Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne"

Väljavõte

1 Kiili valla aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon Faks E-post Interneti aadress Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp Audiitor Assertum Audit OÜ

2 Sisukord Tegevusaruanne...3 Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne...11 Konsolideeritud bilanss...11 Konsolideeritud tulemiaruanne...12 Konsolideeritud rahavoogude aruanne...13 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne...14 Eelarve täitmise aruanne...15 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad...16 Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted...16 Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid...19 Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused...19 Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed...20 Lisa 5 Varud...20 Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused...21 Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud...21 Lisa 8 Materiaalne põhivara...22 Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed...23 Lisa 10 Laenukohustused...23 Lisa 11 Tingimuslikud kohustused...24 Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük...25 Lisa 13 Saadud toetused...26 Lisa 14 Muud tulud...27 Lisa 15 Antud toetused...28 Lisa 16 Majandamiskulud...29 Lisa 17 Muud kulud...30 Lisa 18 Tööjõukulud...30 Lisa 19 Seotud osapooled...31 Lisa 20 Bilansivälised varad...32 Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva...32 Lisa 22 Konsolideerimata finantsaruanded...33 Lisa 23 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

3 Tegevusaruanne Käesolev konsolideeritud majandusaasta aruanne koondab kokku Kiili Vallavalitsuse ja temale kuuluvate äriühingute - Kiili Varahalduse SA ning Kiili KVH OÜ aruanded. Nimetatud ettevõtted kuuluvad 100%-selt Kiili vallale. Konsolideerimisgrupi struktuur A. Konsolideeriv üksus Kiili Vallavalitsus Allüksuse nimetus Töötajate keskmine arv majandusaastal Vallavolikogu 15* Vallavalitsus 21,3 Kiili Gümnaasium 62,9 Kiili Lasteaed 56,4 Kiili Kunstide Kool 15,6 Kiili Raamatukogu 2 Kiili Rahvamaja 1,1 Kiili Valla Noortekeskus 2,3 *Volikogu puhul on esitatud volikogu liikmete arv B. Konsolideeritud üksused Asutus Töötajate keskmine arv majandusaastal Kiili Varahalduse SA 15,7 Kiili KVH OÜ 6,2 3

4 Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuh. euro) Bilansi näitajad Varad aasta lõpus Kohustused aasta lõpus Netovara aasta lõpus Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Finantstulu/-kulud Tulem Muud näitajad Põhivarainvesteeringute maht Lühiajaline maksevõime* 1,46 1,20 0,93 0,92 0,78 Kohustuste osakaal varadest 31,0% 33,5% 39,8% 77,3% 76,9% Laenukohustuste osakaal varadest Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate alusel 27,8% 31,4% 31,4% 45,0% 52,2% Põhitegevuse tulem** Netovõlakoormus %*** 82,0% 107,7% 120,4% 126,7% 134,8% Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel Põhitegevuse tulem** Netovõlakoormus %*** 81,0% 105,3% 106,5% 124,6% 147,8% *Lühiajaline maksevõime käibevara/lühiajalised kohustused **Põhitegevuse tulem põhitegevuse tulude ja kulude vahe, tulenevalt KOFS 33 ei tohi olla negatiivne ***Netovõlakoormus % - netovõlakoormuse (kohustuste ning likviidsete varade vahe) suhe põhitegevuse tuludesse. Netovõlakoormus võib ulatuda aruandeaasta põhitegevuse tulude-kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada põhitegevuse tulude kogusummat. Kiili valla kogunetovõlakoormus langes aastal lubatud piirmäärast allapoole, seda nii konsolideeritud kui ka konsolideerimata näitajate alusel. Kuni 2015.aasta lõpuni on netovõlakoormuse piirmäära lubatud ületada ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks võetud laenude võrra, netovõlakoormus eelpool nimetatud laenukohustusi arvestades jääb konsolideerituna 53,9% ning konsolideerimata näitajate alusel 67% piiresse. 4

5 Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast Kogu aasta vältel iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv aastal oli SKP jooksevhindades 19,5 miljardit eurot. Kui I kvartalis kasvas SKP võrreldes aasta sama ajaga 0,5%, siis IV kvartalis 3,0%. Kokku kasvas Eesti SKP aastal 2,1%. Olulise panuse SKP kasvu andis kaubanduse tegevusala, peamiselt jaekaubanduse lisandväärtuse suurenemise tõttu. Lisaks panustasid SKP kasvu enim töötlev tööstus ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Töötleva tööstuse kasvu toetas toodangu ekspordi kasv, samuti suurenes töötleva tööstuse toodangu müük kodumaisele turule aastal pidurdas majanduse kasvu enim veonduse ja laonduse lisandväärtuse vähenemine. SKP kasvu kahandasid oluliselt veel ehitus ning majutus ja toitlustus. Ehitusmahud kohalikul ehitusturul vähenesid 2% ning ehituse lisandväärtus kahanes 4,1% eelkõige rajatiste ehitamise vähenemise tõttu aastal kasvas SKP kiiremini kui töötatud tundide ning hõivatute arv, mis kasvasid vastavalt 0,4% ja 0,8%. Seega suurenes kogumajanduse tööjõu tootlikkus hõivatu ja tunni kohta vastavalt 1,3% ja 1,7%. Samuti on suurenenud SKP loomiseks tehtud tööjõukulud. Võrreldes aastaga kasvas tööjõu ühikukulu 6,4%. Sisemajanduse nõudlus kasvas 4,8%, mõjutatuna enim varude muutusest ja kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutuste suurenemisest. Kapitali kogumahutus kahanes hinnamõjusid arvesse võttes 3%, mis oli enim mõjutatud investeeringute vähenemisest hoonetesse ja rajatistesse ning muudesse masinatesse ja seadmetesse. Suurim positiivne mõjutaja oli investeeringute kasv transpordivahenditesse. Ehkki sisenõudlus kasvas kiiremini kui SKP, olid lõpptarbimiskulutused, kapitali kogumahutus ja varude muutus kokku siiski toodetud SKP-st väiksemad, moodustades 99,4% SKP-st. Vaatamata langusele aasta esimeses kvartalis suurenes aastal kogumajanduse kaupade ja teenuste eksport hinnamõju arvestades 2,6%. Kaupade ja teenuste sissevedu kasvas aastal 2,3%. Suurima positiivse mõjuga Eesti väliskaubandusele oli elektroonikaseadmete sisse- ja väljaveo kasv. Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahe oli aasta kokkuvõttes positiivne. Netoekspordi osatähtsus SKP-s oli 2,5%, mis oli aastavõrdluses viimase kolme aasta parim näitaja. Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli aastal esialgsetel andmetel 0,6% ja võlatase 10,6% sisemajanduse koguproduktist. Näitaja Vaatlusperiood Väärtus Muutus võrreldes eelmise perioodiga % Rahvaarv (arvestatud rännet) 1. jaanuar ,3 Keskmine brutokuupalk eurot 7 IV kvartal eurot 6,3 Töötuse määr, % ,4 IV kvartal ,3 Tarbijahinnaindeksi muutus, % ,1 Ehitushinnaindeksi muutus, % ,5 Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, % SKP jooksevhindades mln eurot ,2 SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010) mln eurot Allikas:Statistikaamet ,7 2,1 5

6 Kiili vald asutati aastal. Vald piirneb põhjas Tallinna linna, lõunas Kose, läänes Saku ning idas Rae vallaga. Valda läbivad Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinna ringtee ning Kurna-Tuhala tee. Ajalooliselt kuulub 100,4 km2 suurune piirkond Jüri kihelkonda Harjumaal. Vallakeskuseks on Kiili alev. Lisaks Kiili alevile on vallas Luige ja Kangru alevikud ning 13 küla. Seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Kiili vallas 4694 elanikku, aasta varem oli vastav näitaja Valla juhtimine Kiili vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Kiili vald kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kiili valla omavalitsusorganid on: Vallavolikogu omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduse alusel. Vallavalitsus vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan. Vallavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung aastal toimus 12 volikogu istungit, volikogu võttis vastu 11 määrust ning 42 otsust. Volikogu liikmetele arvestati hüvitisi aastal kokku 26,3 tuhat eurot ning komisjonide liikmetele komisjonide tööst osavõtu eest 0,4 tuhat eurot. Vallavalitsus on omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib ellu volikogu- ja riigi õigusaktidega talle pandud ülesandeid. Kuni sügiseni oli vallavalitsus neljaliikmeline, pärast vallavanema vahetumist oktoobris jätkati kolmeliikmelise vallavalitsusega. Vallavalitsuse liikmed eraldi tasu liikmeks oleku eest saanud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 72,9 tuhat eurot. Kiili Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris oli aruandeaastal 21,5 teenistuskohta, tööjõukulud moodustasid 382,5 tuhat eurot. Avalik kord ja turvalisus Kuigi Kiili vald on statistika järgi turvalisemaid omavalitsusi Harjumaal, on siingi probleeme aastal vahetati Kiili alevis senised turvakaamerad uute digitaalsete vastu välja, uus süsteem võimaldab tuvastada alevisse tulevate ja lahkuvate autode numbreid, samuti on inimesed paremini tuvastatavad. Samasuguste kaameratega on varustatud ka Kangru aleviku sissesõidud ning edaspidi on plaanis lisada neid ka Väljamäe tee sissesõidule Vaela külas ning strateegilistesse punktidesse Luigel. Ehitus ja planeerimine Ehitus- ja planeerimisosakonna ülesandeks on korraldada vallas ehitus-, remondi- ja planeerimisalast tegevust ning teostada järelvalvet ehitusobjektide üle aastal väljastati Kiili vallas 121 ehitusluba, 59 kasutusluba, 68 kirjalikku nõusolekut, projekteerimistingimusi väljastati kokku 82. Algatati 6, võeti vastu 5 ning kehtestati 11 detailplaneeringut. Teed Valla teede ja tänavate hooldamine toimub teehoiukava alusel, vallateede kogupikkus on 137,6 kilomeetrit aastal investeeriti teede ehitusse kokku 316,9 tuhat eurot. Suurimaks tööks oli Rätsepa tee ehitus koostöös elanike ning arendajaga, kogumaksumus moodustas 135,1 tuhat eurot. Küttimi tee ehituseks kulus 55,2 tuhat eurot. Lisaks rekonstrueeriti teid Luige alevikus, jätkati Kurna tee rekonstrueerimistöid, remonditi kruusateid valla lõunaosas, paigaldati Kaljula tee truup. Tänavavalgustus aastal rajati tänavavalgustus Kurna teele, paigaldati täiendavad valgustuspostid Sausti tee algusesse, Lasteaia tänavale, Karja tänavale, Viirpuu teele ning Külluse aiandusühistusse. 6

7 Maa ja keskkond Jäätmekäitlus, haljastus Kiili vallas veab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid ära AS Eesti Keskkonnateenused. Ohtlike jäätmete üleandmiseks on tavapäraselt igal aastal korraldatud ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo ring aastal pakuti Kiili alevi ning Luige ja Kangru alevike elanikele võimalust ära anda oma krundilt kokku kogutud puulehed, käbid, okkad jm, üritus läks igati korda ning seda jätkatakse ka edaspidi aastal jätkati puiestee istutamist Kurna-Tuhala maantee äärde, sama tegevusega plaanitakse jätkata ka järgnevatel aastatel. Maakorraldus aastal lisandus vallavalitsuse bilanssi munitsipaliseerimise tulemusena m 2 üldkasutatavat maad, m² transpordimaad ning m² jäätmehoidla maad, tasuta anti vallale üle m² transpordimaad ning osteti m² transpordimaad soetusmaksumusega kokku eurot. Vald müüs 342 m² tootmismaad, müügitulu moodustas eurot. Haridus ja kultuur Kiili Gümnaasium seisuga õppis Kiili Gümnaasiumis 650 õpilast, neist 595 põhikoolis ning 55 gümnaasiumis. 2014/2015 õppeaastal on Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisus kokku 71 kohta, neist 44 õpetajat. Kiili Gümnaasium pakub täistsükli (1 12 klass) üldharidust ja kooli õppekavad vastavad riigi poolt kehtestatud põhihariduse ja keskhariduse standarditele. Koolis on loodud õpilastele ja nende vanematele erinevad tugi- ja õpiabistruktuurid (parandusõpe, pikapäevarühm, meditsiiniline, psühholoogiline ning sotsiaalpedagoogiline tugi jne). Lisaks tavaklassidele on avatud kaks väikeklassi hariduslike erivajadustega õpilastele. Täienduseks õppetööle arendatakse koolis huviharidust ja õpilastel on võimalus osaleda erinevates spordi- ja huvialaringides aastal ehitati ümber kooli garderoob, muudeti söökla logistikat ning kööki soetati suurem keedukatel. Kiili Lasteaed Kiili Lasteaed paikneb neljas erinevas hoones, kokku on lasteaias 16 rühma ning aasta detsembris oli lasteaia nimekirjas 337 last. Lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks on igal aastal otsitud võimalusi uute lasteaiakohtade loomiseks. Ruumilahenduse muudatused suures majas võimaldasid aasta sügisel avada ühe lisarühma 21 lapsele ning moodulmaja sai pikenduse, tänu millele tekkisid veel 6 täiendavat lisakohta. Lasteaia koosseisus on 59,5 töötajat, neist 36,5 õpetajat. Aruandeaastal ehitati lasteaia suure maja juurde rattarada, projekt sai rahastuse Maanteeametilt, oma panuse andsid ka Kiili Vallavalitsus ning sponsorid. Kiili Varahalduse SA poolt rajati lasteaia territooriumile täiendav mängulinnak. Kiili Kunstide Kool Kiili kunstide Kool on huvikool, kus saab õppida nii muusikat kui kunsti. Õpetatavate erialade valik muusikaosakonnas on lai klaver, viiul, tšello, kitarr, laul, plokkflööt, flööt, trompet, saksofon, klarnet. Tegutsevad levimuusika- ning pärimusmuusikaring ning ansambliklass. Tuntuim ansambel on Kiili vanamuusikaansambel, tegutseb ka käsikellade ansambel. Kunstide koolis on töötajate koosseisus 19,1 kohta, neist 15,4 õpetajat. Koolis õpib ligikaudu 250 õpilast. Aruandeaastal soetati kahasse rahvamajaga uus helivõimendussüsteem aastal tähistab Kiili Kunstide Kool 25. tegevusaastat. Kiili Raamatukogu Alates aastast asub raamatukogu Maxima kauplusehoone ruumides rendipinnal, aasta kevadel kolib raamatukogu uutesse ruumidesse, mis asuvad vallamajaga ühes hoones, renoveerimistöödega alustati aastal. Raamatukogu põhitegevuse eelarve on viimased paar aastat olnud praktiliselt muutumatu, oluliselt ei ole tõusnud personali- ega komplekteerimiskulud. 7

8 2014. aastal täienes kogu 942 eksemplari võrra, selleks kulus eurot, millest eurot saadi riigilt aasta novembris viidi lugejate hulgas läbi raamatu-/lugemishuvi küsitlus, vastanud on rahul raamatukogu teenustega - kiideti head raamatuvalikut, professionaalset teenindust, tänati raamatute tagastuskasti olemasolu eest. Raamatukogu kasutamine Lugejate arv Külastuste arv Laenutuste arv Jätkus hea koostöö lasteaia ja kooliga, rohkelt oli rühmakülaskäike, toimusid ettelugemishommikud. Kiili Rahvamaja Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine. Rahvamajas tegutsevad ringid on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kiili Kammerkoor ja naisansambel Elurõõm ühendavad lauluhuvilisi inimesi, kunstiringis saab arendada ennast kujutavas kunstis, rahvatantsurühmi on kolm naisrühm Kiilitar, noorte segarühm Kiili Keerulised ning tantsurühm Kiili Memmed & Ago. Tegeleda saab veel jooga ja peotantsuga, näitekunstihuvilised saavad osaleda Kiili Harrastusteatri tegemistes, eakamate inimeste vaba aega sisustab Tujutare. Lisaks on tegutsemishoo sisse saanud Kiili Kapell ning täiskasvanute käsikellade ansambel. Populaarne on mälumänguturniir, mis hooajal 2013/2014 toimus veel nime all "Kiili Mnemo", kuid 2014/2015 viiakse juba läbi Kiili ja Saku valla ühise sarjana. Kiili Valla Noortekeskus pakub erinevaid ajaveetmisvõimalusi kõigile 7-26 aastastele noortele. Hetkevõimalused noortekeskuses: piljard, lauajalgpall, mängukonsool Nintendo Wii, TV, DVD, internet, lauamängud. Keskus on avatud viiel päeval nädalas ning lisaks igapäevasele tööle korraldatakse seal ka palju erinevaid üritusi, osaletakse mitmetes projektides, organiseeritakse õpilasmaleva tööd. Noortekeskuse ruume on võimalus rentida laste tähtpäevade läbiviimiseks. Noortekeskuses on tööl juhataja ning kaks osaajaga noorsootöötajat. Sotsiaal ja tervishoid Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade vajadustele vastavate teenuste ja toetuste osutamise ning vahendamise abil nende iseseisva toimetuleku soodustamine. Kiili valla sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalnõunik ja sotsiaaltöötaja, lastekaitsespetsialist viibib lapsehoolduspuhkusel ning asendaja leidmine pole seni õnnestunud. Hooldajatoetust maksti aastal kahele inimesele, toimetulekutoetuse vahenditest maksti toetust kahele taotlejale, mis on kõige väiksem näitaja Eesti omavalitsuste hulgas. Sünnitoetuse taotlejaid oli aastal 42, matusetoetuse taotlejaid 33 ning esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlejaid 68. Laste päevahoiutuba aasta sügisest alates on lapsevanematel võimalus tuua oma laps hoiule päevahoiutuppa, kohti on 6 ning lastega tegelevad kaks töötajat, neist üks osaajalise koormusega. Ruumide kohandamisele ning vajaliku inventari soetusele kulus 6 tuhat eurot aastal on plaanis päevahoiutuba laiendada ning suurendada kohtade arvu 16-ni kasutades selleks ära ka avanevaid struktuurifondide vahendeid. Lastehoiutoas käivad kuni 3-aastased lapsed ning see paikneb vallamaja teisel korrusel. Tervishoid Vallas tegutseb kaks perearsti, valla eelarvest rahastatakse perearstikeskuste kommunaalkulud, aastal oli vallapoolne toetus kokku 7,3 tuhat eurot. 8

9 Valla osalusega ettevõtted 2004.aastal loodi Kiili Varahalduse Sihtasutus, mille eesmärkideks on Kiili valla haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste rajamine ja rahastamine ning Sihtasutusele kuuluvate või haldamisel olevate ehitiste ja muu vara majandamine ja rekonstrueerimine. Kiili Varahalduse SA tegevustulud moodustasid aastal 951,4 tuhat eurot, sh laekus kaupade ja teenuste müügist 554,4 tuhat eurot. Aruandeperioodi tegevuskulud moodustasid 1,15 miljonit eurot, finantskulud moodustasid 32,2 tuhat eurot, tööjõukulu oli aastal kokku 215,2 tuhat eurot aastal investeeriti põhivarasse kokku 45,3 tuhat eurot. Järgneva aasta suuremateks töödeks on raamatukogu ruumides remondi lõpetamine ning lasteaia Kangru filiaali ehituse alustamine, mille projekteerimistööd viidi lõviosas lõpule aastal. Ühisveevärki ja kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks Kiili vallas on Kiili KVH OÜ, mis teostab kinnistute veega varustamist, heitvee ärajuhtimist ning heitvee puhastamist. Ettevõtte 100 % omanikuks on Kiili Vallavalitsus aastal oli Kiili KVH OÜ müügitulu 437,8 tuhat eurot, muu tulu 599,3 tuhat eurot ja ärikasum 365,3 tuhat eurot. Müügitulust moodustas 45% veeteenuse müük ja 52% kanalisatsiooniteenuse müük. Bilansimaht kasvas 720 tuhande euro võrra aastal investeeriti põhivarasse 724 tuhat eurot, millest 591 tuhat eurot saadi Ühtekuuluvusfondist aasta tegevuskulud moodustasid 671,8 tuhat eurot, sh tööjõukulud 124,5 tuhat eurot. Aruandeaastal ühendati Nabala ja Lähtse külad Kiili ühendveevõrguga, ühendati kõik reoveepumplad kaugjälgimissüsteemi, ühendati Kiili veetöötlusjaamale alternatiiv toitesüsteem, kooskõlastati uued veeteenuste hinnad aastal on kavas paigaldada kaugseire arvestid ja luua ühendsüsteem lugemi edastamiseks, esitada taotlus Kiili reoveekogumisalade korrastamiseks, esitada KIK-i taotlus Mõisaküla ja Väljamäe veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamise rahastamiseks, ning taotletakse Rae vallalt vee-ettevõtjaks määramist kuni Kurna külani seoses Maxima logistikakeskuse lisandumisega klientide hulka. Laienemise tõttu Rae valla territooriumile on vajalik ka vastava täienduse sisse viimine ÜVK arengukavasse. Arengukava täitmine Kiili valla arengukavas aastateks olid prioriteetsete projektidena nimetatud järgmised: Teede renoveerimine ja rajamine; Lasteaiakohtade tagamine kõigile valla lastele, kes on vanemad kui 1,5 aastat; Kiili alevi kaugküttepiirkonna alternatiivlahenduse leidmine; Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja ehitamine; Kiili Gümnaasiumi täiendused; Kiili Tehnopargi tuumikala taristu koostöös ettevõtjatega; Spordi- ja mänguväljakud ning vaba aja alad; Külakeskuste väljaarendamine Ülalnimetatud eesmärgid on aastaks detailsemalt lahti kirjutatud eelmise aruandeaasta kohta valminud tegevusaruandes: ÜF projekti käigus Lähtse ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus; Kiili Gümnaasiumi garderoobi uuendamine ja koolisöökla logistika muutmine; Nabala tee 2b osaline rekonstrueerimine; Küttimi tee rekonstrueerimine; Rätsepa tee sissesõidu esimese osa rekonstrueerimine; Kurna tee kahekordne pindamine Tehnopargi lõpuni; Valla teede renoveerimistööde jätkamine; Rahvamaja parkla rajamine katlamaja juurde; Laste päevahoiu tarbeks ruumide kohandamine. 9

10 Need projektid on aastal ka edukalt ellu viidud. Arengukavas esile tõstetud eesmärkidest pole suudetud tagada lasteaiakohti kõigile 1,5 aastastele lastele, kuid vallavalitsus on kompenseerinud vanematele lapsehoiuteenuse kulusid. Arengukavas oli olulise projektina nimetatud ka Kiili alevis kaugküttepiirkonna alternatiivlahenduse leidmine, kuna küttehinnad püsisid ülikõrgetena aasta lõpus valmis alevis KIK-i toel uus katlamaja, mis toodab soojust senise põlevkiviõli asemel biomassist - puiduhakkest, saepurust, puidujäätmestest, see võimaldas soojatootjal langetada hinda, samuti sai uue ilme katlamaja ümbrus. Vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks on korrastatud Kiili pargi ala, samasse rajati disc-golfi rada aasta parimaks ettevõtmiseks Kiili vallas valiti Nabala-Paekna matkarada, mis avati juuni lõpus. Kavandatavad tegevused 2015 raamatukogu ruumide remondi lõpetamine; lasteaia Kangru filiaali ehituse alustamine; aiandusühistute piirkonnas tänavavalgustuse parendamine; Kiili alevi keskosa tänavate remont ja täiendavate parkimiskohtade ehitus; valla teede ja tänavate renoveerimistööde jätkamine; vallamaja kõrvaltiivas ja keldrikorrusel remondi- ja ehitustööde jätkamine. 10

11 Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne Konsolideeritud bilanss Lisa Varad Käibevara Raha- ja pangakontod Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Muud nõuded ja ettemaksed Varud Põhivara Finantsinvesteeringud Muud nõuded ja ettemaksed Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused Muud kohustused ja saadud ettemaksed Laenukohustused Pikaajalised kohustused Laenukohustused Netovara Aruandja omanikele kuuluv netovara Reservid Akumuleeritud ülejääk

12 Konsolideeritud tulemiaruanne Lisa Tegevustulud Maksutulud Tulumaks Omandimaksud Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Tulud majandustegevusest Saadud toetused Muud tulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Aruandeperioodi tegevustulem Finantstulud ja -kulud Intressikulu Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt Muud finantstulud ja -kulud 0 2 Aruandeperioodi tulem

13 Konsolideeritud rahavoogude aruanne RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST Lisa Aruandeperioodi tegevustulem Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Käibemaksukulu põhivara soetustelt Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Kasum/kahjum põhivara müügist Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Korrigeeritud tegevustulem Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Rahavood põhitegevusest kokku RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Tasutud põhivara eest Laekunud põhivara müügist Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Laekunud intressid ja muu finantstulu Rahavood investeerimistegevusest kokku RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Laekunud laenud Tagasi makstud kohustused Makstud intressid Rahavood finantseerimistegevusest kokku Puhas rahavoog Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja selle ekvivalentide muutus

14 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne Akumuleeritud ülejääk Kassareserv Kokku Saldo seisuga Arvestuspõhimõtete muutus Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga

15 Eelarve täitmise aruanne Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine TEGEVUSTULUD Maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud TEGEVUSKULUD Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara soetus Põhivara müük Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Osaluste soetus Finantstulud Finantskulud FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustuste tasumine LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr

16 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ja pankades olevaid arvelduskontode jääke ning lühiajalisi deposiite. Finantsinvesteeringud Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) Finantsinvesteeringuid aktsiatesse (v.a osalused tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende soetusmaksumuses. Nõuded Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud nõudeõiguse tekkimise momendil. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Valitseva mõju all olevad üksused Valitseva mõju all olevateks üksusteks loetakse sihtasutused ja äriühingud, milles Kiili Vallavalitsus omab mõjuvõimu määrata finants- ja tegevuspoliitikat. Alates omandatud osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse konsolideerimata aruannetes soetusmaksumuses, korrigeerides seda vajadusel allahindlustega. Kuni omandatud osalusi kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses, korrigeerides seda allahindlustega. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest. Konsolideerimine Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt. Grupisisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse bilansiväliselt väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti 16

17 või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: hooned ja rajatised 1-10% aastas masinad ja seadmed 10-20% aastas infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20-33% aastas Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-30% aastas Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringuks loetakse sellist maad või hoonet või hoone osa, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum. Ümberhindlus Ümberhindlusega võetakse arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad, samuti aruandeperioodil omandatud peremehetu vara. Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelistatuna turuhinda. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Varud Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a. käibemaks) ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul Rendile antud varad Rendileandja kajastab kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara oma bilansis analoogiliselt muule bilansis kajastatavale varale. Rendiperioodil saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul. Finantskohustused Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, 17

18 sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse bilansis samal ajal tuluna. Kassareserv Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Tulude arvestus Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt. Kulude arvestus Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (käibemaks) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse Kiili valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate Kiili Varahalduse Sihtasutuse ja Kiili KVH OÜ nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Eelarve täitmise aruanne Eelarve täitmise aruanne on koostatud Kiili vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt. Amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata. Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tulemiaruandes eraldi real Muud tegevuskulud). Erinevusi on selgitatud lisas nr

19 Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid Sularaha Arvelduskontod pankades Tähtajalised deposiidid Raha ja pangakontod kokku Kirjel Raha ja pangakontod on kajastatud raha jääk pankades ja sularaha jääk kassas. Aruandeperioodil saadi hoiustelt intressitulu 921 eurot, aasta tulu hoiustelt oli 413 eurot. Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused Maksud brutosummas Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused Tulumaks Maamaks Käibemaks Sotsiaalmaks Töötuskindlustusmaksed Kogumispensionimaksed Muud riiklikud maksud Kokku maksud Loodusressursside kasutamise ja saastetasud Kokku maksud, lõivud, trahvid

20 Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed Lühiajalised nõuded Nõuded ostjate vastu Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud Nõuded toetuste eest Saamata põhivara sihtfinantseerimine (vt lisa 13) Maksude ettemaksed Ettemakstud toetused Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Viitlaekumised Pikaajalised nõuded Nõuded ostjate vastu Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud Pikaajalised maksunõuded Lisa 5 Varud Tooraine ja materjal Ostetud kaubad müügiks Varud kokku

21 Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused Nimetus Osaluse määr Kiili KVH OÜ 100% Tulemiaruande näitajad Tegevustulud Tegevuskulud Finantstulu/-kulu Bilansi näitajad aasta lõpus Tulem Varad Netovarad Kiili Varahalduse SA 100% aastal suurendati Kiili KVH OÜ osakapitali osa võrra, ühe osa nimiväärtusega 1 eurot. Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse vallale kuuluvaid kortereid Luigel, Põllu tn 12, korter Kiilis, aadressil Lasteaia aastal olid kulud kinnisvarainvesteeringutele eurot (2013. aastal 1574 eurot), sellest amortisatsioon 105 eurot ning majandamiskulud eurot. Üüritulud moodustasid eurot, 2013 aastal saime tulu 1321 eurot. 21

22 Lisa 8 Materiaalne põhivara Jääk perioodi alguses Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus Soetused ja parendused Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine Kulum ja allahindlus Müüdud põhivara jääkv Muu mahakandmine Ümberhindlus Ümberklassifitseerimine Kokku liikumised Jääk perioodi lõpus Soetusmaksumus Kogunenud kulum Jääkväärtus Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana eurot, mis tuleneb järgnevatest summadest: 1) aruandeaasta soetuste summa ; 2) käibemaks aruandeaasta soetustelt ; 3) tarnijatele tasumata aasta alguse ja aasta lõpu summade vahe aasta aruandes kajastus põhivara eest tasutud summana eurot, mis koosnes vastava aasta soetuste summast eurot, käibemaksust eurot ning tarnijatele tasumata aasta alguse ja lõpu summade vahest eurot. 22

23 Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed Lühiajalised kohustused ja saadud ettemaksed Saadud tagatistasud Intressikohustused jm viitvõlad Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed (vt lisa 13) Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaksed Ettemaksed toodete ja teenuste eest Muud kohustused Kokku kohustused ja ettemaksed Lisa 10 Laenukohustused Võetud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi sh tähtajaga Jääk seisuga Kuni 1 aasta 1-2 aastat 2-3 aastat 3-4 aastat 4-5 aastat üle 5 aasta Kokku Pangalaenud Jääk seisuga Pangalaenud

24 Informatsioon laenulepingute kaupa Laenu võtja Laenu andja Maksetähtaeg Intress (%) Laenujääk Laenujääk Pangalaen Kiili Varahaldus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Varahaldus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Varahaldus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Vallavalitsus Swedbank k euribor+0, Pangalaen Kiili Varahaldus SEB k euribor+0, Laen Kiili KVH KIK k euribor+1, Laen Kiili Vallavalitsus KIK k euribor +2, aastal oli intressikulu kohustustelt kokku 69,2 tuhat eurot, aastal oli vastav näitaja 73,1 tuhat eurot. Pangalaenude tagatised 1. Kiili Varahalduse SA poolt on seatud Swedbank AS-i kasuks hüpoteek summas eurot kinnistule Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosa nr ; 2. SEB kasuks on Kiili varahalduse SA poolt seatud ühishüpoteek summas eurot kinnistutele Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosad nr , nr , nr Panditud varade jääkväärtus on 5,66 miljonit eurot. 3. Kiili KVH OÜ-l on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kasuks seatud kommertspant ettevõtte põhivarale summas 1,37 miljonit eurot. Panditud vara bilansiline maksumus on 1,18 miljonit eurot. Lisa 11 Tingimuslikud kohustused Ehitus- ja renoveerimistööde tarnelepingud Potentsiaalne tulumaks dividendidelt aasta septembris sõlmiti leping raamatukogu ruumide renoveerimiseks summas eurot (koos käibemaksuga), tööde lõpetamise tähtaeg oli 01. jaanuar 2015, lepingupooltest mitteolenevatel põhjustel lükkus antud tähtaeg edasi. Aruandeperioodi lõpuks oli lepingujärgsete akteerimata tööde summa eurot (koos käibemaksuga). Kiili KVH OÜ-l on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku euro (võrreldava perioodi lõpuks euro) väärtuses, potentsiaalne tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt on eurot, antud kohustus on tingimuslik, lähiaastatel dividendide maksmise kavatsus puudub, kasum on tekkinud põhivara soetamiseks (ÜVK) saadud sihtfinantseerimise kajastamise põhimõtete muutumisest, mille alusel alates aastast kantakse saadud toetused tuludesse põhivara soetamise perioodil. 24

25 Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Ehituslubade väljastamise eest Kasutuslubade väljastamise eest Muud riigilõivud Tulud majandustegevusest Tulud haridusalasest tegevusest Lasteaia kohatasud Tasu toitlustamiskuludeks Tulu koolitusteenuse osutamisest Tasu töövihikute ja õppematerjalide katteks Muu tulu haridusalasest tegevusest Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Kunstide kooli tulu Rahvamaja tulu Muud kultuuriasutuste tulud Üüri- ja renditulud Tulu muudelt majandusaladelt Tulud üldvalitsemisest Muu toodete ja teenuste müük Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist

26 Lisa 13 Saadud toetused Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks KIK-lt ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt teede renoveerimiseks Saadud sihtfinantseerimine teede renoveerimiseks Tasuta saadud põhivara Ühisprojekt Harjumaa kergliiklusteed KIK-lt tööõpetusklassi aspiratsioonisüsteemile EAS-lt koolile Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks KIK-lt Kiili Gümnaasiumile projekti kuludeks Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks Harju Maavalitsuselt sotsiaalkuludeks Harju Maavalitsuselt gümnaasiumile Eesti Noorsootöö Keskuselt noorteprojektideks PRIA toetused Harju Maavalitsuselt noortekeskusele Kaitseministeeriumilt Kiili Gümnaasiumile Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumilt lasteaiale Kultuurkapitalilt kunstide koolile ja rahvamajale HOL-lt kunstide koolile ja rahvamajale Eesti Infotehnoloogia SA-lt koolile HOL-lt alushariduse spetsialistide täiendkoolitus Töötukassa toetused Muud toetused SA INNOVE-lt töötutele suunatud projekt Haridusministeeriumilt Kiili Gümnaasiumile Integratsiooni ja Migratsiooni SA-lt lasteaiale Saadud muud toetused Riigieelarvest hariduskuludeks, toetusteks Harju Keskraamatukogult raamatud Kokku saadud toetusi

27 Toetustega seotud nõuded ja kohustused Nõuded Saadud ettemaksed Nõuded KIK-lt ÜF projekti raames Harju MV-lt hajaasustuse veeprogrammi tarbeks Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus riskilaste projekt Saadud ettemaksed Eesti Kooriühingult Kiili kooridele Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt- rahvatantsu rühmadele Kokku nõuded ja ettemaksed Lisa 14 Muud tulud Tulud loodusressursside kasutamisest Kaevandamisõiguse tasu Tasu vee erikasutusest Kindlustushüvitised Viivisintressitulud Sunniraha ja tulud asendustäitmisest Kasum põhivara ja varude müügist Trahvid Saastetasud Muud Kokku muud tulud

28 Lisa 15 Antud toetused Makstud sotsiaaltoetused Lapsehoiutoetus Sünnitoetus Lapse koolitoetus Matusetoetus Puudega isikute toetused koos sotsiaalmaksuga Toimetulekutoetus Õppetoetused (sh toitlustustoetused) Muud ühekordsed toetused Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks MTÜ-dele, spordiklubidele jm tegevuskuludeks Kiili Perearstikeskusele Õpilastele rahvusvahelistel konkurssidel osalemiseks EELK Jüri kogudusele Abipolitseinike töö tasustamiseks Makstud liikmemaksud Harjumaa Omavalitsuste Liit Harjumaa Ühistranspordikeskus Eesti Linnade Liit Harjumaa Ühisteenuste Keskus Muudele ühendustele Põhivara soetuseks antud toetused Kaasfinantseerimised tänavavalgustuse rajamiseks Kaasfinantseerimised teede remondiks Muud finantseerimised Antud toetused kokku

29 Lisa 16 Majandamiskulud Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Õppevahendite ja koolituse kulud Rajatiste majandamiskulud Toiduained ja toitlustamisteenused Muud mitmesugused majandamiskulud transpordikulud spordikulud muud Sõidukite majandamiskulud Administreerimiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari majandamiskulud Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Töötajate koolituskulud Sotsiaalteenused Uurimis- ja arendustöö Teavikute ja kunstiesemete kulud Lähetuskulud Eri- ja vormiriietus Meditsiinikulud Töömasinate ja seadmete kulud Muu erivarustus ja materjal Kokku majandamiskulud Kasutusrent Kasutusrenditingimustel renditakse ruume ja transpordivahendeid, rendikulud kajastuvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega. Kasutusrendikulud aastal moodustasid 30,3 tuhat eurot, eelmisel aruandeaastal oli vastav kulu 39,5 tuhat eurot. Kasutusrendikulud sõlmitud lepingutest on aastal 15 tuhat eurot. Järgnevate perioodide kasutusrendikulud mittekatkestavatest rentidest on 18,4 tuhat eurot, sh aastal 6,8 tuhat eurot. 29

30 Lisa 17 Muud kulud Käibemaksukulu tegevuskuludelt Käibemaksukulu põhivara soetuselt Loodusressursside kasutamine ja saastetasud Kulu ebatõenäoliseks hinnatud nõuetest Ettevõtte tulumaks Maamaks Riigilõivukulud Kahjutasud Muud kulud Kokku muud kulud Lisa 18 Tööjõukulud Tegevusala Töötajate arv Tööjõukulud Töötajate arv Tööjõukulud Haridus 134, , Üldised valitsemissektori teenused 16, , Vaba aeg, kultuur 21, , Elamu- ja kommunaalmajandus 6, , Sotsiaalne kaitse 3, , Keskkonnakaitse 1, , Majandus Kokku tööjõukulud 183, , Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu antud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasude summa oli aruandeaastal eurot ja eelmisel aastal eurot. Samuti ei ole keskmist töötajate arvu näidatud volikogu liikmete osas, kuid volikogu tööjõukulud kajastuvad üldiste valitsussektori tööjõukulude hulgas. 30

31 Töötasukulud Sotsiaalmaks Töötuskindlustusmaks Erisoodustused Maksud erisoodustustelt Kapitaliseeritud tööjõukulud Kokku kulud Lisa 19 Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse Kiili valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate Kiili Varahalduse SA ja Kiili KVH OÜ nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Volikogu on 15-liikmeline ning liikmetele maksti aastal hüvitisi kokku 26,3 tuhat eurot, sh. volikogu esimehele ja aseesimehele 6,8 tuhat eurot, aastal maksti volikogu liikmetele hüvitisi kokku 24,8 tuhat eurot. Kiili Vallavalitsuse tööd juhib kolmeliikmeline vallavalitsus (kuni oktoobrini 2014 neljaliikmeline). Eraldi vallavalitsuse töös osalemise eest tasu makstud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 73,1 tuhat eurot, varasema aasta vastav summa oli 71,4 tuhat eurot. Allasutuste juhtidele on 2014.aastal makstud töötasudeks kokku 70,7 tuhat eurot, aastal 69,9 tuhat eurot. Kiili Varahalduse SA nõukogu on neljaliikmeline ning juhatus üheliikmeline. Juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud olid aastal 19,9 tuhat eurot ning aastal 13,5 tuhat eurot. Kiili KVH nõukogu koosneb viiest liikmest ning juhatuses on üks liige. Juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti aastal tasusid kokku 27,7 tuhat eurot ning aastal 24 tuhat eurot. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele ning nendega seotud lähedastele pereliikmetele soodustusi antud ei ole. Seotud osapooltega seotud äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud: Eesti Keele SA Enerest OÜ Harju Spordiliit Jõud ISIS Medical OÜ Kangru Küla Selts MTÜ Kiili Arengu Selts MTÜ Kiili Maksimaa Külaselts MTÜ Kiili Rahvakool OÜ Kiili Spordiklubi Kiirvool OÜ KLM Projekt OÜ Maitsed OÜ MTÜ Elujanu MTÜ Kiili Ettevõtjate Liit 31

32 MTÜ Kiili Kultuuri ja Noorsootöö Selts MTÜ Kiili Naisselts MTÜ Oti Külaselts MTÜ Rätsepa Infra MTÜ Spordiklubi Spordipalavik MTÜ Ühinenud Noored OÜ Corvus Albus OÜ Novamix OÜ Starmeks OÜ Tulevik EU SA Kultuurileht Siidisaba Ilusalong Testing OÜ Trimen Capital OÜ Trimen Consult OÜ Tuisk&Co OÜ VK Invest OÜ Sellest nimekirjast on Kiili Vallavalitsus ostnud kaupu ja teenuseid neljalt ettevõttelt kokku 3746 euro ulatuses, Kiili KVH OÜ kahelt ettevõttelt 2186 euro, ning Kiili Varahalduse SA ühelt ettevõttelt 7812 euro ulatuses. Hinnanguliselt vastavad tehingud turutingimustele. Tegevustoetusteks on eraldatud kuuele ettevõttele kokku eurot, nimetatud toetuste eraldamisel on lähtutud üldisest korrast, saabunud taotlustest, eelarves on antud summaga arvestatud ning need on volikogu komisjonide poolt heaks kiidetud. Lisa 20 Bilansivälised varad Varad, mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse kulusse vara kasutuselevõtmise hetkel ja kajastatakse bilansiväliselt väheväärtusliku inventarina. Bilansiväliselt arvel olevat vara inventeeritakse üks kord aastas materiaalselt vastutavate isikute lõikes. Bilansiväliselt oli aruandeaasta lõpus arvel varasid 740,5 tuhande euro väärtuses, sh Kiili Varahalduse SA arvel 572,5 tuhande euro, Kiili KVH OÜ arvel 11,3 tuhande euro ning Kiili Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste arvel 156,7 tuhande euro väärtuses. Seoses vajadusega lihtsustada põhivara inventuuride teostamise korda alustati Kiili Varahalduse SA-s aasta lõpus digitaalse vara loendusega nii põhi- kui ka käibevarade osas. Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust, aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenud ei ole. 32

33 Lisa 22 Konsolideerimata finantsaruanded Konsolideerimata bilanss Varad Käibevara Raha- ja pangakontod Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Muud nõuded ja ettemaksed Põhivara Osalused sihtasutustes Osalused tütarettevõtetes Finantsinvesteeringud Maksunõuded Muud nõuded ja ettemaksed Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Saadud maksude, trahvide ettemaksed Muud kohustused ja saadud ettemaksed Laenukohustused Pikaajalised kohustused Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed Laenukohustused Netovara Aruandja omanikele kuuluv netovara Reservid Akumuleeritud ülejääk

34 Konsolideerimata tulemiaruanne Tegevustulud Maksutulud Tulumaks Omandimaksud Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Tulud majandustegevusest Saadud toetused Muud tulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Aruandeperioodi tegevustulem Finantstulud ja -kulud Intressikulu Tulu hoiustelt Aruandeperioodi tulem

35 Konsolideerimata rahavoogude aruanne RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST Aruandeperioodi tegevustulem Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Kasum/kahjum põhivara müügist Käibemaksukulu põhivara soetuseks Korrigeeritud tegevustulem Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Rahavood põhitegevusest kokku RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Tasutud põhivara eest Laekunud põhivara müügist Laekunud intressid ja muu finantstulu Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tasutud osaluste soetusel Rahavood investeerimistegevusest kokku RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Laekunud laenud Tagasi makstud laenud Makstud intressid Rahavood finantseerimistegevusest kokku Puhas rahavoog Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja selle ekvivalentide muutus

36 Netovara muutuste aruanne Akumuleeritud ülejääk Kassareserv Kokku Saldo seisuga Arvestuspõhimõtete muutus Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga Aruandeaasta tulem Põhivara ümberhindlus Saldo seisuga

37 Lisa 23 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta Eelarve täitmise aruanne koosneb järgmistest eelarveosadest: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Alates aastast on eelarve koostatud tekkepõhiselt aastal võttis volikogu vastu kolm lisaeelarvet. Lisaeelarvetega korrigeeriti eelarve tulusid ja kulusid lähtudes tulude tegelikust laekumisest ning vajadusest teha ümberpaigutusi kuludes. Kokku suurenes eelarve maht võrreldes esialgse eelarvega eurot. Põhitegevuse tulud Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Maksutulud ,2% Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Tulud kaupade ja teenuste müügist ,1% Riigilõivud Tulu haridusasutuste majandustegevusest Tulu kultuuriasutuste majandustegevusest Tulu üldvalitsemisest Üüri- ja renditulud Muu kaupade ja teenuste müük Saadavad toetused tegevuskuludeks ,1% Toetusfond Muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud ,2% Kaevandamisõiguse tasu Laekumine vee erikasutusest Saastetasud 317 Muud tegevustulud Kokku tegevustulud ,9% Põhitegevuse tulude eelarve sai kokkuvõttes täidetud 103,9%, kogusummas laekus tulusid euro võrra planeeritust rohkem, sh maksude ülelaekumine eurot. Konsolideerimata tulemiaruanne ja põhitegevuse tulude eelarve täitmise aruanne on omavahel võrreldamatud saadud toetuste osas, kuna tulemiarundes kajastuvad ka põhivara soetuseks saadud toetused summas eurot, sh ka mitterahalised summas 80 eurot. Muude tulude real on erinevus summas 3240 eurot, so põhivara müügist saadud tulu, müügisumma 3500 eurot kajastub investeerimistegevuse eelarve osas. 37

38 Joonis 1 Põhitegevuse tulude struktuur Põhitegevuse kulud Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Antavad toetused ,4% Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud ,0% Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud Kokku põhitegevuse kulud ,0% Põhitegevuse kulude eelarvest täideti 97%. Võrreldes konsolideerimata tulemiaruandega on erinevused nii toetuste kui ka majandamiskulude kajastamises. Tulemiaruandes kajastuvad antavate toetuste real ka toetused põhivara soetamiseks summas eurot, mida eelarve täitmise aruandes kajastatakse investeerimistegevuste osas. Eelarve täitmise aruande majandamiskuludes sisaldub ka käibemaks summas eurot, mis aga tulemiaruandes kajastub real muud kulud. Tulemiaruandes kajastub real muud kulud ka põhivara soetamisel makstud käibemaks summas eurot, mis eelarve aruandes kajastub investeerimistegevuse osas koos põhivara soetusega. 38

39 Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur majandusliku sisu järgi Põhitegevuse tulem aastal oli eurot. Investeerimistegevus Esialgne eelarve Lõplik eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Põhivara soetus ,4% Põhivara müük ,0% Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ,8% ,6% Osaluste soetus ,0% Finantstulud ,3% Finantskulud ,8% Kokku investeerimistegevus ,5% aasta eelarve tulem moodustas eurot. Finantseerimistegevus Swedbank-i laenu tagasimakse summa aastal oli eurot. Kiili Varahalduse SA-le suunati laenude tagasimaksmiseks vahendeid summas eurot. Likviidsed varad suurenesid võrreldes varasema aastaga euro võrra. 39

40 Põhitegevuse ja investeerimistegevuse täitmine tegevusalade järgi Eelarve Eelarve täitmine Eelarve täitmine % Volikogu ,8% Vallavalitsus ,9% Muu valitsussektor ,7% Laenude teenindamine ,8% Üldised valitsussektori teenused (osakute soetus) ,0% Kokku valitsussektori teenused ,8% Politsei ,0% Muu avalik kord ,7% Kokku avalik kord ,4% Maakorraldus ,7% Vallateede ja tänavate korrashoid ,0% Ühistranspordi korraldus ,9% Üldmajanduslikud arendusprojektid ,7% Kokku majandus ,4% Jäätmekäitlus ,1% Haljastus ,8% Muu keskkonnakaitse Kokku keskkonnakaitse ,0% Veevarustus ,0% Tänavavalgustus ,7% Hulkuvate loomadega seotud tegevus ,4% Muu elamu- ja kommunaalmajandus ,7% Kokku elamu- ja kommunaalmajandus ,1% Üldmeditsiiniteenused ,7% Kokku tervishoid ,7% Kiili Kunstide Kool ,9% Teiste omavalitsuste huvialamajad ,9% Kiili Noortekeskus ,3% Vaba aja üritused ,3% Kiili Raamatukogu ,0% Kiili Rahvamaja ,5% Seltsitegevus 400 0,0% Kirjastamisteenused ,9% 40

41 Religiooni jm ühiskonnateenused ,0% Kokku vaba aeg, kultuur ja religioon ,6% Kiili Lasteaed ,5% Muud lasteaiad ,5% Eelkool ,0% Kiili Gümnaasium ,9% Muud koolid ,3% Koolitransport ,0% Koolitoit ,5% Kokku haridus ,0% Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse ,4% Eakate sotsiaalne kaitse ,6% Laste päevatuba ,6% Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse ,0% Toimetulekutoetus ,5% Muu sotsiaalne kaitse ,7% Kokku sotsiaalne kaitse ,6% Kokku kulud ,3% Joonis 3 Kulude struktuur aastal tegevusalade järgi Reservfondi suurus 2014.aastal oli eurot, kogu summa suunati vallavalitsuse otsusega teede hoolduse reale, et katta aasta lõpu lumelükkamise kulusid. 41

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus Majandusaasta aruanne 2009 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: JÕ

Jõelähtme Vallavalitsus Majandusaasta aruanne 2009 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: JÕ JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE 1.1.29 31.12.29 Aruandekohustuslase nimetus: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Äriregistrikood: 7525973 Aadress: Jõelähtme vald, Harjumaa 7422 Telefon: 65 4887 Faks:

Rohkem

Mäetaguse valla

Mäetaguse valla Mäetaguse valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Majandusaasta aruanne Mäetaguse valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Nimetus MÄETAGUSE VALLAVALITSUS Registrikood

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem