Allocation of Cohesion policy funding to Member States for

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Allocation of Cohesion policy funding to Member States for"

Väljavõte

1 ET Teema kiirülevaade Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele aastatel Märts 2019

2 2 Sisukord Punkt Mõisted Kokkuvõte I VII Sissejuhatus Eraldamispõhimõtted ja ülevaade protsessist Eraldamispõhimõtted Protsessi ülevaade Liikmesriikide jaoks arvutatud esialgsed eraldised Töökohtade loomise ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi toetamiseks ettenähtud eraldised Vähem arenenud piirkonnad Üleminekupiirkonnad Enam arenenud piirkonnad Toetuse eraldamine Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks Vahendite eraldamine Ühtekuuluvusfondile Eraldamiskriteeriumide rahaline osatähtsus 24 Esialgsete eraldiste kohandamine Ülempiirid ja turvaabinõud Ülempiirid 27 Turvaabinõud Erandid 30 Täiendavad kohandused Lõplikud eraldised Lõppmärkused ja edasised sammud 38 40

3 3 Lisad I lisa Eraldamiskriteeriumide muutumine viimasel kolmel programmitöö perioodil II lisa Liikmesriikidele ühtekuuluvuspoliitika vahendite esialgse eraldamise raamistik III lisa aasta perioodil vähem arenenud piirkondade suhtes kohaldatav toetuse eraldamise meetod IV lisa Üleminekupiirkondadele toetuse eraldamise meetod ( ) V lisa Enam arenenud piirkondadele toetuse eraldamise meetod ( ) VI lisa Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud toetuse eraldamise meetod ( ) VII lisa Ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamise meetod ( ) VIII lisa Ülempiirid ja turvaabinõud IX lisa ESF+ eraldiste kohandamise kriteeriumid X lisa ERF/ESF+ piirkondlik jaotus Teema kiirülevaate koostajad

4 4 Mõisted Berliini meetod: aastal välja töötatud metoodika ühtekuuluvusvahendite eraldamiseks lähtuvalt piirkondlikust ja riigi jõukusest ning töötusest. Kuigi fookus on jäänud samaks, on meetodi kriteeriume igal programmitöö perioodil edasi arendatud, kajastamaks uusi murekohti ja poliitikaeesmärke. DG REGIO: regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat Enam arenenud piirkond: piirkond, mille SKP elaniku kohta on üle 90% (aastatel ) või 100% (aastatel ) ELi keskmisest. Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD): kõige vaesemate ühiskonnaliikmete abistamiseks loodud vahend, mis ühendab toiduabi ja esmase materiaalse abi vaesusest välja aitavate pikaajaliste sotsiaalse kaasatuse meetmetega. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): fond, mille eesmärk on tugevdada piirkondliku tasakaalustamatuse parandamise abil Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, toetades rahaliselt selliseid esmatähtsaid valdkondi nagu innovatsioon ja teadusuuringud, digitaalarengu tegevuskava, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning vähese CO2-heitega majandus. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+): aasta programmitöö perioodi ELi fond haridus- ja tööhõivealaste võimaluste loomiseks ja vaesusriskis elavate inimeste olukorra parandamiseks. Erinevalt oma eelkäijast Euroopa Sotsiaalfondist hõlmab ESF+ ka noorte tööhõive algatust ja Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks. Euroopa territoriaalne koostöö (ETK): piirkondadevahelise, piiriülese ja riikidevahelise koostöö raamistik, mis toetab poliitikaalaste kogemuste vahetamist ja ühismeetmete elluviimist. Seda rahastatakse ERFist. Euroopa ühendamise rahastu: vahend, milles määratakse kindlaks investeerimisprioriteedid ja millest antakse rahalist abi energia-, transpordi- ning infoja kommunikatsioonitehnoloogia sektoritele efektiivsete, jätkusuutlike ja omavahel ühendatud taristuprojektide loomiseks. Rahastut haldab Euroopa Komisjon. Kogurahvatulu: üks riigi jõukuse peamisi hindamisviise, mis koosneb nii riigis endas kui ka väljaspool seda teenitud tulust.

5 5 Lisamakse: piirkonnale eraldatud vahenditele lisaks tehtav täiendav makse erinevate sotsiaalmajanduslike ja keskkonnatingimuste alusel. Mitmeaastane finantsraamistik: ELi kulutuste kava, milles on üldjuhul seitsmeks aastaks määratletud prioriteedid (tuginedes poliitikaeesmärkidele) ja piirmäärad. See annab aluse ELi iga-aastaste eelarvete väljatöötamiseks, piirates kõikide kulukategooriate kulutusi. Praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab aastaid Mittetöötavate ja mitteõppivate inimeste määr: mittetöötavate või haridust ega kutset mitteomandavate inimeste protsent. Siia alla kuuluvad nii töötud kui ka tööturul mitteosalevad inimesed. Noorte tööhõive algatus: noortegarantii alla kuuluv programm, mis toetab tööturust, haridusest ja koolitusest kõrvale jäänud noori piirkondades, kus noorte töötuse määr küündib üle 25%. Ostujõu standard: kunstlik võrdlusrahaühik, mida kasutatakse riigi majanduslike koondnäitajate väärtuse väljendamiseks nii, et see oleks kohandatud vastavalt liikmesriikidevahelistele hinnataseme erinevustele. Programmitöö periood: periood, milleks ELi kulutusi kavandatakse ja tehakse. Põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad: Põhja-Rootsi ning Põhja- ja Ida- Soome piirkonnad. Sisemajanduse koguprodukt (SKP): üks riigi jõukuse peamisi hindamisviise: kõikide asjaomases majandusruumis konkreetsel ajavahemikul toodetud kaupade ja osutatud teenuste rahaline väärtus. Strateegia Euroopa 2020 : Euroopa Liidu aastal käivitatud kümneaastane strateegia, mille eesmärk on edendada kasvu ja luua uusi töökohti. Turvaabinõu: minimaalne eraldis, mida väljendatakse eelneval programmitöö perioodil saadud vahendite protsendina. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riski määr: nende inimeste protsent, keda ähvardab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk. Vähem arenenud piirkond: piirkond, mille SKP elaniku kohta jääb alla 75% ELi keskmise.

6 6 Äärepoolseimad piirkonnad: Euroopa Liidu üheksale piirkonnale osutav liigitus: viis Prantsuse ülemeredepartemangu ja Prantsusmaale kuuluv Saint-Martini põhjaosa, Kanaari saarte autonoomne piirkond ning Portugali Assooride ja Madeira autonoomne piirkond. Need piirkonnad peavad toime tulema teatavate piiravate tingimustega (äärepoolne asukoht, eraldatus, väiksus, keerulised topograafilised ja kliimatingimused, majanduslik sõltuvus jne), mis mõjutavad nende sotsiaalmajanduslikku arengut. Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS): piirkondlikus statistikas ja vahendite eraldamisel kasutatav liigitus, mis jagab liikmesriigid kolme liiki piirkondadeks vastavalt kehtivale riikide halduslikule alljaotusele ja elanike arvu piirmääradele. Alates suurematest ja lõpetades väiksematega on need järgmised: NUTS 1 (3 kuni 7 miljonit elanikku), NUTS 2 ( kuni 3 miljonit elanikku) ja NUTS 3 ( kuni elanikku). Ühissätete määrus: ELi määrus, millega reguleeritakse mitut jagatud eelarve täitmise teel hallatavat fondi. Perioodil on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1303/2013. Perioodiks avaldas komisjon mais 2018 ettepaneku, mis käsitleb seitset jagatud eelarve täitmise vormis hallatavat ELi fondi: Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendit. Ühtekuuluvusfond: ELi-siseste majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks loodud ELi fond, millest rahastatakse selliste liikmesriikide investeeringuid, mille kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 90%ELi keskmisest. Ühtekuuluvuspoliitika: ELi peamine investeerimispoliitika, mille eesmärk on vähendada piirkondade- ja liikmesriikidevahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi, edendades töökohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimet, majanduskasvu, säästvat arengut ning piiriülest ja piirkondadevahelist koostööd. Seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) ja Ühtekuuluvusfondi kaudu. Üleminekupiirkond: piirkond, mille SKP elaniku kohta moodustab 75% kuni 90% (aastatel ) või 75% kuni 100% (aastatel ) ELi keskmisest.

7 7 Kokkuvõte I Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, et järgmisel programmitöö perioodil ( ) kulutab EL ühtekuuluvuspoliitikale, mille eesmärk on vähendada lõhet Euroopa rikaste ja vaeste piirkondade vahel, 373 miljardit eurot. Ühtekuuluvuspoliitika vahendeid eraldatakse liikmesriikidele kolmest fondist: Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfondist+ (ESF+) ja Ühtekuuluvusfondist. II See, kui suur osa ELi kogueelarvest suunatakse ühtekuuluvuspoliitikale, on põhimõtteliselt poliitiline otsus. Igale liikmesriigile eraldatav summa põhineb paljudel protsessidel, mis ei ole alates perioodist eriti muutunud. Komisjon avaldas aasta perioodi kohta oma eraldamise metoodika ettepanekud, mis moodustasid osa ühissätete määruse palju põhjalikumatest ettepanekutest, mille eesmärk oli juhtida kolme eespool nimetatud ühiselt hallatava fondi ja veel nelja väiksema fondi tööd. Liikmesriikidele eraldatavate summade kindlaksmääramise protsessid on suhteliselt keerulised. Käesoleva kiirülevaate eesmärk ongi seetõttu need protsessid koos taustaga välja tuua, et sidusrühmad mõistaksid kõnealuste protsesside tagamaid ja toimimist. III Komisjoni ettepanek on eraldada ühtekuuluvuspoliitikas 326,3 miljardit eurot ERF/ESF+ fondidele ning ülejäänud 46,7 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondile. Esimesega seoses on kaks esmatähtsat eesmärki: investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu (316,8 miljardit eurot) ning Euroopa territoriaalsesse koostöösse (9,5 miljardit eurot). Selleks kasutatakse erinevaid eraldamisprotsesse o o o töökohtade loomisse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgiga seoses rakendatakse erinevaid protsesse vastavalt piirkondliku jõukuse kolmele kategooriale (vähem arenenud, ülemineku- ja enam arenenud piirkonnad). Vahendite suurust määrav peamine kriteerium on suhteline jõukus, kuid lisaks on piirkondadel võimalik saada täiendavaid lisamakseid, mis on seotud sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaalaste teguritega nagu töötus, eriti just noorte töötus, hariduse omandamine, kasvuhoonegaaside heide ja ränne. Kaks viimast tegurit võetakse vastavalt ettepanekule kriteeriumidena esmakordselt kasutusele aasta perioodil; Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk, st vahendid eraldatakse piirkondadele peamiselt mõjutatud elanikkonna suuruse alusel; Ühtekuuluvusfondi vahendeid saavad taotleda liikmesriigid, kelle jõukus jääb alla 90% ELi keskmisest. Vahendeid eraldatakse liikmesriikide toetuskõlblike

8 8 elanikkonnarühmade ja piirkondade alusel, kohandades toetusi vastavalt nende suhtelisele jõukusele. Kokku saab suhteline jõukus otsustavaks veidi üle 80% toetuste puhul. IV Nagu eelnevatelgi perioodidel, kohandatakse eespool nimetatud protsesside alusel eraldatud vahendite suurust omakorda selleks, et leevendada eri liikmesriikide saadud summade olulisi kõikumisi. Nendeks kohandusteks kasutatakse maksimaalselt eraldatavate summade ülempiiride kehtestamist ning rahastamise miinimumtaset tagavaid turvaabinõusid. V Peale ülempiiride ja turvaabinõude arvessevõtmise teeb komisjon ettepaneku veel kahe täiendava kohanduse kasutuselevõtuks. Kõigepealt tegi komisjon ettepaneku kanda 11 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondist jätkuvalt üle otsese eelarve täitmisega Euroopa ühendamise rahastusse (CEF). Lisaks algsele ühissätete määruse ettepanekule esitas komisjon veel eraldi ettepaneku ESF+ fondile vahendite eraldamise metoodika kohta, et liikmesriikide tasandil eristada ESF+ vahendeid (kokku 100 miljardit eurot) ERFi vahenditest. Peamiseks kriteeriumiks on aasta perioodil liikmesriigi poolt ESFi vahenditest saadud toetuse osakaal, mida on kohandatud vastavalt kahele täiendavale kriteeriumile seoses noorte töötuse ja sotsiaalse kaasatusega. VI Komisjoni ettepanek tähendaks seda, et liikmesriigid saaksid perioodil kokku 10% vähem ühtekuuluvusfondide toetusi kui sellele eelneval perioodil. Konkreetsete eraldiste muutusi silmas pidades on oluline tegur paljude piirkondade (ja mõne liikmesriigi) muutunud jõukuse tase, mille tulemusena muutub ka nende liigitus (nt vähem arenenud piirkonnast üleminekupiirkonnaks). Ülempiiride ja turvaabinõude mõju avaldub selles, et ühegi liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika rahastus ei saa suureneda rohkem kui 8% ega väheneda rohkem kui 24%. Vähem arenenud piirkondadele eraldatavate ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldine osakaal jääks ettepaneku kohaselt aga samaks ehk 75% tasemele olemasolevatest vahenditest. VII Protsessi viimane etapp toimub komisjoni kavandatud metoodika väliselt ELi ja liikmesriikide vahelistes poliitilistes läbirääkimistes. Eelnevatel perioodidel päädisid need läbirääkimised teatavatele liikmesriikidele ja piirkondadele rohkemate vahendite eraldamisega aasta veebruari seisuga tuleb ülevaadatud ajakava kohaselt kooskõlas Euroopa Ülemkogu järeldustega mitmeaastase finantsraamistikuga seoses kompromiss saavutada aasta sügisel ning kohe pärast seda viia lõpule ka ühissätete määruse läbirääkimised.

9 9 Sissejuhatus 01 Ühtekuuluvuspoliitika, mille eesmärk on edendada liikmesriikide majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, on Euroopa Liidu (EL) üks olulisemaid tegevusvaldkondi, mis moodustab ligikaudu ühe kolmandiku ELi eelarvest. Igal liikmesriigil on õigus kulutada kindlaksmääratud summa, mis eraldatakse ühtekuuluvuspoliitika eesmärke toetavate erinevate rahastamismehhanismide kaudu. Liikmesriikidele eraldatavate summade kindlaksmääramise protsessid on suhteliselt keerulised. Käesoleva kiirülevaate eesmärk on kirjeldada neid protsesse ja nende tausta, et aidata lugejatel mõista kõnealuste protsesside tagamaid ja toimimist. 02 Kuna teema kiirülevaade ei ole auditiaruanne, ei sisalda see auditile omaseid hinnanguid, järeldusi ega soovitusi. Keskendume järgmiseks programmitöö perioodiks ( ) kavandatud ühtekuuluvusvahendite eraldamisele, mille üle ELi seadusandjad peavad otsustama järgmise 12 kuu jooksul. Võimaluse korral võrdleme neid ettepanekuid eelnevate perioodidega. Ülevaade on üles ehitatud järgmiselt: o o o eraldamisprotsessi aluspõhimõtted ja ülevaade; liikmesriikidele algne summade eraldamine, mis hõlmab mitut etappi; sellele järgneb algselt eraldatud vahendite kohandamine.

10 10 Eraldamispõhimõtted ja ülevaade protsessist Eraldamispõhimõtted 03 Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on kooskõlas aluslepingu eesmärgiga 1 kaotada Euroopa vaeste ja rikaste piirkondade vaheline lõhe. Seda poliitikat järgides on toetuste eraldamise aluspõhimõte see, et vahendid suunatakse vaeseimatele riikidele ja piirkondadele. Ent nagu eelnevatelgi perioodidel, ei ole ka aasta mitmeaastases finantsraamistikus rikkamad piirkonnad ühtekuuluvusvahendite saajate seast välja jäetud. Komisjoni sõnul on selle põhjuseks asjaolu, et paljud tõsised probleemid (näiteks üleilmastumine ja üleminek vähese CO2-heitega majandusele) avaldavad üle kogu ELi üha suuremat mõju paljudele piirkondadele, sealhulgas enam arenenud piirkondadele Vahendite eraldamise metoodika töötati välja programmitöö perioodi jaoks 3 ning üldine käsitus ei ole sellest ajast peale üldjoontes muutunud. Liikmesriikide ja piirkondade toetuse suurust enim mõjutav kriteerium on jätkuvalt seotud jõukusega 4. Eraldamisprotsessis kasutatakse ka muid kriteeriume, milles kajastuvad poliitikasuundade prioriteedid, kuid neil kriteeriumidel on palju väiksem kaal. Eelnevatel programmitöö perioodidel on rakendatud tööturu ja haridusega seonduvaid kriteeriume ning aasta perioodiks on komisjon teinud ettepaneku rakendada täiendavate kriteeriumidena rändevooge ja kasvuhoonegaaside heidet. I lisa annab üksikasjalikuma ülevaate kriteeriumide muutumisest. Kuna andmete usaldusväärsus ja liikmesriikide heakskiit on määrava tähtsusega, kasutab komisjon eraldiste alusena Eurostati andmeid. 1 ELi toimimise lepingu artikkel Euroopa Komisjoni 29. mai aasta teabeleht ja aasta mõjuhinnang, SDW (2018), 283 final. 3 Seda tuntakse ka Berliini meetodina, mis lepiti kokku Berliini tippkohtumisel aastal. 4 Olles uurinud ka muid näitajaid, peab komisjon seda hindamisalust kõige erapooletumaks ja usaldusväärsemaks näitajaks, milles kajastuvad nii piirkondade ja liikmesriikide vajadused kui ka erinevused. Vt regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi aasta juuli aruande (majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta) lk 198.

11 11 05 Ülempiiride ja turvaabinõude sarnased mehhanismid on protsessi kaasatud eesmärgiga tagada, et eri liikmesriikide eraldised ei erineks programmitöö periooditi liiga palju. 06 Mitmeaastase finantsraamistiku eraldiste lõplikud otsused võetakse vastu väga politiseeritud kontekstis. Kuna mitmeaastane finantsraamistik võetakse vastu ühehäälselt, peab eraldamisprotsessi tulemus olema vastuvõetav nii Euroopa Parlamendile kui ka kõikidele liikmesriikidele. Üldjuhul osutuvad vajalikuks ulatuslikud läbirääkimised eelnevatel perioodidel on liikmesriikidele pärast asjaomaste valemite kohaldamist eraldatud juurde veel täiendavaid summasid. Eraldatav lõppsumma kujutab endast poliitilist kompromissi. Protsessi ülevaade aasta perioodiks kaasas komisjon esmakordselt ühissätete määruse ettepanekusse kirjelduse vahendite eraldamise metoodika kohta 5. Ettepanek hõlmab ka liikmesriikidele eraldatavaid summasid. 08 Alljärgnevalt esitatud joonisel 1 antakse ülevaade kogu eraldamisprotsessist tervikuna ning kirjeldatakse, kuidas konkreetse perioodi ELi vahendite kogusumma põhjal arvutatakse kõikide liikmesriikide ja fondide ühtekuuluvuspoliitika eraldised. Kui ei ole osutatud teisiti, põhinevad kõik käesolevas ülevaates nimetatud summad jooksevhindadel. 5 Ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa, COM(2018) 375 final. Selles ettepanekus eeldatakse, et Ühendkuningriik lahkub EList aasta märtsis aasta veebruari seisuga oli Ühendkuningriigi võimaliku lahkumisega seotud korralduslik pool veel ebakindel. Seetõttu jätsime kõik Brexitiga seotud kaalutlused käesolevast ülevaatest välja.

12 12 Joonis 1. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamise protsess ELi eelarve Mitmeaastane finantsraamistik = 1279 mld eurot Rubriik 2: ühtekuuluvus ja väärtused 442 mld eurot Kohandamised Poliitikameetmed Erasmus+ Ühtekuuluvuspoliitika Programm Loov Euroopa Muud 373 mld eurot Ühtekuuluvusfond 46,7 miljardit eurot ERF/ ESF+ 326,3 mld eurot Eesmärgid Töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärk 316,8 mld eurot Territoriaalse koostöö eesmärk 9,5 mld eurot Eraldamise meetod Rahastamine äärepoolseimatele Riiklik piirkondadele ja hõredalt asustatud põhjapoolsetele Piirkondlik Piirkondlik/riiklik piirkondadele Rahastamisvahendid Riiklikud piirmäärad ja turvaabinõud Jaotus Lõplikud eraldised Ühtekuuluvusfond ESF+ ERF ETK (rahastus ERFist) Allikas: Euroopa Kontrollikoda Märkus: esitatud rahalised summad pärinevad komisjoni ettepanekutest aasta perioodi kohta. Need hõlmavad ka vahendeid, mis ei ole liikmesriikidele otse eraldatud (nn ülekanded): Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse (CEF) üle kantud 11,3 mld eurot; 1,3 mld eurot tehnilist abi (kõigi fondide kohta), mida haldab komisjon; 1,2 mld eurot Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi piirkondadevaheliste komponentide jaoks; 0,6 mld eurot ERFist Euroopa linnaarengu algatusele ning 0,2 mld eurot riikidevaheliseks koostööks ESF+ raames. 09 Protsessi esimesed etapid on alljärgnevad: o kõik saab alguse programmitöö perioodiks vastu võetud ELi üldisest mitmeaastasest eelarvest aasta mais avaldas komisjon oma ettepanekud järgmise, aasta perioodi kohta 6. Komisjoni ettepanek näeb ette üldise eelarve 18%-lise suurenemise võrreldes eelneva, aasta perioodiga (1087 miljardilt eurot 1279 miljardi euroni). Kohandusi arvestades tähendab see 5%-list suurenemist 7 ; 6 COM(2018) 322 final ja COM(2018) 321 final. 7 Euroopa Kontrollikoja aasta juuli infodokumendi Komisjoni ettepanek aasta perioodi mitmeaastase finantsraamistiku kohta punktid 4 ja 6. Kohandamisel on silmas peetud ka vajadust arvestada inflatsiooni ja Brexitiga.

13 13 o o o selle üldsumma raames teeb komisjon ettepaneku eraldada ühtekuuluvuse ja väärtuste tarbeks 442 mld eurot, millest 373 mld läheks ühtekuuluvuspoliitikale (eelmise perioodiga võrreldes 10% vähem). Viimase summa eraldamist käsitlemegi käesolevas ülevaates. Ühtekuuluvuspoliitikasse panustavad kolm rahastamisvahendit: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja Ühtekuuluvusfond; EL eraldas ühtekuuluvuspoliitika vahendite kogusummast 46,7 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondile, ülejäänu läks esialgu ühiselt ERF/ESF+ fondidele; ERF/ESF+ fondidesse kokku suunatud 326,3 miljardit eurot eraldas EL kahe eesmärgi jaoks: investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu, mis moodustab suurema osa summast, ning Euroopa territoriaalne koostöö. Esimese eesmärgi raames on väike summa (1,6 mld eurot) eraldatud ääre- ja põhjapoolseimate hõredalt asustatud piirkondade toetamiseks. 10 Järgmises etapis toimub vahendite esimene jaotus eri liikmesriikidele, kas riigile tervikuna või siis selle piirkondadele. Olemasolevate ühtekuuluvusvahendite kogusumma eri elementide esialgsete eraldiste määramiseks kasutatakse erinevaid protsesse nagu on kirjeldatud alljärgnevates jaotistes ning esitletud II lisas. Kõigepealt selgitame ERF/ESF+ ning seejärel Ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamist. Ülevaate selle osa viimane jaotis käsitleb järgnevaid kohandamisi, sealhulgas ülempiire ja turvaabinõusid ning vahendite eraldamist ESF+ fondile. Kasutame kogu dokumendis arvutuste näitlikustamiseks fiktiivsete liikmesriikide kohta arvutatud näiteid.

14 14 Liikmesriikide jaoks arvutatud esialgsed eraldised Töökohtade loomise ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi toetamiseks ettenähtud eraldised 11 ERFi/ESF+ kahe asjaomase eesmärgiga seotud vahendite eraldamisel rakendatakse erinevaid protsesse. Esimese eesmärgi ehk töökohtade ja majanduskasvu toetamise puhul on oluline kriteerium piirkondade suhteline jõukus 8. Komisjon näeb oma ettepanekus aastateks ette järgmise liigituse (vt ka X lisa): o o o vähem arenenud piirkonnad, mille keskmine SKP elaniku kohta jääb alla 75% ELi keskmisest; üleminekupiirkonnad, mille keskmine SKP elaniku kohta on üle % ELi keskmisest; enam arenenud piirkonnad, mille keskmine SKP elaniku kohta on ELi keskmisest suurem. Vähem arenenud piirkonnad 12 Vähem arenenud piirkondade eraldised määratakse kindlaks kolmes järgus, millest on antud ülevaade ka III a lisas: 1) piirkonna ja ELi keskmise SKP vahe elaniku kohta jõukuse vahe korrutatakse piirkonna elanike arvuga; 2) seda näitajat korrigeeritakse koefitsiendiga, mis näitab selle liikmesriigi suhtelist jõukust, kus piirkond asub vt III b lisa. Vaese riigi vaene piirkond saab seetõttu rohkem toetust kui vähem vaese riigi sama vaene piirkond; 8 Komisjon mõõdab jõukust sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja kogurahvatulu alusel kas koos ostujõudu kajastavate kohandustega või ilma. Neid termineid on selgitatud mõistete all.

15 15 3) lisaks võivad riigid saada täiendavaid lisamakseid, mis on seotud sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaalaste teguritega nagu töötus, eriti just noorte töötus, hariduse omandamine, kasvuhoonegaaside heide ja ränne vt III c lisa. 13 Tabelis 1 on toodud näide ühe fiktiivse vähem arenenud piirkonna kohta. Tabel 1. Fiktiivne näide vähem arenenud piirkonna eraldise arvutamist 1. etapp 2. etapp Piirkond (1) Piirkonna SKP elaniku kohta eurot (2) ELi SKP elaniku kohta eurot (3) Jõukuse lõhe = (2)-(1) eurot (4) Piirkonna elanike arv (5) Esialgne teoreetiline summa = (3) x (4) x 7 aastat 245 mld eurot Riiklik kogurahvatulu inimese kohta 90% ELi keskmisest (6) Vastav koefitsient (vt II b lisa) 1,3% (7) Individuaalne jaotus = (5) x (6) 3185 mln eurot 3. etapp (3 lisamaksega näide) 1. lisamakse: tööhõive 2. lisamakse: noorte töötus 3. lisamakse: kasvuhoonegaasid e heitkogused Eraldised aastateks Töötute arv (a) Töötuse määr (b) 13,2% Vähem arenenud piirkondade keskmine näitaja (c) 13,5% Keskmist näitajat ületavate inimeste arv 0 (8) Lisamakse summa = (d) x 500 eurot x 7 aastat 0 eurot Töötute noorte arv (a) Noorte töötuse määr (b) 35,0% Vähem arenenud piirkondade keskmine näitaja (c) 32,6% Keskmist näitajat ületavate inimeste arv (kui b > c) (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)] (9) Lisamakse summa = (d) x 500 eurot x 7 aastat 14,4 mln eurot Riiklik CO 2 heide (a) 200 mln t aasta eesmärk (b) 175 mln t Eesmärki ületav kogus (kui a > b) (c) = (a) - (b) 25 mln t Piirkonna osakaal riigi rahvastikust (d) 10,0% (10) Lisamakse summa = (c) x (d) x 1 eurot x 7 aastat 17,5 mln eurot = (7) + (8) + (9) + (10) 3216,9 mln eurot Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõike 1 punktidele a kuni g. Märkus: see eraldamisprotsess ei ole lõplik, kuna näites ei kajastu kõik eraldatavad lisamaksed.

16 16 Üleminekupiirkonnad 14 Komisjon teeb ettepaneku, et aastatel kuuluvad üleminekupiirkondade hulka piirkonnad, mille SKP elaniku kohta moodustab % ELi 27 riigi keskmisest aasta perioodi ekvivalent oli 75 90% ELi keskmisest; vahemikku % jäänud piirkonnad kvalifitseeriti varem rohkem arenenuks vt punkt 16. Nimetatud muutuse tõttu suureneb märkimisväärselt ka selle kategooria alla kuuluvate inimeste arv: alla 15%-lt üle 25%-ni ELi elanikkonnast. Enam arenenud piirkonnast üleminekupiirkonnaks ümberkvalifitseerimine tähendab, et sellised piirkonnad saavad üldiselt rohkem ühtekuuluvusvaldkonna rahastamist. Komisjon põhjendab seda muutust jätkuvate struktuursete probleemidega keskmise sissetulekuga piirkondades, millele jõuavad järele vähem jõukad, kuid kiiresti arenevad piirkonnad 10, kuid mis enam arenenud piirkondadest endiselt kaugele maha jäävad. Riikidest mõjutab see muudatus enim Soomet, Prantsusmaad, Saksamaad, Sloveeniat ja Hollandit. Üleminekupiirkondade hulga suurenemisele vaatamata jäävad aastaks kavandatud vahendite eraldamise protsessi süsteemid üldjoontes sarnasteks aasta perioodi süsteemidele. 15 Eraldamine toimub neljas järgus, millest saab ülevaate IV lisas: 1) määratakse kindlaks toetuse miinimumtase (18 eurot inimese kohta igal aastal) ilma lisamakseteta. See on esialgne teoreetiline summa inimese kohta, mille piirkond saaks siis, kui see oleks enam arenenud 11 ; 2) arvutatakse toetuse maksimumtase ilma lisamakseteta. See on 60% eraldistest inimese kohta, mille piirkond saaks siis, kui see oleks vähem arenenud (punkt 12) ja kui ta SKP elaniku kohta moodustab 75% ELi keskmisest 12 ; 3) kõnealuse piirkonna toetus määratakse siis kindlaks, võrreldes piirkonna suhtelist SKPd elaniku kohta ELi keskmise näitajaga ning järgides eespool nimetatud miinimum- ja maksimumtaset. Joonisel 2 on esitatud näide piirkonna kohta, mille SKP elaniku kohta moodustab 87,8% ELi keskmisest; vastavalt joonisele saaks asjaomane piirkond igal aastal 50 eurot inimese kohta; 9 Komisjoni ühissätete määruse ettepaneku artikli 102 lõike 2 punkt b (COM (2018) 375 final). 10 Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi aasta juuli kuuenda aruande (majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta) lk Komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõike 2 punkt a ja lõige Ibid., lõike 1 punktid a ja b.

17 ) nagu vähem arenenud piirkondade puhul, võivad liikmesriigid ka siin saada täiendavaid lisamakseid (III c lisa), mis on seotud sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaalaste teguritega nagu töötus, eriti just noorte töötus, hariduse omandamine, kasvuhoonegaaside heide ja ränne. Joonis 2. Näide fiktiivse üleminekupiirkonna esialgsete eraldiste arvutamise kohta Eraldatud toetus aasta ja inimese kohta (eurodes) Maksimaalselt eraldatud toetus inimese kohta x Piirkond B Minimaalselt eraldatud toetus inimese kohta 75% 80% 85% 90% 95% 100% 87,8% SKP elaniku kohta võrreldes ELi keskmisega Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes XXII lisa lõike 2 punktidele a ja b. Märkus: graafikult on näha, et antud piirkonna jõukus moodustab 87,8% ELi keskmisest, mille tulemusena eraldatakse piirkonnale inimese kohta 50 eurot aastas. Enam arenenud piirkonnad 16 Enam arenenud piirkonnad on piirkonnad, mille keskmine SKP elaniku kohta on ELi keskmisest suurem 13. Toetuste eraldamise metoodika on eespool kirjeldatutest erinev, kuid sarnaneb üldjoontes aasta perioodi metoodikale. Nagu V a lisas kirjeldatud, on siin kolm etappi: 1) komisjon arvutab enam arenenud piirkondade kogurahastuse, korrutades inimese kohta aastas ette nähtud summa asjaomaste piirkondade elanike arvuga; 2) sellest kogusummast igale piirkonnale eraldatava summa aluseks on seitsme demograafilise ja sotsiaalmajandusliku näitajaga seotud andmed. Kõnealustel näitajatel võib olla erinev kaal alates 20%-st elanike arvu ja hariduse omandamise 13 Komisjoni ühissätete määruse ettepaneku artikli 102 lõike 2 punkt c (COM (2018) 375 final).

18 18 alusel ning lõpetades 2,5%-ga rahvastiku tiheduse alusel. Näitajad ja nende kaal on esitatud V b lisas. Iga piirkonna osa arvutatakse iga näitaja kohta eraldi välja ning liidetakse olemasolevale kogurahastusele, et määrata kindlaks iga piirkonna eraldised. Tabelis 2 esitatud fiktiivne näide selgitab seda meetodit esimese näitaja puhul; 3) viimases etapis saab võimaluse korral liita kasvuhoonegaaside heitkoguste ja rändega seotud lisamaksed, kasutades vähem arenenud ja üleminekupiirkondadega samu protsesse. Tabel 2. Fiktiivne näide enam arenenud piirkondadele toetuse eraldamise meetodi kohta esimesel näitajal (rahvaarv) põhinev simulatsioon 1. etapp: kõikidele enam arenenud piirkondadele suunatud vahendid (välja arvatud lisamaksed) 2. etapp Piirkond (1) Üldine elanike arv 208 mln (2) Eraldatud toetus inimese kohta 18 eurot (3) Enam arenenud piirkonna kogurahastus = (1) 26,2 mld eurot (4) Piirkonna rahvaarv 6 mln (5) Enam arenenud piirkonna elanike arv kokku 208 mln (6) Rahvastiku osakaal = (4) / (5) 2,9% (7) Esimese näitaja osakaal olemasolevatest vahenditest Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõigetele 3 ja 4. 20% (8) Piirkonna ümberarvestatud osa = (7) x (6) 0,6% (9) Esimese näitaja põhjal piirkonnale eraldatavad lõplikud vahendid = (8) x (3) 151 mln eurot aasta perioodil teeb komisjon selle eesmärgiga seoses ühtlasi ettepaneku eraldada 1,6 mld eurot just ääre- ja põhjapoolseimatele hõredalt asustatud piirkondadele. Vahendeid eraldatakse rahvaarvu alusel. Toetuse eraldamine Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks 18 Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud ühtekuuluvuspoliitika eesmärke rahastatakse ERFi kaudu. Selle eesmärgiga seoses eraldatakse toetust nelja tegevussuuna alusel (VI a lisa): piiriülene koostöö maismaal, merenduskoostöö, riikidevaheline koostöö ja koostöö äärepoolseimates piirkondades aasta perioodi kohta teeb komisjon ettepaneku eraldada selle eesmärgi jaoks 9,5 miljardit

19 19 eurot 14, kusjuures iga tegevussuuna jaoks on ette nähtud erinevad summad. Igas tegevussuunas eraldatakse toetuskõlblikele piirkondadele vahendeid mõjutatud elanikkonna suuruse alusel vt VI b lisa. Suurem osa rahastusest on ette nähtud maismaal tehtava koostöö tegevussuuna jaoks. 19 Tabelis 3 on esitatud fiktiivne näide Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi rahastamise kohta. Tabel 3. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seoses liikmesriikidele eraldatavate vahendite arvutamine (fiktiivne näide) A. Piiriülene koostöö maismaal Liikmesriik (1) Liikmesriigi maismaapiiridega piirnevate piirkondade kogurahvastiku osakaal 5,0% (2) Piirist alla 25 km kaugusel elava kogurahvastiku osakaal 10,0% (3) Kaalutud osakaal = 60% x (1) + 40% x (2) 7,0% (4) Selle tegevussuuna jaoks ette nähtud kogurahastus 5,0 mld eurot (5) Sellele suunale eraldatud vahendid = (3) x (4) 350 mln eurot B. Merenduskoostöö* C. Riikidevaheline koostöö* D. Äärepoolseimate piirkondade koostöö (1) Liikmesriigi rannajoonega piirnevate piirkondade kogurahvastiku osakaal 1,0% (2) Rannajoonest alla 25 km kaugusel elava kogurahvastiku osakaal 2,0% (3) Kaalutud osakaal = 60% x (1) + 40% x (2) 1,4% (4) Selle tegevussuuna jaoks ette nähtud kogurahastus 1,35 mld eurot (5) Sellele suunale eraldatud vahendid = (3) x (4) 19 mln eurot (1) Liikmesriigi rahvastiku osakaal ELis 5,0% (2) Selle tegevussuuna jaoks ette nähtud kogurahastus 1,65 mld eurot (3) Sellele suunale eraldatud vahendid = (1) x (2) 82,5 mln eurot (1) Liikmesriigi rahvastiku osakaal ELi äärepoolseimates piirkondades 8,0% (2) Selle tegevussuuna jaoks ette nähtud kogurahastus 0,3 mld eurot (3) Sellele suunale eraldatud vahendid = (1)*(2) 24 mln eurot E. Aastateks Euroopa territoriaalse koostöö jaoks eraldatud vahendid kokku = A(5) + B(5) + C(3) + D(3) 475,5 mln eurot Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõikele 8 ning Euroopa Komisjoni esitlusele liikmesriikide rahaeraldiste määramise metoodika kohta. * Kavandatavas Euroopa territoriaalse koostöö määruses (COM(2018) 374 final) on üks komponentidest riikidevaheline ja merenduskoostöö, mille eelarve on 3 miljardit eurot. Jaotuse (1,35 ja 1,65 miljardit eurot) eesmärk on vaid eraldiste jagamine liikmesriikidele vahel. 14 Euroopa territoriaalse koostöö määruse ettepanek (COM(2018) 374 final) eristab viit komponenti: piiriülene koostöö, riikidevaheline ja merenduskoostöö (eraldamisprotsessis kaks eri suunda), äärepoolseimate piirkondade koostöö, piirkondadevaheline koostöö ning piirkondadevahelised innovatsiooniinvesteeringud. Kahte piirkondadevahelist komponenti, mille toetused küündivad 1,2 miljardi euroni, liikmesriikidele ei eraldata.

20 20 Vahendite eraldamine Ühtekuuluvusfondile 20 Ühtekuuluvusfondist võivad toetust saada liikmesriigid, mille kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 90% ELi keskmisest. Komisjon tegi aasta perioodi kohta ettepaneku eraldada Ühtekuuluvusfondile kokku 46,7 miljardit eurot, mis on eelneva perioodiga võrreldes 45% vähem. Komisjon põhjendab seda märkimisväärset vähendamist sellega, et aastatel ELiga liitunud liikmesriikide vajadus mahukate transpordi- ja keskkonnataristu investeeringute järele on vähenenud. Tegelikkuses kompenseerivad Ühtekuuluvusfondi rahastuse vähenemist ERFi ja ESF+ suuremad eraldised vaesematele piirkondadele, mistõttu ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldine suhteline eraldamine vaesematele piirkondadele on jäänud suures plaanis muutumatuks. 21 Ühtekuuluvusfondi eelarvest vahendite eraldamise protsess ei ole eelnevate perioodidega võrreldes muutunud. Eraldamisprotsess on järgmine (vt VII lisa): 1) kõigepealt arvutatakse välja Ühtekuuluvusfondi vahendite teoreetiline kogusumma, võttes aluseks summa 62,90 eurot aastas inimese kohta; 2) vahendite esialgse eraldamise aluseks on elanike arv (50%) ja pindala (50 %) 15 ; 3) saadud esialgset eraldist kohandatakse vastavalt riigi jõukusele (vastavalt liikmesriigi kogurahvatulu suurusele ELi keskmisega võrreldes); 4) jõukuse järgi kohandamise süsteem tähendab seda, et arvutused tuleb ümber skaleerida. Liikmesriigi kaalutud osakaalu alusel arvutatakse siis olemasolevast Ühtekuuluvusfondi kogusummast liikmesriigi eraldis. 22 Tabelis 4 on esitatud fiktiivne näide Ühtekuuluvusfondi rahastuse kohta. 15 Kui rahvastikutihedus on väga suur, siis pindala kriteeriumit ei arvestata.

21 21 Tabel 4. Liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldise arvutamine (fiktiivne näide) Liikmesriik A: 1. etapp olemasolevad Ühtekuuluvusfondi vahendid 62,9 eurot aastas inimese kohta x 7 aastat x kogu toetuskõlblik elanikkond 46,7 mld eurot B: 2. etapp liikmesriigi osa C: 3. etapp kohandamine vastavalt riigi suhtelisele jõukusele D: 4. etapp liikmesriigi ümberarvestatud osa (1) Liikmesriigi rahvastikul põhinev osa 10% (2) Liikmesriigi pindalal põhinev osa 8% (3) Liikmesriigi kaalutud osa = 50% xb (1) + 50% xb(2) 9% (1) Summa, mille võrra liikmesriigi kogurahvatulu inimese kohta on väiksem kõigi nende liikmesriikide keskmisest, kes Ühtekuuluvusfondist toetuskõlblikud 30% (2) Liikmesriigi suhtelist vaesust arvestav kohandamine = 1/3 (ühissätete määruse ettepaneku kohaselt) * C(1) +10% (3) Liikmesriigi kohandatud osa = B(3) x (1 + C(2)) 9,9% (1) Liikmesriikide kõigi kohandatud osade summa 115% (2) Liikmesriigi ümber skaleeritud osa = C(3) /D(1) 8,6% aasta lõplik Ühtekuuluvusfondi eraldis = A x D(2) 4,02 mld eurot Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõikele Kooskõlas ettepanekuga vähendada aasta perioodil Ühtekuuluvusfondi rahastust tegi komisjon ühtlasi ettepaneku, et iga liikmesriik saaks taotleda Ühtekuuluvusfondi vahendeid kuni ühe kolmandiku ulatuses talle eraldatud ühtekuuluvuspoliitika rahastuse kogusummast. Riigid, keda see aasta perioodiks kavandatav ülempiir mõjutab, on Eesti, Läti ja Malta. Toetussummades kõnealused liikmesriigid siiski ei kaota, sest piirmäära ületavad Ühtekuuluvusfondi vahendid kantakse üle nende töökohtade loomise ja majanduskasvu investeerimise eesmärgil taotletavatesse vahenditesse. Eraldamiskriteeriumide rahaline osatähtsus 24 Tabel 5 annab ühtekuuluvuspoliitika kogurahastust mis hõlmab nii ERFi, ESF+ kui ka Ühtekuuluvusfondi silmas pidades ülevaate erinevate kriteeriumide osatähtsusest vahendite liikmesriikidele eraldamise protsessis. Tabelist on näha, et nii aasta kui ka aasta perioodil on jõukuse kriteeriumiga seotud enam kui 80% eraldistest.

22 22 Tabel 5. Eraldamiskriteeriumide rahaline osatähtsus Kriteerium Jõukus (SKP/kogurahvatulu) 86% 81% Tööturg, haridus, demograafia 14% 15% Kliima 1% Ränne 3% Kokku 100% 100% Allikas: Euroopa Komisjoni esitlus tulevikku vaatava ELi eelarve kohta: piirkondlik areng ja ühtekuuluvus.

23 23 Esialgsete eraldiste kohandamine 25 Käesolev peatükk käsitleb kehtestatud ülempiiride ja turvaabinõude toimimist ning eraldistele, sealhulgas konkreetsete fondide eraldiste kohandamist. Ühtlasi tutvustatakse selles asjaomaste protsesside tulemust, pidades silmas liikmesriikidele tehtavaid lõplikke rahaeraldisi nagu on sätestatud komisjoni ühissätete määruse ettepanekus. Ülempiirid ja turvaabinõud 26 Nagu eelnevatelgi perioodidel, kohandatakse eespool nimetatud protsesside alusel liikmesriikidele eraldatud vahendite suurust omakorda selleks, et leevendada eri liikmesriikide saadavate summade olulisi kõikumisi. Nendeks kohandusteks kasutatakse maksimaalselt eraldatavate summade ülempiiride kehtestamist ning rahastamise miinimumtaset tagavaid turvaabinõusid. VIII a lisas on välja toodud aasta perioodiks kavandatud ülempiirid ja turvaabinõud. Ülempiirid 27 Komisjon kavandab aasta perioodiks kolme ülempiiri, mis on alljärgnevad: 1) esiteks on iga liikmesriigi iga-aastane võimalik kogurahastus piiratud kindlaksmääratud protsendiga liikmesriigi hinnangulisest SKP-st 16. Lubatud SKP osakaal on viimastel programmitöö perioodidel vähenenud (vt VIII b lisa), olenevalt riigi suhtelisest jõukusest, kusjuures vaesematele riikidele kehtivad kõrgemad piirmäärad nagu on näidatud tabelis 6, sest nende vajadused on suuremad; 16 Tuginedes majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi pikaajalise kasvu prognoosile aasta kohta (ostujõu pariteeti arvestamata).

24 24 Tabel 6. Ülempiirid protsendina riigi SKPst Piirmäär (kogurahvatulu elaniku kohta) Ülempiir protsendina SKPst Kohaldamisalasse jääv liikmesriik Alla 60% ELi keskmise 2,3% Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia 60 65% ELi keskmisest 1,85% Läti Üle 65% ELi keskmise 1,55% Kõik teised ELi riigid Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ühissätete määruse aasta ettepaneku XXII lisa lõikele 10 ja komisjoni esitatud teabele. 2) teise ülempiiri seab riikide eraldistele eelneval programmitöö perioodil saadud summaga seonduv piirang. Komisjon teeb aasta perioodi kohta ettepaneku mitte eraldada liikmesriigile rohkem kui 108% talle aasta perioodiks eraldatud vahenditest. See piirang puudutab Rumeeniat, Bulgaariat ja Kreekat; 3) viimasena kavandab komisjon uue ülempiiri kehtestamist jõukatele liikmesriikidele, kelle kogurahvatulu elaniku kohta moodustab vähemalt 120% ELi keskmisest. Need riigid ei saa rohkem vahendeid kui neile eraldati aasta perioodil. See mõjutab kuut liikmesriiki: Belgia, Rootsi, Holland, Austria, Taani ja Luksemburg. Turvaabinõud 28 Komisjoni ettepanekus nimetatud peamine turvaabinõu on see, et iga liikmesriigi eraldised ei tohi moodustada vähem kui 76% talle aasta perioodiks eraldatud vahenditest. See piirmäär on palju kõrgem tol perioodil kehtinud piirmäärast, kui vastav turvaabinõu oli 55% tasemel aasta perioodil saavad sellest turvaabinõust kasu viis riiki: Ungari, Leedu, Eesti, Malta ja Tšehhi. 29 Selline eraldamismehhanism tähendab seda, üleminekupiirkonnad ei saa saada vähem vahendeid kui nad saaksid siis, kui nad oleksid enam arenenud piirkonnad (punkti 15 alapunkt 1). Lisaks on kehtestatud veel üks turvaabinõu, mis leevendab piirkonna vähem arenenud piirkonna staatuse kaotamise mõju, kuna tavaliselt kaasneb sellega toetuste vähenemine. Selle kategooria piirkonnad ei saa saada vähem kui 60% neile aasta perioodil töökohtade loomise ja majanduskasvu investeerimise eesmärgil tehtud iga-aastastest eraldistest.

25 25 Erandid 30 Ülempiiride ja turvaabinõude mehhanisme kohaldatakse kogu piirkonna või liikmesriigi ühtekuuluvuspoliitika rahastuse suhtes, ent kahe erandiga o toetuse eraldamine Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks komisjoni sõnul aitab see vältida piiririikide eraldiste vahelist tasakaalustamatust; o enam arenenud riikidele SKP alusel eraldatavate vahendite ülempiir (vt punkti 27 alapunkt 1) komisjoni sõnul aitab see vältida toetuste täiendavat vähenemist, kui vahendeid eraldatakse niigi suhteliselt vähe. Täiendavad kohandused 31 Peale ülempiiride ja turvaabinõude arvessevõtmise teeb komisjon ettepaneku veel kahe täiendava kohanduse kasutuselevõtuks. Esiteks tegi komisjon aasta perioodiks ettepaneku kanda 11 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondist jätkuvalt üle otsese eelarve täitmisega Euroopa ühendamise rahastusse (CEF), millest toetatakse transporti Teiseks tegi komisjon aasta perioodiks ettepaneku eraldada töökohtade loomise ja majanduskasvu investeerimise eesmärgil ESF+ fondile kindla summana 100 miljardit eurot ning ERFile 216,8 miljardit eurot. Eespool kirjeldatud metoodikas käsitletakse neid kahte fondi siiski koos ning ka vahendeid eraldatakse ühiselt. Lisaks aasta mais esitatud ühissätete määruse ettepanekule esitas komisjon aasta oktoobris veel eraldi ettepaneku ESF+ fondile vahendite eraldamise metoodika kohta, et liikmesriikide tasandil eristada ESF+ vahendeid ERFi vahenditest. 33 Kavandatav ESF+ osa kindlaksmääramise metoodika sarnaneb aasta perioodil rakendatud ja alljärgnevalt kirjeldatud meetodile, mille kohta leiab fiktiivse näite tabelist 7 1) kõigi liikmesriikide puhul on lähtealuseks liikmesriigi aasta perioodi ESFi vahendite osakaal tema ESFi ja ERFi kogueraldistest; 17 Transporti toetava Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on toetada investeeringuid, mille abil ehitatakse Euroopas uut ning renoveeritakse ja ajakohastatakse olemasolevat transporditaristut. See keskendub piiriülestele ja kitsaskohti kõrvaldavatele projektidele ning sellistele horisontaalsetele prioriteetidele nagu liikluse juhtimissüsteemid.

26 26 2) neid osakaale kohandatakse seejärel, tuginedes kahele täiendavale kriteeriumile, mis on seotud noorte töötuse (mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEETnoorte) määr) ja sotsiaalse kaasatusega (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riski määr). Nimetatud näitajad pärinevad Euroopa sotsiaalõiguste sambast ning peegeldavad ESF+ poliitilisi prioriteete 18. Kõnealuste kohanduste mehhanismi on kirjeldatud IX lisas; 3) lõplik number arvutatakse kõigi osakaalude summa alusel olemasolevate ESF+ vahendite kogusummast. Tabel 7. Fiktiivne näide liikmesriigi ESF+ eraldise arvutamisest Liikmesriik A. Esialgsed andmed B. Noorte töötuse ja sotsiaalse kaasatusega seotud kohandused C. Kohandamine, arvestades ESF+ vahendite kättesaadavust (1) Liikmesriigi poolt aasta perioodil töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärgil eraldatud vahendid 15 mld eurot (2) ESFi osakaal (sh YEI ja FEAD) aasta perioodil 40% (3) Liikmesriigi NEET-noorte määr 20% (4) 1,5% kohandamine noorte töötuse alusel (kui NEET-noorte määr on >16,4% IX lisa) +1,5% (5) Liikmesriigi AROPE määr 25% (6) 1% kohandamine sotsiaalse kaasatuse alusel (kui 23,9% < AROPE määr < 30,3% IX lisa) +1% (7) Kohandatud ESF+ osa = (2) + (4) + (6) 42,5% (8) Esialgne ESF+ summa liikmesriigi jaoks = (7) x (1) 6375 mln eurot (10) Kõikide liikmesriikide esialgsete ESF+ summad kokku 103 mld eurot (11) aasta perioodil olemasolevad ESF+ vahendid* 99,45 mld eurot (12) Kohandamistegur = (11) / (10) 96,6% D aasta lõplik ESF+ eraldis = (8) x (12) Allikas: Euroopa Kontrollikoda mln eurot * 0,2 miljardit eurot ESF+ fondi vahendeid riikidevaheliseks koostööks ning 0,35 miljardit eurot komisjoni rakendatavaks tehniliseks abiks arvestatakse ESF+ fondi 100 miljardi euro suurusest kogusummast maha enne eraldiste tegemist. Lõplikud eraldised 34 Tabelis 8 on piirkondade liikide kaupa võrreldud vahendite eraldamise metoodika tulemusi aastatel ja kavandataval aasta perioodil. Kuigi Ühtekuuluvusfondi vahendid on vähenenud, jääb ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldine suhteline eraldamine vähem arenenud piirkondadele kavandataval aasta perioodil on ESF+ fondi kaasatud ka noorte tööhõive algatus (YEI) ning Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD).

27 aasta perioodil muutumatuks, moodustades kolm neljandikku olemasolevatest vahenditest (punkt 20). Tabel 8. Eraldised piirkondade liikide kaupa Rahastamisvahend ja piirkonna liik Ühtekuuluvusfond 22% 13% ERF/ESF+, vähem arenenud piirkonnad 53% 62% ERF/ESF+, üleminekupiirkonnad 10% 14% ERF/ESF+, enam arenenud piirkonnad 15% 11% Kokku 100% 100% Ühtekuuluvusfondi + ERF/ESF+ osa, vähem arenenud piirkonnad 75% 75% Allikas: Euroopa Komisjoni esitlus tulevikku vaatava ELi eelarve kohta: piirkondlik areng ja ühtekuuluvus. 35 Alljärgnevas tabelis 9 on fondide kaupa välja toodud liikmesriikidele aasta perioodil eraldatavad vahendid.

28 28 Tabel aasta perioodiks kavandatud eraldised liikmesriikidele fondide kaupa (miljonites eurodes, jooksevhindades) ESF+ ERF ETK ÜF millest CEFi üle kantud Ülekanded* Ühissätete määruse ettepanek, XXII lisa Belgia Bulgaaria Tšehhi Taani Saksamaa Eesti Iirimaa Kreeka Hispaania Prantsusmaa Horvaatia Itaalia Küpros Läti Leedu Luksemburg Ungari Malta Holland Austria Poola Portugal Rumeenia Sloveenia Slovakkia Soome Rootsi Tehniline abi* Riikidevaheline koostöö* 200 Euroopa Ülikool-Instituut* 564 Piirkondadevaheline** KOKKU Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. * Ülekanded on järgmised: tehniline abi (0,35% ERFi/ESF+/ÜFi/ETK eraldistest), riikidevaheline koostöö (ESF+ fondist) ja Euroopa linnaarengu algatus (ERFist). Need on vahendid, mida haldab komisjon ja mis ei ole liikmesriikidele otseselt kättesaadavad. Igale liikmesriigile ülekantavad indikatiivsed eraldised on välja toodud selleks, et aidata mõista komisjoni ühissätete määruse ettepaneku sisu. ** Euroopa territoriaalse koostöö piirkondadevahelisi komponente liikmesriikidele ei eraldata. Märkus: tabel sisaldab ümardamisest tulenevaid erinevusi.

29 29 36 Komisjon lisas esmakordselt ühissätete määruse ettepanekusse igale liikmesriigile eraldatavate vahendite summad, mis arvutati eespool kirjeldatud metoodika abil. Allpool toodud joonisel 3 on välja toodud aasta perioodiks liikmesriikidele kavandatud eraldised ja nende suhtelised muutused võrreldes aasta perioodiks eraldistega (2018. mai seisuga). Joonis 3. Liikmesriikidele aasta perioodil kavandatud eraldised ning võrdlus aasta perioodi eraldistega (2018. aasta hindades) -24% turvaabinõu -19,5-0,2-0,9-5,7-5,6-1,8-3,3-4,1 Suurenemine/vähenemine (mld eurodes) (2018. aasta hinnad) -0,2-0,6-0,3-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% -0,9-0,5-1,6 Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. Bulgaaria Rumeenia Kreeka Itaalia Soome Hispaania Küpros Rootsi Austria Holland Luksemburg Taani Belgia = = = = = = Prantsusmaa Horvaatia Portugal Sloveenia Iirimaa Läti Saksamaa Slovakkia Poola Malta Eesti Ungari Tšehhi Leedu +8% ülempiir +2,3 +0,1 +1,6 +0,7 +2,0 +1,4 37 Jooniselt 3 nähtub, et kuigi eraldamisprotsess on jäänud suuresti samaks ning ülempiirid ja turvaabinõud peaksid suuremate erinevuste teket piirama, on üksikute liikmesriikide eraldiste suurus siiski muutunud, varieerudes 24% vähenemisest 8% suurenemiseni, olles keskmiselt vähenenud 10%. Oluline tegur on paljude piirkondade jõukuse taseme muutumine, mille tulemusena muutub ka nende liigitus (vt X lisas toodud kaardid). Peamised muutused on järgmised: Eesti ja Leedu ning mõned Tšehhi, Poola ja Bulgaaria piirkonnad muutuvad vähem arenenud piirkondadest üleminekupiirkondadeks;

30 30 Kreekas ja Hispaanias suureneb märkimisväärselt vähem arenenud piirkondade arv, vähemal määral suureneb see ka Itaalias ja Portugalis; mitmes riigis on enam arenenud piirkonnad ümber liigitatud üleminekupiirkondadeks: Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis, Sloveenias, Austrias, Belgias, Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Küproses ja Iirimaal. See on osaliselt tingitud üleminekupiirkondadele kehtivast uuest piirmäärast (vt punkt 14).

31 31 Lõppmärkused ja edasised sammud aasta perioodiks kavandatud eraldamisprotsessis järgitakse eelnevatel perioodidel rakendatud mudelit. Kuigi protsessi teatavatesse osadesse on kaasatud kliimamuutuste ja rände kriteeriumid, on selle mõju väike; kõige olulisemaks teguriks jääb suhteline jõukus ning nagu eelnevatelgi perioodidel, läheb 75% rahastusest vähem arenenud piirkondadele. Komisjoni välja pakutud protsess on varasemast läbipaistvam. Komisjon avaldas kavandatud metoodika täies ulatuses oma ühissätete määruse ettepanekus, kus tõi välja ka selle tulemusena tehtavad eraldised. Ettepaneku kohaselt peaksid üksikud liikmesriigid rahastusena saama 76% kuni 108 % neile aasta perioodil ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. 39 Protsessi viimane etapp toimub komisjoni ettepanekus sätestatud metoodika väliselt ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahelistes poliitilistes läbirääkimistes (punkt 06). Neil läbirääkimistel käsitletakse muu hulgas selliseid küsimusi nagu kalkulatsioonide värskendamine võimalike uute andmete põhjal. Eelnevate, aasta ja aasta perioodi eraldiste aluseks võeti kaks aastat enne programmitöö perioodi algust kehtinud andmed. Ka eelnevatel perioodidel päädisid läbirääkimised teatavatele liikmesriikidele ja piirkondadele rohkemate vahendite eraldamisega aasta mais paketti esitledes oli komisjon algselt eesmärgiks seadnud saavutada mitmeaastase finantsraamistiku kohta kokkulepe enne aasta mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi aasta veebruari seisuga tuleb ülevaadatud ajakava kohaselt kooskõlas Euroopa Ülemkogu järeldustega mitmeaastase finantsraamistikuga kohta kompromiss saavutada aasta sügisel ning kohe pärast seda viia lõpule ka ühissätete määruse läbirääkimised. 19 Ühissätete määruse 1303/2013 VII lisa artiklid

32 32 Lisad I lisa. Eraldamiskriteeriumide muutumine viimasel kolmel programmitöö perioodil Kriteeriumid Määrus 1083/2006, II lisa Lähenemise eesmärk Piirkonna individuaalne eraldis Piirkonna rahvaarv x jõukuse vahe (piirkonna SKP elaniku kohta ELi keskmine) Riigi jõukuse koefitsient Kogurahvatulu elaniku kohta < 82% ELi keskmisest 4,25% 82% < kogurahvatulu elaniku kohta < 99% ELi keskmisest 3,36% Kogurahvatulu elaniku kohta > 99% ELi keskmisest 2,67% Täiendavad lisamaksed Töötus (15-aastased ja vanemad) 700 eurot/a x kõikide lähenemispiirkondade keskmist töötuse määra ületav töötute arv Noorte töötus (15 25-aastased) Madal haridustase (25 64-aastased) Kasvuhoonegaaside heitkogused Ränne Teoreetiline toetuse suurus Minimaalne Üleminekutoetus Maksimaalne Tegelik toetuse suurus Täiendavad lisamaksed Töötus (15-aastased ja vanemad) Noorte töötus (15 25-aastased) 75%/80% piirkonna aasta toetussummast elaniku kohta aastal, mida seejärel vähendatakse lineaarselt, et saavutada aastaks / aastal piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi kohane riigisisene keskmine toetussumma elaniku kohta 600 eurot/a x kõikide lähenemispiirkondade keskmist töötuse määra ületav töötute arv Madal haridustase (25 64-aastased) Kasvuhoonegaaside heitkogused Ränne

33 Ühissätete määrus (1303/2013), VII lisa Vähem arenenud piirkonnad Piirkonna rahvaarv x jõukuse vahe (piirkonna SKP elaniku kohta ELi keskmine) Ühissätete määruse ettepanek, XXII lisa Vähem arenenud piirkonnad Piirkonna rahvaarv x jõukuse vahe (piirkonna SKP elaniku kohta ELi keskmine) 3,15% 2,80% 2,70% 1,30% 1,65% 0,90% 1300 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist töötuse määra ületav töötute arv Üleminekupiirkonnad 500 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist töötute arvu ületav töötute arv 500 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist noorte töötuse määra ületav noorte töötute arv 250 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist madala haridustasemega inimeste määra ületav madala haridustasemega inimeste arv 1 euro/aastas iga tonni CO 2 -ekvivalendi kohta, mis ületab aastal aasta riiklikku eesmärki 400 eurot aastas inimese kohta liikmesriikide iga-aastase ELi-välise keskmise rändesaldo eest aastatel Üleminekupiirkonnad Liikmesriigi enam arenenud piirkonna keskmine toetussumma inimese kohta aastas Kui tegemist ei ole enam arenenud piirkonnaga, siis ELi keskmine enam arenenud riikide kohta (19,8 eurot). 40% summast, mis on ette nähtud teoreetilisele piirkonnale, mille SKP elaniku kohta on 75% Piirkonna ühe elaniku kohta arvestatava suhtelise SKP lineaarne interpoleerimine võrreldes ELi keskmisega ELi kõikide enam arenenud piirkondade keskmine keskmine toetussumma (18 eurot) inimese kohta aastas 60% summast, mis on ette nähtud teoreetilisele piirkonnale, mille SKP elaniku kohta on 75% Piirkonna ühe elaniku kohta arvestatava suhtelise SKP lineaarne interpoleerimine võrreldes ELi keskmisega 1300 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist töötuse määra ületav töötute arv 500 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist töötute arvu ületav töötute arv 500 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist noorte töötuse määra ületav noorte töötute arv 250 eurot/a x kõikide vähem arenenud piirkondade keskmist madala haridustasemega inimeste määra ületav madala haridustasemega inimeste arv 1 euro/aastas iga tonni CO 2 -ekvivalendi kohta, mis ületab aastal aasta riiklikku eesmärki 400 eurot aastas inimese kohta liikmesriikide iga-aastase ELi-välise keskmise rändesaldo eest aastatel

34 34 Kriteeriumid Määrus 1083/2006, II lisa Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk Algne teoreetiline kogueraldis Tingimustele vastav piirkondade osa Rahvaarv Rahvaarv kokku (50%) Töötus Töötute arv NUTS 3 piirkondades, mille töötuse määr on suurem selle rühma keskmisest (20%) Tööhõive Töökohtade arv, mis on vaja saavutada selleks, et tööhõive määr küündiks 70%-ni (15%) Kolmanda taseme haridus Madala haridustasemega töötavate inimeste arv (10%) Väike rahvastikutihedus Väike rahvastikutihedus (5%) Haridussüsteemist varakult lahkumine SKP Osade kohandamine vastavalt piirkonna jõukusele Täiendavad lisamaksed Kasvuhoonegaaside heitkogused Kogu piirkonnale määratud osa +5% või -5% võrra suurendamine või vähendamine vastavalt sellele, kas piirkonna SKP elaniku kohta on väiksem või suurem rühma keskmisest SKP-st elaniku kohta Ränne

35 Ühissätete määrus (1303/2013), VII lisa Enam arenenud piirkonnad Toetuskõlblike elanike arv kokku x toetuse suurus 19,8 eurot aastas elaniku kohta Ühissätete määruse ettepanek, XXII lisa Enam arenenud piirkonnad Toetuskõlblike elanike arv kokku x toetuse suurus 18 eurot aastas elaniku kohta Piirkonna rahvaarv kokku (25%) Piirkonna rahvaarv kokku (20%) Töötute arv NUTS 2 piirkondades, mille töötuse Töötute arv NUTS 2 piirkondades, mille töötuse määr on suurem kõikide enam arenenud määr on suurem kõikide enam arenenud piirkondade keskmisest (20%) piirkondade keskmisest (20%) Täiendav tööhõive, mida on tarvis liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 75%-lise piirkondliku tööhõive määra ( aastase elanikkonna seas) eesmärgi saavutamiseks (20%) Kolmanda taseme hariduse omandanud aastaste inimeste täiendav arv, mida on tarvis liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 40%-lise eesmärgi saavutamiseks (12,5%) Täiendav tööhõive, mida on tarvis kõigi enam arenenud piirkondade keskmise tööhõive määra (20 64aastase elanikkonna seas) saavutamiseks (20%) Kolmanda taseme hariduse omandanud aastaste inimeste täiendav arv, mida on tarvis kõigi enam arenenud piirkondade kolmanda taseme hariduse omandanute keskmise määra ( aastase elanikkonna seas) saavutamiseks (20%) (g) rahvaarv NUTS 3 piirkondades, mille rahvastikutihedus on alla 12,5 elaniku/km² (2,5%) g) rahvaarv NUTS 3 piirkondades, mille rahvastikutihedus on alla 12,5 elaniku/km² (2,5%) Haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkunud noorte arv (vanuses aastat), mis tuleb praegusest lahutada, et saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia Piirkonna tegeliku SKP (mõõdetuna ostujõu pariteetides) ja piirkonna teoreetilise SKP vaheline erinevus, kui piirkonnas oleks sama SKP elaniku kohta nagu kõige jõukamal NUTS 2 piirkonnal (7,5%) Haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkunud noorte arv (vanuses aastat), mis tuleb praegusest lahutada, et saavutada kõigi enam arenenud piirkondade madala haridustasemega Piirkonna tegeliku SKP (mõõdetuna ostujõu pariteetides) ja piirkonna teoreetilise SKP vaheline erinevus, kui piirkonnas oleks sama SKP elaniku kohta nagu kõige jõukamal NUTS 2 piirkonnal (7,5%) 1 euro/aastas iga tonni CO 2 -ekvivalendi kohta, mis ületab aastal aasta riiklikku eesmärki 400 eurot aastas inimese kohta liikmesriikide iga-aastase ELi-välise keskmise rändesaldo eest aastatel

36 36 II lisa. Liikmesriikidele ühtekuuluvuspoliitika vahendite esialgse eraldamise raamistik Töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise eesmärk Vähem arenenud piirkonnad Üleminekupiirkonnad Enam arenenud piirkonnad Ühtekuuluvusfond Liikmesriik, mille kogurahvatulu elaniku kohta < 90% ELi keskmisest Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk Liikmesriik Peamised tegurid Kohandavad koefitsiendid Täiendavad lisamaksed Piirkondlik heaolu lõhe: erinevus (SKP elaniku kohta) Piirkonna rahvaarv Riigi jõukuse koefitsient: kogurahvatulu osatähtsus Töötus Noorte töötus Madal haridustase Kasvuhoonegaaside heitkogused Piirkondlik heaolu lõhe: erinevus (SKP lineaarne interpoleerimine elaniku kohta) Piirkonna rahvaarv + Töötus Noorte töötus Madal haridustase Kasvuhoonegaaside heitkogused Kindlaksmääratud toetuse osakaal elaniku kohta Kõikide enam arenenud piirkondade rahvaarv Piirkonnast sõltuv osa (%): seitsme sotsiaalmajandusliku kriteeriumi alusel + Kasvuhoonegaaside heitkogused Kindlaksmääratud toetuse osakaal elaniku kohta Toetuskõlbliku liikmesriigi rahvaarv Konkreetne piirkondlik osa (%): rahvaarvu ja pindala alusel Riigi jõukuse koefitsient: kogurahvatulu osakaal Kindlaksmääratud eraldis tegevussuuna kohta Liikmesriigi piirkonna ja kogu riigi rahvaarvu osa summa (%) piiriülene maismaal merendusalane riikidevaheline äärepoolseimad piirkonnad Ränne Ränne Ränne Riiklikud piirmäärad ja turvaabinõud Lõplik eraldis Lõplik eraldis Lõplik eraldis Lõplik eraldis Lõplik eraldis Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes aasta ühissätete määruse ettepaneku XXII lisale.

37 37 III lisa aasta perioodil vähem arenenud piirkondade suhtes kohaldatav toetuse eraldamise meetod III a lisa. Vähem arenenud piirkondade eraldiste arvutamiseks kasutatav üldine valem (ERF/ESF+) Vähemarenenud piirkondadele jaoks kasutatav eraldamismeetod Eraldis piirkonnale X = Piirkonna absoluutne summa Riigi jõukuse koefitsient Lisamaksed (vajaduse korral) Piirkonna rahvaarv (elanikkond) Jõukuse lõhe: (EL 27 SKP elaniku kohta piirkonna SKP elaniku kohta (ostujõu pariteedis) 2,8% (kui kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 82% ELi keskmisest) või 1,3% (kui kogurahvatulu elaniku kohta on 82 99% ELi keskmisest) või 0,9% (kui kogurahvatulu elaniku kohta on üle 99% ELi keskmisest) Töötus (15-aastased ja vanemad) Noorte töötus (15 24-aastased) Madal haridustase (25 64-aastased) Kasvuhoonegaaside heitkogused Ränne Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõike 1 punktidele a kuni g.

38 38 III b lisa. Koefitsient, mille abil määratakse kindlaks iga vähem arenenud piirkonna toetuse suurus lähtuvalt riigi jõukusest Kogurahvatulu elaniku kohta Kohaldatav koefitsient Kavandatav koefitsient aasta perioodil vähem arenenud piirkondade suhtes kohaldatav Alla 82% ELi keskmisest 3,15% 2,8% BG, EE, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, SI, HR, EL 82% kuni 99% ELi keskmisest 2,7% 1,3% CZ, ES, IT Üle 99% ELi keskmisest 1,65% 0,9% FR Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepanekule (XXII lisa lõike 1 punkt b), määrusele 1303/2013 (VII lisa) ning EPRC aasta juuni mitmeaastase finantsraamistiku ja aasta perioodi ühtekuuluvuspoliitika ettepanekute esialgsele hindamisele.

39 39 III c lisa. Vähem arenenud piirkondadele ja üleminekupiirkondadele tehtavate lisamaksete loetelu Töötus (15-aastased ja vanemad) Noorte töötus (15 24-aastaste vanuserühm) Madal haridustase (25 64-aastaste vanuserühm) Kasvuhoonegaaside heitkogused Ränne eurot aastas iga töötu kohta, mille võrra ületab töötute arv nende inimeste arvu, kes oleksid töötud, kui võtta aluseks kõikide ELi vähem arenenud piirkondade keskmine töötuse määr eurot aastas iga noore töötu kohta, mille võrra ületab noorte töötute arv nende inimeste arvu, kes oleksid töötud, kui võtta aluseks kõikide ELi vähem arenenud piirkondade keskmine noorte töötuse määr eurot aastas iga inimese kohta, mis tuleks lahutada selleks, et saavutada kõikide vähem arenenud piirkondade madala haridustaseme (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste) keskmine määr. + 1 eurot aastas iga tonni CO 2-ekvivalendi kohta, mille võrra liikmesriik ületab aastal aastaks seatud riiklikke kasvuhoonegaaside heitkoguste eesmärke väljaspool ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ning mis jagatakse piirkondade vahel ära vastavalt nende osakaalule riigi rahvastikust. Selle kriteeriumi kehtestamisest saavad liikmesriikidest enim kasu Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Rootsi eurot aastas inimese kohta, mida kohaldatakse tingimustele vastamise korral liikmesriigi iga-aastase ELi-välise keskmise rändesaldo suhtes (kui see on positiivne) aastatel ning mis jagatakse piirkondade vahel ära vastavalt nende osakaalule riigi rahvastikust. Selle kriteeriumi kehtestamisest saavad liikmesriikidest enim kasu Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Poola.

40 IV lisa. Üleminekupiirkondadele toetuse eraldamise meetod ( ) Üleminekupiirkondadele toetuse eraldamise meetod (ERF, ESF+) Igale piirkonnale ettenähtud eraldis elaniku kohta Toetuse maksimaalne suurus Lisamaksed (vajaduse korral) Töötus (15-aastased ja vanemad) Toetuse osakaal aastas inimese kohta (eurodes) Noorte töötus (15 25-aastased) Madal haridustase (25 64-aastased) Toetuse minimaalne suurus Kasvuhoonegaaside heitkogused 75 % 85 % 90 % 95 % 100 % Ränne SKP elaniku kohta võrreldes EL 27 keskmisega Toetuse maksimaalne suurus Toetuse minimaalne suurus = 60% summast, mille piirkond oleks saanud siis, kui see oleks olnud vähem arenenud piirkond, mille SKP elaniku kohta moodustab 75% EL 27 keskmisest (vähem arenenud piirkonna meetod) = 18 eurot aastas inimese kohta x piirkonna rahvaarv (enam arenenud piirkonna meetod) Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõike 2 punktidele a kuni g.

41 41 V lisa. Enam arenenud piirkondadele toetuse eraldamise meetod ( ) V a lisa. Enam arenenud piirkondade üldine eraldiste valem (ERF/ESF+) Enam arenenud piirkondadele toetuse eraldamise meetod (ERF, ESF+) Kogueraldis (= 18 eurot aastas inimese kohta x toetuskõlbliku elanikkonna koguarv) Lisamaksed Piirkonna üldine rahvaarv (20%) Piirkond 1 (x%) Piirkond 2 (x%) Piirkond 3 (x%) Piirkond N Piirkond 1 (x%) Töötuse lõhe (15%) Piirkond 2 (x%) Piirkond N (x%) Haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkunud (18 24 a.) (15%) Piirkond 1 (x%) Piirkond 2 (x%) Piirkond N (x%) Kasvuhoonegaaside heitkogused 1 euro aastas iga tonni CO 2 kohta, mis ületab aastal aasta eesmärke Piirkond 1 (x%) Tööhõive vahe (20 64 a.) (20%) Piirkond 2 (x%) Piirkond 3 (x%) Piirk ond N Kolmanda taseme hariduse omandanute vahe (30 34 a.) (20%) Piirkond 1 (x%) Piirkond 2 (x%) Piirkond 3 (x%) Piirko nd N Jõukuse vahe (SKP) (7,5%) Piirkond 1 (x%) Piirkond 2 Väikese rahvastikutihedusega piirkonnad (2,5%) Piirkond 1 (x%)piirkond 2 Ränne eurot aastas inimese kohta, mis liidetakse liikmesriigi ELivälise keskmisele rändesaldole ( ) Eraldis = piirkonnale X Kriteeriumid 1 (x%) Kriteeriumid 2 (x%) Kriteeriumid 3 (x%) Kriteeriumid 4 (x%) Kriteeriumid 5 (%) 6 7 Lisamaksed (vajaduse korral) Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõigetele 4 kuni 6.

42 42 V b lisa. Enam arenenud piirkondade eraldiste puhul arvesse võetavad piirkondlikud kriteeriumid Kriteeriumid ja eesmärgid aastatel [erinevuse korral aasta eesmärgid] Kaal (%) Piirkonna üldine rahvaarv 25% 20% 2. Töötute arv NUTS 2 piirkondades, mille töötuse määr on suurem kõikide enam arenenud piirkondade keskmisest 3. Täiendav tööhõive, mida on tarvis enam arenenud piirkondade keskmise tööhõive määra (20 64aastase elanikkonna seas) saavutamiseks [75%, strateegia Euroopa 2020 eesmärk] 4. Kolmanda taseme hariduse omandanud aastaste inimeste täiendav arv, mida on vaja kõigi enam arenenud piirkondade keskmise näitaja saavutamiseks [40%, strateegia Euroopa 2020 eesmärk] 5. Haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkunud noorte ( aastaste) arv, mis tuleb lahutada, et saavutada kõigi enam arenenud piirkondade keskmine [10%, strateegia Euroopa 2020 eesmärk] 6. Piirkonna SKP ja teoreetilise SKP vaheline erinevus, kui piirkonnas oleks sama SKP elaniku kohta nagu kõige jõukamal NUTS 2 piirkonnal 7. Rahvaarv NUTS 3 piirkondades, mille rahvastikutihedus on alla 12,5 elaniku/km² 20% 15% 20% 12,5% 20% 12,5% 15% 7,5% 2,5% Allikas: ibid. XXII lõike 4 punktid a kuni g ning määrus 1303/2013 (lisa VI, lõike 4 punktid a kuni g).

43 43 VI lisa. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud toetuse eraldamise meetod ( ) VI a lisa. Euroopa territoriaalse koostöö üldine eraldiste valem Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud toetuse eraldamise meetod Kogueraldis Kriteerium A (36%) Kõikide maismaapiiri äärsete NUTS 3 piirkondade ja teiste NUTS 3 piirkondade, kus pool või rohkem elanikkonnast elab kuni 25 km kaugusel maismaapiirist, üldine rahvaarv Kriteerium B (24%) Kuni 25 km kaugusel maismaapiirist elav elanikkond Kriteerium D (9,8%) Kõikide rannikupiiri äärsete NUTS 3 piirkondade ja selliste NUTS 3 piirkondade, kus pool või rohkem elanikkonnast elab kuni 25 km kaugusel rannikupiirist, rahvaarv Kriteerium E (6,5%) Kuni 25 km kaugusel merepiirist elav elanikkond Kriteerium C (20%) Liikmesriikide rahvaarv kokku Kriteerium F (3,7%) Äärepoolseimate piirkondade rahvaarv Piiriülene tegevussuund Riikidevaheline tegevussuund* Merendusalane tegevussuund* Äärepoolseimat e piirkondade tegevussuund Kriteeriumi Eraldis Kriteeriumi A osakaal liikmesriigi kohta =( (x%) ) B osakaal Kriteeriumi (x%) C osakaal Kriteeriumi Kogueraldis Kriteeriumi (x%) D osakaal Kriteerium E osakaal F Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõikele 8. VI b lisa. Euroopa territoriaalse koostöö valdkonna jaotuskriteeriumid tegevussuundade järgi Euroopa territoriaalse koostöö tegevussuund Piiriülene maismaal Merendusalane* Ette nähtud kogurahastus 5,0 mld eurot (60% x 8,3 mld eurot) 1,35 mld eurot (16,3% x 8,3 mld eurot) Jaotuskvoot 60% NUTS 3 piirkondade kogurahvastiku osakaal (vt eespool kirjeldatud kriteerium A) 40% Piirist alla 25 km kaugusel elava kogurahvastiku osakaal 60% NUTS 3 piirkondade kogurahvastiku osakaal 40% Rannajoonest alla 25 km kaugusel elava kogurahvastiku osakaal

44 44 Riikidevaheline* Äärepoolseimad piirkonnad 1,65 mld eurot (20 % x 8,3 mld eurot) 0,3 mld eurot (3,7% x 8,3 mld eurot) Liikmesriigi rahvastiku osakaal ELis Liikmesriigi rahvastiku osakaal ELi äärepoolseimates piirkondades Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ühissätete määruse ettepaneku XXII lisale ning Euroopa Komisjoni esitlusele liikmesriikide rahaeraldiste määramise metoodika kohta. * Kavandatavas Euroopa territoriaalse koostöö määruses (COM(2018) 374 final) on üks komponentidest riikidevaheline ja merenduskoostöö, mille eelarve on 3 miljardit eurot. Alljaotus (1,35 ja 1,65 miljardit eurot) täidab vaid liikmesriikidele eraldiste määramise eesmärki.

45 45 VII lisa. Ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamise meetod ( ) Ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamise meetod ümberarvestusega 1 Toetuskõlblikud liikmesriigid (= riigid, mille kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu pariteedis) < 90% EL 27 keskmisest) 2 Ühtekuuluvusfondi kogueraldis (= abi osakaal 62,9 eurot aastas inimese kohta x toetuskõlbliku liikmesriigi rahvaarv) Ühtekuuluvusfondi eraldiste riiklik osa 3 Jaotamispõhimõtted Riigi rahvaarv (50%) Piirkond 1 (x%) Piirkond 2 (x%) n Piirkond 1 (x%) Pindala (50%) Piirkond 2 (x%) n Riigi jõukuse järgi kohandamine (= riigi kogurahvatulu elaniku kohta võrreldes kõigi toetuskõlblike liikmesriikide keskmise kogurahvatuluga elaniku kohta) Ümberarvestamise koefitsient (nii et kõikide liikmesriikide osade summa tuleks kokku 100%) 4 Lõplik eraldis Ümberarvestatud osa Ühtekuuluvusfondi kogueraldis Kuid iga toetuskõlbliku liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi osa ei tohi olla suurem kui 1/3 kogueraldisest (miinus Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks eraldatud vahendid) Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõikele 7.

46 46 VIII lisa. Ülempiirid ja turvaabinõud VIII a lisa. Ülempiirid ja turvaabinõud ( ) aasta perioodi ülempiirid ja turvaabinõud Minimaalne summa Maksimaalne summa 76% aasta eraldistest Liikmesriik 108% aasta eraldistest puudub kui kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu pariteedis) < 60% ELi keskmisest kui kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu pariteedis) [60; 65%] ELi keskmisest kui kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu pariteedis) 65% ELi keskmisest kui kogurahvatulu elaniku kohta (ostujõu pariteedis) 120% ELi keskmisest Piirkond 2,3% SKPst 1,85% SKPst 1,55% SKPst aasta eraldised puudub puudub Vähem arenenud piirkond puudub puudub Üleminekupiirkond puudub 60% aasta eraldistest aasta perioodil vähem arenenud piirkondade kategoorias puudub Enam arenenud piirkond puudub Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni ühissätete määruse ettepaneku XXII lisa lõigetele 10 kuni 13. VIII b lisa. SKP ülempiiride muutumine viimasel kolmel programmitöö perioodil Maksimaalne eraldis liikmesriigi kohta (protsendina riigi SKPst) % 2.30% % 2.59% % * 3.79% * Maksimaalne ülempiir Minimaalne ülempiir Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes määruse 1083/2006 II lisale, määruse 1303/2013 VII lisale ning aasta ühissätete määruse ettepaneku XXII lisale. * Perioodi ülemmäärades sisaldub ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Kalandusfondi toetus Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi piiriülese koostöö harule, ning ühinemiseelse abi rahastamisvahendi toetus.

47 47 IX lisa. ESF+ eraldiste kohandamise kriteeriumid Kriteerium Piirmäär Kohandus Riikliku tasandi NEET-noorte määr ( ) Üle 16,4% +1,5% 16,4% ja 11,6% (ELi keskmine) vahel 11,6% ja 6,9% vahel +1,0% +0,5% Riikliku tasandi AROPE määr ( ) Üle 30,3% +1,5% 30,3% ja 23,9% (ELi keskmine) vahel 23,9% ja 17,6% vahel +1,0% +0,5% Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ESF+ vahendite eraldamise metoodikale

48 48 X lisa. ERF/ESF+ piirkondlik jaotus X a lisa aasta piirkondlik jaotus SKP elaniku kohta (ostujõu pariteedis) NUTS 2 piirkonna kohta, 2014., 2015., aasta keskmine Indeks, EL < 75% (vähem arenenud piirkonnad) % (üleminekupiirkonnad) = 100% (enam arenenud piirkonnad)

49 49 X b lisa aasta piirkondlik jaotus aasta keskmine SKP (ostujõu pariteedis) elaniku kohta EL 27 = 100 Ka tegooria Vähem arenenud piirkonnad Märkus: Mayotte on toetuskõlblik vähem arenenud piirkonnana Üleminekupiirkonnad Allikas: regionaal- ja linnapoliitika Enam arenenud piirkonnad peadirektoraat Kontrollikoja teema kiirülevaated Teema kiirülevaadetes ei kasutata uut audititööd ega esitata uusi auditileide ja soovitusi. Neis esitatakse faktid konkreetsete teemade kohta ja teemaanalüüs, et aidata asjassepuutuvaid probleeme mõista.

50 50 Teema kiirülevaate koostajad Käesoleva teema kiirülevaate võttis vastu ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda. Ettekandev liige oli auditikoja eesistuja Iliana Ivanova. Teda toetasid kabinetiülem Mihail Stefanov, kabineti atašee James Verity, valdkonnajuht Niels-Erik Brokopp, auditijuht Mariya Zhekova ja audiitor Tristan Le Guen.

51 EUROOPA KONTROLLIKODA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUKSEMBURG Tel Päringud: eca.europa.eu/et/pages/contactform.aspx Veebisait: eca.europa.eu Euroopa Liit, 2019 Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0180/2017 4.5.2017 RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn

EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn EDUARUANNE Kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks vajalik teave ja hindamine Tallinn 2019 1 LÜHENDID AA Auditeeriv Asutus EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development EK Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem