Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne"

Väljavõte

1 Kiili valla aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon Faks E-post Interneti aadress Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp Audiitor Assertum Audit OÜ

2 Sisukord Tegevusaruanne...3 Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne...10 Konsolideeritud bilanss...10 Konsolideeritud tulemiaruanne...11 Konsolideeritud rahavoogude aruanne...12 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne...13 Eelarve täitmise aruanne...14 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad...15 Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted...15 Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid...17 Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused...18 Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed...18 Lisa 5 Varud...19 Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused...19 Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud...19 Lisa 8 Materiaalne põhivara...20 Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed...21 Lisa 10 Tingimuslikud kohustused...21 Lisa 11 Laenukohustused...22 Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük...23 Lisa 13 Saadud toetused...24 Lisa 14 Muud tulud...25 Lisa 15 Antud toetused...26 Lisa 16 Majandamiskulud...27 Lisa 17 Muud kulud...28 Lisa 18 Tööjõukulud...28 Lisa 19 Seotud osapooled...29 Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva...29 Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded...30 Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

3 Tegevusaruanne Käesolev konsolideeritud majandusaasta aruanne koondab kokku Kiili Vallavalitsuse ja temale kuuluvate äriühingute - Kiili Varahalduse SA ning Kiili KVH OÜ aruanded. Nimetatud ettevõtted kuuluvad 100%-selt Kiili vallale. Konsolideerimisgrupi struktuur A. Konsolideeriv üksus Kiili Vallavalitsus Allüksuse nimetus Töötajate keskmine arv majandusaastal Vallavolikogu 15* Vallavalitsus 20,8 Kiili Gümnaasium 63,6 Kiili Lasteaed 57,7 Kiili Kunstide Kool 17 Kiili Raamatukogu 2 Kiili Rahvamaja 1,2 Kiili Valla Noortekeskus 2,4 *Volikogu puhul on esitatud volikogu liikmete arv B. Konsolideeritud üksused Asutus Töötajate keskmine arv majandusaastal Kiili Varahalduse SA 21,0 Kiili KVH OÜ 6,2 3

4 Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuh. euro) Bilansi näitajad Varad aasta lõpus Kohustused aasta lõpus Netovara aasta lõpus Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Finantstulu/-kulud Tulem Muud näitajad Põhivarainvesteeringute maht Lühiajaline maksevõime* 1,91 1,46 1,20 0,93 0,92 Kohustuste osakaal varadest 27,5% 31,0% 33,5% 39,8% 77,3% Laenukohustuste osakaal varadest Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate alusel 25,4% 27,8% 31,4% 31,4% 45,0% Põhitegevuse tulem** Netovõlakoormus %*** 56,7% 82,0% 107,7% 120,4% 126,7% Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel Põhitegevuse tulem** Netovõlakoormus %*** 61,9% 81,0% 105,3% 106,5% 124,6% *Lühiajaline maksevõime käibevara/lühiajalised kohustused **Põhitegevuse tulem põhitegevuse tulude ja kulude vahe, tulenevalt KOFS 33 ei tohi olla negatiivne ***Netovõlakoormus % - netovõlakoormuse (kohustuste ning likviidsete varade vahe) suhe põhitegevuse tuludesse. Netovõlakoormus võib ulatuda aruandeaasta põhitegevuse tulude-kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada põhitegevuse tulude kogusummat. Kuni 2015.aasta lõpuni on netovõlakoormuse piirmäära lubatud ületada ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks võetud laenude võrra, netovõlakoormus eelpool nimetatud laenukohustusi arvestades on konsolideerimata näitajate alusel 50,9% aastal ei klassifitseerunud Kiili KVH OÜ KOFS-i mõistes sõltuvaks üksuseks, seega ei lähe ka Kiili KVH OÜ näitajad arvestusüksuse piirmäärade arvutamisel arvesse. Kogu konsolideerimisgrupi põhitegevuse tulem aastal oli 1609 tuhat eurot, kogu netovõlakoormus 61,6% ning ÜVK laenudeta moodustas netovõlakoormus 38,3%. 4

5 Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast aasta neljandas kvartalis kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) statistikaameti täpsustatud hinnangul aastases võrdluses 0,7 protsenti aasta kokkuvõttes kasvas majandus 1,1 protsenti. Majanduskasv aeglustus aastaga võrreldes oluliselt, mille peamine põhjus oli nõrk välisnõudlus. Tänavu aasta alguses võib oodata majandusaktiivsuse püsimist madalal. Kuid suurenenud eksporditellimused, eriti elektroonikasektoris, annavad lootust ekspordimahtude pöördumiseks tõusule. Samas vähendab kiirena püsiv palgakasv ettevõtete konkurentsivõimet, eriti madalamate palkadega sektorites. Möödunud aastat iseloomustas nõrk välisnõudlus, mis pidurdas ka siinsete eksportivate ettevõtete arengut. Neljandas kvartalis vähenes kaupade ja teenuste eksport 2 protsenti. Kuigi euroala majandus näitas möödunud aasta lõpus stabiilset kasvu ning ka impordinõudlus suurenes hoogsalt, mõjutasid Eesti eksporti laiemad, globaalsemad tegurid ning idaturu ärakukkumine. Kaubagruppidest võib välja tuua suure osatähtsusega sideseadmete vähenenud tellimused ning madalatest toorainehindadest tingitud kütuste väljaveomahtude languse. Tõenäoliselt on ka selle aasta alguse majanduskasv nõrk, samas aasta kokkuvõttes peaksid ekspordimahud kasvule pöörduma. Ekspordi langus Venemaa suunal on nõrga võrdlusbaasi mõjul taandumas. Sisenõudlus jäi eelmise aasta viimases kvartalis aastatagusele tasemele. Eratarbimise tugev kasv jätkus 7- protsendise palgatulu kasvutempo ning langevate tarbijahindade toel. Tänavu võib oodata palgakasvu aeglustumist ning tarbijahindade kasvule pöördumist, mistõttu eratarbimise kasvutempo aeglustub. Nõrga väliskeskkonna taustal vähenesid ettevõtete varud ning investeeringud põhivarasse. Samas kogumajanduse investeeringute langus peatus, sest eraisikute eluasemeinvesteeringud jätkasid mõõdukat kasvu ning valitsussektori põhivarakulutused pöördusid tõusule. Uue eurotoetuste perioodi käivitumine on võtnud aega, kuid selle positiivne mõju majandusele sel aastal suureneb. Lisandväärtuse kasvutempo kiirenes neljandas kvartalis 0,7 protsendini. Suurim mõju oli primaarsektoril, kus lisandväärtuse reaalkasvu suurendas lisaks madalale võrdlusbaasile ka jätkuv hinnalangus. Tänu siseturule toetasid majanduskasvu veel kasv telekommunikatsioon ja infotehnoloogia, kutse- ja tehnikaalane tegevus ning jaekaubandus. Majanduskasvu pidurdasid sarnaselt eelmisele kvartalile enim ehitus, kus lisandväärtus vähenes 8 protsenti mõjutatuna rajatiste ehitamise ja hoonete rekonstrueerimistööde tugevast vähenemisest. Negatiivselt panustasid kasvu logistikavaldkond ja töötlev tööstus, kus lisandväärtuse langus on seotud välisnõudluse vähenemisega. Logistikasektori langust mõjutas rohkem lisandväärtuse vähenemine laondust ja veondust abistavates tegevustes. Töötleva tööstuse lisandväärtuse langus tuli peamiselt toodangu vähenemisest elektroonikas ja metalltoodete tootmises. Allikas:Rahandusministeerium Näitaja Vaatlusperiood Väärtus Muutus võrreldes eelmise perioodiga % Rahvaarv (arvestatud rännet) 1. jaanuar ,1 Keskmine brutokuupalk eurot 6 IV kvartal eurot 5,8 Töötuse määr, % ,2 Tarbijahinnaindeksi muutus, % ,5 Ehitushinnaindeksi muutus, % ,5 Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, % ,2 SKP jooksevhindades mln eurot ,9 SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010) mln eurot Allikas:Statistikaamet ,9 1,1 5

6 Kiili vald asutati aastal. Vald piirneb põhjas Tallinna linna, lõunas Kose, läänes Saku ning idas Rae vallaga. Valda läbivad Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinna ringtee ning Kurna-Tuhala tee. Ajalooliselt kuulub 100,4 km2 suurune piirkond Jüri kihelkonda Harjumaal. Vallakeskuseks on Kiili alev. Lisaks Kiili alevile on vallas Luige ja Kangru alevikud ning 13 küla. Seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Kiili vallas 4995 elanikku, aasta varem oli vastav näitaja Valla juhtimine Kiili vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Kiili vald kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kiili valla omavalitsusorganid on: Vallavolikogu omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduse alusel. Vallavalitsus vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan. Vallavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung aastal toimus 11 volikogu istungit, volikogu võttis vastu 17 määrust ning 49 otsust. Volikogu liikmetele arvestati hüvitisi aastal kokku 30,7 tuhat eurot ning komisjonide liikmetele komisjonide tööst osavõtu eest 1,1 tuhat eurot. Vallavalitsus on omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib ellu volikogu- ja riigi õigusaktidega talle pandud ülesandeid. Vallavalitsus on kolmeliikmeline, eraldi tasu liikmeks oleku eest makstud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 73,1 tuhat eurot aastal toimus 53 vallavalitsuse istungit. Kiili Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris oli aruandeaastal 21,5 teenistuskohta. Avalik kord ja turvalisus Kiili vald on statistika järgi üks turvalisemaid omavalitsusi Harjumaal, turvalisuse tagamiseks on valla strateegilistesse punktidesse paigaldatud valvekaamerad, tehakse tihedalt koostööd turvafirma ning politseiga. Ehitus ja planeerimine Ehitus- ja planeerimisosakonna ülesandeks on korraldada vallas ehitus-, remondi- ja planeerimisalast tegevust ning teostada järelvalvet ehitusobjektide üle aastal väljastati Kiili vallas 115 ehitusluba, 87 kasutusluba, 41 kirjalikku nõusolekut, ehitusteatisi väljastati 28, projekteerimistingimusi 61. Olemasolevate hoonete registreerimine ehitisregistrisse - 132, registriparandusi (ruumikujude lisamine, aadressandmete korrastamine) tehti 271. Algatati 8, võeti vastu 2 ning kehtestati 7 detailplaneeringut. Teed Valla teede ja tänavate hooldamine toimub teehoiukava alusel, vallateede kogupikkus on 137,6 kilomeetrit aastal investeeriti teede ehitusse kokku 617,5 tuhat eurot. Luigel valmis kergliiklustee lõik kogumaksumusega 160,7 tuhat eurot, sellest 136,6 tuhat eurot saadi EAS-i kaudu EL fondidest. Jätkati Rätsepa arenduspiirkonna teelõikude ehitust koostöös elanikega, kogumaksumus moodustas aastal 66,2 tuhat eurot. Koostöös elanike ning arendajatega ehitati ja renoveeriti veel teid Maksimäe piirkonnas, Haldja tänaval, Mõisakülas, Kangru alevikus ning Kiili alevis kokku summas 209,3 tuhat eurot. Tänavavalgustus aastal sai valgustuse Vaska koolitee, paigaldati täiendav valgustus Kurna teele, Heina põik - Viirpuu tänava vahelisele alale, Mooni ja Tammetalu tänavatele. 6

7 Maa ja keskkond Jäätmekäitlus, haljastus Kiili vallas veab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid ära AS Eesti Keskkonnateenused. Ohtlike jäätmete üleandmiseks on tavapäraselt igal aastal korraldatud ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo ring. Tiheasustusalade elanikele on loodud võimalused ära anda oma krundilt kokku kogutud puulehed, käbid, okkad jm, seda jätkatakse ka edaspidi aastal jätkati puiestee istutamist Kurna-Tuhala maantee äärde, sama tegevusega plaanitakse jätkata ka järgnevatel aastatel. Maakorraldus aastal lisandus vallavalitsuse bilanssi munitsipaliseerimise tulemusena m 2 üldkasutatavat maad, m² transpordimaad, m² tootmismaad ning m² ühiskondlike ehitiste maad, tasuta anti vallale üle m² transpordimaad ja 2019 m² ühiskondlike ehitiste maad ning osteti 2320 m² transpordimaad soetusmaksumusega kokku eurot. Haridus ja kultuur Kiili Gümnaasium seisuga õppis Kiili Gümnaasiumis 703 õpilast, neist 649 põhikoolis ning 54 gümnaasiumis. 2015/2016 õppeaastal on Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisus kokku 69 kohta, neist 45 õpetajat. Kiili Gümnaasium pakub täistsükli (1 12 klass) üldharidust ja kooli õppekavad vastavad riigi poolt kehtestatud põhihariduse ja keskhariduse standarditele. Koolis on loodud õpilastele ja nende vanematele erinevad tugi- ja õpiabistruktuurid (parandusõpe, pikapäevarühm, meditsiiniline, psühholoogiline ning sotsiaalpedagoogiline tugi jne). Täienduseks õppetööle arendatakse koolis huviharidust ja õpilastel on võimalus osaleda erinevates spordi- ja huvialaringides. Praeguseks on koolis ruumikitsikus saavutanud kriitilise piiri ning aasta sügisel hakkab osa õpilasi käima koolis teises vahetuses. Kiili Lasteaed Kiili Lasteaed paikneb neljas erinevas hoones, kokku on lasteaias 16 rühma ning lasteaia nimekirjas on 327 last. Lasteaia koosseisus on 60,8 töötajat, neist 37 õpetajat. Alustatud on eeltöödega lasteaia Kangru filiaali rajamiseks, ehitusega loodetakse alustada aastal. Kiili Kunstide Kool Kiili kunstide Kool on huvikool, kus saab õppida nii muusikat kui kunsti. Õpetatavate erialade valik muusikaosakonnas on lai klaver, viiul, tšello, kitarr, laul, plokkflööt, flööt, trompet, saksofon, klarnet. Tegutsevad levimuusika- ning pärimusmuusikaring ning ansambliklass. Tuntuim ansambel on Kiili vanamuusikaansambel, tegutseb ka käsikellade ansambel. Kunstide koolis on töötajate koosseisus 19,5 kohta, neist 14,4 õpetajat. Koolis õpib ligikaudu 250 õpilast aastal tähistas Kiili Kunstide Kool 25. tegevusaastat. Kiili Raamatukogu aasta kevadel kolis raamatukogu uutesse ruumidesse Nabala tee 2a, uus asukoht on lugejatele logistiliselt veidi ebamugavam, kuid see-eest on raamatute laenutus- ja hoiutingimused võrreldamatult paremad, samuti paranesid töötingimused. Raamatukogu põhitegevuse eelarve on viimased paar aastat olnud praktiliselt muutumatu, oluliselt ei ole tõusnud personali- ega komplekteerimiskulud. Kiili Rahvamaja Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine. Rahvamajas tegutsevad ringid on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kiili Kammerkoor ja naisansambel Elurõõm ühendavad lauluhuvilisi inimesi, kunstiringis saab arendada ennast kujutavas kunstis, rahvatantsurühmi on kolm 7

8 naisrühm Kiilitar, noorte segarühm Kiili Keerulised ning tantsurühm Kiili Memmed & Ago. Tegeleda saab veel jooga ja peotantsuga, näitekunstihuvilised saavad osaleda Kiili Harrastusteatri tegemistes, eakamate inimeste vaba aega sisustab Tujutare. Lisaks on tegutsemishoo sisse saanud Kiili Kapell ning täiskasvanute käsikellade ansambel. Suursündmuseks oli Kiili rahvapidu, mis aastal seoti edukalt kevadlaadaga. Kiili Valla Noortekeskus pakub erinevaid ajaveetmisvõimalusi kõigile kooliealistele noortele. Hetkevõimalused noortekeskuses: piljard, lauajalgpall, mängukonsool Nintendo Wii, TV, DVD, internet, lauamängud. Keskus on avatud viiel päeval nädalas ning lisaks igapäevasele tööle korraldatakse seal ka palju erinevaid üritusi, osaletakse mitmetes projektides, organiseeritakse õpilasmaleva tööd. Noortekeskuse ruume on võimalus rentida laste tähtpäevade läbiviimiseks. Noortekeskuses on tööl juhataja ning kaks osaajaga noorsootöötajat. Laste päevahoiutuba Lastehoiutoas käivad kuni 3-aastased lapsed ning see paikneb vallamaja teisel korrusel. Tänu Innove toetusele saab lapsehoiuteenust pakkuda 11 lapsele. Lastega tegelevad kolm töötajat, neist üks osaajalise koormusega. Sotsiaal ja tervishoid Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade vajadustele vastavate teenuste ja toetuste osutamise ning vahendamise abil nende iseseisva toimetuleku soodustamine. Kiili valla sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalnõunik, lastekaitsespetsialist ja sotsiaaltöötaja. Hooldajatoetust maksti aastal kahele inimesele, toimetulekutoetuse vahenditest maksti toetust kolmele taotlejale. Sünnitoetuse taotlejaid oli aastal 59, matusetoetuse taotlejaid 25 ning esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlejaid 85. Tervishoid Vallas tegutseb kaks perearsti, valla eelarvest rahastatakse perearstikeskuste kommunaalkulud, aastal oli vallapoolne toetus kokku 7,5 tuhat eurot. Valla osalusega ettevõtted 2004.aastal loodi Kiili Varahalduse Sihtasutus, mille eesmärkideks on Kiili valla haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste rajamine ja rahastamine ning Sihtasutusele kuuluvate või haldamisel olevate ehitiste ja muu vara majandamine ja rekonstrueerimine. Kiili Varahalduse SA tegevustulud moodustasid aastal 1,29 miljonit eurot, sh laekus kaupade ja teenuste müügist 592,3 tuhat eurot. Aruandeperioodi tegevuskulud moodustasid 1,32 miljonit eurot, finantskulud moodustasid 19,8 tuhat eurot, tööjõukulu oli aastal 296 tuhat eurot aastal investeeriti põhivarasse kokku 103,9 tuhat eurot aastal alustati ruumide renoveerimisega Kiili eakate ja puuetega inimeste keskusele, vahetati Nabala tee 2a aknad, uuendati lasteaia mänguväljakut, soetati köögitehnikat ning kaasajastati infosüsteeme, jätkati ettevalmistustega lasteaia Kangru filiaali ehitamiseks. Järgneva aasta suuremateks töödeks on Kiili vallamaja soklikorruse renoveerimise lõpetamine, Kiili lasteaia Kangru filiaali ehitusega alustamine, gümnaasiumi spordihalli ümberkohandamine, koolile moodulgarderoobi rentimine. Ühisveevärki ja kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks Kiili vallas on Kiili KVH OÜ, mis teostab kinnistute veega varustamist, heitvee ärajuhtimist ning heitvee puhastamist. Ettevõtte 100 % omanikuks on Kiili Vallavalitsus aastal oli Kiili KVH OÜ käive 520 tuhat eurot, kahjum 200 tuhat eurot. Ärikasum sihtfinantseerimise 8

9 netomeetodi korral 86 tuhat eurot. Müügitulust moodustas 45% veeteenuse müük ja 48% kanalisatsiooniteenuse müük. Bilansimaht kahanes 464 tuhande euro võrra aastal investeeriti põhivarasse 30 tuhat eurot, põhivara maksumust vähendasid saadud liitumistasud 60 tuhat eurot. Aruandeaastal esitati taotlus Kiili reoveekogumisalade korrastamiseks, taotlus rahuldati. Rae vallalt saadi vee-ettevõtjaks määramise otsus, korteriühistutele paigaldati digitaalsed arvestid aastal on kavas jätkata kaugseire arvestite paigaldamist ja luua ühendsüsteem lugemi edastamiseks, esitada KIK-i taotlus Mõisaküla, Väljamäe ja Paekna veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamise rahastamiseks. Arengukava täitmine Kiili valla arengukavas aastateks olid prioriteetsete projektidena nimetatud järgmised: Teede renoveerimine ja rajamine, sh kergliiklusteed; Kangru alevikku 4-rühmalise lasteaia ehitamine Kiili alevi kaugküttesüsteemi kaasajastamine; Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja ehitamine; Kiili Gümnaasiumi täiendused (garderoobi ümberehitus, spordihoone helisummutus, õuesõppe klass jms); Kiili Tehnopargi tuumikala taristu arendamine valla ja ettevõtjate koostöös; Spordi- ja mänguväljakud ning vaba aja alad; Külakeskuste väljaarendamine aastal renoveeriti teid valla erinevates piirkondades, ehitati Luige kergliiklustee lõik, alustati Kangru lasteaia ehitushankega. Kiili alevi katlamaja renoveerimine viidi põhiosas lõpule juba aastal. Gümnaasiumi spordisaalile paigaldati osaline helisummutus, korrastati lasteaia mänguväljakut. Kavandatavad tegevused 2016 Vallamaja soklikorruse remondi lõpetamine; Lasteaia Kangru filiaali ehituse alustamine; Valla teede ja tänavate renoveerimistööde jätkamine; Kooli ruumiprobleemidele parima lahenduse otsimine; Tänavavalgustuse täiendamine; Kergliiklusteede taotluste ettevalmistamine linnapiirkonna meetmesse; Kiili parki vaba aja atraktsioonide lisamine; Turvakaamerate paigaldamine Luige alevikku; Ettevalmistustööd bussiliini 116 pikendamiseks Sõmeru külla; Taotluste ettevalmistamine ÜVK laiendamiseks; Ettevalmistustööd perearstide ruumide renoveerimiseks Nabala tee 2a. 9

10 Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne Konsolideeritud bilanss Lisa Varad Käibevara Raha- ja pangakontod Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Muud nõuded ja ettemaksed Varud Põhivara Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused Muud kohustused ja saadud ettemaksed Laenukohustused Pikaajalised kohustused Laenukohustused Netovara Aruandja omanikele kuuluv netovara Reservid Akumuleeritud ülejääk

11 Konsolideeritud tulemiaruanne Lisa Tegevustulud Maksutulud Tulumaks Omandimaksud Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Tulud majandustegevusest Saadud toetused Muud tulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Aruandeperioodi tegevustulem Finantstulud ja -kulud Intressikulu Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt Aruandeperioodi tulem

12 Konsolideeritud rahavoogude aruanne RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST Lisa Aruandeperioodi tegevustulem Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Käibemaksukulu põhivara soetustelt Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Kasum/kahjum põhivara müügist Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Korrigeeritud tegevustulem Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Rahavood põhitegevusest kokku RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Tasutud põhivara eest Laekunud põhivara müügist Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Laekunud intressid ja muu finantstulu Rahavood investeerimistegevusest kokku RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Tagasi makstud kohustused Makstud intressid Rahavood finantseerimistegevusest kokku Puhas rahavoog Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja selle ekvivalentide muutus

13 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne Akumuleeritud ülejääk Kassareserv Kokku Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga

14 Eelarve täitmise aruanne Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine TEGEVUSTULUD Maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud TEGEVUSKULUD Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara soetus Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Finantstulud Finantskulud FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustuste tasumine LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr

15 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ja pankades olevaid arvelduskontode jääke ning lühiajalisi deposiite. Finantsinvesteeringud Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) Finantsinvesteeringuid aktsiatesse (v.a osalused tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende soetusmaksumuses. Nõuded Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud nõudeõiguse tekkimise momendil. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Valitseva mõju all olevad üksused Valitseva mõju all olevateks üksusteks loetakse sihtasutused ja äriühingud, milles Kiili Vallavalitsus omab mõjuvõimu määrata finants- ja tegevuspoliitikat. Alates omandatud osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse konsolideerimata aruannetes soetusmaksumuses, korrigeerides seda vajadusel allahindlustega. Kuni omandatud osalusi kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses, korrigeerides seda allahindlustega. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest. Konsolideerimine Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt. Grupisisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti 15

16 või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: hooned ja rajatised 1-10% aastas masinad ja seadmed 10-20% aastas infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20-33% aastas Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-30% aastas Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringuks loetakse sellist maad või hoonet või hoone osa, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum. Ümberhindlus Ümberhindlusega võetakse arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad, samuti aruandeperioodil omandatud peremehetu vara. Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelistatuna turuhinda. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Varud Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a. käibemaks) ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul Rendile antud varad Rendileandja kajastab kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara oma bilansis analoogiliselt muule bilansis kajastatavale varale. Rendiperioodil saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul. Finantskohustused Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse bilansis samal ajal tuluna. 16

17 Kassareserv Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Tulude arvestus Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt. Kulude arvestus Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (käibemaks) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse Kiili valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate Kiili Varahalduse Sihtasutuse ja Kiili KVH OÜ nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Eelarve täitmise aruanne Eelarve täitmise aruanne on koostatud Kiili vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt. Amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata. Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tulemiaruandes eraldi real Muud tegevuskulud). Erinevusi on selgitatud lisas nr 22. Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid Sularaha Arvelduskontod pankades Tähtajalised deposiidid Raha ja pangakontod kokku Kirjel Raha ja pangakontod on kajastatud raha jääk pankades ja sularaha jääk kassas. Aruandeperioodil saadi hoiustelt intressitulu 1116 eurot, aasta tulu hoiustelt oli 921 eurot. 17

18 Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused Maksud brutosummas Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused Tulumaks Maamaks Käibemaks Sotsiaalmaks Töötuskindlustusmaksed Kogumispensionimaksed Muud riiklikud maksud Kokku maksud Loodusressursside kasutamise ja saastetasud Kokku maksud, lõivud, trahvid Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed Lühiajalised nõuded Nõuded ostjate vastu Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud Nõuded toetuste eest (vt lisa 13) Saamata põhivara sihtfinantseerimine (vt lisa 13) Maksude ettemaksed Ettemakstud toetused Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Viitlaekumised ja muud nõuded Pikaajalised nõuded 0 0 Nõuded ostjate vastu Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud

19 Lisa 5 Varud Tooraine ja materjal Ostetud kaubad müügiks Varud kokku Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused Nimetus Osaluse määr Kiili KVH OÜ 100% Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Finantstulu/-kulu Bilansi näitajad aasta lõpus Tulem Varad Netovarad Kiili Varahalduse SA 100% Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse vallale kuuluvaid kortereid Luigel, Põllu tn 12, korter Kiilis, aadressil Lasteaia aastal olid kulud kinnisvarainvesteeringutele eurot (2014. aastal 1227 eurot), sellest amortisatsioon 419 eurot ning majandamiskulud eurot. Üüritulud moodustasid eurot, 2014 aastal saime tulu eurot. 19

20 Lisa 8 Materiaalne põhivara Jääk perioodi alguses Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus Soetused ja parendused Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine Kulum ja allahindlus Müüdud põhivara jääkv Muu mahakandmine Ümberhindlus Ümberklassifitseerimine Kokku liikumised Jääk perioodi lõpus Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana eurot, mis tuleneb järgnevatest summadest: 1) aruandeaasta soetuste summa ; 2) käibemaks aruandeaasta soetustelt ; 3) tarnijatele tasumata aasta alguse ja aasta lõpu summade vahe aasta aruandes kajastus põhivara eest tasutud summana eurot, mis koosnes vastava aasta soetuste summast eurot, käibemaksust eurot ning tarnijatele tasumata aasta alguse ja lõpu summade vahest eurot. 20

21 Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed Lühiajalised kohustused ja saadud ettemaksed Saadud tagatistasud Intressikohustused jm viitvõlad Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 13) Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaksed Ettemaksed toodete ja teenuste eest Muud kohustused Kokku kohustused ja ettemaksed Lisa 10 Tingimuslikud kohustused Ehitus- ja renoveerimistööde tarnelepingud Potentsiaalne tulumaks dividendidelt Kiili KVH OÜ-l on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku euro (võrreldava perioodi lõpuks euro) väärtuses, potentsiaalne tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt on eurot, antud kohustus on tingimuslik, lähiaastatel dividendide maksmise kavatsus puudub, kasum on tekkinud põhivara soetamiseks (ÜVK) saadud sihtfinantseerimise kajastamise põhimõtete muutumisest, mille alusel alates aastast kantakse saadud toetused tuludesse põhivara soetamise perioodil. 21

22 Lisa 11 Laenukohustused Võetud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi sh tähtajaga Jääk seisuga Kuni 1 aasta 1-2 aastat 2-3 aastat 3-4 aastat 4-5 aastat üle 5 aasta Kokku Pangalaenud Jääk seisuga Pangalaenud Informatsioon laenulepingute kaupa Laenu võtja Laenu andja Maksetähtaeg Intress (%) Laenujääk Laenujääk Pangalaen Kiili Varahaldus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Varahaldus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Varahaldus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Vallavalitsus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Varahaldus SEB k euribor+0, Laen Kiili KVH KIK k euribor+1, Laen Kiili Vallavalitsus KIK k euribor +1, aastal oli intressikulu kohustustelt kokku eurot, aastal oli vastav näitaja eurot. Pangalaenude tagatised 1. Kiili Varahalduse SA poolt on seatud Swedbank AS-i kasuks hüpoteek summas eurot kinnistule Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosa nr ; 2. SEB kasuks on Kiili varahalduse SA poolt seatud ühishüpoteek summas eurot kinnistutele Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosad nr , nr , nr Panditud varade jääkväärtus on 5,36 miljonit eurot (2014. aastal 5,66 miljonit eurot) 3. Kiili KVH OÜ-l on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kasuks seatud kommertspant ettevõtte põhivarale summas 1,37 miljonit eurot. Panditud vara bilansiline maksumus on 11,17 miljonit eurot (varasemal aastal 11,54 miljonit eurot) 22

23 Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Ehituslubade väljastamise eest Kasutuslubade väljastamise eest Muud riigilõivud Tulud majandustegevusest Tulud haridusalasest tegevusest Lasteaia kohatasud Tasu toitlustamiskuludeks Tulu koolitusteenuse osutamisest Tasu töövihikute ja õppematerjalide katteks Muu tulu haridusalasest tegevusest Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Kunstide kooli tulu Rahvamaja tulu Muud kultuuriasutuste tulud Üüri- ja renditulud Tulu muudelt majandusaladelt Tulud üldvalitsemisest Muu toodete ja teenuste müük Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist

24 Lisa 13 Saadud toetused Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Ühisprojekt Harjumaa kergliiklusteed Saadud sihtfinantseerimine teede renoveerimiseks KIK-lt ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks Hajaasustuse programmi tarbeks Tasuta saadud põhivara Majandusministeeriumilt teede renoveerimiseks Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide kuludeks SA Innove-lt lapsehoiukohtade loomiseks Kaitseministeeriumilt Kiili Gümnaasiumile Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks Harju Maavalitsuselt noortekeskusele Harju Maavalitsuselt sotsiaalkuludeks Muud toetused Harju Maavalitsuselt gümnaasiumile Harju Maavalitsuselt liikumisürituste propageerimiseks Kultuurkapitalilt kunstide koolile ja rahvamajale Eesti Noorsootöö Keskuselt noorteprojektideks PRIA toetused KIK-lt Kiili Gümnaasiumile projekti kuludeks HOL-lt kunstide koolile ja rahvamajale Eesti Infotehnoloogia SA-lt koolile HOL-lt alushariduse spetsialistide täiendkoolitus Töötukassa toetused MKM-lt lasteaiale Saadud muud toetused Riigieelarvest hariduskuludeks, sotsiaalkuludeks Riigieelarvest teede korrashoiuks Harju Keskraamatukogult raamatud Kokku saadud toetusi

25 Toetustega seotud nõuded ja kohustused Nõuded Saadud ettemaksed Nõuded Saadud ettemaksed EAS-lt kegliiklustee ehituseks SA Innove lapsehoiuteenuse pakkumiseks Haridus- ja Teadusministeerium erakoolide kulude katteks Rahandusministeerium- aadressandmete korrastamiseks Sotsiaalkindlustusamet- täiendavad lapsepuhkusepäevad KIK-lt ÜF projekti raames Harju MV-lt hajaasustuse veeprogrammile Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus riskilaste projekt Eesti Kooriühingult Kiili kooridele Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiltrahvatantsu rühmadele Kokku nõuded ja ettemaksed Bilansiväliselt on kajastatud nõue SA Innove-le summas eurot, see on eeldatav toetuse suurus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpuni. Lisa 14 Muud tulud Tulud loodusressursside kasutamisest Kaevandamisõiguse tasu Tasu vee erikasutusest Kindlustushüvitised Viivisintressitulud Sunniraha ja tulud asendustäitmisest Kasum põhivara ja varude müügist Trahvid Saastetasud Muud Kokku muud tulud

26 Lisa 15 Antud toetused Makstud sotsiaaltoetused Sünnitoetus Lapse koolitoetus Matusetoetus Puudega isikute ja nende hooldajate toetused koos sotsiaalmaksuga Toimetulekutoetus Vajaduspõhine peretoetus Lapsehoiutoetus Õppetoetused (sh toitlustustoetused) Muud ühekordsed toetused Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks MTÜ-dele, spordiklubidele jm tegevuskuludeks Õpilaste sporditegevuse toetamine Õpilastele rahvusvahelistel õpilasüritustel osalemiseks Kiili Perearstikeskusele EELK Jüri kogudusele Abipolitseinike töö tasustamiseks Makstud liikmemaksud Harjumaa Omavalitsuste Liit Harjumaa Ühistranspordikeskus Eesti Linnade Liit Harjumaa Ühisteenuste Keskus Nelja Valla Kogu Muudele ühendustele Põhivara soetuseks antud toetused Hajaasustuse programmi toetused Muud finantseerimised Antud toetused kokku

27 Lisa 16 Majandamiskulud Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Õppevahendite ja koolituse kulud Rajatiste majandamiskulud Toiduained ja toitlustamisteenused Muud mitmesugused majandamiskulud transpordikulud spordikulud muud Sõidukite majandamiskulud Administreerimiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari majandamiskulud Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Töötajate koolituskulud Sotsiaalteenused Uurimis- ja arendustöö Teavikute ja kunstiesemete kulud Lähetuskulud Eri- ja vormiriietus Meditsiinikulud Töömasinate ja seadmete kulud Muu erivarustus ja materjal Kokku majandamiskulud Kasutusrent Kasutusrenditingimustel renditakse arvuteid ja transpordivahendeid, rendikulud kajastuvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega. Kasutusrendikulud aastal moodustasid 26,7 tuhat eurot, eelmisel aruandeaastal oli vastav kulu 30,3 tuhat eurot. Kasutusrendikulud sõlmitud lepingutest on aastal 13,8 tuhat eurot. Järgnevate perioodide kasutusrendikulud moodustavad ligikaudu 4 tuhat eurot. Nimetatud lepingutest on võimalik taganeda iga 12-kuulise perioodi lõppedes ühekuulise etteteatamisega. 27

28 Lisa 17 Muud kulud Käibemaksukulu tegevuskuludelt Käibemaksukulu põhivara soetuselt Loodusressursside kasutamine ja saastetasud Kulu ebatõenäoliseks hinnatud nõuetest Ettevõtte tulumaks Maamaks Riigilõivukulud Kahjutasud Muud kulud Kokku muud kulud Lisa 18 Tööjõukulud Tegevusala Töötajate arv Tööjõukulud Töötajate arv Tööjõukulud Haridus 142, , Üldised valitsemissektori teenused 14, , Vaba aeg, kultuur 23, , Elamu- ja kommunaalmajandus 6, , Sotsiaalne kaitse 3, , Keskkonnakaitse 1, , Majandus 0, Kokku tööjõukulud 191, , Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu antud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasude summa oli aruandeaastal eurot ja eelmisel aastal eurot. Samuti ei ole keskmist töötajate arvu näidatud volikogu liikmete osas, kuid volikogu tööjõukulud kajastuvad üldiste valitsussektori tööjõukulude hulgas. 28

29 Töötasukulud Sotsiaalmaks Töötuskindlustusmaks Erisoodustused Maksud erisoodustustelt Kapitaliseeritud tööjõukulud Kokku kulud Lisa 19 Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse Kiili valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate Kiili Varahalduse SA ja Kiili KVH OÜ nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Volikogu on 15-liikmeline ning liikmetele maksti aastal hüvitisi kokku 30,7 tuhat eurot, sh. volikogu esimehele ja aseesimehele 8,3 tuhat eurot, aastal maksti volikogu liikmetele hüvitisi kokku 26,3 tuhat eurot. Kiili Vallavalitsuse tööd juhib kolmeliikmeline vallavalitsus. Eraldi vallavalitsuse töös osalemise eest tasu makstud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 73,4 tuhat eurot, varasema aasta vastav summa oli 73,1 tuhat eurot. Allasutuste juhtidele on 2015.aastal makstud töötasudeks kokku 79,3 tuhat eurot, aastal 70,7 tuhat eurot. Kiili Varahalduse SA nõukogu on neljaliikmeline ning juhatus üheliikmeline. Juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud olid aastal 22,1 tuhat eurot ning aastal 19,9 tuhat eurot. Kiili KVH nõukogu koosneb viiest liikmest ning juhatuses on üks liige. Juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti aastal tasusid kokku 28,6 tuhat eurot ning aastal 27,7 tuhat eurot. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele ning nendega seotud lähedastele pereliikmetele soodustusi antud ei ole. Seotud isikute või nende lähedaste pereliikmete valitseva või olulise mõju all olevatelt ettevõtetelt on aruandeaastal ostetud kaupu ja teenuseid kokku euro ulatuses, sh Kiili Vallavalitsus ja tema allasutused euro, Kiili Varahalduse SA 960 euro ja Kiili KVH euro eest. Kaupu ja teenuseid on müüdud seotud ospooltele euro ulatuses, sh Kiili Varahalduse SA euro ja Kiili Vallavalitsus 158 euro eest. Hinnanguliselt vastavad antud tehingud turutingimustele. Toetusteks on seotud osapooltele eraldatud kokku eurot, toetuste eraldamisel on lähtutud üldisest korrast, arvestades saabunud taotlusi, samadel tingimustel saavad toetusi taodelda kõik isikud, volikogu komisjonide poolt on nimetatud toetuste eraldamine heaks kiidetud. Valla teede renoveerimiseks on saadud kaasrahastust seotud osapooltelt kokku eurot, sarnaselt on teede ehitusse ja renoveerimisse panustanud ka mitteseotud isikud. Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva Kiili Vallavalitsus väljastas volikogu loal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele kinnituse, et seoses meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames rajatava Kangru lasteaiaga tagatakse vajalik omafinantseering summas 205 tuhat eurot. 29

30 Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded Konsolideerimata bilanss Varad Käibevara Raha- ja pangakontod Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Muud nõuded ja ettemaksed Põhivara Osalused sihtasutustes Osalused tütarettevõtetes Finantsinvesteeringud Muud nõuded ja ettemaksed Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Saadud maksude, trahvide ettemaksed Muud kohustused ja saadud ettemaksed Laenukohustused Pikaajalised kohustused Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed Laenukohustused Netovara Aruandja omanikele kuuluv netovara Reservid Akumuleeritud ülejääk

31 Konsolideerimata tulemiaruanne Tegevustulud Maksutulud Tulumaks Omandimaksud Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Tulud majandustegevusest Saadud toetused Muud tulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Aruandeperioodi tegevustulem Finantstulud ja -kulud Intressikulu Tulu hoiustelt Muud finantstulud Aruandeperioodi tulem

32 Konsolideerimata rahavoogude aruanne RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST Aruandeperioodi tegevustulem Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Kasum/kahjum põhivara müügist Käibemaksukulu põhivara soetuseks Korrigeeritud tegevustulem Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Rahavood põhitegevusest kokku RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Tasutud põhivara eest Laekunud põhivara müügist Laekunud intressid ja muu finantstulu Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tasutud osaluste soetusel Rahavood investeerimistegevusest kokku RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Tagasi makstud laenud Makstud intressid Rahavood finantseerimistegevusest kokku Puhas rahavoog Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja selle ekvivalentide muutus

33 Netovara muutuste aruanne Akumuleeritud ülejääk Kassareserv Kokku Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga

34 Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta Eelarve täitmise aruanne koosneb järgmistest eelarveosadest: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Alates aastast on eelarve koostatud tekkepõhiselt aastal võttis volikogu vastu kolm lisaeelarvet. Lisaeelarvetega korrigeeriti eelarve tulusid ja kulusid lähtudes tulude tegelikust laekumisest ning vajadusest teha ümberpaigutusi kuludes. Kokku suurenes eelarve maht võrreldes esialgse eelarvega eurot. Põhitegevuse tulud Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Maksutulud ,8% Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Tulud kaupade ja teenuste müügist ,3% Riigilõivud Tulu haridusasutuste majandustegevusest Tulu kultuuriasutuste majandustegevusest Tulu üldvalitsemisest 147 Üüri- ja renditulud Muu kaupade ja teenuste müük Saadavad toetused tegevuskuludeks ,5% Toetusfond Muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud ,8% Kaevandamisõiguse tasu Laekumine vee erikasutusest Saastetasud 102 Muud tegevustulud Kokku tegevustulud ,4% Põhitegevuse tulude eelarve sai kokkuvõttes täidetud 102,4%, kogusummas laekus tulusid euro võrra planeeritust rohkem, sh maksude ülelaekumine eurot. Konsolideerimata tulemiaruanne ja põhitegevuse tulude eelarve täitmise aruanne on omavahel võrreldamatud saadud toetuste osas, vahe on eurot, kuna tulemiaruandes kajastuvad ka põhivara soetuseks saadud toetused, sh ka mitterahalised summas eurot. 34

35 Joonis 1 Põhitegevuse tulude struktuur Põhitegevuse kulud Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Antavad toetused ,5% Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud ,0% Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud Kokku põhitegevuse kulud ,3% Põhitegevuse kulude eelarvest täideti 95,3%. Võrreldes konsolideerimata tulemiaruandega on erinevused nii toetuste kui ka majandamiskulude kajastamises. Tulemiaruandes kajastuvad antavate toetuste real ka toetused põhivara soetamiseks summas eurot, mida eelarve täitmise aruandes kajastatakse investeerimistegevuste osas, samuti kajastub tulemiaruandes mitterahaline sihtfinantseerimine summas eurot. Eelarve täitmise aruande majandamiskuludes sisaldub ka käibemaks summas eurot, mis aga tulemiaruandes kajastub real muud kulud. Tulemiaruandes kajastub real muud kulud ka põhivara soetamisel makstud käibemaks summas eurot, mis eelarve aruandes kajastub investeerimistegevuse osas koos põhivara soetusega. 35

36 Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur majandusliku sisu järgi Põhitegevuse tulem aastal oli eurot. Investeerimistegevus Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Põhivara soetus ,8% Põhivara soetuseks saadavad toetused Põhivara soetuseks antavad toetused ,5% ,2% Finantstulud ,3% Finantskulud ,5% Kokku investeerimistegevus ,3% aasta eelarve tulem moodustas eurot. Põhivara soetusteks antavate toetuste eelarvesse oli planeeritud Kangru lasteaia omafinantseeringu osa, kuid kuna ehitust veel ei alustatud, siis kanti see summa 150 tuhat eurot üle aasta eelarvesse. Finantseerimistegevus Swedbank-i laenu tagasimakse summa aastal oli eurot, Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu tagasimakse summa oli eurot. Kiili Varahalduse SA-le suunati laenude tagasimaksmiseks vahendeid summas eurot. Likviidsed varad suurenesid võrreldes varasema aastaga euro võrra. 36

37 Põhitegevuse ja investeerimistegevuse täitmine tegevusalade järgi Eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Volikogu ,3% Vallavalitsus ,9% Muu valitsussektor ,9% Laenude teenindamine ,5% Reservfond % Kokku valitsussektori teenused ,4% Politsei ,0% Muu avalik kord ,2% Kokku avalik kord ,2% Maakorraldus ,1% Vallateede ja tänavate korrashoid ,6% Ühistranspordi korraldus ,9% Üldmajanduslikud arendusprojektid ,3% Kokku majandus ,0% Jäätmekäitlus ,1% Haljastus ,7% Muu keskkonnakaitse % Kokku keskkonnakaitse ,1% Veevarustus ,1% Tänavavalgustus ,9% Hulkuvate loomadega seotud tegevus ,4% Muu elamu- ja kommunaalmajandus ,2% Kokku elamu- ja kommunaalmajandus ,1% Üldmeditsiiniteenused ,5% Kokku tervishoid ,5% Kiili Kunstide Kool ,0% Teiste omavalitsuste huvialamajad ,6% Kiili Noortekeskus ,9% Vaba aja üritused ,3% Kiili Raamatukogu ,4% Kiili Rahvamaja ,7% Seltsitegevus % Kirjastamisteenused ,1% 37

38 Religiooni jm ühiskonnateenused ,0% Kokku vaba aeg, kultuur ja religioon ,1% Kiili Lasteaed ,3% Muud lasteaiad ,2% Lastehoid % Eelkool ,0% Kiili Gümnaasium ,7% Muud koolid ,0% Koolitransport ,6% Koolitoit ,1% Kokku haridus ,9% Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse ,3% Eakate sotsiaalne kaitse ,7% Laste päevatuba ,5% Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse ,0% Toimetulekutoetus ,3% Muu sotsiaalne kaitse ,4% Kokku sotsiaalne kaitse ,3% Kokku kulud ,1% Joonis 3 Kulude struktuur aastal tegevusalade järgi Reservfondi suurus 2015.aastal oli eurot, reservfondi kasutamiseks põhjust ei olnud. 38

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus Majandusaasta aruanne 2009 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: JÕ

Jõelähtme Vallavalitsus Majandusaasta aruanne 2009 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: JÕ JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE 1.1.29 31.12.29 Aruandekohustuslase nimetus: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Äriregistrikood: 7525973 Aadress: Jõelähtme vald, Harjumaa 7422 Telefon: 65 4887 Faks:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem