OTK_lyhi_2007

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OTK_lyhi_2007"

Väljavõte

1 Indikaatorite Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa ja Ettevõtjatulu analüüs a andmetel, aruande lühikokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus Töö teostaja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Tartu 2007 Sissejuhatus aasta uuringu raames jätkati indikaatorite mahetoodanguna müüdavate toodete osakaal ja ettevõtjatulu jaoks andmete kogumist. Andmed koguti aasta kohta. Sarnane uuring viidi läbi ka 2004., ja aastal. Indikaatori mahetoodanguna müüdavate toodete osa jaoks andmete kogumiseks intervjueeriti 35 mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevat ettevõtet, saadeti küsimustik kõigisse ettevõtetesse, kellel oli aasta seisuga õigus müüa oma toodangut viitega mahepõllumajandusele, intervjueeriti seitset mahenõustajat ja kõigist maakondadest vähemalt ühte maheinspektorit. Indikaatori ettevõtjatulu jaoks andmete kogumiseks intervjueeriti 35 mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevat ja 21 keskkonnasõbraliku tootmise (KST) eest toetust saavat tootjat. Andmete analüüsil kasutati lisaks tootjate käest kogutud andmetele mahepõllumajanduse registri (Taimetoodangu Inspektsiooni) ja PRIA andmeid. Siinkohal rõhutavad töö teostajad, et intervjueeritud tootjate väikese valimi ja andmete kogumise suhteliselt lühikese aegrea tõttu ei saa käesolevas aruandes toodud andmete alusel kaugeleulatuvaid järeldusi tootjate majandustulemuste kohta (eriti tootmistüübiti) teha. Lisaks käesolevale aruandele teostati ka ja aasta andmete võrdlev analüüs. Materjal ja metoodika Indikaator Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa Mahetoodangu müük mahetoodanguna tähendab toodangu müümist kas kirjaliku või suulise viite abil selliselt, et toodangu ostjat on teavitatud, et tegemist on mahetoodanguga. Kirjalikuks viiteks on viide tootel mahe- või ökoloogilisele põllumajandusele ja/või ökomärk tootel või müügikohas. Suuliseks viiteks loeti seda, kui info toodangu omaduste kohta jõuab lõpptarbijani, (st kui näiteks müüakse tavatapamajja, siis seda ei arvestata suulise viitena). Lisaks mahetoodanguna realiseeritava toodangu osakaalule kogumüügist koguti taustandmetena ka infot toodangu realiseerimiskanalite kohta, uuriti mahetoodangu viiteta müümise põhjuseid ja seda, mis aitaks kaasa viitega müüdud toodangu osa suurenemisele. Analüüsis kasutati 34 intervjueeritud mahepõllumajandustootja andmeid. Lisaks saadi andmeid postiküsitlusele vastanutelt. Mahetootjatele saadetud postiküsitluse valimi koostamisel oli aluseks mahepõllumajanduse register. Küsimustik saadeti vaid tootjatele, kellel oli aastal õigus müüa oma toodangut viitega mahepõllumajandusele. Küsimustik saadeti 762 tootjale, sellele vastas 263. Analüüsil arvestati 202 tootjaga, sest ülejäänud kas ei turustanud oma toodangut ja ei saanud seega suurele osale küsimustest vastata või olid jätnud osadele analüüsiks vajalikele küsimustele vastamata. Taustandmete saamiseks intervjueeriti mahenõustajaid ja -inspektoreid. Käesolevas lühikokkuvõttes on tulemused sarnaselt eelmiste aastate analüüsi tulemustega esitatud eraldi intervjueeritud ja postiküsitlusele vastanud tootjate kohta.

2 Indikaator Ettevõtjatulu Mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevate ja keskkonnasõbraliku tootmise toetust taotlenud põllumajandustootjate põllumajanduslikust ettevõtlusest saadud tulude analüüsimiseks koguti käesolevas uuringus andmeid põllumajandussaaduste müügist saadud sissetulekute ja tootmiskulude kohta, samuti tootja ja tema pereliikmete tööga hõivatuse kohta põllumajandustootmises. Analüüsitavad andmed on välja toodud kogu valimi keskmisena ja valimi suuruse alusel võimalikuks osutunud tootmistüüpide kohta. Mahetootmisega tegelevate tootjate tulutaseme hindamisel tehti analüüs (ja võrdlus eelneva aastaga) 34 tootja andmete põhjal, sest üks varem uuringus olnud tootja tuli asendada. Nii mahe- kui tavatootmise puhul eraldati segatootmise, piimatootmise ja taimekasvatuse tootmistüüp. Mahetootmise puhul on eraldi välja toodud ka loomakasvatuse tootmistüüp, mis sisaldab lamba- ja lihaveisekasvatusega tegelevaid tootjaid. Siiski tuleb arvestada, et kõigi nende gruppide valim on liiga väike, et teha põhjalikke järeldusi. Taimekasvatuse hulka on arvatud ka aiandustootjad. Tootmistulemuste hindamiseks on käesolevas uuringus kasutatud näitajaid kasum ja arvestuslik kasum. Viimase kalkuleerimiseks on toodangu müügist saadud sissetulekust ja tootmisele suunatud toetustest lahutatud tootmiskulud, mille hulka on kalkuleeritud ka arvestuslik tasustamata peretööjõu kulu. Tasustamata (pere)tööjõu palgakulud on arvestatud põllumajanduse 2006.a keskmisel palgatasemel koos kaasnevate maksudega. Arvestuse aluseks oleva aasta tööjõuühiku (ATÜ) suurus põhineb Eesti Statistikaameti poolt kasutataval 1800 tunnil aastas. Üheks analüüsitud näitajaks on ka teostatud investeeringute tase. Välja on toodud tootjate poolt a tehtud investeeringute jagunemine ning tootjate arvamused selle kohta, kas investeerimisvõimalused on paranenud. Valimi üldiseloomustus Mahetootjad Suuliselt intervjueeriti 35 mahetootjat kaheksast maakonnast (Harju, Hiiu, Lääne, Lääne-Viru, Tartu, Pärnu, Põlva, Valga). Seoses ühe valimis olnud ettevõtte asendamisega kasutati andmete analüüsis vaid 34 tootja andmeid, kellelt oli andmeid kogutud ka aasta kohta. Toomistüübiti jagunesid tootjad järgmiselt: 38,2% (13 ettevõtet) olid loomakasvatustüübist (sh 4 lihaveise-, 5 piimakarja-, 3 lambakasvatus ja üks mesindus), 32,4% (11 ettevõtet) taimekasvatustüübist (sh 4 peamiselt teravilja- ja kartuli-, 3 köögivilja-, 2 marja- ning 2 maitse- ja ravimtaimede kasvatus) ja 29,4% (10 ettevõtet) segatüübilise tootmisega. Põhitüübiti sarnane jaotus on ka valimis olevatel tavatootjatel (vastavalt 38% loomakasvatus, 29% taimekasvatus ja 33% segatootmine). Andmete analüüsimisel on piimatootmise tüüp analüüsitud loomakasvatustüübist lahus. Postiküsitlusele vastanud tootjatest analüüsiti 202 tootjat, kes jagunesid tootmistüübiti järgmiselt: loomakasvatus 46%, segatootmine 27,7% ja taimekasvatus 26,3%. Maakasutus oli nii intervjueeritud kui postiküsitlusele vastanud tootjate puhul suhteliselt sarnane Eesti mahetalude keskmise maakasutusega. Loomi pidas aasta lõpu seisuga intervjueeritud tootjatest 27 (79,4%), neist 21 (77,8%) kasvatas loomi mahepõllumajanduslikult ja kuus tavaloomadena. Postiküsitlusele vastanutest pidas loomi aasta lõpu seisuga 76,7%, neist 56,1% kasvatas loomi mahepõllumajanduslikult, 36,8% pidas tavaloomadena ning 7,1% pidas nii mahe- kui tavaloomi. KST toetuse taotlejad 2

3 Küsitleti 21 keskkonnasõbraliku tootmise toetust taotlenud põllumajandustootjat seitsmest maakonnast (Harju, Hiiu, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Tartu, Võru). Kaheksa (38% küsitletutest) ettevõtet kuuluvad loomakasvatustüüpi (neist kuuel peamine tootmissuund piimakarja- ja kahel lambakasvatus), seitse ettevõtet (33%) segatüüpi ja kuus (29%) taimekasvatustüüpi (k.a üks köögivilja- ja üks marjakasvataja). Jaotus tüübiti on sarnane valimis olevate maheettevõtete jaotusega. KST tootjate keskmine maakasutus on väiksem kui intervjueeritud mahetootjatel. Samas on neil aga rohumaade osa oluliselt väiksem ja teravilja osa suurem kui mahetootjatel. Tulemused ja arutelu 1. Indikaator Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osakaal Toodangu turustuskanalid Kõige sagedamini kasutatav müügikanal oli talust otse tarbijale müük. Seda kasutas vähemalt osa oma toodangu müümiseks 73,5% intervjueeritud mahepõllumajandustootjatest. Rohkem kui pooled (52,9%) tootjad kasutasid ühe müügikanalina tavatoodanguna töötlejale/tööstusele müümist, otse kliendile koju müüs 26,5% tootjatest. Otse talust müük oli kõige suuremale hulgale intervjueeritud mahetootjatest ka kõige olulisemaks müügikanaliks (olulisim kanal 32,4%-le tootjatest). Tööstusse tavatoodanguna müük oli olulisim 26,5% jaoks, võrdselt 8,8% jaoks aga müük tavatoodangu kokkuostjale/vahendajale, turul ise ja ökopoodi. Erinevalt eelmistest aastatest on olulisemate kanalite hulka lisandunud ökopood. Samuti on võrreldes aastaga muutunud otse talust müük olulisemaks kui müük toiduainetööstusesse tavatoodanguna. Postiküsitlusele vastanud tootjate puhul olid kolm kõige levinumat turustuskanalit samad (kuigi erinevas järjekorras). KST tootjatest kasutas otse talust müüki vähemalt osa oma toodangu müümiseks 61,9% intervjueeritud tootjatest, järgnes müük tööstusele/töötlejale (52,4%). Suhteliselt paljud (23,9%) müüsid ka ise turul. Kõige olulisemad turustuskanalid olid seejuures müük tööstusele/töötlejale (38,1%) ja otse talust müük (33,3%). Teine turustuskanaleid puudutav küsimus oli seotud tulevikus eelistatava turustuskanaliga. Kõige sagedamini mainisid intervjueeritud mahetootjad ühe soovitud turustuskanalina otse talust müüki (nimetas 70,6%). Järgnesid müük mahetoodangu töötlejale (61,8%) ja müük mahetoodete kokkuostjale/vahendajale (50%). Võrreldes aastaga eelistatakse otse talust müüki rohkem kui müüki mahetoodangu töötlejale. Postiküsitlusele vastanud tootjate eelistused olid sarnased. Kõige sagedamini mainiti tulevikus eelistatava turustuskanalina otse talust müüki (83,9% vastanutest), sellele järgnesid mahetoodangu kokkuostjad/vahendajad (65,2%) ja mahetöötlejad (61,5%). Intervjueeritud KST tootjad mainisid kõige sagedamini ühe soovitud turustuskanalina müüki tööstusele (55%). Järgnesid müük otse talust (45%) ja kokkuostjale (30%). Kõige olulisemaks peeti samuti müüki tööstusele, sellele järgnes otse talust müük. Takistused soovitud turustuskanalite kasutamisel Peamiste takistustena soovitud müügikanali valikul tõid intervjueeritud mahetootjad välja kokkuostjate, töötlejate ebasoodsa hinnapoliitika (41,2% vastanud tootjatest). Kaugust sihtturust ja mahetööstuse puudumist mainis mõlemat 32,4% vastanutest. Seadusandlusest tulenevate nõuete täitmise raskust mainis 29,4% ja väikseid koguseid 26,5%. Kuuel tootjal probleeme soovitud müügikanali kasutamisega ei ole. Siin on tegemist ebaloogilise tulemusega, sest kõige olulisema takistusena mainitud põhjust nimetavad peamiselt loomakasvatajad, kes tunnustatud maheliha ja piimatööstuste puudumise tõttu ei saa oma toodangut mahedana müüa ja seega ka 3

4 mahetoodanguna müümise hinnapoliitikat hinnata. Tavatööstuse puhul ei saagi eeldada, et need mahetoodangu eest kõrgemat hinda maksaksid. Postiküsitlusele vastanutest tõi kõige rohkem tootjaid (58,1%) ühe põhjusena välja toodangu vähesuse, järgnesid kokkuostjate, töötlejate ebasoodne hinnapoliitika (53,6%) ja kaugus sihtturust (37,4%). Sarnaselt intervjueeritud tootjatega tuleb märkida, et kokkuostjate ja töötlejate ebasoodsa hinnapoliitika nimetanutest 2/3 müüsid valdavalt vaid liha ja piima ning seega ei saa mahetööstuste puudumisel ka kõrgemat hinda saada. Viidete kasutamine mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu müümisel Intervjueeritud tootjatest ei viita toodangu müügil mahepõllumajandusele 20,6%. Viidete kasutamist ja viitega müüki puudutavad tulemused on esitatud osakaaluna nendest tootjatest, kes mahepõllumajandusele viitasid. Endiselt on intervjueeritud tootjate seas kõige levinumaks viiteks suuline viide, mida kasutab ühe viitamisviisina 74,1%. Kirjalikku viidet (kontrollitud mahe- või ökoloogilisest põllumajandusest) tootel kasutab 29,6% ja ökomärki tootel 22,2%. Järgnevad ökomärk müügikohas, märge ostumüügilepingul/saatelehel ja kirjalik viide müügikohas. Suuline viide oli kõige olulisemaks viitamisviisiks 55,6% intervjueeritud tootjatest, sellele järgnes ökomärk tootel (22,2%). Need olid kõige olulisemad ka aastal. Aastate võrdluses on näha, et suurenenud on öko/mahemärgi kasutamine kui aastal kasutas mahemärki 21% viidet kasutavatest tootjatest ja aastal 28%, siis aastal oli ökomärgi kasutajaid juba 37%. Postiküsitlusele vastanud tootjatest ei viidanud mahepõllumajandusele 23,6%. 90,8% mahepõllumajandusele viidanud tootjatest kasutas ühe viitamisviisina suulist viidet, 23,3% kasutas ökomärki tootel ja 21,7% kirjalikku viidet tootel. Kirjalikku viidet mahepõllumajandusele müügikohas kasutas 17,5%, ökomärki 15% tootjatest. Mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu viitega müük Intervjueeritud tootjad müüsid (kogu müügimahtu arvestades) enamuse köögiviljadest, samuti marjadest ning maitse- ja ravimtaimedest viitega mahepõllumajandusele. Teraviljadest müüdi viitega üsna väike osa (nisu 40,3% ja oder 12,8%), seejuures kaer ja rukis müüdi mahepõllumajandusele viitamata, samuti raps. Loomakasvatustoodangust müüdi mahedana munad ja mesi, samuti tõuloomad. Samuti müüdi viitega suurem osa elusveistest. Ka ligi pool lihaks müüdavatest veistest müüakse viitega mahepõllumajandusele. Ülaltoodud info puhul tuleb arvestada, et mitmete toodanguliikide puhul on tegemist vaid mõne üksiku tootjaga, kes neid toodanguliike üldse toodavad ja müüvad. Seetõttu ei saa neid andmeid kogu Eestile üldistada. Samuti sõltub viitamine olulisel määral müügikanalist, mis võib ka ühe tootja puhul aastati oluliselt erineda. Seetõttu võib ka viitega müügi osa olla aastati väga erinev. Postiküsitlusele vastanute puhul polnud võimalik andmeid müügimahtu alusel analüüsida. Allpool esitatud andmed on esitatud osakaaluna kogu vastavat toodangugruppi müünud tootjate arvust. Kogu toiduteravilja müüs mahedana 28% ja söödateravilja 42,1% tootjatest. Üldse ei viidanud teravilja müügil vastavalt 32% ja 23,7% tootjatest. Kogu kartuli müüs mahedana 32,4% ja kogu köögivilja 44,4% tootjatest, üldse ei viidanud vastavalt 13,2% ja 8,3%. Ka puuvilja ja marjade puhul on kogu toodangu mahedana müüjate osa 30-40%, neid, kes üldse ei viita on 10-20%. Loomakasvatustoodangust müüsid pooled tootjatest kogu mee mahedana. Veiseid lihaks müüs mahedana 25,7% tootjatest. Kogu munatoodangu müüs mahedana 34,8%, üldse ei viita munade müügil vaid 8,7%. 4

5 Siin tuleb mainida, et postiküsitlusele vastanute puhul polnud võimalik küsitluse anonüümsuse tõttu kontrollida, kas neil tegelikult vastav toodanguliik tunnustatud oli. Problemaatilisemad toodanguliigid on ilmselt mesi ja munad, mis on paljudel tootjatel tunnustamata, kuigi muud loomakasvatussuunad on tunnustatud. Intervjueeritud tootjate puhul kontrolliti viitamisõigust maheregistrist. Mahetoodangule viitamata müümise põhjused Oma toodangu müügil viitab alati mahepõllumajandusele 12% intervjueeritud tootjatest. Peamiseks põhjuseks, miks mahetoodangut müüakse viiteta mahepõllumajandusele (st tavatoodanguna), on mahetoodangu töötlejate (sh tapamaja) puudumine. Seda nimetas olulise tegurina 83,3% intervjueeritud tootjatest. Mahetoodangu kokkuostjate puudumine oli olulise tegurina mainitud 66,7% ja hinnavahe puudumine võrreldes tavatoodanguga 63,3% puhul. Ka postiküsitlusele vastajad tõid esimese kolme põhjusena välja samad põhjused, mis intervjueeritud tootjadki (küll mitte samas järjekorras). Kõige rohkem mainiti mahetoodangu kokkuostjate (75,4% vastanutest) ja töötlejate puudumist (67,7%) ning hinnavahe puudumist (58,7%) võrreldes tavatoodanguga, järgnevad liiga väikesed müügikogused (50,9%) ja liiga ranged seadusandlikud nõuded töötlemisele (49,1%). Tegurid, mis soodustaksid toodangu müüki mahedana Kõige enam mahetoodangu müüki soodustavaks teguriks on intervjueeritud tootjate arvates mahetoodangu töötlemise arenemine, mida mainis kindlasti soodustava tegurina 85,3% tootjatest, järgnesid tarbijate ostujõu kasv (67,6%) ja tarbijate teadlikkuse kasv (61,8%). Postiküsitlusele vastanud peavad peaaegu võrdselt oluliseks ühistegevust, tarbija ostujõu kasvu, tarbijate teadlikkuse kasvu ja kõrgemat hinda, samuti mahetöötlemise arenemist. 2. Indikaator Ettevõtjatulu Mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevate majapidamiste majandustulemused Sissetulekute struktuur Põllumajandustootmisest saadav sissetulek (k.a toetused) moodustas valimis olevate majapidamiste sissetulekutest keskmisena 58,4% (aritmeetiline keskmine), 11,8% said kogu sissetuleku ainult põllumajandustootmisest (sh toetused). Põllumajandustootmise sissetulekute struktuuri analüüsil on arvestatud müügitulu kokku kõigi põllumajandussaaduste müügist, sõltumata sellest, kas see oli toodetud mahe- või tavapõllumajandusliku toodanguna. Kõigi tootjate keskmisena moodustas aastal põllumajandussaaduste müügist saadud sissetulek 39,0% ning toetused 61,0% põllumajanduslikust kogusissetulekust aastal olid need osakaalud valimi keskmisena praktiliselt samad, vastavalt 39,3% ja 60,7%. Müügitulu osa kogusissetulekust oli 2006.a suurim (48,4%) piimatootmise tüübi puhul, mis on sarnane eelnenud aastaga (50,2%). Tootjate individuaalseid andmeid vaadeldes on näha suur varieeruvus sissetulekute struktuuris kõikides tootmistüüpides. Varieeruvust suurendab osade tootjate mahepõllumajandustoetusest ilmajäämine. 5

6 Toetuste struktuur Toetuste struktuuris on suurima osakaaluga mahepõllumajandustoetus, moodustades 38,8% toetuste kogusummast a moodustas see 45,2%. Osakaalu vähenemise peamiseks põhjuseks on eelnimetatud probleemid toetustega. Selle asjaolu tõttu pole mõttekas ka tootmistüüpide omavaheline võrdlemine, sest väikese valimi tõttu võib erinevuste üheks põhjuseks olla ka see, millises tüübis on rohkem tootjaid, kes mõningaid toetusi ei saanud. Kasum Kasumi kujunemisel on ka 2006.a andmetel olnud oluliseks mõjuteguriks toetused, sh mahepõllumajandusliku tootmise toetus. Tootmismahtude erinevuse tõttu on andmed esitatud põllumajandusmaa hektari kohta a tulemustega võrreldes on keskmine kasum hektari kohta langenud kõigis tüüpides, v.a taimekasvatus. Taimekasvatustootjate keskmisena esitatud kasumi suurenemise põhjustas müügitulu ja muude toetuste kasv võrreldes eelnenud aastaga. Valimi keskmisena jäi kasum (arvestuslikke peretööjõu kulusid arvestamata) ka ilma mahetoetuseta positiivseks. Kui aga kasumist lahutada kõik toetused, jäädaks valimi keskmisena kahjumisse. Lisaks eelnevale kalkuleeriti pereliikmete arvestuslikke tööjõukulusid arvesse võttes ka arvestuslik kasum. Toodangu müügist ja toetustest saadud sissetulekud katsid lisaks muudele tootmiskuludele loomakasvatuse ja piimatootmise tüübi tootjate keskmisena ka peretööjõu kulud. Taimekasvatustootmise (sh aianduse) ja segatootmise puhul oli aga tasustamata tööjõu kulude suurus hektari kohta sellisel tasemel, et müügitulu ja toetused ei katnud tootmise kogukulusid. Tootjate lõikes oleks arvestuslikke peretööjõu kulusid arvestades kahjumis 18 ettevõtet 34-st. Juhul kui mahetoetust ei saadaks, lisanduks veel kaheksa tootjat. Investeeringud põhivarasse Investeeringuid tegi 2006.a 58,8% intervjueeritud mahetootjatest. Investeeringuid mahus üle viiekümne tuhande krooni tegi 41,2% tootjatest. Investeeringuid ei teinud 2006.a üldse 41,2%, 2005.a oli nende osa 45,7%. Investeeringute tase põllumajandusmaa hektari kohta ulatus investeeringuid teinud majapidamistes 209 kr/ha kuni 4516 kr/ha. Viie tootja investeeringute tase ületas 2500 kr/ha, veel kaheksal üle 1000 kr/ha, ning kuuel jäi 200 ja 700 krooni vahele kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta. Peamiselt finantseeriti investeeringuid omavahenditest (75% nendest, kes investeeringuid tegid), viiel juhul (25%) liisingu või laenuga. Tootmistüüpide võrdluses selgub, et rohkem on investeeringuid teinud tootjate hulgas piimatootmise ja loomakasvatusega tegelevaid tootjaid. Samuti on nende poolt tehtud investeeringud rahaliselt suuremas mahus. Kuna ainult ühe aasta andmete põhjal järelduste tegemine investeerimisvõime kohta pole põhjendatud, on investeeringute teemat põhjalikumalt käsitletud ja a võrdlevas analüüsis. Keskkonnasõbraliku tootmisega (KST) tegelevate majapidamiste majandustulemused Sissetulekute struktuur Põllumajandustootmisest saadud sissetulekud moodustasid 2006.a keskmiselt 63,4 % KST majapidamiste sissetulekutest. Valimi keskmisena oli olulisimaks põllumajandustootmise 6

7 sissetulekuks toodangu müügist saadud sissetulek (68,8%), keskkonnasõbraliku tootmise toetuse osakaal oli vaid 8,1% ning ülejäänud toetuste osakaal 23,1%. Kahele KST tootjale ei määratud 2006.a keskkonnatoetust, mis mõjutab esitatud tulemusi. Toetuste struktuur Suurima osa (30,8%) toetustest moodustas KST tootjate keskmisena 2006.a ühtne pindalatoetus. Keskkonnatoetuse osa oli valimi keskmisena 25,8%. Suur osa oli ka veisetoetustel (12,4%) ja põllukultuuri kasvatamise täiendaval otsetoetusel (11%). Piima- ja segatootmistüübis suurt osakaalu omavaid elatustalu ja nõuetega vastavusse viimise toetusi taimekasvatustüübi ettevõtted ei saanud. Kasum Valimi keskmisena ja ka tootmistüüpide keskmisena on arvestuslikku peretööjõu kulu arvesse võtmata 2006.a tulemuseks kasum. Võrreldes 2006.a andmeid eelnenud aasta tulemustega, selgub et kasum (arvestuslikke peretööjõu kulusid arvestamata) hektari kohta on vähenenud nii piima- kui segatootmisega tegelevates majapidamistes, kuid taimekasvatustootjate keskmisena kasvanud. Kui 2005.a jäänuks piimatootmistüübi tootjate keskmised tulemused ka toetusteta positiivseks, siis 2006.a andmetel on tulemused toetusteta kõigi tootmistüüpide keskmistena negatiivsed. Vaadeldes üksikute tootjate andmeid, oleks KST toetuse puudumine muutnud positiivse tulemuse negatiivseks vaid ühe tootja puhul. Kõiki toetuseid saamata oleks kahjumis kokku kümme tootjat (47,6%). Ka toetuste saamisel oli viis KST tootjat 2006.a kahjumis. Lisades tootmiskuludesse ka arvestuslikud peretööjõu kulud (põllumajandussektori 2006.a palgatasemel) selgub, et piimatootmise tüübis on sissetulekute ja kulude tase peaaegu võrdne. Segatüübi tootjate keskmisena ei kata sissetulekud tootmiskulude ja peretööjõu arvestuslike tööjõukulude summat. Kogu valimi keskmisena on seetõttu tulemuseks arvestuslik kahjum. Ka üksikute tootjate andmete põhjal võib öelda, et osa peretööjõu kuludest jääb suurel osal tootjatest katmata. Investeeringud põhivarasse Investeeringuid tegi 61,9% tootjatest. Neist 85% kasutasid rahastamiseks omavahendeid, ülejäänud liisingut. Investeeringutoetusi ei saadud. Investeeringute maht põllumajandusmaa hektari kohta ulatus 134 kr/ha 8700 kr/ha. Kuna ainult ühe aasta andmete põhjal järelduste tegemine investeerimisvõime kohta pole põhjendatud, on investeeringute teemat põhjalikumalt käsitletud ja a võrdlevas analüüsis. 7

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2018

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2018 Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 218 Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 218 Maaeluministeerium 219 Sisukord Sissejuhatus... 4 Kokkuvõte... 5 Üldine olukord...

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx 1. Sissejuhatus SELETUSKIRI Maaeluministri määruse Mesilaspere toetus eelnõu juurde Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 18 lõike 1 ja 20 2 lõike 1 alusel.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

Mahetoitlustamine

Mahetoitlustamine Mahetooraine kättesaadavus Mahetooraine kasutamine: soovitused ja näited mujalt Mahetoitlustamise ökomärk 13.12.217, Tallinn Mahetoitlustamise infopäev Merit Mikk meritoko@gmail.com MAHETOORAINE KÄTTESAADAVUS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Meetme 1.3 uuring_2010

Meetme 1.3 uuring_2010 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Nõuandeteenuste mõju põllumajandus- ja metsandussektorile Uuring Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.3 Nõuandesüsteemi

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava meetme 1.2 Põllumajandusliku tegev Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

untitled

untitled õllumajanduslik keskkonnatoetus Sisukord I OSA. TAOTLEMINE... 3 1. 2008. aasta maaelu arengukava pindalatoetused... 3 2. Taotluse esitamine...4 3. Toetuste üldised nõuded... 7 3.1. Taotleja...7 3.2. Toetusõiguslik

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu,

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu, Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Uuringu aruanne Tartu, 2016 1 Uuring Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

PMK_aasta_aruanne_2008_Final

PMK_aasta_aruanne_2008_Final Põllumajandusministeerium ÜLEVAADE EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2007-2013 II TELJE HINDAMISEST 2008. AASTAL Põllumajandusuuringute Keskus Põllumajanduskeskkonna seire büroo Saku Märts 2009 SISUKORD Avasõna

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PLM2010.pdf

PLM2010.pdf PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS TALLINN 2012 Kogumik esitab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmeid majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI  MÄÄRUS  (EL)  2019/  316, veebruar  2019,  -  millega  muudetakse  määrust  (EL)  nr 1408/  2013,  milles  käsitletakse  Euroopa  L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab e

Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab e Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab eeltäita vahemikus 22.05 28.05.2019 Taotlusi võetakse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

S_2016_noored

S_2016_noored S E L E T U S K I R I Maaeluministri määruse Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus eelnõu juurde 1. Sissejuhatus Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Mahepõllumajanduse hetkeseis Eestis ja Euroopas Elen Peetsmann Eesti Maaülikooli Mahekeskus elen.peetsmann@emu.ee 14.09.2018 Mahepõllumajandus Eestis 2017 Mahepõllumajanduslikku maad kokku 199 946 ha (20%

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MAAELUFOORUM 2011 q 1 r

MAAELUFOORUM 2011 q 1 r MAAELUFOORUM 2011 q 1 r Kogumiku väljaandmist toetab Euroopa Liit Sisukord 2 3 4 8 16 18 20 21 22 23 Maaelu arengukava toetab ettevõtluse mitmekesistamist Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister Maaelufoorumiks

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS

Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS Sisukord Sissejuhatus... 3 Mahe- ja tavalihaveisekasvatus Eestis... 3 Üleminek maheveisekasvatusele... 4 Pidamine... 6 Tervis... 9 Söötmine...11 Loomade toomine ettevõttesse...

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Vaatamata turuolukorda tugevasti muutnud sündmustele on suurematel piimaturgudel täheldatav olnud elavnemine impordi osas ja positiivsed

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem