Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus Tiotroopium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Spiriva Respimat ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Spiriva Respimat kasutamist 3. Kuidas Spiriva Respimat i kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Spiriva Respimat i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Spiriva Respimat ja milleks seda kasutatakse Spiriva Respimat aitab kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) või astmaga inimestel kergemalt hingata. KOK on pikaajaline kopsuhaigus, mis põhjustab õhupuudust ja köhimist. Termin KOK on seotud seisunditega nagu krooniline bronhiit ja kopsuemfüseem. Astma on pikaajaline haigus, mida iseloomustavad hingamisteede põletik ja hingamisteede ahenemine. Kuna KOK ja astma on pikaajalised haigused, peate kasutama Spiriva Respimat i iga päev, mitte ainult siis, kui teil esineb hingamishäire või teised sümptomid. Astma raviks peate kasutama Spiriva Respimat i lisaks nn inhaleeritavatele kortikosteroididele ja pikatoimelistele beeta-2-agonistidele. Spiriva Respimat on pika toimega bronhilõõgasti, mis aitab avada teie hingamisteid ning kergendab õhu kopsudesse ja kopsudest välja saamist. Regulaarne Spiriva Respimat i kasutamine võib aidata teid ka sel juhul, kui teil esineb püsivalt teie haigusega seotud õhupuudus ning aitab minimiseerida haiguse mõju teie igapäevasele elule. Spiriva Respimat i igapäevane kasutamine aitab vältida ka igasugust järsku ja lühiajalist KOK sümptomite halvenemist, mis võib kesta mitu päeva. Spiriva Respimat i täpset annustamist vt lõigust 3. Kuidas Spiriva Respimat i kasutada ja kasutusjuhendist, mis paikneb selle infolehe lõpus. 2. Mida on vaja teada enne Spiriva Respimat kasutamist Ärge kasutage Spiriva Respimat i: - kui olete tiotroopiumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui olete atropiini või sellesarnaste ravimite, nt ipratroopium või oksütroopium, suhtes allergiline. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Spiriva Respimat i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Pidage nõu oma arstiga, kui teil on kitsa nurgaga glaukoom, eesnäärme probleemid või unireerimisraskus. Pidage nõu oma arstiga, kui teil esinevad neeruprobleemid. Spiriva Respimat i kasutamisel jälgige tähelepanelikult, et inhalatsioonilahus ei satuks teile silma. Selle tagajärjeks võivad olla valu või ebamugavustunne silmades, hägune nägemine, värviliste sähvatuste või 1

2 värviliste kujutiste nägemine, millega kaasneb silmade punetus (st suletud nurga glaukoom). Silmasümptomitega võivad kaasneda peavalu, iiveldus või oksendamine. Sellisel juhul peske silmi sooja veega, lõpetage tiotroopiumbromiidi kasutamine ning pöörduge otsekohe konsultatsiooni saamiseks arsti poole. Kui teie hingamine on halvenenud või teil esineb nahalööve, turse või sügelus kohe pärast inhalaatori kasutamist, siis lõpetage selle kasutamine ja rääkige sellest otsekohe arstile. Suukuivusega, mida on täheldatud seoses antikolinergilise raviga, võib pikaajalisel ravimi kasutamisel kaasneda hambakaaries. Seega ärge unustage suu hügieenile tähelepanu pööramast. Spiriva Respimat on näidustatud kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse või astma säilitusraviks. Ärge kasutage seda ravimit õhupuuduse või kähiseva hingamise järsku tekkinud hoo raviks. Selleks otstarbeks on arst teile välja kirjutanud teise inhalaatori ( erakorralise ravimi ). Palun järgige arstilt saadud juhiseid. Kui teile on astma raviks välja kirjutatud Spiriva Respimat, tuleb see lisada teie ravile inhaleeritavate kortikosteroidide ja pikatoimeliste beeta-2-agonistidega. Jätkake inhaleeritava kortikosteroidi kasutamist, nagu arst on määranud, isegi kui tunnete ennast paremini. Kui teil on esinenud viimase 6 kuu jooksul südameinfarkt või viimase aasta jooksul mis tahes ebastabiilne või eluohtlik südame löögisageduse häire või raske südamepuudulikkus, palun rääkige sellest oma arstile. Oluline on otsustada, kas Spiriva on teie jaoks sobiv ravim. Ärge kasutage Spiriva Respimat i tihemini kui üks kord ööpäevas. Te peate arstiga konsulteerima ka siis, kui tunnete, et teie hingamine halveneb. Kui teil esineb tsüstiline fibroos, siis rääkige sellest oma arstile, sest Spiriva Respimat võib halvendada teie tsüstilise fibroosi sümptomeid. Lapsed ja noorukid Spiriva Respimat i ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel. Muud ravimid ja Spiriva Respimat Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti tähtis on, et räägiksite oma arstile või apteekrile, kui te kasutate/olete kasutanud antikolinergilisi ravimeid, nagu ipratroopium või oksütroopium. Mingeid koostoimeid ei ole täheldatud, kui Spiriva Respimat i on kasutatud koos teiste KOK ravis kasutatavate ravimitega nagu leevendavad inhalatsiooniravimid (nt salbutamool), metüülksantiinid (nt teofülliin), antihistamiinid, mukolüütikumid (nt ambroksool), leukotrieeniretseptorite antagonistid (nt montelukast), kromoonid, anti-ige ravimid (nt omalisumaab) ja/või inhaleeritavad või suukaudsed steroidid (nt budesoniid, prednisoloon). Rasedus ja imetamine Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Te ei tohi seda ravimit kasutada kui arst ei ole teile seda soovitanud. 2

3 Autojuhtimine ja masinatega töötamine Uuringuid autojuhtimist ja masinatega töötamist mõjustavate toimete kohta ei ole läbi viidud. Pearingluse või hägusa nägemise korral võib autojuhtimise ja masinatega töötamise võime kahjustuda. Spiriva Respimat sisaldab bensalkooniumkloriidi See ravim sisaldab iga pihustusannuse kohta 0,0011 mg bensalkooniumkloriidi. Bensalkooniumkloriid võib põhjustada vilistavat ja raskendatud hingamist (bronhospasmi), eriti kui teil on astma. 3. Kuidas Spiriva Respimat i kasutada Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Spiriva Respimat on ette nähtud kasutamiseks ainult inhalatsiooni teel. Soovitatav annus 6-aastastele ja vanematele patsientidele on: Spiriva Respimat i toime kestab 24 tundi, mistõttu peate Spiriva Respimat i kasutama ainult ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS ja võimalusel samal kellaajal. Igal kasutamisel manustage KAKS PIHUSTUSANNUST. Kuna KOK ja astma on pikaajalised haigused, manustage Spiriva Respimat i iga päev, mitte ainult siis, kui tunnete hingamishäireid. Ärge manustage rohkem kui soovituslik annus. Spiriva Respimat i ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna selle vanusegrupi kohta puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed. Veenduge selles, et oskate oma Spiriva Respimat inhalaatorit õigesti kasutada. Spiriva Respimat inhalaatori kasutusjuhend on selle infolehe lõpus. Kui te kasutate Spiriva Respimat i rohkem kui ette nähtud Kui te manustate Spiriva Respimat i rohkem kui kaks pihustusannust ühe ööpäeva jooksul, siis rääkige sellest otsekohe arstile. Teil võib esineda suurem risk sellisteks kõrvaltoimeteks nagu suukuivus, kõhukinnisus, urineerimisraskus, pulsi kiirenemine või hägune nägemine. Kui te unustate Spiriva Respimat i kasutada Kui te olete unustanud oma annuse kasutamata (KAKS PIHUSTUSANNUST ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS), manustage see niipea, kui see teile meenub, kuid ärge manustage kahekordset annust samal ajal või samal päeval. Seejärel manustage oma järgmine annus selleks ettenähtud ajal. Kui te lõpetate Spiriva Respimat i kasutamise Enne kui te lõpetate Spiriva Respimat i kasutamise, peate sellest rääkima oma arsti või apteekriga. Kui te lõpetate Spiriva Respimat i kasutamise, võivad KOK i ja astma sümptomid halveneda. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissageduse hinnang põhineb järgmistel sagedustel: Sage: võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st Harv: võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st 3

4 Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel. Allpool kirjeldatud kõrvaltoimeid on täheldatud seda ravimit kasutavatel inimestel ning need on loetletud vastavalt esinemissagedusele kas sage, aeg-ajalt, harv või teadmata. Kõrvaltoimed Esinemissagedus KOK Esinemissagedus Astma Suukuivus Sage Aeg-ajalt Hääle kähedus (düsfoonia) Aeg-ajalt Aeg-ajalt Köha Aeg-ajalt Aeg-ajalt Peavalu Aeg-ajalt Aeg-ajalt Neelupõletik (farüngiit) Aeg-ajalt Aeg-ajalt Valulik urineerimine (düsuuria) Aeg-ajalt Teadmata Pearinglus Aeg-ajalt Aeg-ajalt Suuõõne ja kurgu seeninfektsioonid (orofarüngeaalne Aeg-ajalt Aeg-ajalt kandidiaas) Urineerimisraskus (kusepeetus) Aeg-ajalt Teadmata Kõhukinnisus Aeg-ajalt Harv Nahalööve Aeg-ajalt Aeg-ajalt Sügelus Aeg-ajalt Harv Silma siserõhu tõus Harv Teadmata Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab suu ja näo või kõri Harv Harv turset (angioneurootiline ödeem) Unehäired (insomnia) Harv Aeg-ajalt Ebaregulaarne südametöö (kodade virvendus, vatsakeste Harv Teadmata kiirenenud löögisagedus) Südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid) Harv Aeg-ajalt Ninaverejooks Harv Harv Keelepõletik (glossiit) Harv Teadmata Südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia) Harv Teadmata Vahetult pärast inhalatsiooni pinguloleku tunne rindkeres, Harv Aeg-ajalt millega kaasneb köhimine, kähisev hingamine või õhupuudus (bronhospasm) Neelamisraskus (düsfaagia) Harv Teadmata Sähvatuste nägemine valgusallikate ümber või värvilised Harv Teadmata kujutised nägemisel koos silmade punetusega (rohekae ehk glaukoom) Hägune nägemine Harv Teadmata Kõripõletik (larüngiit) Harv Teadmata Hambakaaries Harv Teadmata Igemepõletik (gingiviit) Harv Harv Nõgestõbi (urtikaaria) Harv Harv Naha infektsioonid või haavandumine Harv Teadmata Nahakuivus Harv Teadmata Kuseteede infektsioonid Harv Harv Kõrvetised (mao ja söögitoru reflukshaigus) Harv Teadmata Ülitundlikkus, sh kohesed reaktsioonid Teadmata Harv Suu limaskesta põletik (stomatiit) Teadmata Harv Kehavedeliku vähesus (dehüdratatsioon) Teadmata Teadmata Nina kõrvalurgete põletik (sinusiit) Teadmata Teadmata Soolesulgus või sooleliigutuste puudumine (soolte Teadmata Teadmata obstruktsioon, sh paralüütiline iileus) Iiveldus Teadmata Teadmata Raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon) Teadmata Teadmata Liigeste turse Teadmata Teadmata 4

5 Pärast Spiriva Respimat i manustamist võivad esineda kas individuaalsed või raske allergilise reaktsiooni (anafülaktilise reaktsiooni) osana kohesed allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria), suu ja näo turse või järsku tekkinud hingamisraskus (angioneurootiline ödeem) või muud ülitundlikkusreaktsioonid (nt järsk vererõhu langus või pearinglus). Lisaks samuti nagu kõigi inhaleeritavate ravimitega, võib mõnel patsiendil esineda vahetult pärast inhalatsiooni ootamatu pingulolek rindkeres, köha, kähisev hingamine või õhupuudus (bronhospasm). Kui teil tekib mõni neist, siis konsulteerige otsekohe arstiga. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Spiriva Respimat i säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja inhalaatori etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Mitte lasta külmuda. Kõlblikkusaeg pärast esimest kasutamist: Vahetage kolbampull hiljemalt kolm kuud pärast selle sisestamist. Ärge kasutage korduvkasutatavat Respimati inhalaatorit kauem kui üks aasta. Soovitatav kasutamine: 6 kolbampulli ühe inhalaatori kohta Märkus: Korduvkasutatava RESPIMAT inhalaatori funktsioneerimist on demonstreeritud 540 pihustusannusega (vastab 9 kolbampullile) testides. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Spiriva Respimat sisaldab Toimeaine on tiotroopium. Üks inhaleeritav annus sisaldab 2,5 mikrogrammi tiotroopiumi ühe vajutuse kohta (üks raviannus koosneb 2 vajutusest) ning see võrdub 3,124 mikrogrammi tiotroopiumbromiidmonohüdraadiga. Inhaleeritav annus on see annus, mis jõuab patsiendini pärast huuliku läbimist. Teised koostisosad on: bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, puhastatud vesi ja ph kohandamiseks vesinkkloriidhape 3,6%. Kuidas Spiriva Respimat välja näeb ja pakendi sisu Spiriva Respimat 2,5 mikrogrammi koosneb ühest inhalatsioonilahuse kolbampullist ja ühest Respimat inhalaatorist. Enne esimest kasutamist tuleb kolbampull sisestada inhalaatorisse. Üksikpakend: 1 Respimat korduvkasutatav inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60 pihustusannust (30 raviannust). 5

6 3-ne pakend: 1 Respimat korduvkasutatav inhalaator ja 3 kolbampulli, millest igaühes on 60 pihustusannust (30 raviannust). Üksik täitepakend: 1 kolbampull, milles sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust) 3-ne täitepakend: 3 kolbampulli, millest igaühes sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust) Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Saksamaa Tootja: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Saksamaa Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal Pärnu mnt Tallinn Tel.: See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: Austria, Lichtenstein: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation Belgia, Luksemburg: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler Bulgaaria: Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация Küpros, Kreeka: Spiriva Respimat 2.5 εισπνεόµενο διάλυµα Tšehhi: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci Taani: Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram Eesti: SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses Soome: SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos Prantsusmaa: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation Saksamaa: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation Ungari: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat Island: Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt Iirimaa, Malta, Ühendkuningriik: Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution Itaalia: Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione Läti: Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām Leedu: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic įkvepiamasis tirpalas Holland: Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing Norra: Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning Poola: Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji Portugal: Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão Rumeenia: SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat 6

7 Slovakkia: Sloveenia: Hispaania: Rootsi: Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning Infoleht on viimati uuendatud märtsis

8 Kasutusjuhend SPIRIVA RESPIMAT Sissejuhatus Enne korduvkasutatava Spiriva Respimati kasutamist lugege seda kasutusjuhendit. Lapsed peavad Spiriva Respimati kasutama täiskasvanu abiga. Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada ainult ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS. Iga kord, kui te ravimit kasutate, manustage KAKS PIHUSTUST. Kui ei ole kasutatud üle 7 päeva, siis pihustage üks pihustus suunaga allapoole. Kui ei ole kasutatud üle 21 päeva, siis korrake lõigus Kasutamiseks ettevalmistamine kirjeldatud etappe 4 kuni 6, kuni näete ravimipilve. Seejärel korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm korda. Kuidas korduvkasutatavat Spiriva Respimati hooldada Puhastage huulikut ja temas paiknevat metallosa niiske lapi või pabersalvrätiga vähemalt üks kord nädalas. Huuliku vähene värvuse muutus ei mõjuta korduvkasutatava Spiriva Respimat inhalaatori toimimist. Vajadusel puhastage korduvkasutatava Spiriva Respimat inhalaatori välispinda, pühkides niiske lapiga. Millal inhalaator vahetada Kui te olete kasutanud inhalaatorit 6 kolbampulliga, võtke uus korduvkasutatava Spiriva Respimati pakend, milles paikneb inhalaator. 8

9 Kasutamiseks ettevalmistamine 1. Eemaldage läbipaistev kate Hoidke kaas suletuna. Vajutage kaitseriivile, samal ajal teise käega läbipaistvat katet ära tõmmates. 2. Sisestage kolbampull Sisestage kolbampull inhalaatorisse. Asetage inhalaator kindlale pinnale ja vajutage kindlalt alla, kuni kolbampull plõksatab kohale. 3. Jätke jälg kolbampullile Märgistage kontroll-lahter inhalaatori sildil, et jääks jälg kolbampullide numbritest. Paigutage läbipaistev kate tagasi oma kohale, kuni see plõksatab. 4. Keerake Hoidke kaas suletuna. Keerake läbipaistvat katet etiketil kujutatud nooltega märgistatud suunas, kuni see plõksatab (pool pööret). 9

10 5. Avage Avage kaas, nii et see plõksatab täiesti lahti. 6. Vajutage Suunake inhalaator otsaga allapoole. Vajutage annustamisnupule. Sulgege kaas. Korrake etappe 4 kuni 6, kuni näete ravimipilve. Pärast seda, kui näete ravimipilve, korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm korda. Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis ja väljutab 60 pihustust (30 raviannust). Igapäevane kasutamine KEERAKE Hoidke kaas suletuna. KEERAKE läbipaistvat katet etiketil kujutatud nooltega märgistatud suunas, kuni see plõksatab (pool pööret). AVAGE AVAGE kaas, kuni see plõksatab täiesti lahti. VAJUTAGE Hingake aeglaselt ja täielikult välja. Sulgege huuled ümber huuliku otsa 10

11 nii, et õhuavad oleksid vabad. Suunake inhalaator neelu tagaseinale. Hingates aeglaselt ja sügavalt suu kaudu sisse, VAJUTAGE annustamisnupule ning jätkake aeglast sissehingamist niikaua, kui see teile mugav tundub. Hoidke hinge kinni 10 sekundit või niikaua, kui see teile mugav tundub. Korrake KEERAMIST, AVAMIST ja VAJUTAMIST kokku 2 pihustuse puhul. Sulgege kaas kuni inhalaatori järgmise kasutamiseni. Millal vahetada Spiriva Respimat kolbampull Annuseindikaator näitab, mitu pihustust on kolbampulli jäänud. jäänud 60 pihustust jäänud alla 10 pihustuse. Hankige uus kolbampull. kolbampull on tühjaks saanud. Keerake läbipaistev kate lahti. Inhalaator on nüüd lukustatud. Tõmmake kolbampull inhalaatorist välja. Sisestage uus kolbampull (jätkake 2. etapist). Vastused sageli esinevatele küsimustele Kolbampulli on raske piisavalt sügavale lükata. Võib-olla keerasite enne kolbampulli sisestamist kogemata läbipaistvat katet? Avage kaas, vajutage annustamisnupule ning seejärel sisestage kolbampull. Kas te kavatsete kolbampulli vahetada? Uus kolbampull paistab välja rohkem kui kõige esimene kolbampull. Sisestage see kuni plõksatuseni ning seejärel pange tagasi läbipaistev kate. Ma ei saa annustamisnuppu alla vajutada. Kas te keerasite läbipaistvat katet? Kui ei, siis keerake läbipaistvat katet pideva liigutusega, kuni see plõksatab (pool pööret). Kas teie kolbampulli annuseindikaator näitab valget noolt punasel taustal? Teie kolbampull on tühjaks saanud. Sisestage uus kolbampull. 11

12 Kolbampulli on raske eemaldada, kui see on tühjaks saanud. Tõmmake kolbampulli, seda samaaegselt keerates. Ma ei saa keerata ega vahetada läbipaistvat katet. Võib-olla keerasite juba läbipaistvat katet? Kui läbipaistvat katet on juba keeratud, siis oma ravimiannuse saamiseks läbige etapid AVAGE ja VAJUTAGE, nagu kirjeldatud lõigus Igapäevane kasutamine. Kas läbipaistev kate on lahti ja kas teie kolbampulli annuseindikaator näitab valget noolt punaseltaustal? Teie kolbampull on tühjaks saanud. Sisestage uus kolbampull. Mu korduvkasutatav Respimat on liiga vara tühjaks saanud. Kas te kasutasite korduvkasutatavat Respimati vastavalt annustamisjuhisele (kaks pihustust üks kord ööpäevas)? Respimati jätkub 30 päevaks, kui seda kasutada kaks pihustust üks kord ööpäevas. Võib-olla te pihustasite korduvkasutatava Respimati töövalmiduse kontrollimiseks ravimit sageli õhku? Kui te olete korduvkasutatava Respimati ette valmistanud, siis igapäevasel kasutamisel ei ole proovipihustused vajalikud. Minu korduvkasutatav Respimat ei pihusta. Kas te sisestasite kolbampulli? Kui ei, siis sisestage kolbampull. Kui teie korduvkasutatav Respimat on kokku pandud, siis ärge eemaldage läbipaistvat katet ega kolbampulli, enne kui kolbampull on tühjaks saanud. Võib-olla kordasite pärast kolbampulli sisestamist vähem kui kolm korda etappe KEERAKE, AVAGE ja VAJUTAGE? Pärast kolbampulli sisestamist korrake kolm korda etappe KEERAKE, AVAGE ja VAJUTAGE, nagu kirjeldatud lõigu Kasutamiseks ettevalmistamine etappides 4 kuni 6. Kas teie kolbampulli annuseindikaator näitab valget noolt punasel taustal? Teie kolbampull on tühjaks saanud. Sisestage uus kolbampull. Mu korduvkasutatav Respimat pihustab automaatselt. Võib-olla oli läbipaistva katte keeramise ajal kaas avatud? Sulgege kaas ning seejärel keerake läbipaistvat katet. Võib-olla vajutasite läbipaistva katte keeramise ajal annustamisnupule? Sulgege kaas nii, et annustamisnupp on kaetud, ning seejärel keerake läbipaistvat katet. Võib-olla katkestasite läbipaistva katte keeramise, enne kui see plõksatas? Keerake läbipaistvat katet pideva liigutusega, kuni see plõksatab (pool pööret). Võib-olla oli kaas avatud, kui te vahetasite kolbampulli? Sulgege kaas ning seejärel vahetage kolbampull. Lisainfo Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG D Ingelheim Saksamaa

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

ALVESCO Opinion Following an Article 29(4) REFERRAL

ALVESCO Opinion Following an Article 29(4) REFERRAL LISA I RAVIMI(TE) NIMETUSTE, RAVIMVORMI(DE), TUGEVUS(T)E, MANUSTAMISVIISI(DE), TAOTLEJA(TE), MÜÜGILOA HOIDJA(TE) LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Dymista, 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon Aselastiinvesinikkloriid/flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Symbicort Turbuhaler, 320/9 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga pihustatud annus (annus, mis on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixonase, 50 mikrogrammi/pihustuses ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem