ERASMUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ERASMUS"

Väljavõte

1 ERASMUS+ EUROOPA-SISENE ÕPIRÄNNE KÕRGHARIDUSES ABIMATERJAL KOORDINAATORILE aasta projektid SA Archimedes

2 SISUKORD SISSEJUHATUS ERASMUS+ PROGRAMM EUROOPA KOMISJON RIIKLIK BÜROO ÜLIÕPILASTE ÕPIRÄNNE (SM STUDENT MOBILITY) ERASMUSEGA ÕPPIMA (SMS STUDENT MOBILITY FOR STUDIES) ERASMUSEGA PRAKTIKALE (SMP STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS) KOMBINEERITUD ÕPIRÄNNE KEELENÕUDED KOHUSTUSLIKUD VEEBIPÕHISED KEELETESTID ÜLIÕPILASTELE VABATAHTLIK OSALEMINE VEEBIPÕHISTEL KEELEKURSUSTEL VÄHEMKASUTATUD KEELTE ÕPE MITU KORDA VÕIB ÜLIÕPILANE ERASMUSES OSALEDA? ÜLIÕPILASTE TEAVITAMINE, TAOTLEMINE JA VALIK ÜLIÕPILASTE TOETUSED TOETUS ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTELE LEPINGUD ÜLIÕPILASTEGA ERASMUSE ÜLIÕPILASHARTA (ERASMUS+ STUDENT CHARTER) VÄLISÕPINGUTE JA PRAKTIKA TUNNUSTAMINE ÜLIÕPILASTE ARUANDLUS DOKUMENTIDE SÄILITAMINE ÕPPEJÕUDUDE JA TÖÖTAJATE VAHETUS (ST- STAFF MOBILITY) TEAVITAMINE, TAOTLEMINE JA VALIK LEPINGUD ÕPPEJÕUDUDE JA KÕRGKOOLI TÖÖTAJATEGA ÕPPEJÕUDUDE JA TÖÖTAJATE LÄHETUSED JA TOETUSE PIIRMÄÄRAD TOETUS ERIVAJADUSTEGA ÕPPEJÕUDUDELE JA TÖÖTAJATELE ÕPPEJÕUDUDE JA TÖÖTAJATE ARUANDLUS DOKUMENTIDE SÄILITAMINE ÕPIRÄNDE KORRALDUSTOETUS (OS ORGANISATIONAL SUPPORT) LUBATUD KULUD JA ARUANDLUS MAKSMINE JA TOETUSE ÜMBERARVESTAMINE

3 4.3 DOKUMENTIDE SÄILITAMINE KÕRGKOOLI ÕPIRÄNDE TEGEVUSE LEPING JA BAASMAKSED KÕRGKOOLILE JÄRELEVALVE ARUANDLUSTÄHTAJAD SEIRE RAAMATUPIDAMINE NING DOKUMENDIHALDUS ARVELDUSARVE JA PANGAKULUD FINANTSARUANDLUS FINANTSVÕIMEKUSE KONTROLL FINANTSKONTROLL VÄLISÜLIÕPILASTE VASTUVÕTT INTENSIIVSED EESTI KEELE JA KULTUURI KURSUSED VÄLISÜLIÕPILASTELE (ESTILC ESTONIAN INTENSIVE LANGUAGE COURSES)

4 SISSEJUHATUS Käesolev abimaterjal on koostatud pakkumaks tuge Erasmus+ programmi Euroopa-siseses õpirändes osalevate Eesti kõrgkoolide koordinaatoritele. Abimaterjalis on tutvustatud programmi protseduure, põhinõudeid ja -reegleid, mis on vajalikud tegevuste edukaks rakendamiseks. Erasmus+ programmi eestikeelsel koduleheküljel on ülevaade kogu programmist, selle eesmärkidest ja alategevustest koos iga-aastase taotluskutse, selle haldus- ja finantsteabe ning taotleja juhendraamatutega. Erasmus+ programmi puudutav ametlik info ja programmis osalemise tingimused on kehtestatud Euroopa komisjoni koostatud programmijuhendiga, mis on leitav aadressilt ning projekti elluviimiseks on sõlmitud toetuse kasutamise leping sihtasutuse ning kõrgkooli vahel. Kui peaks ilmnema vastuolusid käesoleva abimaterjali ning programmijuhendis või toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimuste vahel, on alati ülimuslikuks programmijuhend ning toetuse kasutamise leping. Käesolev abimaterjal on kasutatav aasta projektide elluviimisel. 4

5 1. ERASMUS+ PROGRAMM Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonda käsitlev programm ajavahemikuks Erasmus+ on ellukutsutud selleks, et toetada programmiriikide püüdlusi kasutada elukestvaks õppeks tõhusalt Euroopas leiduvaid andeid ja sotsiaalset kapitali, sidudes formaalsele, mitteformaalsele ja informaalsele õppimisele pakutava toe kõikide haridus-, koolitus- ja noorte valdkondadega. Programmiga edendatakse ka võimalusi koostööks ja õpirände projektideks partnerriikidega, eeskätt kõrghariduse ja noorte valdkonnas. Programmi raames toetatakse seega koostööd, mis on kooskõlas strateegiaga Euroopa 2020 ja selle juhtalgatustega, nagu Noorte liikuvus ning uute oskuste ja töökohtade tegevuskava. Samuti aidatakse programmiga saavutada hariduse ja koolituse strateegilise raamistiku ning ELi noorsoostrateegia eesmärke, avatud koordinatsiooni meetodite kaudu. Programm Erasmus+ on ajavahemikus Euroopa Komisjoni ellu viidud Euroopa programmide lõimimise tulemus: elukestva õppe programm; programm Euroopa noored ; programm Erasmus Mundus ; programm Tempus ; programm Alfa ; programm Edulink ; programmid kõrgharidusalaseks koostööks tööstusriikidega. Programmi Erasmus+ eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu järgmised meetmed: I põhimeede üksikisikute õpiränne; II põhimeede - innovatsioonile suunatud koostöö ja heade tavade vahetamine; III põhimeede - poliitikareformi toetamine; Jean Monnet meetmed; Sport. Käesolevas abimaterjalis on kirjeldatud Erasmus+ I põhimeetme alla kuuluvat kõrghariduse valdkonna Euroopa-sisest õpirännet (sh üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne). 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1288/2013, 11.detsember 2013, millega luuakse Erasmus+ : liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ( 5

6 1.1 Euroopa Komisjon Euroopa tasandil koordineerib Erasmus+ tegevuste elluviimist Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Direktoraat (DG EAC, Directorate General for Education and Culture), kelle ülesanne on tagada programmiga seotud tegevuste tulemuslikkus kogu Euroopa ühenduses. Komisjon kannab üldist vastutust nende struktuuride kontrollimise ja koordineerimise eest, kes vastutavad programmi detsentraliseeritud tegevuste eest riigi tasandil. Täpsem informatsioon nende koduleheküljel Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) vastutab programmi Erasmus+ tsentraliseeritud meetmete elluviimise eest Euroopa tasandil. Rakendusamet vastutab projektide haldamise eest kogu programmi kestel, alates programmi tutvustamisest, toetustaotluste analüüsimisest ja projektide elluviimise jälgimisest kohapeal kuni projekti ja programmi tulemuste levitamiseni. Euroopa Komisjon vastutab rakendusameti kaudu ka: programmiga toetatavates valdkondades uuringute korraldamise eest; uuringute läbiviimise ja tõendusmaterjalile tugineva tegevuse eest võrgustiku Eurydice kaudu; programmi nähtavuse ja süsteemse mõju suurendamise eest, levitades ja kasutades programmi tulemusi; lepingust tulenevate haldusküsimuste lahendamise ning programmi Erasmus+ raames toetatavate asutuste ja võrgustike rahastamise eest; programmi raames teenuste pakkumiseks korraldatavate hankemenetluste haldamise eest. Täpsemat infot tsentraliseeritud tegevuste kohta leiab EK rakendusameti koduleheküljel Riiklik büroo Erasmus+ detsentraliseeritud tegevusi aitab riiklikul tasandil ellu viia programmi riiklik büroo. Selle lähenemisviisi aluseks on põhimõte tuua programm Erasmus+ võimalikult lähedale programmi toetusesaajatele ning kohaneda riikide haridus-, koolitus- ja noortesüsteemide mitmekesisusega. Selleks on iga programmiriik määranud kindlaks ühe või mitu riiklikku bürood. Riiklik büroo edendab ja rakendab programmi riigi tasandil ning toimib Euroopa Komisjoni ja kohaliku, piirkonna ja riigi tasandi organisatsioone ühendava lülina. Riikliku büroo ülesanneteks on: anda programmi Erasmus+ kohta asjakohast teavet; korraldada oma riigis rahastatavate projektitaotluste puhul õiglane ja läbipaistev valikumenetlus; jälgida ja hinnata oma riigis programmi elluviimist; pakkuda projektitaotluste esitajatele ja osalevatele organisatsioonidele kogu projekti kestel tuge; 6

7 teha tõhusat koostööd kõikide riiklike büroode võrgustikuga ja Euroopa Komisjoniga; tagada programmi nähtavus; edendada programmi tulemuste levitamist ja kasutamist kohalikul ja riigi tasandil. Peale selle on riiklikul bürool oluline roll vahendava struktuurina, kuivõrd ta: teostab väljaspool projekti haldamisega seotud ülesandeid tegevusi, mis toetavad programmi kvaliteetset elluviimist ja/või toovad programmiga toetatavates valdkondades kaasa poliitilise arengu; tagab toetava suhtumise uutesse tulijatesse ja ebasoodsamas olukorras olevatesse sihtrühmadesse, et kõrvaldada tõkked, mis ei lase neil isikutel programmis täielikult osaleda; püüab teha koostööd välisasutustega, et suurendada nende riigis programmi mõju. Riikliku büroo toetava suhtumise eesmärk on juhendada programmi kasutajaid läbi kõikide etappide, alates esimesest kokkupuutest programmiga, jätkates taotlemisprotsessiga ja projekti elluviimisega ning kuni lõpliku hindamiseni välja. See põhimõte ei ole vastuolus valikumenetluse õigluse ja läbipaistvusega. Pigem lähtutakse selle puhul seisukohast, et kõikidele võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb mõnele programmi sihtrühmale pakkuda vastavalt nende vajadustele kujundatud nõustamis-, jälgimis- ja juhendamissüsteemide kaudu rohkem abi. Eestis toimib Erasmus+ riikliku büroona SA Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur (HARA). Täpsem informatsioon kodulehel: 7

8 2. ÜLIÕPILASTE ÕPIRÄNNE (SM STUDENT MOBILITY) 2.1 Erasmusega õppima (SMS Student Mobility for Studies) Eestil on võimalik Erasmuse programmi vahendusel üliõpilasi vahetada: - programmiriikidega 2 - Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia; - programmiga liitunud riikidega - EL kandidaatriikide ja EL majanduspiirkonna riikidega: Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. NB! Alates aastast on peatatud Šveitsi osalus Erasmus+ programmi Euroopa-siseses õpirändes. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad üliõpilased peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid. Erasmus+ aruandes Šveitsi osalust kajastada pole vaja. Õppida saab ainult eelpool nimetatud riikide tunnustatud kõrgkoolides, millel on Erasmuse kõrghariduse harta. Üliõpilase kodukõrgkoolil peab olema sõlmitud Erasmuse partnerleping vastava kõrgkooliga, kuhu üliõpilane soovib õppima minna. (Lepingute näidised leiate kodulehelt Erasmuse programmi raames on õigus väliskõrgkoolides õppida üliõpilastel, kes: on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumata kodakondsusest ja elamisloast); on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast). Eesti kõrgkooli immatrikuleeritud välisüliõpilane võib Erasmuse kaudu oma koduriiki õppima sõita, kuid eelistatumad peaksid olema üliõpilased, kes sõidavad õppima välisriikidesse. Õpingute kestus Välisõpingud Erasmuse programmi raames võivad kesta 3 12 kuud. Üliõpilased võivad väliskõrgkoolis viibida vahemikus 1. juuni käesoleval aastal kuni 30. september järgmisel 2 Lisaks programmiriikidele, kuuluvad siia alla ka ülemeremaad- ja territooriumid ning teised äärepoolseimad piirkonnad, mis kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikidele. Nimekiri nendest on leitav järgnevatelt linkidelt: 8

9 aastal (16-kuulise lepingu puhul) või 1. juuni käesoleval aastal kuni 31.mai ülejärgmisel aastal (24-kuulise lepingu puhul). Üliõpilastel on võimalik välisõpingutele suunduda ka mitmetel järjestikustel perioodidel, sh ka järjest kahe õppeaasta raames, mis võimaldab vajadusel viibida välisõpingutel näiteks kevadsemestril ja sellele järgneval sügissemestril. Sellisel juhul tuleb jälgida, et eri õppeaastate raames toimuvad välisõpingud on vormistatud rahastamiseks kasutatava projekti nõudeid järgides. Siinkohal on oluline meeles pidada, et üliõpilasele võib üheks vahetusperioodiks toetust maksta vaid ühe projekti eelarvest. Õpingute maksumus Vastuvõttev kõrgkool ei tohi nõuda Erasmuse üliõpilaselt õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest, küll aga võib üliõpilase kodukõrgkool küsida õppemaksu ka välismaal veedetud õppeperioodi eest. Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada täiendava väljaminekuga kindlustusele, elamisloale, transpordile jms. Elukallidus, sõidukulud, ja muud sarnased kulutused või protseduurid võivad riigiti oluliselt erineda, seega tuleks eelnevalt konkreetset sihtkohta silmas pidades eelarvet ja taotlemisprotseduuri hoolega planeerida. Õpiränne mitmes riigis Ühe mobiilsuse raames toimuv õpiränne mitmes riigis on lubatud ainult ühe õppeplaani (Learning Agreement) raames ning üksnes juhul, kui see toimub ühisõppekava raames või ühe vastuvõtva kõrgkooli erinevates esindustes (asuvad ühes või mitmes riigis). Aruandluses riiklikule büroole tuleb mitmes riigis õppivate üliõpilaste puhul raporteerida sihtriigina õppeplaani sõlminud kõrgkooli asukohariik ning lisada täiendav info õpirände kohta kommentaaride lahtrisse. 2.2 Erasmusega praktikale (SMP Student Mobility for Placements) Erasmuse raames on võimalik praktikante vahetada: - programmiriikidega 3 - Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia; - programmiga liitunud riikidega - EL kandidaatriikide ja EL majanduspiirkonna riikidega: Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. 3 Lisaks programmiriikidele, kuuluvad siia alla ka ülemeremaad- ja territooriumid ning teised äärepoolseimad piirkonnad, mis kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikidele. Nimekiri nendest on leitav järgnevatelt linkidelt: 9

10 NB! Alates aastast on peatatud Šveitsi osalus Erasmus+ programmi Euroopa-siseses õpirändes. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad üliõpilased peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid. Erasmus+ aruandes Šveitsi osalust kajastada pole vaja. Praktikabaasiks võib olla ainult eelnimetatud riikide mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid ( ) ega Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid. Erasmuse programmi raames on õigus minna praktikale üliõpilastel, kes: on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumata kodakondsusest, elamisloast ja õppeaastast). Erasmuse praktikale võivad üliõpilased suunduda juba kõrgharidusõpingute esimesel aastal. Praktika Erasmuse programmi raames võib kesta 2 12 kuud (min 60 päeva). Alla 2-kuuliste perioodide kombineerimise korral on praktika mitmes kohas lubatud üksnes juhul, kui praktikabaas, mis allkirjastab praktikaplaani (Training Agreement), võtab endale vastutuse kogu praktika perioodiks. See tähendab, et on olemas selge seos erinevate praktikabaaside vahel (nt ettevõtte peakorter ja selle filiaalid samas või erinevates riikides) ja praktika toimub ühe praktikaplaani raames (Training Agreement). Kolmandatest riikidest pärit tudengitel tuleb välisriiki praktikale minnes uurida vastava riigi pädevate ametite käest, mis tingimustel üliõpilane seda teha tohib ja kas ning mida peaks selleks lisaks taotlema, kuna Eesti viisa ega elamisluba ei pruugi olla praktika sooritamiseks piisavaks aluseks. Äsjalõpetanute praktika Erasmus+ programm võimaldab ka äsjalõpetanute praktikat. Kõrgharidusastme viimase aasta üliõpilastel on võimalus esitada taotlus osalemaks äsjalõpetanute praktikal. Taotlus peab olema esitatud vastava kõrgharidusastme viimase õppeaasta jooksul ja enne lõpetamist. Praktika kestus peab jääma vahemikku 2 12 kuud ning vilistlane peab äsjalõpetanu praktikalt naasma hiljemalt 12 kuu jooksul pärast lõpetamist. Vastav praktikaperiood arvestatakse lõpetatud kõrgharidusastme hulka. Seega, tuleb silmas pidada, et kui näiteks bakalaureuse õpingute jooksul on üliõpilane erasmuslasena õppimas/praktikal käinud kolm kuud, siis vahetult pärast bakalaureuse kraadi omandamist on üliõpilasel säilinud võimalus Erasmus+ vahendusel äsjalõpetanuna praktikale suunduda veel üheksaks kuuks, kusjuures praktika peab olema läbitud hiljemalt 12 kuud pärast lõpetamist. Vilistlaspraktikat pole võimalik sooritada, kui üliõpilane jätkab õpinguid järgmises õppeastmes. Üliõpilane, kes on täitnud kõik lõpetamiseks vajalikud kohustused (täitnud õppekava, sh kaitsnud lõputöö või sooritanud lõpueksami), kuid ei ole ametlikult siiski veel lõpetanud (tudengit ei ole eksmatrikuleeritud, ta ei ole diplomit veel saanud ja lõpuaktust ei ole toimunud), võib asuda äsjalõpetanute praktikale ka enne ametlikku lõpetamise kuupäeva, juhul, kui kodukõrgkool on valmis vastavat üliõpilast juba lõpetanuks pidama ja kui see vastab kõrgkooli sisestele reeglitele. Programmi seisukohast siinkohal kitsendusi ei ole. 10

11 Äsjalõpetanuna ei ole üliõpilane enam tudengi staatuses ning temale ei kehti enam üliõpilase tingimused ja privileegid. Kolmandatest riikidest tulevate välistudengite elamisluba lõpeb ülikoolist eksmatrikuleerimisega, seejärel on vilistlasel võimalik 270 päeva viibida ilma elamisloata Eestis ning D-liiki viisakleebisega viibida kuni 90 päeva ka teistes Schengeni liikmesriikides. Välisriiki praktikale minnes tuleb aga uurida vastava riigi pädevate ametite käest, mis tingimustel isik seda teha tohib ja kas ning mida peaks selleks lisaks taotlema, kuna Eesti viisa ega elamisluba ei pruugi praktika sooritamiseks piisavaks aluseks olla. Üliõpilaste praktika digitaaloskuste parandamiseks Alates aastast on on programmi lisandunud rõhuasetus digitaaloskuste parandamiseks praktikate kaudu. Erasmus+ ja Horisont 2020 vahel on loodud partnerlus, mis pakub ja edendab nende üliõpilaste ning äsjalõpetanute täiendavaid praktikavõimalusi, kes soovivad omandada digitaaloskusi ja pädevusi, mida on vaja selleks, et pidevalt muutuvas digitaalses maailmas tööd teha ning hästi toime tulla. Praktika käigus arendavad edukad kandidaadid oma digioskusi koolituste ja praktilise töö kaudu. See võib hõlmata rakenduste ja tarkvara arendamist; infotehnoloogiliste süsteemide ja võrkude hooldust ja haldust; andmeanalüüsi, tehisintellektiga seotud rakendusi; programmeerimiskeeli; otsingumootorite optimeerimist ning digiturundust. Kui üliõpilane läheb digiteemaga seonduvale praktikale, tuleb Mobility Tool is ära märkida linnuke Traineeships in digital skills. Olemas on ka Toolkit, mis sisaldab mitmesugust täiendavat infot ning graafikat antud teema kohta. Toolkit on leitav järgnevalt lingilt: Kombineeritud õpiränne Õpinguid ja praktikat võib omavahel kombineerida üheks Erasmuse õppeperioodiks. Praktikabaasi vahendajaks on sel juhul vastuvõttev kõrgkool ning kestus peab jääma vahemikku 3 12 kuud. See tähendab, et on võimalik kombineerida nt 1 kuu õpinguid ja 2 kuud praktikat vms. Kombineeritud õpirännet arvestatakse aruandluses õppeperioodina. 2.4 Keelenõuded Kodukõrgkool on kohustatud tagama kõikidele Erasmuse õpirändes osalejatele vajaliku keelelise ettevalmistuse. Vahetusüliõpilane peab olema võimeline väliskõrgkooli õppetöös ja/või praktikal aktiivselt ning tulemuslikult osalema. Paljudes Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid ka inglise keeles ning praktikabaasi töökeel võib olla mõni Euroopas laiemalt levinud keel. Sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise või praktika sooritamise eelduseks. Reeglina pakuvad partnerkõrgkoolid võimalust õppida kohalikku keelt õpingutega paralleelselt toimuvatel keelekursustel. Keeleõpingute tunnustamise soodustamiseks peab sellistel keelekursustel osalemine olema kokku lepitud ka üliõpilase õppe- ja/või praktikaplaanis (Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for Traineeships). 11

12 Kohustuslikud veebipõhised keeletestid üliõpilastele Juhul kui vastuvõtvas kõrgkoolis on üliõpilase õppe või praktika töökeeleks bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, hispaania, soome, prantsuse, iiri, horvaatia, ungari, itaalia, läti, leedu, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovakkia, sloveenia või rootsi keel, on need Erasmuse õpirändes osalevad üliõpilased kohustatud läbima veebipõhised keeletestid nii enne kui ka pärast vahetusperioodi (välja arvatud juhul, kui vastav keel on üliõpilase emakeel). Emakeele mõiste määratleb kodukõrgkool. Kohustuslike testide eesmärk on parendada õpirände kvaliteeti ja mõõta vahetusõpingute/-praktika mõju võõrkeeleoskusele. Kodukõrgkool on kohustatud kõikidele välja valitud üliõpilastele eraldama veebipõhise keeletesti litsentsi ning jälgima, et tudeng enne lähetusperioodi algust testi oleks läbinud. Keeletesti tulemusi saab OLS (Online linguistic support) süsteemist vaadata nii osaleja kui ka kodukõrgkooli esindaja. Kõrgkool valib ise aja, mil litsentsid tudengitele eraldatakse, võttes arvesse, et esimene keeletestimine peaks toimuma siis, kui tudeng on välja valitud, töökeel sihtriigis on teada ning tudeng on otsustanud välismaale suunduda. Testimine peaks toimuma esimesel võimalusel, et vajadusel jätta tudengile aega ka keeleoskuse parendamiseks. Õppe- ja/või praktikaplaani (Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for Traineeships) sõlmimise ajaks peaks tudeng keeletesti olema sooritanud. Kui üliõpilane saavutab testiga partnerluslepingus nõutud taseme, märgitakse lepingusse keeletesti tulemus. Kui tulemus ei vasta nõutud tasemele tuleb õppe- ja/või praktikaplaani märkida see tase, mille tudeng lubab omandada õpirände alguseks (kõrgkoolidevahelises partnerlusleppes kokku lepitud minimaalne nõutud tase). Kodukõrgkool pakub üliõpilasele vajalikke võimalusi nõutud taseme saavutamiseks (OLS keelekursus või vajadusel mõni muu keelekursus). Teise keeletesti peab tudeng sooritama vahetult peale lähetuse lõppu. Keelelitsentside eraldamine ja testimine toimub Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud töökeskkonnas Kõrgkool on kohustatud järgima Euroopa Komisjoni juhiseid, et tagada OLS keelelitsentside korrektne kasutus (juhised on kättesaadavad Vabatahtlik osalemine veebipõhistel keelekursustel Juhul kui kohustusliku keeletesti tulemusena selgub, et üliõpilase võõrkeele oskus (bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, hispaania, soome, prantsuse, iiri, horvaatia, ungari, itaalia, läti, leedu, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovakkia, sloveenia või rootsi) jääb alla soovitatud taset, on kodukõrgkoolil võimalik pakkuda osalemist veebipõhisel keelekursusel ühes eelmainitud keeles (kestus 2 12 kuud vastavalt õpirände kestusele). Tudengitele, kes teevad keeletesti tulemusele B1 või madalam, eraldab OLS süsteem automaatselt keelekursuse litsentsi. Osalejad, kes on esimese testi sooritanud vähemalt B2 tulemusele ja üliõpilased, kelle töökeeleks on nende emakeel, saavad valida, kas nad soovivad keelekursuse läbida mobiilsuse töökeeles või sihtriigi kohalikus keeles, kui see on OLS süsteemis saadaval. 12

13 Saatva kõrgkooli ülesandeks on teha sellekohane märge OLS süsteemi. Mobiilsuse töökeelt emakeelena rääkivad tudengid, kes soovivad läbida keelekursust sihtriigi kohalikus keeles, peavad tegema keeletesti sihtriigi kohalikus keeles. Keelekursused toimuvad õpirändele eelnevalt ja sellega paralleelselt. Selleks varustab Euroopa Komisjon sätestatud reeglite alusel programmis osalevaid kõrgkoole eelnevalt keelelitsentsidega. Litsentside arv on piiratud, mistõttu on keelekursuse läbimist võimalik pakkuda vaid piiratud arvule osalejatest. Kui litsentse on piisavalt võib kursusel osalemist pakkuda kõigile programmis osalevatele üliõpilastele oma keeleoskuse arendamiseks. Ühele osalejale saab määrata maksimaalselt ühe keelekursuse litsentsi. Keelekursuste litsentside eraldamine ja kursusel osalemine toimub Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud töökeskkonnas Kõrgkool on kohustatud järgima Euroopa Komisjoni juhiseid, et tagada OLS keelelitsentside korrektne kasutus (juhised on kättesaadavad Põgenikekriisi valguses on Erasmus+ Euroopa-siseses õpirändes osalevatel kõrgkoolidel võimalus taotleda asüülitaotlejate tarbeks täiendavaid OLS litsentse järgmise kolme aasta jooksul kasutamiseks, eesmärgiga lihtsustada sisserändajate integreerumist Euroopa haridusja koolitussüsteemi. Eesmärgiks on teha OLS keeletestid ja -kursused asüülitaotlejatele kättesaadavaks vabatahtlikkuse alusel Vähemkasutatud keelte õpe Üliõpilasega sõlmitavas õppe- ja/või praktikaplaanis (Learning Agreement for Studies / Learning Agreement for Traineeships) määratakse kindlaks soovitav võõrkeeleoskuse tase (kõrgkoolidevahelises partnerlusleppes kokku lepitud minimaalne nõutud tase), mis tagaks aktiivse osaluse õppetöös või praktikal. Võõrkeeleoskuse taseme teeb kindlaks kodukõrgkool enne õpirändele suundumist. Juhul kui selgub, et üliõpilase võõrkeele oskus jääb alla soovitatud taset, on kodukõrgkoolil võimalus enne õpirände algust pakkuda keelelist ettevalmistust. Seda on võimalik rahastada korraldustoetuse (OS Organisational Support) vahenditest. 2.5 Mitu korda võib üliõpilane Erasmuses osaleda? Üliõpilasel on võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest): - esimese kõrgharidusastme jooksul (bakalaureusetase või sellele vastav); - teise kõrgharidusastme jooksul (magistritase või sellele vastav); - kolmanda kõrgharidusastme jooksul (doktoritase või sellele vastav). Näiteks: Kui üliõpilane on bakalaureuse õpingute II kursusel erasmuslasena õppinud viis kuud, säilib tal võimalus veel seitsmeks kuuks suunduda õpingutele/praktikale kas III kursusel või äsjalõpetanute praktikale ühe aasta jooksul pärast lõpetamist. 13

14 Oluline on meeles pidada, et Elukestva õppe programmis (Lifelong Learning Programme ) osalenud üliõpilaste vahetusperioodi kestus arvestatakse Erasmus+ ( ) programmi raames maha vastaval kõrgharidusastmel. Näiteks: Kui üliõpilane on LLP/Erasmuse raames bakalaureuse õpingute raames käinud neli kuud õppimas, siis Erasmus+ bakalaureuse õpingute perioodil on üliõpilasel säilinud võimalus vahetusõpingutele/-praktikale suunduda veel kaheksaks kuuks. Elukestva õppe programmi (Lifelong Learning Programme ) mõne muu allprogrammi (Comenius, Leonardo da Vinci, Euroopa Noored) raames läbitud õpirännet ei võeta Erasmus+ Euroopa-sisese üliõpilaste õpirände perioodi arvestamisel arvesse. NB! Bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekavade üliõpilased (näiteks meditsiini alal) võivad osaleda kokku kuni 24 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest). 2.6 Üliõpilaste teavitamine, taotlemine ja valik Toetuse saanud kõrgkoolid vastutavad info levitamise, üliõpilaste valimise ja lähetamise eest. Üliõpilastele korraldatud konkurss Erasmuse programmis osalemiseks ja Erasmuse toetusele kandideerimiseks peab olema avalik (kõrgkooli ajaleht, stendid, infopäevad jmt). Kooli poolt üliõpilastele seatud lisatingimused peavad olema avalikud juba kandideerimise hetkel. Kõrgkoolides on taotluste esitamise tähtajad väga erinevad, jäädes veebruari ning mai vahele. Tähtaega määrates on vaja arvestada partnerkõrgkoolide seatud dokumentide esitamise tähtaegadega. Mõnedes koolides ongi kasutusel vaid üks taotlustähtaeg, mis tähendab, et järgmise aasta kevadel õppida soovijad peavad taotluse juba eelmisel kevadel esitama. Paljudes koolides on siiski ka teine, sügisene tähtaeg, mis jääb enamasti ajavahemikku septembrist novembrini. Siis võetakse vastu taotlusi kevadsemestril õppida soovijatelt ning jaotatakse ümber kevadel üle jäänud kohti. Kõikides kõrgkoolides tuleb taotlejal esitada avaldus, mõnikord lisandub sellele ka soovitusvõi motivatsioonikiri. Kui Erasmuse koordinaatoril puudub ligipääs üliõpilaste õpitulemustele, tuleb üliõpilasel esitada ka oma õpitulemuste väljavõte. Kõrgkoolil on üliõpilaste pingerea koostamisel õigus kasutada erinevaid valikukriteeriume (nt õppeedukus, keelenõue, üliõpilase motivatsioon, erialade eelistus, partnermaade või kõrgkoolide eelistus jms), kuid need peavad olema teada kõikidele huvilistele. Kõrgkoolid peavad tagama, et Erasmus+ üliõpilaste valikus osaleksid inimesed, keda ei mõjuta antud protsessis osalemisel ja otsuste langetamisel huvide konflikt. Üliõpilaste taotlusi tuleb säilitada 5 aastat pärast projekti lõppu. 2.7 Üliõpilaste toetused Erasmus+ programmis osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda toetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Erasmus+ programmi toetus ei pruugi katta kõiki välismaal õppimise ja/või praktikaga seonduvaid kulusid ning seega võib olla vajalik ka 14

15 Praktikale minevatele tudengitele vajaduspõhist lisatoetust maksta ei saa. 15 omafinantseerimine. Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke toetusi, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise/ praktika perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse stipendiaadina välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust. Topeltfinantseerimise vältimiseks kehtib sama tingimus ka riikliku toetusprogrammi DoRa+ ja Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammide alusel makstavate toetuste kohta. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka ilma toetuseta (nn 0-grandiga üliõpilased, nt Kristjan Jaagu või DoRa+ toetust saavad üliõpilased). Erasmus Munduse (EM) kursustel ja Erasmus+ magistri ühisõppekavadel (JMD) (täisajaga) osalevad üliõpilased ei tohi üheaegselt saada EM/JMD ja Erasmus+ toetust. Rahastades ise oma kuludest EM/JMD õpinguid, võivad üliõpilased saada Erasmus+ toetust. Osalus EM kursustel ja JMD ühisõppekavadel võetakse arvesse, arvutamaks Erasmus+ maksimum mobiilsusperioodi ühe õppeastme jooksul (12 kuud), välja arvatud nende üliõpilaste puhul, kes oma EM/JMD õpinguid ise rahastavad. Toetuse eraldamise otsustab üliõpilase kodukõrgkool. Praktikantidele on kohustus maksta kõrgemat toetust kui õppima suundujatele. Praktikantidele peab maksma Euroopa Komisjoni (EK) eelarvest 200 euro võrra suuremat kuutoetust kui samasse sihtriiki suunduvatele õppijatele. Eesti Vabariigi (EV) kaasfinantseeringu eelarvest on vajadusel võimalik suurendada toetust nii praktikantidele (kuni 100 eurot kuus) ja õppima suunduvatele üliõpilastele (kuni 200 eurot kuus). EV eelarvest õppuritele ja praktikantidele makstava lisatoetuse puhul peab kõrgkool pidama kinni järgmistest kriteeriumitest: (1) üliõpilane saab toetust Euroopa Komisjoni eelarvest; (2) kõrgkool otsustab üliõpilaste valiku ja individuaalse lisatoetuse suuruse üle; (3) EV lisatoetuse ülempiir praktikantidele on 100 eurot kuus ja õppima suunduvatele üliõpilastele 200 eurot kuus. Erinevalt eelarve realt (EK või EV) makstavate toetuste osas tuleb üliõpilastega sõlmida eraldiseisvad finantseerimislepingud. NB! EV kaasfinantseering on otstarbekalt kasutatud seni, kuni kõrgkool on EV lisatoetust maksnud EK toetust saavatele õppima minevatele Erasmuse üliõpilastele kuni 200 eurot kuus ja praktikale minevatele Erasmuse üliõpilastele kuni 100 eurot kuus. Vastavalt Tulumaksuseaduse 19 lõike 5 punktile 2 on toetus, mida maksab oma üliõpilasele Eesti Vabariigi haridusseaduses nimetatud õppeasutus või sellega samaväärne välisriigi õppeasutus, vabastatud tulumaksust. Toetuste kohta võib veel lugeda eelnevalt nimetatud seaduse 19 lõigetest 5-7. Vajaduspõhine lisatoetus Õppima minevatele tudengitele, kes saavad õpirände või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust, sealhulgas vajaduspõhist eritoetust, ning avaldavad soovi saada lisatoetust, peab kõrgkool maksma vajaduspõhist lisatoetust. Lisatoetust makstakse üliõpilaste õpirändeks eraldatud EK vahenditest, 200 eurot kuus. Kui üliõpilane läheb õppima kaheks semestriks, on lubatud toetada mõlemat semestrit vajaduspõhise lisatoetusega ka juhul, kui riigipoolset vajaduspõhist eritoetust maksti vaid ühe semestri eest. Informatsioon peab olema avalik ja kättesaadav kõikidele osalejatele.

16 Kõrgkooli roll toetuse jagamisel Kuutoetuse eraldamise arvestuslikuks aluseks on 565 eurot ühe õppekuu kohta üliõpilaste puhul ja 715 eurot praktikantide puhul. Tegemist on arvestusliku alusega ning kõrgkoolid peavad oma iseärasusi arvestades toetused kõrgkooli sees vastavalt sihtriikide gruppidele diferentseerima (vt tabel 1 - Üliõpilaste toetuste arvestus). Toetused ühe sihtriikide grupi raames peavad olema ühesugused. Üliõpilaste toetusmäärad on kehtestatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Eraldi reisitoetust üliõpilaste õpirändeks ette ei ole nähtud ning samuti ei ole võimalik reisipäevade eest elamistoetust saada (va äärepoolseimatest piirkondadest, ülemeremaadest ja territooriumitelt pärit osalejatele). Kõrgkool peab EK toetuste määrad avaldama kodulehel hiljemalt enne üliõpilastega toetuse kasutamise lepingute sõlmimist. Toetuse eraldamise alust projekti jooksul muuta ei ole lubatud. Üliõpilaste õpingute/ praktika kestuse arvestamine Üliõpilaste välisõpingute/-praktika perioodi ja toetuse arvestus algab konkreetsest kuupäevast ja lõppeb konkreetse kuupäevaga, mis on märgitud vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt väljastatud vastuvõttu kinnitavas kirjas (Acceptance Letter). Üliõpilase õpingute/praktika arvestus toimub päevades. Toetuse arvestuse aluseks olev 1 kuu on võrdne 30 päevaga. Toetus määratakse üliõpilasvahetuse päevadeks vastavalt välisõpingute/-praktika perioodi kestusele (päevade arv). Üliõpilaste välisõpingute/-praktika tegelik, lõplik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte poolt väljastatud kinnituskirjaga (Confirmation Letter). Kinnituskirjas peavad olema märgitud konkreetsed õpingute / praktika alguse- ja lõpukuupäevad vastavalt üliõpilasvahetuse tegelikule kestusele (nn esimene ja viimane kooli-/praktikapäev). NB! Kui üliõpilane naaseb õpirändest eelnevalt kokkulepitud kuupäevast maksimaalselt 5 päeva varem või hiljem (kinnitatud kohalviibimise perioodi ja toetuslepingus märgitud kohalviibimise perioodi erinevus on 5 või vähem päeva), peetakse seda õigeaegseks naasmiseks ja eraldatud toetust ei pea hakkama ümber arvestama. Euroopa Komisjon on seadnud üliõpilasvahetuse perioodile minimaalse ja maksimaalse kestuse. Õpingud peavad kestma vähemalt 3 kuud (90 päeva) ja praktika vähemalt 2 kuud (60 päeva) (va kui praktika on veebruaris, siis on lubatud 58 päeva).. Minimaalse kestusele mittevastavaid vahetusi ei loeta abikõlbulikeks ja üliõpilasel puudub õigus Erasmuse toetusele. Kõik erandlikud juhtumid (nt Force majeure) peab kõrgkooli Erasmuse koordinaator kirjalikult kooskõlastama Erasmuse programmi spetsialistiga SA Archimedeses. Toetuste määramine Euroopa Komisjon on riikide elukallidusindeksi alusel jaganud programmis osalevad riigid kolme suuremasse gruppi (Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3) ning fikseerinud iga riikide grupi jaoks Erasmuse üliõpilase maksimaalse ühe kuu (30 päeva) toetusmäärad. HTM on kehtestanud toetuste määrad ja koostöös Erasmus+ programmi valikukomisjoniga ka täiendavad nõuded õppurite/praktikantide lisatoetusele. 16

17 Tabel 1. Üliõpilaste toetuste arvestus Riikide grupp Riigid Kuutoetuste vahemik (EK eelarvest) Lisatoetus Grupp 1 (kõrge elukallidusega riigid) Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Ühendkuningriik 520 EV kaasfinantseeringust võib maksta: - õppuritele kuus; - praktikantidele kuus Grupp 2 (keskmise elukallidusega riigid) Grupp 3 (madala elukallidusega riigid) Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari EK eelarvest: - on praktikantidele kohustuslik maksta 200 kuus; - peab õppima minevale vajaduspõhise õppetoetuse saajale sooviavalduse alusel maksma lisatoetust 200 kuus; - võib lisataotluse alusel maksta lisatoetust erivajadustega üliõpilastele Üliõpilaste toetuse määramisel ja arvestamisel kehtib nn 360-päevase aasta ehk 30-päevase kuu meetod. Seda meetodit kasutab Moblity Tool+ automaatselt toetuste arvutamisel, baseerudes Exceli funktsioonil DAYS360. 1) Näide: õpirände kestus on ja ühe kuu elamistoetus on 495 eurot. Kokku 5 kuud ja 6 päeva ehk 156 päeva. Toetus= 5 kuud x 495 eurot + 6 päeva x 495/30 eurot= 2574 eurot Lõplik toetussumma peab olema täisarv. Ümardamine: komakohaga kuni 0,49 eurot allapoole ja alates 0,50 ülespoole täiseurodeks. Näiteks 495,5 496 eurot. Soovitus! Kalendripäevade arvutamiseks on hea kasutada Mobility Tool i. NB! Kui täiskuid ületavad päevad satuvad kuudevahetusele, siis ka 31-päevalised kuud, nagu jaanuar, märts, mai jne on arvestatud 30-päevastena. Soovitus! Paluda partneritel väljastada perioodi kinnitused kuupäevaliselt. 17

18 Lepingud osalejatega ja toetusmaksed Osalejaga sõlmitakse toetusleping mobiilsusperioodile eelnevalt. Pärast toetuslepingu kahepoolselt allkirjastamist tehakse osalejale toetuse ettemakse vastavalt sõlmitud lepingule, % määratud toetussummast. Toetuse ettemakse peab toimuma 30 päeva jooksul alates toetuslepingu allkirjastamisest. Mobiilsusperioodi lõppedes arvutatakse osaleja lõplik toetussumma vastavalt vastuvõtva partneri kinnituskirjale mobiilsusperioodi kohta. Kui ettemakse ja lõplik toetussumma erinevad, tuleb osalejale teha vastavalt kas jääkmakse või esitada tagastusnõue. Osaleja aruannet loetakse jääkmakse taotlusena. Kõrgkoolil on 30 päeva jääkmakse/tagastusnõude tegemiseks/väljastamiseks. 2.8 Toetus erivajadustega üliõpilastele Erivajadus on füüsiline, vaimne või tervislik seisund, mis ei võimalda mobiilsuses osaleda ilma täiendava toetuseta. Toetamaks eelnimetatud üliõpilasi on võimalik taotleda lisatoetust Erasmus+ programmist (erivajadustega_üliopilase_taotlus). Taotlemine käib läbi kõrgkooli. Kõrgkool esitab üliõpilase taotluse SA-le Archimedes, vastutades koos üliõpilasega andmete õigsuse eest, sh toetavad dokumendid (arstliku ekspertiiskomisjoni (AEK) otsus puude raskusastme ja liigi kohta, vastuvõtukiri väliskõrgkoolist, muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantsallikad jne. AEK otsuse ja väliskõrgkooli vastuvõtukirja esitamine on kohustuslik. Juhul, kui üliõpilane põeb mõnd kroonilist haigust, mis toob kaasa täiendavaid kulutusi (nt transpordile), kuid puudub väljastatud puude aste, on üliõpilasel võimalik AEK otsus asendada perearsti tõendiga. SA Archimedes hindab välise eksperdi abiga individuaalselt iga üliõpilase taotlust ning otsustab kulude põhjendatuse üle taotluses ja lisadokumentides toodud info põhjal, vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat informatsiooni. Põhjendatud taotluse korral rahuldatakse taotlus vastavalt reaalsetele kuludele. Positiivse otsuse puhul sõlmitakse kõrgkooli ja SA Archimedes vahel lepingu lisa, kõrgkool on toetuse edasimaksjaks üliõpilasele. Kõrgkool on kohustatud säilitama toetuse kasutamisega seotud lisadokumentatsiooni koos üliõpilase lepinguga (lisaleping üliõpilase toetuslepingule, vajadusel kuludokumendid). Erivajadustega üliõpilaste lisatoetust makstakse EK eelarve reservist, mida otsustab Erasmus+ valikukomisjon. Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest Euroopa Komisjoni poolt seatud kriteeriumitest. Toetuskõlblikud kulud Erivajadustega seotud toetus. Lisakulud, mis on otseselt seotud osalejatega, kellel on erivajadus Rahastamine Summa Toetuskõlblike kulude osakaal Kuni 100% toetuskõlblikest kuludest Eraldamise eeskiri Tingimus: rahalise toetuse taotlemist erivajadustega seotud toetuse katmiseks tuleb põhjendada taotlusvormis 18

19 2.9 Lepingud üliõpilastega Kõikide Erasmuse raames õppima ja praktikale suunduvate üliõpilastega tuleb kõrgkoolidel sõlmida toetusleping, olenemata sellest, kas üliõpilasele toetust makstakse või mitte. Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi kaasfinantseeringu alusel makstud toetussummade osas tuleb üliõpilasega sõlmida eraldiseisvad finantseerimislepingud (lepingute näidised ). Kõrgkool võib nimetatud näidiseid vastavalt oma vajadustele täiendada, säilitades samas siiski näidistes toodud miinimumnõuded. Kõik esialgses lepingus tehtavad muudatused (sh õpinguperioodi pikkus, toetuse suurus jmt) tuleb sätestada eraldi lisalepinguga. Lisaks toetuslepingule tuleb kõigi üliõpilastega sõlmida õppeplaan/õppeleping (Learning Agreement for Studies) ja/või praktikaplaan/praktikaleping (Learning Agreement for Traineeships) millega pannakse paika üliõpilase individuaalne õppe-/praktikaprogramm väliskõrgkoolis/praktikabaasis ning lepitakse kokku õpirände tunnustamise tingimustes. Toetuslepingus sätestatud tingimuste mittetäitmise korral on kõrgkool kohustatud üliõpilastelt neile eraldatud toetuse, sõltuvalt lepingu tingimuste mittetäitmise ulatusest osaliselt või täies mahus tagasi nõudma. Osalise või täieliku tagasimakse nõude aluseks võib olla ka olukord, kus üliõpilane ei täida õppetööle/praktikale seatud nõudeid väliskõrgkoolis/praktikabaasis. Kui lepingu (sh õppetöö) tingimuste täitmise takistuseks on üliõpilasest/töötajast sõltumatud asjaolud (force majeure), siis võib kõrgkool tagasimakse nõudest loobuda. Nimetatud juhtumid tuleb kooskõlastada kirjalikult ( itsi) riikliku bürooga. Õpirändes viibivatel üliõpilastel on võimalik taotleda õpirände perioodi pikendamist (ühe õppeaasta raames) vähemalt 1 kuu enne poolelioleva õpirände perioodi lõppu (vastavalt eelnevalt õppeplaanis (Learning Agreement) sätestatud õpirände lõpukuupäevale). Õpirände perioodi pikendamisel on kõrgkoolil rahaliste vahendite puudumisel/vajakajäämisel võimalik lubada õpirände perioodi pikendamist 0-grandiga Erasmuse üliõpilasharta (Erasmus+ Student Charter) Vahetusüliõpilaste akadeemiliste tulemuste tunnustamise parandamiseks ning üliõpilaste teavitamiseks nende õigustest ja kohustustest on Euroopa Komisjon välja töötanud ühtse tekstiga Erasmuse üliõpilasharta. Iga osalev kõrgkool on kohustatud üliõpilashartal toodud õigusi ja kohustusi oma väljaminevatele Erasmuse üliõpilasele tutvustama. Üliõpilasharta on üliõpilasega sõlmitava finantseerimislepingu üks lisadest (lepingute näidised leiate kodulehelt ). Üliõpilastel on õigus kõrgkoolilt nõuda üliõpilasharta toodud tingimuste täitmist Välisõpingute ja praktika tunnustamine Erasmuse üliõpilase õpinguid (sh ka eksameid ning muid arvestuslikke töid) ja praktikat välisriigis peab kodukõrgkool tunnustama kohalike õpingutega võrdväärselt. Praktika peab 19

20 olema üliõpilase õppekava osa ja kajastuma üliõpilase akadeemilisel õiendil. Kokkuleppel ülikooliga võib üliõpilane sooritada programmi raames ka praktikat, mis ei ole õppekava kohustuslik osa. Õppekavaväliselt sooritatud praktikale kehtivad samad Erasmuse programmi reeglid, mis õppekava osana määratletud praktikale (sh kõrgkooli kohustus seda tunnustada ja kajastada üliõpilase akadeemilisel õiendil). Enne õppeperioodi algust välismaal peab üliõpilane koostama õpinguplaani ning selle oma kooliga kooskõlastama. Kodukõrgkooliga kooskõlastatud õpinguplaani peab kinnitama ka vastuvõttev kõrgkool. Õppeplaan on seega allkirjastatud kokkulepe üliõpilase, kodukõrgkooli ja vastuvõtva väliskõrgkooli vahel. Selline kokkulepe annab üliõpilasele kindluse, et tema õpingud välismaal on kooskõlas kodukõrgkooli nõuetega ning täielikult tunnustatud kodukõrgkooli õpingute osana. Enne praktikaperioodi algust välismaal peab üliõpilane koostama praktikaplaani ning selle oma kodukõrgkooliga kooskõlastama. Seejärel tuleb praktikaplaan kinnitada praktikabaasi poolt. Praktikaplaan on seega allkirjastatud kokkulepe üliõpilase, kodukõrgkooli ja vastuvõtva praktikabaasi vahel. Selline kokkulepe annab üliõpilasele kindluse, et tema praktika välismaal on kooskõlas kodukõrgkooli nõuetega ning täielikult tunnustatud kodukõrgkooli õpingute osana. Sisuliselt tähendab tunnustamise nõue seda, et kõrgkool ei tohiks sõlmida koostöölepinguid kõrgkoolidega, milles antavat haridust nad ei soovi tunnustada. Praktikabaasi valikul tuleb kindlasti lähtuda pakutava praktika vastavusest üliõpilase õppekavas seatud nõuetele. Välisõpingute ja -praktika täielikuks tunnustamiseks on vajalikud järgmised sammud: Osaleval kõrgkoolil peaks olema inglisekeelne õppeainete kataloog, mille põhjal oleks võimalik hinnata erinevate loengukursuste sisu, mahtu ning taset. Nimetatud kataloog võib olemas olla ka paberkandjal (trükituna), ent levitamise seisukohast on eriti oluline selle kättesaadavus elektrooniliselt. Partnerkõrgkooli õppeainete kataloogi põhjal koostab ja kooskõlastab üliõpilane oma individuaalse õppeplaani vastavalt kõrgkoolis kehtestatud reeglitele. Juba õppeplaani koostamisel peaks arvesse võtma, et saatval kõrgkoolil tuleb hiljem sooritatud aineid ka tunnustada. Seetõttu on eriti oluline kaasata akadeemiline personal üliõpilaste individuaalse õppeplaani koostamisse. Praktikale minev üliõpilane koostab koostöös saatva kõrgkooli (praktika juhendaja, Erasmuse koordinaatoriga) ja vastuvõtva praktikabaasiga individuaalse praktikaplaani, mis on üliõpilasega sõlmitava toetuslepingu kohustuslik lisa. Saatev kõrgkool võtab sellega endale kohustuse praktikaplaanis kokkulepitud tegevusi täielikult tunnustada. Üliõpilase individuaalne õppeplaan tuleb fikseerida kirjalikult nn õppelepingu näol. Õppeplaanis tuleks täpselt kirja panna, milliseid aineid üliõpilane väliskõrgkoolis õppima peaks ning kuidas neid hiljem tunnustatakse (asendusainena, valikainena, vabaainena, lisaainena). 20

21 Enamasti ei ole võimalik õppeplaani mitu kuud enne õpingute algust täpselt paika panna. Sageli tuleb sellesse esimesed muutused sisse viia juba üliõpilase väliskõrgkooli jõudmisel, sest tunniplaan ei luba kõiki soovitud aineid võtta, ainekavad muutuvad, õppejõud lahkuvad jmt. Kõik sellised muudatused tuleb kirjalikult kokku leppida. Muudatuste tegemist saab taotleda viie nädala jooksul peale iga semestri algust ning muudatused peavad saama kinnitatud kahe nädala jooksul peale nende taotlemist. Õpingute lõppedes annab vastuvõttev kõrgkool üliõpilasele väljavõtte õpingute tulemustest, mille üliõpilane esitab naasmisel oma kõrgkoolile. Praktikabaas väljastab üliõpilasele praktika sooritamist kinnitava tõendi koos praktika tulemustega. Kui õpingute ja praktika tulemused on kooskõlas sõlmitud õppe- ja praktikaplaaniga, toimub tulemuste automaatne ülekandmine. Kui üliõpilane on sooritanud kokkuleppe väliseid aineid ja lisapraktikat, mille osas lepingulist kokkulepet ei olnud, otsustab kõrgkool iga aine ja praktika tunnustamise eraldi. Korrektselt vormistatud tunnustamise korral tuleb väliskõrgkoolis sooritatud ained kanda Eesti kõrgkooli õppeinfosüsteemi võimalikult täpselt ei tohiks tõlkida ega muuta õppeaine ametlikku nimetust, seda õpetanud õppejõu nime ega muud taolist. Kõrgkooli lõpetamisel peaks ka akadeemiliselt õiendilt selgelt välja paistma, millised ained on sooritatud väliskõrgkoolis ning kus täpselt. Sama kehtib programmi raames välismaal sooritatud praktika korral (sh ka õppekavaväliselt sooritatud praktika korral). On arusaadav, et üliõpilased soovivad väliskõrgkoolis tihti õppida aineid, mida kodukõrgkoolis õppida ei saa, ning just selliseid aineid on hiljem õppekava võrdväärse osana kõige raskem tunnustada. Ometi peaks iga Erasmuses osalev kõrgkool seadma endale eesmärgi tunnustada võimalikult palju välismaal sooritatud aineid asendus- või vähemalt valikainetena, et Erasmuse vahetuse rahuldavalt lõpetanud üliõpilasele oleks kodukõrgkoolis tagatud tema edasiliikumine akadeemilise kraadi/diplomi omandamise teel. Vabaainetena tunnustamine ei ole tegelikult tunnustamine ning välismaal sooritatud õpinguid ei võeta sel juhul arvesse siinsete õpingutega võrdväärsena Üliõpilaste aruandlus Välislähetuse lõppemisel peab iga üliõpilane esitama veebipõhise tagasiside-aruande EU- Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu oma õpingutele/praktikale väliskõrgkoolis/-ettevõttes. Aruanne on oluline informatsiooniallikas nii kõrgkoolile kui ka tulevastele vahetusüliõpilastele ning seda ei tohiks kindlasti vaadelda kui formaalsust. Aruandes esitatud informatsiooni peaksid saama kasutada nii välismaale suunduvate üliõpilaste nõustajad kui üliõpilased ise. Kõrgkool peaks esitatud aruandeid vaatlema kui kvaliteedikontrolli vahendit ning püüdma parandada neis tõstatatud kitsaskohti. Kõrgkool peab jooksvalt või vähemalt kord kuus Mobility Tool+ töökeskkonda sisestama kõikide õpirändes osalejate andmed ja mobiilsused. Andmebaas saadab automaatselt programmis osalenutele pärast perioodi lõppu e-posti teel teate, mis sisaldab otselinki EU- Survey tagasiside-aruandele. Kõrgkool on kohustatud jälgima, et koos õppeaasta 21

22 lõpparuandega kajastuvad EU-Survey andmebaasis kõikide Erasmuse üliõpilaste tagasisidearuanded. Alates a projektidest ei pea tudeng tagasiside-aruannet täites vastama õpingute tunnustamisega seotud küsimustele, kui tema välisõpingute tunnustamise protsess ei ole selleks hetkeks veel lõpuni viidud. Sellisel juhul saadetakse tudengile välisõpingute tunnustamise protsessi puudutav küsimustik 45 päeva peale tema mobiilsuse lõppu ning tudeng saab küsimustele vastata, kui tema välisõpingute tunnustamise protsess on lõpule jõudnud Dokumentide säilitamine Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele tuleb raamatupidamisalaseid dokumente säilitada vähemalt 7 aastat. Euroopa Komisjon nõuab kõigi muude dokumentide säilitamist vähemalt 5 aastat alates projekti jääkmakse teostamisest. Üliõpilasvahetusega seotud dokumendid, mida kõrgkool peab alles hoidma ning millega Sihtasutus Archimedes soovib tutvuda on järgmised: partnerkõrgkoolidega sõlmitud lepingud; üliõpilastega sõlmitud lepingud (sh õppe- ja praktikaplaanid); pangaülekannete väljavõtted ning ülekannete aluseks olevad käskkirjad vms; tõendid, mis näitavad üliõpilaste välismaal viibimise perioodi algust ja lõppu; üliõpilaste õppe- ja praktikatulemuste väljavõtted; üliõpilaste aruanded; üliõpilasvahetuse konkursil osalenud isikute pingerida (milles on näidatud valikukriteeriumid ning selgitused stipendiumi eraldamise kohta) ja taotlused. 22

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EMP finantsmehhanismi toetused kõrghariduse valdkonnas Juhend taotlejatele Programmist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhan

EMP finantsmehhanismi toetused kõrghariduse valdkonnas Juhend taotlejatele Programmist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhan EMP finantsmehhanismi 2014-2021 toetused kõrghariduse valdkonnas Juhend taotlejatele 2019 1. Programmist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi perioodi 2014-2021 toetustest rahastatav Balti

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri haridus- ja teadusministri 9. detsembri 2015. a käskkirja nr 471 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem