Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013"

Väljavõte

1 Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013

2 Käesoleva analüüsi koostas SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) projekti ELFi ja teiste keskkonnaühenduste metsanduspoliitikaalase eestkoste suutlikkuse tõstmine raames. Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Analüüsi koostasid SA Keskkonnaõiguse Keskus juristid Siim Vahtrus, Jane Adler ja Kärt Vaarmari, samuti osales analüüsi koostamisel assistent Pille Priks. 2

3 Sisukord Sisukord... 3 Kasutatud lühendid... 5 Sissejuhatus, metoodika... 6 Kokkuvõte Metsa korraldamine Metsa majandamise hindamise kohustus ja sisu Metsamajandamiskava Metsamajandamiskava koostamise kohustus Metsamajandamiskava sisunõuded Metsamajandamiskava koostamine Metsamajandamiskava kehtestamine Metsakorraldustööde tegevusluba Hinnang muudatustele Metsakategooriad ja looduskaitselised majandamis-piirangud Metsakategooriad Metsakategooriate liigid ja tähendus Metsakategooriate määratlemise kriteeriumid Metsade majandamise kitsendused erineva kategooriaga aladel Vääriselupaigad Vääriselupaiga määratlemise alused Vääriselupaiga (võtmebiotoobi) kaitse Hinnang muudatustele Metsa uuendamine Metsa uuendamise olemus ja nõuded Metsa uuendamise kohustus Metsa uuendamise kohustuse künnis Metsa uuendamise ja uuenemise tähtajad Meetmed metsa uuendamata jätmise ja uuenemata metsa korral Metsauuendusekspertiis Metsa uuendamise tagatisraha Hinnang muudatustele Lubatud raied Lageraie Turberaie Hooldusraie Valikraie Hinnang muudatustele Metsateatis Metsateatise olemus Metsateatise esitamise juhud Metsateatise sisu Metsateatise menetlemine Metsateatise kehtivus Hinnang muudatustele Vastutus nõuete rikkumise eest Keskkonnale kahju tekitamine

4 6.2. Süüteokoosseisud ja kohaldatavad karistused Hinnang muudatustele Muudatuste ülevaade aastate kaupa

5 Kasutatud lühendid KKM KMH KOV LKS MS PlanS RMK VeeS VEP Keskkonnaministeerium keskkonnamõjude hindamine kohalik omavalitsus looduskaitseseadus metsaseadus planeerimisseadus Riigimetsa Majandamise Keskus veeseadus vääriselupaik 5

6 Sissejuhatus, metoodika Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade tähtsamatest metsade majandamise piirangutest ning nendega vahetult seotud metsaseaduse regulatsioonist perioodil Vaadeldav periood algab taasiseseisvunud Eesti Vabariigi metsaseaduse teise, oluliselt kaasaegsema redaktsiooni jõustumisega 1. jaanuaril a. Analüüsiga kaetava perioodi jooksul on metsaseadust muudetud enam kui kahekümnel korral, 1. jaanuaril a jõustus seaduse põhjalikult muudetud uus terviktekst. Selguse ja loetavuse huvides ei ole analüüsis kajastatud kõiki formaalset laadi muudatusi, teiste seas on analüüsist välja jäetud muudatused, mis olid tingitud eurole üleminekust, erinevate asutuste ümberkorraldamisest ja pädevuste muutmisest (nt keskkonnateenistuste ümberkorraldamine Keskkonnaametiks). Samuti ei ole analüüsis kajastatud metsa majandamisega seotud haldusaktide menetlemise vähemolulisi üksikasju. Analüüsis käsitletakse lisaks juba jõustunud muudatustele ka a juunis Eelnõude Infosüsteemis avalikustatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõud (analüüsis viidatakse sellele kui a avalikustatud muudatuste eelnõule). Muudatusettepanekud kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 18. juulil a. Analüüsi lõppversiooni koostamise ajal (juuli 2013) ootas eelnõu menetlust Riigikogu sügisesel istungjärgul. Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade metsade majandamise otsestest piirangutest, seetõttu ei ole selles käsitletud ka metsade majandamisele eraldatavaid toetusi, riigimetsa kasutamise korraldust jmt. Otsesteks piirangutest, mis mõjutavad metsa majandamist ning mida analüüsis lähemalt käsitletakse, on: nõuded metsade korraldamisele (sh metsamajandamiskava koostamisele ja metsade inventeerimisele); metsakategooriate määratlemine ning neist tulenevad kitsendused; metsade uuendamise kohustus ja selle täpsemad tingimused; raiete lubatavus ja täpsemad tingimused; metsateatise regulatsioon; tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus metsaseaduse nõuete rikkumise eest. Teemade kaupa kirjeldatakse analüüsis ülevaatlikult muudatuste sisu, selgitatakse nende tausta ja põhjendusi, samuti on töö autorid andnud muudatustele omapoolseid hinnanguid. Iga üksikküsimuse raames on esitatud kõigepealt muudatuste kirjeldus ning muudatuste põhjused (tuginedes eelkõige eelnõude seletuskirjadele), iga temaatilise peatüki lõpus on esitatud kokkuvõttev hinnang muudatuste tähendusele (ja põhjendatusele). Analüüsi põhiosa koosneb muudatuste ülevaatest ja analüüsist eelpool loetletud valdkondade kaupa. Valdkondades tehtud muudatused on järjestatud nende vastuvõtmise aja alusel, tuues välja, millise metsaseadust muutva seadusega need kehtestati. Muudatustele viidatakse nende vastuvõtmise aja järgi (nt a vastu võetud MS muudatused ). Loetelu analüüsis käsitletud muudatustest on esitatud analüüsi lisas 1 Analüüsi lisades 2 ja 3 on esitatud a ning a jõustunud seaduste algtekstid koos neisse tehtud muudatustega erinevate redaktsioonide kaupa. 6

7 Kokkuvõte Käesolevas analüüsis vaadeldi metsaseaduses sätestatud olulisemaid piiranguid metsade majandamisele ning nende arengut viimase 15 aasta vältel. Lisaks otseselt lubatud raieid puudutavatele sätetele (st milliseid raieliike ja millistes metsades on lubatud kasutada) vaadeldi ka teisi metsaomanike tegevust piiravaid sätteid. Suurema kaitseväärtusega metsade puhul tulenesid täiendavad piirangud raieliikidele või raiete teostamise tingimustele metsakategooriatest. Metsamajandamiskava kehtestamine ja metsateatisele lubava märke tegemine ametiasutuste poolt on teatud perioodidel olnud eelduseks raiete tegemisele ja seega samuti metsade majandamise otseseks piiranguks. Piiranguks on olnud ka raielangil metsa uuendamise kohustus (sellega seotud kulude tõttu) ning nõuete rikkumisel rakendatavad sanktsioonid a vastuvõetud MS redaktsioonis eristati kolme metsakategooriat hoiu-, kaitse- ja tulundusmets. Metsa kategooriast sõltusid selle lubatud kasutusviisid ning piirangud raietele. Tähtsaimaks kategooriaks oli kaitsemets, mille alla pidanuks kuuluma väljaspool kaitstavaid loodusobjekte asuvad, ent tavapärasest tundlikumaid metsad. Esialgu olid kaitsemetsadeks kõik metsad, mis vastasid MS loetletud tunnustele (nt joogiveehaaretel asuvad metsad) a MS redaktsioonis sätestati, et väljaspool kaitstavaid loodusobjekte on kaitsemetsadeks vaid metsad, mis määrati selleks keskkonnaministri poolt. Samas täiendati nimekirja võimalikest piirangutest, mida võis kaitsemetsades seada a vastuvõetud muudatustega kaotati metsakategooriate regulatsioon aga täielikult. Mõningate alade (nt loo kasvukohatüübi) osas seati piirangud uuendusraie lankide suurusele, muus osas puudub kehtivas õiguses erinevalt varasemast võimalus väljaspool kaitstavaid loodusobjekte asuvate tundlike metsade majandamise piiramiseks. Metsamajandamiskava määratleb metsa majandamise tingimused laiemal alal (nt lubatavad raied, tingimused mida raie tegemisel järgida jne). See ei ole olnud aluseks üksiku raie teostamisele, vaid pigem suuniseks raie kavandamisele, analoogselt planeeringute funktsioonile ehitustegevuse suunamisel. Sellega seotud regulatsiooni on seejuures viimase 15 aasta vältel mitmel korral põhjalikult muudetud a vastu võetud MS kohaselt olid metsamajandamiskavade koostamine kohustuslik vaid riigimetsas a vastuvõetud muudatustega muudeti selle koostamine kohustuslikuks ka erametsades. Põhimõtteline muudatus ei olnud samas pikaajaline, juba a lõpus muudeti metsamajandamiskavade koostamine erametsaomanike jaoks soovituslikuks. Raiete tegemise aluseks erametsades on muudatuste järgselt kehtivad andmed metsade olukorra kohta (inventeerimisandmed), mis erinevalt metsamajandamiskavast ei sisalda suuniseid selle kohta, kuidas metsa edaspidi kasutada. Metsateatis oli a vastuvõetud metsaseaduse kohaselt ametkondi üksikust raiest jm üksikul eraldisel elluviidavatest tegevustest teavitavaks dokumendiks a vastuvõetud muudatuste kohaselt sai metsateatisest seevastu loataotluse sarnane instrument. Raie jm tegevuste läbiviimine oli muudatuste kohaselt lubatud alles pärast teatisele vastava asutuse poolt lubava märke tegemist a juulis Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud muudatused seevastu muudaksid metsateatise teatud juhtudel taas teavitavaks dokumendiks, millele lubava märke tegemine ei ole raiete tegemise eelduseks. Vaadeldava perioodi vältel on mitmel korral ja põhjalikult muudetud ka tegevusi, mille läbiviimiseks on metsateatise esitamine kohustuslik. Näiteks oli a MS kohaselt metsateatise esitamine kohustuslik ka metsakuivendussüsteemide rajamise korral, a MS redaktsiooni kohaselt selle tegevuse elluviimiseks enam metsateatist esitama ei pidanud. 7

8 Metsade uuendamise kohustus on aja jooksul läinud üldjoontes täpsemaks ning metsaomanike suhtes rangemaks a MS redaktsiooniga seoti metsa uuendamise nõuded vastaval alal varem kasvanud peapuuliigiga (varem kehtisid universaalsed nõuded, mis ei arvestanud konkreetse metsa omapäraga). Samade muudatustega võimaldati sunniraha ja asendustäitmist rakendada juba juhul, kui isik ei täitnud õigeaegselt metsa uuendamise kohustust (varem tuli oodata, kuni selgus, et mets ei ole tähtajaks uuenenud, sõltumata metsaomaniku tegevusest). MS kohaselt lubatud raiete ning nendele esitatavate nõuete regulatsioon on viimase 15 aasta jooksul mitmel korral ning väga põhjalikult muutunud. Näiteks lageraiet lubati a MS redaktsiooni kohaselt teostada nii küpsusvanuse saavutanud metsades kui ka metsades, milles kasvavad puud olid saavutanud teatud diameetri (nn küpsusdiameetri) a vastuvõetud muudatustega seevastu lubati lageraiet vaid küpsusvanusest lähtudes. Juba a MS redaktsioonis lubati taas lageraiet küpsusvanusest nooremates, ent küpsusdiameetri saavutanud metsades. Põhjalikult on muudetud ka valikraie regulatsiooni a MS kohaselt oli valikraie lubatud kõigis metsades, mida sooviti majandada püsimetsadena. Viidates kuritarvitustele ja raieliigi vähesele tulemuslikkusele, ei lubatud a MS redaktsiooni kohaselt valikraiet majanduslikel eesmärkidel enam läbi viia a muudatustega lubati valikraiet taas teha ka majanduslikel eesmärkidel, metsades, mis on saavutanud lageraiet lubava küpsusvanuse ja üksikute puude langetamise teel a juulis Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud muudatused laiendaksid veelgi valikraie kasutusvõimalusi, lubades selle käigus puude raiet mitte vaid üksikute puude langetamise teel, vaid ka nn väikehäiludena (väikeste raielappidena ). Eeltoodust nähtuvalt iseloomustab Eesti metsanduse regulatsiooni viimasel 15 aastal suur muutlikkus. Analüüsis vaadeldud metsade majandamise piiranguid on ulatuslikult ning põhimõtteliste lahenduste osas muudetud kolmel korral. Analüüsi koostamise hetkel menetleti aktiivselt ka neljandat olulisi muudatusi sisaldavat eelnõud. Sagedaste muutustega kohanemise vajaduse tagajärjeks metsaomanikele ning metsandusega tegelevatele ametnikele on seejuures täiendav ressursikulu. Analüüsist ilmneb, et regulatsiooni muutmisel on lähtutud eelkõige pragmaatilistest kaalutlustest. Heaks näiteks on a lõpul tehtud muudatus, millega kaotati metsamajandamiskavade koostamise kohustus erametsaomanike joaks. Ühe muudatuse põhjusena toodi eelnõu koostajate poolt välja metsamajandamiskavade koostamise soovitust aeglasemat tempot, mis oli põhjustatud pädevate spetsialistide vähesusest. Metsanduse reeglite lähtekohaks on olnud metsa kohtlemine eelkõige puiduressursi allikana. Seetõttu on paljud põhimõttelised muudatused lähtunud raiemahtudest a muudatused ning a metsaseaduse uus redaktsioon muutsid mitmeid piiranguid oluliselt rangemaks, eriti uuendusraiete lubatavuse osas. Peamiseks põhjuseks oli eelneval perioodil järsult tõusnud raiemahud, mis ohustasid metsadest saadava puiduressursi jätkusuutlikkust. Muudatuste järel langenud raiemahud tõi kaasa mitmete piirangute olulise leevendamise a vastuvõetud muudatustega a juulis Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud muudatused leevendaksid piiranguid raiemahtude suurendamise eesmärgil veelgi. Viimased kaks muudatust on seejuures pigem ühekülgsed ning ei arvesta piisavalt metsade kui ökosüsteemi kaitsmise vajadustega. Näiteks võib tuua a juulis Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud eelnõu, mis kaotaks raielankide pindala ülempiiri nendel juhtudel, kui raiutav mets asub ühe metsaeraldise raames. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib see mõjutada elurikkuse mitmekesisusele positiivselt, kui kasutada sel eesmärgil raiete ruumilist planeerimist. Samas ei ole eelnõus sätestatud meetmeid, mis võimaldaks raieid elurikkuse kaitseks ruumiliselt planeerida. Käesoleva analüüsi koostamise hetkel menetletava eelnõu puhul on täiendavaks probleemiks lähtumine vananenud andmetest. Eelnõu seletuskirja kohaselt on üheks lahendatavaks 8

9 probleemiks langevad raiemahud. Kõige uuemad andmed seevastu näitavad, et raiemahud on alates aastast hüppeliselt tõusnud. Seetõttu oleks analüüsi koostajate hinnangul asjakohane eelnõus kavandatud meetmeid uuesti hinnata. 9

10 1. Metsa korraldamine 1.1. Metsa majandamise hindamise kohustus ja sisu a MS redaktsiooni kohaselt oli üks metsakorraldustöid metsa majandamise hindamine. Vastavalt MS 8 lõikele 1 hinnati metsa majandamisel: metsade uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja metsakaitse ning metsamajandamiskavade vastavust õigusaktidele. Metsa majandamise hindamise tulemusi kasutati õigusaktide ja metsapoliitika täpsustamiseks, metsanduse arengukava koostamiseks, täiendavate keskkonnakaitsemeetmete rakendamiseks ja metsamajandamiskavadele hinnangu andmiseks. Muudatuste sisu a MS redaktsioonis metsa majandamise hindamist enam eraldi metsakorraldustööna ei nimetanud. Muudatuste põhjused Muudatuste seletuskirjas on metsa majandamise hindamisega seoses välja toodud vaid, et eraõiguslikud metsakorraldusega tegelevad isikud ei pruugi olla piisavalt objektiivsed. Seega võib järeldada, et üheks muudatuste põhjuseks oli asjaolu, et pärast a jaanuaris vastu võetud muudatusi hakkasid metsa majandamise hindamisega tegelema (st metsadega seonduva tegevuse vastavust hindama) eraõiguslikud isikud a MS koostamise hetkeks oli selgunud, et muutunud olukorras ei taganud regulatsioon enam a MS redaktsioonis seatud esmast eesmärki, milleks oli sisuliselt riigipoolse järelevalve teostamine Metsamajandamiskava aastal jõustunud MS redaktsiooni kohaselt oli metsa korraldamise üheks peamiseks toiminguks metsamajandamiskava koostamine (riigimetsa puhul) ning metsa majandamise soovituste koostamine (erametsaomanike puhul). Mõlemad toimingud pidid põhinema metsa inventeerimisel. Seejuures nägi seadus ette metsa majandamise soovituste koostamise kõigile eraomanikele kuuluvatele metsaga kaetud kinnistutele, sõltumata metsa pindalast Metsamajandamiskava koostamise kohustus Muudatuste sisu a vastu võetud MS muudatused muutsid ka metsamajandamiskava koostamise kohustust. Erinevalt varasemast kaotati erisus erametsade ja riigimetsa korraldamisel. Muudatustega kaotati metsa majandamise soovituste instituut ning sõltumata omanikust muutus metsa 10

11 korraldamisel kohustuslikuks metsamajandamiskava koostamine (raie lubamise otsustamisel tuli metsateatise läbivaatajal kontrollida mh raie vastavust metsamajandamiskavale). Erinevalt varasemast nähti samas ette erisus väikese pindalaga metsade või metsaosade omanikele. Metsamajandamiskava ei olnud muudatuste kohaselt kohustuslik kinnistute puhul, kus metsa pindala oli kuni 2 hektarit (MS 7 lg 11). Metsamajandamiskavad tuli muudatuste kohaselt kehtestada haldusaktina nii erametsade kui riigile kuuluva metsa puhul a MS uus redaktsioon nägi jätkuvalt ette metsamajandamiskava koostamise kõigis metsades, v-a kinnisasjadel, kus metsa pindala oli väiksem kui kaks hektarit a vastu võetud MS muudatused muutsid põhjalikult metsamajandamiskavadega seonduvat. Erinevalt varasemast muutusid metsamajandamiskavad erametsaomanikele soovituslikeks. Vastavalt -le 11 lisatud lõikele 4 3 pidi metsaomanikule koos metsa inventeerimisega koostatama ka metsamajandamiskava, välja arvatud juhul, kui metsaomanik seda ei soovinud. Eeltoodu tõttu ei näinud regulatsioon ka enam ette erametsade suhtes koostatavate metsamajandamiskavade kehtestamist haldusaktina. 1 Riigimetsas jäi metsamajandamiskava koostamine jätkuvalt kohustuslikuks (selleks täiendati MS 43 lõikega 1.1). Samaaegselt muudeti varasemast õiguslikus mõttes olulisemaks metsa inventeerimine. Vastavalt -le 11 lisatud lõikele 4 1 kehtisid metsaregistrisse kantud inventeerimisandmed kümme aastat. Tulenevalt sama paragrahvi uuest lõikest 4 2 olid kehtivad inventeerimisandmed vajalikud uuendus-, harvendusja valikraie tegemiseks. Seega pidid keskkonnateenistused raieteatistele lubava märke tegemisel hakkama lähtuma inventeerimisandmetest. Analoogselt varasema metsamajandamiskava regulatsiooniga, ei kehtinud see nõue kinnisasjade suhtes, mille metsa pindala oli väiksem kui kaks hektarit. Erinevalt varasemast metsamajandamiskavade koostamise kohustusest ei olnud metsa inventeerimine muudatuste kohaselt aga kohustuslik igal juhul, vaid vajalik ainult uuendus-, harvendus- ja valikraie teostamiseks a avalikustatud MS muutmise eelnõu kohaselt soovitakse metsa korraldamisega seotud kohustusi füüsilistest isikutest metsaomanikele senisest veelgi enam leevendada. Vastavalt 11 lg 4 2 muutmisettepanekule ei oleks metsa inventeerimise andmed raiete teostamisel kohustuslikud füüsilistest isikutest metsaomanikele juhul, kui kinnistul paikneva metsa pindala on väiksem kui 5 ha (kehtiva seaduse kohaselt: väiksem kui 2 ha). 1 Erandjuhtumiks oli vastuvõetud muudatustega kehtestatud 42 lg 1.1, mille kohaselt tuli maareformi seaduse alusel Eesti Vabariigi kasuks (hüpoteegiga) koormatud kinnisasjal kasvava metsa majandamiseks metsaomanikul tellida metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel järgimiseks kohustuslik. Metsamajandamiskava koostamisega sooviti tagada kinnistul asuva metsa majandamise võimalikult suur läbipaistvus ning kontrollitavus, et vältida kinnistu väärtuse vähenemist alla sellele seatud hüpoteegi väärtuse, mis võiks nõude mittetäitmisel tuua riigile otsest rahalist kahju. 11

12 Muudatuste põhjused a muudatuste ühe eesmärgina oli muudatusettepanekuga kaasnevas seletuskirjas välja toodud tagada metsamajandamiskavas uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalse lubatud pindala määratlemisega metsade säästev majandamine. Sellest võib järeldada, et metsa majandamise soovituste asendamine metsamajandamiskavaga erametsade korraldamisel oli tingitud eesmärgist tagada senisest põhjalikum kontroll raiemahtude üle erametsades (selle kohta vt lähemalt p Metsamajandamiskava sisunõuded ). Suurem kontroll raiemahtude üle erametsades oli eelnõu kohaselt omakorda vajalik selleks, et tagada metsade senisest säästvam majandamine a muudatused olid peamiselt kantud metsaomanike ja haldusorganite halduskoormuse vähendamise eesmärgist. Metsamajandamiskava nähti eelnõu seletuskirja kohaselt kaudse (üleliigselt kitsendava) piiranguna erametsade majandamisele, regulatsiooni peeti liiga jäigaks. Seletuskirja kohaselt võis kavade koostamise kohustus kõigil juhtudel tulenevalt metsakorraldusturu koormusest (sisuliselt sellest, et nõudlus tööde järele ületas oluliselt pakkumist) ja riigi vähesest administratiivsest suutlikkusest saada takistuseks omandi kasutamisel. Metsa majandamisega, sh metsamajandamiskavadega seotud suur halduskoormus ei olnud eelnõu seletuskirja kohaselt tasakaalus metsa majandamisest saadava tuluga. Seetõttu oli oluliselt vähenenud erametsaomanike huvi metsa majandamise vastu ning see omakorda avaldas negatiivset mõju metsade tervislikule seisundile. Metsamajandamiskavade (enamike) metsaeraomanike jaoks soovituslikuks muutmisega loodeti eelnõu seletuskirja kohaselt suurendada oluliselt vähenenud raiemahte a avalikustatud MS muudatus on otseselt ajendatud metsanduse arengukavast aastani 2020, kus selline meede oli ettenähtud väikemetsaomanike majandustegevuse aktiviseerimiseks. Eelnõu seletuskirja kohaselt puudub 5 hektarist väiksemate metsade inventeerimisandmete järele vajadus ning raieliigi määratlemise kohustus taolistes metsades ei ole ressursikasutuse aspektist vaadatuna eesmärgipärane Metsamajandamiskava sisunõuded a jõustunud MS redaktsioonis olid metsamajandamiskava ja metsa majandamise soovitused erinevad mitte vaid nime ja kohaldamisala poolest, vaid ka sisult. Mõlemas dokumendis oli kohustuslik esitada: 1) metsamaa plaan koos metsa kirjeldusega; 2) metsa kasutamise eesmärk ja sellest tulenev metsa jaotus metsakategooriatesse; 3) metsa (metsa korraldamise objekti) iseloomustavad parameetrid, mille saavutamine oli soovituste või metsamajandamiskava eesmärgiks. Metsamajandamiskava pidi MS 7 lg 3 kohaselt sisaldama veel: 1) kaitse- ja tulundusmetsas uuendamist või hooldamist vajavate metsaosade loetelu ja sellest uuendamise või hooldamise käigus raiutava puidu maksimaalset kogust; 2) püsimetsana majandamiseks sobivate metsaosade loetelu ja nendest valikraietega raiutava puidu maksimaalset kogust; 12

13 3) metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsateede ehitamise soovitusi. Metsa majandamise soovitused seevastu pidid lisaks mõlemas dokumendis esitatavatele andmetele sisaldama veel: 1) õigusaktist või planeeringust tulenevaid metsa majandamise kitsendusi, metsa kasutamise viise ja neid soodustavaid metsa majandamise võtteid; 2) omaniku tahtest tulenevaid tulundusmetsa kasutamise eesmärke ja viise ning neid soodustavaid metsa majandamise võtteid; 3) nende metsaosade loetelu, mida on metsa uuendamise või hooldamise eesmärgil otstarbekas raiuda, maade metsastamise ja metsa uuendamise viise ja mahte, abinõusid bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Eeltoodust nähtuvalt puudutas olulisim erisus raiemahte. Metsamajandamiskavas pidi MS a redaktsiooni kohaselt esitama ka kaitse- ja tulundusmetsas läbiviidava uuendus- ja hooldusraie ning püsimetsades teostatava valikraie maksimaalsed mahud (raiutava puidu kogused). Metsa majandamise soovitustes seevastu maksimaalseid raiemahte kindlaks määrata ei tulnud. Muudatuste sisu a vastu võetud MS muudatustega sõnastati metsamajandamiskava sisu nõuded põhjalikult ümber. Muudatused olid tingitud sellest, et metsamajandamiskava koostamine muudeti kohustuslikuks ka eraomanikele kuuluvates metsades. Sisuliselt kombineeriti uutesse sisunõuetesse varem eri dokumentide kohta käinud nõuded. Sarnaselt varasemaga tuli metsamajandamiskavas esitada: 1) metsamaa plaan koos metsa kirjeldusega; 2) metsa kasutamise eesmärgid ja neile vastavaid metsakategooriaid; 3) kaitse- ja tulundusmetsas läbiviidava uuendus- ja hooldusraie ning püsimetsades teostatava valikraie maksimaalsed mahud ja nendeks sobivad metsaosad; 4) metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsateede ehitamise soovitusi. Varasematest metsa majandamise soovituste nõuetest võeti üle veel järgmised elemendid: 1) õigusaktist või planeeringust tulenevad kitsendused; 2) metsa kasutamise viise soodustavad metsa majandamise võtted; 3) abinõud bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Lisaks varem nõutud andmetele lisati muudatustega kohustuslike andmete loetellu veel: 1) metsaosade seotus ümbritseva situatsiooniga; 2) valgustus- ja sanitaarraie tegemise soovitused; 3) bioloogilise mitmekesisuse elementide kirjeldus; 4) hinnang senisele metsa majandamisele. Vastavalt MS 20 täiendustele määrati metsamajandamiskavas uuendus- (st lage- ja turbe-), harvendus- ja valikraie maksimaalne maht järgmiseks kümneks aastaks. Seejuures võis 13

14 metsamajandamiskavas lubatava raie mahtu vähendada tulenevalt õigusaktides ja planeeringutes sätestatud piirangutest a MS redaktsioon muutis lisaks sõnastuslikele täpsustustele metsamajandamiskavas kindlaksmääratavate raiete regulatsiooni. Jätkuvalt määrati metsamajandamiskavas kindlaks kaitseja tulundusmetsades lubatava uuendusraie ja harvendusraie maksimaalne pindala. Uuendusraie lubatavus tuli muudatuste kohaselt kavas varasemast täpsemalt määratleda (raie pindala maksimaalne lubatav suurus tuli määratleda raieliikide ja enamuspuuliikide kaupa). Samas ei olnud määratud metsamajandamiskavades redaktsiooni kohaselt enam valikraie mahtu ega soovitusi valgustus- ja sanitaarraie tegemiseks. Lisaks sellele sätestati uues redaktsioonis, et metsamajandamiskavasse tehakse märge kava kehtivusaja kohta a muudatustega, millega muudeti metsamajandamiskavad metsade majandamise tegevuste suhtes siduvast dokumendist soovituslikuks dokumendiks, tunnistati kavade sisu reguleerinud 15 kehtetuks. Põhjalikumad nõuded metsamajandamiskava koostamisele sätestati a vastu võetud uuendatud metsa korraldamise juhendis 2. Juhendi kohaselt märgiti metsamajandamiskavas (kui see siiski koostati) sarnaselt varasemaga hooldus- ja uuendusraiete pindalad, erinevalt varasemast ei olnud need aga kohustuslikud, vaid soovituslikud. Muudatuste põhjused a muudatused metsamajandamiskavade sisunõuetes on tihedalt seotud sellega, et kavad muutusid kõigi metsaomanike suhtes kohustuslikuks. Metsamajandamiskavade üheks kohustuslikuks osaks olid ka pärast muudatusi kaitse- ja tulundusmetsas läbiviidava uuendus- ja hooldusraie ning püsimetsades teostatava valikraie maksimaalsed lubatud mahud. Asendades seni erametsaomanike suhtes kohustuslikud metsa majandamise soovitused, andsid metsamajandamiskavad muudatuste järel riigile kontrolli erametsades teostatava raie mahtude üle. Selline muudatus oli seletuskirja kohaselt vajalik selleks, et tagada metsade säästev majandamine. Metsamajandamiskava sisule a muudatustega lisatud uued elemendid (nt metsaosade seotus ümbritseva situatsiooniga ) olid samuti suunatud metsade majandamise suuremale säästvusele ja läbimõeldusele a MS redaktsioonis tehtud sisulised muudatused (valikraie mahu ning valgustus- ja sanitaarraie soovituste väljajätmine metsamajandamiskavade sisust) olid seotud varasemast erineva valikraie käsitlusega. Uue käsitluse kohaselt ei olnud valikraie selliseks raieliigiks, mida saaks või tuleks kavandada. Lähemalt selle teema kohta vt ptk-st 4.4 Valikraie. Kava kehtivusaja kohta märke tegemine oli tingitud ideest, et kuigi metsamajandamiskava maksimaalne kehtivusaeg oli 10 aastat, võis olla põhjendatud kava uuendamine tihedamini. Viimasel 2 Keskkonnaministri 16. jaanuari a määrus nr 2 Metsa korraldamise juhend 14

15 juhul andis kava kehtivusaja väljatoomine kavas endas kõigile huvitatud isikutele parema arusaama sellest, kui pika perioodi suhtes kava (ning selles toodud raiemahtude piirangud) kehtivad a muudatused olid seotud metsamajandamiskavade õigusliku iseloomu muutumisega; sellega ei määratud enam siduvalt kindlaks, milliseid metsamajandamistegevusi ja/või millises mahus võib metsaomanik kavaga hõlmatud metsas teha. Metsamajandamiskavas esitati selle asemel soovituslikud tegevused, millest metsa majandamisel lähtuda. Seega ei olnud metsamajandamiskava enam eelkõige suunatud metsa majandamise üle järelevalvet teostavale haldusorganile, vaid metsaomanikule. Eeltoodust tulenevalt puudus vajadus metsamajandamiskava sisu seaduse tasandil reguleerida. Samas aga ei tähendanud see, et metsamajandamiskava sisule enam üldse nõudeid ei seatud kava sisu miinimumnõuded sätestati metsa korraldamise juhendis 3. Raiete lubatavuse üle otsustamisel võeti muudatuste järgselt aluseks metsa inventeerimise andmed. Andmete hankimiseks kasutatav metsa inventeerimise metoodika kehtestati ka pärast muudatusi metsa korraldamise juhendis Metsamajandamiskava koostamine a MS redaktsiooni kohaselt oli metsamajandamiskava kootamine kohustuslik riigimetsas ning seda tuli teha vähemalt iga 10 aasta järel. Metsamajandamiskava tellimine ja koostamise finantseerimine oli riigimetsa majandaja kohustuseks. Täpsemaid nõudeid metsamajandamiskava koostamise protsessile a redaktsioon ei sätestanud (need olid sätestatud metsa korraldamise juhendis) 5. Erametsaomanike metsadele koostati a MS redaktsiooni kohaselt metsa majandamise soovitused, mis olid mõnevõrra erineva sisuga (vt eelmist punkti). Soovituste koostamise osas sätestas MS 7 lg 6 erametsaomanikele õiguse soovituste koostamisest osa võtta ning kohustuse teha soovituse koostajale ettepanekuid (eelkõige tulundusmetsa kasutamise eesmärkide ja viiside kohta). Muudatuste sisu a vastu võetud muudatused täiendasid oluliselt metsamajandamiskava koostamise regulatsiooni. Metsamajandamiskava koostamise õigus oli muudatuste kohaselt vaid metsakorraldustööde tegevusluba omaval isikul (vt selle kohta lähemalt p 1.3. Metsakorraldustööde tegevusluba. Kava koostamise osas sätestasid muudatused mitmeid täpsemaid nõudeid: koostamisel kasutatavad inventeerimisandmed ei tohtinud olla vanemad kui 10 aastat; kaitsealal paikneva kava pidi koostaja kooskõlastama kaitseala valitsejaga; metsaomanikul oli küll õigus teha omapoolseid täiendavaid ettepanekuid kava sisu osas, samas ei olnud ettepanekute tegemine erinevalt metsa majandamise soovitustest kohustuslik. 3 Keskkonnaministri 16.jaanuari a määrus nr 2 Metsa korraldamise juhend, 4 vt eelmist 5 Keskkonnaministri 17.märtsi a määrus nr 25 Metsa korraldamise juhend, 15

16 Kui ettepaneku tõttu tuli kava koostamisel teha lisatööd, pidi vastavad kulutused hüvitama ettepaneku tegija. Seejuures lubas MS muudetud 5 lg 7 ka erametsaomanikel soovi korral metsamajandamiskavasid tellida ja finantseerida. Metsamajandamiskavasid tuli muudatuste kohaselt erametsades koostada kinnistute kaupa a MS redaktsiooni kohaselt lubati metsamajandamiskava kinnisasjade omanike kokkuleppel koostada ka naaberkinnisasjadest koosnevate majandamisüksuste kaupa. RMKle seati aga kohustus kooskõlastada kaitsejõudude harjutusväljakul paikneva metsa majandamiskava Kaitseministeeriumiga. Muus osas MS uus redaktsioon sisulisi muudatusi ette ei näinud a muudatustega tunnistati ka varasemad metsamajandamiskava koostamist puudutavad MS sätted kehtetuks, uuena sätestati vaid, et metsamajandamiskava koostatakse koos metsa inventeerimisega (kui metsaomanik seda soovib). Metsamajandamiskava koostamise nõuded kehtestati uuendatud metsa korraldamise juhendiga 6. Uuendatud juhendi kohaselt oli metsamajandamiskava koostamise õigus jätkuvalt metsakorraldustööde tegevusluba omaval isikul, see tuli koostada kehtivate (st mitte vanemate kui 10 a) inventeerimisandmete põhjal ning metsaomanikul oli õigus kava koostamisest osa võtta. Mõnevõrra muudeti võimalust mitme erametsaomaniku jaoks ühe kava koostamiseks nimelt ei olnud enam nõutav, et majandamisüksused asuksid naaberkinnisasjadel, piisas lihtsalt omanike ühisest taotlusest. Muudatuste põhjused MS a muudatuste seletuskirjas ei selgitata muudatuste põhjuseid lähemalt. Samas võib täpsustuste põhjuseid siiski nende sisust järeldada. Inventeerimisandmete vanusele esitatavad nõuded olid tõenäoliselt suunatud ajakohasemate ning kvaliteetsemate lähteandmete saamisele. Kava koostajate loastamine omakorda võimaldas tõhusamat kontrolli kavade sisulise kvaliteedi üle. Kava kooskõlastamine kaitseala valitsejaga võimaldas juba eos ennetada võimalikke konflikte looduskaitseliste ning metsa majandamisega seotud huvide vahel. Varasemas redaktsioonis sätestatud metsaomanike kohustus esitada ettepanekuid oli seotud metsa majandamise soovituste sisuga. Varasema MS 7 lg 4 p 3 kohaselt pidid soovitused sisaldama tulundusmetsa kasutamise eesmärke ja viise tulenevalt omaniku tahtest. Muudatuste kohaselt ei olnud metsaomaniku tahe enam ainsaks asjaoluks, millest pidi tulundusmetsade eesmärkide ja viiside määramisel lähtuma. Seetõttu ei olnud metsaomanike kohustamine oma tahte avaldamiseks enam vajalik, küll oli põhjendatud omanikele vastavasisulise õiguse andmine. Muudatuste kohaselt muutusid metsamajandamiskavad kohustuslikuks ka erametsaomanikele. Kavade rahastamise korra muudatused olid sellega otseselt seotud. Ühelt poolt ei kohustatud erametsaomanikke küll metsamajandamiskavade koostamist igal juhul finantseerima. Teisalt aga nähti see võimalus ette juhuks, kui nad soovivad seda teha kiiremini, kui see riigi poolt rahastatavana 6 Keskkonnaministri 16.jaanuari a määrus nr 2 Metsa korraldamise juhend, 16

17 toimuks. Samuti sätestati, et kui erametsaomanik soovib metsamajandamiskava sisu riigi poolt rahastatavast nö miinimumprogrammist mahukamaks teha, kannab ta sellega seonduvad kulud a MS redaktsioonis ette nähtud võimalus koostada metsamajandamiskava omanike kokkuleppel ka mitme kinnisasja kaupa andis võimaluse kehtestada suuremat pindala hõlmavaid metsamajandamiskavasid ning vähendada kavade hulka. Seetõttu lõid muudatused eeldused senisest ülevaatlikumate kavade koostamiseks ning kavade kehtestamisega seotud halduskoormuse vähendamiseks a muudatused olid eelkõige tingitud metsamajandamiskavade iseloomu muutmisest, mistõttu need olid eelkõige suunatud mitte metsade majandamist korraldavale haldusorganile, vaid metsaomanikele (vt selle kohta lähemalt eelmisest punktist). Metsa korraldamise juhendis tehtud sisuline muudatus võimaldas metsaomanikel varasemast enamatel juhtudel koostada ühiseid metsamajandamiskavasid. See omakorda võis kaasa tuua kavade koostamisega seotud kulutuste vähenemise Metsamajandamiskava kehtestamine a jõustunud MS redaktsioon ei näinud ette, et metsamajandamiskava tuleks mõne haldusorgani poolt kehtestada. Seega ei olnud tegemist haldusaktiga. Muudatuste sisu a jaanuaris vastu võetud muudatuste kohaselt tuli metsamajandamiskava kehtestada haldusaktina keskkonnaministri või tema volitatud asutuse poolt. Vastavalt metsaseadust täpsustavale määrusele 7 oli metsamajandamiskavade kehtestajaks Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Metsamajandamiskava kehtestamiseks volitatud asutus oli kohustatud kava läbi vaatama ühe kuu jooksul. Selle aja jooksul pidi asutus kava kehtestama või jätma selle nõuetele mittevastavuse korral kehtestamata. Metsamajandamiskava kehtestamata jätmise korral tuli sellest koostajat viivitamatult teavitada ning anda ettekirjutusega tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral oli asutusel õigus rakendada sunniraha (kuni krooni) või asendustäitmist. Metsamajandamiskava kehtestamise otsuses tuli muudatuste kohaselt teiste asjakohaste andmete seas eraldi ära märkida lubatavate raiete maksimaalsed mahud raieliikide kaupa. Täpsemad nõuded kavade kehtestamisele sätestati keskkonnaministri määruses a MS uus redaktsioon nägi samuti ette metsamajandamiskava haldusaktina kehtestamise. Oluline muudatus seisnes selles, et nõuetele mittevastava metsamajandamiskava esitamise korral ei olnud kava kehtestaja enam kohustatud tegema ettekirjutust puuduste kõrvaldamiseks. Seega võis nõuetele mittevastava tegevuskava ka ilma täiendavat tähtaega seadmata kehtestamata jätta. MS 15 lg 9 andis kava kehtestajale siiski kaalutlusõiguse puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja andmiseks. 7 Keskkonnaministri 27. aprilli a määrus nr 32 Metsamajandamiskava kehtestaja ja metsamajandamiskava kehtestamise kord, 8 vt eelmist. 17

18 Muus osas olid a MS uues redaktsioonis tehtud muudatused vaid menetlusnõudeid täpsustavad (nt täpsustati, kuidas metsamajandamiskava ja selle kehtestamise otsus adressaadile kätte toimetada). Uuendatud metsamajandamiskavade määruse 9 kohaselt oli metsamajandamiskavade kehtestajaks jätkuvalt Metsakaitse- ja Metsauuuenduskeskus. Samas määruses sätestati jätkuvalt ka täpsemad nõuded kavade kehtestamisele a muudatuste kohaselt muutus metsamajandamiskava oma õiguslikult olemuselt soovituslikuks dokumendiks. Kuna kaval puudus selge õiguslik seos teatud metsamajandamistegevuste lubatavuse või keelatusega, siis seda enam haldusaktina ei kehtestatud. Muudatuste põhjused Varasemas MS redaktsioonis, mille kohaselt olid metsamajandamiskavad kohustuslikud vaid riigimetsa puhul, oli sisuliselt tegemist riigiasutuse sisemise töödokumendiga, millel puudus mõju eraisikutele a muudatuste kohaselt määrati metsamajandamiskavadega kindlaks raiemahud ka eraomanikele kuuluvates metsades, mistõttu mõjutasid kavad otseselt eraisikute õigusi. Selleks, et tagada isikute õiguste kaitse, oli seetõttu möödapääsmatu metsamajandamiskavade kehtestamine haldusaktiga. See andis isikutele menetluslikke garantiisid (nt õigus olla ära kuulatud), aga samuti ka võimaluse metsamajandamiskavasid vaidlustada a uues redaktsioonis tehtud muudatus andis haldusorganitele kaalutlusõiguse otsustamaks, kas jätta ilmselgelt puudulik metsamajandamiskava täiendavat tähtaega määramata kehtestamata. See andis haldusorganile suurema otsustusruumi ning lõi eeldused halduskoormuse vähendamiseks juhtudel, mil puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja määramine ei olnud otstarbekas a muudatuste eesmärgiks oli vähendada metsamajandamiskavadega seotud halduskoormust nii metsaomanikele kui ka haldusorganitele Metsakorraldustööde tegevusluba a MS ei sätestanud, millised isikud võivad metsakorraldustöid teha (sh metsamajandamiskavasid koostada). Muudatuste sisu vastu võetud muudatuste kohaselt võis metsakorraldustöid teha (sh metsamajandamiskava koostada) vaid vastavat tegevusluba omav isik. Luba ning sellega seonduvat reguleeriti seadusesse lisatud uutes sätetes ja 5 2. Luba võis taotleda iga isik, kellel oli piisavalt tehnilisi vahendeid tööde tegemiseks ning kes sooritas töid nõuetele vastavate töötajatega. Töötajad pidid 5 1 lg 2 kohaselt: 9 Keskkonnaministri 21. detsembri a. määrus nr 81 Metsamajandamiskava kehtestaja ja metsamajandamiskava kehtestamise kord, 18

19 1) olema metsandusalase haridusega; 2) olema sooritanud katsetööd; 3) läbinud teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva eksamitöö metsakorralduses. Metsakorraldustööde loa omajal pidid olema nõuetele vastavad töötajad ja tehnilised vahendid kogu loa kehtivusaja vältel. Vastasel juhul oli loa andjal õigus luba kehtetuks tunnistada. Lisaks metsakorraldustööde tegijatele esitatavatele nõuetele oli põhjalikult reguleeritud ka neile loa andmise ja pikendamise kord. Oluliste tingimustena võib välja tuua järgmist: 1) loa andjaks oli Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ( 5 1 lg 3); 2) loa andmise eelduseks oli ekspertkomisjoni nõusolek ( 5 1 lg 3); 3) ekspertkomisjon kinnitati loa andja ettepanekul keskkonnaministri poolt, komisjon tegeles ka eksamite ja katsetööde korraldamise ja hindamisega ning tehniliste vahendite kontrolliga ( 5 1 lg-d 3 ja 4); 4) luba oli tähtajaline, see anti viieks aastaks ning seda võidi pikendada, kui isik vastas nõuetele ning oli teostanud metsakorraldustöid nõuetekohaselt ( 5 1 lg-d 5 ja 8); 5) loast keeldumise alused olid loetletud ammendavatena, üheks aluseks oli varasem metsakorraldustööde korduv või oluline rikkumine ( 5 1 lg 6). Metsakorraldustööde nõuete korduv või oluline rikkumine oli muudatuste kohaselt aluseks ka loa kehtetuks tunnistamisele loa andja poolt ( 5 2 lg 2 p 3). Teiseks oluliseks kehtetuks tunnistamise aluseks oli uue 5 2 lg 2 p 2 kohaselt see, kui loa omaja ei vasta enam loa taotlejale esitatavatele nõuetele. Enne loa kehtetuks tunnistamist oli loa andjal õigus teha ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (nt vajalike tehniliste vahendite hankimiseks või töötajate leidmiseks) ning peatada loa kehtivus. Ettekirjutuse tähtaegselt täitmata jätmise tagajärjeks oli loa kehtetuks tunnistamine ( 5 2 lg 3). Loa kehtetuks tunnistamise korral oli loa andjal õigus kohustada loa omajat pooleliolevate tööde lõpule viimiseks teatud tähtajaks, tehes vajadusel selle kohta täiendava ettekirjutuse. Selliseid pooleliolevaid töid võis metsakorraldustööde tegija erandkorras lõpetada, hoolimata kehtiva loa puudumisest. Kui ka ettekirjutus tähtajaks täitmata jäeti, võis rakendada sunniraha (kuni EEK) või asendustäitmist ( 5 2 lg 4) a MS uus redaktsioon metsakorraldustööde tegijatele esitatud nõudeid ei muutnud, neid ei ole muudetud ka vahepealsel perioodil. Küll täpsustati selles redaktsioonis loa andmise aluseid jmt. Uue redaktsiooni kohaselt ei olnud metsakorraldustööde nõuete korduv või oluline rikkumine enam loa andmisest keeldumise absoluutseks aluseks. Nõuete korduva või olulise rikkumise tõttu loa kehtetuks tunnistamise järel ei võinud luba välja anda vaid 12 kuu jooksul pärast varasema loa kehtetuks tunnistamist (MS 13 lg 10). Samasugune piirang kohaldus juhul, kui varasema loa kehtetuks tunnistamise aluseks oli oluliste valeandmete esitamine loa taotlemisel. Uue redaktsiooniga anti loa andjale sõnaselge volitus kontrollida igal ajal loa omaja tegevuse vastavust õigusaktidele. Korduva või olulise rikkumise tuvastamise korral nägi uus redaktsioon kohustuslikus korras ette esmalt loa peatamise kuni kuueks kuuks. Peatamise korral pidi loa andja kohustama loa 19

20 omajat kõrvaldama puudused nõuetele mittevastavates töödes aja jooksul, mil tegevusluba ajutiselt peatatud oli. Juhul, kui töödes selle aja jooksul puudusi ei kõrvaldatud, võis loa kehtetuks tunnistada. Loa kehtetuks tunnistamine korduva või olulise rikkumise tõttu oli a MS redaktsiooni kohaselt võimalik ka juhul, kui isik rikkus nõudeid kas korduvalt või oluliselt uuesti 12 kuu jooksul pärast loa kehtivuse peatamist. Muid loa kehtetuks tunnistamise alused ei muudetud. Sarnaselt varasemaga võis loa kehtetuks tunnistamisel kohustada loa omajat pooleliolevate tööde lõpetamiseks a muudatustega kaotati varem metsakorraldustööde tegevuslubade menetluses osalenud ekspertkomisjonid ning loa andmise eest jäi vastutama vaid Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Lisaks sellele täpsustati varasemaga võrreldes, mida loetakse korduvaks (uues sõnastuses: süstemaatiliseks) ja oluliseks rikkumiseks. Erinevalt varasemast ei lubatud muudatuste kohaselt pooleliolevate metsakorraldustööde lõpetamist loa peatamise ajal või kehtetuks tunnistamise korral. Muudatuste põhjused a MS muudatuste seletuskirja kohaselt oli uute nõuete eesmärgiks parandada metsakorraldustööde (sisulist) kvaliteeti. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse valikut loa andajana põhjendati eelkõige sellega, et asutusel oli juba tegevuslubade (metsakultiveerimismaterjali tootmise ja pakendamise lubade) väljastamise kogemus. Seetõttu sai ära kasutada asutuse seniseid töötajaid a MS uues redaktsioonis tehtud muudatusi seletuskirjas lähemalt ei selgitatud a muudatuste seletuskirja kohaselt oli ekspertkomisjonide kaotamine põhjendatud, kuna regulatsioon loa andmise ja sellest keeldumise aluste osas oli piisavalt täpne. Loa andmisel lähtuti etteantud kriteeriumitest ning seetõttu ei saanud ekspertkomisjon jõuda loa andmise osas teisele järeldusele kui loa andja. Kuna aga ekspertkomisjoni kokkukutsumine tõi kaasa täiendava ajakulu, oli seletuskirja kohaselt mõistlik sellest loobuda ning anda lubade menetlus Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ainupädevusse. Süstemaatilise ja olulise rikkumise mõistete täpsema sisustamise eesmärgiks oli eelnõu seletuskirja kohaselt kehtestada mõõdetavad suurused rikkumiste hindamisel, saavutades seeläbi suurema selguse ning metsa inventeerimise kvaliteedi paranemise. Metsakorraldustööde tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise korral ei tohtinud isik vastavaid töid teha. Pooleliolevate tööde lõpetamise soovi korral võis loa andja seletuskirja kohaselt seada otsuse kehtima hakkamisele hilisema tähtaja. 20

21 1.4. Hinnang muudatustele Metsa hindamine Metsa korraldamise hindamise regulatsiooni eesmärgiks oli anda riigipoolne hinnang metsakorraldustööde läbiviimisele ja mõjule ning anda sisendit metsapoliitika kujundamisele. Regulatsioon oli sõnastatud väga üldiselt ning ei andnud kuigi tõhusat kontrolli metsade majandamise üle. Riigipoolne kontrollivõimalus läbi metsa korraldamise hindamise muutus veelgi piiratumaks a muudatuste järel, millega anti eraisikutele õigus metsakorraldustöid teostada, mistõttu oli arusaadav, miks regulatsioon järgmiste põhjalikumate muudatustega (MS a redaktsiooni koostamisel) seadusest kustutati. Metsakorraldustööde kvaliteeti aitas muudatuste järel tagada oluliselt täpsem regulatsioon tegevuslubade ning metsakorraldustööde tegijatele esitatavate nõuete osas. Metsamajandamiskavad Metsamajandamiskavade regulatsiooni tehtud muudatusi võib vastavalt nende vastuvõtmise ajale jagada kahte rühma. Esimesel perioodil, kuni a tehtud muudatuseni, muudeti metsamajandamiskavadega seotud regulatsiooni kas metsaomaniku jaoks piiravamaks või jäeti see üldjoontes samaks. Samaaegselt suurendas regulatsioon riigiasutuste võimalusi suunata metsade majandamist a tehtud muudatused ning a juunis avalikustatud MS muudatuste eelnõu on olnud vastupidise suunaga, leevendades metsamajandamiskavadega seotud halduskoormust nii metsaomanikele kui riigiasutustele. Samas on sellega vähenenud avaliku võimu võimalused metsamajandamise suunamiseks. Mõlema perioodi muudatuste lähtekohaks võib pidada riigi poolt soovitud raiemahte. Esimese perioodi muudatused olid tingitud neile eelnenud liiga hoogsast, kontrollimatust ning läbimõtlematust raiest, mis tõid kaasa soovitud raiemahtude ületamise vähemalt teatud metsades (eelkõige okaspuumetsades) a muudatuste taga on seevastu selge soov suurendada tegelikke raiemahte. Raiemahte õiguslikult siduvalt kindlaks määravaid ning raiete tegemisel kohustuslikke metsamajandamiskavasid nähti seejuures raiemahtude suurendamise ühe peamise takistusena, mis tuli eesmärgi saavutamiseks kaotada a MS muudatuste eelnõu üheks eesmärgiks on samuti suurendada raiemahte, metsade inventeerimise kohustuse alampiiri tõstmist põhjendatakse väitega, et senine piirang ei ole ressursikasutuse aspektist eesmärgipärane a muudatused, millega muudeti metsamajandamiskava olemuslikult soovituslikuks dokumendiks, tulenesid teisalt ka pragmaatilistest kaalutlustest vastu võetud muudatuste rakendamisel oli selgunud, et kohustuslike metsamajandamiskavade koostamine ei toimunud praktikas soovitud kiirusega, mille üheks põhjuseks oli metsakorraldustööde tegevuslubasid omavate ekspertide ebapiisav hulk. Kokkuvõtvalt võib seega öelda, et metsamajandamiskavade kohustuslikkus, nende õiguslik olemus ning sisu on kogu vaadeldaval perioodil lähtunud eelkõige pragmaatilistest kaalutlustest, milleks on ühelt poolt olnud tegelike raiemahtude vastavus soovitutele, teisalt aga regulatsiooni praktiline rakendatavus. Nõuded metsakorraldustööde tegijatele Metsakorraldustööde tegijatele esitatavad nõuded kehtestati tulenevalt praktilisest vajadusest a vastu võetud muudatustega lubati nimelt ka erametsaomanikel metsakorraldustöid 21

22 tellida, varasemalt tellis neid vaid vastav riigiasutus. Nõuete kehtestamine oli vajalik selleks, et tagada ka eraisikute poolt tellitavate metsakorraldustööde kvaliteeti. Üldised nõuded metsakorraldusööde tegijatele on pärast nende kehtestamist püsinud muutumatutena, kujutades meeldivat erandit sageli muutuvas õiguslikus keskkonnas. Seevastu võimalikud sanktsioonid mittekvaliteetsete metsakorraldustööde tegijate suhtes on aja jooksul muutunud oluliselt leebemaks. Esialgse regulatsiooni kohaselt võis tegevusloa kehtetuks tunnistada juba esmakordse olulise rikkumise järel, a uue MS redaktsiooni kohaselt võis esmakordse olulise rikkumise järel tegevusloa vaid kuueks kuuks peatada. Olulise metsakorraldustööde nõuete rikkumise tõttu sai tegevusloa kehtetuks tunnistada vaid juhul, kui isik rikkus nõudeid oluliselt uuesti 12 kuu jooksul alates loa peatamisest. Samuti oli esialgse regulatsiooni kohaselt õigus uue loa andmisest keelduda, kui isik oli varem metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid oluliselt rikkunud; alates aastast võis uue loa andmisest keelduda vaid 12 kuu jooksul pärast eelmise loa kehtetuks tunnistamist. Seega on ka metsakorraldusööde tegijatele kehtestatud nõuete osas märgata tendentsi riigipoolsete kontrollivõimaluste tõhususe vähenemisele; isegi kui nõuded metsakorraldustööde tegijatele ei ole muutunud, on ebakvaliteetset tööd tegevate isikute tegevuslubasid oluliselt raskem kehtetuks tunnistada. 22

23 2. Metsakategooriad ja looduskaitselised majandamispiirangud 2.1. Metsakategooriad Metsakategooriate liigid ja tähendus a vastu võetud MS redaktsioonis oli kolm metsakategooria liiki: 1) hoiumets; 2) kaitsemets; 3) tulundusmets. Mets oli kategooriateks jaotatud vastavalt metsa kasutamise eesmärkidele: 1) loodusobjektide hoidmine (hoiumetsa puhul); 2) keskkonnaseisundi kaitsmine (kaitsemetsa puhul); 3) majandusliku tulu saamine (tulundusmetsa puhul). Metsakategooriast sõltusid lubatud metsa kasutamise viisid. Metsa kasutamise lubatud viisidena oli a vastuvõetud redaktsioonis ette nähtud: 1) kaitstavate loodusobjektide hoidmine (looduse kaitse); 2) maastiku või selle erimi, mulla või vee kaitsmine (keskkonnakaitse); 3) inimese kaitsmine tootmis- ja transpordiobjektidelt leviva saaste ning ilmastiku kahjuliku mõju eest (sanitaarkaitse); 4) inimesele puhkamise, tervise parandamise ja sportimise võimaluste loomine (rekreatsioon); 5) puude seemnete, metsamarjade, seente, ravim- ning dekoratiivtaimede ja nende osade, sambla, samblike, pähklite, heina, okste, dekoratiivpuude, puukoore ja -juurte, vaigu ja kasemahla varumine, mesipuude paigutamine ja loomade karjatamine (kõrvalkasutus); 6) teadus- ja õppetöö; 7) puidu saamine; 8) jahindus; 9) riigikaitse. Iga metsakategooria puhul olid lubatud üksnes teatud metsa kasutamise viisid. Hoiumetsas olid rangeimad kitsendused metsa kasutamise viisidest olid lubatud: 1) looduse kaitse; 23

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURING

Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURING Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURINGU ARUANNE Märts 2017 Tallinn SISUKORD 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem