Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun"

Väljavõte

1 Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 20. okt 2016 aadressil Foto: droonifoto Soosaare soos paiknevast mahajäetud kaevandusalast, M. Kohv. Eestimaa Looduse Fond 2016

2 Sissejuhatus Sissejuhatus... 3 Taastamiskava koostamisse panustanud eksperdid... 4 Taastamisala kirjeldus... 5 Asukoht, staatus, infrastruktuur ja maaomand... 5 Kuivendussüsteemid ja hüdroloogia... 6 Elupaigatüübid Ülevaade linnustikust, kiilidest ja kahepaiksetest Ülevaade kultuuripärandist ja arheoloogiliste uuringute senistest tulemustest Plaanitavad tööd Kuivendusvõrgu sulgemine ja kujunev hüdroloogia Puistu kujundamine Raietööde määratlemise metoodika Projektialal planeeritud puistu manipulatsioonid Taastamistööde ajakava Projekti maksumus Seireplaan Veetasemete seire Taimestiku seire Rabakonna seire Rabakiilide seire Päevaliblikate seire Linnustiku seire Lisad

3 Sissejuhatus Üldlevinud on teadmine, et Eestis on turbaga kaetud pea neljandik (22,3%) maismaast. Samas on tänaseks sellest suurest alast soodena, st. aladena, kus on üle 0,3 m turvast ning seda tekib ka praegusel ajal juurde, säilinud vaid osa. Üle-eelmisel sajandil alanud ja eelmisel sajandil hoogustunud kuivenduse tõttu on puis- ja lagesoode pindala vähenenud kordades, kattes Eestimaa Looduse Fondi poolt a lõpetatud soode inventuuri andmetel maismaa pindalast ligikaudu 5,5%. Sood kuuluvad Eesti loodusmälestiste hulka, "mis võivad püsida aastatuhandeid, kuid võivad ka looduskatastroofis mõne hetkega hävida. Muutumine on nende loomuses, kuid see toimub tavaliselt sellisel ajaskaalal, mida inimene kui lühiajaline olevus ei arvesta, ja seetõttu võib neid pidada igavesteks. Kuna loodusmälestised näisid inimestele igikestvana, siis ei osatud kaua aega mõista nende kaitse vajadust. Ometi võib inimene oma tehniliste vahenditega loodust tugevasti muuta /---/ ja nii kahandada loodusmälestiste väärtust või muuta selle hoopis olematuks (V. Masing 1997). Eestimaa Looduse Fondi sihiks on aidata kaasa soode säilimisele ja vajadusel kuivendusest rikutud osade taastamisele. Seda eelkõige olemasolevatel looduskaitsealadel - seal, kus soode hoidmine on eesmärgina kokku lepitud. Tulenevalt looduskaitsealade piiridest või maaomandist, arvestatakse paisude tegemisel ja raiete korraldamisel sellega, et taastamise mõju ei ulatuks nt majandusmetsadeni ega eramaadele. Nii jäetakse kaitsealade piirikraavid avatuks ja väljaspool kaitseala veetase ei muutu ega taastu ka sood. Soodel on oluline roll üle-euroopalises looduskaitsevõrgustikus Natura 2000, kus eriti väärtuslike elupaikadena on nimetatud looduslikus seisundis raba, siirdesoo- ja rabametsi. Kuna neid haruldasi kooslusi Eestis veel leidub, on meil võimalus ja vastutus soid hoida. Kuivõrd osa kaitsealuseid soid on märkimisväärsete kuivendusmõjudega, on seda protsessi võimalik tagasi pöörata veerežiimi taastamise teel, soodustades nii looduslike sookoosluste toimimist. Esimesed tööd on tehtud juba nt Soomaal, Endla soostikus, Nigulas, Lahemaal jm. Kogemusi käime omandamas Rootsis, Soomes ja Lätis, kus taastamistööd on väldanud juba mitmeid aastakümneid ja meetodid ennast õigustanud. Soosaare soo taastamistöid tehakse projekti Soode kaitse ja taastamine raames (ingl. k Conservation and Restoration of Mire Habitats LIFE Mires Estonia); projekti nr LIFE14 NAT/EE/ Projekti rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE-programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus; projekti kestus on Projekti jooksul taastatakse Sirtsi, Tudu, Laukasoo, Feodorisoo, Ohepalu, Soosaare soostikes kokku ca 5800 ha soid, sh ligi 3300 ha Natura 2000 võrgustiku elupaiku. Projekt toimub partnerluses Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli, MTÜ Arheovisiooni, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Keskkonnaametiga. RMK on raiete läbiviija. Koostööd tehakse veel kohalike omavalitsuste, Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusametiga ja kõigi huvilistega. 3

4 Taastamiskava koostamisse panustanud eksperdid Eestimaa Looduse Fond Marko Kohv, ekspert, vastutav tegevuste taastamiskavade ja taastamistööde projektide koostamise ning hüdroloogilise ja botaanilise seire elluviimise eest Piret Pungas-Kohv, keskkonnateadlikkuse ekspert, vastutab õppe- ja teavitustegevuse elluviimise eest, kulutuuripärandi kogumine ja analüüs Eerik Leibak, märgalade ekspert Jüri-Ott Salm, projektijuht Tartu Ülikool Riinu Rannap, looduskaitsebioloogia teadur Asko Lõhmus, looduskaitsebioloogia juhtivteadur Liina Remm, looduskaitsebioloogia teadur Anu Tiitsaar, entomoloogia teadur Urmas Sellis, looduskaitsebioloogia spetsialist Ann Kraut, looduskaitsebioloogia spetsialist Arheovisioon Kaarel Sikk, arheoloogia ekspert Riigimetsa Majandamise Keskus Kaupo Kohv, RMK looduskaitseosakond, kaitsekorraldusspetsialist Leevi Krumm, RMK looduskaitseosakond, looduskaitsespetsialist Soosaare soo taastamiskava esialgne versioon koostati a Coca-Cola Fondi (Coca-Cola Foundation) rahastatud projekt Soode taastamise kavandamine raames. 4

5 Taastamisala kirjeldus Asukoht, staatus, infrastruktuur ja maaomand Soosaare projektiala pindalaga 96,1 ha asub Alam-Pedja looduskaitseala Soosaare sihtkaitsevööndis (joonis 1). Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Soosaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk metsa- ja sookoosluste looduslikkuse taastamine ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Joonis 1. Soosaare projektiala paiknemine Alam-Pedja looduskaitsealal. Taastamisalale ei jää ühtegi maaparandussüsteemide registris olevat objekti (joonis 2). Taastamisalaga piirneb nurka pidi ainult äärmises idaosas LIIVASAARE(TTP-326) objekt (kood ). Lähedalt olevatest objektidest on kõige olulisemaks riikliku tähtsusega eesvool Nõmavere peakraav ( ), mis on kogu taastamisalal koguneva vee suublaks. Infrastruktuurist jääb taastamisalale kunagine turbatootmisala väljaveotee, mis on tänaseks kasutusest väljas ning võsastunud. Nõmavere peakraavi ületamiseks on hetkel ca 40 cm laiune raudbetoonist purre. Projektiala paikneb tervenisti RMK poolt hallataval riigimaal (32801:002:0034). Taastamisalaga piirnevad ka eramaad, mis asuvad peamiselt ala kirdeosas (joonised 2 ja 5). 5

6 Joonis 2. Maaparandussüsteemide (pruunid alad), eesvoolude (tumesinised ja punased) ja katastriüksuste paiknemine Soosaare taastamisala ümber. Kuvatõmmis Maa-ameti kaardiserverist. Kuivendussüsteemid ja hüdroloogia Taastamisalalt on turvast võetud juba 20. sajandi alguse verstakaardi andmetel (joonis 3), aasta kaardi põhjal on turbavõtmine laienenud praktiliselt juba kogu projektialale. Kuni II maalimasõjani kaevati turvast rabanõlva ülemises, lagedas osas laiade kraavidena. Vee ära juhtimiseks kaevati tüüpiliselt ca 0,5 m laiune ja kuni 1 m sügavune kitsas kraav rabanõlvani, mida mööda vesi sai ära voolata. Joonis 3. Soosaare projektiala aasta verstakaardil. 6

7 1966. a pärit ortofotol (joonis 4) on näha juba freesturbaväljakuid, mida pole aasta kaardil. Samal ajal toimus edasi ka kraavimeetodil pätsturba võtmine. Freesturbaväljak rajati varasemate labidaturbaaukudega võrreldes tunduvalt kaugemalt raba keskosa poole, ulatudes esimeste laugasteni. Raba kuivendamiseks rajati uus kraavivõrk, mis ulatus otseselt väljakust küllalt kaugele raba poole. Nende kraavidega ühendati eraldi ka ümbritsevad laukad. Joonis 4. Soosaare projektiala a ortofotol. Projektiala turbaväljakud jäeti maha 1990ndatel ja Soosaare soo läks lahustükina Alam-Pedja looduskaitseala koosseisu aastal. Kokku on projektialal ja selle lähiümbruses kraave ca 54,8 km; neist saab sulgeda kokku 34,3 km. Kuivendusvõrk vaadati üle aasta suvel ja sügisel. Kraavid, mis kulgevad valdava voolusuunaga (lõunast põhja) risti on tüüpiliselt ca 60-90% ulatuses täis kasvanud. Piki valdavat voolusuunda kulgevad kraavid on täis kasvanud vähemal määral. Kogu kuivendusvõrk avaldab siiski olulist negatiivset mõju säilinud sookooslustele, selle tõttu on metsastunud varem lagedad rabaosad ning mahalastud laugastest on kujunenud älved. Freesturbaväljakutest on halvemas seisus läänepoolne osa, kus sügava veetaseme tõttu on 25 aasta jooksul taastaimestunud ainult ca 20-30% pindalast. Kogu kraavivõrk projektialal ja selle ümbruses on näidatud joonisel 5, selle tõttu kujunenud hüdroloogiline situatsioon on kujutatud joonisel 6. Üldise voolusuunaga risti olevad kraavid lõikavad nende taha jäävad soo-osad ära kõrgemalt raba pealt valguvast veest ning juhivad selle kiiresti mööda piirdekraave Nõmavere peakraavi. Lisaks kiirendavad kraavid oluliselt vee väljavoolu projektialalt ning omavad ka otsest kuivendavat efekti ca 20 m laiusel ala kraavi servadest. Viimane on 7

8 tähtis ennekõike endiste turbaaukude ümbruses, kus selle mõjul on turbasamblad aukude vahelisel kõrgemal alal praktiliselt hävinud. Turbaaukude põhjad on samas hästi taastaimestunud. Joonis 5. Soosaare projektialal ja selle ümbruses olevad kraavid. 8

9 Joonis 6. Soosaare projektiala hüdroloogiliste voolukanalite võrgustik enne kraavide sulgemist. Mida kõrgem on voolukanali järk, seda suuremalt alalt kogunev vesi sealt läbi voolab. 9

10 Elupaigatüübid Ametlike Natura 2000 elupaigakihtide andmetel on projektialal valdavad kaks elupaigatüüpi: 7110* (looduslikus seisundis raba) ja 91D0* (siirdesoo- ja rabamets), kusjuures esimese sees on eraldi välja eraldatud laukad, elupaigatüüp 3160 (looduslikud huumustoitelised järved ja järvikud). Viimaseid jääb ametlike kaardikihtide andmetel otseselt projektialale ainult üksikuid. Endine turbaväli ei vasta hetkel mitte ühelegi Natura 2000 elupaigatüübile (Joonis 7). Elupaigatüüpide seisundit on hinnatud rabade puhul väga heaks (A) ja rabametsade puhul kesiseks (C). Suur osa projektialal rabametsadest on tegelikult sekundaarsed kooslused, tekkinud turbakaevandamisega seotud kuivenduse mõjul kunagise lageraba asemele (vaata võrdluseks joonist 4). Tartu Ülikoolis A. Kulli juhtimisel Eesti kahekümnes soos tehtud uuringute (Kull, 2013; Kull, 2016) põhjal on kuivenduskraavide tugeva mõju ulatuseks rabades ja rabametsades saadud 100 m ning nõrk mõju võib avalduda veel 200 m kaugusel kraavist. Projektialal on kraavituse tugev mõju 100 ha rabametsale (91D0*), 73 ha rabale (7110*) ja 1,6 ha järvedele (3160). Nõrk kraavituse mõju avaldub lisaks veel 3,1 ha rabametsal; 42,5 ha rabal ning 3,5 ha järvedel. Joonis 7. Soosaare projektialal ja selle ümbruse ametlikud Natura 2000 elupaigatüübid ja nende seisund. Kull, A Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks, II etapp. Sihtfinantseerimislepingu 2386 SFL nr 3-2_15/45-8/2011 aruanne. Tartu ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu. Kull, A Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks, II etapp. Sihtfinantseerimislepingu 8286 SFL nr 3-2_15/835-14/2014 aruanne. Tartu ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu. Aruanne leitav internetilehel: (vaadatud ) 10

11 Ülevaade linnustikust, kiilidest ja kahepaiksetest Kahepaikseid Soosaare taastamisalal välitööde käigus ei kohatud (v.a üks surnud harilik kärnkonn, (Bufo bufo). Lähikonnas nähti rabakonna (Rana arvalis), rohukonna (Rana temporaria) ja harilikku kärnkonna. Taastamisalale viiva tee ääres kraavilaiendis täheldati rohukonna sigimist, kuid tavalistes kuivenduskraavides mitte. Rabakonna sigimist täheldati kuivendusest mõjutamata (või vähemõjutatud) siirdesoo soonikus taastamisalast lõunas. On tõenäoline, et taastamistööd loovad rabakonnale sigimispaiku juurde. Suurim sobiv (madala veega päiksele avatud ala) võib tekkida praeguse turbavälja põhjaserva. Rabakonnast lähtuvaid piiranguid taastamistöödele ei ole. Taastamisala veekogudest leidsime seitsme kiililiigi vastseid ja vastsekesti: valgelaup-rabakiil (Leucorrhinia albifrons), väike-rabakiil (Leucorrhinia dubia), punakas-rabakiil (Leucorrhinia rubicunda), harilik vesikiil (Libellula quadrimaculata), harilik hiilgekiil (Cordulia aena), soo-tondihobu (Aeshna juncea), seenliidrik (Enallagma cyathigerum). Täiskasvanud kiilidena nägime 11 liiki: väike-rabakiil, punakas-rabakiil, harilik vesikiil, harilik hiilgekiil, tondihobu (Aeshna sp.), rohevööt-kuningkiil (Anax imperator), harilik jõgihobu (Gomphus vulgatissimus), harilik vesineitsik (Caleopteryx virgo), seenliidrik, odaliidrik (Coenagrion hastulatum), sadulliidrik (Coenagrion puella). Kiilivasteid leidus ka ühes inventeeritud taastamisala kraavidest - leidsime harilikku hiilgekiili ja väikerabakiili. Taastamisalale viiva tee ääres kraavilaiendis leidsime metsa-tondihobu (Aeshna cynea) vastse, kuid inventeeritud metsakuivenduskraavidest väljaspool taastamisala kiilivastseid ei leidnud. Taastamisalast lõuna, edela ja kagu poole jäävates kuivendamata laugastes ja siirdesoolompides leidsime vastsete ja vastsekestadena üheksat liiki: valgelaup-rabakiil, väike-rabakiil, punakas-rabakiil, harilik vesikiil, harilik hiilgekiil, metsa-tondihobu, soo-tondihobu, rohevööt-kuningkiil ja seenliidrik ning taastamisalast edelasse jäävate laugaste juures seitset liiki täiskasvanud kiile: valgelaup-rabakiil ja väike-rabakiil, harilik hiilgekiil, raba-tondihobu (Aeshna subarctica), kuningkiil (Anax sp.), sadulliidrik, seenliidrik. Esialgne analüüs näitas, et taastamisala veekogudes kiilivastsete arvukus ja liigirikkus on väiksem kui kuivendamata ala veekogudes, kuid mitte statistiliselt oluliselt, kui aga vaadelda ainult laukaid, on looduslikes laugastes arvukus ja liigirikkus suurem. Kaitsealustest rabakiilidest leidsime valgelauprabakiili: valmikuna vaid kuivendamata laugaste juures ja vastsena peamiselt kuivendamata laugastes. Kraavide sulgemine ilmselt muudab kuivendatud laukadki valgelaup-rabakiilile paremaks sigimispaigaks. Suletavad kraavid ei paista olevat loodusdirektiivi rabakiilidele oluliseks sigimispaigaks. Taastamistööd tõenäoliselt muudavad kiilikoosluse kuivendamata alale sarnasemaks ja loovad valgelaup-rabakiilile elupaiku juurde. Kiilidest lähtuvaid piiranguid taastamistöödele ei ole. Välitööd toimusid 14. aprillil ning 9. ja 10. ja 23. juunil 2016 aastal. Joonis 8. Vasakpoolsel pildil harilik hiilgekiil ja väike rabakiil sirutavad pärast odonatoloogi võrgust pääsemist tiibu, et siis jälle lendu tõusta (foto: Mariann Leps), parempoolsel võrku püütud valgelauprabakiil. 11

12 Soosaare raba linnustiku inventuur viidi läbi kolmel transektil mail 2016 hommikuse loendusena (5:00-10:00) ja 4-6. juunil hommikuse ning õhtuse (17:00-21:00) loendusena. Idapoolne transekt (joonis 9) kattus kavandatava raieala kaguservaga. Väike osa transekti algusest jäi ka läänepoolsele raiealale. Neil aladel registreeriti pesitsusterritooriumid järgmistel liikidel: metskiur (Anthus trivialis), punarind (Erithacus rubecula), metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), väike-lehelind (Phylloscopus collybita), mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix), pöialpoiss (Regulus regulus), laulurästas (Turdus philomelos) ja hoburästas (Turdus viscivorus). Viimane on III kaitsekategooria liik, kelle laulvat isaslindu kohati esimesel loendusel 15. mail taastamisala kaguservas, hilisematel loendustel aga raiealast läände jäävas metsas. Hoburästa munadega pesa leiti aga taastamisalast ca 400 m lõunasse jäävalt rabamännilt. Joonis 9. Linnustiku uuringu transektid taastamisaladel. Kaardi kaguosas asub võrdlustransekt. Läänepoolne taastamisala kattus loendustransektiga suuremas osas. Sellel pesitsesid metskiur (Anthus trivialis), metsvint (Fringilla coelebs), punarind (Erithacus rubecula), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix), väike-lehelind (Phylloscopus collybita), põhjatihane (Poecile montanus), tutt-tihane (Lophophanes cristatus), siisike (Carduelis spinus), hallrästas (Turdus pilaris), laulurästas (Turdus philomelos) ja kägu (Cuculus canorus). Ala külastas eeldatavalt loendusalast kirdesse jäävas metsas pesitsenud ronk (Corvus corax). Kaitsealustest liikidest registreeriti raideks planeeritud alal III kaitsekategooria linnuliik öösorr (Caprimulgus europaeus) ja kuni kahe hoburästapaari territooriumid. Röövlindudest kohati juuni loendusel ala külastamas II kaitsekategooria liik kanakull (Accipiter gentilis) ning ülelennul III kaitsekategooria liik roo-loorkull (Circus aeruginosus). Kanakulli pesapaik asub ca 1,5 km taastamisalast lõunas (EELIS) ning mais kohati liiki kagusse jäävast referentsalast läänes saagijahil (konflikt kalakajakatega (Larus canus). Raiealast põhja või kirdesse jäävates metsades on arvatav elupaik musträhnil (Dryocopus martius). 12

13 Kõigil transektidel kohati (arvatavasti ühte ja sama) hallõgija (Lanius excubitor) lennuvõimestunud noorlindudega pesakonda. See III kaitsekategooria värvuline eelistab pesitsemiseks puisraba, kuid lennuvõimestunud poegade toitmise perioodil liiguvad laial territooriumil, sh. servaaladel. Kaitsealuste kurvitsaliste (mudatilder, heletilder, rüüt) territooriumid olid raba kuivendamata osas ning neid liike raieteks planeeritavas soo osas ei kohatud. Eeldatavasti loovad taastamistööd sellele kahanenud pesitsusbiotoobiga liigirühmale sobilikke alasid juurde. Kokkuvõtvalt pesitsesid taastamisalal peamiselt üldlevinud ja tavalised haudelinnud, kellele raidest tulenevalt elupaigapuuduse ohtu ei teki. Kaitsealuste liikidele hoburästale, öösorrile ja hallõgijale leidub sobivat biotoopi leidub küllaldaselt nii raba lagedamal osal kui servadel. Seetõttu plaanitav raie märkimisväärselt nende elupaigatingimusi ei halvenda. Lindude pesitsusaegse häirimise vältimiseks tuleb raied teostada soovitavalt perioodil septembrist märtsini. 13

14 Ülevaade kultuuripärandist ja arheoloogiliste uuringute senistest tulemustest Ajalooliste administratiivpiiride poolest jääb projektiala Kolga-Jaani kihelkonda. Võimalike objektide tuvastamiseks viidi läbi arheoloogilised leired a 20. aprillil, 30. mail ning 9. septembril. Muuhulgas käidi ka Soosaare raba töötavas turbakaevanduses, kust leiti turbast tõenäoline linaleotusauk koos klaasikildudega. Samuti külastati taastamisala lähedusse jäävaid soosaari nii taastamisala kagu- kui ka põhjapiiril. Lisaks visuaalsele vaatlusele tehti proovišurfe ning kasutati metallidetektorit. Uuritud aladelt aga ei saadud leidusid ega tuvastatud kultuurkihti. Soosaare taastamisalalt plaanitavaid taastamistöid mõjutavaid arheoloogilisi muistiseid ei leitud. Toetudes arheoloogi Laurajane Smith (2006)* määratlusele, on pärand pigem "idee" kui "asi" - see on kultuuriline ja sotsiaalne protsess, mis seob mäletamisega seotud tegevusi. Viimane omakorda aitab luua võimalusi pärandi sidumiseks tänapäevaga. Soosaare taastamiskavas on pärandi mõiste all peetud silmas siiski kitsamat, st objekti- või kohapõhist väljundit, kuna see viitab eelkõige nähtavatele pärandiobjektidele, kuid mida võib veerežiimi muutus erinevalt nt suulisest pärimusest vahetult mõjutada. Infoallikad: 1) Pärandiliselt oluliste objektide leidmiseks töötati läbi Maa-ameti kaardirakendustest pärandkultuuri objektide, muinsuskaitseobjektide ning kohanimeandmebaasi rakendus. Kaarditöö tulemusena ilmnes, et projektialal puuduvad viited muinsuskaitseobjektidele kui ka pärandkultuuriobjektidele. Kohanimedest on märgitud eelkõige "uuteks" kohanimedeks määratletud toponüümid. Lähtudes pärandi definitsioonist on iseenesest ka kinniaetavad kraavid käsitletavad pärandina, kuid lähtuvalt looduskaitseala kaitse-eesmärkidest, projekti "Soode taastamine ja kaitse" eesmärkidest ja konkreetsetest objektidest, on antud alal ökoloogiline väärtus kultuurilise pärandi ülene. Vastasel juhul kaotaks projekti ökoloogilist seisundit taastavad tegevused oma mõtte. Ühtlasi on kraave projektialadel piisavalt, seega ei jäta nende osaline sulgemine olulist lünka kraavidega seonduvasse pärandilukku. Samuti talletatakse teave kinniaetavate kraavide asukohtadest. 2) Soosaare oluliste kohtade osas on konsulteeritud Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Kojaga, kelle andmetel Alam-Pedja Soosaare raba lõunaosast saab alguse tervendava veega Mustoja, kuid mis jääb taastatavalt alalt välja. 3) Küll on Soosaare ümbrus vürtsitatud paljude kohalike uudistega, mis on leitavad digitaliseeritud perioodikaarhiivist dea.digar.ee. Näiteks 22. mai aasta ajaleht "Uus Eesti" kirjeldab järgmist: Soosaare kassi "võöraspoeg" kadus Nagu mõne aja eest teatatud, Viljandimaal Soosaare wallas talu wana kass asus kasvatama jänesepoega, kelle oli toonud koju metsast. Kass laskis end rahulikult imeda 3 nädalat. Nädalapäewad tagasi sündisid kassile endale pojad. kuid ka nüüd ei põlanud ta jänesepoega, vaid pidaas [teda] oma poegadega ühemäärseks. Kuid päeval pärast kassi oma poegade sündimist kadus jänesepoeg pesast talu lauda lakast jäljetult. Alul arvati, et kassis nüüd siiski awaldus kiskja loom ja et ta lihtsalt murdis oma «võõraspoja". Kuid murdmisest ei leltud wähemasti jälge. Seepärast arvatakse, et jänesepoeg, kes oli juba üsna tragi, ise hüppas lakast alla ja asus maitsma vabadust. Kummalisel kombel emakass 14

15 nähtawasti leinab oma "võõraspoega" taga. Ehkki omal pojad pesas, käib haledasti näugudes ringi, vaadates rahulolematult, näib jänesepoega otsivat. Loomariigi haruldast imet käis 2 nädala kestel talus waatamas hulk inimesi kaugelt ja lähcdalt. teiste hulgas ka Põltsamaa loomaarst hr. Kolk. 4) Riigiarhiivi digitaliseeritud kaartide hulgas leidub hinnanguliselt aastal valminud piirkonnaskeem pealkirjaga "Soosaar och Sussifers Hoff i Oberpahlens Gebiet och St.Johannis Kirchspiele" ( Skeemil on tähistatud mõisasüda, kirik, talud, külade piirid, aiad. Samuti on ära toodud teedevõrk, palkteed ning mõisa- ja talumaade külviväljad. Projektiala jääb kaardilt väljapoole. Pärandi kui protsessi käsitlust silmas pidades jätkub Soosaare kultuurilise arenguloo konstrueerimine. Metoodiliselt toimub täiendav andmete kogumine intervjuude ja ERMi ning Kirjandusmuuseumi arhiivide läbitöötamise käigus vaadeldaval alal kogu projekti vältel. *Smith, L Uses of heritage. Routledge. 15

16 Plaanitavad tööd Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kaks erinevat meedet: kuivendusvõrgu sulgemine ja raiemanipulatsioonid. Kraavivõrgu sulgemise planeerimisel arvestati võimalike veerežiimi mõjudega eeskätt lähedalasuvatele eramaadele. Seetõttu ei saa näiteks sulgeda rabanõlva all kulgevat, muidu kaitseala sees asuvat kuivenduskraavi, mis jäetakse lahti eramaadel väljakujunenud veerežiimi muutumise välistamiseks. Raiete planeerimisel arvestati välitöödel fikseeritud väljakujunenud koosluste väärtusega, ala kuivenduseelse seisundiga (vastavalt 1966 a. ortofotole) ning tehniliste piirangutega. Põhiline tähelepanu otsustati suunata freesturbaväljadele ning rabalavale ulatuvatele labidaturbakraavidele (joonis 5). Rabanõlval olevad kraavilõigud jäetakse puutumata, sest nende sulgemine on tehniliselt keeruline ning masinatega töötades võib ulatuslikult rikkuda looduskaitseliselt väärtuslikku rabametsa. Kuivendusvõrgu sulgemine ja kujunev hüdroloogia Kraavivõrgu sulgemiseks on plaanitud kasutada turbast valmistatud paise, freesväljakutel kraavide lausalist kinniajamist ning vähemal määral vallides oleva pinnasega tagasitäitmist. Üldiselt pole kraavivallid säilinud vaid on kraavide rajamisest kulunud ajaga kokku vajunud ning mineraliseerunud. Turbakihi paksus on piisav (vähemalt 2 m ) kogu rabalaval asuval projektialal, mis võimaldab paisude ehituseks kasutada kõikjal turvast. Paisude põhilisteks ülesanneteks on veetaseme tõstmine maapinna lähedale ning vee suunamine kraavisüvenditest välja, laiali valguma ümbritsevale soopinnale. Kraavide sulgemiseks kasutatakse põhimõtteliselt nelja varianti: o o o Tüüp 1. Freesturbaväljakute siseste, väikeste kraavide lausaline kinniajamine koos maapinnast 0,3-0,5 m kõrgema harjaga põikvallide rajamisega. Põikvall ulatub mõlemale poole kraavi 2 m ulatuses ja on pealtvaates 1 m laiune. Põikvalli pind kokku peab olema piki kraavi vaadates loodis või kumer, keskosa ei tohi olla madalam kui põikvalli otsad. Selliselt suletavad kraavid on tüüpiliselt alla 1 m laiad ning kuni 1 m sügavad. Tüübile 1 vastavate suletavate kraavide kogupikkus on 8,1 km (vaata tüüpilist kraavi jooniselt 10) ja rajada tuleb 103 kirjeldatud põikvalli (joonis 11). Tüüp 2. Käsitsi või masinaga ehitatavad turbapaisud rajatakse väiksematele kraavidele. Pais rajatakse tihendatud turbamätastest, selle hari peab ulatuma üle maapinna vähemalt 0,3 m ning olema pealtvaates vähemalt 1 m (käsitsi rajades 0,5 m) laiune. Paisuga koos rajatakse kraavi servadest vähemalt 2 m kaugusele ulatuvad põikvallid. Põikvalli ja paisu pind kokku peab olema piki kraavi vaadates loodis või kumer, keskosa ei tohi olla madalam kui põikvalli otsad. Selliselt suletavad kraavid on tüüpiliselt alla 1 m laiad ning kuni 1 m sügavad. Vaata sel viisil suletavat tüüpilist kraavi jooniselt 10, tüüp 2 paise tuleb rajada kokku 270 (joonis 11). Tüüp 3. Suured turbapaisud rajatakse suurematele kraavidele. Nende hari peab ulatuma vähemalt 0,5 m üle maapinna ning harja laius olema vähemalt 2 m. Paisu nõlvus on 1:1,5, st. 1 m sügavuse kraavi puhul peab paisu põhi olema 3 m laiune ja 2 m sügavuse kraavi puhul 4 m. Paisuga koos rajatakse kraaviga risti olevad, pealtvaates 1 m laiused põikvallid. Põikvallid peavad ulatuma kraavi servadest eemale 3 kordse kraavi laiuse võrra, kuid mitte vähem kui 4 m. Näiteks 2 m laiuse kraavi korral on ulatub põikvall 6 m kaugusele mõlemale poole kraavi servast, 3 m laiuse kraavi korral 9 m kaugusele jne. Põikvalli ja paisu pind kokku peab olema piki kraavi vaadates loodis või kumer, keskosa ei tohi olla madalam kui põikvalli otsad. Selliselt suletavad kraavid 16

17 o o on keskmiselt 2 (max 4 m) meetrit laiad ning 1 (max 2 m) meetrit sügavad, kokku tuleb suuri turbapaise rajada 26 (joonised 10 ja 11). Tüüp 4. Ülevoolupaisud, rajatakse kohtadesse kus ei ole võimalik vett kraavisüvendist välja suunata. Paisuna kasutatakse musta geoteksiiliga (vähemalt klass 3) kaitstud turvast. Geotekstiili peab turvast ümbritsema igast küljest, sisuliselt on tegu geotekstiilist kotiga, mis on turvas täis. Geotekstiilist ja turbast koosnev pais peab pealtvaates olema vähemalt 2 m lai, sellest ülesvoolu tuleb kraavisüvend täita vähemalt 2 meetri ulatuses turbaga, lahtise nõlva kalle 1:1,5. Paisu kõige madalam koht peab asetsema paisu keskel ning otsad peab ulatuma kraavi kalda sisse mõlemal pool vähemalt 1 m ulatuses. Vee ülevoolu võimaldavaid paise tuleb rajada kokku 11. Tüüp 5. Turbapaisud laiade (keskmiselt 4 m, maksimaalselt 10 m) ja madalate (keskmiselt 0,5 m, maksimaalselt 0,7 m) turbaaukude lõikudeks jagamiseks (joonis 10). Masinatega saab tööd teostada juhul, kui metsamaterjali väljaveoteed (oksavallid) õnnestub rajada üle turbaaukude. Sel juhul saab ekskavaatoriga sõita oksavalli peale ning rajada vastu oksavalli turbapaisu, mis peab olema pealtvaates vähemalt 1 m lai ning turbaaukude servadega sama kõrge. Turbapaisud peavad ulatuma vähemalt 0,5 m ulatuses turbaaukude kalda sisse. Käsitsi rajades peab turbapais olema vähemalt 0,5 m laiune. Selliseid paise peab rajama 90 tükki. Joonis 10. Pildid Soosaare kraavidest, mis tuleb sulgeda vastavat tüüpi paisudega. Kollane tokk on 1 m pikk. Kokku on erinevaid paise vaja rajada 498, koos 8,1 km freesväljakute kraavide kinniajamisega. Paisude asukohad ning tüüp on värvikoodiga näidatud joonisel

18 Joonis 11. Projektiala kraavide sulgemiseks kasutatavate paisude asukohad ja tüüp. Paisude rajamiseks tuleb kõigepealt tõsta välja paisu asukohas kraavis olev taimestik (sh samblad) ning püdel turbamuda. Paisu ehitamiseks kasutada kasvukihi (ca 0,3 m pealmine, juurtega kiht) alt võetud turvast. Paisu rajamiseks kasutatav turvas ei tohi sisaldada jämedamaid puude juuri ega puude osasid. Turbavõtmiseks rajatav auk ei tohi olla paisu kõrval, vaid peab asetsema paisust kas üles- või allavoolu. Augu üks, paisust kaugemale jääv külg, peab olema kaldega 1:2, et tagada sinna sisse sattuvatele loomadele väljapääs. Pais tuleb masinaga ehitades peale iga kihi ladumist tihendada kopaga vajutamise teel. Paisu kõrguse määrab ära põikvalli alla jääva maapinna kõige kõrgem koht, millele lisandub masinatega ehitades +0,5 m, käsitsi ehitades +0,2 m. Peale paisu ehitamist asetatakse kraavist ja/või turbavõtmiseks kaevatud august eemaldatud kasvukiht paisule, et soodustada paisu taimestumist. Kinniaetavate kraavide puhul asetatakse enne täitmist kraavist eemaldatud taimestik suletud kraavi trassile. Kraavivalle projektialal üldiselt säilinud ei ole, välja arvatud idapoolse freesturbavälja piirdekraavi ääres ca 200 m pikkusel lõigul (joonis 11). Kraavivall tuleb seal juurida (kogupindala 0,15 ha) ning kraavivallis olevat materjali, mida on umbes 500 m 3, kasutada kraavi täitmiseks paisude vahelistes lõikudes. Kännud asetatakse tagurpidi paisude vahelistesse, kraavivallist saadud materjaliga täidetud lõikudesse. Kraavide sulgemisel kujunev hüdroloogiliste voolukanalite võrgustik on kujutatud joonisel 12. Esmane eesmärk oli saada raba pealt valguv vesi võimalikult ühtlaselt üle projektiala voolama, matkides looduslike soode hüdroloogiat. Samaaegselt on arvestatud sellega, et võimalikult vähe mõjutada 18

19 lähedal asuvaid eramaid. Viimased on üldiselt kaitstud lahtijäetavate kraavidega. Vaid Kanasaare katastriüksuse kõige kagupoolsemast nurgast suunatakse ca 25 m ulatuses vett läbi vana labidaturbaaugu. Kui omanikuga ei õnnestu selles osas kokkuleppele saada, vähendatakse sealse paisu kõrgust nii, et vesi jääb voolama praeguses kraavisängis. Joonis 12. Peale kraavide sulgemist projektialale kujunev hüdroloogiliste voolukanalite võrgustik. Mida kõrgem on voolukanali järk, seda suuremalt alalt kogunev vesi sealt läbi voolab. 19

20 Puistu kujundamine Kuivenduse tagajärjel puude kasvutingimused paranevad, mistõttu puud kasvavad kõrgemaks ja suureneb võrade liitus. Suurema kuivendusmõjuga aladel kujuneb puistu esimese rinde alla kuuse domineerimisega alusmets ja teine rinne. Suurenenud tagavara ja liitusega puistud alandavad puude kaudu toimuva aurumise läbi pinnavee taset ehk tegemist on bioloogilise kuivendusega. Samuti takistavad tihenenud puistud valguse ja sademetevee jõudmist alustaimestikuni. Bioloogiline kuivendus väljendub selles, et puistu tagavara suurenemine 100 m 3 võrra alandab puude kaudu toimuva vee aurumise tõttu pinnavee taset turbamullas ca 20 cm. Samaväärne vastupidine efekt on registreeritud puistute raie tulemusel, st. tagavara vähendamisel. Isegi suhteliselt kerged harvendusraied, mille käigus raiutakse 20% tagavarast põhjustavad pinnavee taseme tõusu. Mida rohkem puistu tagavara eemaldatakse, seda suuremat veetaseme tõusu võib alal eeldada. Suurema liitusega puistud takistavad täiendavalt sademete jõudmist maapinnani. Näiteks on leitud, et turbamuldadel kasvavates küpsetes kuusikutes takistavad puuvõrad 23%-35% sademete jõudmist maapinnani, männikutes ja sookaasikutes on vastav protsent 20%-25% (Paavilainen, E. & Päivänen, J. 1995). See mõjutab negatiivselt nii mulla veetaset kui alustaimestikuni jõudvat vee hulka, takistades turbasammalde arenguks sobivate tingimuste tekkimist. Lisaks veetaseme alandamisele takistab tihenenud puistu ka valguse jõudmist alustaimestikuni. Valguse puudumine pidurdab aga omakorda looduslikult suhteliselt avatud lagesoode ja soometsade koosluste taastumist. Planeeritavate raiete eesmärk on minimeerida kuivenduse tõttu kujunenud puistust lähtuv bioloogilise kuivenduse mõju ning luua avatud lagesoode ja soometsade koosluste taastumiseks soodsad niiskus- ja valgustingimused. * Paavilainen, E. & Päivänen, J Peatland Forestry. Ecology and Principles. Ecological Studies. Vol 111. Raietööde määratlemise metoodika Raietööde planeerimiseks inventeeriti välitöödel kõik projektialale ja selle ümbrusse jäävad metsa tunnustele vastavad kooslused. Välitöödele eelnes ala kameraalne analüüs ehk vaadati läbi ala kohta olemasolevad uurimused, mullakaart, ajaloolised topokaardid, keskkonnaregistri andmed looduskaitseliste väärtuste kohta jne. Välitööde käigus kirjeldati koosluse seisund ja looduskaitseline väärtus. Samuti anti hinnang, milline kooslus seal eksisteeris enne kraavitust ja kirjeldati kuivendus mõjul toimunud muutused koosluses. Välitööde käigus tehti ettepanekud puistu manipulatsioonide kohta. Raietööde kavandamise kaalumise eelduseks oli ala vastamine järgmistele tingimustele: 1) ajalooliste topokaartide (alates EV 1930-ndate topokaardist) või kuivenduseelsete ortofotode alusel esines alal lage sookooslus või hõreda (10-30% liitus) puurindega sookooslus; 2) välitööde käigus esines alal äratuntavaid kuivenduseelse puurinde elemente, mille alusel võis väita, et ajalooliselt on ala olnud oluliselt hõredama puurindega. Kui ala vastas neile kahele tingimusele, siis hinnati välitööde käigus täiendavalt, kas puistus manipulatsiooni läbi viimine on: 1) jätkusuutlik (lähedusse ei jää mittesuletavaid kuivenduskraave vm objekte); 2) võib kahjustada puistus kujunenud sekundaarseid looduskaitselisi väärtusi (suure diameetriga tüügaspuud, >100 aastased vanad (suured) puud, suure diameetriline lamapuit jne); 3) vajalik, st kas kooslus võib areneda soovitud suunas ka ilma raiet teostamata. Lisaks tehti kogu alale linnustiku inventuur, põhilise rõhuga võimalike metsisemängude leidmiseks. Alalt leiti küll metsise tegevusjälgi, kuid ühtegi mängu ei tuvastatud. Eelnevast lähtuvalt 20

21 otsustati, kas ja mis kujul tuleb konkreetses kohas manipulatsioonid ellu viia. Välitööd viisid läbi aasta kevadel/suvel Eerik Leibak Eestimaa Looduse Fondist ja RMK looduskaitsespetsialist Leevi Krumm. Linnustiku inventuuri teostati Urmas Sellise (Tartu Ülikool) juhtimisel. Projektialal planeeritud puistu manipulatsioonid Tööd jäävad projektala Soosaare raba põhjaserva, Soosaare sihtkaitsevööndisse (vt joonis 13). Erineva iseloomuga tööd hõlmavad ligikaudu 44 ha. Ligipääsuks kasutatakse endist, turbavälja teenindamiseks rajatud teed, mis on tänaseks võsastunud, kuid üldiselt rahuldavas seisukorras. Metsamaterjali väljavedu kujuneb maksimaalselt 1,2 km pikkuseks. Kui külmunud maaga õnnestub väljaveoteed kinni tallata, siis on võimalik raied kogu alal teostada. Vajadusel rajatakse ajutised ülepääsud kraave puiduga täites, peale väljaveo lõppemist tuleb puit kraavidest välja tõsta. Samuti rajatakse raidmetest vajadusel ülepääsud vanadest turbaaukudest. Sel juhul jäetakse need peale metsamaterjali vedu alles, et neid oleks võimalik kasutada masinatega liikumisel töö järgmises etapis, paisude (tüüp 5) rajamisel. Raietööde teostamise põhiliseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Tööle esitatavad üldised nõuded. Tööd toimuvad kuivenduse poolt oluliselt mõjutatud raba- ja siirdesoo männikutes. Kogu tööalal tuleb töö käigus tekkiv materjal alalt välja vedada. Alale peab alles jätma lamapuidu, mille diameeter on >30 cm. Eraldi tähelepanu peab pöörama tüügaste ja seisvate surnud puude säilitamisele. Kõikidel raietel peab säilitama kuivenduseelsed ümbritsevast puistust vanemad ja madalamad elus ja surnud puud. Teiste allesjäetava puudena peab eelistama eritunnustega puid (augud tüvedes, jämedate külgokstega või jändrike tüvedega puud). Projektialal viiakse läbi 2 erinevat tüüpi töötlust: Raadamine, säilitades eelmise metsapõlvkonna männid. Alal tuleb säilitada eelmise metsapõlvkonna männid. Raidmed tuleb alalt välja vedada va vajadusel rajatud turbaaukudest ülekäigud. Kokku on kolm eraldi tööala, kogupindalaga 39,7 ha. Valikraie (puhver), loomaks üleminekutsooni raadatud alal ning töötlusest puutumata metsa vahel. Puistut hõrendatakse kuni liituseni 0,2 raadamisala piiril ja liituseni 0,7 töötlusest puutumata metsa piiril. Eelistatult jäetakse alles keskmisest madalamad puud raadamisalal poolses osas ning kõrgemad puud töötluseta metsa poolses osas. Kokku on kolm eraldiseisvat tööala, kogupindalaga 4,3 ha. Lisaks on vajalik töötlusaladest väljaspool raiuda sisse trassid, et töö järgmises etapis, kraavide sulgemisel, oleks võimalik ligipääs masinatega. Selleks tuleb trassid kogupikkusega 4,5 km sisse raiuda kokku 2,65 ha suurusel alal. Raiete läbiviimise organiseerib ja rahastab Riigimetsa Majandamise Keskus. Juhul, kui trassiraiete teostamisel ei teki likviidset puitu, rahastatakse see töö vajadusel projekti Soode kaitse ja taastamine eelarvest. 21

22 Joonis 13. Soosaare projektialal planeeritavad raiealad ning tüübid. Joonisel 14 on fotodel näha kõrvuti tüüpiline säilitatav ning raadatav mets. Joonis 14. Vasakul on tüüpiline säilitatav ja paremal raadatav mets. 22

23 Taastamistööde ajakava Taastamistööd koosnevad kahest etapist, millest ühe osa moodustab raie ja teine osa paisude ehitus. Raiete läbiviimine on kavandatud perioodil sügis 2016 kevad Paisude rajamine on kavandatud peale raietööde teostamist. Mõlemad tööd on ilmastikutundlikud, misläbi kavandatud ajakava võib nihkuda hilisemaks. Samuti täiendatakse vajadusel seire tulemustele vastavalt taastamiskava ja viiakse läbi vajalikke töid. Tööde läbiviimise lõpptärmin on a suvi (projekti ametlik lõpp on a august). Tööde läbiviimise aluseks on kooskõlastused Keskkonnaametilt ja Riigimetsa Majandamise Keskuselt, avalikustamise käigus laekunud ettepanekute käsitlemine ja vajadusel taastamiskava täiendamine. Taatsamistööde plaanide tutvustamine toimub 30. sept 2016 Põltsamaa vallamajas ja taastamisalal. Taastamiskava avalikustati projekti kodulehel soo.elfond.ee 20. sept 2016 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 20. okt Projekti maksumus Maksumuse esialgse kalkulatsiooni aluseks võeti viie, aastatel 2015 ja 2016 RMK poolt läbiviidud või projekteeritud analoogsete soode taastamistööde maksumused. Pinnasetööde mahtude puhul arvestati tihendamiskoefitsendiga 1,5. Kokku tuleb paisude ja freesturbaväljakutel kinniaetavatele kraavidele põikvallide ehitamiseks ümber paigutada ca 400 m 3 turvast. Freesturbaväljakutel kraavide kinniajamiseks kokku 8,1 km ulatuses kulub ca 4300 m 3 turvast. 200 m pikkusel kraavivalli lõigul tuleb teostada juurimine ning kraavi täiteks lükata ca 500 m 3 pinnast. Teiste paisude rajamiseks kulub umbkaudu 1800 m 3. Kokku tuleb kõigi ettenähtud tegevuste teostamiseks seega liigutada ca 7000 m 3 turvast. Ülevooluga paisudel (tüüp 4) kulub ühele paisule arvestuslikult 100 m 2 III klassi geotekstiili, kokku kulub geotekstiili ca 1100 m 2. Kolmas suurem kuluallikas on trassiraied, mida tuleb teostada kokku 4,5 km, kogupindalaga 2,65 ha. Käesolev kalkulatsioon ei sisalda raiete (va trassiraied) ning puidu väljaveo maksumust, sest raietega seonduv rahastatakse RMK vahenditest. Esialgse hinnakalkulatsiooni põhjal kujuneb projekti maksumuseks ca eurot, millele lisandub käibemaks (20% puhul ca 3900 eurot). Projekti läbiviimise tegelik hind kujuneb avaliku pakkumise käigus. 23

24 Seireplaan Projektialal tehtavate tööde tulemuslikkuse hindamiseks paigaldatakse sinna veetasemete automaatmõõtjad ning viiakse ja aastal läbi taimestiku- ja elustiku seired. Igal kevadel, peale suurvett, tehakse rajatud paisudele drooniga kontroll-lend ning vajadusel külastatakse/parandatakse probleemseid kohti. Esimene seirering, mis iseloomustab olukorda enne taastamistöid, viidi läbi aasta sügisel. Kogu seireskeem on joonisel 15 ja kirjeldused järgnevad alapeatükkide kaupa. Joonis 15. Soosaare seirekaart. Kahepaiksete võrdlusala jääb kaardipildist lõunasse, Mustoja juurde. 24

25 Veetasemete seire Veetase peaks kõige kiiremini reageerima taastamistöödele ja selle tõus loodusliku fooni lähedale on eelduseks muutustele taimestikus ning hiljem ka elustikus. Veetasemeid mõõdetakse 2016 a. sügisel paigaldatud veemõõdupunktides, kus kanalisatsioonitorust valmistatud kaevus (filtri alumine serv on 1,5 m maapinnast sügavamal) on automaatmõõtur. Mõõtur on seadistatud veetaset (rõhku) mõõtma 8-tunnise sammuga. Kokku paigaldati viis mõõturit, mis paiknevad suurte taimeruutude keskel olevate 1x1 m detailruutude ühe nurga juures (joonis 16), ilma mõõturita jäi ruut SS-4 (vt joonis 15). Samasuguste mõõturite eluiga sarnase mõõtesammu juures on muudes Tartu Ülikooli seirepunktides ulatunud 6-10 aastani. Taimestiku seire Joonis 16. Seireruutude tüüpskeem (vähemalt 8) abil. Taimestiku seire koosneb kolmest eri mõõtkavas tehtavast seirest: detailruut mõõtudega 1 x 1 m, suur taimeruut 10 x 10 m ning droonipiltidest koostatud ortofotost (2-3 cm piksel), mis katab umbes 600 x 300 m ala. Suure taimeruudu kirjeldamisest saadud tulemusi kasutatakse ennekõike ortofotolt nähtava taimestiku klassifitseerimisalgoritmi treenimiseks ning tulemuste verifitseerimiseks. Kirjelduste tegemiseks väljatöötatud ankeet on taastamiskava lisas 1. Lisaks tehakse kõikidest ruutudest pildid kõigis ruudu nurkades ning iga külje keskelt. Droonipiltide puhul seotakse saadud ortofoto koordinaatidega RTK GPS-iga mõõdistatud markerite Rabakonna seire Seire jälgib rabakonna ja samal ajal ka teiste kahepaiksete sigimist. Et eristada taastamistegevuste mõju aastati erinevast ilmastiku mõjust, on vaatluse all veekogud taastamisalalt, kuivendamata soo osast ja kuivenduskraavid, mida ei suleta. Aprilli teisel poolel, vahetult pärast rabakonna kudemise kõrgaega, kõnnitakse läbi märgitud kraavid ning sik-sakitades märgitud alad (püüdes leida alalt kõik kudupallid). GPSi abil märgitakse üles nähtud kahepaiksed ja nende arv, seda nii kudu kui ka täiskasvanud isendite kohta (mh. kuulmise järgi tuvastatud) ning vaba vee kihi sügavus kudemispaikades. Kudemisveekogust tehakse foto ning märgitakse üles pildistamise suund. Iga välitööpäeva kohta märgitakse üles ilmaolud: keskmine temperatuur ning pilvisuse ja sademete hulga iseloomustus. Kui vaatluskraavide sulgemise tulemusena tekib nende kõrvale üleujutus, tuleb seal vaatlusalad piiritleda, kust konnakudu otsida. Kui üleujutus on väga ulatuslik, võib selle vaatlusaladega vaid osaliselt katta. Mais, kiilivastsete seire käigus, loendatakse kahvapüügiga tabatud kahepaiksete kullesed ning pannakse kirja ka muudes arengujärkudes kahepaiksed kiilitransektidel (vt metoodikat vastavas lõigus). 25

26 Rabakiilide seire Seire jälgib rabakiilide ja samal ajal ka teiste kiilide sigimist ning täiskasvanud isendite elupaigakasutust. Et eristada taastamistegevuste mõju aastati erineva ilma mõjust, nagu rabakonnaseireski, on vaatluse all veekogud taastamisalalt, kuivendamata soo osast ja kuivenduskraavid, mida ei suleta. Kiilivastseid seiratakse ajal, mil rabakiilid on oma arengu lõppjärgus, et neid oleks lihtne määrata, kuid enamasti pole veel moonet läbinud ja veekogust väljunud - aasta ilmast olenevalt umbes mai teises ja kolmandas dekaadis. Seirekohad on märgitud paarikümnemeetriste transektidena (kraavi-, laukaserva-, luha, soolõigud). Igas proovivõtukohas tehakse 10 ühemeetrist kahvatõmmet (kui veeolud ei võimalda, siis vähem, kuid püüdes kahvata isegi turbasamblaga täitunud veekogusid). Kahv on kolmnurkne, 40 cm küljepikkusega ja 1x1 mm silmaga võrguga. Kui püütud kiilivastseid pole võimalik kohapeal määrata, fikseeritakse need 70% etanoolis ning viiakse mikroskoobi all määramiseks laborisse. Nii kohapeal kui laboris määratud vastsed ka loendatakse. Transekti kõrval olevalt kaldalt otsitakse kiilide vastsekesti ning korjatakse need kaasa (kuivalt topsi) või määratakse ja loendatakse kohapeal ning pannakse kirja. Transekti kohal lendavad täiskasvanud isendid pannakse kirja samamoodi kui allpool kirjeldatud kesksuvisel vaatluskäigul. Et mõista, milliste tingimuste kaudu taastamine kiile mõjutab, kirjeldatakse transektiga määratud veekogu osa kiilide elupaigana vastavalt ankeedile (Lisa 3). Rõngana kujutatud transektid tähistavad proovivõtukohana terve lauka. Kui transekti kohal kraav suletakse, kuid kõrvale tekib üleujutus või kraavitäitematerjali võtmisest veekogu, tuleb transekt nihutada sinna. Kui kraavi kohale jääb vesi ja lisaks tekib kõrvale veekogu tuleb teha lisatransekt. Juuni lõpus või juulis päikselise tugeva tuuleta päeval kella 11 ja 18 vahel läbitakse vaatluskäiguna märgitud marsruut ja pannakse GPS punktina kirja nähtud kiilid. Kirja pannakse liik, sugu, kas nähti paaris lendavaid isendeid. Abivahenditena kasutatakse putukavõrku ja binoklit. Igal välitööpäeval märgitakse üles umbes kui suure osa taevast pilved katsid, temperatuur ning tuule tugevus pallides. Päevaliblikate seire Seire eesmärk on tuvastada võimalik liigilise koosseisu muutumine taastatud aladel võrreldes neid taastamiseelselt sarnaste, kuid projektis mitte muudetavate elupaikadega. Transektloendusel kirjeldatakse päevaliblikavalmikute liik ja arvukus elupaiga eri tüüpe läbivate lõikude kaupa, registreerides läbimise aja. Nähtud ja entomoloogilise võrguga püütud isendid määratakse kohal või vajadusel kaasavõetud materjal laboris. Töid tehakse kordustena mai, juuni ja juuli lõpus, sooja, kuiva ja tugeva tuuleta ilmaga kella vahel. Temperatuur, tuulisus ja pilvisus registreeritakse ning elupaigast tehakse üldilmet ja taimestikku kirjeldavad fotod. 26

27 Linnustiku seire Soosaare raba sooelupaikade taastamistegevuste tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse eluslooduse seire ühe osana linnustiku seiret. Erinevad linnuliigid kasutavad erinevaid elupaiku ja elupaigad on üsna liigispetsiifilised. See võimaldab linnustiku liigilise koosseisu ning arvukuse muutuse kaudu hinnata, kas oleme taastamistegevuste tulemusel saavutanud soovitud muutused elupaikades ja kui kiiresti need muutused toimuvad. Näiteks kui lagesoo on kuivenduse mõjul metsaga kattumas, siis kaovad sealt lagesoole tüüpilised liigid (kiivitaja, väikekoovitaja, tedremängud) ja asemele tulevad metsaliigid (tavalised metskiur, metsvint, salu-lehelind). Muutused tuvastame spetsiaalsetel linnuloendusaladel eri aastatel täpselt sama metoodikaga kogu linnustikku seirates ja seire jätkumisel pikema aja jooksul (ka peale projekti lõppu) saame faktipõhiselt hinnata elupaikade taastumise efektiivsust. Lisaks Soosaare projektialal toimuvatele loendustele on üks loendusala ka projektist mõjutamata lähikonnas, et meie hinnanguid ei eksitaks üldiselt linnustikus toimuvad muutused. Linnuseire toimus enne projekti tegevuste algust ja täpselt samamoodi toimub peale tegevuste teostamist nii projekti jooksul kui loodetavasti peale projekti lõppu - soo taastumine on pikaajaline protsess ja sõltub paljudest mõjudest. Kõiki mõjusid (nt ilmastik, õhusaaste) ei saa me ette ennustada. Samuti on kõigi alade tingimused erinevad. Elustiku seire (linnud, putukad, kahepaiksed, taimestik) võimaldab meil objektiivselt hinnata taastamistegevuste tulemust aja jooksul, nii ühe ala piires (nt Soosaare taastamisala) või võrrelda erinevates kohtades (nt Soosaare ja Sirtsi) erinevate taastamismetoodikate kasutamise efektiivsust. Tulemused on tõenäoliselt näha ka visuaalselt, aga erinevad inimesed näevad soo taastumist erinevalt ja seega on visuaalne hinnang subjektiivne. Taastamistegevuste tulemusel ootame lagesoo liikide tagasitulekut (taastatavad alad on enne kuivendamist olnud reeglina lagedamad) ja metsaliikide taandumist neilt aladelt. Kas see toimub ja kui pika aja jooksul - see selgub seire käigus. Lisaks konkreetsetele linnuloendusaladele kontrolliti soolinnustiku olukorda Soosaare rabas tervikuna (projektist sõltumatu soolinnustiku seire ja spetsiaalsed kontrollretked võimalikes metsise elupaikades hindamaks metsise olukorda Soosaare rabas). Näiteks metsisemängu(de) kohad vajavad edaspidi täpsustamist, aga on Soosaare rabas olemas. Raba servametsas pesitseb ka väikekonnakotkas, peatuspaigana on raba kasutanud kaljukotkas ja kalakotkas. Viimase pesitsemine Soosaare rabas on lähitulevikus tõenäoline. 27

28 Lisad Lisa 1 Välitööde vorm (täidetult Soosaare näitel, tegemist on ühe ankeediga kuuest, mis täideti taastamisalal potentsiaalsete raiealade kohta) 28

29 29

30 30

31 Lisa 2. Taimestikuankeet (täidetud osaliselt) 31

32 Lisa 3. Kiiliankeet 32

33 Lisa 4 KOOSKÕLASTUSED RMK, Keskkonnaamet, laekunud ettepanekud ja vastused, avaliku koosoleku protokoll ja osaliste nimekiri /Lisatakse peale avalikustamisperioodi lõppu ja kooskõlastuste laekumist./ 33

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 12. dets 2016 aadressil

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Soode kaitse ja taastamine 25.11.2016 Rakvere Päevakava 15:00 Keskkonnaameti avasõnad 15:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 15:20 Soode taastamise põhimõtted

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Soosaare soo taastamiskava tööversiooni tutvustus Soode kaitse ja taastamine LIFE Mires Estonia; LIFE14 NAT/EE/000126 Päevakava 14:00 Keskkonnaameti sissejuhatus 14:05 Ülevaade projektist ja arheoloogilise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Laukasoo taastamise avalik arutelu 17.03.2017 Palmse Päevakava 16:00 Keskkonnaameti avasõnad 16:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine ja sooarheoloogiast, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 16:20

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK ARUANNE TELLIJA: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET TÄITJA: MTÜ TALLINNA LINNUKLUBI Tallinn 2006 Sisukord 1. Materjal ja metoodika...4 2. Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus...6

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 03.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017 2026 Keskkonnaamet 2016 1. SISSEJUHATUS... 4 1.2. MAAOMAND JA MAAKASUTUS...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski Hirundo 2019 32 (1) 63-80 Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil 1983 2018 Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

VEEMAJANDUSLIKULT OLULISED MÄRGALAD EESTIS Esimene valik

VEEMAJANDUSLIKULT OLULISED MÄRGALAD EESTIS Esimene valik VEEMAJANDUSELE OLULISED MÄRGALAD EESTIS JA NENDE SEISUND MÄRGALAD ON KÕIK PINNAVEEKOGUD NING VEEGA KÜLLASTUNUD ALAD (nii nt LODUD, SOOD), NII LOODUSLIKUD KUI KA INIMTEKKELISED, NII SEISU- KUI KA VOOLUVEELISED,

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

seletuskiri_Kambla

seletuskiri_Kambla Vabariigi Valitsuse määruse Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem