MEESKONNACOACHINGU PROGRAMMI KOGEMUSTE KULLAPROOV MÕJU-UURING Raport Tallinn 2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MEESKONNACOACHINGU PROGRAMMI KOGEMUSTE KULLAPROOV MÕJU-UURING Raport Tallinn 2019"

Väljavõte

1 MEESKONNACOACHINGU PROGRAMMI KOGEMUSTE KULLAPROOV MÕJU-UURING Raport Tallinn 2019

2 Meeskonnacoachingu programm viidi läbi MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt projekti Kogemuste kullaproov raames aastal. Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu. Raporti koostas: Tiina Merkuljeva MTÜ International Supervision and Coaching Institute superviisor-coach, organisatsioonide konsultant EBS doktorant 2011 ka. Supervisiooni ja Coachingu instituudi (ISCI) asutaja, superviisorite väljaõppe juhtivõppejõud töötamine SKA koosseisus: piirkondlike lastekaitse üksuste käivitamine, laste ja perede heaolu profiili piloteerimine, tõenduspõhiste praktikate leviku kaardistamine Eesti erinevates piirkondades Aastast 2012 ka. EBS-is juhtimisteaduse doktorant lastekaitsetöötajate regulaarse supervisiooni süsteemi loomine ja piloteerimine; töönõustamise idee ja praktika viimine seadusandlikule alusele (lastekaitseseadusesse) 2004 ka. superviisor-coach sellistes valdkondades nagu: sotsiaal-, lastekaitse-, haridus-, noorsootöö, justiits- ning juhtide coaching (executive coaching), meeskondade coaching ja organisatsiooni supervisioon. Superviisori coach-i tunnistus (vastab ANSE standardile) Aastast 2000 ka. grupipsühhoterapeut psühhoteraapia õpingud, omandatud psühhoterapeudi kvalifikatsioon 1999 ka. juhtide ja meeskondade koolitaja ja organisatsioonide konsultant 1990 lõpetatud Tartu Ülikool eripedagoogika ja logopeedia alal. Kontakt: tel

3 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 I. PROJEKTIST, COACHINGUST JA SUPERVISIOONIST... 5 II. MÕJU-UURINGU TEOREETILINE RAAMISTIK, EESMÄRK JA VALIM... 6 III. UURINGU TULEMUSED... 9 KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS

4 SISSEJUHATUS Eesti ANK viis ajavahemikul üle Eesti läbi coachinguprogrammi Kogemuste kullaproov. Programmi raames toimusid meeskonna coachingud ja juhtide supervisioonid kümnele meeskonnale ja nende juhtidele. Projekti eesmärgiks oli toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondade tõhusamat toimimist, sh haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamist ja teenuste paremat disainimist, rakendades juba olemasolevaid häid kogemusi, kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetkeolukorda ja piirkondlikke vajadusi. Coachinguprogrammi raames meeskondadele pakutud toetusmeetmed on olnud laiaulatuslikud ja ressursimahukad. Samas napib uuringuid, mis teaduspõhiselt tõendaks coachingu ja supervisiooni mõju sihtgrupile. Seepärast on käesolevat projekti saatnud mõju-uuring. Mõju-uuringus osalenud üheksa meeskonda pärinesid kuuest maakonnast: Harjumaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt. Programmi valiti suuremaid meeskondi ja neid, mis olid loomisfaasis ehk liitumiste tulemusena tekkivaid meeskondi, kellel koordinaator või juht oli olemas. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, millised muutused on meeskondades aset leidnud coachinguprogrammis osalemise käigus. Lisaks sellele, kuidas on coachingus osalemine mõjutanud osalejaid isiklikult. Uuringus on kajastatud 9 meeskonna andmed, kelle profiil jaguneb järgmiselt: haldusreformi raames selles piirkonnas tegutsenud eelnevatest meeskondadest loodud 6 ühendmeeskonda ja 3 juba toimivat noortekeskuse meeskonda. Uuring viidi läbi kahes etapis, kus eelküsitluses osales 57 inimest (neist 48 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti) ning järelküsitluses osales 56 inimest (neist 47 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti). Uuringust selgus, et coachinguprogrammis osalemine on avaldanud projektis osalevatele meeskondadele ja selle liikmetele positiivset mõju. Uuringu kitsenduseks võib pidada seda, et tulemused on tõlgendatavad uuringus osalenud meeskondade konteksti arvestades ja need ei laiene teistele meeskondadele. 4

5 I. PROJEKTIST, COACHINGUST JA SUPERVISIOONIST Coachinguprogrammi Kogemuste kullaproov tegevusi viis läbi Eesti ANK coach-superviisor ajavahemikul aasta jooksul üle Eesti. Projekti üheks osaks oli meeskonna coachinguprogramm, kuhu kutsuti aasta alguses kandideerima noortekeskustega seotud meeskondi, kes vajasid tuge uue meeskonna kujundamisel (näiteks kohalike omavalitsuste ühinemisega seoses) või soovisid teha olulise hüppe oma senise meeskonna arengus. Coaching on arendavate vestluste ja tegevuste protsess, mille jooksul kasutab coach erinevaid meetodeid, et aidata coacheel (kliendil) püstitada ja saavutada olulisi eesmärke. Näiteks treenida professionaalseid kompetentse, arendada ennast ja meeskonda või lahendada töösuhetega seotud küsimusi. 1 Coach esitab peamiselt küsimusi ja peegeldab coacheele tagasi tema juttu ja käitumist. Tänu asjakohastele küsimustele ja kõrvalpilgule saab coachee teadlikumaks oma olukorrast, vajadustest, unistustest ja võimalustest. Coachi poolt loodud raamistik aitab võtta coacheel vastutust enda olukorra eest ja pöörata tähelepanu sellele, mida on võimalik muuta. Lõpptulemusena tõstab võimaluste ja isikliku vastutuse tajumine coachee sisemist motivatsiooni. 2 Supervisioon (SV), ehk töönõustamine on superviisori ja inimestega töötava professionaali või meeskonna pikemaajaline kohtumiste protsess, mille käigus analüüsitakse tööjuhtumeid ning otsitakse lahendusi tööalastele väljakutsetele. SV tulemusel on inimene teadlikum enesest, oma ametirollist ja kohast teiste töötegijate hulgas, mõjust oma sihtgrupile; ta arvestab oma pädevuse piiridega ja isiklike ressurssidega tegutseb võimetekohaselt; integreerib oma tegevusse uued ja varasemad teadmised ning kogemused. SV tulemuseks on töötaja tööressursi taastamine ja töötaja üldine professionaalne areng, sealhulgas tööks vajalike omaduste arendamine ning töö tõhustamine soodsa, töötajat toetava tööõhkkonna arendamise kaudu meeskonnas/organisatsioonis. SV-i saab pakkuda mitmes erinevas vormis. Levinumad neist on individuaalne- ja grupisupervisioon. 3 Coachingprogrammi Kogemuste kullaproov kandideeris 15 meeskonda üle Eesti. Programmi valiti osalema kokku 10 meeskonda. Neist kuus olid loomisfaasis ehk liitumiste tulemusena tekkinud meeskonnad, kellel oli koordinaator või juht olemas. Neist kolm olid juba eelnevalt toiminud noortekeskuste meeskonnad. Nendest lõpuni osalesid 9 meeskonda. Meeskonnaprogramm koosnes järgmistest tegevustest: 1 International Supervision and Coaching Institute MTÜ koduleht 2 Eesti ANK blogi 3 Merkuljeva, T., Vesso, S. (2013). Lastekaitsetöötajatele suunatud supervisioonisüsteemi väljatöötamine 5

6 1) juhtide individuaalcoachingu sessioonid - 3 sessiooni igale juhile, 2) mis vaheldusid meeskonnacoachingu sessioonidega - 3 sessiooni igale meeskonnale; 3) lisaks oli juhtidel võimalik osaleda aastas kuni neli korda toimuvates juhtide grupisupervisioonides. Eesti ANK on ka varasemalt läbi viinud coachinguprogramme noorsootöö valdkonnas ning need on olnud mõjusad. On selgunud, et coaching avaldab positiivset mõju eesmärgiselgusele, teatud ulatuses rolliselgusele ning toetab koostööprotsesse meeskondades 4. Nii coachingu kui ka SV püsivam mõju avaldub pikemas protsessis. Pikemale ajaperioodile jaotunud kohtumised võimaldavad coacheel uurida end ja oma tegemisi ning teadvustada oma tegevuse mõju ajas. 5 II. MÕJU-UURINGU TEOREETILINE RAAMISTIK, EESMÄRK JA VALIM Eduka noorsootöö saavad tagada hästi toimivad noorsootöötajate meeskonnad. Projekt Kogemuste kullaproov kutsuti ellu selleks, et toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondade tõhusamat toimimist, sh haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamist ja teenuste paremat disainimist, rakendades juba olemasolevaid häid kogemusi, kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetkeolukorda ja piirkondlikke vajadusi. Programmi eesmärgid olid mitmetahulised, kuid enamus olid seotud meeskonnatöö käivitamisega ja meeskonna toimimise toetamisega. Tulemusliku ja mõjusa meeskonna coachingu läbiviimisel tuleb coachil-superviisoril arvestada mitmete tulemusliku meeskonnatöö aluseks olevate teguritega nagu eesmärgi selgus meeskonnas, enda rolli selge tajumine meeskonnas iga meeskonnaliikme poolt, koostööprotsesside toimimine meeskonnas ja milline on omavaheline suhtlus meeskonnas. Eesmärgid - on tulemusliku meeskonnatöö aluseks. Need annavad meeskonnale juhiseid, võimaldades mõista, kus praegu ollakse ja kuhu tahetakse jõuda nii, et kõikide meeskonnaliikmete jõupingutused oleksid ühendatud. Eesmärgid loovad meeskonna identiteedi. Ilma selge, 4 Merkuljeva,T. (2018). Meeskonna coachingprogramm Selge suund mõju-uuring. Raport. 5 Õuemaa, A.(2016). Coaching u mõju noortekeskuste juhtide tööle. Projekti Coachi mind! mõjuanalüüsi raport. 6

7 kokkulepitud ja jagatud eesmärgita on igasugune meeskonna areng piiratud. Meeskonnaliikmed peavad mõistma, aktsepteerima, jagama ja pühenduma ühistele eesmärkidele. 6 Rollid - ülesanded, mida üks või teine roll kannab ning rolli sisu peaks olema kooskõlas kokkulepitud eesmärkidega. Rolli funktsiooni määratlevad ülesanded, mida on vaja teha ning see nõuab teatavaid oskusi, teadmisi, kogemusi jms ehk kompetentsi. Selleks, et meeskond saaks toimida, peaks igal meeskonnaliikmel olema selge pilt sellest, kes mida teeb ja mille eest vastutab. Lisaks sellele peab olema selge igaühe volituste ulatus. Meeskonnaliikmed peaksid mõistma, nõustuma ja olema rahul oma rolliga ja kohustustega, vastutades individuaalselt ja kollektiivselt. Kui ootused töörollile on kooskõlas inimese enda veendumustega, väärtustega ja standarditega, tajutakse tehtavat tööd tähenduslikuna 7. Seega on oluline, et meeskonnaliikmed teevad omavahel koostööd ja saavutavad eesmärgid nii tõhusalt kui võimalik. Rolliselgus on ka võimalike probleemide lahendamise alus 8. Koostööprotsessid - on juhtimisvahendiks, et vältida ebaefektiivseid otsuseid, tagada kontroll, koordineeritus ja efektiivne kommunikatsioon. Protsessid tagavad töösoorituse (ühise tulemuse) korratava kvaliteedi, võimaldades samas piisavalt tööalast paindlikkust, et mitte piirata protsessi kasutajate tööd. Kokkulepitud protseduurid toetavad meeskonna eesmärkide saavutamist 9. Suhtlusstiil ja omavaheline koostoimimine - nii nagu eesmärgid ja rollid, tuleb kindlaks määrata, mõista, kokku leppida ja jagada konkreetsed suhtlemisviisid ja reeglid. Omavaheliste suhete parandamine meeskonnas võib toimuda mitmel moel ja see võib seisneda teineteise hoolikas kuulamises, nõuandmises, tunnustamises jne. Meeskonnas toimuvad konfliktid ja ebatõhusad protsessid on seotud ebaselgete eesmärkidega ja eesmärkide mõistmise puudumisega. Meeskonna loomise faasis tuleb selgitada ja arendada ühist arusaama eesmärgist, rollidest ja käitumisnormidest, mis on vajalikud toimiva meeskonnani jõudmiseks. 10 Kui rollid on selged, tuleks tähelepanu pöörata töökorraldusele ja meeskonna toimimisviisidele, sh. käitumisnormidele ja mitte ainult rääkida läbi, kes mida teeb, vaid kuidas kavatsetakse ühiselt tööd teha. 6 Raue S, Tang S, Weiland C, et al. (2013). The GRPI model: an approach for team development. The Systemic Excellence Group Website. Published February 18, Available at: Accessed May 30, Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA:Addison-Wesley. 8 Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. Annual Review of Sociology, 12(1), Wong, Y. (2009). Engineering Management. Retrieved from 10 Golom, F.D., Schreck, J.S. (2018). The Journey to Interprofessional Collaborative Practice. Are We There Yet? Pediatric Clinics of North America. Volume 65, Issue 1, February 2018, Pages Elsevier Inc.lk

8 Mõned organisatsiooni arendamise praktikud 11 usuvad, et umbes 80% konfliktidest meeskonnas on tingitud ebaselgetest või puuduvatest eesmärkidest, ülejäänud 20% on tingitud rollisegadusest, 13% vähetõhusatest koostööprotsessidest ja toimimise viisist, 6% ebamäärasusest ning 1 % kehvadest omavahelistest suhetest. Sageli on ebaefektiivsete meeskondade tähelepanu keskmes nö probleemsed meeskonnaliikmed ja nende omavahelised konfliktid, kuid see ei pruugi olla tegelik konflikti allikas. Mittetoimiva meeskonna dünaamika tõelised põhjused on tihti kontekstuaalsed ja struktuursed 12. Mõju-uuringu käigus hinnati coachinguprogrammi mõju eelpool kirjeldatud nelja faktori alusel: eesmärgid, rollid, koostööprotsessid, suhtlusstiil ja omavaheline koostoimimine. Ning otsiti vastust küsimusele: millist mõju meeskonnale ja selle liikmetele avaldab coachingus osalemine eesmärkide, rollide, koostööprotsesside, suhtlusstiil ja omavahelise koostoimimise seisukohast. Uuring viidi läbi kahes osas: 1. eelküsitlus - andmed koguti enne meeskonna coachinguprogrammi läbiviimist ajavahemikul ; 2. järelküsitlus - andmed koguti pärast meeskonna coachinguprogrammi läbiviimist ajavahemikul Uuringu läbiviimiseks koostati elektrooniline küsimustik, mis sisaldas järgmisi küsimusi: Eelküsitluses: Kui teadlik oled sellest, mis on coaching ja supervisioon? Millised on sinu varasemad coachingus ja supervisioonis osalemise kogemused? Milline on sinu coachinguprogrammis osalemise motivatsioon (1-10 punkti skaalal)? Millised on sinu ootused coachinguprogrammile? Järelküsitluses: Milline oli sinu coachinguprogrammis osalemise motivatsioon (1-10 punkti skaalal)? Milline on olnud coachingu mõju sulle? Milles see kõige enam avaldub? Milline on olnud coachingu mõju sinu meeskonnale? Milles see kõige enam avaldub? 11 Raue S, Tang S, Weiland C, et al. (2013). The GRPI model: an approach for team development. The Systemic Excellence Group Website. Published February 18, Available at: Accessed May 30, Golom, F.D., Schreck, J.S. (2018). The Journey to Interprofessional Collaborative Practice. Are We There Yet? Pediatric Clinics of North America. Volume 65, Issue 1, February 2018, Pages Elsevier Inc.lk

9 Programmis osalevatele meeskondadele (juhtidele ja meeskonnaliikmetele) saadeti coachingu eelja järelküsimustik elektrooniliselt. Vastused kodeeriti nii, et iga meeskond sai oma koodi ja küsimustiku täitmisel kasutas vastaja talle eelnevalt saadetud koodi. Eelküsitluses osales ja küsimustiku täitis 48 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti, kokku 57 inimest. Järelküsitluses - 47 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti, kokku 56 inimest. III. UURINGU TULEMUSED Uuringu tulemustest selgus, et coachinguprogrammis osalenud meeskonnajuhid olid asunud oma meeskondi juhtima 0,5-2 aastat enne programmiga liitumist. Meeskonnaliikmete profiili analüüs näitas, et vastanutest pooled olid värsked meeskonnaliikmed: 17 olid oma meeskonnaga liitunud 2 kuud enne programmi algust ja 9 vähem kui 1 kuu enne programmi algust; 4 inimest oli oma meeskonnaga liitunud 0,5 aastat tagasi, 4 1 aasta tagasi, 5 2 aastat tagasi ja 9 4 aastat tagasi. Seega oli tegu moodustumise faasis olevate meeskondadega. Kõigil juhtidel puudus varasem meeskonna coachingus osalemise kogemus, samas kolmel oli varasem grupisupervisiooni kogemus ja kahel juhil oli üle poole aasta kestnud individuaalcoachingu protsessis osalemise kogemus. Enda teadlikkust coachingust ja supervisionist kinnitas 37 meeskonnaliiget, kuid varasem kogemus coachingus osaleda oli ainult viiel. Meeskonnaliikmete motivatsioon coachinguprogrammis Kogemuste kullaproov osaleda (skaalal 1-10) oli 5,9 (vt. tabel 1 - meeskonnaliikmed enne) ning juhtide motivatsioon programmi eel oli 6,9 (vt. tabel 1 - juhid enne). Meeskondade 01 ja 04 juhtide ja liikmete motivatsioon oli sama kõrge (7,0) kõikide teiste meeskondade puhul oli juhtide motivatsioon programmis osaleda meeskonnaliikmete omadest kõrgem. Juhtide motivatsioon püsis kogu programmi vältel samal tasemel (va. meeskonnas 04), olles 6,9 punkti. Meeskondades 02,05,06,07 ja 10 on meeskonnaliikmete motivatsioon programmi lõpuks tõusnud ning meeskondades 01,03,04,08 langenud. Motivatsioon on muutuste elluviimise sisukohast oluline tegur. Antud meeskondade puhul võib väita, et juhid on siinkohal olnud oma meeskondade vedurid ning hoidnud enda motivatsiooni kõrgel isegi siis, kui see meeskonnaliikmetel veidi langes. 9

10 Tabel 1. Meeskonnaliikmete ja juhtide motivatsiooni muutus programmi vältel. Meeskonna kood Meeskonna liikmed enne (keskmine) Meeskonna juhid enne Meeskonna liikmed pärast (keskmine) Meeskonna juhid pärast Motivatsiooni tõus/langus meeskonna liikmed 01 7,0 7 6,2 7-0, ,8 7 5,5 7 +0, ,6 7 5,0 7-0, ,0 7 6,0 6-1,0-1,0 05 4,4 7 5,1 7 +0, ,8 7 6,0 7 +0, ,5 6 4,2 7 +1, ,4 7 5,6 7-0, ,6 7 6,7 7 +0,1 0 Keskmine 5,9 6,9 5,6 6,9 Motivatsiooni tõus/langus meeskonna juhid Tabelis 1 toodud tulemused peegeldavad ka seda, et coach-superviisor on kogu programmi vältel suutnud luua õhustiku, mis on olnud meeskondi toetav ja osalemist soodustav. Meeskonnajuhtide hinnangud coachinguprogrammi mõjususele Coschinguprogrammi eel kirjeldasid meeskondade juhid enda ootusi programmile järgmiselt: Ootused programmile on kõrged, kuna meeskonnaliikmed ei ole kõik omavahel tuttavad ja loodan, et see programm aitab meeskonnal ühiselt tulevikus edasi liikuda. Ootan toetust hästi toimiva tiimi tekkeks. See on võimalus meeskonnaga võtta aeg, et ühiselt praegust olukorda analüüsides mõelda, millised võimalused meil üldse on koos edasi kasvada nii, et inimesed oleksid motiveeritud ja neil päriselt oleks ka võimalus teha oma tööd. Kogu eelmise aasta lõpp on toonud meie katusorganisatsiooni palju muutuseid, mis on mõjutanud ka meie meeskonda ning õhus on palju hirme ja muresid tuleviku suhtes. Tahaks koos nendest rääkida ja leida võimalusi edasi liikumiseks. Ühtlasi loodan, et programmis osalemine annab võimaluse ka omavahel pingelise olukorra tõttu tekkinud ebakõlasid ja arusaamatusi analüüsida ning nendest õppida. Ootan, et programmi tulemusel oskan ennast kõrvalt näha juhina, oskan ennast adekvaatselt hinnata, saan ausat tagasisidet enda kui juhi kohta. Soovin et meie noortekeskuse noorsootöötajatest saaks tõeline meeskond. 10

11 Soovin saada täpsemalt teada coacingust ning ühiselt meeskonnaga mõelda läbi ja arutleda kuidas kasvaksime ühtseks meeskonnaks ja kuidas üksteist toetada ja abistada. Loodan, et peale programmi on mul kuldaväärt meeskond, kes teab, mida teeb, kuidas üksteisele toetuda ja meeskond saab aru, mida teeb. Mulle on oluline inimeste meeskonnana tööle panemine. Soovin oma meeskonda toimima saada selliselt, et oleks meeskonna tunne. Enamuse juhtide ootus programmis osalemisele oli saada oma meeskond toimima. Coachingus nähti võimalust rohkem omavahel tutvuda, õhus olevaid tulevikuga seotud pingeid ja muresid vähendada. Üks juht tõi välja soovi end oma rollis reflekteerida ja analüüsida soovin ennast kõrvalt näha juhina ning saada ausat tagasisidet enda kui juhi kohta. Juhtide ootustest meeskonnale peegeldus kõige enam meeskonnaliikmete programmis osalemise ja panustamise ootus. Programmi lõppedes kirjeldasid juhid läbitud programmi mõju nii iseendale kui ka meeskonnas toimunud muutustele. Juhtide kirjeldustest selgub, et programmis osalemise tulemusel on juhid: sügavamalt teadvustanud enda rolli juhina: Mõistsin, et minu meeskonna jaoks on juht oluline. muutunud oma rollis kindlamaks: Olen enesekindlam ning suudan paremini otsuseid läbi analüüsida. Olen juba julgem, konkreetsem. täiustanud enda juhtimisstiili ja lähenemist meeskonnale: Juhtimine on läinud tasapisi kaasavaks juhtimiseks. Ma analüüsisin hästi palju oma tegevust, mida ma varem ei teinud. Ma sain koos meeskonnaga läbi arutada nende ootused mulle ja sain rääkida oma ootustest neile. See on aidanud asjad läbi mõelda ning meeskonnaga ühised eesmärgid ja kokkulepped seada. See on muutnud töö tulemuslikumaks. Olen saanud aru, et kõik, mis minu peas ja mõtetes, peab välja rääkima ja arutama (isegi kohati «nämmutama»), et tööalased otsused ja kokkulepped oleks üheselt kõigile arusaadavad. Olen coachingu käigus saanud paljud asjad läbi mõelda konkreetselt selleks aega võttes. Olen saanud palju oma meeskonnaga arutleda ja planeerida. Oleme kasvanud heaks meeskonnaks. teadvustanud enda võimeid ja seniseid saavutusi: Teadvustasin, et tegelikult olen ma palju saavutanud ja oskan meeskonda juhtida. arendanud emotsionaalset intelligentsust: Coaching aitas emotsioonid maha tuua ning aidata mõelda neutraalselt sellele, mida on meil vaja enda meeskonnas teha ja keda rohkem toetada. arendanud enesekehtestamise oskust: Coaching on aidanud pidada ebameeldivaid vestlusi, on aidanud olla süsteemsem. On aidanud õppida mul end rohkem kehtestama. 11

12 Ilma individuaalse coachinguta ei töötaks ma ilmselt enam samal positsioonil, sest selle aasta teekond on olnud raske. Võib väita, et coachingu mõjul on meeskonnajuhid täiustanud enda juhtimisstiili ja lähenemist meeskonnale, teadvustanud enda rolli juhina ning hakanud end oma rollis kindlamalt tundma, teadvustanud enda võimeid ja seniseid saavutusi, arendanud emotsionaalset intelligentsust ja enesekehtestamise oskust. Seega on coaching avaldanud juhtidele jõustavat ja toetavat mõju. Programmis osalemise mõju meeskondadele nägid juhid selles, et: meeskonnas on suurenenud ühtsete eesmärkide tajumine:...meeskonnaks olemine ei tähenda ainult ühiseid väljasõite ja mõnusaid olemisi, vaid pigem koos ühiste eesmärkide nimel töötamist ; strateegiline ja ühtne lähenemisviis on nüüd teadlikumalt töö osa ; muutunud on omavaheline suhtlusstiil ja koostoimimine (see on muutunud vabamaks ja julgemaks):...noorsootöötajad suhtlevad teineteisega palju vabamalt ja on julgemad probleemidest rääkima ; meeskond on koostööaltim, räägitakse vabalt probleemidest ; me suhtleme rohkem ; motivatsiooni tõus on märgatav, aga võib-olla see on mõjutatud ka muudest aspektidest ; meeskonnaliikmed on saanud innustust ja on omavahel hakanud aeg-ajalt probleemide korral pikki ja tõsiseid vestlusi pidama, olen püüdnud end sinna mitte segada ; meeskonnas on kasvanud pühendumine ja motivatsioon panustada: mõju avaldub tööstiilis ja pühendumises ; tööprotsessid on muutunud selgemaks ja tulemuslikumaks: otsused arutatakse omavahel läbi ; oleme saanud mingid asjad kokku leppida ja kokku lepitult edasi liikuda ; ära on jäänud tühised kokkusaamised, mis on nimetatud koosolekuteks, nüüd saadakse kokku ja tahetakse teha reaalseid tegevusi enda meeskonna eesmärkide täitmiseks ; mõju avaldub selgetes kokkulepetes ; on tekkinud/süvenenud ühtsustunne: meeskond on saanud ühtsemaks ; meeskond on kokkuhoidvam ning töö kvaliteet on parem. Juhtide hinnangul on coachingu mõjul omavaheline suhtlusstiil ja koostoimimine muutunud vabamaks, julgemaks, koostööaltimaks, avatumaks probleemidest rääkimisel. Coaching on avaldanud positiivset mõju tööprotsessidele: asju arutatakse omavahel läbi, sõlmitakse kokkuleppeid, koosolekud on muutunud tulemuslikumaks, tehakse reaalseid samme eesmärkide ellu viimiseks. Tänu coachingule on meeskondades suurenenud ühtsete eesmärkide taju ning motivatsioon panustada. 12

13 Uuringu tulemustest võib järeldada, et juhtide ootus saada oma meeskond toimima on osaliselt kindlasti täitunud. Kuna coachingu mõjul on omavaheline suhtlemine muutunud avatumaks ja protsessid selgemaks, siis on see vähendanud meeskondades ka pingeid, mis enne programmi algust meeskondades olid. Programmis osalemise kõrge motivatsioon kinnitab seda, et meeskonnaliikmed on programmis osalenud ja meeskonnatöösse panustanud, mis oli ka üks juhtide ootustest programmi eel. Meeskonnaliikmete hinnangud coachinguprogrammi mõjususele Oma ootusi programmile kirjeldasid meeskonnaliikmed järgmiselt: 10 korral toodi välja soov meeskonnatööd eesmärgipäraselt arendada ja meeskonnatoimimist tõhustada; 10 korral avaldati soovi saada uusi teadmisi ja kogemusi noorsootöö vallas, inspiratsiooni ja ideid; 7 korral soovi arendada meeskonna ühtsust; 2 korral, et programm annaks võimaluse teha oma tööd veel efektiivsemalt ja eesmärgipärasemalt; 2 korral vajadust õppida tundma meeskonnaliikmeid; 2 korral, et programmis osalemine oleks huvitav ja kasulik; 9 korral toodi välja, et ootused puuduvad või neid ei osata öelda. Ühel korral toodi välja sellised ootused:...tarkust arendamaks välja oma noorsootöö struktuuri vallas...et kohtumised toimuksid plaanipäraselt ja vastaksid eesmärkidele...et sellele kulutatud aeg ja kogemused annaksid ka tulemust edasises tööprotsessis...et programm aitaks minul paremini mõista oma tugevusi ning nõrkuseid vähendada...soovin ametialaselt areneda...et programmist sünniks midagi vajalikku mulle endale, oleks õpetlik ja arendav...sooviksin rohkem teada saada coachingust ning supervisioonist...kuidas oma tugevusi ära kasutada...mõelda kuidas parema kommunikatsioonini jõuda...et programm toetaks üksteise mõistmist ja toetaks iga meeskonnaliikme motivatsiooni. Meeskonnaliikmete ootus programmis osalemisele oli tõhustada meeskonna toimimist, arendada ennast noorsootöö valdkonnas, arendada meeskonnas ühtsustunnet ning õppida teineteist tundma 13

14 ning tegutseda eesmärgipäraselt. Lisaks sellele toodi ootusena coachinguprogrammile, et see oleks huvitav ja kasulik, et kõik toimiks plaanipäraselt ja vastaks eesmärgile, et programm toetaks meeskonnaliikmete motivatsiooni, võimaldaks õppida, areneda ja saada teadmisi coachingust. Meeskonnaliikmete ootused olid juhtide ootustega võrreldes mitmekesisemad ja paljus ka ise enda vajadustele suunatud. Üheksa inimest ei osanud oma ootusi programmile sõnastada. Seega, kui juhtide ootused olid selgelt suunatud meeskonna toimimise tõhustamisele, siis meeskonnaliikmete ootused olid osalt samuti suunatud meeskonna toimimise tõhustamisele, kuid paljus ka ise enda vajadustele antud hetkes ning coach-superviisorile (programmile). Programmi lõppedes andsid meeskonnaliikmed hinnangu läbitud programmi mõjule nii iseendale kui ka meeskonnas toimunud muutustele. Meeskonnaliikmete kirjeldustest selgub, et programmis osalemise tulemusel on meeskonnaliikmed: muutunud avatumaks:...tunnen end meeskonna tegevuses vabalt ;...suhtleme kokku saades vabalt, arutame oma muresid-rõõmusid... ; suhtlen tiimiga avatumalt, võtan selgemad seisukohad... ; ma olen ise ka taas avatum, kasvõi kallistamine ; coaching tegi mu avatumaks, julgen rohkem oma arvamust avaldada ; mõistsin, et alati tuleks olla pigem avameelne meeskonna kaaslastega ja mitte asju rääkimata jätta ; muutunud julgemaks abi küsimisel: julgen rohkem abi küsida ; muutunud enesekindlamaks: enesekindlamaks olen muutunud ; olen julgem kaasa rääkima ja küsima ; olen saanud rohkem enesekindlust oma mõtete väljendamisel ; enesekindlust olen juurde saanud ; arendanud enda analüüsimise võimet: olen enda analüüsivõimet saanud päris palju edasi arendada ; coachingu käigus sain enda kohta nii mõndagi uut teada ;...analüüsisin ennast nii meeskonnaliikme kui ka juhi rollis. Mõtlesin ja arutasin kogu aeg, et mis meetodeid ise kasutada, kuidas suhtlemisprotsesse paremaks muuta, kuidas noorsootööd paremini korraldada, et meie tulemus oleks efektiivsem. Arvan, et sain rohkem selgust ning tean, mis on kellegi ootused ja mis moel on keegi valmis panustama ; coaching on aidanud mul end analüüsida ; see aitas mul rohkem endasse vaadata, ennast analüüsida ; leidnud oma koha meeskonnas ning teadvustanud enda rolli: tunnen end kuhugi kuuluvat, saades kolleegidega kokku on hea ja soe tunne, arutame olulisi ja ka vähem olulisi asju ; minu koht meeskonnas on mulle selgem... ; tunnen end veel kindlamalt, tean et ajan õiget asja ;...panustan enam töö tõhustamisse ja arendamisse ;...tunnen teisi meeskonnaliikmeid ja sain selgeks oma rolli ja olulisuse ;...olen tajunud enda rolli meeskonnas ja mõistnud, et see on praeguseks muutunud... ; mul on hea tunne sellesse meeskonda kuuluda ; oskan oma energiat suunata sinna, kus seda vajatakse ;...näitas ära, mis on meeskonna ootused minule ja üksteisele üldiselt, et asjad toimiksid ; 14

15 teadvustanud meeskonna eesmärgi:... saan aru, mis meie meeskonna eesmärk on. Meeskonnaliikmete hinnangul on coaching muutnud neid avatumaks ja enesekindlamaks, julgemaks abi küsimisel, arendanud enda analüüsimise võimet, aidanud teadvustada enda rolli ja kohta meeskonnas ning meeskonna ühist eesmärki. Antud hinnangutes rõhutati kõige enam programmi mõju analüüsivõimele. Sellest võib järeldada, et coaching on avaldanud positiivset mõju meeskonnaliikmete eneserefleksiooni võimele: loonud võimaluse end analüüsida, teadvustada enda kohta ja rolli meeskonnas. Enese teadvustamine situatsioonis loob võimaluse sügavamaks muutuseks ka meeskonnatasandil. Lisaks sellele tõid meeskonnaliikmed välja, et coachinguprogrammi käigus: Mõned asjad on saanud selgemaks ja mõned segadused läbipaistvamaks. Vaadatud on erinevaid olukordi erinevast vaatevinklist. See oli vaadet avardav, hea teada, et meil on meeskond. Aga igapäevatöös tuleb loota endale. Sain enim vast vahendeid mida noortega kasutada. Kuus inimest ei osanud coachingu mõju endale välja tuua ja üks inimene vastas, et ei ole täheldanud mõju, sest ei osalenud ka selles suurel määral. Meeskonnaliikmete arvates avaldub coachinguprogrammi mõju meeskondadele selles, et: on suurenenud ühtsete eesmärkide tajumine:...meil on selgem tulevikuvaade ; kujunes välja meeskond, kellel on ühtne siht ja eesmärk, paigas on tegevused mida lähiajal teha ; saime paika konkreetsemad plaanid-reeglid ; ühtsustunne, ühised eesmärgid ja saime üksteist ka rohkem tundma õppida ; on tekkinud/süvenenud ühtsustunne:...kõik on kokkuhoidvad ning toetavad ; suurem ühtsus on tekkinud, regulaarselt saadakse kokku ja suheldakse... ; tunnen, et meie meeskond on tugevam, vabam ja hoiab rohkem kokku ; meeskond kõlab paremini kokku ning suhtlemisel on tunduvalt vähem barjääre ;...meeskond on kokkuhoidev, osaleme ühisüritustel ja suhtleme omavahel pingevabalt ; coachingu mõju on meeskonda ühendav ; oleme kokkuhoidvamad, mõtleme arenguvõimalustele ; muutusime ühtsemaks ; meeskond on liikmetest teadlikum ; tööprotsessid on muutunud selgemaks ja tulemuslikumaks: oleme paika pannud täpsemalt kuidas info liikuma peaks ; meeskonnal on reaalsed kokkulepped, millest peetakse kinni ; meil on kindlad kokkulepped, millest kinni peame ja austame üksteist ;...paika on pandud töö tegemise põhimõtted ; oskame üksteisega rohkem arvestada ja koosolekutel peame teemadest kinni ; meil on selged ja arusaadavad kokkulepped, mis ka kehtivad ; me suhtleme rohkem, ära on jäänud tühised kokkusaamised, mis on nimetatud koosolekuteks, nüüd saame kokku, et teha reaalseid tegevusi enda meeskonna eesmärkide täitmiseks ; 15

16 omavaheline suhtlusstiil on muutunud avatumaks ja konstruktiivsemaks:...meeskond on avatum, me teame teineteisest rohkem... ; me oleme saanud rohkem tuttavamaks ;...coachingu mõju avaldub meeskonna suhtumises ja suhtluses ;...oli abi teiste mõistmiseks ; me oleme lähedasemad, lihtsam suhelda...; meil on oma postkast, kõik mured ja rõõmud saavad kirja ; arutatakse rohkem ja uuritakse otse ; meeskond on võimeline mõnikord ühiselt tegutsema... ; on rohkem koosolekuid ja omavahelist suhtlust ; oleme saanud kindlasti lähedastemaks, suhtleme rohkem ja vabamalt ; see on aidanud meil pusida lahti mitmeid sõlmi, et jõuda edasiste sammude juurde ja julgeda vaadata ka neile sõlmedele otsa, mis on juba ammu olemas olnud ja ilma milleta ei saa edasi liikuda ; ma arvan, et see on olnud hea, sest me saame kuidagi paremini läbi ja tööd on hea koos teha ; kõik meeskonna liikmed püüavad olla üksteise vastu avameelsed, et ei tekiks pingeid ; räägime ka oma igapäeva töös juhtunud asjadest, probleemidest ning püüame koos lahendusi leida ; suurenenud on rollide selgus meeskonnas:...rollide selgus on suurem ; Lisaks sellele toodi välja, et coachinguprogrammi käigus:...meeskonnal on jõudu rohkem edasi liikuda ; tunneme üksteise tugevaid külgi ; õppisime koos olema ausamad ja julgemad, julgemad öelda oma arvamusi ja mõtteid ;...oskame rohkem arvestada piirkondlike eripäradega ; saime teada, millega me ei tegele. Üks inimene vastas: ei tea öelda. Meeskonnaliikmete hinnangul on coachingu mõjul omavaheline suhtlusstiil muutunud avatumaks ja konstruktiivsemaks: on rohkem koosolekuid ja omavahelist suhtlust, julgetakse rääkida asjadest avatult, räägitakse probleemidest ja otsitakse koos lahendusi. Tööprotsessid meeskonnas on muutunud tulemuslikumaks: paika on pandud infoliikumine, sõlmitakse kokkuleppeid ja peetakse nendest kinni, astutakse konkreetseid samme eesmärkide saavutamiseks. Coachingu tulemusel on suurenenud ühtsustunne ja eesmärgi tajumine ning selginenud on rollid meeskonnas. 16

17 KOKKUVÕTE Eesti ANK üle Eesti läbi viidud coachinguprogrammis Kogemuste kullaproov osales lõpuni üheksa noorsootöö meeskonda. Projekti eesmärgiks oli toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondade tõhusamat toimimist, sh haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamist ja teenuste paremat disainimist, rakendades juba olemasolevaid häid kogemusi, kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetkeolukorda ja piirkondlikke vajadusi. Coachinguprogramm koosnes järgmistest tegevustest: 1) juhtide individuaalcoachingu sessioonid - 3 sessiooni igale juhile, 2) mis vaheldusid meeskonnacoachingu sessioonidega - 3 sessiooni igale meeskonnale; 3) lisaks oli juhtidel võimalik osaleda aastas kuni neli korda toimuvates juhtide grupisupervisioonides. Programmi eesmärgid olid mitmetahulised, kuid enamus olid seotud meeskonnatöö käivitamisega ja meeskonna toimimise toetamisega. Tulemusliku ja mõjusa meeskonna coachingu läbiviimisel tuleb coachil-superviisoril arvestada mitmete tulemusliku meeskonnatöö aluseks olevate teguritega nagu eesmärgi selgus meeskonnas, enda rolli selge tajumine meeskonnas iga meeskonnaliikme poolt, koostööprotsesside toimimine meeskonnas ja milline on omavaheline suhtlus meeskonnas. Mõistmaks, millist mõju coachinguprogramm meeskondadele ja nende liikmetele avaldab, saatis programmi mõju uuring. Mõju-uuringu käigus hinnati coachinguprogrammi mõju nelja faktori alusel: eesmärgid, rollid, koostööprotsessid, suhtlusstiil ja omavaheline koostoimimine. Ning otsiti vastust küsimusele: millist mõju meeskonnale ja selle liikmetele avaldab coachingus osalemine eesmärkide, rollide, koostööprotsesside, suhtlusstiil ja omavahelise koostoimimise seisukohast. Uuringu tulemustest selgus et programmis osalenud juhtide motivatsioon püsis kogu programmi vältel väga kõrge (keskmine 7-st 6,9 punkti). Viiel meeskonnal oli meeskonnaliikmete motivatsioon programmi lõpuks tõusnud ning neljal veidi langenud. Motivatsioon on muutuste elluviimise sisukohast oluline tegur. Antud meeskondade puhul võib väita, et juhid on siinkohal olnud oma meeskondade vedurid ning hoidnud enda motivatsiooni kõrgel isegi siis, kui see meeskonnaliikmetel veidi langes. Enamuse juhtide ootus programmis osalemisele oli saada oma meeskond toimima. Coachingus nähti võimalust rohkem omavahel tutvuda, õhus olevaid tulevikuga seotud pingeid ja muresid vähendada. Juhtide ootustest meeskonnale peegeldus kõige enam meeskonnaliikmete programmis osalemise ja panustamise ootus. Programmi lõppedes tõid juhid välja, et coachingu mõjul on omavaheline suhtlusstiil ja koostoimimine meeskonnas muutunud vabamaks, julgemaks, 17

18 koostööaltimaks ja avatumaks probleemidest rääkimisel. Coaching on avaldanud positiivset mõju tööprotsessidele: asju arutatakse omavahel läbi, sõlmitakse kokkuleppeid, koosolekud on muutunud tulemuslikumaks, tehakse reaalseid samme eesmärkide ellu viimiseks. Tänu coachingule on meeskondades suurenenud ühtsete eesmärkide taju ning motivatsioon panustada. Uuringu tulemustest võib järeldada, et juhtide ootus saada oma meeskond toimima on osaliselt kindlasti täitunud. Kuna coachingu mõjul on omavaheline suhtlemine muutunud avatumaks ja protsessid selgemaks, siis on see vähendanud meeskondades ka pingeid, mis enne programmi algust meeskondades olid. Programmis osalemise kõrge motivatsioon kinnitab seda, et meeskonnaliikmed on programmis osalenud ja meeskonnatöösse panustanud, mis oli ka üks juhtide ootustest programmi eel. Juhid tõid välja, et coachingu mõjul on nad täiustanud enda juhtimisstiili ja lähenemist meeskonnale, teadvustanud enda rolli juhina ning hakanud end oma rollis kindlamalt tundma, teadvustanud enda võimeid ja seniseid saavutusi, arendanud emotsionaalset intelligentsust ja enesekehtestamise oskust. Seega, on coaching avaldanud juhtidele jõustavat ja toetavat mõju. Meeskonnaliikmete hinnangul on coachingu mõjul omavaheline suhtlusstiil muutunud avatumaks ja konstruktiivsemaks: on rohkem koosolekuid ja omavahelist suhtlust, julgetakse rääkida asjadest avatult, räägitakse probleemidest ja otsitakse koos lahendusi. Tööprotsessid meeskonnas on muutunud tulemuslikumaks: paika on pandud infoliikumine, sõlmitakse kokkuleppeid ja peetakse nendest kinni, astutakse konkreetseid samme eesmärkide saavutamiseks. Coachingu tulemusel on suurenenud ühtsustunne ja eesmärgi tajumine ning selginenud on rollid meeskonnas. Seega, tajuvad nii juhid kui ka meeskonnaliikmed meeskonnas toimunud muutusi sarnaselt. Meeskonnaliikmete hinnangul on coaching muutnud neid avatumaks ja enesekindlamaks, julgemaks abi küsimisel, arendanud enda analüüsimise võimet, aidanud teadvustada enda rolli ja kohta meeskonnas ning meeskonna ühist eesmärki. Antud hinnangutes rõhutati kõige enam programmi mõju analüüsivõimele. Sellest võib järeldada, et coaching on avaldanud positiivset mõju meeskonnaliikmete eneserefleksiooni võimele: loonud võimaluse end analüüsida, teadvustada enda kohta ja rolli meeskonnas. Enese teadvustamine situatsioonis loob võimaluse sügavamaks muutuseks ka meeskonnatasandil. Kokkuvõtteks võib öelda, et coaching on avaldanud projekti Kogemuste kullaproov võimaldatud mahus positiivset mõju selles osalenud meeskondadele. Uuringu käigus koguti hulgaliselt andmeid, mille analüüsimine jätkub ning neid kajastatakse Tiina Merkuljeva doktoritöös. 18

19 KASUTATUD KIRJANDUS Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. Annual Review of Sociology, 12(1), Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA:Addison-Wesley. Hackman R. (2002).Leading teams: setting the stage for great performance. Boston: Harvard Business Review. International Supervision and Coaching Institute MTÜ koduleht Merkuljeva, T., Vesso, S. (2013). Lastekaitsetöötajatele suunatud supervisioonisüsteemi väljatöötamine SV-s%C3%BCsteem-ISCI-kodulehele2.pdf Merkuljeva,T. (2018). Meeskonna coachingprogramm Selge suund mõju-uuring. Raport. m%c3%b5ju-uuring.pdf Raue S, Tang S, Weiland C, et al. (2013). The GRPI model: an approach for team development. The Systemic Excellence Group Website. Published February 18, Available at: pdf. Accessed May 30, Wong, Y. (2009). Engineering Management. Retrieved from Õuemaa, A.(2016). Coaching u mõju noortekeskuste juhtide tööle. Projekti Coachi mind! mõjuanalüüsi raport. Eesti ANK blogi 19

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa,

Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Paadi 5, II korrus 9.30-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Tu

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Tu Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Turu 2, Tartu 9.30-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Eelarve ja planeerimise osakond_Meeskonnatunde suurendamine (1p)

Eelarve ja planeerimise osakond_Meeskonnatunde suurendamine (1p) MEESKONNATUNDE SUURENDAMINE ehk kuidas rohkem omavahelist koostööd teha, tööd värske nurga alt näha ja sellest rohkem rõõmu tunda? Olukorra (probleemi) olemus Paljud meeskonnajuhid seisavad silmitsi sarnase

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PRIA arengukava Töögrupi töötulemus (septembris 2012, Jänedal). Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ARENGUKAVA

PRIA arengukava Töögrupi töötulemus (septembris 2012, Jänedal). Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ARENGUKAVA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ARENGUKAVA 2013 2015 PRIA arengukava lähtub Euroopa Liidu Ühtsest Põllumajanduspoliitikast, sellest tulenevatest Eesti riigi strateegia- ja programmdokumentidest

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

TÖÖ LAPSE JA PEREGA* /Lastekaitsetöötajate põhikoolituse IV moodul/ * Koolituskava on aidanud arendada Ingrid Sindi (TLÜ) ja mai 2018 S

TÖÖ LAPSE JA PEREGA* /Lastekaitsetöötajate põhikoolituse IV moodul/ * Koolituskava on aidanud arendada Ingrid Sindi (TLÜ) ja mai 2018 S TÖÖ LAPSE JA PEREGA* /Lastekaitsetöötajate põhikoolituse IV moodul/ * Koolituskava on aidanud arendada Ingrid Sindi (TLÜ). 7.-8. ja 29.-30. mai 2018 Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

(Microsoft Word - H. RAO L\365put\366\366)

(Microsoft Word - H. RAO L\365put\366\366) TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Sotsiaaltöö korralduse osakond Hille Rao SOTSIAALTÖÖ SUPERVISIOONI TÕHUSUS PÄEVAKESKUS KÄO NÄITEL Lõputöö Juhendaja: PhD Tiiu Kamdron Kaasjuhendaja: Triin Vana Pärnu 2015 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem