LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii"

Väljavõte

1 LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta 1

2 LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/ artikli 16 kohaselt väljastatud suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud pädevad asutused, kelle suhtes suuniseid kohaldatakse, peaksid neid järgima ja kaasama need sobival viisil oma tavadesse (nt muutes õigusraamistikku või järelevalveprotsesse) ka siis, kui suunised on ette nähtud eelkõige finantseerimisasutustele. Aruandlusnõuded Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le hiljemalt ([pp.kk.aaaa]), kas nad järgivad või kavatsevad järgida kõnealuseid suuniseid, või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebilehel avaldatud vormil aadressil märkides viite EBA/GL/2018/10. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teada anda. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel. 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, , lk 12). 2

3 LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND 2. Sisu, kohaldamisala ja mõisted Sisu Käesolevates suunistes määratakse kindlaks krediidiasutuste avalikustamise sisu ja ühtsed avalikustamise vormid, mis on seotud viivisnõuete, makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete ja sundtäitmisel olevate varadega. Kohaldamisala Adressaadid Mõisted Käesolevaid suuniseid kohaldatakse krediidiasutustele, kelle suhtes kohaldatakse kõiki või teatud määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) 2 VIII osas sätestatud avalikustamisnõudeid kooskõlas kapitalinõuete määruse artiklitega 6, 10 ja 13. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kõikide riskipositsioonide suhtes, mis vastavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/ V lisas esitatud mõistetele viivisnõuded ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded. Proportsionaalsust rakendatakse lähtuvalt krediidiasutuse olulisusest ja viivisnõuete tasemest, mis esitatakse vastavalt iga üksiku vormi kohaldamisalale. Teatud vormid kehtivad kõigile krediidiasutustele, kuid osa neist on ette nähtud üksnes krediidiasutustele, mis on olulised ja mille viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem. Käesolevad suunised on adresseeritud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõike 2 punktis i määratletud pädevatele asutustele ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõikes 1 määratletud krediidiasutustele. Kui ei ole sätestatud teisiti, on määruses (EL) nr 575/2013 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 680/2014 määratletud ja kehtivatel terminitel suunistes sama tähendus. Lisaks kasutatakse käesolevate suuniste kohaldamisel eelkõige järgmisi mõisteid: 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, , lk 1). 3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprilli 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, , lk 1). 3

4 LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND Krediidiasutusi, mis vastavad ühele või mitmele järgmistest kriteeriumidest, peetakse oluliseks: a. Krediidiasutus on üks kolmest suurimast krediidiasutusest oma liikmesriigis. b. Krediidiasutuse konsolideeritud varad on üle 30 miljardi euro. c. Krediidiasutuse koguvara 4 aasta keskmine on suurem kui 20% tema liikmesriigi SKPst. d. Krediidiasutuse konsolideeritud riskipositsioonid on kapitalinõuete määruse artikli 429 kohaselt üle 200 miljardi euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus (kasutades finantsaasta lõpul kehtivat Euroopa Keskpanga vahetuskurssi). e. Pädevad asutused on määranud krediidiasutuse või investeerimisühingu kindlaks globaalse süsteemselt olulise ettevõtjana, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1222/2014, või muu süsteemselt olulise ettevõtjana direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõike 3 tähenduses. Viivislaenude kogusuhtarv on viivislaenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse ning kõigi viivisnõude määratluse alla kuuluvate laenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse suhe. Selle arvutuse tegemisel tuleb nii nimetajast kui ka lugejast välja jätta müügiks hoitavad laenud ja ettemaksed, nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused. Viivislaenud ja ettemaksed sisaldavad laene ja ettemakseid, mida liigitatakse viivisnõueteks vastavalt määruse (EL) nr 680/2014 V lisale. Avalikustamise sagedus Suunistega nähakse ette vormide ühtlustatud sagedus 4 järgmiselt: a. Vormi 1 ( Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet ), vormi 3 ( Tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet ), vormi 4 ( Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded ning nendega seotud eraldised ) ja vormi 9 ( Valdusse võtmise ja realiseerimise protsesside teel saadud tagatis ) peaksid avaldama kõik nende vormide kohaldamisalasse kuuluvad krediidiasutused järgmise sagedusega: 4 Krediidiasutused peaksid tagama, et käesolevates suunistes sisalduva teabe avaldamise kuupäev on asutuste finantsaruannete avaldamise kuupäevaga lähestikku ja nende kuupäevade vahel ei ole enam kui mõistlik ajavahemik. 4

5 LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND i. üks kord poolaastas krediidiasutused, kelle pädevad asutused on kindlaks määranud globaalse süsteemselt olulise ettevõtjana või muu süsteemselt olulise ettevõtjana kooskõlas punkti 12 alapunktiga e; ii. üks kord aastas kõik teised krediidiasutused; iii. krediidiasutused, kes täidavad vähemalt üht punkti 12 alapunktides a d sätestatud olulisuse kriteeriumi ja kelle viivislaenude kogusuhtarv on poolaasta avalikustamise aruandekuupäeva seisuga 5% või rohkem, peaksid need vormid avalikustama poolaasta aruandekuupäeval. b. Vormi 2 ( Makseraskuste tõttu restruktureerimise kvaliteet ), vormi 5 ( Viivisnõuete kvaliteet geograafiliste piirkondade kaupa ), vormi 6 ( Laenude ja ettemaksete kvaliteet tegevusalade järgi ), vormi 7 ( Tagatise hindamine laenud ja ettemaksed ), vormi 8 ( Viivislaenude ja ettemaksete seisu muutused ) ja vormi 10 ( Valdusse võtmise ja realiseerimise protsesside teel saadud tagatis jaotus aastate kaupa ) peaksid igal aastal avaldama need krediidiasutused, kes vastavad vähemalt ühele punktis 12 määratletud olulisuse kriteeriumile ja kelle viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem. Krediidiasutused, kellele kohaldatakse viivislaenude kogusuhtarvu 5% künnist, peaksid alustama nende vormide avalikustamist, kui nad on kahes järjestikuses kvartalis nelja kvartali jooksul enne aruandekuupäeva künnise saavutanud või on selle ületanud. Esimesel aruandekuupäeval, mil krediidiasutused peaksid neid suuniseid järgima, peaksid nad avalikustama vormid, mille suhtes kohaldatakse 5% viivislaenude brutosuhtarvu künnist, kui nad järgivad künnist aruandekuupäeva seisuga. Krediidiasutused võivad lõpetada nende vormide avalikustamise, mille suhtes kohaldatakse 5% viivislaenude brutosuhtarvu künnist, kui nad on langenud allapoole künnist kolmes järjestikuses kvartalis nelja kvartali jooksul enne aruandekuupäeva. 5

6 LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND 3. Rakendamine Kohaldamise kuupäev Muudatused Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 31. detsembrist Nende suunistega asendatakse määruse (EL) nr 575/2013 (EBA)/GL/2016/11) VIII osa kohastes avalikustamisnõuete suunistes järgmised vormid: a. Vorm 14. EU CR1-D Tähtajaks tasumata riskipositsioonide aegumine b. Vorm 15. EU CR1-E Viivisnõuded ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded See tähendab, et need krediidiasutused, kellelt nõutakse EBA aasta suuniste kohaselt eespool nimetatud vormide avalikustamist, peavad selle kohustuse täitma, avaldades käesolevastes suunistes nõutava teabe. Asutused, kes EBA aasta suuniste kohaselt peavad avaldama vormid Vorm 12 EL CR1-B Riskipositsioonide krediidikvaliteet tegevusalade või vastaspoole liikide kaupa ja Vorm 13 EL CR1-C Riskipositsioonide krediidikvaliteet geograafiliste piirkondade kaupa, on võimelised seda kohustust täitma, avaldades käesolevate suuniste Vormi 5. Viivisnõuete kvaliteet geograafiliste piirkondade kaupa ja Vormi 6. Laenude ja ettemaksete kvaliteet tegevusalade järgi poolaasta põhiselt. Teise võimalusena võivad asutused otsustada avalikustada käesolevate suuniste vormid 5 ja 6, esitades üksnes viivisnõudeid käsitleva teabe (jättes välja teabe veerus millest: makseviivituses ), ning EBA aasta suuniste täielikud vormid 12 ja 13 makseviivituses olevate riskipositsioonide kohta. 6

7 I lisa Avalikustamise vormid: makseraskuste tõttu restruktureerimine Vorm 1. Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet Eesmärk: anda ülevaade makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kvaliteedist vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse kõigile punktis 6 määratletud krediidiasutustele. Sisu: makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete bilansiline brutoväärtus ja sellega seotud väärtuse akumuleeritud langus, eraldised, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused ning saadud tagatised ja finantsgarantiid vastavalt regulatiivse konsolideerimise ulatusele kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki alusel. Sagedus: üks kord poolaastas või üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. a b c d e f g h Nende nõuete bilansiline brutoväärtus/nimiväärtus, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid Nõuetekohaselt teenindatavad makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded Makseraskuste tõttu restruktureeritud viivisnõuded millest: makseviivituses millest: väärtuse langusega Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused ja eraldised nõuetekohaselt teenindatavatelt makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuetelt makseraskuste tõttu restruktureeritud viivisnõuetelt Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuetega seoses saadud tagatised ja finantsgarantiid millest: tagatised ja finantsgarantiid, mis saadi seoses viivisnõuetega, millele rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid 7

8 1 Laenud ja ettemaksed 2 Keskpangad 3 Valitsused 4 Krediidiasutused 5 Muud finantsettevõtted 6 Mittefinantsettevõtted 7 Kodumajapidamised 8 Võlakirjad 9 Võetud siduvad laenuandmiskohustused 10 Kokku Mõisted Veerud Bilansiline brutoväärtus: komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 1. osa punktis 34 määratletud bilansiline brutoväärtus. Võetud siduvate laenuandmiskohustuste puhul tuleb esitada komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktis 118 määratletud nimiväärtus. Nende riskipositsioonide bilansiline brutoväärtus, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust, on akumuleerunud osalise ja täieliku mahakandmise netoväärtus. Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded: makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded, nagu on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktides Sõltuvalt sellest, kas makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded täidavad sama määruse V lisas sätestatud nõudeid, võib need liigitada nõuetekohaselt teenindatavateks või viivisnõueteks. Väärtuse langusega riskipositsioonid: makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded, mille väärtus on samuti langenud vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktis 215 sätestatud kohaldatavale raamatupidamistavale. Makseviivituses olevad riskipositsioonid: makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded, mis on liigitatud ka makseviivituses olevaks vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178. Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused ja eraldised: see peaks hõlmama komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktide 11, 69 71, 106 ja 110 kohaselt kindlaksmääratud summasid. 8

9 Tagatised ja garantiid, mis saadi seoses makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuetega: need andmed tuleks esitada kõikide makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kohta olenemata sellest, kas tegemist on nõuetekohaselt teenindatavate või viivisnõuetega. Saadud tagatise ja garantiide kohta esitatud summad tuleks arvutada vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktile 239. Nii tagatise kui ka garantiide kohta esitatud kogusumma ülempiiriks on seotud nõude bilansiline väärtus. Viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid: need nõuded (makseraskuste tõttu restruktureeritud viivisnõuded) peaksid hõlmama makseraskuste tõttu restruktureeritud nõudeid, mis vastavad viivisnõude kriteeriumidele ja kuuluvad viivisnõuete kategooriasse. Makseraskuste tõttu restruktureeritud viivisnõuded on järgmised: a) nõuded, mis muutusid makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete rakendamise tulemusena viivisnõueteks; b) nõuded, mis olid enne makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete rakendamist viivisnõuded; c) makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded, mis on nõuetekohaselt teenindatavate kategooria alt ümber liigitatud, sh riskipositsioonid, mis on ümber liigitatud vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktile 260. Read Vastaspoolte jaotus: krediidiasutused peaksid kasutama komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 1. osa punktis 42 määratletud vastaspoolte jaotust. Vastaspoolte jaotus sektorite kaupa põhineb üksnes vahetu vastaspoole laadil. Selliste riskipositsioonide liigitus, mille on tekitanud ühiselt mitu võlgnikku, tuleks teha selle võlgniku tunnuste alusel, kes oli olulisem või krediidiasutuse jaoks riskipositsiooni andmisel otsustav. Ka muudes liigitustes peaks ühiselt tekkinud nõuete jaotus vastaspoolte sektori, asukohariigi ja NACE koodide kaupa põhinema olulisema või määravama vastaspoole tunnustel. 9

10 Vorm 2. Makseraskuste tõttu restruktureerimise kvaliteet Eesmärk: anda ülevaade makseraskuste tõttu restruktureerimise kvaliteedist. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse krediidiasutustele, mis vastavad vähemalt ühele olulisuse kriteeriumile, nagu on määratletud punktis 12, ja mille viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem. Sisu: makseraskuste tõttu restruktureeritud laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus vastavalt kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatükile. Sagedus: üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. a Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete bilansiline brutoväärtus 1 2 Mõisted Laenud ja ettemaksed, mida on makseraskuste tõttu restruktureeritud rohkem kui kaks korda Makseraskuste tõttu restruktureeritud viivislaenud ja ettemaksed, mis ei vasta viivisnõuete lõpetamise kriteeriumidele Veerud Bilansiline brutoväärtus: vt mõiste vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõue: vt mõiste vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Read Mida on makseraskuste tõttu restruktureeritud rohkem kui kaks korda: laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus, mille suhtes on minevikus rakendatud makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid rohkem kui kaks korda. Siia kuuluvad ka makseraskuste tõttu restruktureeritud laenud ja ettemaksed, mis väljusid makseraskuste tõttu 10

11 restruktureerimise kategooriast (st makseraskuste tõttu restruktureeritud tagasimakstavad laenud ja ettemaksed), kui neile rakendati uut makseraskuste tõttu restruktureerimise meedet. Makseraskuste tõttu restruktureeritud viivislaenud ja ettemaksed, mis ei vasta viivisnõuete lõpetamise kriteeriumidele: selliste makseraskuste tõttu restruktureeritud viivislaenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus, mis kuuluvad makseraskuste tõttu restruktureeritud viivisnõuete ja ettemaksete kategooriasse 1 aasta pikkuse taastumisajaga ning ei täitnud pärast 12 kuu pikkust taastumisaega makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid ega saanud seetõttu taastumisaja jooksul nõuetekohaselt teenindatavate nõuete staatust. 11

12 II lisa Avalikustamise vormid: viivisnõuded Vorm 3. Nõuete kohaselt teenindatavate ja tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet Eesmärk: anda ülevaade viivisnõuete krediidikvaliteedist vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse kõigile punktis 6 määratletud krediidiasutustele. Sisu: nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete bilansiline brutoväärtus vastavalt regulatiivse konsolideerimise ulatusele kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki alusel. Sagedus: üks kord poolaastas või üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama eelmise aruandeperioodiga võrreldes summades toimunud oluliste muutuste põhjuseid. Krediidiasutused peaksid avalikustama ka viivislaenude kogusuhtarvu, mis on arvutatud järgmiselt: veeru d rida 1, jagatuna veeru d rea 1 ja veeru a rea 1 summaga. a b c d e f g h i j k l Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus 1 Laenud ja ettemaksed Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded Tähtaeg Tähtajaks saabumata tasumata või > 30 päeva tähtajaks 90 päeva tasumata 30 päeva Ebatõenäoliselt tasutavad, mille puhul ei ole tasumise tähtaega ületatud või seda on ületatud 90 päeva Tähtajaks tasumata > 90 päeva 180 päeva Tähtajaks tasumata > 180 päeva 1 aasta Viivisnõuded Tähtajaks tasumata > 1 aasta 2 aastat Tähtajaks tasumata > 2 aastat 5 aastat Tähtajaks tasumata > 5 aastat 7 aastat Tähtajaks tasumata > 7 aastat millest: makseviivituses 2 Keskpangad 3 Valitsused 12

13 4 Krediidiasutused 5 Muud finantsettevõtted 6 Mittefinantsettevõtted 7 millest: VKEd 8 Kodumajapidamised 9 Võlakirjad 10 Keskpangad 11 Valitsused 12 Krediidiasutused 13 Muud finantsettevõtted 14 Mittefinantsettevõtted 15 Bilansivälised riskipositsioonid 16 Keskpangad 17 Valitsused 18 Krediidiasutused 19 Muud finantsettevõtted 20 Mittefinantsettevõtted 21 Kodumajapidamised 22 Kokku Mõisted Veerud Bilansiline brutoväärtus: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Viivisnõuded: nagu on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktis 213. Makseviivituses olevad riskipositsioonid: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. 13

14 Tähtaeg saabumata või tähtajaks tasumata 30 päeva: nõuetekohaselt teenindatavate nõuete alamkategooria, mille tähtaeg on saabumata või mis on tähtajaks tasumata 1 30 päeva. Tähtajaks tasumata >30 päeva 90 päeva: nõuetekohaselt teenindatavate nõuete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata päeva. Lisaks kuuluvad sellesse alamkategooriasse mitteolulised riskipositsioonid, mis on tähtajaks tasumata üle 90 päeva. Ebatõenäoliselt tasutavad, mille puhul ei ole tasumise tähtaega ületatud või seda on ületatud 90 päeva: selliste nõuete alamkategooria, mille tasumise tähtaeg on saabumata või mis on tähtajaks tasumata kuni 90 päeva, kuid mida sellest olenemata käsitletakse viivisnõuetena vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 213 alapunktile b. Read Vastaspoolte jaotus: krediidiasutused peaksid kohaldama komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 1. osa punktis 42 määratletud vastaspoolte jaotust. Vastaspoolte jaotus sektorite kaupa põhineb üksnes vahetu vastaspoole laadil. Selliste riskipositsioonide liigitus, mille on tekitanud ühiselt mitu võlgnikku, tuleks teha selle võlgniku tunnuste alusel, kes oli olulisem või krediidiasutuse jaoks riskipositsiooni andmisel otsustav. Ka muudes liigitustes peaks ühiselt tekkinud nõuete jaotus vastaspoolte sektori, asukohariigi ja NACE koodide kaupa põhinema olulisema või määravama vastaspoole tunnustel. VKEd: nagu on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 1. osa punkti 5 alapunktis i. 14

15 Vorm 4. Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded ning nendega seotud eraldised Eesmärk: anda ülevaade viivisnõuete krediidikvaliteedist ja seotud väärtuse langusest, eraldistest ning väärtuse korrigeerimisest portfellide ja riskipositsiooni klasside järgi. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse kõigile punktis 6 määratletud krediidiasutustele. Sisu: nõuetekohaselt teenindatavate ja viivisnõuete bilansiline brutoväärtus ja nendega seotud väärtuse akumuleeritud langus, eraldised, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused, akumuleeritud osalised mahakandmised ning saadud tagatised ja finantsgarantiid vastavalt regulatiivse konsolideerimise ulatusele kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki alusel. Sagedus: üks kord poolaastas või üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. a b c d e f g h i j k l m n o Bilansiline brutoväärtus / nimiväärtus Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded Viivisnõuded Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused ja eraldised Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded väärtuse akumuleeritud langus ja eraldised Viivisnõuded akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused ja eraldised Akumuleeritud osaline mahakandmine Saadud tagatised ja finantstagatised nõuetekohaselt teenindatavatelt nõuetelt viivisnõuetelt millest: 1. etapp millest: 2. etapp millest: 2. etapp millest: 3. etapp millest: 1. etapp millest: 2. etapp millest: 2. etapp millest: 3. etapp 1 Laenud ja ettemaksed 2 Keskpangad 3 Valitsused 4 Krediidiasutused 15

16 5 Muud finantsettevõtted 6 Mittefinantsettevõtted 7 millest: VKEd 8 Kodumajapidamised 9 Võlakirjad 10 Keskpangad 11 Valitsemissektor 12 Krediidiasutused 13 Muud finantsettevõtted 14 Mittefinantsettevõtted 15 Bilansivälised riskipositsioonid 16 Keskpangad 17 Valitsemissektor 18 Krediidiasutused 19 Muud finantsettevõtted 20 Mittefinantsettevõtted 21 Kodumajapidamised 22 Kokku Mõisted Read VKEd: nagu on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 1. osa punkti 5 alapunktis i. Veerud Bilansiline brutoväärtus: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. 16

17 Viivisnõuded: vt määratlus vormis 3 Tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet. Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused ja eraldised: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Akumuleeritud osaline mahakandmine: see peab hõlmama iga sellise võlainstrumendi põhiosa ja tasumata intressi ning tasude akumuleeritud osalist ja täielikku summat aruandekuupäeva seisuga, mille kajastamise on krediidiasutus asjaomaseks kuupäevaks lõpetanud, kasutades ühte komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktis 74 kirjeldatud meetoditest, sest krediidiasutusel ei ole mõistlikku ootust lepingulisi rahavoogusid tagasi saada. Neid summasid kajastatakse kuni aruandva krediidiasutuse kõigi õiguste täieliku lõppemiseni tulenevalt hagiõiguse aegumisest, kustutamisest või muul põhjusel või kuni summade tagasinõudmiseni. Mahakantud summasid, mida ei ole tagasi nõutud, kajastatakse seni, kui nende suhtes kohaldatakse täitemenetlust. Mahakandmised on kajastamise lõpetamise sündmus ja need on seotud finantsvaraga tervikuna või (kui tegemist on osalise mahakandmisega) selle osaga, sealhulgas juhul, kui vara muutmisest tingitult loobub krediidiasutus oma õigusest koguda rahavoogusid selle vara arvelt kas osaliselt või tervikuna. Millest: 1. etapp / 2. etapp / 3. etapp: väärtuse languse liigid, nagu on määratletud IFRS s. 1. etapp osutab IFRS kohaselt mõõdetud väärtuse langusele. 2. etapp osutab IFRS kohaselt mõõdetud väärtuse langusele. 3. etapp osutab IFRS 9 lisas A määratletud krediidiriski tõttu langenud vara väärtuse langusele. Veergusid millest: 1. etapp, millest: 2. etapp ja millest: 3. etapp ei pea täitma krediidiasutused, kes kohaldavad riigi üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid vastavalt nõukogu 8. detsembri aasta direktiivile 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta. Saadud tagatised ja garantiid: vt määratlus vormis 1: Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. 17

18 Vorm 5. Viivisnõuete kvaliteet geograafiliste piirkondade kaupa Eesmärk: anda ülevaade viivisnõuete krediidikvaliteedist ja seotud väärtuse akumuleeritud langusest, eraldistest ning väärtuse korrigeerimisest geograafiliste piirkondade kaupa. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse krediidiasutustele, mis vastavad vähemalt ühele olulisuse kriteeriumile, nagu on määratletud punktis 12, ja mille viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem, ning kui välismaised algsed riskipositsioonid kõikide teiste riikide kõigis riskipositsiooni klassides on 10% või enam kõigist algsetest riskipositsioonidest (kodu- ja välismaised). Sisu: nõuetekohaselt teenindatavate ja viivisnõuete bilansiline brutoväärtus ja seotud väärtuse akumuleeritud langus, eraldised ja krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused vastavalt regulatiivse konsolideerimise ulatusele kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki alusel. Sagedus: üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu, kuid ridade arv on paindlik ja sõltub oluliste riikide arvust. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. Kui riikide olulisus on kindlaks määratud olulisuse piirmäära alusel, tuleks see künnis avalikustada, nagu ka Muude riikide ridades sisalduvate ebaoluliste riikide loetelu. a b c d e f g Bilansiline brutoväärtus/nimiväärtus millest: viivisnõuded millest: vara, millele kohaldatakse väärtuse langust Varade väärtuse akumuleeritud langus Eraldised bilansivälistelt kohustustelt ja antud finantsgarantiid Viivisnõuete krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused millest: makseviivituses 1 Bilansilised riskipositsioonid 2 Riik 1 3 Riik 2 18

19 4 Riik 3 5 Riik 4 6 Riik N 7 Muud riigid 8 Bilansivälised riskipositsioonid 9 Riik 1 10 Riik 2 11 Riik 3 12 Riik 4 13 Riik N 14 Muud riigid 15 Kokku Mõisted Veerud Bilansiline brutoväärtus: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Nimiväärtus: finantsgarantiide, siduvate laenuandmiskohustuste ja muude siduvate kohustuste puhul tuleb esitada komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktis 118 määratletud nimiväärtus. Viivisnõuded: vt määratlus vormis 3 Tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet. Makseviivituses olevad riskipositsioonid: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Bilansiline brutomaksumus/nimiväärtus millest: vara, millele kohaldatakse väärtuse langust: bilansiline brutoväärtus/nimiväärtus, mis on seotud riskipositsioonidega, millele rakendatakse kehtiva raamatupidamistava kohaseid väärtuse languse nõudeid. Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused ja eraldised: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Read Riik: riik, kus krediidiasutuse riskipositsioonid on EBA/GL/2014/14 kohaselt olulised. 19

20 Kui riikide olulisus määratakse kindlaks olulisuse piirmäära alusel, tuleks see künnis avalikustada, nagu ka Muude riikide ridades sisalduvate ebaoluliste riikide loetelu. Krediidiasutused peaksid määrama riskipositsioonid olulisele riigile, tuginedes vahetu vastaspoole residentsusele. Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded tuleks liigitada mitte krediidiasutuse asukohariigi, vaid muude riikide alla. 20

21 Vorm 6. Laenude ja ettemaksete kvaliteet tegevusalade järgi Eesmärk: esitada ülevaade mittefinantsettevõtetele antud laenude ja ettemaksete krediidikvaliteedist ja seotud väärtuse langusest, eraldistest ning väärtuse korrigeerimisest tegevusalade järgi. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse krediidiasutustele, mis vastavad vähemalt ühele olulisuse kriteeriumile, nagu on määratletud punktis 12, ja mille viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem. Sisu: mittefinantsasutustele antud laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus ja nendega seotud väärtuse akumuleeritud langus ja krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused vastavalt regulatiivse konsolideerimise ulatusele kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki alusel. Sagedus: üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. a b c d e f Bilansiline brutoväärtus millest: viivisnõuded millest: makseviivituses millest: laenud ja ettemaksed, millele kohaldatakse väärtuse langust Varade väärtuse akumuleeritud langus Viivisnõuete krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused 1 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2 Mäetööstus 3 Töötlev tööstus 4 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 21

22 5 Veevarustus 6 Ehitus 7 Hulgi- ja jaekaubandus 8 Veondus ja laondus 9 Majutus ja toitlustus 10 Info ja side 11 Finants- ja kindlustustegevus 12 Kinnisvaraalane tegevus 13 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 14 Haldus- ja abitegevused 15 Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus 16 Haridus 17 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 18 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 19 Muud teenused 20 Kokku Mõisted Veerud Bilansiline brutoväärtus: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Bilansiline brutoväärtus millest: laenud ja ettemaksed, millele kohaldatakse väärtuse langust: bilansiline brutoväärtus, mis on seotud riskipositsioonidega, millele rakendatakse kehtiva raamatupidamistava kohaseid väärtuse languse nõudeid Viivisnõuded: vt määratlus vormis 3 Tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet. Makseviivituses olevad riskipositsioonid: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. 22

23 Krediidiriskist tulenevad varade väärtuse akumuleeritud langus ja õiglase väärtuse korrigeerimised: see peaks hõlmama komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktide kohaselt kindlaksmääratud summasid. Read Vastaspoolte jaotus sektorite kaupa põhineb üksnes vahetu vastaspoole laadil. Selliste riskipositsioonide liigitus, mille on tekitanud ühiselt mitu võlgnikku, tuleks teha selle võlgniku tunnuste alusel, kes oli olulisem või krediidiasutuse jaoks riskipositsiooni andmisel otsustav. Ridadel tuleks avalikustada olulised tööstussektorid või vastaspoolte liigid, mille suhtes krediidiasutusel on riskipositsioone. Olulisuse hindamisel tuleks võtta aluseks EBA/GL/2014/14 ning ebaolulised tööstussektorid või vastaspoolte liigid tuleks koondada reale Muud teenused. 23

24 III lisa Avalikustamise vormid: tagatise hindamine Vorm 7. Tagatise hindamine laenud ja ettemaksed Eesmärk: avalikustada tagatise väärtus ning muu teave laenude ja ettemaksete kohta. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse krediidiasutustele, mis vastavad vähemalt ühele olulisuse kriteeriumile, nagu on määratletud punktis 12, ja mille viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem. Sisu: laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus ja seotud varade väärtuse akumuleeritud langus, saadud tagatised ja finantsgarantiid ning osalised mahakandmised vastavalt regulatiivse konsolideerimise ulatusele kapitalinõuete määruse I osa II jaotise 2. peatüki alusel. Sagedus: üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. Laenud ja ettemaksed a b c d e f g h i j k l Nõuetekohaselt teenindatav ad nõuded Viivisnõuded Ebatõenäoliselt tasutavad, mille puhul ei ole tasumise tähtaega ületatud või seda on ületatud 90 päeva Tähtajaks tasumata > 90 päeva 24

25 millest tähtajaks tasumata > 30 päeva 90 päeva millest tähtajaks tasumata > 90 päeva 180 päeva millest tähtajaks tasumata > 180 päeva 1 aasta millest tähtajaks tasumata > 1 aasta 2 aastat millest tähtajaks tasumata > 2 aasta 5 aastat millest tähtajaks tasumata > 5 aastat 7 aastat millest tähtajaks tasumata > 7 aastat 1 Bilansiline brutoväärtus 2 millest: tagatud millest: tagatud kinnisvaraga millest: instrumendid, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 60% ja väiksem kui 80% või sellega võrdne millest: instrumendid, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 80% ja väiksem kui 100% või sellega võrdne millest: instrumendid, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe 25

26 7 on suurem kui 100% Tagatud varade väärtuse akumuleeritud langus 8 Tagatis 9 millest: väärtuse ülempiir vastab riskipositsiooni väärtusele 10 millest: kinnisvara 11 millest: väärtus on üle ülempiiri 12 millest: kinnisvara 13 Saadud finantsgarantiid 14 Mõisted Akumuleeritud osaline mahakandmine Veerud Millest tähtajaks tasumata > 30 päeva: teenindatavate laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata päeva. Viivisnõuded: vt määratlus vormis 3 Tähtaja ületanud viivisnõuete krediidikvaliteet. Ebatõenäoliselt tasutavad, mille puhul ei ole tasumise tähtaega ületatud või seda on ületatud 90 päeva: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mille tähtaeg on saabumata või mis on tähtajaks tasumata kuni 90 päeva, kuid mis on määratletud viivisnõuetena, sest komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 213 alapunkti b kohaselt on tõenäoline, et tagasimakset ei tehta täies ulatuses. Millest tähtajaks tasumata > 90 päeva 180 päeva: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata päeva. Millest tähtajaks tasumata > 180 päeva 1 aasta: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata 181 päeva kuni 1 aasta. Millest tähtajaks tasumata > 1 aasta 2 aastat: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata 1 2 aastat. Millest tähtajaks tasumata > 2 aastat 5 aastat: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata 2 5 aastat. Millest tähtajaks tasumata > 5 aastat 7 aastat: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata 5 7 aastat. 26

27 Millest tähtajaks tasumata > 7 aastat: laenude ja ettemaksete alamkategooria, mis on tähtajaks tasumata üle 7 aasta. Read Bilansiline brutoväärtus: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Tagatud laenud ja ettemaksed peaksid hõlmama ka nende riskipositsioonide osi, mis on tagamata. Tagamata laenud ja ettemaksed peaksid hõlmama riskipositsioone, mille puhul ei panditud tagatist ega saadud finantsgarantiisid; osaliselt tagatisega tagatud või osaliselt garanteeritud riskipositsiooni tagamata osa ei tuleks lisada komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 327 alapunkti c kohaselt. Seetõttu tuleb tagatud laenud ja ettemaksed arvutada kõigi laenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse ning tagamata laenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse vahena. Instrumendid, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 60% ja väiksem kui 80% või sellega võrdne: laenusumma ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhte arvutamiseks tuleks kasutada Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 31. oktoobri aasta soovituses kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRB/2016/14) sätestatud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu arvutamise meetodit. Krediidiasutused peaksid avalikustama laenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 60% ja väiksem kui 80% või sellega võrdne. Instrumendid, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 80% ja väiksem kui 100% või sellega võrdne: krediidiasutused peaksid avalikustama laenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 80% ja väiksem kui 100% või sellega võrdne. Instrumendid, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 100%: laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus, mille laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhe on suurem kui 100%. Tagatud varade väärtuse akumuleeritud langus: tagatud võlainstrumentide puhul tuleks akumuleeritud väärtuse langus arvutada väärtuse langusest tuleneva kahjumi kumulatiivse summana, millest on maha arvatud kasutamine ja tühistamised, kui see on asjakohane, igas väärtuse languse etapis (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkt 70). Tagatis mille väärtus on piiratud riskipositsiooni väärtusega: saadud tagatise ja garantiide kohta esitatud summad tuleks arvutada vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktile 239. Sellel real tagatisena esitatud summade kogusumma ülempiiriks on seotud nõude bilansiline väärtus. Millest: kinnisvara: tagatise osa, mis hõlmab elamu- või ärikinnisvara (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 173 alapunkt a). Sellel real tagatisena esitatud summade kogusumma ülempiiriks on seotud nõude bilansiline väärtus. Tagatis mille väärtus ületab ülempiiri: sellel real tuleks avalikustada tagatise tegeliku väärtuse ja tagatise piirväärtuse vaheline erinevus (krediidiasutused ei tohiks taotleda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 239 kohast tagatise tegeliku väärtuse arvutamist). Millest: kinnisvara: erinevus sellise tagatise osa tegeliku väärtuse ja piirväärtuse vahel, mis hõlmab elamu- või ärikinnisvara (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 173 alapunkt a). Saadud finantsgarantiid: nagu on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punktis

28 Akumuleeritud osaline mahakandmine: vt määratlus vormis 4 Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded ning nendega seotud eraldised. 28

29 IV lisa Avalikustamise vormid: viivislaenude seisu muutused Vorm 8. Viivislaenude ja ettemaksete seisu muutused Eesmärk: esitada ülevaade viivislaenude ja ettemaksete muutustest (sissevool ja väljavool). Kohaldamisala: vormi kohaldatakse krediidiasutustele, mis vastavad vähemalt ühele olulisuse kriteeriumile, nagu on määratletud punktis 12, ja mille viivislaenude kogusuhtarv on 5% või rohkem. Sisu: viivislaenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse liikumised, mis on perioodi jooksul toimunud. Sagedus: üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama rea Muudest olukordadest tulenev väljavool olulise summa põhjuseid. 1 Viivislaenude ja ettemaksete algseis 2 Sissevool viivislaenude portfellidesse 3 Väljavool viivislaenude portfellidest 4 Väljavool nõuetekohaselt teenindatavate laenude portfelli 5 Väljavool laenu osalise või täieliku tagasimakse tõttu 6 Tagatise likvideerimisest tulenev väljavool 7 Tagatise valdusse võtmisest tulenev väljavool 8 Instrumentide müügist tulenev väljavool 9 Riski ülekandmisest tulenev väljavool a Bilansiline brutoväärtus b Seotud akumuleeritud tagasinõuete netoväärtus 29

30 10 Mahakandmisest tulenev väljavool 11 Muudest olukordadest tulenev väljavool 12 Müügiks hoitavasse kategooriasse klassifitseerimised 13 Viivislaenude ja ettemaksete lõplik seis Mõisted Veerud Bilansiline brutoväärtus: vt määratlus vormis 1 Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete krediidikvaliteet. Read Viivislaenude ja ettemaksete algseis: viivislaenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus viimase majandusaasta lõpu seisuga. Sissevool viivislaenude portfellidesse: nende laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus, mis muutusid perioodi jooksul viivislaenudeks (alates eelmise majandusaasta lõpust). Väljavool nõuetekohaselt teenindatavate laenude portfelli: nende laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus, mis lakkasid perioodi jooksul olemast viivislaenud ja muutusid nõuetekohaselt teenindatavateks laenudeks (alates eelmise majandusaasta lõpust). Väljavool laenu osalise või täieliku tagasimakse tõttu: viivislaenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse vähenemine sularahamaksetest tulenevalt, nimelt regulaarsed kapitalimaksed ja ad hoc tagasimaksed perioodi jooksul (alates eelmise majandusaasta lõpust). Tagatise likvideerimisest tulenev väljavool: sellel real kajastatakse mis tahes tagatise likvideerimise mõju instrumendi bilansilisele brutojääkmaksumusele. Sellesse ritta tuleb lisada ka väljamaksed, mis tulenevad muudest likvideerimis- või õigusmenetlustest ja vara vabatahtlikust müügist. Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et aruandes tuleb kajastada instrumendi bilansiline brutoväärtus, sealhulgas võimalikud osalised mahakandmised. Samuti tasub tähele panna, et vahendite väljavool ei pruugi olla võrdne kumulatiivse tagasinõude ja osalise mahakandmise summaga. Seotud akumuleeritud tagasinõuete netoväärtus: sellel real kajastatakse raha tagasinõudeid või raha ekvivalente, mis on kogutud tagatiste likvideerimisest (vastavate likvideerimiskulude netosumma). Tagatise valdusse võtmisest tulenev väljavool: sellel real tuleks kajastada tagatise ülemineku mõju instrumendi bilansilisele brutoväärtusele. Valdusse võtmine tähendab mitterahalise tagatise omandamist, mille üle krediidiasutus või kontserni tütarettevõtja on omandanud omandiõiguse ja mida ta ei ole veel kolmandale isikule müünud. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka võlanõuete vahetustehingud, vabatahtlikud loovutamised ja võla vahetamine omakapitali vastu. Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et aruandes tuleb kajastada instrumendi bilansiline brutoväärtus, sealhulgas võimalikud osalised mahakandmised. Samuti tasub tähele panna, et vahendite väljavool ei pruugi olla võrdne kumulatiivse tagasinõude ja osalise mahakandmise summaga. 30

31 Seotud akumuleeritud tagasinõuete netoväärtus: sellel real esitatakse panga bilansis tagatise õiglase väärtuse esialgne kajastamine valdusse võtmise hetkel. Sellel real ei kajastata raha tagasinõudeid ega raha ekvivalente, mis on võetud valdusse tagatistena ilma kuludeta; need tuleb kajastada real Väljavool laenu osalise või täieliku tagasimakse tõttu. Instrumentide müügist tulenev väljavool: kogubilansi muutused, mis tulenevad teistele krediidiasutustele müüdud laenudest ja ettemaksetest, v.a kontsernisisesed tehingud. Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et esitada tuleb müüdud laenude ja ettemaksete bilansiline brutoväärtus (sealhulgas võimalikud osalised mahakandmised), mitte tehingu väärtus või hind tehingu ajal. Samuti tasub tähele panna, et vahendite väljavool ei pruugi olla võrdne kumulatiivse tagasinõude ja osalise mahakandmise summaga. Seotud akumuleeritud tagasinõuete netoväärtus: sellel real kajastatakse laenude ja ettemaksete müügist laekunud raha tagasinõudeid või raha ekvivalente, millest on maha arvatud müügikulud. Riski ülekandmisest tulenev väljavool: viivislaenude ja ettemaksete brutomaksete vähendamine, mis tuleneb väärtpaberistamisest või muudest riski ülekandmistest, mis vastavad bilansis kajastamise lõpetamise kriteeriumidele. Samuti tasub tähele panna, et vahendite väljavool ei pruugi olla võrdne kumulatiivse tagasinõude ja osalise mahakandmise summaga. Seotud akumuleeritud tagasinõuete netoväärtus: sellel real kajastatakse raha tagasinõudeid või raha ekvivalente, mis on kogutud seoses vahendite väljavooluga, mis tuleneb riski olulisest ülekandmisest. Müügiks hoitavasse kategooriasse klassifitseerimised: kogu võrdlusperioodi jooksul kirjendatud laenude ja ettemaksete täielik või osaline mahakandmine. Mahakandmine (täielik või osaline) kujutab endast kajastamise lõpetamist. Seetõttu vähendatakse laenude ja ettemaksete bilansilist brutoväärtust mahakandmise summa võrra. Kahtluste vältimiseks tuleb märkida, et see rida kajastab muutusi laenude ja ettemaksete bilansilises brutoväärtuses ning võimalikud osalised mahakandmised, mida on juba eelmistel ridadel kajastatud (nt laenude ja ettemaksete müük, tagatise likvideerimine, tagatise valdusse võtmine või oluline riski ülekandmine), ei peaks sellesse ritta kuuluma. Lisaks tuleb sellesse kategooriasse arvata ka võlgade kustutamine, mis on seotud makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmetega, st mahakandmised, kus laenuvõtja tagastamata võlg tühistati (pank kaotab õiguse seda seaduslikult tagasi nõuda). Väljavool, mis tuleneb müügiga seotud ümberliigitamisest: viivislaenude ja ettemaksete bilansilise väärtuse vähenemine, mis tuleneb nende ümberliigitamisest müügiks hoitavateks instrumentideks. Muudest olukordadest tulenev väljavool: igasugune muu laenude ja ettemaksete bilansilise väärtuse vähenemine, mida eespool nimetatud sündmused ei hõlma, tuleks lisada sellesse ritta. Sellised korrigeerimised võivad hõlmata näiteks välisvaluuta muutusi, muid kõrvaldamismeetmeid, ümberliigitamisi varaklasside vahel jne. Kui selles kategoorias on summa märkimisväärne, siis eeldatakse, et krediidiasutused esitavad vormi parempoolses tekstilahtris andmed nimetusega Märked sissevoolu/väljavoolu kohta viivislaenude portfellidesse/portfellidest. 31

32 V lisa Avalikustamise vormid: sundtäitmisel olevad varad Vorm 9. Valdusse võtmise ja realiseerimise protsesside teel saadud tagatis Eesmärk: esitada ülevaade viivisnõuetest saadud sundtäitmisel olevate varade kohta. Kohaldamisala: vormi kohaldatakse kõigile punktis 6 määratletud krediidiasutustele. Sisu: teave instrumentide kohta, mis tühistati valdusse võetud tagatise eest, ja valdusse võetud tagatise väärtuse kohta. Sagedus: üks kord poolaastas või üks kord aastas vastavalt punktile 15. Vorming: muutumatu. Lisatav selgitus: asutused peaksid selgitama summades eelmise aruandeperioodiga võrreldes toimunud oluliste muutuste põhjuseid. a b Valdusse võtmise teel saadud tagatis Väärtus esmasel kajastamisel Akumuleeritud negatiivsed muutused 1 Materiaalsed põhivarad 2 Muud varad peale materiaalsete põhivarade 3 Elamukinnisvara 4 Ärikinnisvara 5 Vallasvara (autod, laevad jne) 6 Omakapitali- ja võlainstrumendid 7 Muu 8 Kokku 32

33 Mõisted Veerud Väärtus esmasel kajastamisel: selles veerus esitatakse valdusse võtmise teel saadud tagatise bilansiline koguväärtus selle esmasel kajastamisel aruandva krediidiasutuse bilansis. Akumuleeritud negatiivsed muutused: varade väärtuse akumuleeritud langus või akumuleeritud negatiivsed muutused valdusse võtmise teel saadud tagatise esmase kajastamise väärtuses, nagu eespool kirjeldatud. Vajaduse korral tuleks materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel lisada ka amortisatsioonist tulenevad akumuleeritud negatiivsed muutused. Read Valdusse võtmise teel saadud tagatis, mis kuulub materiaalse põhivara alla: sellel real kajastatakse valdusse võetud tagatise varu, mis on aruandekuupäeval jätkuvalt bilansis kajastatud ja mis on liigitatud materiaalse põhivara alla. Valdusse võtmise teel saadud tagatis, mis on muu kui materiaalne põhivara: sellel real kajastatakse automaatselt valdusse võetud tagatise varu, mis on aruandekuupäeval jätkuvalt bilansis kajastatud ja mis ei ole liigitatud materiaalse põhivara alla. Koguvarude arvutamisel võetakse arvesse algset varu (alates viimase majandusaasta lõpust) ja avalikustamisperioodil tekkinud vahendite sisse- ja väljavoolu (alates viimase majandusaasta lõpust). Valdusse võetud tagatised (muu kui materiaalne põhivara) kajastatakse ridadel tagatise liigi kaupa. Elamukinnisvara: tagatis, mis on saadud elamukinnisvara (nt majade, korterite jne) või sellise vara valdusse võtmisega, mida võib tulevikus sellisel kujul kasutada (nt lõpetamata elamukinnisvara jne). Ärikinnisvara: tagatis, mis on saadud äri- või tööstuskinnisvara valdusse võtmisega, mida saab kasutada äri ja/või investeerimise eesmärgil, või mis tahes kinnisvara, mis ei ole elamukinnisvara, nagu eespool kirjeldatud. Sellesse kategooriasse tuleks lisada ka maa (nii mittepõllumajanduslik kui ka põllumajanduslik). Vallasvara. sellel real kajastatakse muu vara kui kinnisasja valdusse võtmise teel saadud tagatis. Omakapitali- ja võlainstrumendid: sellel real tuleks kajastada tagatis, mis on saadud omakapitali või võlainstrumentide valdusse võtmise teel. Muu tagatis: tagatis, mis on saadud valdusse võtmise teel, kuid mis ei kuulu ühegi teise rea kategooriasse. Kui sellel real esitatud summa on suhteliselt oluline, palutakse krediidiasutustel esitada lisateave vormi parempoolses osas olevas tekstikastis pealkirjaga Märkused muu tagatise kohta, mis on saadud valdusse võtmise teel. 33

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20 13.8.2019 ET Euroopa Liidu Teataja C 271/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 21. märts 2019, millega

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1 artikli 16 kohaselt väljastatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem