(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc)"

Väljavõte

1 EMAJÕE UJULA SUPLUSVEE PROFIIL Tartu Koostatud: 24. märts a Ülevaadatud: 18. aprill a Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1

2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 Suplusvee direktiiv... 4 Eesti seadusandlus... 5 Pädev asutus... 6 Mõisted EMAJÕE LINNAUJULA, EMAJÕE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS SUPLUSKOHA ANDMED SUPLUSKOHA KIRJELDUS PIIRKONNA JA VALGALA KIRJELDUS Peipsi alamvesikond Tartu linn Emajõgi VEE KVALITEET Suplusvee kvaliteet Emajõe seisund POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI Tartu reoveepuhastusjaam Sadamad Sadeveed ja kanalisatsioon REOSTUSOHU HINNANG LÜHIAJALINE REOSTUS MUU REOSTUS POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON SUPLUSKOHA ARENGUSUUNAD JA KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS KASUTATUD KIRJANDUS LISAD LISA 1. Emajõe Linnaujula suplusvee analüüsid LISA 2. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine aastatel

3 Profiili koostamises osalesid: Kaja Laursoo Terviseameti Lõuna talituse juhtivinspektor Anatoli Batšinin Terviseameti Lõuna talituse vaneminspektor Aune Annus Terviseameti Keskkonnatervise osakonna peaspetsialist

4 SISSEJUHATUS Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud juba ligi 30 aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist valdkonda (nt suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus, põllumajanduslik nitraadireostus jne). Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutusele kaasaaitamine. Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valgalakeskne veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast, vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga 6 aasta jooksul) vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning planeeringute koostamisel aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi aastal välja antud suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele ohtlik olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte. Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku ja tehnilist teavet. Suplusvee direktiiv 2006.aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 21.detsembrist aastast. Märtsiks 2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni 2015 aastani. Seoses uute nõuetega muutub suplusvee kvaliteedi järelevalve ja hindamine oluliselt. Uus direktiiv kehtestab nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele. Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine supluskohtadele. Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks: 1. Põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi, geograafilisi ja hüdrogeoloogilisi andmeid; 2. Potentsiaalseid reostuse allikaid, erineva reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust ja sagedust; 3. Sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse hinnangut; 4. Kvaliteedijuhtimise meetmeid. 4

5 Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot suplusvee ja keskkonna seire tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames. Vajadusel tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt heaks, piisavaks või halvaks, tuleb suplusvee profiili regulaarselt üle vaadata (sagedus on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale ). Suplusvee profiilide eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnaameti ja teadusasutuste vahel). Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta. Käeoleva profiili koostamisel osalesid Tartu linnavalitsuse ja Terviseameti Lõuna talituse spetsialistid. Eesti seadusandlus Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine, ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus ajutiselt piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu kasutajaid. Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna kasutamise ja hooldamise korra. Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale sätestatud nõuetele. Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli a määruses nr. 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale. Määrusega kehtestatakse nõuded suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele. Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. juuli a määrusega nr. 247 Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele. 5

6 Pädev asutus Suplusvee profiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet. Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras. Terviseameti ülesanded: 1. Suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine; 2. Suplusveega seotud ohuolukordade reageerimise seire-ja hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine; 3. Suplusvee profiilide koostamine; 4. Suplusvee andmete kogumine ja töötlemine; 5. Suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine; 6. Otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle; 7. Igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 8. Rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel. Profiili koostab Terviseameti Lõuna talitus, s.h kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel. Pädeva asutuse kontaktandmed: Terviseamet: Paldiski mnt TALLINN Tel Faks e-post: Terviseameti Lõuna talitus: Põllu 1a TARTU Tel Faks e-post: 6

7 Mõisted Supluskoht nii supelrand kui ka supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks ja sellega piirnev maismaa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. Suplusvesi supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejale üheselt arusaadaval viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal hõljuvate poidega. Suplushooaeg ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. Reostus tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, sh kalapüügile, kahjustada veekogu kasutamist ja viia heaolu vähenemisele. Reostus võib olla keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline või kiirguslik. Suplusvee reostus reostuse all mõeldakse soole enterokokkide ja Escherichia coli (E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. Suplusvee lühiajaline reostus mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuse ületamine, kuid mis ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi. Valgala hüdrogeoloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või siseveekogu saab oma vee. Vesikond - valgala piirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest kõrvutiasetsevast valgalas koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. Seire e monitooring pidev, millegi seisundi jälgimine. Ebaharilik olukord sündmus või mitu sündmust, mis konkreetses supluskohas mõjutavad suplusvee kvaliteeti ja mis eeldatavasti ei kordu sagedamini kui keskmiselt üks kord iga nelja aasta jooksul. 7

8 1. EMAJÕE LINNAUJULA, EMAJÕE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS 1.1. SUPLUSKOHA ANDMED Supluskoha ID: Asukoht (riik, maakond, omavalitsusüksus): Koordinaadid (ETRS89): Veekogu nimi: Veekogu liik: Veekogu ID: EE ELINN Tartu linn PL - 58,3925 IP - 26,7106 Emajõgi jõgi EE102360_2 Veekogu riiklik registrikood: VEE Hinnatav suurim külastatavate inimeste arv (tipphooajal): Supluskoha rannajoone/kalda pikkus: Supluskoha maksimaalne ja keskmine sügavus Supluskoha omanik/valdaja: Supluskoha kontaktisik: Supluskoha omaniku/valdaja kontaktandmed: Max 800 inimest 240 m Maksimaalne sügavus 1,8 m Keskmine sügavus -1,5 m Tartu Vallavalitsus (koduleht: Raekoja plats Inga Kiudorf, Tartu Linnamajanduse osakonna haljastuse osakonna haljastuse peaspetsialist e-kirja aadress: inga.kiudorf@raad.tartu.ee tel: Kaart 1. Emajõe ujula asukoht 8

9 1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS Tartu linna läbib Emajõgi kümne kilomeetri pikkuselt voolates loodest kagusse ning poolitades linna kaheks osaks. Trapetsikujulise jõeoru laius on Tartu linnas meetrit.[14] Emajõe ujula supluskoht asub Tartus Ülejõe linnaosas Emajõe vasakkaldal. Emajõe ujula rand on ligikaudu 220 m pikkune ning 30 m laiuse liivaribaga, võttes enda alla ca m 2. Tartu ujula rajati juba aastal A. Matteuse projekti järgi linnast välja ülesvoolu Emajõe vasakule kaldale. Ujula avati 3. juunil aastal, mil oli valmis saanud 50 m pikkune ja jõe poolt avatud liivabassein ja tehisliivarand. Paar aastat hiljem valmis ka üldujula kõrval eraldi bassein ning 11 m kõrgune hüppetorn. Ujulahoones paiknesid kassa, oote-ja üldriietusruumid, 104 riidehoiukabiini, teenijate eluruumid, einelauaruumid, ambulants ja kõlakoda. Ujula oli tasuline. Iga päev kõlas ujulas raadio- ja grammofonimuusika, kord nädalas mängis orkester. Ujula võis vastu võtta kuni 3000 külastajat. Pärast sõda jäi ujula hoolduseta ja lagunes. Kaarekujulise ujulahoone allesjäänud osa hävis tules 80nendate aastate esimesel poolel. [15] Foto 1. Vaade ujulale a (Foto Supluskohta pääseb mööda Ujula tänavat. Sissesõidutee alguses Ujula tn poolsel alal asub parkla 20 sõiduautole. Samuti on autode parkimine võimalik Ujula tn ääres. Tänav on ligikaudu 6 m laiune, kruusakattega, kõnniteedeta kahesuunaline jaotustänav. Piirkonnas asuvad peamiselt kahekorruselised väikeelamud ja mõned vanemad eluhooned. Ujula ja hoonestatud ala vahele jääb 150 meetri ulatuses haljasala ning kõrghaljastusega puhverala. Alal on enamlevinud paju (Salix), kase (Betula), lepa (Alnus), haava (Populus tremula), papli (Populus) ja pihlaka (Sorbus) perekonnast pärinevad liigid. [17] Emajõe laius supluspiirkonnas on 62 m. Ujula kaitseala piir on 300 m laiuselt kummalgi pool kallast 1 km ulatuses ülesvoolu ja 300 meetri ulatuses allavoolu. [18] Supelranna koormus on inimest. Rand on piisava suurusega teenindamaks sellist inimeste arvu.[22] 9

10 Päevitajatele on ette nähtud liivane rannaosa. Lastele on paigaldatud atraktsioonid kiiged, ronimisvahendid, liumägi, korvpallikorv. Rannas on 4 riietuskabiini. Suplemiseks ja ujumiseks ettenähtud veekogu osa on tähistatud poidega. Eraldi lastele eraldatud ja poidega märgistatud rannaala ei ole. Supluskoha vee sügavus ei ületa 1,8 meetrit, keskmine vee sügavus on u 1,5 meetrit. Supelrannas on tagatud nõuetekohane hooldus. Supluskoht korrastatakse enne suplushooaja algust (liiva tasandamine, inventari remont, inventari paigaldamine). Inventari korrastatakse vajadusel ka jooksvalt kogu suplushooaja vältel. Iga päev rannaala puhastatakse ja tühjendatakse prügikaste. Emajõe ujulas puudub veevarustus ja kanalisatsioon. Rannaalale on paigaldatud 1 kahekohaline tualett, mida tühjendatakse regulaarselt. Supluskoha liivaalale on paigaldatud prügikastid ja suur prügikonteiner. Suplusperioodil (01. juunist kuni 31. augustini) on päevasel ajal kella 10:00 kuni 20:00 tööl ka rannavalve (G4S). Rannavalve ülesanne on tagada rannas nii avalik kord, kui ka supelranna alal suplejate turvalisus. Supelranna territooriumile on nähtavasse kohta paigaldatud külastajate tarbeks infotahvel, mis sisaldab informatsiooni supelranna valdaja ja ranna avamise kohta ning teavet vee- ja õhutemperatuuri, tuule ning suplusvee kvaliteedi kohta. Koerte ja teiste lemmikloomadega on rannas viibimine keelatud. Paigaldatud on ka sellekohane silt. Rannas ei ole lubatud liikuda sõidukitel. Rannaala läbivad jalgrajad [12]. Supluskohas ei toimu veesõidukitega liiklemist ning veesõidukitel ei ole lubatud randa randuda. Supelrannast linnapoole jääb Väike Lodjakoda, mis on sisse seatud Ujula tn 98 krundil asuvasse Tartu Vetelpäästejaama. Sisustatud on sepikoda, käsitöökoda ja lodjaehitustelk, kus saab vaatamas käia lodja ehitamist. [13] Kaart 2. Emajõe ujula (Linnaujula) rannaala ja proovivõtu koht (koordinaadid N ; E ) 10

11 Foto 2. Vaade Emajõe ujula rannale a august (foto erakogust) Foto 3. Laste mänguväljak Emajõe ujulas (foto erakogust) 11

12 Foto 4. Atraktsioonid lastele Emajõe ujulas (foto erakogust) 1.3. PIIRKONNA JA VALGALA KIRJELDUS Peipsi alamvesikond Emajõe Linnaujula asub Tartus, mis kuulub valgalapõhiliselt Ida-Eesti vesikonda ja Peipsi alamvesikonda. Peipsi alamvesikond hõlmab 19% Eesti territooriumist (ilma Peipsi järveta). Siin on väga eriilmelisi maastikke. Piirkonnas on nii tasaseid madalikke, ulatuslikke soid ja rabasid, paeplatoosid ja karstialasid, lainjaid moreentasandikke, voorestikke koos nende vahel paiknevate järvede ja soodega ning kõrgustikel paiknevaid järvederohkeid künklikke moreenmaastikke. [23] Tartu linn Tartu asub Kagu-Eesti lavamaal, Suur-Emajõe keskjooksul 38,8 km 2 suurusel maa-alal. Tegemist on Kagu-Eesti lavamaale iseloomuliku orgudest liigestatud lainja moreentasandikuga. Linna piirides voolab loodest kagusse Suur-Emajõgi, poolitades linna kaheks osaks. [19] Tartu on rahvaarvult teine linn Eestis, samuti on ta Lõuna-Eesti regioonikeskus. Linn jaguneb 17 omanäoliseks linnaosaks. Statistikaameti andmetel elas Tartus aastal inimest. Tartu linnas on kõige enam maad elamukruntide all (27,9%), millele järgnevad äri- ja sotsiaalmaa (12,0%). Soiseid ja võsastunud alasid on 12,1% ning parkide ja haljasalade all on 10,2%. [14] 12

13 Emajõgi Emajõgi on Lõuna-Eesti suurim jõgi kuuludes heledaveeliste suurte Peipsi alamvesikonna jõgede hulka. Pikkuselt on Emajõgi Eesti üheksas jõgi, veerikkuse poolest aga Narva jõe järel suuruselt teine aasta keskmise vooluhulgaga m 3 /s. Jõe kogupikkus on 101 km. [3] Jõe väikese languse tõttu (Võrtsjärve ja Peipsi veetasema vahe on ainult 3,5 m) on keskmine voolukiirus aeglane 3,7 km/h. Emajõgi kogub oma veed 9960 km 2 suuruselt valgalalt, mis moodustab ligikaudu 22% Eesti territooriumist. [2] Emajõgi ehk Suur-Emajõgi ühendab kahte Eesti suurimat veekogu Peipsi järve ja Võrtsjärve ning on olnud ajalooliselt tähtis vee-ja kaubatee ning Eesti ainus laevatatav jõgi. Emajõel on olnud ajalooliselt tähtis roll Tartumaa ja Tartu linna arengul ning selle kujunemisel tuntud hansalinnaks ja tänapäevaseks tugevaks keskuseks. Tartu linna läbib Emajõgi kümne kilomeetri pikkuselt. [1] Emajõe laius ülemjooksul on 35 m, sügavus 3,5 m; laius keskjooksul (Jänesel) 64 m, sügavus 1,8 m; laius alamjooksul 92,4 m ning suudmes 145 m. Suurim sügavus on Kavastu hauas kuni 11 m, Kalli (Agali) jõesuus on see 9,6 m. Emajõgi on ainuke täies ulatuses laevatatav jõgi Eestis. [1] Emajõega piirnev ala on äärmiselt mitmekesine, hõlmates mitmeid eriilmelisi piirkondi ulatuslikke puutumatuid loodusalasid Alam-Pedja looduskaitseala ja Emajõe Suursoo kaitseala näol, ajaloolisi asustatud piirkondi ja vaatamisväärsusi. Koos Emajõe-äärsete luhtadega ja piirkonda jäävate looduskaitsealadega ning Võrtsjärve piirkonnaga on Emajõe Jõeriigi mitmed alad valitud Natura 2000 loodus- ja linnuhoiuala eelvalikualadeks, kus kasvab nii erinevad kaitsealuseid liike kui pesitseb kaitse all olevaid linnuliike (erinevad kotkad, haned, rohunepp jne). [1] Vastavalt Keskkonnaministri 28.mai a määrusele nr 58 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord on Emajõgi suurte üleujutusaladega siseveekogu, kus on kõrgveepiiriks alaliselt liigniiskete alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates. Jõe veetase tõuseb kevadeti. Jõe kevadine veetase oleneb tavaliselt lume hulgast, sulamise kiirusest ning vihma rohkusest lume sulamise ajal. Kuid kevadise suurvee tõus Tartu kohal oleneb peale selle Võrtsjärvest ja Emajõe suuremate lisajõgede, samuti Peipsi käitumisest. Emajõe pikaajaline keskmine veetase Tartus on 30,62 meetrit absoluutsel kõrgusskaalal. Kevadise suurvee madalaim tase aastal jäi sellest kümmekond sentimeetrit allapoole, kuid kõrgeim Tartu veemõõdupostil fikseeritud tase aasta mai alguses küünis 33,34 meetrini. Kevadsuurvee kõikumise amplituud on natuke alla kolme meetri. [21] Emajõgi on oluline kalade rändetee ja koelmuala. Tänu ulatuslikult üleujutatavatele luhaaladele ja arvukatele vanajõgedele rändab siia piirkonda kudema suur osa Peipsi ja Võrtsjärve kalu. Emajões elavate kalaliikide arv on ligikaudu 30, arvukamalt on säga, ahvenat, haugi ja latikat. Mitmed Emajõe lisajõed on lõhilaste kudemis-ja elupaikadeks. Emajõe vanajõgedes on leitud arvukalt ka Euroopa kaitsealuseid liike hink, vingerjas, tõugjas, võldas). [3] Emajõgi voolab läbi Alam-Pedja looduskaitseala, Alam-Pedja linnu- ja loodusala ning Kärevere linnu- ja loodusala, Ropka-Ihaste linnu- ja loodusala ning Emajõe-Suursoo looduskaitseala ning Emajõe-Suursoo linnu- ja loodusala. [3] Emajõel on 12 lisajõge: vasakkaldal Pedja, Laeva, Amme ja Koosa; paremkaldal Kavilda, Elva, Ilmatsalu, Porijõgi, Mudajõgi, Luutsna, Ahja ja Agali. Jõkke voolab veel ligikaudu 35 kraavi ja oja. [2] 13

14 Emajõkke suubuvate jõgede kirjeldus: 1) Pedja jõgi (VEE ) - avalik veekogu, tüüp 2B - heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõgi. Pedja jõgi on üks Emajõe veerohkemaid ja pikemaid lisajõgesid pikkus 122 km, valgala 2718 ruutkilomeetrit. Jõe ääres asub Jõgeva alevik ja Jõgeva linn. [6, 7] 2) Laeva jõgi (VEE ) - avalik veekogu, Laeva Loksu pkr-st suudmeni tüüp 2A - tumedaveeline ja humiinaineterikas [5]. Emajõe ülemjooksu vaskpoolne lisajõgi, paikne Jõgeva- ja Tartumaa territooriumil. Suubub Emajõkke 62,5 km kaugusel suudmest. Jõe pikkus on 48 km, valgala 283 ruutkilomeetrit. [7, 8] 3) Amme jõgi (VEE ) - avalik veekogu, tüüp 2B - heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega. Emajõe ülemjooksu vasakpoolne lisajõgi, asub Jõgeva- ja Tartumaa territooriumil. Jõe pikkus on 59 km ja valgala 501 ruutkilomeetrit. Jõe lähikonnas on palju põllustatud alasid ja tihe asustus. [6, 7] 4) Kavilda jõgi (VEE ) - avalik veekogu, Kentsi paisjärvest suudmeni tüüp 1B - heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega. Emajõe ülemjooksupiirkonna parempoolne lisajõgi, mis asub Tartu maakonna lääneosas. Jõgi lähtub Verevi järve loodenurgast ja suubub Emajõkke 76,4 km kaugusel suudmest. Jõe pikkus 26 km, valgala 73 ruutkilomeetrit. [8;9] 5) Elva jõgi (VEE )- avalik veekogu, Kaarnaojast suudmeni tüüp 2B - heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega. Emajõe ülemjooksu parempoolne lisajõgi. Jõe lähe asub Põlva maakonnas Valgjärvest ja suubub Emajõkke 70,2 km kaugusel suudmest. Jõe pikkus 72 km, valgala suurus 456 ruutkilomeetrit. [6, 7] 6) Ilmatsalu jõgi (VEE ) avalik, samas tugevasti muudetud vooluveekogu. Jõgi saab alguse Nõo lähedalt ja suubub parempoolse lisajõena Suurde Emajõkke. Jõe pikkus on 24 km, jõgikond 105 ruutkilomeetrit. OÜ Tartu Keskkonnauuringud poolt kogutud ja määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli vesi Ilmatsalu jões a varasuvel kvaliteediklassis kesine kõrge üldfosfori sisalduse tõttu ning sügisel kõrge üldlämmastiku sisalduse tõttu. [6, 7, 11] 1.4. VEE KVALITEET Suplusvee kvaliteet Emajõe ujula suplusvee kvaliteet on väga hea, vastates nii määruse kui direktiivi nõuetele. Suplusveele antakse hinnang peale iga suplushooaja lõppu. Aastatel on Emajõe ujula ranna suplusvee kvaliteet kõigil aastatel hinnatud Väga heaks (tabel 1). Profiili lisas 2 on toodud hinnangu arvutamise meetod, mida kasutati kuni aastani aastast hinnatakse suplusvee kvaliteeti uute nõuete alusel, mis on toodud VV 3. aprilli a määruses nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale. Kuni aastani uuriti suplusvees mikrobioloogilistest näitajatest coli-laadsete ja fekaalsete coli-laadsete bakterite sisaldust ning füüsikalis-keemilisi näitajaid (nt ph, läbipaistvus, mineraalõlide esinemist), alates aastast uuritakse suplusvees ainult mikrobioloogilisi näitajaid soole enterokokkide ja Escherichia coli sisaldust. Tabel 1. Emajõe ujula suplusvee kvaliteet Emajõe ujula 14

15 Suplusvee proovid on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele. Suplusvee kvaliteeti kontrolliti kogu suplushooaja vältel, vähemalt üks kord kuus. Kontrollitud on järgmisi mikrobioloogilisi näitajaid: E.coli (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 620 PMÜ/100 ml), Soole enterokokid (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 100 PMÜ/100 ml), Coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimase viie aasta jooksul 340 bakterit 100 ml vees), Fekaalsed coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimaste viie aasta jooksul 170 bakterit 100 ml vees). Pindaktiivseid aineid ega mineraalõlide esinemist suplusvees avastatud ei ole, ka ei ole täheldatud fenoolidele spetsiifilist lõhna Analüüside tulemused on toodud lisades nr Emajõe seisund Emajõgi (VEE ) kuulub tüübilt klassi 3B - heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega (KHT Mn 90%-ne väärtus alla 25 mgo/l) jõgi valgala suurusega km 2. [5] Emajõe veeseisundi seire on osa riiklikust seiresüsteemist ja seda tehakse kolmes vaatluspunktis - Rannu-Jõesuu hüdromeetriapostis, Tartu hüdromeetriapostis (Kvissentalis) ja Kavastus. Kahes esimeses punktis võetakse proove sagedusega 6 korda ja Kavastus 12 korda aastas. Veest mõõdetakse järgmisi näitajaid: temperatuur, hõljuvained, ph, O 2, BHT 7, PHT, NH 4, NO 2, NO 3, N üld, PO 4, P üld, HCO 3, SO 4, Cl, Ca, Mg, Na, K, Si, karedus, Fe, elektrijuhtivus, värvus. [14] Peipsi alamvesikonna veemajanduskava andmete kohaselt on Emajõgi kuni Tartu linnani heas seisundis. Emajõgi on tugevasti mõjutatud Võrtsjärve fütoplanktoni poolt, mistõttu domineerivad Emajões pigem Võrtsjärvele iseloomulikud liigid aasta seireandmetel domineeris fütoplanktonis kõikides jõelõikudes niitjad tsüanobakterid Limnothrix planktonica (Wołosz.) Meffert ja L. redekei (van Goor) Meffert. Emajões on kindlaks tehtud ca 50 sinivetikataksonit. [11] 1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI Tartu reoveepuhastusjaam Tartu linnas on hästi funktsioneeriv reoveepuhastussüsteem, mis koosneb reovee mehaanilisest puhastamisest, bioloogilisest puhastamisest ning settekäitlusest. [14] a avati reoveepuhasti bioloogiline osa, kus reovesi puhastatakse bakterite abil reoveetankides. See võimaldab eraldada 95% heljumist ja BHT-st, samuti 80% fosforist ja 50% lämmastikust. Samuti avati peapumpla ja reovee tunnelkollektor Kesklinna-1 ja Kesklinna-2,,. Tunnelkollektor Kesklinn-1 ulatub peapumplast kuni Tartu kesklinnas asuva Aura Veekeskuseni. Tunnelkollektor Kesklinna 2 hõlmab Kesklinna, Supilinna, Tähtvere ja osa Veeriku linnaosa. [14] 15

16 Sadamad Tööstusliku iseloomuga sadam on kavandatud linna keskusest allavoolu. Kesklinna piirkonda Emajõel planeeritakse puhkeotstarbelised sadamad. [19] Tartu linna registrisadamateks on: Tartu kesklinna sadam - puhkeotstarbeline sadam Soola 5; Ropka tööstusliku iseloomuga sadam Ropka tee 22 ja 29 kruntide ulatuses; paadisadam Ees-Karlova asumis. Need sadamad asuvad supelrannast allavoolu. Lisaks kesklinna sadamale ja Ropka tööstusrajooni sadamale paikneb Tartu linna territooriumil kuus väikeujuvvahendite paigutusala. Supelranna juures asub 10 paadikohaga Tartu vetelpäästejaama/lodjakoja paadisadam. Umbes 1,5 km ülesvoolu asub Tartu Kalevi veemotoklubi Kvissentali paadisadam 6 paadikohaga Sadeveed ja kanalisatsioon Tartu ühiskanalisatsioon katab kogu linna ala. Lisaks kuuluvad linna reoveekogumisalasse, pindalaga 4487 ha ka linnaga külgnevate valdade külad. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid kasutab ligikaudu 97% Tartu elanikest. [14] Suur osa Tartu ühiskanalisatsioonist on ühisvoolne reovesi ja sademevesi voolavad samas torus. Järk-järgult on toimunud ja jätkub lahkvoolse süsteemi väljaehitamine. [14] Linna kanalisatsiooni põhiskeem näeb ette kogu tekkiva olme- ja tööstusliku reovee kanaliseerimise ja selle suunamise läbi linna lõunapiiril asuvate puhastusseadmete ning seejärel suunamise Emajõkke. Valdavalt kasutatakse isevoolseid torustikke.[14] Mõnel pool on torustikud liiga väikese läbimõõduga ning ei suuda sademevett valingvihmade ajal läbi lasta. Seetõttu võib suure saju ajal madalamates kohtades, eriti Emajõe lammil, tekkida uputusi. Liigvee ajal rakendub automaatne avariiväljalask, Emajõkke juhitakse vähemalt neli korda lahjenenud heitvett. [14] 16

17 2. REOSTUSOHU HINNANG 2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks Emajõe Linnaujula supluskohas on väike, kuna viimastel aastatel on suplusvee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad olnud stabiilsed ja üldiselt ei ole olnud piirnormide ületamist. Lühiajalise reostuse põhjuseks võivad olla ebatavalised ilmastikuolud. Lühiajalist reostust esinemise tõenäosus suureneb rohkem kevadise suurvee ajal ning augustis ja septembris pärast tuuliseid ja vihmaseid ilmasid. Tugevate vihmade korral võib jõkke kanduda suur hulk puhastamata sademevett, mis võib avaldada mõju ka suplusvee kvaliteedile. Suurte vihmade ja kevadise suurvee ajal kui reoveepuhasti võib olla üle koormatud, võib olemas olla oht, et osa reovett satub jõkke. Intensiivsel suplusperioodil võib lühiajalise reostuse põhjuseks olla randa külastavate inimeste suur hulk Juhul kui esineb lühiajaline reostus, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: Lühiajalise reostuse korral pannakse infotahvlitele üles veekvaliteeti puudutav informatsioon veekvaliteedi vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse iseloomustus ning eeldatav kestvus. Tartu Linnavalitsus, turvafirma ja Terviseamet teavitavad avalikkust kohalike massikommunikatsioonisüsteemide vahendusel ja TA kodulehe kaudu. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Lõuna talituse, Tartu Linnavalitsuse, turvafirma ja keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti Lõuna talitus teavitab koheselt veeproovide tulemustes Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma veebilehel MUU REOSTUS Aastatel ei ole Emajõe Linnaujulas esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega muud reostust. Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide) või ilmastikutingimuste korral. Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp ja paigaldatakse hoiatussildid, lisaks teavitab Tartu Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid rannas olevate infotahvlite kaudu reostuse iseloomust ning eeldatavast kestusest. Terviseamet teavitab avalikkust oma kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et võimalikult paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Terviseameti Lõuna talitust, Tartu Linnavalitsust ja keskkonnajärelevalveasutusi). Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks võivad olla avariid, on sellise puhul oluline avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö erinevate ametkondade vahel suplusvett mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamisel ning võimalike põhjuste väljaselgitamisel. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks on asukohajärgne keskkonnajärelevalveasutus, tervist ohustava reostuse hindamine ja 17

18 otsustamine suplusvee kasutamise üle on Terviseameti pädevuses. Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse ka Päästeametit, kes tegutseb vastavalt oma reostustõrjeplaanile POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD Potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsenguid ei ole Emajõe täheldatud, seega tõenäoliselt ei toimu sinivetikate õitsenguid ka järgmistel suplushooaegadel. Anne kanali rannas jälgitakse suplushooaja vältel pidevalt veepinna puhtust. Sinivetikate poolt põhjustatud õitsengu tuvastamisel informeeritakse koheselt elanikke ja Tartu külastajaid ning selgitatakse neile käitumise reegleid MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON Emajões esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Makrovetikad ja fütoplankton ei kujuta ohtu suplejate tervisele. 18

19 3. SUPLUSKOHA ARENGUSUUNAD JA KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS Tartu linna üldplaneeringu alusel on Emajõe Linnaujula ja sellega piirnevad alad määratud puhke- ja virgestusalade maaks ning supelrandade maa-ja veealaks. Puhke-ja virgestusala ruumilise arengu põhimõtteks on Emajõe-äärse rohelise puhkekoridori väljakujundamine ja jõe avamine rahvale. Säilitatakse senine supelranna maakasutus. [22] Emajõe-äärne piirkond on Tartu linna elanike jaoks oluline puhkeala, kus paiknevad supelrannad ja terviserajad. [17] Lodjapargi hoonete paigutamisel jälgitakse varem samal kohal asunud ajaloolise Matteuse ujula teenindushoone kaarekujulist joont. Hoonesse on planeeritud rajada supelranna teenindamiseks vetelpääste kasutusse antavad ruumid, riietusruumid- ja kapid, tualetid, saun, kohvik ning pood. [22] Ujula tänava detailplaneeringuga seatakse ülesandeks korrastada supelrand ning aadressil Ujula tn 96 asuv parkimisplats, nähes seal ette 135 parkimiskohta supelranna tavakülastajatele ning vähemalt 5 kohta liikumispuuetega inimestele [22]. Tähistada tuleb veeliiklust reguleerivate märkidega ja märgupoidega veesõidukite liiklemiseks kasutatav ning supelrannaga külgnev ala Emajões. Hetkel piirkonnas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademeveed kogutakse Ujula tänava ääres asuvatesse kraavidesse, mille kaudu suunatakse Emajõkke. Seoses ala arendamisega ja Ujula tn rekonstrueerimisega, planeeritakse sademeveekraavid asendada sademeveekanalisatsiooniga ning suunata need Emajõkke, kuid mitte lähemal kui 200 m supluskohast [17]. Rajatavast parklast tuleva sademevee puhastamiseks on ette nähtud õlipüüdurid. 19

20 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Emajõe Jõeriigi ruumilise arengu koridor I etapp, 2001, OÜ Geomedia 2. Emajõe jõeriik (2011) 3. Emajõel paiknevate vanajõgedesuudmete avamise ja Kärevere paadikanali rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamise aruanne, Tallinn e.pdf 4. Riikliku keskkonnaseire programmiaruanne, leping 18.20/08/143 ( ), lisa 3 ( ) Siseveekogude seire. Võrtsjärve ja Lõuna-Eesti jõgede hüdrokeemiline seire. Tartu Keskkonnauuringud 5. Pinnavee kogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklassi tuleb määrata, pinnavee seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord RTL 2009,64,941, lisa 1 6. eestigiid.ee (2011) 7. Keskkonnainfo (2011) 8. Arvi Järvekülg. Eesti jõed. Tartu Ülikooli kirjastus Kavilda jõe tervendamine, Kentsi veehoidla paisu kalapääsu ja Kentsi veehoidla saneerimise II etapi tööde eelprojekt 10. Võnnu vald (2011), Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus Jõgede hüdrobioloogiline seire a aruanne, Tartu Tartu Linnavalitsus, Tartu linna terviseprofiil 2008, Tartu Emajõe lodjaselts (2011) Tartu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava Tartu (2011) AS Tartu Veevärk (2011) Ujula tn 98 (Lodjapargi) ja Ujula tn 102 ( supelranna) kruntide ja lähiala detailplaneering 18. Emajõe kalda ja sildumisrajatiste planeerimisettepanek AS Kobras Tartu linna üldplaneering 20. EMHI Järvet, A. Kas Tartus tuleb tänavu kevad taas uputus, Eesti Loodus MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine. OÜ Alkarnel, Peipsi alamvesikonna veemajanduskava, Tartu KAVA.pdf 20

21 LISAD LISA 1. Emajõe Linnaujula suplusvee analüüsid Tabel 1. Emajõe Linnaujula suplusvee mikrobioloogiliste analüüside tulemused VEEPROOVI VÕTMISE KUUPÄEV COLI-LAADSED FEKAALSED COLI- LAADSED SOOLE ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI arv 100ml vees arv 100 ml vees arv 100ml vees arv 100 ml vees

22 Tabel 2. Emajõe Linnaujula suplusvee füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused 2007 VEEPROOVI VÕTMISE KUUPÄEV ph VÄRVUS Pt.Co skaala MINERAAL- ÕLIDE ESINEMINE PIND- AKTIIVSED AINED FENOOLID LÄBI- PAISTVUS visuaalselt visuaalselt olfaktoorselt cm LAHUSTUNU D HAPNIK % küllastusastmest ,9 40 ei leidu ei esine ei esine > puhas ,3 40 ei leidu ei esine ei esine puhas ,4 50 ei leidu ei esine ei esine > puhas ,3 50 ei leidu ei esine ei esine > puhas ,1 >70 ei leidu ei esine ei esine >30 99 puhas ,3 40 ei leidu ei esine ei esine puhas ,4 40 ei leidu ei esine ei esine puhas ,1 30 ei leidu ei esine ei esine puhas ei leidu ei esine ei esine >30 83 puhas ,2 30 ei leidu ei esine ei esine puhas ,1 25 ei leidu ei esine ei esine puhas ei leidu ei esine ei esine puhas VEEPINNA PUHTUS ei leidu ei esine ei esine puhas visuaalselt 22

23 LISA 2. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine aastatel Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt: Väga hea vee kvaliteet Hea veekvaliteet Kehv vee kvaliteet Coli-laadsed bakterid Fekaalsed colilaadsed bakterid Fekaalsed streptokokid Vähemalt 80% proovides peab olema coli-laadseid vähem kui 500 (100ml vee kohta) Vähemalt 80% proovides peab olema fekaalseid coli-laadseid vähem kui 100 (100ml vee kohta) Vähemalt 90% proovides peab olema fekaalseid streptokokke vähem kui 100 (100ml vee kohta) Vähemalt 95% proovides peab olema coli-laadseid vähem kui (100ml vee kohta) Vähemalt 95% proovides peab olema fekaalseid coli-laadseid vähem kui 2000 (100ml vee kohta) Rohkem kui 5% proovides on colilaadseid rohkem kui (100ml vees) Rohkem kui 5% proovides on fekaalseid coli-laadseid rohkem kui 2000 (100ml vees)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc)

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc) MATSIMÄE PÜHAJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Järvamaa, Paide vald, Võõbu küla Koostatud: 24.03.2011 Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Eesti suurimate järvede ja pikimate jõgede seisund ning

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Juhend_suplusvee_profiilide_koostamiseks.doc

Microsoft Word - Juhend_suplusvee_profiilide_koostamiseks.doc EE06-IB-TWP-ESC-02 Suplusvee direktiivi 29006/7/EÜ rakendamine Eestis Twinning Light projekt Tervisekaitseinspektsiooni ja Austria Keskkonnaameti koostöös Koostajad: Markus Mattl Calum McPhail Irene Zieritz

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

TÄHE 106, TARTU. Tel Registreerimisnumber MTR EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Muinsuskaitseameti tegevu

TÄHE 106, TARTU. Tel Registreerimisnumber MTR EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Muinsuskaitseameti tegevu TÄHE 06, 503 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 0696600 MTR EH,EJ,EK,EO,EP 0696600-000 MATER MK,MU,MO,MP 009-00 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 58/200 Töö nr: IB39/203 Koostaja: Inseneribüroo Urmas

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem