Microsoft Word - B MSWORD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT Istungidokument B8-0251/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele detsembril 2014 Peruus Limas toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP 20) kohta (2014/2777(RSP)) RE\ doc Giovanni La Via keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni esimees Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Bas Eickhout PE v01-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 fraktsiooni Verts/ALE nimel Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel PE v /18 RE\ doc

3 B8-0251/2014 Euroopa Parlamendi resolutsioon detsembril 2014 Peruus Limas toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP 20) kohta (2014/2777(RSP)) Euroopa Parlament, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja selle Kyoto protokolli, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 13. konverentsi (COP 13) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 3. konverentsi (CMP 3), mis peeti Balil aastal, ning Bali tegevuskava (otsus 1/COP 13), võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi (COP 15) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 5. konverentsi (CMP5), mis peeti Taanis Kopenhaagenis detsembril aastal, ning Kopenhaageni kokkulepet, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 16. konverentsi (COP 16) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 6. konverentsi (CMP6), mis peeti Mehhikos Cancúnis 29. novembrist 10. detsembrini aastal, ning Cancúni kokkulepet, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 17. konverentsi (COP 17) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 7. konverentsi (CMP 7), mis peeti Lõuna-Aafrikas Durbanis 28. novembrist 9. detsembrini aastal, ning eriti Durbani tõhustatud meetmete platvormiga seotud otsuseid, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 18. konverentsi (COP 18) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 8. konverentsi (CMP8), mis peeti Kataris Dohas 26. novembrist 8. detsembrini aastal, ning Doha kliimavärava kokkuleppe vastuvõtmist, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 19. konverentsi (COP 19) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 9. konverentsi (CMP9), mis peeti Poolas Varssavis novembril aastal, ning kahju ja kahjustusi käsitleva Varssavi rahvusvahelise mehhanismi loomist, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 20. konverentsi (COP 20) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 10. konverentsi (CMP10), mis toimub Peruus Limas detsembril aastal, võttes arvesse aasta detsembris vastu võetud ELi kliima- ja energiapaketti, võttes arvesse komisjoni 27. märtsi aasta rohelist raamatut Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (COM(2013)0169), RE\ doc 3/18 PE v01-00

4 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri aasta direktiivi 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi 1, võttes arvesse oma 25. novembri aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsil (COP 15) 2, 10. veebruari aasta resolutsiooni Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsi (COP 15) tulemuste kohta 3, 25. novembri aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 16) kohta 4, 16. novembri aasta resolutsiooni Durbanis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 17) kohta 5, 22. novembri aasta resolutsiooni Kataris Dohas toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 18) kohta 6 ning 23. oktoobri aasta resolutsiooni Poolas Varssavis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 19) kohta 7, võttes arvesse oma 4. veebruari aasta resolutsiooni 2050: tulevik algab täna soovitused ELi tulevaseks integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks 8, 15. märtsi aasta resolutsiooni Konkurentsivõimeline vähese CO 2 -heitega majandus aastaks 2050 edenemiskava 9 ja 5. veebruari aasta resolutsiooni kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani , võttes arvesse komisjoni 26. märtsi aasta konsultatiivset teatist aasta rahvusvaheline kliimamuutust käsitlev kokkulepe: rahvusvahelise kliimapoliitika kujundamine alates aastast (SWD(2013)0097), võttes arvesse nõukogu 9. märtsi aasta järeldusi COP 17/CMP7 järelmeetmete kohta, 15. mai aasta järeldusi kliimameetmete rahastamise ja kiire rahastamise kohta, 18. juuli aasta ja 24. juuni aasta järeldusi kliimadiplomaatia kohta ning 15. oktoobri aasta järeldusi ELi ja selle liikmesriikide võetud kohustuse kohta suurendada kliimameetmete rahastamise kasutuselevõtmist, võttes arvesse aasta aprillis avaldatud dokumenti Kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti, võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) aasta novembri kokkuvõtlikku aruannet Aruanne heitkoguste erinevuse kohta aastal, võttes arvesse Maailmapanga aruandeid Turn Down the Heat: Why a 4 C Warmer World Must be Avoided ( Keerake küte maha: miks tuleb vältida 4 C võrra soojemat maailma ), Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience ( Keerake küte maha: äärmuslikud kliimanähtused, piirkondlik mõju ja vastupanuvõime küsimus ) ning Climate Smart Development: Adding up the Benefits 1 ELT L 8, , lk 3. 2 ELT C 285 E, , lk 1. 3 ELT C 341 E, , lk ELT C 99 E, , lk ELT C 153 E, , lk Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013) ELT C 67 E, , lk ELT C 251 E, , lk Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0094. PE v /18 RE\ doc

5 of Climate Action ( Kliimamuutust arvestav areng: kliimameetmete kasu kokku arvestamine ), võttes arvesse ülemaailmse majandus- ja kliimakomisjoni aruannet Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report ( Parem majanduskasv, parem kliima: uus kliimamajanduse aruanne ), võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 5. hindamisaruande (AR5) töörühma kolme aruannet ja kokkuvõtvat aruannet, võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni kutset kõikidele riigipeadele osaleda aasta septembris toimuval kliimamuutuste teemalisel tippkohtumisel, et teha kindlaks kohustused seoses kliimamuutusi käsitlevate edasiste meetmetega, võttes arvesse Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni 9. septembril 2014 ilmunud kasvuhoonegaaside bülletääni nr 10, samuti ühenduse Social PreCOP novembril Venezuelas toimunud kliimamuutuste teemalise kohtumise tulemusi, võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, A. arvestades, et kliimamuutused on tõsine ja potentsiaalselt pöördumatu oht inimühiskonnale, elurikkusele ja meie planeedile ning seetõttu tuleb kõigil osalistel selle probleemiga tegeleda rahvusvahelisel tasandil; B. arvestades, et kliimamuutus ohustab seninägematul määral biosfääri, vee ja toidu varusid ja kättesaadavust, eriti enamiku maailmajagude vaeste elanike jaoks, ning inimeste tervist, elatusvahendeid ja majandusarengut kogu maailmas; arvestades, et kliimamuutusega seotud arengusuunad võivad destabiliseerida kogukondi ja terveid ühiskondi, vallandada problemaatilisi rändevoogusid ning tekitada või teravdada pingeid ja konflikte; C. arvestades, et kliima muutumine on mõjutanud viimastel aastakümnetel looduslikke ja inimsüsteeme kõikidel kontinentidel ja ookeanides; arvestades, et sademete hulga muutumine või lume ja jää sulamine muudavad paljudes piirkondades hüdrosüsteeme ning mõjutavad veevarude hulka ja kvaliteeti; arvestades, et peaaegu kõikjal maailmas kahanevad kliimamuutuste tõttu liustikud, mis mõjutab äravoolu ja veevarusid allavoolu; D. arvestades, et kliimamuutuste tagajärjed mõjutavad ka planeedi taime- ja loomariiki; arvestades, et paljud maismaa-, magevee- ja mereliigid on kliimamuutuste tõttu muutnud oma geograafilisi piire, aastaaegadest sõltuvat tegevust ja rändemudeleid, muutunud on ka liikide arvukus ning liikidevahelised suhted; E. arvestades, et aastal valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 5. hindamisaruande (IPCC AR5) töörühmade aruannetes esitatud teaduslike tõendite kohaselt on kliima soojenemine ühemõtteliselt selge; kliimamuutus toimub ja alates 20. sajandi keskpaigast täheldatud kliima soojenemise peamiseks põhjuseks on inimtegevus; ulatuslik ja oluline kliimamuutustest tingitud mõju looduslikele süsteemidele ja inimestele on selgelt näha kõikidel kontinentidel ja ookeanides; kasvuhoonegaaside heitkoguste jätkuv paiskamine RE\ doc 5/18 PE v01-00

6 keskkonda tekitab edasisi muutusi maismaal, atmosfääris ja ookeanides maailma kõigis piirkondades; kliimamuutus mõjutab tulevikus kõiki riike, sõltumata nende jõukusest; aastatel olid maailma kasvuhoonegaaside heitkogused inimkonna ajaloo suurimad; kui kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ei võeta olulisi ülemaailmseid leevendusmeetmeteid, võib maailma keskmine temperatuur olla sajandi lõpuks kuni 5 C võrra kõrgem; arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma järeldustest nähtub, et mõned kliimamuutustega seotud ohud on märkimisväärsed ja suurenevad ebaproportsionaalselt, kui temperatuur tõuseb vahemikus 1 C ja 2 C; F. arvestades, et IPCC 5. hindamisaruandes (AR5) jõuti järeldusele, et kui on tõenäoline võimalus hoida maakera keskmise temperatuuri tõus alla 2 C, siis on maailmas pärast aastat kasutadaolev süsinikdioksiidi eelarve 1010 gigatonni, samas kui praegune heitkoguste tase maailmas on ligikaudu 36 gigatonni CO 2, ning järelikult ammendatakse 2 C eesmärgile vastav ülemaailmne süsinikdioksiidi eelarve 28 aastaga, kui heitkogused püsivad praegusel tasemel; G. arvestades, et rahvusvaheliselt kokku lepitud eesmärk hoida ülemaailmne soojenemine alla 2 C on sama tähtis kui varemgi; arvestades, et IPCC 5. hindamisaruandes on selgelt öeldud, et meil tuleb aastaks kliimamuutusi nö agressiivselt leevendada, et hoida ülemaailmne temperatuuri tõus alla 2 C; arvestades, et Euroopa Parlament on nõudnud kokkulepet, et süsinikdioksiidi heitkogused maailmas aastaks järkjärgult kaotada ning arvestades, et selleks on vaja, et kasvuhoonegaaside heitkogused jõuaksid kiiresti tipptasemeni ning hakkaksid siis kindlalt alanema; arvestades, et sellist pööret kasvutrendis ei ole lähiajal oodata ning et kasvuhoonegaaside kontsentratsioon atmosfääris suurenes aastal kiiremini kui ühelgi muul aastal pärast aastat; H. arvestades, et Kyoto protokolli raames vähendas EL aastaks oma heitkoguseid võrreldes aastaga 19%, samas kui ELi SKP kasvas enam kui 45%, ning selle tulemusel vähendas EL ajavahemikus oma keskmist kasvuhoonegaaside heitemahukust peaaegu poole võrra ja vähendas heitkoguseid inimese kohta 25% 9 CO 2 -ekvivalenttonnini (sealhulgas kõik gaasid ja heiteallikad, välja arvatud kasvuhoonegaaside sidujad); arvestades, et seda tuleks arvesse võtta nii aasta eelseid kliimaeesmärke arutades kui ka valmistudes aasta ambitsioonikateks eesmärkideks; I. arvestades, et ELi heitkoguste vähendamine aastaks võrreldes aastaga ületab teiste peamiste majandusvaldkondade oma sellest nähtub, et eesmärk vähendada heitkoguseid aastaks 20% ei ole piisavalt ambitsioonikas; J. arvestades, et paljud riigid astuvad samme tööstus- ja energiasektoris majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmiseks erinevatel põhjustel, nt kliimakaitse, ressursinappus ja -tõhusus, energiajulgeolek, innovatsioon ja konkurentsivõime; arvestades, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel tõusid ülemaailmsed CO 2 heitkogused aastal siiski rekordilisele tasemele ning IPCC andmetel tõusevad jätkuvalt maakera keskmine pinnatemperatuur ja merepinna tase; K. arvestades, et vastavalt International Energy Outlooki aasta ülevaatele kasvab PE v /18 RE\ doc

7 globaalne energiatarbimine ajavahemikus % võrra 1 ja selle nõudluse rahuldamine tooks kaasa CO 2 heitkoguste märkimisväärse kasvu; arvestades, et lisanõudlus ja heitkogused tekivad suures osas tärkava turumajandusega riikides; arvestades, et vastavalt IMFi andmetele on maailmas fossiilkütuseid subsideeritud kokku 1,9 triljoni USD ulatuses ning et peamiste subsideerijate USA, Hiina ja Venemaa arvele langeb umbes pool neist toetustest 2 ; L. arvestades, et inimtekkelised kasvuhoonegaaside heitkogused on aastatel pidevalt kasvanud, kusjuures kümnendi absoluutkasv on olnud suurem selle ajavahemiku lõpupoole; arvestades, et fossiilkütuste põletamisest ja tööstusprotsessidest tulenevad heitkogused moodustasid ajavahemikus kogu kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvust 78% ning aastatel oli nende osakaal samasugune; M. arvestades, et kaks maailma suurimat kasvuhoonegaaside tekitajat Hiina ja USA karmistasid hiljuti oma kliimapoliitikat ning algatasid arutelu fossiilkütuste kasutuse järk-järgulise kaotamise teemal; arvestades, et EL on võtnud kasutusele tegevuskava, mis viib kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseni aastaks vähemalt 80% võrra; N. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ei ole fossiilkütuste toetuste reformi otsustavat rolli veel tunnustanud vaatamata sellele, et nende toetuste kaotamine tooks kliima aspektist olulist kasu, alandades kasvuhoonegaaside heitkoguste kontsentratsiooni stabiliseerimise üldiseid kulusid ja suunates majandust vähem süsinikdioksiidi tekitavatele tegevusaladele; arvestades, et sellega kaasneks ka märkimisväärne kasu keskkonnale ja tervisele, näiteks väheneks kohalik õhusaaste, liiklusummikud, liiklusõnnetused ja teede kahjustamine, samuti innustaks see rohkem investeerima energiatõhususse ja taastuvenergiasse ning ressursse säästvalt majandama; O. arvestades, et Maailmapanga andmetel 3 tooks kliimamuutuste vastu võitlemine aastaks kaasa täiendava SKP kasvu 2,6 triljonit USA dollarit (1,9 triljonit eurot); arvestades, et kliima-alase innovatsiooni rakendamine energia- ja tööstussektorites, eriti energiatõhususe valdkonnas annaks Euroopale kui teerajajale eelised kasvaval ülemaailmsel energiaga seotud toodete ja teenuste turul, luues töökohti, ergutades majanduskasvu, suurendades energiasõltumatust ning tagades kõikidele taskukohased energiahinnad, lahendades samal ajal kütteostuvõimetuse probleemi ja leevendades kliimamuutusi ning aidates liikuda säästva majanduse poole; P. arvestades, et materjalide korduskasutamise ja ringlussevõtu panus kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse toetab samuti konkurentsivõimelist ringmajandust; Q. arvestades, et kliimamuutuste poliitika eesmärke saab saavutada ainult siis, kui nii arenenud kui ka arenguriikides on üldine arengukurss keskkonnasäästlikkuse suunas; R. arvestades, et arenguriikide püüdlused kliimamuutustega kohaneda ja neid leevendada RE\ doc 7/18 PE v01-00

8 peavad leidma toetust kogu maailmas; S. arvestades, et kliimaga seotud rahalisi probleeme ei saa lahutada ülemaailmse säästva arengu rahastamisest laiemalt; T. arvestades, et oluline edu kliimaprobleemide lahendamisel on otsustava tähtsusega paljude ELi eesmärkide saavutamiseks niisugustes valdkondades nagu keskkond, areng, humanitaarabi, katastroofiohu vähendamine, majandus, välispoliitika, julgeolek ja inimõigused, samuti ELi suunduvate rändevoogude juhtimise seisukohast pikemas perspektiivis; U. arvestades, et aasta järgne arengukava keskendub jätkusuutlikkusele, et aidata lahendada ülemaailmseid probleeme nagu vaesus, ebavõrdsus, tervishoid, varustatus toidu ja veega; V. arvestades, et tõenäoliselt suurendavad kliimaprobleemid 21. sajandil inimeste ümberasumist; arvestades, et ümberasumise oht kasvab, kui elanikkonnal ei ole maad, esmavajalikku toitu või eluaset; arvestades, et kliimamuutuste tagajärjed paljude riikide esmatähtsatele taristutele ja territoriaalsele terviklikkusele mõjutavad eeldatavasti ka nende riiklikku julgeolekupoliitikat ning väikeste saareriikide ja pika rannikualaga riikide territoriaalset terviklikkust; arvestades, et kliimamuutustest tingitud ümberasumine võib kaudselt suurendada vägivaldsete konfliktide, nt kodusõdade ja rühmitustevaheliste kokkupõrgete ohtu; W. arvestades, et hinnangute kohaselt aeglustavad kliimamuutused kogu 21. sajandi vältel majanduskasvu, muudavad vaesuse vähendamise raskemaks, õõnestavad veelgi toiduga kindlustatust ning tugevdavad olemasolevaid vaesuse lõkse ja loovad uusi; arvestades, et kliimamuutuste mõjud tõenäoliselt süvendavad vaesust arenguriikides ja loovad uusi vaesuskoldeid nii arenenud kui ka arenguriikides, kus ebavõrdsus süveneb; X. arvestades, et maailm peab tohutule ja keerukale kliimamuutuse probleemile kiiresti reageerima ning muutma järsult leevendamis- ja kohanemismeetmeid, milleks on muuhulgas tarvis järgmist: Pariisis aasta detsembris toimuval kliimakonverentsil (COP 21) tuleb saavutada ambitsioonikas, õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe aasta järgsete kliimameetmete osas, mis vastavad 2 C eesmärgile ning samas järgivad õigust õiglasele ja jätkusuutlikule arengule; kiiresti tuleb laiendada ja tugevdada seniseid meetmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramiseks kuni aastani 2020 ja pärast seda, ning suurendada arenenud riikide poolset rahastamist kliimamuutuse leevendamiseks, sellega kohanemiseks, tehnoloogia arendamiseks ja tehnosiirdeks ning suutlikkuse suurendamiseks arengumaades kooskõlas Rohelise Kliimafondi loomisega ning kohustusega anda uusi ja täiendavaid rahalisi vahendeid, et jõuda aastaks summani 100 miljardit USA dollarit aastas, suurendades samal ajal ametlikku arenguabi, et saavutada ammu lubatud tase 0,7% kogurahvatulust; PE v /18 RE\ doc

9 Vajadus kiiresti tegutseda 1. tunnistab kliimamuutusest tingitud ohtude ülimat suurust ja tõsidust ning väljendab sügavat muret selle pärast, et rahvusvaheline reageering kliimamuutustele on endiselt nõrk; on äärmiselt mures selle pärast, et maailm on ülemaailmse soojenemise 2 Cga piiramisel tõsiselt ajakavast maas, ning palub valitsustel võtta kiiresti konkreetseid meetmeid, et võidelda kliimamuutuste vastu ja sõlmida aastal Pariisis ülemaailmne kokkulepe selle eesmärgi saavutamiseks; 2. märgib, et vastavalt IPCC 5. hindamisaruande (AR5) järeldustele on pärast aastat kasutadaolev süsinikdioksiidi eelarve 1010 gigatonni CO 2, juhul kui peaks olema võimalik hoida ülemaailmne keskmise temperatuuri tõus alla 2 C; rõhutab, et kõik riigid peavad sellesse oma panuse andma ning et meetmete edasilükkamine suurendab kulusid ja vähendab võimalusi; 3. võtab murelikult teadmiseks Tyndalli kliimamuutuste uuringute keskuse uusimad teadusandmed, mis näitavad, et aastal peaksid CO 2 heitkogused jõudma rekordtasemele 40 miljardit tonni aastas, ning et tulevased summaarsed CO 2 heitkogused ei tohi ületada 1200 miljardit tonni, kui soovitakse vähemalt 66% tõenäosusega hoida ülemaailmne keskmise temperatuuri tõus alla 2 C; 4. rõhutab, et aasta kokkulepe peab vastama eesmärgile vähendada ülemaailmseid heitkoguseid tasemeni, mis on kooskõlas 2 C süsinikdioksiidi eelarvega ning sellega tuleks püüda süsinikdioksiidi heitkogused maailmas aastaks järk-järgult kaotada; 5. tuletab meelde, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessis kaalutakse, kuidas toetada pikaajalist eesmärki temperatuuri tõusu piiramist 1,5 ºC tasemele; 6. juhib tähelepanu ülemaailmse majandus- ja kliimakomisjoni aruande Parem majanduskasv, parem kliima järeldusele, et kõikidel riikidel sõltumata nende sissetulekute tasemest on võimalik saavutada püsivat majanduskasvu, vähendades samal ajal suuri kliimamuutustega seotud ohtusid; 7. ootab, et komisjoni uus koosseis võtaks ülemaailmse kliimakriisi küsimuses proaktiivse rolli, sh kliimameetmete täiendava rahastamise osas; palub, et komisjon mõistaks, et kliimaga seotud probleemid on üks tema peamisi strateegilisi prioriteete, ning võtaks selle oma tegevuse aluseks kõikidel tasanditel ja kõikides sektorites nii sise- kui välispoliitikas ja meetmetes, muu hulgas investeerides säästvasse põllumajandusse, nagu on soovitanud õigusega toidule tegelev ÜRO eriraportöör, ning säästvasse transporti; 8. rõhutab, et ülemaailmse kliimamuutuse poliitika aluseks on aastal toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverents (UNCED) ning et see poliitika on lahutamatu osa üldistest jõupingutustest edendada säästvat arengut kogu maailmas; rõhutab, et kliimamuutuste poliitikat tuleb vaadelda nimetatud laiemas kontekstis ja seoses Rio konverentsi järelmeetmetega, aastatuhande arengueesmärkidega ning aasta järgse tegevuskavaga; Durbani platvormi edasiarendamine RE\ doc 9/18 PE v01-00

10 9. tuletab meelde ÜRO peasekretäri kokkuvõtet ÜRO kliimatippkohtumisel, milles rõhutati, et paljud liidrid kõikidest piirkondadest ja sõltumata majandusliku arengu tasemest pooldasid seda, et kasvuhoonegaaside heitkoguste tipptase saavutataks enne aastat ja pärast seda vähendataks heitkoguseid märkimisväärselt, ning et sajandi teist poolt iseloomustaks kliimaneutraalsus; 10. loodab, et EL ja liikmesriigid täidavad Limas toimuval kliimamuutuste konverentsil COP 20 olulist konstruktiivset rolli, et luua vajalikud tingimused eduka ülemaailmse siduva kliimakokkuleppe saavutamiseks aastal Pariisis; rõhutab, et kõigi riikide valitsused vastutavad kollektiivselt piisavate kliimameetmete võtmise eest, ka tulevaste põlvkondade ees; 11. tuletab meelde, et kõik osalised kiitsid Varssavis heaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni otsuse 1/CP.19, milles kutsutakse kõiki osalisi üles alustama või tõhustama oma riigis ettevalmistusi riiklikul tasandil kindlaksmääratava panuse andmiseks ja edastama sellekohased dokumendid aegsasti enne osaliste 20. konverentsi (osalistel, kes on selleks valmis, palutakse need edastada aasta esimese kolme kuu jooksul) viisil, mis aitab suurendada selgust ja läbipaistvust ning võimaldab kavandatavast panusest kergesti aru saada; palub osalistel tagada, et nende riiklikul tasandil kindlaksmääratav panus oleks kooskõlas 2 C süsinikdioksiidi piiratud eelarvega ning et ülemaailmse heitkoguste tipptasemeni jõutaks võimalikult kiiresti; 12. kutsub Lima konverentsil osalejaid üles leppima kokku eelnevates teabenõuetes, nii et riiklikul tasandil kindlaksmääratavad panused oleksid läbipaistvad, mõõdetavad ja võrreldavad ning diferentseeritud vastavalt panuse liigile; palub samuti, et Lima konverentsil osalejad lepiksid kokku hindamisfaasis enne Pariisi konverentsi, et kaaluda, kas kõikidest esitatud riiklikul tasandil kindlaksmääratavatest panustest kokku piisab alla 2 C eesmärgi täitmiseks ja kas need on eraldi võetuna õiglased; 13. rõhutab, et riigid, kes on juba võtnud kõigi majandussektorite heitkoguste vähendamise kohustuse, peaksid heitkoguseid veelgi vähendama, ning teised, eelkõige suurimad saastajad ning suurimate kohustuste ja suutlikkusega riigid, peaksid samuti võtma kõigi majandussektorite heitkoguste vähendamise kohustuse, millega kehtestatakse heitkoguste piirmäärad ja vähendatakse kasvuhoonegaaside heitemahukust; 14. nõuab, et ELi kliimapoliitikat elavdataks ja lepitaks kiiresti kokku ambitsioonikates, siduvates eesmärkides heitkoguste piiramise, energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate (v.a sotsiaalselt ja ökoloogiliselt kahjulikud biokütused) kasutamise osas aastaks, mis aitaks rahvusvahelisi kliimakõnelusi elavdada ning oleks kooskõlas ELi lubadusega vähendada aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid % alla aasta taset; 15. kordab, et ambitsioonikas uus kliima- ja energiaraamistik kuni aastani võimaldab ELil säilitada eestvedaja positsiooni ning võiks innustada ka rahvusvahelisi partnereid oma ambitsioone suurendama; 16. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament on palunud komisjonil ja liikmesriikidel kehtestada siduv ELi aasta eesmärk sisemaiste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks vähemalt 40% võrra aasta tasemega võrreldes, siduv ELi PE v /18 RE\ doc

11 aasta 40% energiatõhususe eesmärk kooskõlas kulutõhusa energiasäästu potentsiaali käsitlevate uuringutega ning siduv ELi aasta eesmärk, mille kohaselt tuleks vähemalt 30% lõplikust energia kogutarbimisest toota taastuvatest energiaallikatest; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid käimasolevates aruteludes neid eesmärke arvesse; aasta kokkuleppe elemendid 17. rõhutab, et aastal Pariisis vastu võetav kokkulepe peab olema algusest peale ambitsioonikas, et maailm jätkaks alla 2 C jäämise eesmärki poole püüdlemist, ning nõuab, et EL teeks selle nimel oma rahvusvaheliste partneritega koostööd; 18. on seisukohal, et Durbani platvormi raames kogu aasta vältel tehtud edusammudele tuginedes tuleks Lima konverentsil kindlaks määrata aasta kokkuleppe põhielemendid, ning kordab, et kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, kliimameetmete rahastamine ja nende rakendusvahendid on aasta kokkuleppe olulised osad; 19. kutsub ELi üles kaasama kõiki osalisi oma töösse ambitsioonika ja õiglase aasta kokkuleppe nimel, mis rajaneks kindlatel teaduslikel alustel ning oleks vastuvõtlik uutele teaduslikele avastustele ja muutuvatele asjaoludele, et olla eesmärgipärane ja jätkusuutlik ka kaua pärast aastat; rõhutab vajadust leevendamiskohustuste korrapärast läbivaatamist võimaldava mehhanismi järele, mis võimaldaks osalistel suurendada oma alla 2 C jäämise eesmärgiga seotud lubadusi ilma vajaduseta kokkulepet taasavada; 20. rõhutab, et vajalik on kõigile aasta kokkuleppe osalistele kohaldatav tõhus nõuete järgimise kord; rõhutab, et aasta kokkulepe peab edendama läbipaistvust ja vastutust ühistel eeskirjadel põhineva süsteemi kaudu, mis hõlmaks arvepidamiseeskirju ja järelevalvet ning aruandlus- ja vastavustõendamismenetlusi; rõhutab, et eeskirju tuleb eristada osaliste võetava kohustuse liigi alusel, võttes aluseks konventsioonist ja Kyoto protokollist saadud õppetunnid; 21. on veendunud, et jõupingutuste jagamine peab tuginema võrdsuse põhimõtetele, keskendudes eelkõige praegustele ning varem kuhjunud kasvuhoonegaaside heitkogustele ja suutlikkusele, mida hinnatakse näiteks SKP inimese kohta, inimarengu ja vaesuse indeksi ning heitkoguste piiramise või vähendamise keerukust iseloomustavate näitajate põhjal; märgib, kui tähtsad on kliimameetmete rahastamises tehtud edusammud teel uue kliimakokkuleppe poole; aasta eelsed eesmärgid ja Kyoto protokoll 22. rõhutab eriti vajadust kaotada gigatonnini ulatuv lõhe, mis eksisteerib teaduslike andmete ja osaliste poolt kuni aastani kestva ajavahemiku suhtes võetud praeguste kohustuste vahel; nõuab, et osalised, kes ei ole veel kohustusi võtnud, seda teeksid; rõhutab, et ka muudel poliitilistel meetmetel, kaasa arvatud energiatõhusus, märkimisväärne energiasääst, taastuvenergia, ressursitõhusus ja fluorosüsivesinike järkjärguline vähendamine, fossiilkütuste subsiidiumite järk-järguline kaotamine ja süsinikdioksiidile ulatuslikult levinud hinnamääramise tugevdamine, on tähtis roll RE\ doc 11/18 PE v01-00

12 gigatonnini ulatuva lõhe kaotamisel; 23. kutsub kõiki osalisi, rahvusvahelisi organisatsioone, kohalikke osalisi ja valitsusväliseid organisatsioone üles töötama viivitamata välja siseriikliku poliitika ja rahvusvahelised koostööalgatused gigatonnini ulatuva lõhe kaotamiseks ning neid laiendama ja rakendama, võttes eelkõige aluseks ÜRO peasekretäri kokku kutsutud kliimatippkohtumisel kuju saanud algatused (nt kliima ja puhta õhu kaitse koalitsioon lühiealise kliimamõjuga saaste tekitamise vähendamiseks) ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raamistiku tehnilistel ja poliitilistel tasanditel toimuvad poliitilised dialoogid suure mõjuga võimaluste kindlaksmääramiseks kliima, arengu ja majanduskasvu valdkonnas; 24. võtab teadmiseks ELi ja liikmesriikide arvetele kantavate Kyoto protokolli nõuete täitmise arvestusühikute (LKÜde, THVde ja HVÜde) märgatava ülejäägi Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil; nõuab, et ELi ja liikmesriigid vastavalt otsusele 1/CMP.8, mis nõuab osalistelt aastaks oma teise kohustusperioodi vähendamiskohustuse läbivaatamist, teatava hulga ühikuid tühistaksid, et tagada kooskõla prognoositud tegelike heitkogustega ja siseriiklike tegevuskavadega, mis on suunatud heitkoguste kulutõhusale vähendamisele liidus aastani seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks; 25. tunneb heameelt selle üle, et EL ja mitmed selle liikmesriigid, samuti teised osalised läbivad Lima konverentsil oma aasta heitkoguste vähendamise eesmärkide täitmise mitmepoolse hindamise, mis on osa rahvusvahelisest hindamise ja läbivaatamise protsessist; on veendunud, et selline läbipaistvus on vajalik selleks, et aidata mõista ühiseid jõupingutusi ja luua usaldus kõikide osaliste vahel; 26. märgib, et EL liigub eesmärgi poole vähendada heitkoguseid märksa suuremas mahus kui praegune 20% siht, ning kordab, et EL on lubanud suurendada oma heitkoguste vähendamise eesmärki 30%-ni aastaks 2020, kui teised suuremad heitkoguseid tekitavad riigid seavad endale samaväärsed vähendamiseesmärgid; 27. selgitab, et kuigi Kyoto protokolli teine kohustuste periood kujuneb ulatuselt piiratumaks, tuleks seda näha väga olulise vaheetapina, ning kutsub seetõttu osalisi, sealhulgas ELi liikmesriike üles teist kohustusperioodi kiiresti ratifitseerima; 28. märgib korduskasutuse ja ringlussevõtu tähtsust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, sest tooraine kasutamine tekitab suure koguse kasvuhoonegaase; kordab taas, kui tähtis on liikuda suurema ringlussevõtu määraga ringmajanduse poole; 29. märgib, et EL peab täitma oma olulist rolli heitkoguste vähendamisel selliste poliitikameetmetega, millega peatatakse väga kasvuhoonegaasimahukate mittekonventsionaalsete fossiilkütuste, näiteks tõrvaliivade arendamine; 30. märgib, et mitmed riigid annavad juba head eeskuju, näidates, et vähese süsinikdioksiidiheitega arengu strateegiad ja majanduskasv on omavahel seotud; rõhutab, et tugev rahvusvaheline kokkulepe ergutab veelgi edasiste ambitsioonikate siseriiklike meetmete võtmist; PE v /18 RE\ doc

13 Kliimameetmete rahastamine 31. tuletab meelde ELi ja selle liikmesriikide võetud kohustust suurendada kliimameetmete rahastamise kasutuselevõttu, et anda oma panus Kopenhaageni kokkuleppe kohustusse kapitaliseerida Rohelist Kliimafondi (GCF) ja panustada aastaks ühiselt 100 miljardit USA dollarit aastas, mis pärineks mitmesugustest avaliku ja erasektori kahe- ja mitmepoolsetest allikatest, sealhulgas alternatiivsetest rahastamisvahenditest; kutsub teisi doonorriike üles täitma oma rolli, et kliimameetmete rahastamist veelgi tõhustada; 32. nõuab, et EL lepiks kokku tegevuskavas prognoositavate, uute ja täiendavate rahastamisvahendite suurendamiseks kooskõlas võetud kohustustega eesmärgiga anda õiglane panus, et eraldada aastaks 100 miljardit USA dollarit aastas, ning et ta looks vastutuse ja järelevalve edendamiseks mehhanismi; tunneb heameelt hiljutiste lubaduste üle panustada Rohelise Kliimafondi rahastamisse ja nõuab tungivalt, et teised riigid annaksid oma õiglase panuse, sest arenenud riigid annavad Rohelisele Kliimafondile järgmise kolme aasta jooksul 15 miljardi USA dollari väärtuses toetusi; 33. palub, et liikmesriigid annaksid oma rahalise toetuse varakult enne konverentse ja kooskõlastaksid ELiga paremini oma teadaanded kliimameetmete rahastamise kohta, et hõlbustada kolmandate isikutega toimuvat teabevahetust ELi kogupanuse teemal, ning avaldama läbirääkimistele võimalikult positiivset mõju; rõhutab asjaolu, et Ban Kimooni kokkukutsutud tippkohtumisel võetud finantskohustused olid hea märk ja mõjusid positiivselt ELi mainele enne Lima läbirääkimisi; 34. tuletab meelde, et vaja võib minna innovatiivseid rahastamisallikaid, et tagada 100 miljardi USA dollari eraldamise eesmärk aastaks ja pärast seda, ning kutsub riike üles uurima Limas erinevaid võimalusi; 35. tuletab meelde üleskutset eraldada tulud, mis pärinevad ülemaailmsete lennu- ja laevaliiklusest pärinevate heitkoguste vähendamise turupõhistest vahenditest, aasta järgsete rahvusvaheliste kliimameetmete ja Rohelise Kliimafondi rahastamiseks; on seisukohal, et EL peaks esitama aasta märtsi tähtajaks ettepanekud nõuetekohase ja prognoositava kliimameetmete rahastamise kohta aasta kokkuleppe jaoks; 36. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid süsinikdioksiidi turult saadud tulusid kliimameetmete ja arenguabi rahastamiseks arenguriikides; juhib siiski tähelepanu sellele, et see mehhanism seisab silmitsi suurte probleemidega, sest süsinikdioksiidi ülemaailmse hinna langemisega on langenud ka tulud; on seepärast seisukohal, et tuleb võtta meetmeid heitkogustega kauplemise süsteemi tõhustamiseks, eriti teatava hulga ühikute tühistamisega, et tagada kooskõla prognoositud tegelike kogustega ja siseriiklike tegevuskavadega, mis on suunatud heitkoguste kulutõhusale vähendamisele liidus aastani seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks, mis võiks tekitada märkimisväärseid vahendeid, millega saaks rahastada arenguriikide leevendamis- ja kohandamismeetmeid; 37. kutsub ELi ja liikmesriike üles määratlema selgelt erasektori rahastamise rolli rahastamise finantsvõimenduse kontekstis, tunnistades samal ajal, et see ei kaota vajadust avaliku sektori rahastamise järgi, eriti kohanemise puhul, rõhutama vajadust RE\ doc 13/18 PE v01-00

14 sellise rahastamisega seotud läbipaistva aruandluse ja vastutuse järgi ning tagama asjakohaste sotsiaalsete ja keskkonnalaste tagatiste rakendamise; Kohanemine, kaotused ja kahjud 38. kutsub suuri arenenud majandusega riike üles rakendama oma arenenud taristut jätkusuutliku arengu propageerimiseks, edendamiseks ja arendamiseks ning võtma kohustuse toetada arenguriike nende suutlikkuse loomisel, tagamaks, et edasine majanduskasv kogu maailmas ei tuleks enam keskkonna arvelt; 39. rõhutab, et kohanemismeetmed on vältimatult vajalikud ja neil peab olema uues kokkuleppes võtmeroll; rõhutab, et praegu meetmete võtmine kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks on globaalse ja riikide majanduse jaoks odavam ning vähendaks kohanemismeetmetega seotud kulusid; kutsub kõiki riike üles võtma asjakohaseid meetmeid kliimamuutuste tagajärgede kavandamiseks, nendega kohanemiseks ja neile reageerimiseks, et kaitsta oma elanikke, ühiskonda, majandust ja keskkonda ning saavutada jätkusuutlik ja kliimamuutustele vastupanuvõimeline areng; märgib, et kliimaga seotud riskidele reageerimine tähendab otsuste tegemist muutuvas maailmas, kus valitseb pidev ebakindlus kliimamuutuste tagajärgede tõsiduse ja ajastuse osas ning kohanemismeetmete tõhusus on piiratud; 40. tuletab meelde, et arenguriigid, eriti vähim arenenud riigid ja väikesed arenevad saareriigid on kõige vähem mõjutanud kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni suurenemist atmosfääris, samas on nad kõige kaitsetumad kliimamuutuste tagajärgede vastu ja neil on kõige vähem suutlikkust kliimamuutustega kohanemiseks; kutsub kõiki vastavate võimalustega riike üles toetama kõige kaitsetumaid riike nende püüdlustes kliimamuutuste tagajärgedega kohanemiseks ja neile reageerimiseks, et saavutada jätkusuutlik ja kliimamuutustele vastupanuvõimeline areng ning jõuda kokkuleppele, millega tugevdatakse riiklike kohanemismeetmete kavandamismenetlusi, kliimameetmete rahastamist, tehnosiiret ja suutlikkuse suurendamist; 41. märgib, et kahel viimasel kliimamuutuste konverentsil keskenduti vajadusele tegeleda kliimamuutuste mõjust tingitud kahjumi ja kahju probleemidega arenguriikides ja vähim arenenud riikides, kes on kliimamuutuse kahjuliku mõju suhtes eriti tundlikud; märgib, et on vaja täielikult rakendada Varssavis tehtud otsused ja neid Limas edasi käsitleda; 42. rõhutab vajadust tagada kliimameetmete rahastamise ennustatavus arenguriikide jaoks, et aidata kaasa nende püüdlustele kliimamuutustega kohanemiseks ja nende leevendamiseks; rõhutab sellega seoses, et Rohelist Kliimafondi rahastavad riigid peavad selgitama, milliseid rahastamisallikaid nad kasutavad ja kuidas see raha kogutakse, sest selline teave tagaks tulude prognoositavuse arenguriikide jaoks; 43. tunnistab, kui raske on eristada kliima- ja arengumeetmeid ning nende mitmesugust koostoimet riigi tasandil, kuid nõuab, et endiselt oleks võimalik usaldusväärselt ja läbipaistvalt hinnata täiendavuse nõude järgimist; 44. taunib asjaolu, et kuigi leevendamis- ja kohandusmeetmetele kulutatakse järjest rohkem, piirab neid see, et enamik valitsusi, sealhulgas arenenud riikide valitsused, toetavad endiselt aktiivselt fossiilkütuste tootmist ja tarbimist; PE v /18 RE\ doc

15 45. rõhutab vajadust võtta kliimameetmete aluseks soolisel võrdõiguslikkusel, osalusel ja õigustel rajanevad lähenemised ja leida lahendus kliimamuutuste tagajärgedele, eriti vaeste ja tõrjutud isikute ja kogukondade toetamist silmas pidades; Maakasutussektor 46. rõhutab, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) järelduste kohaselt on maakasutus (põllumajandusmaa, metsa- ja muu maa kasutus) üks kõige ohustatumaid ja kaitsetumaid majandussektoreid, millel on samal ajal märkimisväärne kulutõhususe potentsiaal kliimamuutuste leevendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks; peab oluliseks, et kõik osalised lisaksid oma riiklikesse rahastamiskavadesse maa elemendi sobivate ühiste arvnäitajatega, et teostada seiret, aruandlust ja kontrolli mitme omavahel seotud eesmärgi saavutamise mõõdetavate tulemuste üle (s.t kliimamuutuste leevendamine, tootlikkus ja vastupanuvõime); rõhutab asjaolu, et kokkuleppega tuleks luua ulatuslik arvestusraamistik maakasutusest tulenevate heidete ja nende kõrvaldamise jaoks; 47. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata kliimamuutustega silmitsi seisva haavatava elanikkonna toiduga kindlustatusele ja toitumisalasele kindlustatusele; Rahvusvaheline õhu- ja meretransport 48. kordab mere- ja õhutranspordi tähtsust seoses kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega ning vajadust kiire edasimineku ja nõudlike eesmärkide järele, et Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) ja Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) saavutaksid rahuldavad ja ajakohased tulemused, mis vastaksid kliimamuutuste probleemi ulatusele ja kiireloomulisusele; Kliimadiplomaatia 49. rõhutab sellega seoses, kui oluline on, et Euroopa Liit, olles üks peamistest osalistest, kõneleks konverentsil ühel häälel, püüaks saavutada rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise osas edasiminekut ja jääks selle küsimuse puhul oma seisukohtades üksmeelseks; kutsub liikmesriike üles kooskõlastama oma seisukohad tulemuslikult ELi omadega; rõhutab, et EL peab avaldama survet osalistele, kes ei liigu 2 ºC eesmärgi poole; kutsub ELi delegatsiooni üles rõhutama kohustusi, mille muude riikide valitsused võtsid Kyoto protokolli allkirjastamisel; 50. kutsub liikmesriike üles korraldama tõhusat diplomaatilist teabevahetust ELi partnerriikidega liidu läbirääkimispositsioonide laiendamiseks, tehes seda kooskõlas Euroopa välisteenistuse ja komisjoniga muu hulgas rohelise diplomaatia võrgustiku kaudu; 51. tunneb heameelt ÜRO peasekretäri poolt 23. septembril 2014 New Yorgis kokku kutsutud kliimamuutuste teemalise tippkohtumise üle, kus osales üle 130 riigipea ja valitsusjuhi ning mitmed kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide esindajad ning kus kliimamuutusi arutati esimest korda pärast Kopenhaagenis toimunud kohtumist; tunneb erilist heameelt liidrite avalduste üle konkreetsete meetmete võtmise kohta, et vähendada heitkoguseid, investeerida puhtasse energiasse ja vähese CO 2 -heitega RE\ doc 15/18 PE v01-00

16 majanduskasvu, toetada süsinikdioksiidi hinna kujundamist ja panustada kliimameetmete rahastamisse; rõhutab, et liidrite poolt New Yorgis võetud kohustuste järelmeetmed on äärmiselt tähtsad praeguse tempo säilitamiseks liikumisel Lima ja Pariisi konverentside poole; 52. on seisukohal, et ELi usaldusväärsus kliimateemalistel läbirääkimistel sõltub tema liidusiseste meetmete eesmärkide ulatusest; 53. rõhutab, et põhjalik aasta järgne tegevuskava peaks tugevdama rahvusvahelise kogukonna pühendumist jätkusuutlikule arengule ja peaks toetama rahvusvahelisi kohustusi ja eesmärke, sealhulgas kliimamuutuste osas; 54. rõhutab, et kliimamuutuste konverents (COP 21) on ainulaadne võimalus, et tegeleda kliimamuutustega ja luua seos ÜRO poolt aasta järgse arengukava kallal tehtava tööga ning ettevalmistustega aasta märtsis toimuvaks katastroofiohu vähendamise Hyogo raamistiku teemaliseks konverentsiks; nõuab nende kahe protsessi sidumiseks aktiivsemat ELi kliimadiplomaatiat, järgides ühtselt ja ambitsioonikalt jätkusuutliku arengu eesmärki; Tööstus ja konkurentsivõime 55. väljendab muret selle pärast, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmete kohaselt ülemaailmsed süsinikdioksiidi heitkogused aastal suurenesid, kuigi Euroopas ja Ameerika Ühendriikides heitkogused vähenevad; teeb seetõttu ettepaneku kaaluda diferentseeritud vastutust, nii et iga riik annaks oma panuse ülemaailmsetesse jõupingutustesse tööstus- ja energiapoliitika valdkonnas; nõuab, et selliseid tehnoloogiaid nagu kosmosesatelliidid kasutataks paremini, et koguda heitkoguste ja temperatuuri kohta täpseid andmeid ning saavutada läbipaistev koostöö ja teabevahetus riikide vahel; 56. rõhutab, et Euroopa peaks turule tooma rohkem keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, taastuvenergia, uuenduslike ja tõhusate vähesaastavate tehnoloogiate ja eelkõige energiatõhususe tehnoloogiate valdkonnas; rõhutab, et stabiilne rahvusvaheline raamistik ergutaks investeeringuid süsinikdioksiidi vähendamisse, energiatõhususse ja taastuvenergiasse ning pakuks juhtivatele ELi ettevõtetele selles sektoris võimalusi; märgib, et uuenduslike jätkusuutlike investeeringutega saab tekitada majanduskasvu ja luua töökohti; 57. on veendunud, et ambitsioonikas ja õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe aitaks tegeleda asjaomaste sektorite, eelkõige energiamahukate sektorite süsinikdioksiidi lekke ja konkurentsivõime probleemiga; Teadusuuringud ja innovatsioon 58. rõhutab, et läbimurdeliste säästlike tehnoloogiate arendamine ja rakendamine on võti kliimamuutustega võitlemiseks ja samas ELi partnerite veenmiseks kogu maailmas, et heitkoguseid saab vähendada ka konkurentsivõimet ja töökohtade arvu suurendades; 59. nõuab rahvusvahelist kohustust suurendada teadus- ja arendustegevuse investeeringuid PE v /18 RE\ doc

17 läbimurdelistesse säästlikesse tehnoloogiatesse asjakohastes sektorites; peab oluliseks, et Euroopa oleks eeskujuks ja suunaks oma kulutused teadusuuringutele, mis käsitlevad innovaatilisi kliimahoidlikke ja energiatõhusaid tööstus- ja energiatehnoloogiaid, ning et Euroopa arendaks selles valdkonnas tihedat teaduskoostööd selliste rahvusvaheliste partneritega nagu BRIC-riigid ja Ameerika Ühendriigid; Energiapoliitika 60. väljendab heameelt USA ja Hiina valitsuse viimaste kliimameetmeid käsitlevate signaalide üle, mis annavad tunnistust tahtest etendada tähtsamat rolli ülemaailmsetes jõupingutustes kliimamuutuste vastu võitlemisel; peab kahetsusväärseks, et mõned arenenud riigid suurendavad jätkuvalt oma heitkoguseid inimese kohta; 61. märgib, et erinevate energiaallikate hinnad mängivad suurt osa turuosaliste, kaasa arvatud ettevõtete ja tarbijate käitumise kujundamisel, ning märgib, et praeguse rahvusvahelise poliitikaraamistiku suutmatus väliskulusid täielikult arvesse võtta kinnistab jätkusuutmatuid tarbimismudeleid; kinnitab ka seda, et piisavalt kõrge kauplemishinnaga ülemaailmne süsinikdioksiiditurg oleks kindel alus nii heitkoguste märkimisväärseks vähendamiseks kui ka võrdsete tingimuste loomiseks tööstuse jaoks; kutsub ELi ja tema partnereid üles selgitama lähiajal välja, milline oleks kõige tõhusam viis tugevdada sidemeid ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ja muude kauplemissüsteemide vahel, et luua ülemaailmne süsinikdioksiidi turg ja tagada mitmekesisemad heitkoguste vähendamise viisid, turu suurenemine ja turu likviidsuse kasv, läbipaistvus ja kokkuvõttes ressursside tõhusam jaotamine energiasektori ja tööstuse jaoks; 62. nõuab tihedamat koordineerimist nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse vahel, nii et EL saaks esitada kooskõlastatud seisukohti rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu Rahvusvaheline Energiaagentuur, Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur, rahvusvaheline energiatõhususe alase koostöö partnerlus (IPEEC) ja Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur, ning seega täita aktiivsemat ja mõjukamat rolli eelkõige säästvat energiat, energiatõhusust ja energiaohutust edendava poliitika toetamisel; 63. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma viivitamata vastu konkreetsed meetmed kõigi keskkonnale kahjulike subsiidiumite, sealhulgas fossiilkütuste subsiidiumite järkjärguliseks kaotamiseks aastaks, mida suunab komisjon, kes kasutab meetmepõhist lähenemisviisi ja teostab kontrolli Euroopa poolaasta raames; nõuab Pittsburghi G20 vastu võetud eesmärgi rahvusvaheliselt koordineeritud rakendamist, et järk-järgult kaotada fossiilkütuste subsiidiumid, mis Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul küündisid aastal maailmas 544 miljardi USA dollarini, sest sellega vähendataks märkimisväärselt süsinikdioksiidi heitkogused ning aidataks ühtlasi vähendada paljude riikide valitsussektori eelarve puudujääki; tervitab Peterburis toimunud G20 tippkohtumisel väljendatud kavatsust luua fossiilkütustega seotud subsiidiumite järkjärgulise kaotamise vastastikuse hindamise süsteem; avaldab kahetsust selle üle, et kõnealuse eesmärgi rakendamiseks ei ole tehtud konkreetsete meetmetega seotud edusamme; kutsub üles vaatama läbi puhta arengu mehhanismi, pöörates erilist tähelepanu puhta arengu mehhanismi projektide inimõigustele, toiduga kindlustatusele ja keskkonnale avalduva negatiivsete tagajärgede ennetamisele; RE\ doc 17/18 PE v01-00

18 64. avaldab kahetsust, et energiasäästu potentsiaali ei ole rahvusvahelisel ja ELi tasandil piisavalt ära kasutatud; rõhutab, et energia säästmine võimaldab töökohtade loomist, majanduslikku säästmist ja energiajulgeolekut, konkurentsivõimet ning heitkoguste vähendamist ning ühtlasi on sellel tähtis roll heitkoguste ja majanduskasvu lahutamisel; kutsub ELi üles nõudma rahvusvahelistel läbirääkimistel rohkem tähelepanu pööramist energia säästmisele, seda nii tehnosiirde, arenguriikide arengukavade kui ka finantsabi arutamisel; rõhutab, et usaldusväärsena mõjumiseks peavad EL ja liikmesriigid kehtestama ambitsioonikad energiatõhususe eesmärgid; rõhutab energiakao vähendamise tähtsust ehitus- ja transpordisektoris ning majapidamiste elektrisüsteemides ja -seadmetes, et maksimeerida energiasäästu ja -tõhusust; 65. rõhutab, et on vaja luua väikese energiatarbimisega ja vesinikul töötavad transpordisüsteemid; Fluorosüsivesinikud ja Montreali protokoll 66. kutsub protokolli osalisi üles käsitlema eduka Montreali protokolli hääletus- ja otsustamismehhanisme, kohustuste erisugust käsitust ning jõustamis- ja sanktsioonimehhanisme ja rahastamist eeskujuna, mida võiks kasutada ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni puhul; nõuab, et EL püüaks tõhusamalt reguleerida Montreali protokolli kohast ülemaailmset fluorosüsivesinike järkjärgulist vähendamist; 67. tuletab meelde, et EL on võtnud vastu kaugeleulatuvate eesmärkidega õigusaktid fluorosüsivesinike kasutuse järk-järgulise vähendamiseks 79% võrra aastaks, sest laialdaselt kättesaadavad on kliimasõbralikud alternatiivid, mille potentsiaal tuleks täielikult ära kasutada; märgib, et fluorosüsivesinike kasutamise järk-järguline vähendamine on leevendamismeetmete puhul kergelt tulemusi andev võimalus nii ELis kui ka väljaspool seda, ning kutsub ELi üles osalema aktiivselt fluorosüsivesinike suhtes globaalselt võetavate meetmete edendamises; Euroopa Parlamendi delegatsioon 68. on veendunud, et ELi delegatsioonil on kliimamuutust käsitlevatel läbirääkimistel väga oluline roll, ning peab seetõttu vastuvõetamatuks, et Euroopa Parlamendi liikmed ei saanud eelmistel osaliste konverentsidel ELi kooskõlastuskoosolekutest osa võtta; eeldab, et vähemalt Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhil lubatakse osaleda Limas toimuvatel ELi kooskõlastuskoosolekutel; 69. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele, kes ei ole ELi liikmed. PE v /18 RE\ doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.2.2017 COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of 30.11.2016 Concerns all language versions. The text shall read

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse EUROOPA KOMISJON Brüssel, 12.3.2012 COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.02.2005 Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

AM_Com_NonLegReport

AM_Com_NonLegReport EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 1.10.2012 2012/2103(INI) MUUDATUSTEPANEKUD 249 524 Raporti projekt Niki Tzavela (PE491.249v01-00) Energia tegevuskava aastani

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Liikudes madala süsiniksisaldusega Soome poole

Liikudes madala süsiniksisaldusega Soome poole Liikudes madala süsinikusisaldusega Soome poole Soome valitsuse ennetav kliima- ja energiapoliitika raport Teel vähese süsinikusisaldusega ühiskonna suunas Inimkond võib peagi sattuda silmitsi kliimamuutustest

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] 20 aastat jätkusuutliku arengu mõtestamist ja sisustamist Kaja Peterson Säästva arengu komisjoni esimees Säästva Eesti Instituudi programmijuht 2012 Green Economy / Sustainable Governance The Future We

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 12.1.2015 B8-0021/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc Tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonil (FCTC) väljaanne nr 1 / jaanuar 2008 Tubaka tarbimise leviku raamkonventsiooni ning Euroopa Liidu sellealaseid kohustusi puudutavate infotundide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2017 (OR. en) 11399/17 CLIMA 218 ENV 692 MI 565 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2017 (OR. en) 11399/17 CLIMA 218 ENV 692 MI 565 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2017 (OR. en) 11399/17 CLIMA 218 ENV 692 MI 565 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 10.12.2014 B8-0356/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem