(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))"

Väljavõte

1 Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA Peetri 2014

2 Sisukord 1.Sissejuhatus Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos Makromajanduslik keskkond Riigi strateegia Kohalik tegevuskeskkond Kareda valla tulubaasi ülevaade ja prognoos Tulumaks Maamaks Tasandusfond ja toetusfond Muud põhitegevuse tulud Strateegilised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad Põhitegevuse kulude prognoos Investeeringute kavandamine Kohustuste planeerimine Sõltuvate üksuste finantstegevuse olukord ja prognoos Finantsdistsipliin Tundlikkusanalüüs Eelarvestrateegia.

3 1. Sissejuhatus Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan, mis koostatakse vähemalt nelja eelseisva aasta kohta. Käesolev strateegia toetub oma ülesehituselt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadusele. Kareda valla strateegia tugineb metoodiliselt ja sisuliselt õigusaktidele, eelkõige kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele, valla arengukavale, riigi strateegiale ning IMF-i ja OECD headele tavadele avaliku sektori finantsjuhtimise kohta. Kareda valla strateegia käsitleb Kareda valla aastate põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse kui arvestusüksuse finantsseisundist ning võimekusest olemasolevaid kohustusi teenindada. Eelarvestrateegia kirjeldab omavalitsuse finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning seeläbi loob aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse ja seotud üksuste tegevust. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) 20 esitatakse strateegias strateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud kulud, jooksva aasta eeldatavad kulud ning prognoositavad põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, kavandatavad investeeringud ja finantseerimistehingud kuni aastani. Eelarvestrateegias esitatakse lisaks eeltoodule strateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta, jooksva aasta ning strateegia perioodiks prognoositav põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus. Seadus ei esita strateegia kohustuslikku struktuuri. Oluline on, et strateegia sisaldaks kõiki seaduses nõutud komponente ning muud informatsiooni, mis on vajalik tervikliku ülevaate andmiseks omavalitsuse finantsolukorrast ja - väljavaadetest. Samuti pole seaduse tasandil kehtestatud strateegiale väga detailseid nõudeid. Sisuliselt ütleb seadus, et kohaliku omavalitsuse strateegia peab: kirjeldama arengukavas nimetatud eesmärkide finantseerimise; hõlmama koostamise aastal vähemalt nelja järgnevat aastat; sisaldama majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosi; andma ülevaate seadusega nõutavas detailsuses eelneva aasta tegelikest, jooksval aastal kavandatud (oodatavatest) ja järgnevateks aastateks prognoositud (kavandatud) KOV-i sissetulekutest ja väljaminekutest; informatsioon strateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu muudatustest; ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast; esitama KOV-i ja arvestusüksuse eelneva aasta tegeliku ning jooksvaks ja järgnevateks aastateks prognoositavad põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse suurused; sisaldama muud olulist finantsinformatsiooni

4 Kuna Kareda valla on kassapõhine, on ka strateegia koostamisel lähtutud kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises s kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Vastavalt finantsjuhtimise seadusele jagatakse s ja seega ka strateegias tehingud järgmisteks osadeks: tulud, kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. Kogu strateegia on koostatud konservatiivsetest ja põhjendatud eeldustest lähtuvalt. Eelarvestrateegia koostamisel on aluseks võetud riigilise eraldise kasutamise leping, mille objektiks on Vabariigi Valitsuse a. korraldusega nr 520 Kohaliku omavalitsuse üksuse tulubaasi stabiliseerimise toetuse eraldamine Kareda valla toetuseks eraldatud summa kasutamise tingimuste ning korra kindlaksmääramine. Selle kohaselt kohustub vald kinni pidama Saneerimiskavast (kinnitatud Kareda Vallavolikogu 15. novembri 2011.a. otsusega nr 29) ning kasutama oma vahendeid säästlikult, tulemuslikult ja avalikest huvidest lähtuvalt. Vallal on õigus ühepoolselt muuta finantsplaanis ette nähtud kulusid sama artikligrupi piires tegevusalade vahel kuni 10% ulatuses finantsplaani vastava aasta kulude kogusummast, lähtudes Saneerimiskava tingimustest. Kareda valla strateegia on finantsjuhtimise dokument, mille abil planeeritakse valla arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud finantsvahendid. Valla strateegia koostamise eesmärgiks on kindlustada poliitika jätkusuutlikus keskpikas perspektiivis, mis omakorda toetab valla terviklikku ja tasakaalustatud arengut. Valla strateegilistest eesmärkidest, valla tulude prognoosist ja valla laenustrateegiast lähtudes on määratletud kavandatavate kulude ja investeeringute mahud eelseisvatel aastatel. 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos 2.1. Makromajanduslik keskkond Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab SKP aastal 1,7% ja aastal 2,0%. Aastatel stabiliseerub majanduskasv 3,5% juures. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab Rahandusministeeriumi prognoosi1 põhistsenaariumi kohaselt aastal 1,7% ja aastal 2%. Majanduskasv tugineb aastal endiselt sisenõudlusel, mille kasvutempo aeglustub aastal on oodata ekspordi kasvu kiirenemist seoses välisnõudluse suurenemisega stabiliseerub majanduskasv 3,5% juures. Sisenõudluse kiiremat kasvu SKP-ga võrreldes on oodata kogu prognoosiperioodi jooksul seoses tarbimisjulguse paranemise ning investeeringute endiselt madala taseme järkjärgulise taastumisega. Kui aastal taastus investeeringute kasv ettevõtlussektori kaudu, siis aastal panustas kasvu väga jõuliselt valitsussektor CO2-kvoodimüügituludest finantseeritavate investeeringutega. Järgneval paaril aastal pärsib investeeringute kasvu kvoodimüügituludest ja välisvahenditest tehtavate valitsussektori investeeringute vähenemine. Seda tasakaalustab loodetavasti kiire kasv ettevõtete investeeringutes masinatesse ja seadmetesse. Elanike eluasemeinvesteeringud taastuvad lähiaastatel mõõdukalt.

5 Lähtudes makromajanduse prognoosist on rahandusministeeriumi korrigeerinud ka maksulaekumiste ootusi, prognoosi kohaselt aastatel riigi tulud igaaastaselt kasvavad. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist aastatel mõjutavad järgmised muudatused tulumaksuseaduses: kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendamine 0,03% võrra ( ); pensionäride täiendava maksuvaba tulu tõstmine euroni aastas ( ); tulumaksumäära vähendamine 21%lt 20%ni ( ). Valitsussektori võlakoormus suurenes aasta lõpuks 10%ni SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga vähenes 7,5%le SKPst. Võlakoormuse suurenemise peamisteks põhjusteks olid kohalike omavalitsuste võlakoormuse suurenemine ning EFSFi poolt väljastatud laenude mahu kasv. Käesoleval ja järgmisel aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst väheneb, ulatudes aasta lõpus prognoosi kohaselt 9,3%ni SKPst aastal toimub võlakoormuse ajutine suurenemine 9,4%ni SKPst, seejärel hakkab võlg taas vähenema. Kohalike omavalitsuste võlakoormus aasta jooksul suurenes, SKPst moodustas omavalitsuste võlg 3,5%. Seoses vajadusega finantseerida negatiivset rahavoogu on kohalike omavalitsuste puhul tulevikus ette näha nominaalse võlataseme järk-järgulist kasvu ning laenukoormus prognoosiperioodi lõpuks tõuseb, püsides protsendina SKPst 3,5% lähedal Riigi strateegia Rahandusministeeriumi eelmise, aasta suvise prognoosi tegemise ajast alates on majandususaldus ELis jätkanud kiiret ja stabiilset paranemist. Selgel paranemistrendil on kindlustunne nii tööstuses, teeninduses kui tarbijatel. Visalt taastub eurotsoonis siiski ehitussektor, mis Soome kaudu mõjutab ka Eesti majandust. Eesti majandususaldusindeks on viimasel poolel aastal olnud kergel tõusutrendil peamiselt kaubandus- ja teenindussektori ning tarbijate toel. Olukord tööstuses on stabiilne, oodates välisnõudluse taastumist. Ehitussektori kindlustunne on aga aasta sügisest alates languses seoses vähenevate valitsussektori investeeringutega ning aeglaselt taastuva erasektori nõudlusega hoonete ja eluasemete järele. Eesti poliitikaga tagab valitsus täieliku kooskõla euroala ja Euroopa Liidu poliitilise raamistikuga, juhindudes stabiilsuse ja kasvu paktist ning eurogrupi ja Euroopa Liidu Nõukogu seisukohtadest jätkusuutliku majanduskasvu ja poliitika ning inantsstabiilsuse tagamiseks euroalal ja Euroopa Liidus. Olulisemad suunad, millest aastatel valdkonnapoliitikaid planeerides ja igaaastaseid riigiid koostades lähtutakse on: Majanduslanguse aastate järgselt on oluline taastada valitsussektori ülejääk ning reservide maht, et olla valmis tulevasteks võimalikeks langustsükliteks ning tagada pikaajaline jätkusuutlikkus. Tööturu osas on suurimaks muutuseks hõivatute arvu pöördumine langusesse alates aastast. See muutus tuleneb viimase rahvaloenduse andmetest ning nende arvestamisest hõive statistikas. Hõive võib aastal langeda 0,5%. Töötajate arvu vähenemine toob paratamatult kaasa ka kogutoodangu tagasihoidlikuma kasvu

6 prognoosiperioodi viimastel aastatel. Tööjõu nappus kergitas eelmisel aastal keskmist palka kiiremini kui suvel prognoositud ning majanduses tervikuna ületas palgatulu kasv oluliselt kasumite kasvu. Nominaalpalga kasvuootused nii (6,2%) kui järgnevatel aastatel on sarnased eelmise prognoosiga, kuid palga tase on eelmise aasta kiire tõusu tõttu varem oodatust kõrgem. Oodatust kiiremini kasvab aga sellel aastal tagasihoidliku inflatsiooniga korrigeeritud reaalpalk. Töötuse määra uus hinnang on selleks aastaks 7,9% ja prognoosi-perioodi lõpuks 6%, mis on varem arvatust madalamad. Tööturu prognoos (15 74-aastased), protsentides * 2015* 2016* 2017* 2018* 1. Tööhõive (tuh inimest) 621,4 622,5 624,5 624,0 622,0 619,0 1a. Tööhõive kasv 1,0 0,2 0,3-0,1-0,3-0,5 2. Tööpuuduse määr 8,6 7,9 6,9 6,4 6,0 6,0 3. Tööjõu tootlikkuse kasv -0,2 1,8 3,2 3,7 3,8 3,7 (hõivatute arvu järgi) 4. Keskmise palga reaalkasv 4,9 4,8 3,5 3,5 3,6 3,7 4a. Keskmine palk (eurot) b. Keskmise palga 7,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 nominaalkasv * prognoos Eesti majanduskasv aeglustus aasta esimeses pooles 1,2%ni, III kvartalis pöördus majandus kvartalite võrdluses taas kasvule, kuid aastakasvu aeglustumine jätkus. Majanduskasvu kahandas IV kvartalis lisaks nõrgale välisnõudlusele ka vähenenud sisetarbimine. Kasvu pidurdas enim kogu aasta jooksul languses olnud veondus ja laondus ning ehitussektor. Majanduskasv aeglustus aasta kokkuvõttes 0,8%ni. Majanduskasvu kiirenemist prognoosib rahandusministeerium aasta teises pooles koos välisnõudluse taastumisega ning aasta kokkuvõttes prognoosib kasvuks 2%. Kasvu toetavad enim sisetarbimisele suunatud valdkonnad, kuid eksportiva tööstuse ja teenindusharude panus peaks suurenema. Majanduskasv kiireneb prognoosi põhjal aastal 3,5%ni ja aastal 3,6%ni. Teenindussektori tugi majanduskasvule aastal suurenes. Kasvu toetas enim sisekaubandus ning info- ja sidesektor. Positiivne mõju oli veel haldus- ja abitegevusel ning turismiga seotud valdkondadel. Kasvu pidurdas kõige rohkem veondus ja laondus, mille lisandväärtust mõjutas lisaks vähenenud transiidile ka nõrgenenud väliskaubanduse aktiivsus. Teenindussektori konjunktuuri rahuldav seis ja optimistlikud kasvuootused viitavad kasvutrendi jätkumisele ka sel aastal. Kasvuveduriks jääb endiselt kaubandus, kuid selle kasv peaks aeglustuma. Kasvu jätkumist on oodata infotehnoloogias, turismis, rentimises ja tööhõivega seotud tegevuses. Tuleval aastal hakkab kasvu rohkem panustama eksportiv teenindus, eriti logistika ja laomajandus ning ehitustegevusega seotud teenindusharud. Järgnevatel aastatel teenindussektori kasv kiireneb kooskõlas välisnõudluse kasvuga ning investeerimis- ja tarbimisaktiivsuse suurenemisega siseturul. Inflatsioon (THI) aeglustus aasta 3,9%lt aastal 2,8%ni. Hindu mõjutasid möödunud aastal nii sisemaised kui välistegurid. Elektrituru avanemisel oli küll oluline mõju inflatsioonile, kuid seda tasakaalustas osa teenuste tasuta pakkumine (tasuta kõrgharidus, ühistransport) ning välismaiste hinnasurvete taandumine.

7 Inflatsioon hakkas kiirelt alanema alates eelmise aasta suvekuudest ning aasta veebruaris pidurdus tarbijahindade tõus 0,6%ni, mis on viimase nelja aasta madalaim tase. Aasta esimeses pooles jääb inflatsioon madalale tasemele ning sügisel hakkab kiirenema toiduainete kallinemise ning teenuste ja tööstuskaupade hinnamuutust kajastava baas-inflatsiooni kiirenemise tõttu. Välisturgudel on osa toiduainete hinnad tõusule pöördunud, lisaks mõjutab aiasaaduste hindu aastatagune madal võrdlusbaas. Baas-inflatsiooni kiirenemise põhjustab tasuta kõrghariduse taandumine septembris, sideteenuste hinnalanguse oodatav pidurdumine ning kiire palgakasvuga kaasnevad hinnasurved. Neid hinnasurveid võib täheldada vabaaja teenuste, toitlustuse ning eluasemeteenuste osas. Kui varasematel aastatel on eluasemekulutuste tõus olnud peamiseks inflatsiooniteguriks, siis sellel aastal on eluasemekulutused väikses languses elektri ning kaugkütte ja gaasi odavnemise tõttu. Elektri hinnalanguse põhjustab Estlink 2 valmimisega paranenud ligipääs Põhjamaade soodsamale elektrile, soojast talvest tingitud tarbimise vähenemine ning kevadine võrgutasude alanemine. Kulutused transpordile vähenevad samuti, tingituna langevatest naftafutuuridest, mistõttu võib oodata kütusehindade langust nii sel kui järgmisel aastal aasta kokkuvõttes tõusevad tarbijahinnad 1,4% ning aastal 2,7% aastal kiirenes keskmise palga kasv 7,8%ni ja täistööajale taandatud keskmine palk oli neljandas kvartalis 986 eurot. Maksu- ja Tolliameti andmetel jätkus kiire palgatõus ka aasta esimestel kuudel, kuid arvestades senist kiiret kasvu ning praegust tagasihoidlikku kogunõudluse taset peaks kasvutempos toimuma mõningane pidurdumine. Prognoosi kohaselt kasvab nominaalpalk aastal 6,2% ning edaspidi veidi kiiremas tempos. Aeglustunud hinnatõus hoiab aastal reaalpalga kasvu siiski 4,8% juures ehk peaaegu eelmise aasta tasemel. Alates järgmisest aastast peaks hinnatõus aga saavutama Eestile keskpikas perspektiivis loomuliku taseme ehk veidi alla 3% ning reaalpalga kasv jääb 3,5% lähedale Kohalik tegevuskeskkond Eelarvestrateegia perioodil ja sellele eelnenud aastatel iseloomustab Kareda vallale laekuvat tulumaksu järgmine: kuni aastani nii Eesti keskmine palk kui ka Kareda valla elanike sissetulekud suurenesid (neist neljal viimasel aastal oli kasv üle 10% aastas), mis viis nendel aastatel ka tulumaksu laekumise väga kiire kasvuni. samal ajal kasvas ka valla maksumaksjate arv, mis samuti panustas tulumaksu laekumise kiirele kasvule; aastatel 2009 ja 2010 ilmnesid selgelt majanduskriisi mõjud ka Kareda vallas, kui maksumaksjate hulk kahanes aastas vastavalt 3,7% ja 1,4% ning tulumaksu arvestuse aluseks olev aastakeskmine igakuine sissetulek vähenes vastavalt 7,4% ja 1,7%, mis viis tulumaksu laekumise vähenemiseni Tulubaasi ülevaade ja prognoos Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab vallale laekuvat tulumaksu järgmine: - Kuni aastani nii Eesti keskmine palk kui ka Kareda valla elanike sissetulekud suurenesid, mis viis nendel aastatel tulumaksu laekumise väga kiire kasvuni. - Aastatel ilmnesid selgelt majanduskriisi mõjud ka Kareda vallas, kui tulumaksu laekumine vähenes aastal võrreldes 2008.aastaga märgatavalt.

8 aasta 1. aprillist vähendati kohaliku omavalitsuse üksustele arvestatava tulumaksu eraldise määra suhtena sissetulekutesse 11,93%-lt 11,4%-le - Eelarvestrateegia perioodil eeldatakse tulumaksu ja sissetulekute suhe püsivat 11,4% juures, läbirääkimistel on räägitud ka % tõusust 11,57-ni, et kompenseerida omavalitsustele maamaksuvabastus Tulumaks Tulumaks on Kareda valla peamine tuluallikas ning selle osakaal valla põhitegevustulude s on ca 56%. Tulumaks moodustab suure osa Kareda valla st. Kriisieelse taseme saavutab tulumaksu laekumine aastaks. Aastatel on taas täheldatav tulumaksu laekumise suhteliselt kiire kasv ehk antud perioodi keskmisena 4,1% aastas, kusjuures aastal oli peamiseks teguriks maksumaksjate arvu suurenemine (2,3%) ning aastatel sissetulekute kasv (ligi 4% aastas); perioodi tulumaksu laekumise keskmine aastane kasv on 5,3%; aastatel on valla maksumaksjate arvu kasv võrdsustatud Eesti üldise tööhõive kasvuga, mis tähendab tulenevalt demograafilistest trendidest 0-kasvu; perioodil on valla sissetulekute kasv võrdsustatud Eesti keskmise palga kasvuga, jäädes aastas nelja protsendi juurde; tulumaksu ja sissetulekute suhe kasvab aastal 3 %-ni ning on alates aastast 4 %. Kareda vallas tulude laekumise võrdlus aastatel (2014 a täitmine on planeeritud 8 kuu keskmise baasilt) Kohalike omavalitsuste areng sõltub oluliselt muutustest Eesti üldises majanduskeskkonnas ning riigi kesktasandil tehtavatest fiskaalpoliitilistest otsustest, mis puudutavad nii omavalitsuste tulu- kui ka kulubaasi. Seega võib valla strateegia perioodil oluliseks riskiks pidada omavalitsuste tulusid ja kulusid reguleeriva õigusruumi ebastabiilsust Eestis. Omavalitsustel puudub kindlus, et kõik planeeritud tulud ka laekuvad.

9 3.2. Maamaks Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100% kohalikule omavalitsusele. Maamaksu laekumise prognoosimisel on strateegiasse arvestatud alates aastal kehtima hakanud seadusemuudatuse mõjusid aastal oli maamaksu laekumine ca 50 tuhat eurot aastal kujuneb oodatavaks laekumiseks 40 tuhat eurot. Alates aastast vähendati koduomanike maksukoormust, kaotades ära kodualune maamaks tiheasustusega piirkonnas kuni 1500m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Kohalikele omavalitsustele kompenseeritakse see tulumaksu osa suurendamisega: aastal 0,17 protsendipunkti võrra ning aastal 0,03 protsendipunktivõrra. Maamaksu prognoos jääb näitab aasta-aastalt alalaekumist. Kareda vallas planeeritud ja laekunud maamaks. ( ) Aastateks on strateegias maamaksu arvestatud aasta sse arvestatud summa tasemel Tasandusfond ja toetusfond Riigis ette nähtud tasandusfondi suuruse aluseks on arvestuslike kulude ja tulude vahe, mis on läbi korrutatud te tasandusfondi koefitsiendiga. Keskmise tegevuskulu arvestuse aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava puudega isiku kohta. arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega. Saadavad toetused (sh riigi toetus- ja tasandusfondist eraldatavad toetused) moodustavad vallst olulise osa aasta sse arvestatud toetused moodustavad vallast 36%. Riigi tasandus- ja toetusfondist eraldatavad toetused on arvestatud kohaliku omavalitsuse sse erinevate kulude katteks, hariduskuludeks, toimetulekutoetusteks ning koolilõunaks. Eelarvestrateegias on prognoositud aastatel laekuvad toetused (sh tasandus- ja toetusfondist, toetused riigist õppelaenu kustutamiseks, toetused

10 raamatukogule teavikute (raamatute) soetamiseks, teede korrashoiuks jms) aasta tasemel ning nende arvelt tehtavad kulud samuti aasta tasemel. Muud tulud moodustava mahust väikse osa ning aastateks strateegiasse prognoositud ei ole. Arvestuslike tulude leidmisel võetakse aluseks kolmel eelneval aastal laekunud tulumaksude ja loodusvarade kasutamisõiguse tasude kaalutud keskmine ning eelneva aasta arvestusliku maamaksu suurus. Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab vallale eraldatavat tasandusfondi järgmine: Rahvastiku arv erinevate vanusegruppide kaupa jääb strateegia perioodil samale tasemele 2014.a. alguse seisuga Kohalikke maanteid on kokku 51 km / kohalikke tänavaid 4 km Tasandusfond väheneb tulumaksu suhteliselt kiire kasvu tõttu Kareda vallale eraldatav tasandusfond hakkab vähenema, kuna selle arvutuste aluseks olevad arvestuslikud tulud (tulumaksu osas) kasvavad kiiremini kui arvestuslikud kulud (mis suurenevad inflatsiooni võrra) ning kuna mudelis sisalduvad koefitsientide väärtused ja statistilised rahvastikunäitajad on hoitud 2011.a. tasemel. Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab valla tasandusfondi ja toetusfondi järgmine: toetusfondi komponendid (riigilised toetused hariduskulude, toimetulekutoetuse, sotsiaalteenuste osutamise katmiseks) eeldatakse järgnevatel aastatel jäävat aasta tasemele; tasandusfondi mudeli ülesehituses aastaga võrreldes prognoosiperioodil muudatusi ette ei nähta; tasandusfondi mudeli arvestuslike kulude ühikväärtused eeldatakse kasvavat 2% aastas; kuna tasandusfondi mudeli arvestuslike tulude, s.t tulumaksu kasv on arvestuslike kulude kasvust siiski kiirem, on tasandusfondi laekumine prognoosiperioodil langustrendis, mis on kooskõlas strateegia konservatiivsuse printsiibiga Muud põhitegevuse tulud Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab valla muid tulusid järgmine: riigilõivude baasis ja määras muutusi ei prognoosita; tulud asutuste majandustegevusest prognoositakse kasvavat tarbijahinnaindeksi võrra; riigist laekuv teederaha moodustab aastal eurot. 4. Strateegilised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad aastaks on Kareda vallas korrastatud tolmuvabade teedevõrk, hea ühistranspordi võimalustega maakonnakeskusesse, kaasaja tasemel veekäitluse ning soojamajandusega piirkond. Vald on kaetud ülikiire internetiühendusega. Koos naabervaldadega on saavutatud hea elamiskoha maine. Kareda vald on tuntud oma heade elutingimuste, hea väljanägemise ja turvalisuse poolest. Kareda vallas on loodud soodne ja mitmekesine ettevõtluskeskkond. Kõrvuti tegutsevad kaasaegne suurtootmine, mikroettevõtted, elatustalud, kohalikku toorainet

11 väärindavad ja kõrge viimistlusastmega kohalikku valmistoodangut pakkuvad väikeettevõtted. Väikeettevõtted teevad tihedat koostööd, toovad piirkonda turiste ja loovad head mainet. On arenenud turism ja kohalik teenindus. Valla elanike toimetulekuoskus on hea. Arstiabi on kõigile kättesaadav. Turvalisuse tagab hästi toimiv korrakaitsesüsteem, mis tugineb elanike, omavalitsuse ja riigi koostööle. Kareda vallas antakse tunnustatud tasemega haridust, on head spordi, kultuuri ja vaba aja veetmise võimalused ning aktiivne külaelu. Loodusressursse kasutatakse säästlikult ning peremehetundega. Looduskaitseobjektid ja vaatamisväärsused on tähistatud ja korralikult eksponeeritud. Jäätmete ja reovete käitlus on korraldatud ja sellega on haaratud kogu valla territoorium. Teeääred, haljasalad, hoonete ümbrused on hooldatud. Heakorratalgud kevadeti ja sügiseti on saanud heaks tavaks. Põhjavesi on hästi kaitstud. Koostöös naabervaldadega toimib hästi kultuuri, turismi, spordi, planeeringute ja ettevõtluse arendamine. Ühistöö tulemusena on edukalt ellu viidud palju ühiseid arenguprojekte. Tänu sellele on omavalitsused, eriti tänase Kareda haldusterritooriumi osas, viidud uuele haldussuutlikkuse tasemele. Kareda valla arengustrateegia prioriteetsed valdkonnad saadi 25. mail 2014 toimunud rahvaküsitluse tulemusena. Rahvaküsitlusel osales 112 inimest, s.o. 20,2 % täisealisest Kareda valla elanikkonnast. Prioriteetsete tegevustena nähakse eelkõige korras teedevõrku, ettevõtluskeskkonna arendamist, elukeskkonna parendamist ning Peetri Kooli arendamist.

12 5. Põhitegevuse kulude prognoos Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab Kareda valla põhitegevuse kulusid järgmine: aasta personalikulud on aasta varasemast aasta tasemel ning püsivad eelduslikult sellisena strateegiaperioodi lõpuni; antavad toetused püsivad strateegiaperioodil üldiselt muutumatuna; reservfondi mahuks on arvestatud 1 % põhitegevuse tulude mahust; põhitegevuse kuludest moodustavad personalikulud strateegia perioodil keskmiselt 50%, majandamiskulud 41%, mitmesugused antavad toetused 8%. Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) on strateegias prognoositavatel aastatel positiivne. Positiivset tulemit kasutatakse investeeringute finantseerimiseks ning olemasolevate laenude teenindamiseks. 6. Investeeringute kavandamine aastal koostatud strateegiaga võrreldes on majandusliku olukorra jätkuv paranemine ning Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi lähenemine märgatavalt võimaldanud suurendada investeerimisjulgust. Kareda valla investeeringute haripunkt langeb aastale , kui teostati Peetri aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise plaanid. Eelarvestrateegia investeerimistehingute hulka on arvestatud põhivara müük, põhivara soetus (sh olemasoleva põhivara rekonstrueerimine), osaluste ja muude aktsiate soetus, finantstulud ja kulud. Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laenude võtmine ning toetused. Seoses finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise menetlusega, ei ole Kareda valla strateegias aastateks olulisi investeeringuid arvestatud. Vald eelistab investeeringute tegemisel objekte, kus on võimalik saada täiendavat finantseeringut muudest allikast (näiteks struktuurfondidest) ja seetõttu moodustavad enamus kavandatud investeeringutest omaosaluse katmine toetusprojektides. Kareda valla 2015.a prioriteetsed tegevused investeeringute valdkonnast: Haridusvaldkonna arendamine Sotsiaalvaldkonna arendamine Ifrastrutktuuri rekonstrueerimine 7. Kohustuste planeerimine Laenukohustused a. seisuga: Swedbank ,34 (intress 6 kuu Euribor + 1,381%; lõpptähtaeg ) Keskkonnainvesteeringute Keskus (intress 6 kuu Euribor + 1%; lõpptähtaeg ) Laenu tagasimakse algab a määratud maksetena 2 x aastas Uute laenukohustuste võtmise vajadus selgub pärast uue Euroopa Liidu perioodi algust aastal

13 8. Sõltuvate üksuste finantstegevuste olukord ja prognoos Kareda vallal puuduvad ettevõtted, mis strateegia koostamise aastal ega kava järgi ka mitte järgnevatel aastatel saaksid tulusid vallalt ja muult avalikult sektorilt, mida võiks lugeda sõltuvaks üksuseks. 9. Finantsdistsipliin Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise meetmed: kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile; kinni pidamine netovõlakoormuse ülemmäärast. Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus arvestatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse andmete alusel. Käesolevas strateegias on möödunud perioodide näitajad esitatud tekkepõhiste andmete alusel, kuid prognoosid on koostatud kassapõhiste arvestuste alusel. Siiski võib eeldada, et kassapõhised prognoosid ei erine oluliselt tekkepõhisest lähenemisest. Vastavalt seadusele leitakse finantsdistsipliini näitajad kohaliku omavalitsuse enda kui ka selle arvestusüksuse kohta. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. Netovõlakoormuse määra arvutamiseks lahutatakse põhitegevuse kuludest rendikulud, mis tulenevad mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest mittekatkestatava perioodiga üle ühe aasta, kuna sellised rendikohustused lisatakse võlakoormuse hulka. Eelarvestrateegia perioodil võib kahel mittejärjestikusel aastal kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest väiksemana. Sellisel juhul peab strateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite summa olema null või positiivne. Kui põhitegevuse tulem on negatiivsena kavandatud, siis võib see olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne s kavandatud ulatuses. Kareda vald on jätkusuutlikkuse tagamiseks investeerinud haridusvaldkonna arendamisse. Olulisemateks investeeringuteks on olnud lasteaia renoveerimine ja vallateede ehitamine. Samas on valla maksevõime piisav, et suuta tagada kohustuste katmine ning tagada olemasolevate teenuste osutamine senises mahus. 10. Tundlikkusanalüüs Kuigi kogu käesolev strateegia on koostatud konservatiivsetest ja põhjendatud eeldustest lähtuvalt, võib esineda prognoose oluliselt mõjutavaid asjaolusid ehk riske, mille mõju tuleb täiendavalt analüüsida. Keskpika planeerimise eesmärgiks on suurendada protsessi stabiilsust ning tagada valla vahendite sihipärane ja efektiivsem kasutamine. Kareda vald on finantssituatsioonis, kus peamine tähelepanu on kulude pideval jälgimisel ning olemasolevate laenude tagasimaksmisel. Lähimate aastate eesmärgiks on valla elanikele vähemalt senisel tasemel avalike teenuste tagamine ning abivajajatele toimetuleku kindlustamine.

14 11. Eelarvestrateegia Kareda vald 2013 täitmine 2014 eeldatav täitmine Põhitegevuse tulud kokku Maksutulud sh tulumaks sh maamaks sh muud maksutulud 0 0 Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks sh tasandusfond ( lg 1) sh toetusfond ( lg 2) sh muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud , Põhitegevuse kulud kokku Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud sh personalikulud sh majandamiskulud sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 0 sh muud kulud Põhitegevuse tulem Investeerimistegevus kokku Põhivara müük (+) Põhivara soetus (-) sh projektide omaosalus Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 0 0 Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0 Antavad laenud (-) 0 0 Finantstulud (+) 0 0 Finantskulud (-) Eelarve tulem Finantseerimistegevus Kohustuste võtmine (+) Kohustuste tasumine (-) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses 0

15 sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 33,3% 32,3% 30,8% 29,6% 26,5% 23,1% Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 80,6% 81,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% Vaba netovõlakoormus (eurodes) E/a kontroll (tasakaal) Põhitegevuse tulude muutus - 0 1% 0% 0% 5% Põhitegevuse kulude muutus - 0-4% 1% 0% 0% Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,08 1,08 1,06 1,05 1,05 1,11 Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib netovõlakoormuse piirmäära ületada 0,00 14,17% 12,92% 9,72% 1,62% Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga) projekt 1 (märkida nimi) sh toetuse arvelt 0 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 projekt sh toetuse arvelt 0 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 projekt sh toetuse arvelt 0 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 projekt sh toetuse arvelt 0 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Eelpool nimetamata muud projektid kokku sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) KÕIK KOKKU sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kokkuvõte Keskpika planeerimise eesmärgiks on suurendada protsessi stabiilsust ning tagada valla vahendite sihipärane ja efektiivsem kasutamine. Kareda vald on finantssituatsioonis, kus peamine tähelepanu on kulude pideval jälgimisel ning olemasolevate laenude tagasimaksmisel. Lähimate aastate eesmärgiks on valla elanikele vähemalt senisel tasemel avalike teenuste tagamine ning abivajajatele toimetuleku kindlustamine.

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 murepilved hõrenevad 6 Maailmamajandus Maailmamajanduse arengud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012

Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012 Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012 OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2011. AASTAL 3 TÖÖJÕU NÕUDLUS JA PAKKUMINE 4 Tööjõus osalemine ja mitteaktiivsus 4 Tööealise elanikkonna vanusestruktuur

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem