EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw"

Väljavõte

1 EESTI STANDARD TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (ISO/IEC 90003:2004)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on Rahvusvahelise standardi ISO/IEC 90003:2004 Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde koos ingliskeelse paralleeltekstiga. Tõlgendamise erimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest, on kinnitatud Eesti Standardikeskuse käskkirjaga nr 52, jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teataja aasta maikuu numbris. Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas EVS/TK 4, tõlget rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, standardi avaldamise korraldas Eesti Standardikeskus. Standardi tõlkis ja esitas avaldamiseks EVS/TK 4 "Infotehnoloogia", standardi kavandile tegi ekspertiisi A. Martma (EVS/TK 33 "Juhtimissüsteemid"). Käesoleva standardi alusstandardist ja peamisest viidatud tarkvara valdkonna standardist on ilmunud/ilmumas uued versioonid: EVS-EN ISO 9001:2008 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded EVS-ISO/IEC 12207:2009 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid Eelöelduga seoses on ISO alustanud käesoleva standardi uustöötlust plaanitud valmimise tähtajaga 2010 aasta novembris. ICS Kvaliteedijuhtimine ja tagamine Võtmesõnad: tarkvara, rakendamine, kvaliteedi tagamine, kvaliteedijuhtimine Hinnagrupp RX Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, Tallinn, Eesti; Telefon: ; E-post: info@evs.ee II

3 SISUKORD CONTENTS 1 KÄSITLUSALA SCOPE Üldist General Rakendus Application NORMIVIITED NORMATIVE REFERENCES TERMINID JA MÄÄRATLUSED TERMS AND DEFINITIONS KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Üldnõuded General requirements Dokumentatsioonile esitatavad nõuded Documentation requirements Üldist General Kvaliteedikäsiraamat Quality manual Dokumendiohje Control of documents Tõendusdokumentide ohje Control of records JUHTKONNA KOHUSTUSED MANAGEMENT RESPONSIBILITY Juhtkonna kohustumus Management commitment Kliendikesksus Customer focus Kvaliteedipoliitika Quality policy Plaanimine Planning Kvaliteedieesmärgid Quality objectives Kvaliteedijuhtimissüsteemi plaanimine Quality management system planning Kohustused, volitused ja infovahetus Responsibility, authority and communication Kohustused ja volitused Responsibility and authority Juhtkonna esindaja Management representative Sisemine infovahetus Internal communication Juhtkonnapoolne ülevaatus Management review Üldist General Ülevaatuse sisend Review input Ülevaatuse väljund Review output RESSURSIJUHTIMINE RESOURCE MANAGEMENT Ressursside hankimine Provision of resources Inimressursid Human resources Üldist General Pädevus, teadlikkus ja koolitus Competence, awareness and training Infrastruktuur Infrastructure Töökeskkond Work environment TOOTETEOSTUS PRODUCT REALIZATION Tooteteostuse plaanimine Planning of product realization Tarkvara elutsükkel Software life cycle Kvaliteedi plaanimine Quality planning Kliendiga seotud protsessid Customer-related processes Tootega seotud nõuete kindlaksmääramine Determination of requirements related to the product Tootega seotud nõuete ülevaatus Review of requirements related to the product Infovahetus kliendiga Customer communication Kavandamine ja arendus Design and development Kavandamise ja arenduse plaanimine Design and development planning Kavandamise ja arenduse sisendid Design and development inputs Kavandamise ja arenduse väljundid Design and development outputs Kavandamise ja arenduse ülevaatus Design and development review Kavandamise ja arenduse nõuetekohasuse Design and development verification...37 tõendamine (verifitseerimine)...37 III

4 7.3.6 Kavandamise ja arenduse kasutuskohasuse Design and development validation tõendamine (valideerimine) Kavandamise ja arenduse muudatuste ohje Control of design and development hanges Ostmine Purchasing Ostuprotsess Purchasing process Ostuinformatsioon Purchasing information Ostutoote nõuetekohasuse tõendamine Verification of purchased product Tootmis-ja teeninduskorraldus Production and service provision Tootmis-ja teeninduskorralduse ohje Control of production and service provision Tootmis- ja teeninduskorralduse protsesside kasutuskohasuse tõendamine Validation of processes for production and service provision Identifitseerimine ja jälgitavus Identification and traceability Kliendi omand Customer property Toote säilitamine Preservation of product Seire- ja mõõtevahendite ohje Control of monitoring and measuring devices MÕÕTMINE, ANALÜÜS JA PARENDAMINE MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT Üldist General Seire ja mõõtmine Monitoring and measurement Kliendi rahulolu Customer satisfaction Siseaudit Internal audit Protsesside seire ja mõõtmine Monitoring and measurement of processes Toote seire ja mõõtmine Monitoring and measurement of product Mittevastava toote ohje Control of nonconforming product Andmete analüüs Analysis of data Parendamine Improvement Pidev parendamine Continual improvement Korrigeeriv tegevus Corrective action Ennetav tegevus Preventive action Lisa A (teatmelisa) ISO/IEC JTC 1/SC 7 ja ISO/TC 176 standardite lisasuuniseid ISO 9001:2000 rakendamise kohta...65 Lisa B (teatmelisa) Plaanimine standardites ISO/IEC ja ISO/IEC Annex A (informative) Additional guidance in the implementation of ISO 9001:2000 available in ISO/IEC JTC 1/SC 7 and ISO/TC 176 standards Annex B (informative) Planning in ISO/IEC and ISO/IEC Kasutatud kirjandus...84 Bibliography IV

5 EESSÕNA ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon) ja IEC (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon) moodustavad ülemaailmse standardimise spetsialiseeritud süsteemi. ISO või IEC eri maade liikmeskogud osalevad rahvusvaheliste standardite väljatöötamises tehniliste komiteede kaudu, mis on nendes organisatsioonides rajatud käsitlema tehnilise tegevuse eri valdkondi. ISO ja IEC tehnilised komiteed teevad koostööd mõlemale huvi pakkuvatel aladel. Selles töös osalevad käsikäes ISO ja IEC-ga ka muud rahvusvahelised riiklikud ja mitteriiklikud organisatsioonid. FOREWORD ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and nongovernmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. Rahvusvahelised standardid kavandatakse vastavalt ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud reeglitele. Infotehnoloogia valdkonnas on ISO ja IEC rajanud ühise tehnilise komitee ISO/IEC JTC 1. Ühises tehnilises komitees heakskiidetud rahvusvahelised standardikavandid saadetakse maade liikmeskogudele hääletamiseks. Avaldamine rahvusvahelise standardina nõuab vähemalt 75 % hääletanud liikmeskogude heakskiitu. Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et mõned käesoleva muudatuse elemendid võivad olla patendiõiguse objektiks. ISO ega IEC ei võta endale vastutust mõne või kõigi sellelaadsete juhtude väljaselgitamise eest. Standardi ISO/IEC koostas ühise tehnilise komitee ISO/IEC JTC 1 (infotehnoloogia) alamkomitee SC 7 (tarkvara- ja süsteemitehnika). See ISO/IEC esimene redaktsioon tühistab ja asendab standardi ISO :1997, mida uuendati kooskõlastamiseks standardiga ISO 9001:2000. ISO :1997 oli ISO/TC 176/SC2 vastutusalas. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1. Draft International Standards adopted by the joint technical committee are circulated to national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO/IEC was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, Information technology, Subcommittee SC 7, Software and system engineering. This first edition of ISO/IEC cancels and replaces ISO :1997, which has been updated for conformity with ISO 9001:2000. ISO :1997 was under the responsibility of ISO/TC 176/SC2 SISSEJUHATUS See standard annab organisatsioonidele juhiseid ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvara hankimisele, tarnimisele, väljatöötamisele, ekspluatatsioonile ja hooldusele. Ta piiritleb küsimused, mida tuleks käsitleda, ning ei sõltu tehnoloogiast, elutsüklimudelitest, arendusprotsessidest, tegevusjärjestustest ja organisatsioonilisest struktuurist, mis on kasutusel organisatsioonis. Juhised ja piiritletud küsimused on mõeldud igakülgsetena, kuid mitte ammendavatena. INTRODUCTION This International Standard provides guidance for organizations in the application of ISO 9001:2000 to the acquisition, supply, development, operation and maintenance of computer software. It identifies the issues which should be addressed and is independent of the technology, life cycle models, development processes, sequence of activities and organizational structure used by an organization. The guidance and identified issues are intended to be comprehensive but not exhaustive. V

6 Kui organisatsiooni tegevusvaldkond hõlmab muidki alasid peale tarkvaraarenduse, tuleks selle organisatsiooni üldise kvaliteedijuhtimissüsteemi raames selgelt dokumenteerida tarkvaraelementide ja organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi muude aspektide vaheline seos. ISO 9001:2000 jaotisi 4, 5 ja 6 ning jaotise 8 osi rakendatakse peamiselt organisatsiooni "globaalsel" tasemel, ehkki neil on kindlasti teatav mõju ka "projekti või toote tasemel". Projekti- või tootespetsiifiliste nõuetega sobitamiseks võib iga projekt või tootearendus kohandada endaga seotud osi organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemis. Where the scope of an organization s activities includes areas other than computer software development, the relationship between the computer software elements of that organization s quality management system and the remaining aspects should be clearly documented within the quality management system as a whole. Clauses 4, 5 and 6 and parts of clause 8 of ISO 9001:2000 are applied mainly at the global level in the organization, although they do have some effect at the project/product level. Each project or product development may tailor the associated parts of the organization s quality management system, to suit project/product-specific requirements. Kogu ISO 9001:2000 ulatuses kasutatakse sõnu tuleb või peab sellise tingimuse väljendamiseks, mis on kahe või mitme poole vahel siduv; tuleks või peaks väljendab mitme võimaluse hulgast soovitatavat ning võib osutab toimimisviisi, mis on ISO 9001:2000 piires lubatav. Standardis ISO/IEC on tuleks/peaks ja võib tähendus sama, mis standardis ISO 9001:2000, st tuleks/peaks väljendab mitme võimaluse hulgast soovitatavat, võib aga osutab toimimisviisi, mis on ISO/IEC piires lubatav. Organisatsioonid, kellel on käesoleval standardil põhinevad kvaliteedijuhtimissüsteemid tarkvara väljatöötamiseks, ekspluatatsiooniks või hoolduseks, võivad ISO 9001:2000 protsessimudeli toeks või täienduseks eelistada kasutada ISO/IEC ja ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002 protsesse. Tuleks silmas pidada, et standardimuudatuse ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002 jaotises F määratletud kvaliteedijuhtimise protsess ei ole kooskõlas kvaliteedijuhtimise määratlusega standardites ISO 9000, ISO 9001 ja muudes ISO/TC 176 standardites. Käesoleva standardi igas jaotises on viidatud ISO/IEC 12207:1995/ Amd.1:2002 vastavatele lõikudele; need viited pole aga mõeldud sealt tulenevate nõuete lisamisena ISO 9001:2000 nõuetele. Lisajuhiseid ISO/IEC kasutamise kohta sisaldab ISO/IEC TR Lisajuhiste andmiseks on tihti viidatud ISO/IEC JTC 1/SC 7 koostatud tarkvaratehnika rahvusvahelistele standarditele, eriti standarditele ISO/IEC , ISO/IEC TR , ISO/IEC TR , ISO/IEC TR , ISO/IEC ja ISO/IEC (kõik osad). Seal, kus need viited on ISO 9001:2000 jaotise- või alajaotisespetsiifilised, on nad esitatud pärast juhiseid vastava jaotise või alajaotise kohta. Kui nad kehtivad üldistena mingi jaotise või alajaotise osi hõlmavatena, on nad lisatud selle jaotise või alajaotise viimase osa lõppu. Kõikjal, kus on tsiteeritud ISO 9001:2000 teksti, on see tekst hõlpsamaks eristamiseks ümbritsetud raamiga. Throughout ISO 9001:2000, shall is used to express a provision that is binding between two or more parties, should to express a recommendation among possibilities and may to indicate a course of action permissible within the limits of ISO 9001:2000. In this International Standard (ISO/IEC 90003), should and may have the same meaning as in ISO 9001:2000, i.e. should to express a recommendation among possibilities and may to indicate a course of action permissible within the limits of this International Standard. Organizations with quality management systems for developing, operating or maintaining software based on this International Standard may choose to use processes from ISO/IEC and ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002 to support or complement the ISO 9001:2000 process model. It should be noted that the quality management process defined in ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002, F is not consistent with the definition of quality management in ISO 9000, ISO 9001 and other ISO/TC 176 standards. The related paragraphs of ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002 are referenced in each clause of this International Standard; however, they are not intended to imply requirements additional to those in ISO 9001:2000. Further guidance to the use of ISO/IEC may be found in ISO/IEC TR For additional guidance, frequent references are provided to the International Standards for software engineering defined by ISO/IEC JTC 1/SC 7 and in particular ISO/IEC , ISO/IEC TR , ISO/IEC TR , ISO/IEC TR , ISO/IEC and ISO/IEC (all parts). Where these references are specific to a clause or subclause of ISO 9001:2000 they appear after the guidance for that clause or subclause. Where they apply generally across the parts of a clause or subclause, the references are included at the end of the last part of the clause or subclause. Where text has been quoted from ISO 9001:2000, that text is enclosed in a box, for ease of identification. VI

7 1 KÄSITLUSALA 1 SCOPE 1.1 Üldist 1.1 General ISO 9001:2000 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded ISO 9001:2000, Quality management systems Requirements 1.1 Üldist 1.1 General Käesolev standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui organisatsioon a) vajab vahendit demonstreerimaks oma suutvust väljastada järjekindlalt kliendi ja kohaldatavatele regulatiivsetele nõuetele vastavat toodet, ning b) püüab suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise, sh süsteemi pideva parendamise protsesside ning kliendi ja kohaldatavatele regulatiivsetele nõuetele vastavuse tagamise teel. MÄRKUS Käesolevas standardis kasutatakse terminit toode ainult kliendile mõeldud või tema poolt nõutud toote tähenduses. This International Standard specifies requirements for a quality management system where an organization a) needs to demonstrate its ability to consistently provide product that meets customer and applicable regulatory requirements, and b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for continual improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable regulatory requirements. NOTE In this International Standard, the term product applies only to the product intended for, or required by, a customer. Käesolev standard annab organisatsioonidele juhiseid ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvara ja sellega seotud tugiteenuste hankimisele, tarnimisele, väljatöötamisele, ekspluatatsioonile ja ta ei täienda ega muuda mingil muul viisil ISO 9001:2000 nõudeid. Lisa A (teatmelisa) esitab tabeli, mis viitab ISO 9001:2000 rakendamise lisajuhistele, mida võib leida ISO/IEC JTC 1/SC 7 ja ISO/TC 176 standarditest. Käesolevas standardis esitatud juhised pole mõeldud kasutamiseks hindamiskriteeriumidena kvaliteedijuhtimissüsteemi registreerimisel või sertifitseerimisel. This International Standard provides guidance for organizations in the application of ISO 9001:2000 to the acquisition, supply, development, operation and maintenance of computer software and related support services. It does not add to or otherwise change the requirements of ISO 9001:2000. Annex A (informative) provides a table pointing to additional guidance in the implementation of ISO 9001:2000 available in ISO/IEC JTC 1/SC 7 and ISO/TC 176 standards. The guidelines provided in this International Standard are not intended to be used as assessment criteria in quality management system registration/certification. 1

8 1.2 Rakendus 1.2 Application Nõuded ISO 9001:2000, Quality management systems Requirements ISO 9001:2000 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. 1.2 Rakendus 1.2 Application Kõik selle standardi nõuded on üldised ja on ette nähtud kõigis organisatsioonides rakendamiseks, olenemata nende tüübist, suurusest ja väljalastavast toodangust. Kui käesoleva rahvusvahelise standardi mingeid nõudeid ei ole võimalik rakendada organisatsiooni ja selle toodete olemuse tõttu, võib kaaluda nende nõuete väljajätmist. Nõuete väljajätmise korral on kinnitused käesolevale rahvusvahelisele standardile vastavuse kohta üksnes siis aktsepteeritavad, kui väljajätmine piirdub jaotises 7 esitatud nõuetega ning ei mõjuta organisatsiooni võimet või vastutust väljastada kliendi ja kohaldatavatele regulatiivsetele nõuetele vastav toode. All requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size and product provided. Where any requirement(s) of this International Standard cannot be applied due to the nature of an organization and its product, this can be considered for exclusion. Where exclusions are made, claims of conformity to this International Standard are not acceptable unless these exclusions are limited to requirements within clause 7, and such exclusions do not affect the organization's ability, or responsibility, to provide product that meets customer and applicable regulatory requirements. Käesolevat standardit sobib rakendada tarkvarale, mis on The application of this International Standard is appropriate to software that is teise organisatsiooniga sõlmitud ärilepingu osa, part of a commercial contract with another organization, mingile turusektorile kättesaadav toode, a product available for a market sector, kasutatav organisatsiooni protsesside toetuseks, used to support the processes of an organization, sisse ehitatud riistvaratootesse või embedded in a hardware product, or kuulub tarkvarateenuste juurde. related to software services. Mõned organisatsioonid võivad tegeleda kõige ülalloetletuga, teised aga võivad spetsialiseeruda ühele alale. Kõigis olukordades peaks aga organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteem hõlmama kõiki ta äritegevuse tahke, nii tarkvaraga seotuid kui ka muid. Some organizations may be involved in all of the above activities; others may specialize in one area. Whatever the situation, the organization s quality management system should cover all aspects (software related and non-software related) of the business. 2

9 2 NORMIVIITED 2 NORMATIVE REFERENCES ISO 9001:2000 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded ISO 9001:2000, Quality management systems Requirements 2 Normatiivviited 2 Normative reference Järgnev normatiivne dokument sisaldab sätteid, mis käesolevas tekstis viidatuina on ühtlasi käesoleva rahvusvahelise standardi sätted. Dateeritud viidete korral nende publikatsioonide muudatused või uustöötlused ei rakendu. Siiski on käesoleval standardil põhinevate lepete osapooltel soovitatav uurida võimalust alltoodud normdokumendi uusima väljaande rakendamiseks. Dateerimata viidete puhul kehtib viidatud normdokumendi uusim väljaanne. Hetkel kehtivate rahvusvaheliste standardite registreid peavad ISO ja IEC liikmesorganisatsioonid. ISO 9000:2000 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara The following normative document contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the normative document indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of ISO and IEC maintain registers of currently valid International Standards. ISO 9000:2000, Quality management systems Fundamentals and vocabulary. 3

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO 3574:2010 KÜLMALT MÕÕTUVALTSITUD ÜLDTÖÖSTLUSLIKU KVALITEEDIGA JA TÕMBEKVALITEEDIGA SÜSINIKTERASLEHT Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities EVS-ISO 3574:2010

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC :2005 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingut

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC :2005 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingut EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 10026-1:2005 INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingute hajustöötlus Osa 1: OSI TP mudel Information technology Open Systems Interconnection Distributed

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_IEEE_26511;2011_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_IEEE_26511;2011_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 25611:2014 SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Nõuded kasutajadokumentatsiooni haldajaile Systems and software engineering Requirements for managers of user documentation (ISO/IEC/IEEE

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

Microsoft Word - C035736e.doc

Microsoft Word - C035736e.doc EESTI STANDARD Süsteemi- ja tarkvaratehnika Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Andmekvaliteedi mudel Software engineering Software product Quality Requirements and

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18019:2008 TARKVARA- JA SÜSTEEMITEHNIKA Juhised rakendustarkvara kasutajadokumentatsiooni kavandamiseks ja koostamiseks (IS

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18019:2008 TARKVARA- JA SÜSTEEMITEHNIKA Juhised rakendustarkvara kasutajadokumentatsiooni kavandamiseks ja koostamiseks (IS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC TARKVARA- JA SÜSTEEMITEHNIKA Juhised rakendustarkvara kasutajadokumentatsiooni kavandamiseks ja koostamiseks (ISO/IEC 18019:2004) Software and system engineering Guidelines for

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2008 MASINAOHUTUS Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse Safety of machinery Safety

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14064_3;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14064_3;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2012 KASVUHOONEGAASID Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega Greenhouse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: mai 2007 ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA KUNI 1500 V Kaitsesüsteemide katsetus-,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUSTE JA ILMASTIKUKINDLUSE KATSETAMINE Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2010 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2006 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Tööde vastuvõtmine Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel EESTI STANDARD EVS-ISO 12647-1:2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel Osa 1: Parameetrid ja mõõtmismeetodid (ISO 12647-1:2004)

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2015 Jõustunud Eesti standardina: märts 2015 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Küttekaablid ja sisseehitatud

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja f

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja f EESTI STANDARD EVS-ISO 16175-1:2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas Osa 1: Ülevaade ja lähtekohad Information and

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid

EESTI STANDARD EVS-ISO :2013 This document is a preview generated by EVS VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovid EESTI STANDARD VEE KVALITEET Proovivõtt Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks Water quality Sampling Part 10: Guidance on sampling of waste waters (ISO 5667-10:1992) EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2008 PÄEVITUS-LUMINOFOOR-ULTRAVIOLETTLAMBID Mõõtmisviis ja andmete esitamine Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 ÄRAVOOLU- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITAMINE JA KATSETAMINE Construction and testing of drains and sewers

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2013 LOODUSKIVIST SILLUTUSKIVID VÄLISSILLUTISEKS Nõuded ja katsemeetodid Setts of natural stone for external paving

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_10646;2012_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_10646;2012_esilehed.doc EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Universaalne koodimärgistik (UCS) Information technology Universal Coded Character Set (UCS) (ISO/IEC 10646:2012) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version  4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: september 2017 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Sõidukelamuväljakud,

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

Microsoft Word - EVS-HD S1

Microsoft Word - EVS-HD S1 EESTI STANDARD EHITISTE ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Näitused, esitused ja stendid Electrical installations of buildings Part 7-711: Requirements for special installations

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD DOKUMENDIHALDUS Digidokumendi pikaajalise säilitamise vorming Osa 1: PDF 1.4 (PDF/A-1) kasutamine Document management Electronic document file format for long-term preservation Part 1: Use

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 61619

Microsoft Word - EVS-EN 61619 EESTI STANDARD ISOLEERVEDELIKUD SAASTATUS POLÜKLOORITUD BIFENÜÜLIDEGA (PCBd) Gaasikromatograafiline määramismeetod kapillaarkolonni kasutamisega Insulating liquids Contamination by polychlorinated biphenyls

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 11094:2005 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, mu

EESTI STANDARD EVS-ISO 11094:2005 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, mu EESTI STANDARD AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, muru- ja aiatraktorite, professionaalsete niidukite ning niiduklisaseadmetega muru- ja aiatraktorite poolt tekitatud

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit EESTI STANDARD KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esitatavad nõuded Testing hardened concrete Part 4: Compressive strength Specifications for testing machines EESTI STANDARDIKESKUS

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 LÕPPSTERILISEERITUD MEDITSIINISEADME PAKEND Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID Avaldatud 02.08.2017 Uued Eesti standardid Standardikavandite arvamusküsitlus Asendatud või tühistatud Eesti standardid Algupäraste standardite koostamine ja ülevaatus Standardite tõlked kommenteerimisel

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2014 Jõustunud Eesti standardina: september 2013 VALGUSTEHNIKA Hädavalgustus Lighting applications Emergency lighting EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem