EKP/2007/4

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EKP/2007/4"

Väljavõte

1 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (EKP/2007/4) (2007/C 136/02) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5.1, ning arvestades järgmist: (1) Põhikirja artikli 5.1 esimese lause kohaselt peab Euroopa Keskpank (EKP) riikide keskpankade (RKPde) abiga koguma kas muudelt pädevatelt ametiasutustelt, mis ei ole RKPd, või vahetult majandussubjektidelt statistilist teavet, mida on vaja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete täitmiseks. Põhikirja artikli 5.1 teise lause kohaselt peab EKP sel eesmärgil tegema koostööd ühenduse institutsioonide ja asutustega ning liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. kohaselt peavad liikmesriigid korraldama statistikaandmete kogumise ja tegema igakülgset koostööd EKPSiga, et tagada põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine. (3) Kui uued liikmesriigid võtavad kasutusele euro, tuleb koostada muutunud koosseisus euroagregaadi tagasivaatelised andmed maksebilansi (sh hooaja suhtes korrigeeritud jooksevkonto) ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kohta. Seetõttu ning võttes arvesse euroala tulevast laienemist on vaja sätestada tagasivaateliste andmete esitamine ning muuta 16. juuli aasta soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas ( 2 ). Tagasivaateliste andmete ajavahemiku võib läbi vaadata aastal, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE: (2) Teavet, mida on vaja EKP nõuete täitmiseks maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika valdkonnas, võivad koguda ja/või koostada muud pädevad asutused peale RKPde. Seetõttu peavad EKP või RKPd ja vastavad pädevad ametiasutused tegema nende nõuete täitmiseks vajalike ülesannete täitmisel koostööd kooskõlas põhikirja artikliga 5.1. Nõukogu 23. novembri aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga ) ( 1 ) artikli 4 Artikkel 1 Soovituse EKP/2004/16 I, III, IV ja VII lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise vastavate lisadega I, II, III ja IV. ( 1 ) EÜT L 318, , lk 8. ( 2 ) ELT C 292, , lk 21.

2 C 136/7 Artikkel 2 Adressaadid Käesolev soovitus on adresseeritud Iirimaa statistikaametile (Central Statistics Office) ja Itaalia valuutaametile (Ufficio Italiano dei Cambi). Frankfurt Maini ääres, 31. mai 2007 EKP nõukogu nimel EKP president Jean-Claude TRICH I LISA Soovituse EKP/2004/16 I lisa muudetakse järgmiselt: 1. Punkt 1.6 asendatakse järgmisega: Portfelliinvesteeringute kogumise süsteem peab alates märtsist 2008 vastama ühele VII lisa tabelis osutatud mudelile, alustades andmetest aasta jaanuari tehingute ja aasta lõpu positsioonide kohta. Valitud mudelit võib rakendada etappide kaupa, arvestades, et iga RKP jõuaks detsembri 2008 positsioonide osas VII lisas osutatud andmemahuni hiljemalt märtsiks Punktis 1 lõpus lisatakse järgmine punkt 1.7: 1.7 a) Juhul kui liikmeriik võtab euro kasutusele 1. jaanuaril 2007 või pärast seda, peavad selle liikmesriigi RKP ja teiste osalevate liikmesriikide RKPd esitama liikmesriigi euro kasutuselevõtu päeval EKP-le tagasivaatelised andmed vastavalt nõuetele III lisa tabelites 1 kuni 8, et võimaldada uue koosseisu euroala agregaatide koostamist. RKPd peavad neid tagasivaatelisi andmeid esitama alates allpool osutatud kuupäevadest, v.a tabeli 13 jaotused, mille puhul varaseim viiteperiood on osutatud tabelis. Kõiki tagasivaatelisi andmeid esitatakse võimaluste piires. i) Kui euro kasutusele võtnud liikmesriik liitus ELiga enne maid 2004, peavad tagasivaatelised andmed hõlmama vähemalt perioodi alates aastast. ii) Kui euro kasutusele võtnud liikmesriik liitus ELiga mais 2004, peavad tagasivaatelised andmed hõlmama vähemalt perioodi alates aastast. iii) Kui euro kasutusele võtnud liikmesriik liitus ELiga pärast maid 2004, peavad tagasivaatelised andmed hõlmama vähemalt perioodi alates selle liikmesriigi ELiga liitumise kuupäevast. b) Juhul kui alapunktis a osutatud tagasivaatelised andmed ei sisalda viit aastat hõlmavaid kuuandmeid kõigi maksebilansi jooksva konto nelja põhijaotuse kohta, s.o kaubad, teenused, tulu ja jooksvad ülekanded, peavad RKPd tagama, et nende esitatud andmetes see sisalduks. 3. Alapunkt 2.6 asendatakse järgmisega: Andmed võlaväärtpaberitega tehtud tehingute ja positsioonide kohta emissiooni vääringute lõikes tehakse EKP-le kättesaadavaks kuue kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mida andmed puudutavad. 4. Lisatakse järgmine uus alapunkt 4.4a: 4.4 Võimalustele vastavad prognoosid on lubatud järgmiste alajaotuste puhul II lisa tabelis 2: a) muude investeeringute tulu alajaotused: I C kuni ja memokirjed 1 kuni 4; b) jooksvate ülekannete alajaotused: I D 1.1 kuni D 1.8 ja D kuni D ; ja c) kapitaliülekannete alajaotused: II A.1 ja A.2.

3 C 136/8 II LISA Soovituse EKP/2004/16 III lisa muudetakse järgmiselt: 1. Tabel 2 asendatakse järgmisega: Tabel 2 Riikide kvartaliandmed euroala maksebilansi jaoks ( 1 ) Kreedit Deebet Neto I. Jooksev konto A. Kaubad B. Teenused C. Tulud 1. Hüvitised töötajatele 2. Investeerimistulu 2.1. Otseinvesteeringud Tulu põhikapitalilt Dividendid ja jaotatud kasum Reinvesteeritud tulu ja jaotamata kasum Tulu võlalt (intress) 2.2. Portfelliinvesteeringud Tulu põhikapitalilt Tulu võlalt (intress) Võlakirjad Rahaturuinstrumendid 2.3. Muud investeeringud Intress vastavalt BPM5-le (FISIM suhtes korrigeerimata) ( 2 ) Kindlustusvõtjatele omistatav tulu Memokirjed: Muu 1. Investeerimistulu intress vastavalt SNA93-le (FISIM suhtes kohandatud) ( 3 ) 2. FISIM-le vastav väärtus 3. Investeerimistulu intress vastavalt BPM5-le (FISIM suhtes kohandamata) 4. Investeerimistulu v.a intress

4 C 136/9 Kreedit Deebet Neto D. Jooksvad ülekanded 1. Valitsussektor 1.1. toodete maksud 1.2. muud tootmismaksud 1.3. toodete subsiidiumid 1.4. muud tootmissubsiidiumid 1.5. maksud tulult, varalt, jne 1.6. Sotsiaalmaksed 1.7. Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded 1.8. Muud valitsussektori jooksvad ülekanded 2. Muud sektorid 2.1 ülekanded töötajatele 2.2 muud ülekanded toodete maksud muud tootmismaksud toodete subsiidiumid muud tootmissubsiidiumid maksud tulult, varalt, jne Sotsiaalmaksed Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded Neto kindlustusmaksed, v.a elukindlustus Kahjukindlustuse nõuded muude sektorite muud jooksvad ülekanded, mis mujal ei sisaldu Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus II. Kapitalikonto A. Kapitaliülekanded 1. kapitalimaksud 2. investeerimistoetused ja muud kapitaliülekanded B. mittetoodetud mittefinantsvarade soetamised/realiseerimised Netovarad Netokohustused Neto III. Finantskonto 1. Otseinvesteeringud 1.1. Välismaal aktsiakapital, RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid

5 C 136/10 Netovarad Netokohustused Neto Reinvesteeritud tulu RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid Muu kapital RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid 1.2. Andmeesitaja majanduses aktsiakapital, RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid Reinvesteeritud tulu RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid Muu kapital RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid 2. Portfelliinvesteeringud / 2.1. Omandiväärtpaberid, / sellest investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/osad, mis / i) kuuluvad rahandusasutustele ii) kuuluvad valitsussektorile iii) kuuluvad RAdele (v.a keskpangad) iv) kuuluvad muudele sektoritele kuuluvad rahandusasutustele kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele 2.2. Võlaväärtpaberid / Võlakirjad, mis / on emiteeritud rahandusasutuste kuuluvad rahandusasutustele on emiteeritud valitsussektori

6 C 136/ kuuluvad valitsussektorile Netovarad Netokohustused Neto on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele Rahaturuinstrumendid, mis / on emiteeritud rahandusasutuste kuuluvad rahandusasutustele on emiteeritud valitsussektori kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele 3. Tuletisinstrumendid 3.1. Rahandusasutused 3.2. Valitsussektor 3.3. RAd (välja arvatud keskpangad) 3.4. Muud sektorid 4. Muud investeeringud 4.1. Rahandusasutused Laenud/sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.2. Valitsussektor Kaubanduskrediit Laenud/sularaha ja hoiused Laenud Sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.3. RAd (välja arvatud keskpangad) Laenud/sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused

7 C 136/12 Netovarad Netokohustused Neto 4.4. Muud sektorid Kaubanduskrediit Laenud/sularaha ja hoiused Laenud Sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 5. Reservvarad 5.1. Rahaline kuld 5.2. Laenueriõigused (SDRid) 5.3. Reservi positsioon IMFis 5.4. Välisvaluuta Sularaha ja hoiused rahandusasutuste ja BISi juures RAde (v.a keskpankade) juures Väärtpaberid Põhikapital Võlakirjad Rahaturuinstrumendid Tuletisinstrumendid 5.5. Muud nõuded ( 1 ) tehingud mitte-euroala residentidega (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele); euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud; osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldoga). ( 2 ) Finantsvahendusteenuste kaudne mõõtmine (Financial intermediation services indirectly measured). ( 3 ) Riikide arvepidamissüsteem 1993 (System of National Accounts). 2. Tabel 4 asendatakse järgmisega: Tabel 4 Riikide kvartaliandmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks ( 1 ) I. Otseinvesteeringud 1.1. Välismaal Põhikapital ja reinvesteeritud tulu RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid Muu kapital RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid

8 C 136/ Andmeesitaja majanduses Põhikapital ja reinvesteeritud tulu RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid Muu kapital RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid II. Portfelliinvesteeringud 2.1. Omandiväärtpaberid, / sellest investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/ osad, mis / i) kuuluvad rahandusasutustele ii) kuuluvad valitsussektorile iii) kuuluvad RAdele (v.a keskpangad) iv) kuuluvad muudele sektoritele kuuluvad rahandusasutustele kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele 2.2. Võlaväärtpaberid / Võlakirjad / on emiteeritud rahandusasutuste kuuluvad rahandusasutustele on emiteeritud valitsussektori kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele Rahaturuinstrumendid, mis / on emiteeritud rahandusasutuste kuuluvad rahandusasutustele on emiteeritud valitsussektori

9 C 136/ kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele III. Tuletisinstrumendid 3.1. Rahandusasutused 3.2. Valitsussektor 3.3. RAd (välja arvatud keskpangad) 3.4. Muud sektorid IV. Muud investeeringud 4.1. Rahandusasutused Laenud/sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.2. Valitsussektor Kaubanduskrediit Laenud/sularaha ja hoiused Laenud Sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.3. RAd (välja arvatud keskpangad) Laenud/sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.4. Muud sektorid Kaubanduskrediit Laenud/sularaha ja hoiused Laenud Sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused V. Reservvarad 5.1. Rahaline kuld 5.2. Laenueriõigused (SDRid) 5.3. Reservi positsioon IMFis 5.4. Välisvaluuta Sularaha ja hoiused rahandusasutuste ja BISi juures RAde (v.a keskpankade) juures

10 C 136/ Väärtpaberid Põhikapital Võlakirjad Rahaturuinstrumendid Tuletisinstrumendid 5.5. Muud nõuded ( 1 ) mitte-euroala residentide positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele); euroala erinevate liikmesriikide vahelised positsioonid; osaleva liikmesriigi residentide kõik välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega). 3. Tabel 5 asendatakse järgmisega: Tabel 5 Riikide aastaandmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks ( 1 ) I. Otseinvesteeringud 1.1. Välismaal Põhikapital ja reinvesteeritud tulu RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid millest: A Noteeritud välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (turuväärtus) Memokirje: B Noteerimata välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus) Noteeritud välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus) Muu kapital RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid 1.2. Andmeesitaja majanduses Põhikapital ja reinvesteeritud tulu RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid millest: A Noteeritud euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (turuväärtus)

11 C 136/16 Memokirje: B Noteerimata euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus) Noteeritud euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus) Muu kapital RAd (välja arvatud keskpangad) Muud sektorid II. Portfelliinvesteeringud 2.1. Omandiväärtpaberid / sellest investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/ osad, mis / i) kuuluvad rahandusasutustele ii) kuuluvad valitsussektorile iii) kuuluvad RAdele (v.a keskpangad) iv) kuuluvad muudele sektoritele kuuluvad rahandusasutustele kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele 2.2. Võlaväärtpaberid / Võlakirjad / on emiteeritud rahandusasutuste kuuluvad rahandusasutustele on emiteeritud valitsussektori kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele Rahaturuinstrumendid, mis / on emiteeritud rahandusasutuste kuuluvad rahandusasutustele

12 C 136/ on emiteeritud valitsussektori kuuluvad valitsussektorile on emiteeritud RAde (välja arvatud keskpangad) kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad) on emiteeritud muude sektorite kuuluvad muudele sektoritele III. Tuletisinstrumendid 3.1. Rahandusasutused 3.2. Valitsussektor 3.3. RAd (välja arvatud keskpangad) 3.4. Muud sektorid IV. Muud investeeringud 4.1. Rahandusasutused Laenud/sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.2. Valitsussektor Kaubanduskrediit Laenud/sularaha ja hoiused Laenud Sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.3. RAd (välja arvatud keskpangad) Laenud/sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused 4.4. Muud sektorid Kaubanduskrediit Laenud/sularaha ja hoiused Laenud Sularaha ja hoiused Muud varad/kohustused V. Reservvarad 5.1. Rahaline kuld 5.2. Laenueriõigused (SDRid) 5.3. Reservi positsioon IMFis 5.4. Välisvaluuta Sularaha ja hoiused rahandusasutuste ja BISi juures RAde (v.a keskpankade) juures

13 C 136/ Väärtpaberid Põhikapital Võlakirjad Rahaturuinstrumendid Tuletisinstrumendid 5.5. Muud nõuded ( 1 ) mitte-euroala residentide positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele); euroala erinevate liikmesriikide vahelised positsioonid; osaleva liikmesriigi residentide kõik välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega). 4. Tabel 9 asendatakse järgmisega: Tabel 9 EKP geograafilised jaotused kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks Taani Rootsi Ühendkuningriik EL liikmesriigid, kes ei kuulu euroalasse, v.a Taani, Rootsi ja Ühendkuningriik ( 1 ) ELi institutsioonid ( 2 ) Šveits Kanada Ameerika Ühendriigid Jaapan Offshore-keskused ( 3 ) millest: Hong Kong Rahvusvahelised organisatsioonid, v.a EL institutsioonid ( 4 ) Brasiilia Hiina India Vene Föderatsioon ( 1 ) Ühekaupa jaotust ei ole vaja. ( 2 ) Vaata nimekirja tabelis 12. Ühekaupa jaotust ei ole vaja. ( 3 ) Kohustuslik ainult maksebilansi finantskonto, seonduva tulukonto ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks. Offshorekeskustega seotud jooksva konto (v.a tulu) voogude kohta tuleb aruanne esitada eraldi või jääkkirjena. Vaata nimekirja tabelis 11. Ühekaupa jaotust ei ole vaja. ( 4 ) Vaata nimekirja tabelis 12. Ühekaupa jaotust ei ole vaja.

14 C 136/19 5. Tabelit 13 muudetakse, lisades tabeli lõppu järgmised read: Tulu põhikapitalilt jaotus Kvartali maksebilanss Kirjed I. C ja C (*) Investeerimistulu jaotus Kvartali maksebilanss Kirjed I. C kuni C (*) Memokirjed 1 kuni 4 Jooksvate ülekannete jaotus Kvartali maksebilanss Kirjed I. D.1, D.2, D.2.1 ja D.2.2 (*) Kirjed I. D.1.1 kuni D.1.8 ja D kuni D (*) Kapitalikonto jaotus Kvartali maksebilanss Kirjed II.A ja II.B (*) Kirjed II.A.1 ja II.A.2 (*) Portfelliinvesteeringud omandiväärtpaberid investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/osad Kvartali maksebilanss Kvartali rahvusvaheline investeerimispositsioon Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon (*) Vaata III lisa tabelit kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Detsembri lõpp 2009 Märts 2008 III lisa tabel 2 Märts 2009 III lisa tabel 2 Märts 2009 III lisa tabel 2 Märts 2008 III lisa tabel 2 Märts 2009 III lisa tabel 2 Märts 2008 III lisa tabel 2 Märts 2009 III lisa tabel 2 Juuni 2010 III lisa tabel 2 Juuni 2010 III lisa tabel 4 Juuni 2010 III lisa tabel 5

15 C 136/20 III LISA Soovituse EKP/2004/16 IV lisa muudetakse järgmiselt: 1. Vahetult enne punkti 1 lisatakse järgmine tekst: Mõiste resident vastab määratlusele nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/1998 artikli 1 lõikes 4. Euroala puhul hõlmab majandusterritoorium järgmist: i) osalevate liikmesriikide majandusterritoorium; ja ii) EKP, keda loetakse euroala residendiks. Muu maailm (rest of the world, RoW) hõlmab majandusterritooriume väljaspool euroala, s.o liikmeriigid, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, kõik kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, s.h need, mis asuvad füüsiliselt euroalal. Kõik EL institutsioonid loetakse väljaspool euroala olevateks residentideks ( 1 ). Seetõttu kirjendatakse ja liigitakse kõiki osalevate liikmesriikide tehinguid EL institutsioonidega euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas mitte-euroala tehingutena. Allpool osutatud juhtudel määratletakse resident järgmiselt: a) saatkondande ja sõjaväebaaside töötajad on oma tööandjaks oleva valitsuse riikide residendid, välja arvatud juhul, kui nad on tööle võetud asukohariigist ja riigist, kus saatkond või sõjaväebaas asub; b) maa ja/või hoonete (näiteks puhkemajad) piiriüleste tehingute korral loetakse, et vara omanik on omandi tinglikult üle andnud üksusele, mis on vara asukoha riigi resident. Tinglikku üksust loetakse mitte-residendist omaniku omandis ja kontrolli all olevaks; c) juhul kui üksusel praktiliselt puudub füüsiline dimensioon, näiteks investeerimisfond (juhtkonnast lahus), väärtpaberistamise ettevõtted, teatud väärtpaberistamise finantsvahendusettevõtted, loetakse ta selle majandusterritooriumi residendiks, mille seaduste alusel ta on asutatud. Juhul kui üksust ei ole asutatud, on kriteeriumiks asukoht, s.o riik, mille õigussüsteemist juhindutakse üksuse loomisel ja tegevuses. 2. Punkti 1.1 kolmandas lõigus jäetakse välja teine lause ( Peamiseks erinevuseks on, et EKP ei nõua otseinvesteeringute põhikapitalilt saadava tulu liigendust jaotatud ja jaotamata kasumiks. ). 3. Punkti 1.2 teine lõik ( Kui kapitalikonto IMFi standardkomponendid hõlmavad jaotust valitsussektoriks ja muudeks sektoriteks (koos täiendava liigendusega), siis EKP koostab üksnes kindlasummalise kapitalikonto ilma liigenduseta. ) jäetakse välja. IV LISA Soovituse EKP/2004/16 VII lisa muudetakse järgmiselt: 1. Kolmandas lõigus jäetakse välja teine lause ( Seetõttu, kui CSDB projekti 1 etapi dokumenti Project Closure Document (projekti lõpetamise akt) ei ole EKP nõukogule Euroopa Keskpankade Süsteemi statistikakomitee kaudu esitatud märtsi lõpuks 2005, lükatakse seda tähtaega edasi sama aja võrra, mille võrra esitamine hilineb ). 2. Lause Alates aasta märtsist järgmises tabelis asendatakse järgmise lausega: Alates I lisa punktis 1.6 osutatud kuupäevast ja võttes arvesse samas sätestatud etapiviisilise rakendamise võimalust, peab euroala portfelliinvesteeringute kogumise süsteem vastama ühele järgmises tabelis osutatud mudelile:. ( 1 ) Välja arvatud EKP.

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

DUMMY

DUMMY 26.11.2014 Teataja L 340/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/15) (2014/810/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006 Eesti Pank Bank of Estonia Eesti maksebilansi Eesti Pank, 27 Aadress Estonia pst 13 1595 Tallinn Telefon 668 719 Faks 668 836 E-post info@epbe.ee Veebileht www.eestipank.info Eesti Panga trükiste tellimisinfo

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2009 Avaldamismärge: Rahvusvaheliste te deklareerimise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi 17.03.2006.a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Kooskõlastatud Statistikaametiga 15.03.2006.a. nr 1.1-3/923

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20 13.8.2019 ET Euroopa Liidu Teataja C 271/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 21. märts 2019, millega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem