E-ehituse platvormi visioon Visioonidokument

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "E-ehituse platvormi visioon Visioonidokument"

Väljavõte

1 E-ehituse platvormi visioon Visioonidokument

2 SISUKORD KASUTATUD MÕISTED SISSEJUHATUS... 5 Tänuavaldused... Tõrge! Järjehoidjat pole määratletud. 2. E-EHITUSE VISIOON JA SELLE EESMÄRGID Ehitussektori pikaajaline visioon E-ehituse pikaajaline visioon E-ehituse visiooni eesmärgid ja mõõdikud E-EHITUSE PLATVORMI KIRJELDUS E-ehituse Platvormi loomise raamistik Infoliikumise põhimõtted e-ehituse Platvormi kasutaja vaade E-ehituse platvormi osad teenuste lõikes Info väljastamine Info sisestamine Menetlemine Seire/järelevalve Minu projekt Infomaterjalid Muud teenused FOOKUSVALDKONDADE KIRJELDUS VISIOONI ELLUVIIMISE, UUENDAMISE JA KAASAJASTAMISE PROTSESS REGULATSIOONIDE MUUTMISE VAJADUS

3 KASUTATUD MÕISTED 3D visualiseerimine Andmevahetusformaat BIM Detailsustase/arengutase Ehitatud keskkonna digitaalne kaksik Ehitise elukaar Ehitise elukaare osalised Ehitusinformatsiooni haldamine Ehitusinformatsiooni modelleerimine Ehitise infomudel Ehitussektor Klassifikaator Modelleeritavate objektide 3-mõõtmeline ehk ruumiline (staatiline või dünaamiline) graafiline kujutamine. Tarkvara poolt arusaadav formaat andmetele nende salvestamiseks, saamiseks, edastamiseks ja arhiveerimiseks. (Building Information Model, Building Information Modelling, Building Information Management) ehitise infomudel, ehitusinformatsiooni modelleerimine, juhtimine (Level of Development, Level of Detail ja Data Drop) - Eesti keeles ei ole üheselt defineeritud mõistet BIM kontekstis. Sisuliselt tähistab detailsustase/arengutase modelleerimise ulatust, geomeetria detailsust ja andmete koosseisu teatud kindlal projekti ajahetkel. Eesti ehitatud keskkonna terviklik andmemudel. Käesoleva dokumendi kontekstis on ehitise elukaar defineeritud kui kontseptsioon, mis iseloomustab ehitise iga alates algsest ideest kuni lammutamiseni. Ehitise elukaare etapid (lifecycle stages) on kavandamine (planeerimine, kontseptsioon), projekteerimine, ehitamine, kasutamine (korrashoid) ja lammutamine. Käesoleva dokumendi kontekstis on ehitise elukaare osalised kõik ehitise elukaare erinevate etappidega kokkupuutuvad isikud. Sealhulgas, aga mitte ainult, arendajad, arhitektid, projekteerijad, insenerid, ehitajad, haldurid, kohaliku omavalitsuse ametnikud. (Building Information Management) - ehitusinformatsiooni haldamine ja juhtimine on tegevused, mille eesmärgiks on organiseerida ja kontrollida äri- /ehitusprotsesse ehitise eluea kõigis etappides, kasutades selleks ehitise infomudeleid. (Building Information Modelling) - tööriistad, protsessid ja tehnoloogia, mis võimaldavad luua ehitisest ja selle teostamiseks vajalikust informatsioonist digitaalset andmebaasi/kogu/mudelit. (Building Information Model) - ehitise või selle osa füüsiliste ja funktsionaalsete omaduste kolmemõõtmeline digitaalne esitus, mis võib sisaldada ka infot ehitise elementide tootja, maksumuse jms kohta. Käesoleva visiooni kontekstis moodustavad ehitussektori kõik otseselt ehitise elukaarega kokku puutuvad ettevõtted. Sealhulgas, aga mitte ainult arendajad, arhitektid, projekteerijad, ehitajad, haldurid, hooldajad. Jaotiste ja alajaotiste süstemaatiline kogum, mis võimaldab liigitada (või defineerida, rühmitada, klassidesse jaotada) varatüüpe, ehitise elemente, süsteeme ja tooteid. Näitena eri riikide ehitusinformatsiooni klassifitseerimise standardid või juhendmaterjalid: Masterformat (USA, Kanada), UniFormat (USA, Kanada), Uniclass (Ühendkuningriik), Talo 2000 (Soome), EVS 885:2005, Omniclass (USA), CoClass (Rootsi) jne. 3

4 Mudelipõhine Vastuolude kontroll Andmekäsitluse selliselt, kus näiteks üks toode esitatakse mudelina ja seda moodustavate osadena nii, et tarkvarad suudavad automaatselt tõlgendada mudelis sisalduvaid andmeid ning kasutada neid edasiseks analüüsiks, kujutamiseks, andmevahetuseks jne. (Märkus: võrdluseks vt dokumendipõhine info - Informatsioon (dokumendis), mille sisu tarkvara ei suuda tõlgendada. Dokumendis esitatu annab tekstilise või graafilise kirjelduse (esituse) asjast selliselt, et seda tõlkida selle asjana saavad ainult inimesed.) Tegevus, mille eesmärk on vastuolude tuvastamine mudelis, seeläbi parandades projekteerimise kvaliteeti. Vastuolud võivad olla nii geomeetrilised ristumised kui ka sisuliste nõuete mittetäitmised. 4

5 1. SISSEJUHATUS Käesoleva e-ehituse platvormi visiooni eesmärk on luua raamistik, millel baseeruks arendatav e-ehituse platvorm. Visiooni baasil töötatakse järgnevates etappides välja ärinõuete ning äriprotsesside detailne kirjeldus ja vastav IT arhitektuur. Plaanitav e-ehituse platvorm on orgaaniliseks osaks e-riigi ühtses digitaalökosüsteemis ja hõlmab kogu ehitise elukaart alates kavandamisest kuni lammutamiseni. Digilahenduste juurutamisel ehitussektoris on üheks suurimaks kitsaskohaks info liikumise ühtsete aluste, kokkulepete ja IT lahenduste puudumine. Seetõttu on vajalik muudatused avaliku sektori poolt algatada, et suunata ehitussektori digitaliseerimiseks vajaliku paradigma muutust, mis aitab lahendada ehitussektori struktuurseid probleeme ja seeläbi viia tootlikkuse kasvuni. Käesolevas visioonidokumendis kirjeldatud platvorm on vaid üks algatus laiemast tegevuste ringist, mis on vajalikud, et saavutada edu e-ehituses ja ehitussektoris laiemalt. E-ehituse visiooni on projekti kontekstis defineerinud kui tulevikpilti, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada. Visiooni olemasolu on eelduseks teadlikele otsustele ehk visiooni olemasolu võimaldab teha valiku, kas mingi tegevus on sihipärane või mitte. Visioon peab olema piisavalt ambitsioonikas, suunamaks osapooli tegutsema ehk selle saavutamine ei tohiks tuleneda iseenesest, kuid samas peab visioon olema realistlik ja saavutatav, motiveerimaks osapooli selle nimel pingutama. Visiooni aluseks on Eesti ehitussektori hetkeolukorra ja seda mõjutavate valdkondlike trendide kaardistus ja rahvusvaheliste parimate praktikate analüüs. Ehitussektori hetkeolukord ja trendid on kirjeldatud visiooni juurde kuuluvas E-ehituse platvormi loomise taustadokumendis. Visioonidokumendi juurde kuulub lisaks taustadokumendile ka tegevuskava. Visioon ja taustadokument moodustavad ühtse terviku, kuid on loetavad ka eraldi. Visioon on koostatud koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ehitussektori ettevõtete ja avaliku sektori esindajatega. Visiooni koostamise käigus viidi läbi kokku 16 intervjuud ja 4 töötuba valdkondlike ekspertidega raamistiku loomiseks ja oluliste põhimõtete täpsustamiseks. Käesolev visioonidokument ei ole suunatud sektoriüleste strateegiliste suundumuste kirjeldamisele, vaid keskendub riigi loodavale platvormile, mis on üheks sektori arengu mõjutamise hoovaks. Visioonidokumendis tuuakse e-ehituse platvormi eesmärgid, loodava platvormi aluspõhimõtted, pakutavad teenused ja kasutaja vaate kirjeldus. Samuti tuuakse välja fookusvaldkonnad, millele peab visiooni rakendamisel tähelepanu pöörama ja lühianalüüs visiooni rakendamiseks vajalikest regulatsioonide muudatustest. E-ehituse platvormi visioon ja selle juurde kuuluv taustadokument on koostatud Civitta Eesti AS poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja tihedal osavõtul perioodil juuni kuni november

6 Visiooni autorid soovivad tänada kõiki, kes panustasid Visiooni loomisesse: Miguel Jose Sanchez Miguel Martin Consuegra (Reminet OÜ), Aivars Alt (Tallinn Tehnikakõrgkool, ), Alan Väli (AS Merko Ehitus Eesti), Allan Hani (Riigi Kinnisvara AS), Andres Lindemann (Maa-amet), Edgar Berman (Roadplan OÜ), Elari Udam (Pindi Kinnisvara OÜ), Ergo Pikas (Gravicon EE OÜ), Erko Puusaag (Maanteeamet), Helvi Kork (Tallinna Linnaplaneerimise amet), Hillar Joon (Novarc Group AS), Indrek Moorats (AS Kapitel), Indrek Oden (Roadplan OÜ), Indrek Peterson (Eesti Ehitusettevõtjate liit), Ivari Rannama (Tallinna Linnaplaneerimise amet), Janek Siidra (3D Ekspert OÜ), Kaia Kirs (Reminet OÜ), Kaido Hanikat (Convisio OÜ), Leeni Langebraun (Maanteeamet), Margus Pilter (Harku vallavalitsus), Merlyn Rüütli (Projekt Kuubis OÜ), Mihkel Kaesveld (Novarc Group AS), Miina Karafin (Nordecon AS), Peeter Pärna (Intelsys OÜ), Rait Udumäe (Kodasema OÜ), Reet kalmet (Bimcon OÜ), Reino Rass (Novarc Group AS), Renee Puusepp (Creatomus Solutions OÜ ), Riho Milva (Roadplan OÜ), Silver Ader (Riigi Kinnisvara AS), Taniel Vain (Harku vallavalitsus), Tiit Oidjärv (Rahandusministeerium), Toomas Kliimask (Astlanda Ehitus OÜ), Viivo Siimpoeg (Novarc Group AS), 6

7 2. E-EHITUSE VISIOON JA SELLE EESMÄRGID 2.1. EHITUSSEKTORI PIKAAJALINE VISIOON Ehitussektori pikaajaline visioon lähtub strateegilisest eesmärgist, mille saavutamisel kasvab Eesti ehitussektori tootlikkus hiljemalt aastaks 2030 Euroopa Liidu keskmise tasemeni, mis tähendab vähemalt kolmekordset kasvu (Joonis 1) 1. JOONIS 1. EESTI EHITUSSEKTORI STRATEEGILINE EESMÄRK Seatud eesmärgini jõudmiseks on vaja mitme ehitussektorit mõjutava valdkonna paralleelset arendamist, kuna tootlikkuse kasv on saavutatav ainult nende valdkondade koosmõjus. Ehitussektorit mõjutavad valdkonnad on esitatud joonisel 2. Seejuures toimib e-ehitus mitme teise valdkonna võimaldaja ja võimendajana. Näiteks on IKT lahenduste kasutamine eelduseks protsesside automatiseerimisele ja lihtsustab uudsete juhtimismetoodikate (Lean, IPT) kasutuselevõtmist. JOONIS 2. EHITUSSEKTORI PIKAAJALINE VISIOON 1 Allikas: European Construction Sector Observatory. Country Profile Estonia, March 2018; European Construction Sector Observatory. Country Profile Romania, June

8 2.2. E-EHITUSE PIKAAJALINE VISIOON Ehitussektori tootlikkuse kasvu tagamiseks on üks olulisemaid tegevusi sektori tööprotsesside ning infovoogude efektiivsemaks muutmine, mille tulemusena kasvab sektori lisandväärtus töötaja kohta. Seega hõlmab e-ehituse pikaajaline visioon endas info digitaalset ning tõrgeteta liikumist ning tihedat koostööd kõigi sektori osaliste vahel ühise eesmärgi nimel. E-ehituse pikaajaline visioon on esitatud alloleval joonisel. JOONIS 3. E-EHITUSE PIKAAJALINE VISIOON Kavandamise etapis luuakse projekteerimiseks vajalikud alusandmed - kitsenduste info, uuringute tulemused arhitektuurne eskiis, projekteerimistingimused ja tellija lähteülesanne. Andmed on maksimaalselt võimalikus ulatuses masintöödeldaval kujul. Haldajad saavad ehitajatelt mudeli, kus on olemas kõik hoone korrashoiuks vajalikud parameetrid. Kõik parendused, mis hoone kasutamise käigus tehakse, liiguvad mudelisse, seega on haldaja või omaniku vahetumisel info säilinud. VISIOON Projekteerimise käigus luuakse alusandmete baasil ehitise infomudel. Koostatakse eriosade projektid, kontrollitakse ehitatavust, simuleeritakse ehitusprotsess ja hinnatakse sobivust keskkonda. Sh. on mitmeid etappe võimalik automatiseerida. Projekteerijatelt liigub mudel ehitajatele. Mudeli info liigub ehitusplatsil alltöövõtjateni ning täiendused tehakse reaalajas. Infomudeli abil planeeritakse ja juhitakse ehitustöid. Ehitustööde käigus luuakse teostusmudel. TULEMUS Kogu ehitisega seonduv oluline informatsioon on kõigile osalistele kiiresti, lihtsasti ja ilma kadudeta kättesaadav. E-ehituse pikaajaline visioon hõlmab endas järgmisi põhimõtteid: Visiooni rakendamise tulemusena luuakse Eesti ehitatud keskkonna digitaalne kaksik, mis võimaldab lihtsalt ja mugavalt kõigile ehitistega seotud andmetele operatiivselt ligi pääseda. Eesti ehitatud keskkonna digitaalse kaksiku loomisega viiakse ruumiline planeerimine uuele tasemele, millega tagatakse olemasolevas asustussüsteemis inimestele võimalikult hea elukvaliteet. Uusi ehitisi saab juba arendusetapis ümbritsevasse keskkonda sobitada ning analüüsida nende võimalikku mõju. Muuhulgas kasutatakse ära erinevate piirkondade arengupotentsiaal. Ehitise arendusse, projekteerimisse, ehitusse ning kasutusse on kaasatud kõik ehitise elukaare osalised, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Ühiseks eesmärgiks on objekti rajamine optimaalsete kuludega elukaare üleselt, mis tähendab, et elukaare etappe optimeeritakse eraldiseisvalt vaid siis, kui see ei mõjuta ehitise elukaareüleseid kulusid. Erinevate elukaare etappide esindajad kaasatakse ehitusprotsessi võimalikult varakult (näiteks planeerimisotsuste tegemisel, projekteerimisel jne), mille tulemusena vähenevad ehitusprotsessi käigus tehtavate vigade hulk ning neist põhjustatud paranduste ressursikulu, tänu millele tõuseb ehituse kvaliteet. Eelmainitud osapoolte kaasamine juba varases staadiumis loob eeldused ka vastutuse jaotuse ühtlustamiseks ehitusprotsessi osaliste vahel. Ehitusprotsessi käigus toimub info ja andmete kogumine ja jagamine automaatselt, üleliigse manuaalse tööta. Ehitise infomudelite kasutamisel on võimalik rakendada automaatseid kontrollmehhanisme, mille tulemusena väheneb inimlikust eksimusest tulenevate vigade hulk. See tähendab, et kogu ehitise elukaare jooksul on andmete loomine ja vahetamine osaliselt automatiseeritud alates kavandamisest lõpetades lammutamisega. 8

9 Info ja andmete liikumine ehitise elukaare osaliste vahel toimub sujuvalt ning ilma tõrgete ja infokaota. Andmed liiguvad kõigi osapoolte süsteemide vahel ilma vajaduseta nende formaati muuta või muudetakse formaatide muutumine automatiseerituks. Ehitise elukaare jooksul tekkivatele andmetele on relevantsetel osapooltel pidev ligipääs, seejuures toimub andmete uuendamine pidevalt ning automatiseeritult. Infosüsteem on üles ehitatud selliselt, et seotud osapooltel on võimalik erinevaid objektiga seotud andmeid uuendada samaaegselt. Kättesaadavad andmed on asjakohased ja usaldusväärsed. Suhtlus riigi ja kohaliku omavalitsusega toimub kiirelt ja efektiivselt. Avaliku sektori osapooltel on ehitise sobivust ja nõuetele vastavust võimalik hinnata infomudelite abil, seejuures toimub osa kontrollist automaatselt ilma ametniku sekkumata. Selle tulemusel väheneb ametnike koormus ning võimaldatakse keskenduda kaalutlusotsuste läbipaistvale ja läbimõeldud tegemisele. Selle tulemusena paraneb tootlikkus ka avalikus sektoris. Info parem kättesaadavus muudab ehitussektori ja -protsessi läbipaistvamaks. Tänu andmepõhisele otsustusprotsessile paraneb tehtavate otsuste kvaliteet. E-ehituse pikaajalise visiooni elluviimise üheks suurimaks takistuseks on digilahenduste kasutamise madal tase ehitussektoris. Riigil/avalikul sektoril on võimalik stimuleerida digilahenduste kasutamist läbi ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori vahel toimuva infovahetuse lihtsustamise. Sellest tulenevalt on käesoleva dokumendi edasine fookus suunatud e-ehituse platvormi põhimõtete kirjeldamisele E-EHITUSE VISIOONI EESMÄRGID JA MÕÕDIKUD E-ehituse visiooni loomise strateegiliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti ehitussektori tootlikkuse kasvule. Aastaks 2030 on seatud eesmärgiks Eesti ehitussektori jõudmine Euroopa Liidu keskmisele tasemele. 2 JOONIS 4. EHITUSSEKTORI JA E-EHITUSE PLATVORMI EESMÄRGID 2 Käesolev eesmärk on sõnastatud e-ehituse platvormi visioonile raamistiku loomiseks ja mõõdikute seadmise lihtsustamiseks ning ei väljenda sektoriüleselt kokkulepitud kaugemat eesmärki. 9

10 Käesolev e-ehituse platvormi visioon, sealhulgas platvormi eesmärk ja mõõdikud on koostatud strateegilisest eesmärgist tulenevalt. Ehitussektori arendamine ning tootlikkuse tõstmine on võimalik vaid erinevate tegurite koosmõjul. Riik saab siinkohal kaasa aidata eelkõige avalike andmete kättesaadavuse ning avaliku sektoriga suhtluse lihtsustamise kaudu. Seda eesmärki hakkab täitma loodav e-ehituse platvorm. 10

11 3. E-EHITUSE PLATVORMI KIRJELDUS 3.1. E-EHITUSE PLATVORMI LOOMISE RAAMISTIK E-ehituse platvormi visiooni loomisel on lähtutud ehitussektori toimimist kajastavatest uuringutest ning ekspertidega läbiviidud intervjuude tulemustest. Lähtutud on ka ehitussektorile seatud üldisest strateegilisest eesmärgist ning tehtud eeldus, et ehitise elukaare osaliste avaliku sektoriga suhtluse tõhustamisel luuakse eeldused ka erasektoris andmete loomise, vahetamise ja talletamise paradigma muutuseks. Seega keskendub platvorm andmevahetuse tagamisele ehitise elukaare osaliste ja kohaliku omavalitsuse ning riigi vahel. Andmete sisestamise ja menetlemise koondamine ühtsele platvormile loob suhtluses riigiga täiendavat läbipaistvust kõigi osaliste jaoks. Platvormi juurde loodav analüütikamoodul võimaldab analüüsida tekkivaid pudelikaelu ja on aluseks taotlus- ja menetlusprotsesside optimeerimiseks. TABEL 1. EHITUSSEKTORI OSALISTE VAHEL TOIMUV ANDMEVAHETUS VISIOONI KONTEKSTIS. Kavandamine Projekteerimine Ehitamine Kasutamine Ost/müük Lammutamine Arendaja Planeerija Projekteerija Tootja Ehitaja Korrashoidja Huvitatud isik 3 KOV/riik Käesoleva visiooni loomisel on keskendutud infoliikumisele, mida tähistavad joonisel rohelised nooled. Sinised nooled tähistavad infoliikumist, mille tõhustamine ei ole loodava platvormi otsene eesmärk. E-ehituse platvormi loomisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: Andmed sisestatakse süsteemi ühekordselt. Juba sisestatud andmeid on järgmistel kordadel võimalik taaskasutada. Ühtlasi tähendab andmete ühekordne sisestamine ka seda, et andmete jagamine teiste osapooltega toimub süsteemi kaudu täiendava infosisestuse vajaduseta. Seeläbi vähenevad info esitamisega seotud kulud, sest uuesti esitamine on nullkuluga. Platvorm toimib peamise sisenemispunktina kõigi ehitise elukaarega seotud avaliku sektori teenuste jaoks. Platvorm integreerib ehitisega seotud infovahetuse kasutaja ja avaliku sektori vahel, seeläbi kaob vajadus paralleelselt mitme infosüsteemi kasutamiseks. Platvorm kuvab alati kõige uuemad olemasolevad andmed. Platvormil andmeid ei hoiustata, vaid andmed liiguvad platvormi kaudu ettenähtud registritesse ja süsteemidesse. 3 Siinkohal on huvitatud isiku all mõeldud huvitatud osapoolt, kes ei ole valdkonna professionaal. Selleks võib olla näiteks eraisikust tellija, ostja. 11

12 Platvormil esitatavad andmed on kvaliteetsed ning nõutud piires korrektsed. Platvormi kaudu esitatavad andmed vastavad kõigile nõuetele, on usaldusväärsed ning neid on elukaare osalistel võimalik oma töös kasutada. Kõik platvormilt saadavad ning platvormile sisestatavad andmed on masinloetavad (va andmed, mille masinloetavaks muutmine ei ole otstarbekas). Platvormi arendamine soodustab uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist ehitise elukaare osaliste poolt. Erasektoril on võimalik enda lahendusi platvormiga liidestada ja pakkuda selle kaudu oma teenuseid kõigile kasutajatele INFOLIIKUMISE PÕHIMÕTTED E-ehituse platvormi aluseks on pidev ja kahesuunaline info liikumine erinevate olemasolevate infosüsteemide ning platvormi vahel. See tähendab, et platvormil infot ei säilitata, vaid info liigub sisestades platvormilt vastavasse infosüsteemi. JOONIS 5. E-EHITUSE PLATVORMI JA MUUDE INFOSÜSTEEMIDE SEOS Samuti toimub vastassuunaline andmevahetus kui kasutaja teeb platvormil infopäringu, kogub platvorm erinevatest süsteemidest värskeima info ning kuvab selle kasutajale. Kasutaja jaoks vaade ei muutu ning kasutaja taustal toimuvat infokogumist ei näe. 12

13 JOONIS 6. INFO LIIKUMINE E-EHITUSE PLATVORMI JA MUUDE SÜSTEEMIDE VAHEL Info jagamise ja saamise lihtsustamiseks osapoolte jaoks luuakse platvormile võimalus automatiseerida infovahetus väliste infosüsteemidega. Selle kaudu on ettevõtetel võimalik nii info saamisel kui info sisestamisel andmeid automaatselt edastada ja vastu võtta E-EHITUSE PLATVORMI KASUTAJA VAADE E-ehituse platvorm on oma olemuselt integratsioonikeskkond, millega liidestatakse mitmeid juba olemasolevaid ja kasutatavaid süsteeme. Seejuures on platvormi näol tegemist paindliku ning innovatsiooni toetava keskkonnaga. Platvormile luuakse võimalus liidestada uusi teenuseid ning platvormi arendatakse ja täiendatakse pidevalt sektoris toimuvatest muutustest ja arengutest tulenevalt. Selline ülesehitus võimaldab kombineerida erinevatest allikatest pärinevat infot pakkudes sellega täiendavat väärtust. Integreeritavate süsteemide kohandamise vajadust ei käsitleta antud visiooni raames. E-ehituse platvormi toimimisloogika keskne vaade on kirjeldatud alljärgneval joonisel. 13

14 JOONIS 7. E-EHITUSE PLATVORMI KASUTAJA VAADE 14

15 E-ehituse platvormi kasutamise protsess koosneb neljast peamisest sammust: TABEL 2. E-EHITUSE PLATVORMI ETAPPIDE KIRJELDUS ETAPP KIRJELDUS 1. Vajadus Protsessi käivitab kasutaja vajadus olulise info saamiseks ning ehitatud keskkonda puudutavate tegevuste läbiviimiseks. Kasutajaks võivad olla kõik ehitise elukaare osalised või ka inimene, kellel tekib huvi konkreetse kinnistu/ehitise osas. Kasutajaks on ka ehitise elukaare osaline, kellel on tekkinud vajadus oma tegevuse käigus tekkinud infot jagada eelkõige riigi/koviga, aga erasektori lahenduste liidestamisel platvormiga ka teiste ehitussektori osalistega. Lisaks on kasutajaks kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse ametnik, kelle ülesandeks on ehitise elukaare käigus vajaliku teabe menetlemine või kontroll. 2. Sisenemine Info saamiseks või jagamiseks on kasutajal võimalik siseneda otse e-ehituse platvormile. Kasutaja võib siseneda ka mõne teise olemasoleva süsteemi (EHR, kinnistusraamat, eesti.ee vms) lehele, millelt suunatakse kasutaja e-ehituse platvormile edasi. Platvormile sisenedes kuvatakse kasutajale üldinfo platvormi kohta ning võimalus end autentides keskkonda siseneda. 3. Vaate määratlemine E-ehituse platvormi kasutamisel on võimalik valida, kas jätkata avalikus vaates või end autentida ja autoriseerida, mis võimaldab ligipääsu täiendavatele andmetele ja teenustele. E-ehituse portaali on võimalik kasutada vastavalt kasutaja eelistustele kas teenusgrupipõhises või objektipõhises vaates. või Kasutaja leiab endale vajaliku teenuse teenusgruppide seast ja teenusega seotud objekt täpsustatakse teenuse käigus. Kasutaja määratleb endale huvipakkuva objekti kas aadressi, kinnistu numbri või muu unikaalse tunnuse põhjal 4 või kaardiotsinguga, kus saab valida objektispetsiifiliste teenuste seast vajaliku teenuse. Kasutajal on võimalik lisada täiendavaid filtreid ja kaardikihte tulenevalt vajadustest. Tulenevalt peamiste kasutajagruppide tavapärasest infovajadusest on võimalik luua ka rollipõhised eeldefineeritud filtrite paketid. Samas ei piira rollipõhised paketid kasutajale kättesaadavat infot ning kasutajal on võimalik eeldefineeritud pakettidele lisaks kasutada täiendavaid filtreid. Kasutajale kättesaadav informatsioon ja teenused sõltuvad kasutaja õigustest seoses valitud objektiga. Kasutajaga mitte seotud objekti korral kuvatakse objekti kohta ainult avalik info. Täiendavad objektipõhised õigused määratletakse automaatselt autoriseerimisel. Näiteks kuvatakse objekti omanikule kogu objektiga seotud informatsioon ja asjakohased teenused. Omanikul on võimalik ka kolmandatele isikutele anda volitusi teatud andmeid näha ja teenustele ligi pääseda. Näiteks saab anda projekteerimisettevõttele volitused taotleda ehitusluba. 4 Antud visiooni raames käsitletakse mõistega kinnistu kõiki kindlalt määratletavaid objekte, sh lisaks kinnistutele ka näiteks teid ja rajatisi. 15

16 ETAPP KIRJELDUS 4. Teenused Kasutaja võimalused kuvatakse platvormil teenustena, mille koosseis sõltub sellest, kas kasutaja on autoriseeritud ning kasutaja tehtud valikutest 3. etapis. Mitmed teenusgrupid eeldavad õigusi objektiga seotud detailinfo kuvamiseks ja/või muutmiseks ja on seetõttu kättesaadavad ainult autoriseeritud kasutajatele. Käesoleval skeemil esitatud teenuste loetelu ei ole lõplik. Platvormi loomise eelduseks on võimalus platvormil pakutavate teenuste loetelu täiendada ja modifitseerida vastavalt osapoolte vajadustele. Avalik vaade Avalikus vaates kuvatakse kasutajale infoväljastusteenused ja infomaterjalid. Järgnevalt on teenuste kohta antud üldine ülevaade. Täpsemalt on teenuste sisu kirjeldatud alapeatükis 3.4. Infoväljastusteenused on: 3D vaate kuvamine objektiga seotud planeeringutest, tehnovõrkudest, piirangutest. Lisaks kuvatakse info varasemalt teostatud uuringute kohta ja kõrvalkinnistute info (olemasolevad ehitised, planeeringud, teadaolevad arendustööd). Kinnistu vaade tekib kaardikihtidena, mida on võimalik keskkonnas vaadata ning edasiseks tööks (nt. projekteerimiseks) keskkonnast masintöödeldaval kujul alla laadida. 3D ehitise infomudeli kuvamine, mis on võimalik asetada kinnistukihile. Tekib kujutis ka ehitise asetsemisest kõrvalkinnistutel asuvate ehitiste suhtes. Lisaks kuvatakse olemasolevate tehnosüsteemide info, tehnosüsteemide kontrolli/hoolduse teostamise info, olemasolu korral ka renoveerimis-/rekonstrueerimisprojekti info. Avalikus vaates on väljastatava info koosseis piiratud ning kuvatavat infot on võimalik vähesel määral muuta ning endale sobivaks kohandada. Infomaterjalide teenused on: Ülevaade kasutaja jaoks olulistest (sh ka kasutaja vajadustest tulenevatest) õigusaktidest, normidest, standarditest. Seejuures ei ole kolmandate osapoolte pakutavad infomaterjalid kättesaadavad otse platvormilt, vaid platvorm suunab kasutaja algallika juurde (nt. Eesti Standardikeskus, Riigi Teataja) Kasutaja jaoks olulised juhendid, näidised, vormid ning abimaterjalid. Lisaks on avalikus vaates infoportaali osa, mis koondab valdkonnaga seotud uudiseid ja edulugusid ning mille eesmärk on ehitussektori osalistele ühtse infovälja loomine ja laiem teadlikkuse tõstmine. Autoriseeritud vaade Autoriseeritud vaates kuvatakse laialdasem valik teenuseid, milleks on infoväljastusteenused, infosisestusteenused, menetlemine, seire/järelevalve, minu projekt, infomaterjalid, muud teenused. Infoväljastusteenused on analoogsed avalikule vaatele. Infosisestusteenused on: Menetlemine Erinevate lubade, kooskõlastuste taotlemiseks ning infovahetuseks vajalike andmete sisestamine (sh. ka automaatselt lugemine infomudelist). Infosisestusteenused on suures osas kaetud ka menetlemisega. Teenus on mõeldud eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikele, kes tegelevad lubade väljastamise ning dokumentatsiooni kontrollimisega. Seire/järelevalve 16

17 ETAPP KIRJELDUS Minu töölaud Teenused sisaldavad eelkõige ehitise korrashoiu käigus teostatavaid kontrolle. Kasutajal on võimalik platvormile luua oma projektiga seonduv kaust, kuhu saab platvormil päritavat ja salvestatavat infot salvestada ning sorteerida. Kasutajal on võimalik hallata kolmandate isikute õigusi detailseid andmeid näha ja muuta ning teenuseid kasutada kasutajale kuuluvate objektide lõikes. Infomaterjalide teenused on analoogsed avalikule vaatele. Muud teenused Võimaldavad erasektori kasutajatel luua täiendavaid liidestusi oma süsteemidega ning arendada täiendavaid infojagamise võimalusi. Kõik infosisestusteenused järgivad andmete ühekordse sisestamise printsiipi, mis tähendab, et varasemalt sisestatud andmeid on võimalik kasutada algandmetena E-EHITUSE PLATVORMI OSAD TEENUSTE LÕIKES Järgnevalt kirjeldatakse platvormi toimimist platvormil pakutavate teenuste lõikes. Kirjelduse aluseks on visiooni keskses vaates kajastatud teenuste jaotus. JOONIS 8. E-EHITUSE PLATVORMI TEENUSTE JAOTUS 17

18 INFO VÄLJASTAMINE Info väljastamise teenuse puhul on eristatud avalik vaade ja autoriseeritud vaade. Avalikus vaates kasutavad info väljastamise teenust eelkõige eraisikud, kes on konkreetsest kinnistust ja/või ehitisest huvitatud, kuid ei soovi saada selle kohta liiga detailset infot. Väiksemal määral võivad kasutajad olla ka arendajad, kes otsivad oma arendusprojekti tarbeks algset infot. Peamised kasutajad ning teenusega seotud ehitise elukaare etapid on esitatud alloleval joonisel. TABEL 3. INFOVÄLJASTUSE TEENUSE KASUTAJAD NING ELUKAARE ETAPID Arendaja Planeerija Projekteerija Ehitaja Korrashoidja Eraisik KOV/riik Kavandamine Projekteerimine Ehitamine Kasutamine Ost/müük Lammutamine Info väljastamise teenus koosneb kolmest peamisest andmekogumist: Ühe andmekogumina kuvatakse kasutajale valitud kinnistuga seonduvad planeeringud (sh üld- ja detailplaneering), kinnistul olemasolevad tehnovõrgud, olemasolevad piirangud, koormatised. Teise andmekogumina kuvatakse kasutajale valitud kinnistu(te) kõrvalkinnistute info, sh olemasolevad ehitised, planeeringud, teadaolev arendustöö. Kolmanda andmekogumina kuvatakse kasutajale valitud kinnistul asuva(te) ehitis(t)e peamine info. Ehitise kohta kuvatakse muuhulgas tehnosüsteemide olemasolu info, kontrollide ja hoolduste info ning olemasolul ka rekonstrueerimisprojekti info. Täpne andmekogumite koosseis ning omavahelised kombineerimise võimalused töötatakse välja platvormi arendamise käigus. JOONIS 9. INFOVÄLJASTUSE TEENUSE LOOGIKA 3D vaates info väljastamise eelduseks on kõigi vajalike algandmete olemasolu masinloetaval kujul, sh kogu ehitatud keskkonna modifitseeritav 3D vaade. 18

19 Kõik andmekogumid kuvatakse kasutajale ühtses 3D vaates, kus on erinevatest allikatest kogutud kombineeritud info esitatud kihtidena ning filtreeritav. Seejuures kuvab platvorm info ka siis, kui teatavad andmed ei ole kättesaadavad (näiteks puudub kinnistul detailplaneering). Kasutajatel tekib võimalus oma planeeritav ehitis paigutada kinnistu infot kajastavasse vaatesse, et hinnata ehitise sobivust keskkonda ning vastavust piirangutele. JOONIS 10. NÄIDE PLANEERITAVA HOONE PAIGUTAMISEST KESKKONDA Kujutise allikas: Olemasoleva ehitise puhul on kasutajal võimalik tutvuda ehitise peamiste parameetritega. Ehitise infomudel esitatakse avatud formaadis ning seda on kasutajal võimalik alla laadida ja oma keskkonnas edasi töödelda. Võrreldes autoriseeritud vaate info väljastamise teenusega on avalikus vaates kuvatav andmemaht piiratud ning kajastab ainult neid andmeid, mida on õigus avalikult kätte saada INFO SISESTAMINE Info sisestamise teenuse kasutajad võivad olla kõik elukaare osalised, kuid peamised kasutajad ning seos elukaare etappidega on esitatud allolevas tabelis. TABEL 4. INFOSISESTUSE TEENUSE KASUTAJAD NING ELUKAARE ETAPID Arendaja Planeerija Projekteerija Ehitaja Korrashoidja Eraisik KOV/riik Kavandamine Projekteerimine Ehitamine Kasutamine Ost/müük Lammutamine Info sisestamise teenused on mõeldud eelkõige avalikku huvi täitva info esitamiseks ning suhtluseks kohaliku omavalitsuse ning riigi institutsioonidega. Selleks on kasutajal võimalik kõik toimingud, sealhulgas 19

20 ka näiteks riigilõivu tasumine, teostada platvormi abil. Info sisestamise teenused eeldavad kasutaja autoriseerimist. Info sisestamise teenused hõlmavad muuhulgas järgmisi alamteenuseid: Detailplaneeringu kehtestamisega seotud toimingud; Projekteerimistingimuste taotlemine; Tehniliste tingimuste taotlemine; Ehitusloa taotlemine või ehitusteatise esitamine; Ehitusprojekti esitamine; Ehitusdokumentide, sh ehitise infomudeli importimine süsteemi; Ehitamise alustamise teatise esitamine; Kasutusloa taotlemine või kasutusteatise esitamine; Ehitise korrashoidmise käigus teostatud tehnokontrollide ja hoolduste teostamise info esitamine; Energiamärgise koostamine; Ehitise auditi protokollide, ehitusprojekti ekspertiisi aktide ja ettekirjutuste salvestamine. Alamteenuste loetelu ei ole lõplik ning täieneb platvormi arendamise käigus uute teenuste lisandumisel. Info sisestamisel liigub info läbi platvormi relevantsesse süsteemi, mille kaudu toimub menetlusprotsessi läbimiseks vajalik andmevahetus. Seejuures kasutaja jaoks vaade ei muutu ning kasutaja jaoks jääb menetlusprotsessi teostamine teises süsteemis nähtamatuks. Kogu kasutajale vajalik info kuvatakse platvormil. JOONIS 11. INFO SISESTAMISE TEENUSE LOOGIKA Info sisestamise teenuse olulisimad põhimõtted on: Menetlusprotsesside algatamine, teatiste ja lubade taotlemine ning ehitise kohta info sisestamine toimub infomudeli baasil ning automaatselt. Platvormi kasutajatel on tööprotsesside lihtsustamiseks võimalik oma süsteemid platvormiga liidestada. Liidestamisvõimalus tekib ka näiteks võrguhaldajatele. Kõik vajalikud andmed liiguvad läbi platvormi masinloetaval kujul ning on kasutajatele koheselt kättesaadavad. Ehitise info lisatakse süsteemi avatud formaadis, mis ei sisalda kogu infomudelis kajastatavat infot. Andmete sisestamisel on kasutajal võimalik valida, millised teised osapooled vastavat infot näevad. Seejuures on võimalik piirata, milline info on avalikult kuvatav ning millise info saamiseks antakse konkreetsele osapoolele täiendavad õigused. Selleks on platvormil defineeritud avalikes huvides esitatav info, mille esitamine riiklikele institutsioonidele on kohustuslik, ning muu info. Platvormi kasutajal on algatatud menetlusprotsesside staatust võimalik pidevalt jälgida, sh saada ülevaade, kes on vastutav ametnik. Seejuures jõuavad protsessi käigus platvormi vahendusel 20

21 kasutajani ka menetleja(te) märkused ning täiendavad küsimused. Märkuste esitamise või loa/teatise väljastamise kohta teavitab platvorm kasutajat automaatselt. Menetlusprotsessi käigus väljastatud info lisatakse automaatselt objekti juurde, sh tekib objekti juurde märge ka siis, kui näiteks loa väljastamisest on keeldutud MENETLEMINE Menetlemisteenused on eelkõige suunatud kohaliku omavalitsuse ametnikele. Teenuse kasutamine nõuab platvormil autoriseerimist. Menetlemisteenused koosnevad alljärgnevatest menetlusprotsessidest: Detailplaneeringu kehtestamisega seotud toimingud; Projekteerimistingimuste andmine; Ehitusloa andmine või ehitusteatise kontrollimine; Kasutusloa andmine või kasutusteatise kontrollimine; Riikliku järelevalve teostamine ehitamise ja ehitise kasutamise ajal; Ehitustoodete turujärelevalve tegemine. Teenuse kasutajad ja teenuse asukoht ehitise elukaares on esitatud alljärgnevas tabelis. TABEL 5. MENETLUSTEENUSE KASUTAJAD NING ELUKAARE ETAPID Arendaja Planeerija Projekteerija Ehitaja Korrashoidja Eraisik KOV/riik Kavandamine Projekteerimine Ehitamine Kasutamine Ost/müük Lammutamine Teenuse kasutamise aluseks on liidestus vastava süsteemiga, kus menetlusprotsessideks vajalikku ning nende käigus tekkivat infot hoiustatakse. Kõigi menetlusprotsesside puhul loetakse menetlemiseks vajalikud andmed automaatselt süsteemi. Samuti teeb süsteem esmase taotluse ja ehitise infomudeli automaatkontrolli, mille käigus hinnatakse andmete vastavust neile esitatud nõuetele. Selle tulemusena väheneb menetlust läbi viiva ametniku koormus ja eksimuste hulk ning kasvab sisulise kontrolli määr. Menetlusprotsessist jääb süsteemi logi, kus on näha, mis ajahetkel ning millised otsused on tehtud. JOONIS 12. MENETLUSTEENUSTE INFOLIIKUMISE LOOGIKA 21

22 Kõik menetlusprotsesside käigus tehtud otsused, täiendusettepanekud, märkused kuvatakse jooksvalt kasutaja vaatesse, et tagada menetlusprotsesside läbipaistvus ning efektiivsus SEIRE/JÄRELEVALVE Seire ja järelevalve teenused on suunatud eelkõige nendele ametnikele, kelle ülesanne on ehitise kasutamise jooksul ehitise korrashoiu seiramine. TABEL 6. SEIRE/JÄRELVALVE TEENUSE KASUTAJAD NING ELUKAARE ETAPID Arendaja Planeerija Projekteerija Ehitaja Korrashoidja Eraisik KOV/riik Kavandamine Projekteerimine Ehitamine Kasutamine Ost/müük Lammutamine Seire ja järelevalve mooduli abil on võimalik saada ülevaade objektiga seotud seire- ja hoolduskohustuse kohta. Samuti lisatakse objektiga seotud seire, kohustusliku hoolduse ja järelevalvega seotud aktid objekti juurde. See tähendab, et objekti juurde salvestub ka info, milliseid hooldusi on teostatud ning huvilistele tekib võimalus tutvuda objekti hooldusajalooga. Seire ja järelevalve teenuste infoliikumise loogika toimib sarnaselt menetlusteenuste infoliikumise loogikale. Vastutav ametnik näeb platvormile lisatud infot hooldus- ja kontrollitegevuste teostamise kohta ning saab neile anda oma kinnituse. Antud kinnitus kuvatakse kasutajale automaatselt. JOONIS 13. SEIRE JA JÄRELEVALVE INFOLIIKUMISE LOOGIKA Teenuse toimimise eelduseks on vastavate ametite ja asutuste keskkondade liidestamine platvormiga. Platvormi kaudu toimub infovahetuse korraldamine, kuid info salvestub vastava asutuse süsteemis MINU PROJEKT Minu projekti vaates on kasutajal võimalik platvormil enda vaatesse/kausta salvestada enda jaoks olulist infot, sh infopäringu väljavõtteid, infomudeleid, olulisi dokumente ja juhendmaterjale. Lisaks on minu 22

23 projekti vaates kasutajal võimalik enda materjale teiste osapooltega jagada. Minu projekti loomiseks on vajalik platvormil autentimine ning projekti loomine toimub objektipõhiselt INFOMATERJALID Infomaterjalide koosseisu kuuluvad viited kõigile ehitise elukaares kehtivatele õigusaktidele Riigi Teatajas. Samuti kuvatakse kasutajale Eesti Standardikeskuse standardid, lähteülesannete näidised, vajalikud vormid, parimad praktikad ja juhendmaterjalid. Erinevalt avalikust vaatest on autoriseeritud vaates kasutajal võimalik infomaterjale pärides tellida teavitused oluliste nõuete muutumisest MUUD TEENUSED Muude teenuste all luuakse platvormile võimalus erasektori arendatud teenuseid platvormiga liidestada. Muude teenuste alla kuuluvad ka võimalikud teenused, mille vajadus ilmneb platvormi kasutades ning mille täiendav pakkumine on oluline. Integreeritavad teenused võivad olla: Infosisestuse fookusega näiteks saab otse projektijuhtimistarkvarast lisada ehitisega seotud dokumendid loa taotluse juurde. Infopäringute fookusega teenus kasutab platvormi peamiselt andmeallikana, et pakkuda kasutajale täiendavaid teenuseid. 23

24 4. FOOKUSVALDKONDADE KIRJELDUS Käesoleva visiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on olulise tähtsusega allpool toodud fookusvaldkondadele keskendumine. FOOKUSVALDKOND 1: KVALITEETSETE ALUSANDMETE OLEMASOLU. Fookusvaldkond keskendub platvormi toimimiseks vajalike kvaliteetsete alusandmete tagamisele. Selleks, et kõik platvormil kirjeldatud teenused käivituksid kirjeldatud mahus ja viisil, on oluline kõigi alusandmete viimine sellisele kujule, mis võimaldab nende masintöötlemist. Lisaks on alusandmete puhul tagada nende usaldusväärsus ning õigsus. Platvormi näol arendatakse välja kvaliteetne ning efektiivne taristu, mis võimaldab erinevatest infosüsteemidest ning andmebaasidest pärinevate andmete kasutamist ühes kohas. Muuhulgas tähendab kvaliteetsete alusandmete olemasolu ka üld- ja detailplaneeringute, kinnistupiiride, objektiga seotud tehnovõrkude ja muu infrastruktuuri ning piirangute jms info viimist masintöödeldavale kujule. Platvormi kasutatavuse tagamiseks on oluline täpselt defineerida avalik huvi ja seeläbi vajalik andmekooseis andmete esitamiseks. FOOKUSVALDKOND 2: OLEMASOLEVATE SÜSTEEMIDE ÜHTSETELE PÕHIMÕTETELE VIIMINE. Loodava platvormi toimimiseks teenusepõhiselt on oluline viia ka teised, olemasolevad süsteemid sarnasele teenuspõhisele arhitektuurile, et tagada süsteemide ja platvormi vaheline infovahetus. Kuna platvorm võimaldab andmete saamist ja kasutamist väga erinevatest andmebaasidest ja infosüsteemidest, on platvormi toimimise aluseks süsteemide ja platvormi vahelise liidestuse ja andmevahetuse võimalikkus. FOOKUSVALDKOND 3: ÜHTSE KLASSIFITSEERIMISSÜSTEEMI LOOMINE. E-ehituse platvormi toimimise tagamiseks on oluline ka käesoleval hetkel loodav ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem 5. Ühtsete aluste ja kokkulepete loomine on üks olulisemaid digitaalse info liikumise alustalasid. Selleks, et Eesti ehitussektoris saaks areneda kiire, efektiivne ning kvaliteetne info liikumine ehitussektori osapoolte vahel, on ehitusprotsesse ja -infot toetava ja kirjeldava klassifitseerimissüsteemi loomine määrava tähtsusega. FOOKUSVALDKOND 4: UUTE TÖÖMETOODIKATE KASUTUSELEVÕTU SOODUSTAMINE. Ehitussektori tootlikkuse tõstmisel on üks olulisemaid tegureid sektori osapoolte vahelise koostöö suurendamine ning ettevõtete poolne innovaatiliste lahenduste kasutamine. Seejuures on oluline sektori osapoolte, sealhulgas ka tellija, teadlikkuse tõstmine. Ehitise rajamise protsessi muudab kiiremaks, efektiivsemaks ning kvaliteetsemaks näiteks integreeritud projektijuhtimise metoodika kasutuselevõtmine, mis eelkõige nõuab aga tellijalt valmidust lähtuda kuludest ehitise elukaare üleselt, optimeerides etappide lõikes vaid siis, kui see ei mõjuta ehitise elukaareüleseid kulusid. Integreeritud projektijuhtimine tagab kvaliteetsema infovahetuse tellija-arendaja-projekteerija-ehitaja vahel ning võtmeisikute kaasamise juba varases staadiumis. FOOKUSVALDKOND 5: VALDKONDLIKU HARIDUSSÜSTEEMI ARENDAMISE TOETAMINE. Selleks, et digitaalne infoliikumine toimiks sujuvalt ning sektori osalised oleksid valmis uute põhimõtete rakendamiseks, tuleb tähelepanu pöörata ka sektori töötajate kompetentsi tõstmisele. Täna on Eestis olukord, kus projekteerijad küll kasutavad infomudeleid pigem suurel määral, kuid infomudelite kasutamine ei ole jõudnud veel ehitajate (eriti alltöövõtjate) ning haldajateni. Üheks põhjuseks on infomudelite kasutamiseks vajaliku kompetentsi puudumine sektori töötajate hulgas. 5 Klassifitseerimissüsteemi luuakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ning süsteemi eeldatav valmimisaeg on aasta sügisel. 24

25 Haridussüsteemi teine pool on vajalikul hulgal erialase haridusega töötajate tulemine turule. Käesoleval hetkel ei ole eriti insenerierialade lõpetajate hulk piisavalt suur, et tagada turu vajaduste täitmine. Erialase ettevalmistusega tööjõuvajaduse katmiseks on vajalik valdkonnaülene süsteemne mainekujundus koostöös ettevõtete, erialaliitude, õppeasutuste ja riigiga, et tuua välja laiemalt ehituse valdkonna arenguvõimalused, suurendada motivatsiooni õppida ehituse erialasid, toetada õppejõudude järelkasvu ja erialase kompetentsuse levikut. Tähelepanu tuleb pöörata katkestamise vähendamisele, eeskätt luues võimalusi õppimise ja töötamise paindlikumaks ühendamiseks ning muutes õpet praktilisemaks. Laialdasem BIM-i kasutamine toob kaasa vajaduse arendada BIM tarkvara kasutamist ja BIM protsesside tundmist ja pakkuda vastavaid täienduskoolitusi, eelkõige töötavatele inseneridele, arhitektidele, geodeetidele ja ehitusjuhtidele. 6 6 SA Kutsekoda (2017) Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: Ehitus 25

26 5. VISIOONI ELLUVIIMISE, UUENDAMISE JA KAASAJASTAMISE PROTSESS Käesolevas peatükis antakse ülevaade, kuidas toimub visiooni elluviimine, uuendamine ja kaasajastamine. Muuhulgas on esitatud visiooni elluviimise, uuendamise ja kaasajastamise eest vastutajad ning protsessi teostamise sagedus. Visiooni elluviimise, uuendamise ja kaasajastamise protsessi aluseks on pideva parendamise tsükli põhimõte (Plan-do-control-act ehk PDCA tsükkel). Põhimõtte rakendamine hõlmab endas väljatöötatud visiooni elluviimise pidevat monitoorimist ning sellest tulenevalt parenduste ja täienduste teostamist. VISIOONI ELLUVIIMISE eest vastutab MKM. Elluviimise aluseks on käesoleva visioonidokumendi lisas esitatud tegevuskava (road-map) eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste ning nende teostamiseks loodud ajakavaga. Tegevuskava sisaldab kõigi osapoolte platvormi arendamise ja elluviimisega seotud tegevuste kirjeldusi, nende teostamise vahetähtaegu ning planeeritud tulemusi. Loodud tegevuskava vaadatakse läbi vähemalt aastase intervalliga ning vajadusel tehakse tegevuskavasse täiendusi ja muudatusi. VISIOONI UUENDAMISE JA KAASAJASTAMISE eest vastutab MKM. Visiooni uuendamine ja kaasajastamine toimub vajaduspõhiselt. Vajaduspõhisus määratakse seejuures visiooni elluviimise tegevuskava ülevaatuse käigus. Visiooni uuendamiseks ja kaasajastamiseks saadakse vajalik sisend ehitise elukaare osalistelt. Visiooni uuendamiseks ja kaasajastamiseks annavad sisendi ka muudatused regulatsioonides, standardites, normides ning strateegilistes dokumentides. Visiooni uuendamisse ja kaasajastamisse kaasatakse vajadusel ka sektori osalised ning huvigrupid. 26

27 6. REGULATSIOONIDE MUUTMISE VAJADUS Visiooni seost riiklike ja rahvusvaheliste strateegiliste dokumentidega on käsitletud ka visiooni lisaks olevas taustadokumendi peatükis 5. Käesoleva analüüsi eesmärk on tuua esile visiooni rakendamiseks vajalikud muudatused valdkonda reguleerivates seadustes ja teistes õigusaktides. Peatükk on ülevaatlik ega sisalda ammendavat analüüsi kõigist vajalikest muutustest, mistõttu on platvormi loomisel vajalik täiendava ning süvitsi mineva õigusliku analüüsi teostamine. Valdkonda reguleerivad õigusaktid ei toeta täna digilahenduste kasutuselevõttu, kuid teisalt need otseselt ka ei takista seda. Õigusaktide koostamisel ei ole silmas peetud digilahenduste loogikaid ja protsesse; määrustes on viidatud küll digidokumentidele, kuid valdavalt ei erine need sisuliselt paberkandjal dokumentidest. Eesti ehitus- ning planeerimisvaldkonna olulisemates õigusaktides ei kajastata ega reguleerita ehitise infomudelite koostamise vajadust ega nõudeid. Visiooni rakendamisel tekib üleminekuperiood, mille jooksul on võimalik tegutseda nii tänaste dokumendipõhiste protsesside alusel kui ka uuenenud andmepõhiste protsesside alusel. Seega peab õigusaktide muutmisel arvestama paralleelselt kasutatavate nõuetega. Ehitisega seotud informatsiooni loomise, haldamise ja menetlemisega seonduvate õigusaktide visiooniga kooskõlla viimisel tuleb eelkõige tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele: Nõuded andmesisule õigusaktides tuleb määratleda minimaalsed nõuded esitatava informatsiooni koosseisule, et see võimaldaks saavutada portaali loomisega seatud eesmärgid. Näiteks on vajalik sätestada, millist klassifikatsioonisüsteemi peaks kasutama ehitise infomudeli koostamisel ja millised andmekihid ja mis detailsusastmega tuleb esitada ehitusloa taotlemisel. Sh. tuleb tähelepanu pöörata nii geomeetrilisele kui ka mittegeomeetrilisele infole. Kuivõrd ehitiste kohta kättesaadava info hulk muutub mudelipõhisel andmevahetusel detailsemaks, siis on oluline defineerida avalikkusele kättesaadav informatsioon ja piiratud ligipääsuga informatsiooni hulk selliselt, et see ei kahjustaks ehitise omaniku huve. Nõuded andmeformaatidele õigusaktides tuleb määratleda erinevat tüüpi dokumentide esitamiseks sobivad andmeformaadid, mis oleksid masinloetavad. Näiteks ehitusprojekti infomudelina esitamisel tuleks kasutada IFC või LandXML formaate. Informatsiooni loomise põhimõtted lisaks kitsastele nõuetele andmekoosseisu ja andmevahetus formaatide kohta tuleks analüüsida ka õigusaktide ülesehitust tervikuna, seejuures tuleks liikuda täna valdavalt dokumendipõhisest väljundite kesksest lähenemisest informatsiooni loomise ja andmepõhisele lähenemisele, mis looks võimaluse uute ja arenevate info esitusviiside paindlikuks juurutamiseks. Olulisemad ehitiseinformatsiooni loomise, haldamise ja menetlemisega seonduvad õigusaktid on: Ehitusseadustik ja selle rakendusaktid Planeerimisseadus ja selle rakendusaktid Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus Vabariigi valitsuse määrus Ehitisregistri põhimäärus Vabariigi valitsuse määrus Teeregistri põhimäärus Ministri määrus Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded Ministri määrus Nõuded ehitusprojektile Ministri määrus Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 27

28 Ministri määrus Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Ministri määrus Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded Ministri määrus Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile Ministri määrus Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded Ministri määrus Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded Ministri määrus Ehitise auditi tegemise kord Ministri määrus Omanikujärelevalve tegemise kord Ministri määrus Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded Ministri määrus Ehitise kasutamise otstarvete loetelu Osaliselt on tänastes õigusaktides viited ehitise infomudelitele olemas, kuid need ei ole piisavad et muuta mudelipõhine andmevahetus normiks. Üldsõnaliselt on kolmemõõtmeliste mudelite kasutamist mainitud määruses Nõuded ehitusprojektile, mis lubab ehitusprojektile lisada virtuaalseid mudeleid või ruumilisi makette. Määruses Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded on sätestatud, et ehitise kohta koostatava digitaalse mudeli koostamisel kasutatakse IFC kohaseid teabemudeleid ning vorminguid. Kuna ehitise elukaare jooksul on oluliseks info haldajaks kohalik omavalitsus, siis on oluline lisaks riiklikele õigusaktidele ja seadustele visiooniga kooskõlla viia ka kohalike omavalitsuste valdkondlikud õigusaktid (sh. näiteks Tallinna linna ehitusmäärus). E-ehituse platvormi kasutatavust mõjutab oluliselt ka kättesaadava informatsiooni asjakohasus ja (õiguslik) usaldusväärsus. Kui professionaalne kasutaja (näiteks projekteerija või arhitekt) ei usalda platvormilt allalaetavaid andmeid (näiteks infomudeli kujul projekteerimistingimusi või kitsenduste kaarti), siis ei täida platvorm oma eesmärki ja kasutaja teeb siiski täiendavat tööd, et kontrollida andmete õigsust. Selle jaoks on oluline määratleda, kes vastutab andmete asjakohasuse eest ja mis piirini. Teisalt pärsivad ka liiga ranged vastutuse nõuded platvormi kasutamist, kuna osalistel ei ole huvi andmeid platvormile lisada, kui sellega võivad kaasneda liialt karmid sanktsioonid. Platvormi loomisel tuleb neid küsimusi põhjalikult analüüsida. 28

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

E-ehituse platvormi visiooni loomine Taustadokument

E-ehituse platvormi visiooni loomine Taustadokument E-ehituse platvormi visiooni loomine Taustadokument 2018 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. EHITUSVALDKONNA JA E-EHITUSE ÜLDISED TRENDID... 4 1.1. Ehitussektori ülevaade...4 1.2. Digitaliseerimine ehitussektoris...5

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Rauni Lillemets Reach-U AS 3D kaksik Eesti ehitatud keskkonna digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponent Mis on 3D kaksik? Customer Location experience Based Based Big Big driven Data Data Analytics

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem