutseda enda ja kogu ühiskonna elu edasiviimiseks Meede 2: Noorte kaasamise suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine Meetme eesmärk: Noorel on väiksem risk olla tõrjutud. Meetme sihtrühmad Meetme sihtrühm on 7-26aastased noored, noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad, seotud valdkondade asutused ja nende töötajad, koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad jt. Mõõdik 10 Algtase (2014) Noori huvikooli kohta Noori noortekeskuse kohta Tegevus 2.1: Noorsootöö teenuste pakkumine ja arendamine, sh NEET-noortele 11 : - Noorsootöö teenuste arendamine Toetatakse noorsootööasutuste arengut ja teenuste mitmekesistamist, sh kohaliku tasandi avatud noorsootöö põhimõtetel töötavaid noorsootööasutusi, ning noorteinfo teenuse korraldamist. Projektide kaudu tõstetakse huvikoolide, noorteühingute, noortekeskuste jm töötajate pädevusi riskinoorte ja -laste suuremaks kaasamiseks aastal tehakse kokkuvõtted EMP Riskilapsed ja noored tulemustest ja arenguvajadustest. Käivitatakse koostöös OECD-ga analüüs noorsootöö teenuste võimalustest noorte tööhõivelisust toetada. - Noorsootöö teenuste kättesaadavuse suurendamine ja tõrjutusriskis noorte kaasamine Toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele (eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, noortelaagrid, ühistegevuse erinevad vormid, sh noorteühingute tegevus). Esmajärjekorras keskendutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem. Tegevused viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel. - Noorte tööeluga kokkupuute suurendamine, sh noorte omaalgatuse toetamine, kutselaborite loomine, malevate ja kogukonnapraktika korraldamine ning noorteinfo kättesaadavuse tagamine Jätkatakse tegevuste toetamist, mis aitavad noortel (sh riskinoortel) siseneda tööturule, saada töökogemust ning teadvustada ja kasutada noorsootöös õpitut. Toetatakse ettevõtmisi, mis pakuvad noortele töötamisvõimalusi, vabatahtlikku tegutsemist kogukonnas ja teadlikkuse suurendamist töömaailmast. Luuakse võimalused erinevate 10 Näitaja sisuks on noorsootöö teenuseid osutavate peamiste asutuste - huvikoolide ja noortekeskuste - ja noorte arvu suhe. Teenuste paremat piirkondlikku kättesaadavust näitab see, kui noorte kohta on rohkem noorsootöö teenuseid osutavaid asutusi, so ühe kooli/keskuse kohta on vähem noori. 11 ingl. k. terminist Not in Education, Employment or Training mõeldud ennekõike noori, kes ei õpi ega tööta (tegevusetud noored) 5

6 kutsealade ja tööde katsetamiseks kutselaborites. Noorteinfo teenuse kaudu suurendatakse noorte teadlikkust. Tegevused viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel. - Teenused NEET-noortele Luuakse lisatuge pakkuvaid teenuseid noortele, kes ei õpi ega tööta (nn NEET-noored), mis toetaksid nende naasmist õpingutesse või tööle. NEET-noori otsitakse, motiveeritakse ja kaasatakse aktiivsetesse tegevustesse, neile pakutakse individuaalset tuge. Kõige keerulisemates oludes noortele pakutakse pikemaajalisi individuaalseid tugitegevusi. Tegevused viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel. - Parem teadmine noorte olukorrast Koondatakse infot noorte olukorrast ja analüüsitakse tõrjutusriskis noorte seisundit Eestis. Tegevused viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel. - Tegevuste kvaliteedi ja mõju hindamine Arendatakse erinevaid hindamis- ja analüüsivorme noorsootöötajate töö tulemuslikkuse hindamiseks. Tegevused viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel. Tegevuse tulemus: Kättesaadavad ja sihtgrupi vajadustele vastavad noorsootöö teenused on aidanud tõhusalt kaasata riskinoori, toetanud noorte valmidust siseneda tööturule, tõstnud nende konkurentsivõimet ning vähendanud tõrjutusriski ja tõrjutuse mõju. ESFi tegevuste raames on noorsootöö teenustes osalenud kokku noort (sh NEET-noort), sh vähemalt 88,2% tegevusest kasusaajatest on tegevused läbinud NEET-noort on saanud teenuseid ning vähemalt 45% nendest ei kuulu 6 kuud pärast tegevustest lahkumist enam NEET-noorte hulka. On olemas parem teadmine noorte olukorrast, tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest. Teadmine on aluseks tegevuste mõju hindamisele ja kvaliteedi tõstmisele. Tegevus 2.2: Noorte huvitegevuse toetusskeemi rakendamine Noorsootöö, sh huvitegevus annab teadmisi ja oskusi, suurendab loovust, ettevõtlikku ja omaalgatuslikku eluhoiakut, loob sotsiaalseid võrgustikke, toetab huvide ja võimete arendamist, aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist. Toetusskeemi peamine eesmärk on suurendada noorte osalust huvitegevuses, muuta huvitegevus mitmekesisemaks, kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Toetusskeem käivitatakse aastal. Tegevuse tulemus: Kvaliteetne ja mitmekesine huvitegevus on noortele paremini kättesaadav Meede 3: Noorte aktiivse osaluse toetamine kogukonnas ja otsustes Meetme eesmärk: Noorte osalus otsuste tegemises on rohkem toetatud. Meetme sihtrühmad Meetme sihtrühm on 7-26aastased noored, noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad, seotud valdkondade asutused ja nende töötajad, koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad jt. Mõõdik Organiseeritud osalusvõimaluste arv (noortevolikogud jm noorte osaluskogud) Algtase (2014) Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine eesmärgi Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas tulemus- ja väljundindikaator. 6

7 Tegevus 3.1: Noorte osalusvõimaluste arendamine ja osalusmotivatsiooni tõstmine: - Mitmekesiste osalusvõimaluste arendamine Noortele luuakse võimalused erineva tasandi otsustes osalemiseks. Süsteemselt arendatakse traditsioonilisi osalusvõimalusi (noorteühingud ja valla- või linnavolikogu juures noortevolikogud). Lisaks sellele luuakse uusi osalusvõimalusi (nt osaluskohvikud, noorteparlamendid). Toetatakse noorteühinguid, ühingute eestikoste- ja kaasamisvõimekust. - Noorte ja omavalitsuse spetsialistide teadlikkuse tõstmine osalusvõimalustest Toetatakse heade osaluspraktikate levitamist ja kaasamisprojektide elluviimist; algatusi, mis näitavad kaasamise positiivset mõju kogukonna arengule ning suurendavad noorte seotust kogukonnaga. Tegevuse tulemus: Noortel on rohkem organiseeritud osalusvõimalusi. Noorte ja kohalike omavalitsuse spetsialistide teadlikkus osalusvõimalustest ja osaluse mõjudest on suurenenud. Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelu korraldamises ja on selleks motiveeritud Meede 4: Kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamine Meetme eesmärk: Noortevaldkonna toimimine on mõjusam. Meetme sihtrühmad Meetme sihtrühm on 7-26aastased noored, noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad, seotud valdkondade asutused ja nende töötajad, koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad jt. Algtase Mõõdik (2015) Koolituse tulemusel pädevusi tõstnud 10% 12% 12,5% 13% 14% noorsootöötajate osakaal aasta lõikes Tegevus 4.1. Noortevaldkonna töötajaskonna pädevuse arendamine - Noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitused Koostöös valdkonna osapooltega kavandatakse ja käivitatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel terviklikud koolituskavad neljas peamises grupis: pikaajalised arengud mõju saavutamiseks kindlas töösuunas; temaatilised koolitused, mis lähtuvad noortevaldkonna arengukava prioriteetidest ja noorte seisundi muutustest; piirkondlikud koolitused omavalitsuste erinevate osapoolte koostöö toetamiseks ja võimekuse kasvatamiseks ning rahvusvahelist koostööd toetavad koolitused. - Koolitussüsteemi arengu ja kvaliteedi toetamine Euroopa Sotsiaalfondi toel hinnatakse koolitusvajadusi, analüüsitakse koolituste mõju ja tulemusi. Võetakse kasutusele uusi noorsootöö meetodeid. Suurendatakse koolitusalase informatsiooni kättesaadavust ja levitatakse teavet koolituste tulemustest. Tegevuse tulemus: Tõusevad noorsootöötajate erialased pädevused ja koolitustel õpitut rakendatakse; toimib laiapõhjaline koostöö. ESFi vahenditest korraldatavatel koolitustel on osalenud noorsootöötajat. Tegevus 4.2.: Noorsootöö kvaliteedi tõstmine ja noorsootöö mõju esiletoomine - Noortevaldkonna ühingute ja institutsioonide arendamine Toetatakse kohalikke noortevaldkonna asutusi teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisel ning riigi tasandil tegutsevate eestkosteühingute ning institutsioonide tegevust. Jätkatakse noortevaldkonna kutsesüsteemi arendamist ja kutse andmist. 7

8 Suurendatakse rahvusvahelise koostöö võimalusi ja tõhustatakse nende tulemuste kasutamist. - Noorsootöö mõju ja tulemuste nähtavuse parandamine Käivitatakse tegevused noorsootöö ja kogu noortevaldkonna mõju esiletoomiseks ühiskonnas ja erinevate osapoolte seas. Vähemalt kord aastas koostatakse noorteseire andmetele tuginedes terviklik analüüs noorte olukorrast ja seisundist Eestis. Parandatakse valdkondade- ja ametkondadeülest koostööd. Tegevuse tulemus: Riigi ja kohaliku tasandi ühingute ja institutsioonide tegevus noortevaldkonna kvaliteedi ja korralduse arenguks on toetatud. Noortevaldkonna areng ja teenused on jätkusuutlikud, töö tulemuslikkus ja mõju on analüüsitud ja paremini nähtav. Rahvusvahelise koostöö ulatus ja mitmekesisus on suurenenud ja see soodustab kvaliteedi arengut. 4. Programmi elluviimist toetavad ja võimaldavad poliitikainstrumendid - ELi nõukogu noortegarantii soovitus 13 kutsub liikmesriike üles tagama, et kuni 25- aastased noored saaksid hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist lahkumisest kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Käesoleva meetme 2 tegevused on osaks noortegarantii tegevustest Eestis. - ELi programm ERASMUS+, millega soodustatakse strateegilist koostööd noortepoliitika ja noorsootöö arendamisel ning toetatakse noorte ja noorsootöötajate õpirände ning osalusprojekte. - Siseturvalisuse arengukava programm Turvalised kogukonnad tegevussuund 2 Ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamine, mille raames viiakse ellu tegevused riskilastele. - Prioriteetse suuna Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks toetuse andmise tingimused, mille raames on kavandatud tegevus 2.1. Noorte töötuse ennetamine ja vähendamine ning noorte tööalase teadlikkuse tõstmine, mille raames osutatakse teenuseid töötutele noortele ja tehakse teavitustööd koolides. - Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja selle d: Õppe- ja karjäärinõustamise programm, mille raames pakutakse tugiteenuseid mh haridusest ja tööturult eemalejäänud (nn NEET) noortele. Programm pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid, mille kaudu kujundatakse formaalhariduse asutuste juhtide ja õpetajate täiendusõppe süsteem, mis saab toetada eelkõige koolikeskkonnas tehtava noorsootöö arengut. - Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia Teadmistepõhine Eesti meede 1 Teaduse kõrge taseme ja mitmekesisuse kindlustamine raames valmistatakse ette ja toetatakse alameetme "Teaduse populariseerimine" elluviimist, mille sisuks on mh toetada noorte huviringide sisulist arendamist loodus-, täppis- ja tehnikateaduste ning tehnoloogia valdkonnas. - Valdkondlik arengukava Lõimuv Eesti 2020 koondab Eesti lõimumispoliitika strateegilised eesmärgid ja nende saavutamise vahendid aastateks Lõimumiskavas on viidatud noortevaldkonna arengukava ja käesoleva meetmetele, mis toetavad noorte lõimumist ühiskonnas

9 5. Programmi tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Läbiv teema Regionaalareng Infoühiskonna edendamine Keskkonnakliimapoliitika Võrdsete võimaluste tagamine Ühtne riigivalitsemine Programmi mõju läbivate eesmärkide saavutamisel Otsene mõju. Tegevused toetavad regionaalarengut ja arvestavad olulisel määral piirkondlikke erisusi. Prioriteediks on suurendada noorsootöö kättesaadavust ja arendada valdkonna asutuste ja töötajate võimekust ning koostööd sidusvaldkondadega, eelkõige piirkondades, kus noorte võimalused on väiksemad ja tõrjutusrisk suurem. Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine neis piirkondades aitab tasakaalustada teenuse pakkumise võimekust ning toetab piirkonnas noorsootööteenuste sidusust ja teenuste korralduse terviklikkust. Otsene mõju. Tegevus toetab infoühiskonna arendamist noorteinfo teenuse ja noorteinfo edastamise infotehnoloogiliste võimaluste arendamise kaudu. Suureneb noorte vajadustele vastava noorteinfo kättesaadavus noorte elu puudutavatest valikuvõimalustest, sh noorsootöö teenustest. ja Otsene mõju puudub. Samas noortevaldkonna arengukava läbivate põhimõtete seas on tõstetud esile hoolivust ümbritseva elukeskkonna suhtes ning meetmete kirjelduses on viidatud eesmärgile arendada kogukonna ja kogu ühiskonna, sh keskkonna suhtes hoolivat kodanikutunnetust. Tegevused mõjutavad naiste ja meeste võrdõiguslikkust; noorte, vanemaealiste, puuetega inimeste ja mitte-eestlaste kaasamist. Sooliste erinevustega arvestamine on üks noortevaldkonna arengukava läbivatest põhimõtetest. Ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine noorte seas on üks arengukava viiest põhifookusest, millega arvestamist eeldatakse kõigis arengukava täitmiseks elluviidavates tegevustes. Programmi tegevused on avatud mõlemast soost noortele ning elluviimisel arvestatakse vajadusega tagada tegevuste kättesaadavus, sõltumata noorte rahvuslikust, keelelisest, usulisest jms kuuluvusest. Tänu loodavale koolitussüsteemile saavad koolitustest osa ka need noortevaldkonna töötajad, kes oleksid koolitustest erinevatel põhjustel muidu kõrvale jäänud. Otsene mõju. Programmi tegevused toetavad aktiivse ja otsustusprotsessidesse kaasatud kodanikkonna kujunemist. Tegevuste kaudu toetatakse noorte kaasamist otsuste tegemisse valitsemise kõigil tasanditel, sh noorsootööasutustes nagu huvikoolid, noortekeskused jm, ja kaasatakse noori nende vajadustest lähtuvate teenuste kujundamisse. 6. Programmi juhtimiskorraldus Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra, st kooskõlas riigi eelarvestrateegia perioodiga, mis tagab kooskõla riigi eelarvestrateegiaga ning riigi rahaliste võimalustega. Programmi kinnitab haridus- ja teadusminister viivitamatult peale riigieelarve seaduse vastuvõtmist. Programmi rakendamist juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond. Programmi tegevuste omavahelise kooskõla parandamiseks võib ministeerium moodustada koordineerivaid kogusid. Programmi tegevuste elluviimiseks annab Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse elluviimiseks käskkirjad või sõlmib vajadusel tegevuste elluviijatega lepingud. Tõukefondide vahenditest rahastatavate tegevuste elluviimiseks kinnitatakse toetuse andmise tingimused tõukefondide kasutamiseks vastavalt perioodi struktuuritoetuse seadusele. 9

10 Programmis seatud mõõdikute seiramise ja saavutamise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium. Programmi tegevuste elluviimise, seatud eesmärkide täitmise ja teostatud kulude kohta koostab noorteosakond aastaaruande ja arutab seda valdkondliku komisjoniga hiljemalt 28. veebruariks. Programm avalikustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. 7. Rahastamiskava Meede Tegevus Tulud / Kulud /Investee ringud /Finants eerimiste hingud a eelarve (EUR)* a RES (EUR)* a RES (EUR)* a RES (EUR)* Tulud Kvaliteetsete ja mitmekesiste võimaluste loomine noorte huvide ja annete avamiseks ja Investeer 1. Võimaluste arendamiseks ingud suurendamine 1.1 Kvaliteetsete ja noorte loovuse mitmekesiste arendamiseks, võimaluste omaalgatuseks ja loomine noorte ühistegevuseks huvide ja annete avamiseks ja arendamiseks Kulud Noorte omaalgatuse ja ühistegevuste toetamine Kulud Kokku Noorsootöö 2. Noorte teenuste kaasamise pakkumine ja suurendamine ja arendamine, sh noorte NEET-noortele Kulud tööhõivevalmidus 2.2. Noorte e parandamine huvitegevuse toetusskeemi rakendamine Kulud Kokku Noorte 3. Noorte aktiivse osalusvõimaluste osaluse toetamine kogukonnas otsustes ja arendamine ja osalusmotivatsioon i tõstmine Kulud Kokku Kvaliteetse 4.1 noortepoliitika ja Noortevaldkonna noorsootöö töötajaskonna Kulud

11 Tulud / Kulud /Investee ringud /Finants a a a a eerimiste eelarve RES RES RES Meede Tegevus hingud (EUR)* (EUR)* (EUR)* (EUR)* arengu tagamine pädevuse arendamine 4.2 Noorsootöö kvaliteedi tõstmine ja noorsootöö mõju esiletoomine Kulud Kokku Noortevaldkonna programm Tulud Kokku Kulud Kokku

12 8. Tegevuskava 14 Meetme nr Meede 1: Võimaluste suurendamine noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks Tegevus lõpptulemus ja Tegevus 1.1: Kvaliteetsete ja mitmekesiste võimaluste loomine noorte huvide ja annete avamiseks ja arendamiseks. Noortele on loodud rohkem kvaliteetseid ja mitmekesiseid võimalusi oma annete ja huvide avastamiseks ning arendamiseks. Tegevus 1.2: Noorte omaalgatuse ja ühistegevuste toetamine Vastutaja/Elluviij a Tulemus või väljund ja tähtaeg või elluviimise periood HTM Nutika noorsootöö Nutika noorsootöö Nutika noorsootöö Nutika kontseptsioon on kontseptsiooni kontseptsiooni välja töötatud jätkutegevused jätkutegevused kajastatakse kajastatakse uuendamisel uuendamisel HTM Ellu on viidud tegevused noorsootöö tugevdamiseks koolikeskkonnas, sh huvijuhtide tegevuse teotamiseks koolis Huvijuhtidele ning huvikooli töötajatele on korraldatud koolitusi vastavalt kinnitatud ESF Noorteprojektide elluviimist on toetatud Erasmus+ vahenditest ja Ellu on viidud tegevused noorsootöö tugevdamiseks koolikeskkonnas, sh huvijuhtide tegevuse teotamiseks koolis Huvijuhtidele ning huvikooli töötajatele on korraldatud koolitusi vastavalt kinnitatud ESF Noorteprojektide elluviimist on toetatud Erasmus+ vahenditest ja Ellu on viidud tegevused noorsootöö tugevdamiseks koolikeskkonnas, sh huvijuhtide tegevuse teotamiseks koolis Huvijuhtidele ning huvikooli töötajatele on korraldatud koolitusi vastavalt kinnitatud ESF Noorteprojektide elluviimist on toetatud Erasmus+ vahenditest ja kontseptsiooni jätkutegevused kajastatakse uuendamisel noorsootöö Ellu on viidud tegevused noorsootöö tugevdamiseks koolikeskkonnas, sh huvijuhtide tegevuse teotamiseks koolis Huvijuhtidele ning huvikooli töötajatele on korraldatud koolitusi vastavalt kinnitatud ESF Noorteprojektide elluviimist on toetatud Erasmus+ vahenditest ja 14 Tegevuskava täpsustub aasta sügiseks. 12

13 Meede 2: Noorte kaasamise suurendamine ja noorte tööhõivevalmidus e parandamine Noortel on rohkem teadmisi, motivatsiooni ja võimalusi, et enda ja kogu ühiskonnaelu arendamiseks tegevusi ellu viia. Tegevus 2.1. Noorsootöö teenuste pakkumine ja arendamine, sh NEET-noortele Kättesaadavad ja sihtgrupi vajadustele vastavad noorsootöö teenused aitavad tõhusalt kaasata riskinoori, toetada noorte valmidust siseneda tööturule ja tõsta nende konkurentsivõimet ning vähendada noorte tõrjutusriski ja tõrjutuse mõju. On olemas parem teadmine noorte hasartmängumaksu laekumisest HTM/ Korraldatud ja ENTK 15 läbiviidud on avatud noortekeskuste projektikonkurss Teavitamis- ja nõustamiskeskusi on toetatud ning noorteinfo süsteemi arendatud valminud on noorteinfo teenuse kättasaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüs Ellu on viidud EMP Riskilapsed ja noored tegevuskavas kavandatud tegevused hasartmängumaksu laekumisest Korraldatud ja läbiviidud on avatud noortekeskuste projektikonkurss Noorteinfo teenuse arendamise jätkutegevused kajastatakse uuendamisel Ellu on viidud EMP Riskilapsed ja noored tegevuskavas kavandatud tegevused hasartmängumaksu laekumisest Korraldatud ja läbiviidud on avatud noortekeskuste projektikonkurss Noorteinfo teenuse arendamise jätkutegevused kajastatakse uuendamisel ESF vahendite toel on suurendatud noorsootöö teenuste kättesaadavust ning noorte tööeluga kokkupuudet (noorte omaalgatused, kutselaborid, malevad, kogukonnapraktika, hasartmängumaksu laekumisest Korraldatud ja läbiviidud on avatud noortekeskuste projektikonkurss Noorteinfo teenuse arendamise jätkutegevused kajastatakse uuendamisel ESF tegevuste raames on noorsootöö teenustes osalenud noort (sh NEET-noort), sh vähemalt 88,2% tegevusest kasusaajatest on tegevused läbinud 15 Eesti Noorsootöö Keskus 13

14 olukorrast, tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest. Teadmine on aluseks tegevuste mõju hindamisele ja kvaliteedi tõstmisele. Tegevus 2.2. Noorte huvitegevuse toetusskeemi rakendamine. HTM ESF vahendite toel on suurendatud noorsootöö teenuste kättesaadavust ning noorte tööeluga kokkupuudet (noorte omaalgatused, kutselaborid, malevad, kogukonnapraktika, noorteinfo) vastavalt kinnitatud NEET-noortele kavandatud teenused on ellu viidud vastavalt ESF Noorte huvitegevuse toetusskeem on välja töötatud ESF vahendite toel on suurendatud noorsootöö teenuste kättesaadavust ning noorte tööeluga kokkupuudet (noorte omaalgatused, kutselaborid, malevad, kogukonnapraktika, noorteinfo) vastavalt kinnitatud NEET-noortele kavandatud teenused on ellu viidud vastavalt ESF Noorte huvitegevuse toetusskeem on rakendunud alates septembrist 2017 noorteinfo) vastavalt kinnitatud NEET-noortele kavandatud teenused on ellu viidud vastavalt ESF Noorte huvitegevuse toetusskeem on rakendunud NEET-noort on saanud teenuseid ning vähemalt 45% nendest on 6 kuud pärast tegevusest lahkumist väljunud NEET-noore staatusest Noorte huvitegevuse toetusskeem on rakendunud Meede 3: Noorte aktiivse osaluse toetamine Kvaliteetne ja mitmekesine huvitegevus on noortele paremini kättesaadav. Tegevus 3.1. Noorte osalusvõimaluste HTM Toetatud on traditsiooniliste osalusvormide Toetatud traditsiooniliste osalusvormide on Toetatud traditsiooniliste osalusvormide on Toetatud traditsiooniliste osalusvormide on 14

15 kogukonnas otsustes ja Meede 4: Kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamine arendamine ja osalusmotivatsioon i tõstmine. Noortel on rohkem organiseeritud osalusvõimalusi. Noorte ja kohalike omavalitsuste spetsialistide teadlikkus osalusvormidest ja osaluse mõjudest on suurenenud. Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelu korraldamises ja on selleks motiveeritud. Tegevus 4.1. Noortevaldkonna töötajaskonna pädevuse arendamine HTM/ SA Archimedes/ ENTK jätkusuutlikku arengut osaluskogude toetusprogramm on ellu viidud. Osalusvõimaluste avardamiseks on arendatud on uusi osalusvorme Toetatud noorteühingute tegevust on Noorteühingute aastatoetuse süsteemi on arendatud vastavalt ühingute vajadusele - haridus- ja teadusministri määrus Noorteühingute aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord on muudetud Vastavalt on ESF vahenditest toimunud noortevaldkonna jätkusuutlikku arengut osaluskogude toetusprogramm on ellu viidud. Osalusvõimaluste avardamiseks on arendatud on uusi osalusvorme Toetatud noorteühingute tegevust on Vastavalt on ESF vahenditest toimunud noortevaldkonna jätkusuutlikku arengut osaluskogude toetusprogramm on ellu viidud. Osalusvõimaluste avardamiseks on arendatud on uusi osalusvorme Toetatud noorteühingute tegevust on Vastavalt on ESF vahenditest toimunud noortevaldkonna jätkusuutlikku arengut osaluskogude toetusprogramm on ellu viidud. Osalusvõimaluste avardamiseks on arendatud on uusi osalusvorme Toetatud noorteühingute tegevust on ESF vahenditest korraldatud koolitustel on osalenud noorsootöötajat 15

16 Tõusevad noortevaldkonnas töötavate spetsialistide erialased pädevused ja koolitustel õpitut rakendatakse; toimib laiapõhjaline koostöö. Tegevus 4.2. Noorsootöö kvaliteedi tõstmine ja noorsootöö mõju esiletoomine. Riigi ja kohaliku tasandi ühingute ja institutsioonide tegevus noortevaldkonna kvaliteedi ja korralduse arenguks on toetatud. Noortevaldkonna areng ja teenuste osutamine on jätkusuutlik, töö tulemuslikkus ja mõju on analüüsitud ja paremini nähtav. Rahvusvahelise koostöö ulatus ja mitmekesisus on suurenenud ja see soodustab kvaliteedi arengut. töötajatele suunatud koolitustegevused ning toetatud on koolitussüsteemi arengut ja kvaliteeti HTM Toetatud on valdkondlikke võrgustikke ning üleriigiliste koordinatsioonifunkt -siooni kandvaid ühinguid Toetatud on Eesti Noorsootöö Keskuse tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toetatud on SA Archimedes Noorteagentuuri tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toimunud on noorsootöötajatele kutse andmine Välja on töötatud töötajatele suunatud koolitustegevused ning toetatud on koolitussüsteemi arengut ja kvaliteeti Toetatud on valdkondlikke võrgustikke ning üleriigiliste koordinatsioonifunkt -siooni kandvaid ühinguid Toetatud on Eesti Noorsootöö Keskuse tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toetatud on SA Archimedes Noorteagentuuri tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toimunud on noorsootöötajatele kutse andmine Kvaliteedihindamise töötajatele suunatud koolitustegevused ning toetatud on koolitussüsteemi arengut ja kvaliteeti Toetatud on valdkondlikke võrgustikke ning üleriigiliste koordinatsioonifunkt -siooni kandvaid ühinguid Toetatud on Eesti Noorsootöö Keskuse tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toetatud on SA Archimedes Noorteagentuuri tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toimunud on noorsootöötajatele kutse andmine Toetatud on valdkondlikke võrgustikke ning üleriigiliste koordinatsioonifunkt -siooni kandvaid ühinguid Toetatud on Eesti Noorsootöö Keskuse tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toetatud on SA Archimedes Noorteagentuuri tegevust ning tagatud jätkusuutlikkus Toimunud on noorsootöötajatele kutse andmine 16

17 noortevaldkonna kvaliteedihindamise jätkutegevused selleks et toetada kohalike omavalitsuste püüdlusi kvaliteetseks noorsootöö taristu ja teenuste korralduseks Koostatud on noorteseire andmetele tuginedes terviklik analüüs noorte olukorrast ja seisundist Eestis jätkutegevused kajastatakse uuendamisel Koostatud on noorteseire andmetele tuginedes terviklik analüüs noorte olukorrast ja seisundist Eestis Kvaliteedihindamise jätkutegevused kajastatakse uuendamisel Koostatud on noorteseire andmetele tuginedes terviklik analüüs noorte olukorrast ja seisundist Eestis Kvaliteedihindamise jätkutegevused kajastatakse uuendamisel Koostatud on noorteseire andmetele tuginedes terviklik analüüs noorte olukorrast ja seisundist Eestis Osaletud on EN noortepoliitika juhtkomitee büroo istungitel ja EL noortevaldkonnaalases koostöös. Täidetud on rahvusvahelisi koostöölepinguid Osaletud on EN noortepoliitika juhtkomitee büroo istungitel ja EL noortevaldkonnaalases koostöös. Täidetud on rahvusvahelisi koostöölepinguid Osaletud on EN noortepoliitika juhtkomitee büroo istungitel ja EL noortevaldkonnaalases koostöös. Täidetud on rahvusvahelisi koostöölepinguid Osaletud on EN noortepoliitika juhtkomitee büroo istungitel ja EL noortevaldkonnaalases koostöös. Täidetud on rahvusvahelisi koostöölepinguid Reelika Ojakivi noorteosakonna juhataja 17

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

73190-Eesti Noorsootöö Keskus-KAAS.cdr

73190-Eesti Noorsootöö Keskus-KAAS.cdr NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2014-2020 Väljaandja: Eesti Noorsootöö Keskus Kõik õigused kaitstud Väljaandmist toetas: Haridus-ja Teadusministeerium Teostaja: Mprint NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2014-2020 SISUKORD

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri 12.04.2018 käskkirjaga nr 35 Tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirja nr 61 Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine muutmine MUUDETUD tervise- ja

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Istungi protokoll

Istungi protokoll Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 14 Tallinna noorsootöö arengukava LISA TALLINNA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA TALLINNA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA 2 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Kasutatavad mõisted...

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel

Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil, pärast aastat 2020?

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaud

Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaud Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu tegevuse 12.1.3 Institutsionaalse ja organisatsioonide

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga Omavalitsus Noorte arv aastased aastased aastase

Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga Omavalitsus Noorte arv aastased aastased aastase Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017 Omavalitsus Noorte arv 7.-12.aastased 13.-19.aastased 20.-26. aastased 7.-26. aastasta sed KOKKU Huvihariduses ja huvitegevustes

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem