Ranna ML juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ranna ML juhend"

Väljavõte

1 Eesti a rannajalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga juhend Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt

2 SISUKORD PREAMBUL... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted... 4 Artikkel 3 Organiseerimine... 5 Artikkel 4 Aus mäng... 5 II OSAPOOLTE KOHUSTUSED... 5 Artikkel 5 EJL-i ja ERJL-i kohustused... 5 Artikkel 6 Jalgpalliklubide kohustused... 6 Artikkel 7 Mängijate ja klubi ametiisikute kohustused... 7 III AUTASUSTAMINE... 8 Artikkel 8 Karikas, diplomid jm auhinnad... 8 IV OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE... 8 Artikkel 9 Võistlustest osavõtjad... 8 Artikkel 10 Võistkonna registreerimine... 9 Artikkel 11 Liiga liikmemaks... 9 V VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA MÄNGUREEGLID... 9 Artikkel 12 Võistluste süsteem... 9 Artikkel 13 Mängureeglid VI MÄNGUKALENDRI KOOSTAMINE Artikkel 14 Mängupäevad Artikkel 15 Mängu alguse kellaajad Artikkel 16 Mängimisest keeldumine ja muud sarnased olukorrad Artikkel 17 Mängu või turniiri ärajäämine Artikkel 18 Mängu katkestamine VII MÄNGIJATE ÜLESANDMINE JA ÕIGUS OSALEDA MÄNGUS Artikkel 19 Mängijate ülesandmine Artikkel 20 Õigus osaleda mängus VIII MÄNGUVORMID Artikkel 21 Mänguvormid IX MÄNGUGA SEOTUD TEGEVUSED Artikkel 22 Mänguprotokoll Artikkel 23 Mänguprotokolli täitmine, edastamine EJL-ile ja avalikustamine X KOHTUNIKUD Artikkel 24 Määramine Artikkel 25 Kohtunike saabumine mängupaika Artikkel 26 Kohtunike hilinemine/mitteilmumine XI DISTSIPLINAARKÜSIMUSED JA NENDE MENETLEMINE Artikkel 27 EJL distsiplinaareeskirjad Artikkel 28 Hoiatused ja eemaldamised Artikkel 29 Sanktsioonid juhendist tulenevatele rikkumistele Artikkel 30 Kaebuse ja protesti esitamine Artikkel 31 Doping Artikkel 32 Mängukäigu ja tulemuse eelnev fikseerimine XII LÕPPSÄTTED Artikkel 33 Vaidluste lahendamine Artikkel 34 Ettearvamatud asjaolud Artikkel 35 Täpsustav asjaolu Artikkel 36 Lisad Artikkel 37 Jõustumine

3 LISA I: Aus mäng LISA II: Klubi kinnitus

4 PREAMBUL Eesti rannajalgpalli meistrivõistlused on Eesti Jalgpalli Liidu põhikirjaga sätestatud klubidevahelised võistlused, kus selgitatakse Eesti rannajalgpalli meister ja üldine paremusjärjestus ning Euro Winners Cup il osalev võistkond. I ÜLDSÄTTED Artikkel 1 Reguleerimisala 1.1 Käesolev juhend sätestab Eesti a rannajalgpalli meistrivõistlustel Meistriliigas (edaspidi Võistlused) osalevate ning Võistluste organiseerimisega seotud osapoolte õigusi, kohustusi ja vastutust. Artikkel 2 Mõisted 2.1 Käesoleva juhendi kontekstis on mõisted defineeritud alljärgnevalt: FIFA Fédération Internationale de Football Association ehk Rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon. CAS IFAB Rannajalgpall Tavajalgpall Aus mäng Mängija osalemine / mängimine mängus ERIS Court of Arbitration for Sport on Šveitsis Lausanne s asuv Rahvusvaheline Spordi Arbitraažkohus. The International Football Association Board ehk Rahvusvaheline Jalgpalli Nõukogu. Jalgpall, mida mängitakse vastavalt FIFA kinnitatud Rannajalgpalli reeglitele (Beach Soccer Laws of the Game). Mäng, mida mängitakse vastavalt IFAB-i poolt vastu võetud Mängureeglitele. Kontseptsioon, mis väärtustab ausas konkurentsis saavutatud tulemust. Ausa mängu kontseptsioonis tegutsevad isikud lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides. Aus mäng välistab pettuse, äraostmise, korruptsiooni, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), diskrimineerimise, ekspluateerimise ja liialdatud kommertslikkuse. Loetelu tegevustest, mida loetakse Ausa mängu põhimõtete rikkumisteks on fikseeritud Distsiplinaarmääruse artiklis 4 ning käesoleva juhendi lisas I. Tavajalgpallis loetakse mängija osalemiseks mängus tema protokolli kandmist, kaasa arvatud juhul, kui mängija on protokolli kantud vahetusmängijana, kuid teda sisse ei vahetata. Mängimiseks loetakse seda, kui mängija on käinud väljakul. Rannajalgpallis loetakse mängija osalemiseks/mängimiseks mängus tema protokolli kandmist, kaasa arvatud vahetusmängijana. EJL-i registreerimise ja informatsiooni süsteem ehk ERIS on internetipõhine EJL-i andmebaas klubidele, mängijatele ja teistele jalgpallis tegutsevatele isikutele jalgpallialaste andmete ja õiguste (sh litsents) haldamiseks ning info andmiseks, vahetamiseks ja saamiseks. 4

5 Jalgpalluri litsents Jalgpalli ametiisiku litsents Eestis treenitud mängija ehk ETM Sari Õigus, mis annab mängijale juriidilise aluse osaleda Eesti jalgpalli meistri- ja karikavõistlustel. Jalgpalluri litsents kehtib ühe kalendriaasta. Jalgpalli ametiisiku litsents annab isikule juriidilise aluse tegutseda EJL-i egiidi all toimuvatel võistlustel osaleva võistkonna ametiisikuna, sh olla ametiisikuna märgitud mänguprotokollis ja viibida mängu ajal tehnilises alas. Ametiisiku litsentseerimine toimub vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale. Ametiisiku litsents kehtib ühe kalendriaasta. Mängija, kes on kas Eesti kodanik või mängija, kellel on määramata kodakondsus ja tal on Eestis välja antud välismaalase pass. Lisaks loetakse Eestis treenitud mängijaks mängija, kes on sündinud Eestis või kes on mänginud Eesti jalgpalli meistrivõistlustel vähemalt seitse (7) hooaega, sõltumata tema rahvusest ja kodakondsusest. EJL-i poolt korraldatavad erinevad jalgpallivõistlused, näiteks Eesti meistrivõistlused, Eesti karikavõistlused, Eesti väikesed karikavõistlused, Eesti noorte meistrivõistlused, Eesti noorte klubidevahelised võistlused jms. Artikkel 3 Organiseerimine 3.1 Võistlusi organiseerib ja juhib Eesti Jalgpalli Liit (edaspidi EJL) koos Eesti Rannajalgpalli Liiduga (edaspidi ERJL). 3.2 EJL ja ERJL organiseerivad Eesti rannajalgpalli meistrivõistlusi igal aastal. 3.3 EJL-i peadirektor (edaspidi Peadirektor) on kõrgeim tegevjuhtimisorgan, kes vastutab kõigi Võistlustega seotud küsimuste eest, v.a distsiplinaarküsimused. Peadirektor võib osa talle juhatuse poolt määratud kohustustest delegeerida EJL-i võistluste osakonnale. 3.4 Võistlusi administreerib EJL-i võistluste osakond koostöös ERJL-iga. 3.5 Distsiplinaarorganid käsitlevad distsiplinaarrikkumistega seotud küsimusi vastavalt EJL-i distsiplinaarreeglistikule. Artikkel 4 Aus mäng 4.1 Kõik Võistluste mängud tuleb pidada järgides Ausa mängu (inglise keeles Fair Play) põhimõtteid, mis on kirjeldatud käesoleva juhendi lisas I. II OSAPOOLTE KOHUSTUSED Artikkel 5 EJL-i ja ERJL-i kohustused 5.1 EJL ja ERJL loovad parimad tingimused Võistluste organiseerimiseks. Need tingimused puudutavad muuhulgas Võistluste edendamist, kooskõlastamist ja administreerimist, võistlejate ülesandmist, loa andmist Võistlustel osalemiseks, võistlussüsteemi, mängureegleid, kohtunike tegevust, kontrolli ja distsiplinaarküsimusi ning kommertsõiguste kasutamist. 5.2 EJL ja ERJL tagavad: 5

6 a) reeglitekohaste mõõtmetega ja märgistusega väljakud ja väravad. Väljaku pikkus on m ja laius m. Väravapostide vahe on 5,5 m ja värava kõrgus kuni põikpuu alumise servani 2,2 m; b) mängupallid; c) teadustuse; d) kohtunikud ning nende pesemisvõimaluse; e) ajavõtja, ajavõtusüsteemi ja elektroonilise tabloo; f) võistkondade ja kohtunike ohutuse ning turvalisuse rannajalgpalli väljakute vahetus läheduses; g) pallipoisid. 5.3 EJL ja ERJL kannavad Võistluste organiseerimis- ja korralduskulud. Artikkel 6 Jalgpalliklubide kohustused 6.1 Võistlustel osaledes kohustuvad klubid: a) järgima EJL-i ja ERJL-i põhikirju, juhendeid, otsuseid ja muid EJL-i ja ERJL-i poolt kehtestatud jalgpalli- ja rannajalgpallialast tegevust reguleerivaid dokumente; b) järgima FIFA põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid; c) järgima kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes EJL-i põhikirjas ning muudes EJL-i dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda ning täitma vaidluse lahendanud organi otsust; d) pöörduma vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, mitte tavakohtusse, vaid sõltumatusse, erapooletusse, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevasse jalgpallialasesse vahekohtusse, tunnustama selle otsust lõplikuna ning seda täitma; e) tunnustama rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes CAS-i jurisdiktsiooni ning nõustuma selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS). 6.2 Klubid vastutavad oma mängijate, ametiisikute, liikmete, toetajate ja mängude juures ametikohustusi täitvate isikute käitumise eest. 6.3 Klubi peab arvestust liikmemaksu, treeningtasude ja välja antud varustuse kohta. 6.4 Klubi kannab kõik võistkonna lähetuskulud. 6.5 Igal võistkonnal peab olema mängul kaasas esmaabikott, mis sisaldab järgmist: a) kummikindad; b) käärid; c) ühekordsed külmakotid või külmakotid eraldi termoses; 6

7 d) haavapuhastusvahendid (nt antiseptiline aerosool Acept, 3%-line vesinikülihapendilahus); e) haavapuhastuspadjad; f) erineva suurusega plaastrid; g) elastikside; h) steriilsed sidemed. 6.6 Klubid on kohustatud tasuma tähtaegselt kõik EJL-i dokumentide alusel määratud maksud, trahvid ja tasud. 6.7 Klubid on kohustatud andma tasuta EJL-ile ja ERJL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks kasutada ning volitada teisi kasutama Võistlustel osalevate klubide kõigi mängijate ja ametiisikute fotosid ning nende kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud nende nimed, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, logo, embleemi ja mängijate särgiga (kaasa arvatud särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaam). 6.8 Klubidel ei ole volitusi tegutseda EJL-i, ERJL-i või Eesti rannajalgpalli meistrivõistluste nimel EJL-i ja ERJL-i eelneva kirjaliku loata. Artikkel 7 Mängijate ja klubi ametiisikute kohustused 7.1 Võistlustel osalevad mängijad peavad omama kehtivat jalgpalluri litsentsi. 7.2 Võistlustel osaleva klubi ametiisikud, kes viibivad Võistlustel tehnilises alas (sh treenerid, meditsiiniline personal, võistkonna esindaja jne) või tegutsevad võistlustel klubi ametiisikutena (näiteks võistkonna esindaja) peavad omama kehtivat litsentsi vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale. 7.3 Võistlustel osaleva klubi ametiisikud, kellel on seadusjärgne õigus (klubi juhatuse liikmed) või keda klubi on volitanud (ERIS veebikeskkonna kaudu või muul moel) EJLis klubi nimel toiminguid sooritama ja/või dokumente allkirjastama, peavad omama kehtivat litsentsi vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale. 7.4 Litsentsi omades mängijad ja klubi ametiisikud kohustuvad: a) kinni pidama lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa mängu põhimõtetele; b) tunnustama kehtivaid rannajalgpallireegleid, mis on vastu võetud FIFA poolt; c) täitma EJL-i, ERJL-i ja FIFA põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid; d) järgima kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJL-i põhikirja või muude EJL-i dokumentide täitmisega, käesolevas juhendis ning muudes EJL-i dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda; e) vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, mitte pöörduma tavakohtusse, vaid edastama 7

8 küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma; f) tunnustama rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes CAS-i jurisdiktsiooni ning nõustuma selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS); g) hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet ning kohustuvad tegema EJL-iga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu. 7.5 Kõik mängijad ja klubi ametiisikud annavad tasuta EJL-ile ja ERJL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks ja EJL-i või ERJL-i poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ning volitada kolmandaid isikuid kasutama Võistlustel osalevate klubide kõigi mängijate ja ametiisikute fotosid ning nende kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud nende nimed, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, logo, embleemi ja mängijate särgiga (kaasa arvatud särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaam). III AUTASUSTAMINE Artikkel 8 Karikas, diplomid jm auhinnad 8.1 EJL autasustab Eesti meistrit rändkarika ja diplomiga ning võistkonna liikmeid diplomite ja medalitega. 8.2 Võitja on vastutav karika korrashoidmise ja säilivuse eest. Klubi peab tagastama täiuslikus seisukorras karika EJL-ile üks kuu enne meistrivõistluste viimase vooru mängu. Juhul kui karikas kaotatakse või saab kahjustada, hüvitab klubi EJL-ile kõik taastamisega seotud kulud. 8.3 Võistluste võitja võib tellida EJL-ilt karikast koopia. Koopia tegemisega kaasnevad kulud kannab klubi. 8.4 EJL autasustab teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondi diplomitega ja nende liikmeid diplomite ja medalitega. 8.5 EJL autasustab iga turniiri kolme paremat võistkonda ja parimat mängijat. 8.6 EJL autasustab meenega parimat mängijat ja väravavahti ning mängijat/mängijaid, kes lööb/löövad Võistlustel kõige rohkem väravaid. IV OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE Artikkel 9 Võistlustest osavõtjad 9.1 Klubi, kes aktsepteerib EJL-i ja ERJL-i põhikirja, käesolevat juhendit ning teisi EJL-i poolt välja antud dokumente ja on tasunud tähtajaks liiga liikmemaksu ning kõik teised EJL-i dokumentide alusel määratud trahvid ja tasud, võib Meistriliigasse registreerida sportliku tulemuse alusel kvalifitseerunud ühe võistkonna. 9.2 Hooajal 2019 osaleb Meistriliigas viis (5) võistkonda. 8

9 9.3 Hooajal 2020 Meistriliigasse kvalifitseeruvad võistkonnad otsustab EJL-i juhatus EJLi rannajalgpalli komisjoni ettepanekul hiljemalt 31. detsembriks a. 9.4 Võistlustel osalemiseks peavad klubid EJL-ile esitama võistkonna registreerimisdokumendid etteantud vormidel ja määratud tähtajaks. 9.5 Kui võistkond loobub Võistlustel osalemast enne meistrivõistluste algust, saab osalemise õiguse tema asemel võistkond, kes saavutas eelmise hooaja meistrivõistlustel kõrgema koha, välja arvatud sama klubi teine võistkond. Võistkondliku paremusjärjestuse väljaselgitamisel lähtutakse põhimõttest, et kõrgemas liigas mistahes koha saavutanud võistkond on kõrgemal kohal, kui sellest madalamas liigas osalenud võistkond. 9.6 Liigade koosseisud kinnitab EJL-i juhatus. Artikkel 10 Võistkonna registreerimine 10.1 Klubi, kes soovib Võistlustele registreerida võistkonna(-d), peab EJL-ile ERIS-e kaudu esitama klubi allkirjaõigusliku esindaja poolt allkirjastatud Klubi kinnituse, mis on toodud käesoleva juhendi lisas II Võistkonna registreerimiseks esitab klubi EJL-ile ERIS-e kaudu võistkonna ankeedi Võistkonna registreerimisdokumentide esitamise viimane kuupäev on 19. aprill a. Hilinejaid registreeritakse Võistlustele ainult Peadirektori otsuse alusel ja nende liiga liikmemaks on kahekordne Võistkond võib Võistlustel mängida vabalt valitud nimega (nimes võib kasutada ka sponsori nime). Võistkonna nime ei ole lubatud Võistluste jooksul muuta Klubi võib määrata endale duubelvõistkonna teavitades sellest EJL-i ja ERJL-i e-kirja teel hiljemalt üks tööpäev enne turniiri algust. Artikkel 11 Liiga liikmemaks 11.1 Võistlustele registreerimise aluseks on liiga liikmemaksu tasumine vastavalt EJL-i poolt esitatud arvele Võistlustel on kehtestatud liiga liikmemaks, mis on võistkonna kohta kaks tuhat ükssada (2100) eurot Kõik eelmiste hooaegade võlgnevused tuleb tasuda hiljemalt 19. aprilliks a Liiga liikmemaks peab olema tasutud hiljemalt 1. maiks a. V VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA MÄNGUREEGLID Artikkel 12 Võistluste süsteem 12.1 Võistlused toimuvad ühepäevaste turniiridena vastavalt Eesti Rannajalgpalli Liidu poolt koostatud Meistriliiga kalendrile Võistlused koosnevad kolmeringilisest põhiturniirist ja kohamängudest. Kohamängudele pääsevad Meistriliiga põhiturniiril kohale tulnud võistkonnad, kes selgitavad välja Eesti meistrivõistluste koha Võistlustel selgub võistkondlik paremusjärjestus saavutatud punktide üldsumma järgi, kus võit normaalajal (sh loobumisvõit) annab kolm (3), võit lisaajal kaks (2), võit penaltitega ühe (1) ning kaotus null (0) punkti. Võistkonnale, kes annab loobumiskaotuse või kelle mäng tühistatakse, arvestatakse kaotus ja 9

10 vastasvõistkonnale võit ning turniiritabelisse märgitakse - : + (tühistatud mängu korral vastase löödud väravate arv) Paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse: a) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; b) omavaheliste mängude punkte; c) omavaheliste mängude väravate vahet; d) suuremat võitude arvu; e) üldist väravate vahet; f) suuremat löödud väravate arvu; g) loosimistulemust Põhiturniiril koha saavutanud võistkonnad mängivad meistri väljaselgitamiseks kohamänge, mis koosnevad veerand- ja poolfinaalidest ning finaalist Poolfinaalides kohtuvad põhiturniiril 1. koha saavutanud võistkond 4. koha saavutanud võistkonnaga ning 2. koha saavutanud võistkond 3. koha saavutanud võistkonnaga Finaalis kohtuvad poolfinaalide võitjad ja selgitavad välja Eesti Rannajalgpalli meistri Poolfinaalide kaotajad selgitavad omavahelises mängus välja 3. ja 4. koha omaniku. Artikkel 13 Mängureeglid 13.1 Mängimisel järgitakse FIFA Rannajalgpalli reegleid Kolmandike vahel on 1-minutilised vaheajad Normaalaja viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg, mille kestvus on kolm (3) minutit. Kui lisaaja lõppedes on seis ikka viigiline, löövad mõlemast võistkonnast kolm (3) mängijat vaheldumisi penalteid karistusala kujutletava joone keskelt, kui ka siis on seis viigiline, lüüakse penalteid ükshaaval kuni võitja selgumiseni. VI MÄNGUKALENDRI KOOSTAMINE Artikkel 14 Mängupäevad 14.1 Võistluste turniirid toimuvad laupäeviti ja pühapäeviti vastavalt võistluskalendrile, v.a erandjuhtudel EJL-i otsusega Klubi võib kinnitatud võistluskalendris muudatuste tegemist taotleda, kui üks (1) või enam võistkonna mängijat on seotud Eesti rahvuskoondise mänguga. Artikkel 15 Mängu alguse kellaajad 15.1 Võistlustel alustatakse mängudega mitte varem kui ning lõpetatakse mitte hiljem kui Mängu kohtunikul on õigus objektiivsete asjaolude ilmnemisel alustada mängu kuni 15 minutit pärast päevakavas määratud mängu algusaega. Artikkel 16 Mängimisest keeldumine ja muud sarnased olukorrad 16.1 Kui võistkond keeldub mängimisest või kui klubi süü tõttu ei ole võimalik mängu/mänge läbi viia või lõpuni mängida, arutab vastavat juhtumit 10

11 distsiplinaarorgan, kes määrab kindlaks rakendatavad meetmed, mille hulka kuuluvad ka kaotuse määramine ja/või Võistlustelt diskvalifitseerimine. Artikkel 17 Mängu või turniiri ärajäämine 17.1 Kui Võistluste korraldaja leiab turniirile eelneval päeval, et turniir ei saa toimuda, nt mängimiseks sobimatu väljaku tõttu, peab ta sellest hiljemalt 24 tundi enne turniiri algust teavitama turniiri peakohtunikku ning võistkondi. Seejärel otsustab EJL turniiri mängude uue toimumise aja ja vajadusel ka koha Kui võistkonnad on saabunud mängupaika ja turniiri peakohtunik leiab, et turniir/mäng(-ud) ei saa toimuda mänguväljaku sobimatuse või halbade ilmastikutingimuste tõttu, otsustab kohtunik turniiri/mängu(-de) toimumise. Turniiri/mängu(-de) ärajäämise korral otsustab EJL turniiri/mängu(-de) uue toimumise aja ja vajadusel ka koha ja teavitab sellest võistkondi hiljemalt ärajäänud turniirile/mängu(-de)le järgneva tööpäeva jooksul, v.a punktis 17.3 kirjeldatud juhul Kui ärajäänud mängu/mänge on võimalik pidada järgmisel päeval, otsustab mängu(- de) toimumise järgmisel päeval turniiri peakohtunik koos ERJL-i esindajaga ja teavitab sellest võistkondi kohapeal. Artikkel 18 Mängu katkestamine 18.1 Mängimiseks sobimatu väljaku, halbade ilmastikutingimuste, kohtuniku terviserikke või muu ettearvamatu põhjuse tõttu peatab kohtunik mängu. Kui mängu ei ole mõistliku aja jooksul võimalik jätkata, katkestab ta mängu Kui kohtunik otsustab mängu katkestada, määrab EJL mängu lõpuni mängimiseks uue aja ja vajadusel ka koha ja teavitab sellest võistkondi hiljemalt katkestatud mängule järgneva tööpäeva jooksul, v.a punktis 18.3 kirjeldatud juhul Kui katkestatud mängu on võimalik pidada järgmisel päeval, otsustab mängu toimumise järgmisel päeval turniiri peakohtunik koos ERJL-i esindajaga ja teavitab sellest võistkondi kohapeal Mängu jätkamisel kohaldatakse järgmisi põhimõtteid: a) mängu jätkatakse samast minutist ja sekundist ning samalt seisult, mis see oli mängu katkestamise hetkel; b) taasalustatud mängus võivad osaleda kõik mängijad, kellel on vastavalt juhendi artiklile 20 õigus selle võistkonna mängus osaleda. c) katkestatud mängul eemaldatud mängija ei tohi taasalustatud mängus osaleda, teda võib peale kaheminutilist karistusaega asendada teine mängija (Rannajalgpalli reegel 11); d) kõik katkestatud mängul saadud kollased ja punased kaardid kehtivad taasalustatud mängu lõpuni; e) katkestatud mängus saadud üksikud kollased kaardid ei kandu edasi mängudele, mis peetakse enne katkestatud mängu taasalustamist Mängimiseks sobimatu väljaku, halbade ilmastikutingimuste, kohtuniku terviserikke või muu ettearvamatu põhjuse tõttu katkestatud mängu korral katab EJL edasilükatud mängule sõitva võistkonna transpordikulud. 11

12 VII MÄNGIJATE ÜLESANDMINE JA ÕIGUS OSALEDA MÄNGUS Artikkel 19 Mängijate ülesandmine 19.1 Võistluste mängus tohib Võistkonna eest osaleda mängija, kes on sellesse võistkonda üles antud Võistlustele saab üles anda mängijat, kes omab kehtivat jalgpalluri litsentsi ja kellel on Eestis viibimiseks seaduslik õigus Võistlustel osalemiseks on mängijal soovituslik läbida meditsiiniline kontroll Mängijate võistkonda ülesandmine uueks hooajaks algab 1. mail a ja kestab kuni Meistriliiga esimesele turniirile eelneva tööpäeva lõpuni Lisaks on lubatud enne iga turniiri alagrupimänge täiendavalt üles anda kuni 4 uut mängijat. Uus mängija on mängija, kes ei ole jooksvatel rannajalgpalli meistrivõistlustel olnud üles antud ühegi Meistriliiga võistkonna koosseisu Mängijate ülesandmine toimub ERIS-e kaudu. Mängija ülesandmiseks ERIS-es peab tema profiilile olema eelnevalt üles laetud dokumendifoto Võistlustele ei ole lubatud üles anda mängijat, kes on või on olnud üles antud Eesti a jalgpalli meistrivõistluste Premium liiga võistkonda või osalenud Premium liiga mängus Võistlustele ei ole lubatud üles anda aastal või hiljem sündinud mängijat, kes on või on olnud üles antud Eesti a jalgpalli meistrivõistluste Esiliiga või Esiliiga B võistkonda või osalenud Esiliiga või Esiliiga B võistkonna mängus Iga mängija võib võistlustel mängida ainult ühe võistkonna eest Võistlustele lubatakse ühte võistkonda üles anda minimaalselt kaheksa (8) ja enne esimest põhiturniiri etappi maksimaalselt kaheksateist (18) mängijat. Täiendavalt on iga järgneva põhiturniiri etapi eel lubatud üles anda veel kuni neli (4) mängijat, kuid võistkonna maksimaalne ülesantud mängijate arv võib olla kolmkümmend (30). Mängijate ülesandmine lõppeb enne viimast põhiturniiri etappi ja enne kohamängusid enam mängijaid üles anda ei ole lubatud Võistlustele lubatakse üles anda mängijaid, kes on sündinud aastal või varem EJL-ile esitatud dokumentide õigsuse ja mängija vastavuse eest ülesandmistingimustele vastutab klubi. Artikkel 20 Õigus osaleda mängus 20.1 Võistkonna eest tohib mängus osaleda mängija, kes on sellesse võistkonda üles antud Mängijal ei ole lubatud ühel päeval osaleda nii Meistri- kui ka Esiliiga võistkonna mängus. VIII MÄNGUVORMID Artikkel 21 Mänguvormid 21.1 Mänguvorm peab vastama FIFA Rannajalgpalli reeglitele. Kui mänguvorm ei vasta reeglitele, ei lubata mängijat väljakule. 12

13 21.2 Võistkondadel peab olema hooajaks vähemalt kaks (2) erinevates värvitoonides mänguvormi komplekti (esimene ja teine/kolmas valik). Võistkonnad peavad mängudel kasutama vormi, mille nad on märkinud võistkonna ankeedis esimesena. Sama värvi mängusärkide korral vahetab särgid ajakavas teisena märgitud võistkond Ühe võistkonna mängijad peavad kandma sama värvi mängusärke ja -pükse. Mängusärgil peavad olema selgelt eristatavad numbrid Väravavahi särk peab erinema nii oma kui ka vastasvõistkonna väljakumängijate vormist Ühe mängija mänguvormi särgil ja pükstel peavad olema samad numbrid Numbrid mängusärkidel võivad olla vahemikus 1-99 ja paiknema mängusärgi seljal Mängija peab mängima turniiri kõik mängud sama numbriga Mängitakse paljajalu, lubatud on kasutada meditsiinilist teipi ja spetsiaalseid liigesekaitseid Vahetusmängijad peavad kandma veste, mille värv erineb oluliselt mängusärgist Sponsorite logode arv ja suurus võistkonna mänguvormil ei ole piiratud. IX MÄNGUGA SEOTUD TEGEVUSED Artikkel 22 Mänguprotokoll 22.1 Mänguprotokoll on dokument, kuhu kantakse mängus osalevate võistkondade koosseisud ja ametiisikud ning kus fikseeritakse mängu käik Võistkonna esindaja kannab protokolli kõigi mängus osalevate mängijate numbrid, täisnimed (perekonna- ja eesnimi), samuti tehnilises alas viibivate ametiisikute täisnimed. Mängijana protokolli kantud isikut ametiisikuna enam protokolli kanda ei ole lubatud. Kõik protokolli kantud tehnilises alas viibivad isikud peavad omama jalgpalli ametiisiku litsentsi. Protokolli peab kinnitama klubi esindaja, kes omab jalgpalli ametiisiku litsentsi. Mängijal, keda pole enne mängu algust protokolli kantud, ei ole õigust mängus osaleda Protokolli kantud mängijate õiguse eest osaleda antud mängus vastutab klubi Mängus osalevate võistkondade esindajad peavad täitma ja allkirjastama protokolli vähemalt 15 minutit enne mängu Ühes kohtumises tohib protokolli märkida kuni kaksteist (12) mängijat, kellest neli (4) tohivad olla mängijad, kes ei ole Eestis treenitud mängijad Minimaalne mängijate arv, millega alustatakse mängu, on kolm (3). Vähema mängijate arvu korral mängu ei alustata, võistkonnale arvestatakse kaotus, vastasvõistkonnale võit ning tulemuseks märgitakse -: Kui mängu jooksul jääb võistkonna koosseisus väljakule vähem kui kolm (3) mängijat, siis mäng katkestatakse ja vähemusse jäänud võistkonnale arvestatakse kaotus ning vastasvõistkonnale võit, mängutulemuseks märgitakse - :... (vastase poolt löödud väravate arv). 13

14 22.8 Kohtunikul on õigus enne mängu algust, kolmandike vahepeal või pärast mängu identifitseerida protokolli kantud mängijaid isikut tõendava dokumendi alusel. Artikkel 23 Mänguprotokolli täitmine, edastamine EJL-ile ja avalikustamine minuti jooksul pärast mängu lõppu kannab kohtunik protokolli mängus löödud väravad, hoiatused ja eemaldamised. Lisaks annab ta protokollis võimalikult üksikasjalikult teada kõikidest vahejuhtumitest, mis leidsid aset enne mängu, mängu jooksul või pärast mängu, näiteks: mängija eksimus, mille tagajärjel tuli mängijale näidata kollast või punast kaarti või ta mängust kõrvaldada; ametiisiku, varumängija, pealtvaataja või klubi nimel mänguga seotud ametikohustusi täitva isiku ebasportlik käitumine; kõik muud vahejuhtumid Võistkonna esindajatel on peale mängu õigus mänguprotokolliga tutvuda teavitades sellest kohtunikku koheselt peale mängu lõppu. Peale protokolliga tutvumist kinnitab võistkonna esindaja selle oma allkirjaga tunni jooksul peale protokolli täitmist sisestab kohtunik selle ERIS-es Mänguprotokolli koopia tuleb kohtunikul EJL-i võistluste osakonnale edastada 48 tunni jooksul pärast mängu lõppemist e-posti aadressil ning selle originaal saata või tuua isiklikult EJL-i nädala jooksul Mitteametlik mänguprotokoll avalikustatakse EJL-i kodulehel. Mänguprotokoll muutub ametlikuks peale seda, kui EJL-i võistluste osakond on selle kinnitanud Protesti esitamise korral toimitakse vastavalt artiklile 30. X KOHTUNIKUD Artikkel 24 Määramine 24.1 EJL määrab igale turniirile kohtunikud, kellest üks on turniiri peakohtunik EJL ja ERJL tagavad ka ajavõtja. Artikkel 25 Kohtunike saabumine mängupaika 25.1 Kohtunikud peavad mängupaika saabuma vähemalt 30 minutit enne mängu algust. Artikkel 26 Kohtunike hilinemine/mitteilmumine 26.1 Kui kohtunik ei ole saabunud mängupaika 15 minutit enne mängu algust, tuleb sellest otsekohe teatada EJL-i peakohtunikule. Peakohtunik otsustab, kuidas olukorda lahendada. Kui peakohtunik otsustab kohtuniku välja vahetada, on selline otsus lõplik. XI DISTSIPLINAARKÜSIMUSED JA NENDE MENETLEMINE Artikkel 27 EJL distsiplinaareeskirjad 27.1 Klubide, ametiisikute, liikmete või klubi nimel mänguga seotud ametikohustusi täitvate isikute sooritatud distsiplinaarrikkumiste korral kohaldatakse EJL-i Distsiplinaarmäärust. 14

15 Artikkel 28 Hoiatused ja eemaldamised 28.1 Mänguväljakult eemaldatud mängija ja tehnilisest alast eemaldatud treener või muu ametiisik on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud Võistlustel peetavaks mänguks. Võistluste žüriil, kuhu kuuluvad võistluste peakohtunik, EJL-i ja ERJL-i poolt määratud esindajad, on õigus seda karistust karmimaks muuta. Tõsiste rikkumiste korral on EJL-i distsiplinaarorganil õigus karistusi raskendada ja laiendada teiste sarjade mängudele Mängija on automaatselt diskvalifitseeritud pärast igat kolmandat hoiatust, mille eest ta ei ole karistust kandnud, st et ühes mängus saadud kaks (2) hoiatust, mille eest mängija eemaldatakse, eraldi hoiatuste arvestusse ei lähe Diskvalifitseeritud mängijal on keelatud osaleda järgmises Võistluste mängus ja/või järgmistes mängudes vastavalt distsiplinaarorgani või võistluste žürii otsusele, mis tehakse võistluspaigas teatavaks suuliselt Kui treener, mängiv treener või ametiisik on diskvalifitseeritud, ei tohi ta olla protokolli kantud (ja vastavalt viibida tehnilises alas) ei treeneri, mängija ega muu ametiisikuna. Diskvalifitseeritud treener, mängiv treener ja ametiisik ei tohi kaks (2) tundi enne mängu algust kuni mängu lõpuni mitte mingil viisil juhendada ega kontakteeruda võistkonnaga Mängija, kes on diskvalifitseeritud, ei tohi olla protokolli kantud ei treeneri ega mistahes muu ametiisikuna selle võistkonna mängus, kus tal mängijana vastavalt juhendile on võimalik osaleda Hoiatused ei kandu ühest liigast, sarjast ega hooajast teise. Samuti ei kandu hoiatused lõppenud hooajast järgnevatesse hooaegadesse Mängija, kes mängib mitmes liigas, ei tohi enne mängida teistes liigades, kui ta on jätnud nõutud arvu mänge vahele liigas, kus ta sai karistuse, mis tingis mängu või mängude vahelejätmise Kui lõppenud hooajast jääb mängijale mängukeeld, siis kandub see automaatselt järgnevatesse hooaegadesse olenemata võistkonnast, kus mängija mängib. Kandamata mängukeeld aegub viie (5) aasta pärast peale selle saamist. Mängukeeld ei laiene automaatselt teise sarja mängudele Kui lõppenud hooajast jääb treenerile või ametiisikule juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld, kandub see automaatselt järgnevatesse hooaegadesse. Kandmata juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld aegub viie (5) aasta pärast peale selle saamist. Juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld ei laiene automaatselt teise sarja mängudele EJL ja ERJL ei ole kohustatud teavitama võistkondi mängudes saadud hoiatustest ja eemaldamistest. Mängijate saadud hoiatuste ja eemaldamiste arvestuse eest vastutab klubi. Artikkel 29 Sanktsioonid juhendist tulenevatele rikkumistele 29.1 Osavõtvad võistkonnad on kohustatud ilmuma võistluskohta ettenähtud ajal. Mängule mitteilmunud võistkonnale kantakse turniiritabelisse loobumiskaotus ning 15

16 vastasvõistkonnale võit ( : +). Mängu alustamisega ei tohi viivitada üle 15 minuti. Mängu alustamise üle otsustab kohtunik Loobumiskaotuse puhul jäävad kehtima loobumise andnud võistkonna eelnevad karistused. Vastasvõistkonna karistused loetakse kantuks Loobumiskaotuse andnud võistkonna klubi, kes on EJL-i loobumiskaotuse andmisest teavitanud vähemalt mängule eelneva tööpäeva jooksul, tasub 150 euro suuruse summa. Klubi, kes EJL-i oma võistkonna loobumiskaotuse andmisest ei teavita, tasub 300 euro suuruse summa. Kui võistkond loobub kõikidest ühel turniiril toimuvatest mängudest, korrutatakse vastav trahvisumma turniiril toimuvate mängude arvuga Võistkond diskvalifitseeritakse, kui ta ei ole osalenud rohkem kui ühel turniiril või kui ta on andnud piisava põhjuseta kaks (2) loobumiskaotust erinevatel turniiridel hooaja jooksul. Kui diskvalifitseeritud võistkond on võistlustel mänginud 50% või rohkem mänge, siis toimumata mängude eest loetakse talle kaotused ning tabelisse märgitakse : +. Kui võistkond on mänginud vähem kui 50% mänge, siis toimunud mängude tulemused tühistatakse. Kõik nendes mängudes saadud karistused jäävad jõusse Juhul kui diskvalifitseeritud või ametiisiku litsentsi mitteomav treener või muu ametiisik on kantud mänguprotokolli, karistatakse klubi 100 euro suuruse rahatrahviga. Diskvalifitseeritud treeneri karistust ei loeta kantuks ja see tuleb ära kanda järgmises Võistluste mängus Juhul kui tehnilises alas viibib protokolli kandmata ametiisik, karistatakse klubi 100 euro suuruse rahatrahviga. Kui tehnilises alas viibib protokolli kandmata mängija, rakendatakse punktis 29.7 sätestatut Juhul kui mängus osaleb diskvalifitseeritud, ülesandmata või mõnel muul põhjusel mänguõigust mitteomav mängija, tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkonnale arvestatakse kaotus ning tal tuleb tasuda 100 euro suurune rahatrahv. Vastasvõistkonnale arvestatakse võit ja tabelisse kantakse kolm (3) punkti. Määrusi rikkunud võistkonna väravad annulleeritakse ja mängutulemuseks märgitakse : (vastaste poolt löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud hoiatused ja eemaldamised. Määrusi rikkunud võistkonna diskvalifitseeritud mängijate, sh mängus osalenud mängija, eelnevad karistused loetakse kantuks. Artikkel 30 Kaebuse ja protesti esitamine 30.1 Kaebuse mänguväljaku seisukorra, mänguväljaku märgistuse, varustuse (väravad jne) või mängupallide kohta saab esitada mängu peakohtunikule vaid enne mängu algust Kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu kaebust ega protesti esitada ei saa Protesti saab esitada: a) mänguõigust mitteomava mängija osalemisel mängus; b) kohtuniku ilmse vea korral otsuse tegemisel vale isiku suhtes; 16

17 c) kohtunikupoolsel mängureeglite jämedal rikkumisel, mis olulisel määral mõjutas mängu lõpptulemust; d) mõne muu erakordse sündmuse korral, mis olulisel määral mõjutas mängu lõpptulemust Protesti esitamine, v.a punktides 30.1 ja 30.2 kirjeldatud juhul, tuleb fikseerida mängu protokollis ja hiljemalt 30 minuti jooksul peale mängu lõppemist esitada kirjalikult pikem selgitus turniiri peakorraldajale. Protesti sisseandja on kohustatud protesti sisseandmisest teavitama ka vastaspoolt, et vastaspool saaks koostada asjassepuutuva omapoolse selgituse Võistkond peab kohtunikku protesti sisseandmisest teavitama mängu lõppedes, misjärel kohtunik märgib 15 minuti jooksul mänguprotokolli märkuste lahtrisse info protesti sisseandmise kohta ning protesti sisseandnud võistkonna esindaja kinnitab selle oma allkirjaga Protest, mis ei ole fikseeritud mängu protokollis või ei ole esitatud õigeaegselt, arutamisele ei kuulu Protesti esitamisel tuleb turniiri peakorraldajale sularahas tasuda kautsjon, mille suurus on 100 eurot Protesti rahuldamisel kautsjon tagastatakse Protesti arutamine toimub EJL-i distsiplinaarinspektori ja komisjoni reglemendis sätestatud protseduurireegleid järgides Protesti suhtes tehtud otsusele rakendatakse EJL-i distsiplinaarinspektori ja -komisjoni reglemendis distsiplinaarorgani otsuse kohta sätestatut Juhul kui protesti suhtes tuleb langetada otsus sama turniiri jooksul, arutab protesti võistluste žürii, kuhu kuuluvad võistluste peakohtunik, EJL-i ja ERJL-i poolt määratud esindajad ning teeb otsuse, mis edastatakse asjassepuutuvatele osapooltele suuliselt. Kirjalik otsus protesti suhtes saadetakse osapooltele kolme (3) tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates e-posti teel. Artikkel 31 Doping 31.1 Dopingu kasutamiseks loetakse dokumendis Eesti Dopinguvastased Reeglid sätestatud dopinguvastaste reeglite ühe- või mitmekordset rikkumist Dopingu kasutamine on keelatud ja karistatav. Dopinguvastaste reeglite rikkumise korral algatab EJL rikkuja suhtes distsiplinaarmenetluse Mängijat võidakse dopingu suhtes testida mistahes ajal. Artikkel 32 Mängukäigu ja tulemuse eelnev fikseerimine 32.1 Võistlustel osaleval mängijal on otseselt või kaudselt talle lähedase isiku (pereliige, sugulane, elukaaslane, sõber jt) kaudu keelatud osaleda panustamises või sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse või käigu peale võistlustel, millest mängija osa võtab Mängija või klubi ametiisiku otsesel või kaudsel seotusel ükskõik millise tegevusega, mis viib või võib viia mängukäigu või tulemuse eelneva fikseerimiseni, karistatakse mängijat ja/või klubi. EJL teeb mängu käigu ja tulemuse eelneva võimaliku 17

18 fikseerimise avastamiseks ning peatamiseks koostööd UEFA ja teiste rahvusvaheliste ning riiklike struktuuridega. XII LÕPPSÄTTED Artikkel 33 Vaidluste lahendamine 33.1 Juhendist tulenevate vaidluste lahendamiseks kohaldatakse EJL-i põhikirja IV peatükis sätestatut. Artikkel 34 Ettearvamatud asjaolud 34.1 Juhendis käsitlemata või vääramatu jõuga seotud küsimustes, v.a distsiplinaarasjad, on otsuste tegemise pädevus Peadirektoril. Peadirektori otsused on lõplikud Erandite tegemise pädevus juhendi rakendusalas on vaid Juhatusel. Artikkel 35 Täpsustav asjaolu 35.1 Käesoleva juhendi mõistes loetakse klubiks ka selline Võistlustel osalev iseseisev võistkond, kes ei ole välja pandud ühegi klubi poolt. Artikkel 36 Lisad 36.1 Kõik lisad moodustavad käesoleva juhendi lahutamatu osa. Artikkel 37 Jõustumine 37.1 Käesolev juhend jõustub selle heakskiitmisel EJL-i juhatuse poolt ja kehtib rannajalgpalli a hooajal juuni juhatuse otsusega on muudetud Artiklit 12 Võistlus süsteem. 18

19 LISA I: Aus mäng Ausa mängu määratlus Aus mäng väärtustab ausas konkurentsis saavutatud tulemust. Ausa mängu kontseptsioonis tegutsevad isikud lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides. Aus mäng välistab pettuse, äraostmise, korruptsiooni, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), diskrimineerimise, ekspluateerimise ja liialdatud kommertslikkuse. Ausa mängu põhimõtteid kohustuvad järgima klubid ja nende esindajad ning ametiisikud ja kõik isikud, kes täidavad klubi poolt määratud ametikohustusi, sh treenerid, mängijad, klubi/võistkonna toetajad ja teised pealtvaatajad. Eeltoodud isikud peavad hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt organiseeritud või korraldatud mängu või võistluste aususe põhimõtet ning kohustub tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu. Ausa mängu põhimõtteid ei ole muuhulgas järginud isik, kes: - on aktiivselt või passiivselt seotud või üritab ennast siduda pettuse, altkäemaksu või korruptsiooniga jalgpallialases tegevuses; - kasutab tema jalgpallialase tegevuse kaudu talle teatavaks saanud mitteavalikustatud informatsiooni, mis kahjustab või võib kahjustada mängu või EJLi poolt tunnustatud võistluste aususe põhimõtteid; - otseselt või kaudselt mõjutab või üritab mõjutada ükskõik millise otsese või kaudse tegevusega mängukäiku ja/või eelnevalt fikseerida mängu või võistluse tulemust (kokkuleppeline mängutagajärg) olenemata sellest, kas isiku eesmärgiks on saada sellest isiklikku kasu (varalist või mittevaralist); luua kasu saamise võimalus kolmandale isikule või on vastavaks käitumiseks mistahes muu põhjus. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu sh mittevaralist kasu; - käitub endale või kolmandale isikule eelise saamiseks viisil, mis avaldab või võib avaldada mõju mängu või võistluse käigule ja/või tulemusele, ning mis on vastuolus EJL-i põhikirjaliste eesmärkidega; - isikliku või kolmandate isikute kasu eesmärgil osaleb otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse või käigu peale EJL-i või tema poolt korraldavatel võistlustel, milles osaleb tema või tema lähedase isiku võistkond. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu; - kasutab ja/või edastab teistele talle tema jalgpallilise tegevuse kaudu teatavaks saanud mitteavalikku infot, teeb ebaeetilisi avaldusi, kutsub üles provokatiivsele käitumisele, rikub või võib oma käitumisega rikkuda jalgpalli mainet või EJL-i poolt tunnustatud mängu või võistluste aususe põhimõtet; - rikub oma käitumisega üldisi häid käitumisnorme- ja tavasid; - edastab spordiüritusel ükskõik millisel viisil üritusega sobimatu sõnumi, sh poliitilise või solvava jms; - ei järgi EJL-i ja/või tema organite (sh distsiplinaarorganite) poolt tehtud otsuseid või juhiseid või FIFA või CAS-i poolt tehtud otsuseid; 19

20 - põhjustab süüliselt mängu hilinemise või ärajäämise; - põhjustab süüliselt mängu katkemise või peatamise või kes vastutab mängu süülise katkemise või peatamise eest; - käitub vägivaldselt, provokatiivselt või kasutab ebatsensuurseid väljendeid; - käitub eelise saamiseks ebasportlikult; - kasutab või üritab kasutada dopingut või kes annab või üritab anda dopingut mängijale kasutamiseks; - vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i temale tehtud ettepanekust mõjutada mängu või võistluse käiku ja/või tulemust; - vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i ükskõik millisest talle teada olevast rikkumisest ülaltoodud käitumispõhimõtetes. 20

21 LISA II: Klubi kinnitus 21

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2019.a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2017. a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2016 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Karikavõistluste ja Superkarika juhend

Karikavõistluste ja Superkarika juhend Eesti 2018/2019. a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 13.04.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: 06.07.2018 lk 2 / 39 Sisukord I. Üldsätted II. III. IV. 1. Ülesanne ja eesmärk 2. Üldmõisted Võistluste korraldusega seonduv 3. Võistlused

Rohkem

Microsoft Word - KML juhend _loplik

Microsoft Word - KML juhend _loplik Eesti Korvpalliliit KORVPALLI MEISTRILIIGA VÕISTLUSJUHEND hooajaks 2014/2015 kinnitatud 27. juuni 2014 täiendatud 05.09.2014 Sisukord I. Üldsätted... 4 2. KML mõiste ja eesmärk... 4 3. Meistriliiga auhinnad...

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robotexi reeglitest. 2. Robotite klassid Robomadin

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem