Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not"

Väljavõte

1 Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Prior to using the headphones, set them at a low or moderate volume and then gradually increase volume to a comfortable level. Setting the volume at a high level may result in hearing loss or other injuries. Do not listen to your headphones in any situation where a distraction could be hazardous to you or others, and always pay attention to your surroundings while using your headphones. Follow all applicable laws regarding use of headphones while operating a vehicle or bicycle, and listen at a comfortable level while engaging in any activity that requires your attention. Many jurisdictions limit the use of headphones while driving, riding a bicycle, or engaging in other activities. Your headphones are splash and sweat resistant, but do not wear your headphones while swimming or showering, or otherwise submerge your headphones in water. Substances in this product and its battery may harm the environment or cause injury if handled and disposed of improperly. Do not expose your headphones to extremely high or low temperatures. Do not incinerate your headphones or dispose of them in a fire. Do not attempt to replace the battery or open the enclosure or disassemble your headphones. Doing so will void the warranty and can result in a safety hazard. Charge the battery in accordance with the instructions provided. Only use an authorized Fitbit charging cable and a power supply that is certified by a recognized testing laboratory. Fitbit--Flyer (headphones) Ohutusjuhised ja piiratud garantii OLULINE OHUTUS- JA TOOTETEAVE Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake heliülekandeid pikka aega liiga suure helitugevusega. Enne kõrvaklappide kasutamist reguleerige nende helitugevus madalaks või keskmiseks ning seejärel suurendage helitugevus järkjärgult soovitud tasemele. Maksimaalseks reguleeritud helitugevus võib kahjustada kuulmist või põhjustada muid terviseprobleeme. Ärge kasutage kõrvaklappe olukorras, kus tähelepanu hajumine võib nii teid kui ka teisi inimesi ohtu seada. Kõrvaklappide kasutamisel jälgige alati tähelepanelikult ümbrust. Sõiduki või jalgrattaga sõitmisel järgige liikluses kõrvaklappide kasutamist reguleerivaid õigusakte. Erilist tähelepanu vajavate toimingute puhuks reguleerige kõrvaklappide helitugevus selliseks, et see ei segaks keskendumist. Paljudes jurisdiktsioonides on kõrvaklappide kasutamine mootorsõiduki juhtimise ja jalgrattaga sõitmise või muude toimingute ajal keelatud. Teie kõrvaklapid taluvad küll veepritsmeid ja higi, kuid ärge kandke kõrvaklappe ujumise ega duši all käimise ajal ega kastke neid vette. Selles seadmes ja akus sisalduvad ained võivad mittenõuetekohasel kasutusest kõrvaldamisel ja käitlemisel kahjustada keskkonda või põhjustada muid kahjustusi. Ärge kasutage kõrvaklappe liiga kõrge või madala temperatuuri korral. Ärge süüdake kõrvaklappe ega hävitage neid põletmise teel. Ärge proovige ise akut vahetada, korpust avada ega kõrvaklappe koost lahti võtta. See muudaks garantii kehtetuks ja võib kaasa tuua ohtliku olukorra. Laadige akut kaasapandud juhiste kohaselt. Kasutage ainult Fitbiti poolt lubatud laadimisjuhet ja toiteallikat, mida on katselaboris testitud ning mis on tunnistatud

2 Do not wear your headphones while they are charging. This product is not a toy. Do not allow children or pets to play with your headphones. The product contains small components that can be a choking hazard. Your headphones may include magnetic material. Magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Consult your physician and the manufacturer of your medical device before using to determine if these headphones are safe for you. Clean the tips and fit wings of your headphones using a damp, non-abrasive lintfree cloth with a small amount of mild soap. See fitbit.com/productcare for additional information For additional safety information on Fitbit products, see fitbit.com/safety. For additional information on using your Fitbit account, see fitbit.com/terms. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Fitbit, Inc. is under license. REGULATORY INFORMATION Federal Communications Commission (FCC) Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Industry Canada (IC) Information This Class B digital apparatus complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Simplified EU Declaration of Conformity: Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB205 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: fitbit.com/safety. For other regional-specific compliance information, please visit help.fitbit.com. Download the appropriate user manual for this product and go to the Regulatory and Safety Notices section. Limited Product Warranty nõuetele vastavaks. Ärge kasutage kõrvaklappe nende aku laadimise ajal. See toode ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel kõrvaklappidega mängida. Toode sisaldab väikseid osi ja võib põhjustada lämbumist. Kõrvaklapid võivad sisaldada magnetosi. Magnetid võivad häirida südamerütmurite, defibrillaatorite ja muude meditsiiniseadmete tööd. Kui kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, pidage enne kõrvaklappide kasutuselevõttu nende ohutuse asjus nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga. Kõrvaklappide otsakuid ja kõrvakinnitusi puhastage lapiga, mis ei jäta ebemeid ning mida on kergelt niisutatud lahjas mitteabrasiivse pehmetoimelise seebi lahuses. Lisateavat vaadake veebisaidilt fitbit.com/productcare. Fitbiti toodete täiendavat ohutusteavet vaadake veebisaidilt fitbit.com/safety. Lisateavet Fitbiti konto kasutamise kohta vaadake veebisaidilt fitbit.com/terms. Bluetooth -i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärgid, mida Fitbit, Inc. kasutab litsentsi alusel. ÕIGUSTEAVE Föderaalse sideameti (FCC) deklaratsioon See seade vastab FCC nõuete 15. osa reeglitele. Industry Canada (IC) teave See B-klassi digitaalseade vastab CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) nõuetele. ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon: Käesolevaga kinnitab Fitbit Inc., et mudeli FB205 tüüpi raadioseadmed vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: fitbit.com/safety. Muu piirkonnakohase vastavusteabega tutvumiseks külastage veebisaiti help.fitbit.com. Laadige alla asjakohane kasutusjuhend ning vaadake normatiivse ja ohutusteabe peatükki. Piiratud tootegarantii

3 Fitbit warrants to the original purchaser that your Fitbit-branded device and Fitbit-branded device accessories (collectively, the Product ) shall be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of one (1) year from the date of purchase, except that if you reside in the European Economic Area (EEA) and you purchased your Fitbit product in the EEA, the warranty period is two (2) years from the date of purchase (the Warranty Period ). REMEDIES If such a defect arises and a return authorization request is received by Fitbit within the applicable Warranty Period, Fitbit will, at its option and to the extent permitted by law, either (1) repair the Product at no charge, using new or refurbished replacement parts or (2) replace the Product with a new or refurbished Product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. This Limited Product Warranty is valid only in the jurisdictions where the Products are sold by Fitbit itself or through its authorized reseller or agent and is valid to the extent permitted by the applicable laws of such jurisdictions. Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer, or for any additional period of time that may be required by applicable law. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE To obtain warranty service, a return authorization must be requested from our customer service team. To request a return authorization, please contact customer service here. The return authorization number must be included along with your returned product. You must deliver the Product, in either its original packaging or packaging providing an equal degree of protection, to the address specified by Fitbit. As may be required by Fitbit garanteerib toote esmaostjale, et Fitbiti kaubamärgiga toode ja Fitbiti kaubamärgiga tarvikud (ühiselt toode ) on normaalsel kasutamisel materjali- ja tootmisvigadeta ühe (1) aasta jooksul alates ostukuupäevast; juhul kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) ja olete ka Fitbiti toote ostnud Euroopa Majanduspiirkonnas, siis on garantiiperiood kaks (2) aastat alates ostukuupäevast ( garantiiperiood ). HEASTAMISMEETMED Sellise vea ilmnemisel ja kehtiva garantiiperioodi jooksul Fitbitile toote tagastamise taotluse esitamise korral on Fitbitil õigus kas omal äranägemisel või kehtivate õigusaktide kohaselt kas (1) toode tasuta parandada, kasutades uusi või taastatud asendusosi, või (2) asendada toode uue või taastatud tootega. Nimetatud laadi vigade ilmnemise korral on need kehtiva seaduse raames teie ainsad heastamismeetmed. Kui kehtivad seadusaktid ei keela teilt nõuda tarne- ja käitluskulusid, võidakse need sisse nõuda. See piiratud tootegarantii kehtib ainult nendes jurisdiktsioonides, kus tooted on müünud Fitbit, tema volitatud edasimüüja või agent, ning kehtib sellistes jurisdiktsioonides kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses. Mistahes asendustootele kehtib esialgne garantii järelejäänud ajavahemikus või kolmekümne (30) päeva ulatuses (olenevalt sellest, kumb on pikem) või mistahes lisaajavahemikus, kui seda nõuavad kehtivad seadusaktid. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb pöörduda meie klienditeenindusse ja paluda täita tagastustaotlus. Tagastustaotluse täitmiseks pöörduge meie klienditeeninduse poole. Tagastustaotluse number peab olema lisatud teie tagastatavale tootele. Toimetage tagastatav toode kas originaalpakendis või samaväärset kaitset pakkuvas pakendis Fitbiti määratud aadressile. Kehtivate õigusaktide alusel võib Fitbit enne garantiihoolduse

4 applicable law, Fitbit may require you to furnish proof of purchase details and/or comply with other requirements before receiving warranty service. It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the Product. It is likely that such data, software, or other materials will be lost or reformatted during warranty service, and Fitbit will not be responsible for any such loss. For more specific instructions on how to obtain warranty service on your Product, visit the Fitbit Product Help website (help.fitbit.com). tegemist nõuda ostu tõendavate dokumentide esitamist ja/või muude nõuete järgimist. Teie kohustus on varundada mistahes andmed, tarkvara või muud materjalid, mis on tootes salvestatud. On tõenäoline, et garantiihoolduse käigus võivad need andmed, tarkvara või muud materjalid kaduma minna või muutuda, ning Fitbit ei vastuta mistahes selliste kahjude eest. Täpsemate juhiste saamiseks oma toote garantiihoolduse üksikasjade kohta külastage Fitbiti tooteabi veebisaiti (help.fitbit.com). EXCLUSIONS AND LIMITATIONS ERANDID JA PIIRANGUD Fitbit does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or errorfree. This Limited Product Warranty does not cover software embedded in any Product and related services provided by Fitbit. See the Fitbit Terms of Service for details of your rights with respect to use of the software and related services. Fitbit ei garanteeri, et toode töötab katkematult või tõrgeteta. Piiratud tootegarantii ei laiene tootesse lisatud tarkvarale ega sellega seotud Fitbiti pakutavatele teenustele. Tarkvara ja vastavate teenuste kasutamisega seotud õigusi vaadake Fitbiti kasutustingimustest. This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the Product that was purchased from an authorized reseller or sales channel and manufactured by or for Fitbit that can be identified by an authorized Fitbit trademark, trade name, or logo affixed to it. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) Fitbit products and services other than the Products, (b) non-fitbit products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or Fitbit reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as batteries), or (e) software, even if packaged or sold with the Product or embedded in the Product. This Limited Product Warranty does not apply to products with the Made for Fitbit or Works with Fitbit logos or Tory Burch for Fitbit accessories. For service or Piiratud tootegarantii kehtib ainult toote esmaostjale tingimusel, et toode on ostetud volitatud edasimüüjalt või müügikanali kaudu ja on toodetud Fitbiti poolt või Fitbiti tellimusel ning seda saab kindlaks teha tootele kinnitatud volitatud Fitbiti kaubamärgi, kaubanimetuse või logo alusel. Piiramata eeltoodut, ei kehti piiratud tootegarantii mistahes (a) Fitbiti toodetele ja teenustele, mis ei ole originaaltooted; (b) mitteoriginaalsetele Fitbiti toodetele, isegi kui need on lisatud tootele või neid müüakse koos tootega, sealhulgas ilma piiranguteta mistahes võltsitud toodetele; (c) toodetele, mis on varastatud või mille kohta on Fitbitil põhjendatud alus arvata, et see on varastatud; (d) tarvikutele (näiteks akud) või (e) tarkvarale, isegi kui see on pakitud ja müüdud koos tootega või on tootele lisatud. Piiratud tootegarantii ei kehti toodetele, millel on logod Made for Fitbit või

5 issues related to those products, please contact the manufacturer. This warranty does not apply to a Product or part of a Product that has been serviced, altered, refurbished, or modified by anyone who is not authorized by Fitbit, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non-fitbit products; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the Product such as discoloration or stretching; or (d) operating the Product (i) outside the permitted or intended uses described by Fitbit, (ii) not in accordance with instructions provided by Fitbit, or (iii) with improper voltage or power supply. No Fitbit reseller, distributor, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. Works with Fitbit või tarvikutele märkega Tory Burch for Fitbit". Nende toodetega seotud hoolduse või probleemide korral võtke ühendust tootjaga. Garantii ei kehti tootele ega toote osale, mida on hooldanud, muutnud, ümber teinud või taastanud isik, keda Fitbit ei ole selleks volitanud, ning see ei kehti ka mitte mingite kosmeetiliste kahjustuste, näiteks kriimustuste ja mõlkide korral. Lisaks ei kehti piiratud tootegarantii kahjude ega vigade korral, mis on põhjustatud (a) mitteoriginaalsete Fitbiti toodete kasutamisest; (b) õnnetusjuhtumist, väärkasutusest, väärkäitlemisest, üleujutusest, tulekahjust, maavärinast või muust välisest tegurist; (c) toote normaalsest kulumisest ja vananemisest, mis võib väljenduda näiteks värvimuutuses ja venimises; või (d) toote (i) mitteeesmärgipärasest kasutamisest, (ii) kasutusjuhendite mittejärgmisest või (iii) mittenõuetekohasest pingest või toiteallikast. Ühelgi Fitbiti edasimüüjal, maaletoojal, agendil või töötajal ei ole õigust teha selles piiratud tootegarantiis mitte mingeid muudatusi, täiendusi ega lisamisi. Kui mõni siin esitatud tingimus osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis ei tohi see ülejäänud tingimusi mõjutada ega kahjustada. IMPLIED WARRANTIES EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you. AUSTRALIAN CONSUMER LAW Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer KAUDSED GARANTIID VÄLJA ARVATUD SEADUSEGA KEHTESTATUD PIIRANGUD, PEAVAD KÕIK KAUDSED GARANTIID (MUU HULGAS ILMA PIIRANGUTA TURUSTATAVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID) OLEMA PIIRATUD SELLE PIIRATUD GARANTII KESTUSEGA. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole kaudsete garantiide kestuse piirangud lubatud, seega ei pruugi eespool nimetatud piirang teie suhtes kehtida. AUSTRAALIA TARBIJAÕIGUS Meie kaubad on garantiidega, mida ei saa Austraalia tarbijaõigusega välistada. Teil on

6 Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The Limited Product Warranty in Australia is given by Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW Tel: +1 (877) õigus asendusele või tagasimaksmisele suure rikkumise korral ja hüvitisele muude mõistlikul määral ette näha võidud kahjude või kahjustuste korral. Samuti on teil õigus lasta meil kaupu parandada või asendada, kui kaup ei vasta vastuvõetava kvaliteedi nõuetele ning rikke korral pole tegemist olulise rikkega. Austraalias on toote piiratud garantii andnud Fitbit (Austraalia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW Telefon LIMITATION OF DAMAGES EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, FITBIT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA, RESULTING FROM ANY BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF FITBIT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. KAHJUDE PIIRAMINE VÄLJA ARVATUD ÕIGUSAKTIDEGA KEHTESTATUD PIIRANGUD, EI VASTUTA FITBIT MITTE MINGITE JUHUSLIKE, KAUDSETE, ERAKORDSETE EGA KAASNEVATE KAHJUDE EEST, MUU HULGAS ILMA PIIRANGUTA KASUMI, MÜÜGITULU VÕI ANDMETE KAO EEST, MIS TULENEVAD SELGESÕNALISTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE RIKKUMISEST VÕI MISTAHES MUU ÕIGUSTEOORIA KEHTIVUSEL, ISEGI SIIS, KUI FITBITI ON SELLISTE KAHJUDE EEST HOIATATUD. Mõni jurisdiktsioon ei luba erakordsete, kaudsete, juhuslike või kaasnevate kahjude välistamist ega piiramist, seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teie suhtes kehtida. GOVERNING LAW This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of California, USA, without giving effect to any conflict of laws principles that may provide the application of the law of another jurisdiction. NATIONAL STATUTORY RIGHTS Consumers in some jurisdictions may have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods, including, without limitation, national laws implementing EC Directive 99/44. These rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty. KEHTIV ÕIGUS Käesoleva piiratud garantii suhtes kehtivad California osariigi (USA) seadused, rakendamata kollisiooninorme, mida võivad pakkuda teiste jurisdiktsioonide õigusaktid. SEADUSLIKUD ÕIGUSED Mõnes jurisdiktsioonis olevatel tarbijatel võivad olla seaduslikud õigused tarbekaupade müüki reguleerivate riigisiseste õigusaktide alusel, sealhulgas ilma piiranguteta ELi direktiivi 99/44 rakendavate riigisiseste õigusaktide alusel. Käesoleva piiratud garantii sätted neid õigusi ei mõjuta.

Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions

Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions Do not return to point of purchase for warranty claim.

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr Lühike paigaldusjuhend TU-PS2 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 1 1 2 Tõrkeotsing... 5 Version 11.21.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TU-PS2 Lühike

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

DCL1912_ _et.fm

DCL1912_ _et.fm Paigaldus- ja kasutusjuhend Kaugjuhitav juhtseade EasyControl CT00 CT00B 670884 (08/0) et Sisukord Sisukord Ohutusjuhised Ohutusjuhised......................................... Sümbolite selgitus...............................

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM RUNNER 0001002_QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM Runner UG.book Page 2 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Runner UG.book Page 4 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Alustamine Enne alustamist on hea

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja otstarve 3600

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw EESTI STANDARD TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (ISO/IEC 90003:2004) EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - C035736e.doc

Microsoft Word - C035736e.doc EESTI STANDARD Süsteemi- ja tarkvaratehnika Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Andmekvaliteedi mudel Software engineering Software product Quality Requirements and

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

COM(2004)651/F1 - ET

COM(2004)651/F1 - ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 11.10.2004 KOM(2004) 651 lõplik KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku muutmine: tulevikuplaanid ET ET 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO 3574:2010 KÜLMALT MÕÕTUVALTSITUD ÜLDTÖÖSTLUSLIKU KVALITEEDIGA JA TÕMBEKVALITEEDIGA SÜSINIKTERASLEHT Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities EVS-ISO 3574:2010

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.06.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 01.08.2003 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf TÄHELEPANU! Enne taotluse täitmist tutvuge programmijuhendiga ( Programme A. General Information Guide), viige end kurssi rahvusvahelise noortevahetuse olemuse ja tingimustega (võtmetegevus ehk key action

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Lisa 1 osa 2

Lisa 1 osa 2 II osa. RAADIOSAGEDUSALA 29.700 MHz - 3600 MHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem