SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av"

Väljavõte

1 EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta

2 EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus Käesolev dokument sisaldab suuniseid, mis antakse välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ; edaspidi EBA määrus) artikli 16 alusel. EBA määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt võtavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis, ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Seega Euroopa Pangandusjärelevalve eeldab, et käesolevaid suuniseid järgivad kõik pädevad asutused ja finantseerimisasutused, kellele nimetatud suunised on mõeldud. Suuniste adressaadiks olevad pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele. Teatamiskohustused EBA määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le 30. septembriks 2014, kas nad järgivad või kavatsevad järgida käesolevaid suuniseid, või põhjused, miks nad suuniseid ei järgi. Kui Euroopa Pangandusjärelevalve nimetatud tähtajaks ühtki teadet ei saa, käsitleb ta asjaomaseid pädevaid asutusi nõuetele mittevastavatena. Teade tuleks saata 5. jaos esitatud vormil aadressil märkides viite EBA/GL/2014/02. Teate peaksid esitama isikud, kellel on vajalikud volitused oma pädeva asutuse nimel aru anda sellest, kas suuniseid järgitakse või ei järgita. Teated avaldatakse kooskõlas artikli 16 lõikega 3 EBA veebilehel. 2

3 I jaotis Sisu, reguleerimisala ja mõisted 1. Suunistes käsitletakse nende näitajate väärtuste iga-aastast avalikustamist, mida kasutatakse ettevõtjate punktisumma määratlemiseks kooskõlas meetoditega, mille alusel tuvastatakse globaalsed süsteemselt olulised krediidiasutused ja investeerimisühingud, mis on määratletud direktiivi 2013/36/EL artiklis 131. Suuniste eesmärk on tagada rakenduslike tehniliste standardite järjepidev kohaldamine, täpsustades määruse (EL) nr 575/2013 artikli 441 kohaselt vastu võetud avalikustamise ühtsed vormid ja kuupäevad, ning julgustada suuremat hulka ettevõtjaid avalikustama, võttes arvesse tekkinud süsteemset riski. Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaks määramiseks võetakse suunistes arvesse Baseli pangajärelevalve komitees kokku lepitud protsessi. 2. Suuniseid kohaldatakse ELi emaettevõtjatele, ELis emaettevõtjana tegutsevatele finantsvaldusettevõtjatele, ELis emaettevõtjana tegutsevatele segafinantsvaldusettevõtjatele ning ettevõtjatele, mis ei ole ELi emaettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjad, (edaspidi asjaomased ettevõtjad ), mis järgivad üle 200 miljardi euro suuruse finantsvõimenduse mõõdiku riskipositsiooni, kasutades nõuetekohast vahetuskurssi, mille puhul võetakse arvesse majandusaasta lõpus kohaldatavat Euroopa Keskpanga avaldatud viitekurssi ning rahvusvahelisi standardeid, ning pädevatele asutustele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 punkti 40 tähenduses, sh Euroopa Keskpangale talle määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesannete kontekstis. II jaotis Nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute avalikustamisele 3. Pädevad asutused peaksid tagama, et asjaomased ettevõtjad avalikustavad igal aastal ja kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artiklis 131 osutatud kindlaksmääramise meetoditega ettevõtjate punktisumma määramiseks kasutatud näitajate väärtused. 4. Pädevad asutused peaksid tagama, et avalikustamine toimub selleks otstarbeks EBA veebilehel avaldatud elektroonilise vormi abil ning kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 441 vastu võetud rakenduslike tehniliste standarditega, võttes arvesse suuniste lisas esitatud juhiseid. Kuni kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite kohaldamiseni peaksid asjaomased ettevõtjad avalikustama majandusaasta lõpu teabe hiljemalt nelja kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Pädevad asutused võivad lubada asjaomastel ettevõtjatel, mille majandusaasta ei lõpe 31. detsembril, teatada oma seisundi näitajate väärtused 31. detsembrile lähimal ajal. Igal juhul tuleks teave avalikustada hiljemalt 31. juulil, esimest korda aastal. 5. Pädevad asutused peaksid tagama, et näitajate väärtused on identsed Baseli pangajärelevalve komiteele esitatud näitajate väärtustega. 3

4 III jaotis Näitajate avalikustatud väärtustega seotud teabevahetus 6. Asjaomased ettevõtjad peaksid avaldama enda vormid oma veebilehtedel. Need vormid tuleks võimaluste piires lisada samuti 26. juuni aasta määruse (EL) nr 575/2013 VIII osas kindlaks määratud nõutavat teavet sisaldavasse dokumenti või kõnealuses dokumendis tuleks osutada veebilehele, kus on vormid avalikustatud. 7. Selleks et EBA saaks oma veebilehel keskselt avaldada näitajate väärtused, peaksid pädevad asutused need esitama EBA-le pärast nende avalikustamist vormis, mis on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 441 kohaselt vastu võetud rakenduslikes tehnilistes standardites. III jaotis Lõppsätted ja rakendamine 8. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates nende avaldamisest EBA veebilehel. 9. Pädevad asutused peaksid teatama EBA-le, kas nemad ja asjaomased ettevõtjad nende jurisdiktsioonis täidavad II jaotises esitatud avalikustamise nõudeid. 4

5 1. lisa juhised määruse (EL) nr 575/2013 artikli 441 kohase avalikustamise vormi täitmise kohta kooskõlas rakendusliku tehnilise standardiga 1. Andmeid nõutakse kõigi kogutud näitajate kohta. 2. Kui andmetele kehtivad piirangud, võib esitada parimad võimalikud kvantitatiivsed andmed. Kahtluste korral tuleks teguviisi valikuks konsulteerida pädeva asutusega. Hinnangute kasutamisel tuleks märkuste veergu märkida Hinnanguline. 3. Lahtrisse võib märkida nulli, kui kehtib üks järgmisest kahest juhust. a) Aruannet esitava grupi nõutava näitajaga seotud tegevus on ka tegelikult null. Sel juhul tuleks märkuste veergu märkida sõnad Null kinnitatud. b) Nõutavat väärtust ei ole võimalik esitada andmete ebapiisava üksikasjalikkuse tõttu, aga see on lisatud sama vormi eraldi real. Sel juhul tuleks märkuste veergu märkida sõnad Ebapiisav jagunemine ning viidata, kus asub koondnäitaja. 4. Ühelgi juhul ei tohi andmelahtrisse märkida teksti (näiteks puudub või pole ). 5. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad valida aruandluses kasutatava valuuta, aga EBA soovitab tungivalt kasutada sama valuutat, mida kasutati sarnase teabe esitamiseks Baseli pangajärelevalve komiteele. Samal moel peaks kasutatav vahetuskurss olema sama. Aruandluses kasutatavat valuutat tuleks kasutada vormi kõigi väärtuste puhul, välja arvatud vormi D1 makseandmed, mis teatatakse makse tegemise algses valuutas. 6. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid samuti märkima aruandluses kasutatava ühiku (1, 1000 või ). Sama ühikut tuleks kasutada vormi kõigi summade puhul. See kehtib ka vormi D1 makseandmetele. Aruandluses kasutatava ühiku valimisel tuleks silmas pidada, et tabelis näidatakse kõiki summasid täisarvudena. 7. Andmed tuleks teatada detsembri lõpule kõige lähedasema majandusaasta lõpu seisuga, s.o majandusaasta kohta, mis lõpeb ajavahemikus X aasta 1. juulist X+1 aasta 30. juunini. Asjaomased ettevõtjad, mille majandusaasta lõpeb 30. juunil, peaksid leppima pädeva asutuse ja EBAga kokku majandusaasta lõpu seisuga andmete asemel nende detsembri lõpu positsioonil põhinevate vaheandmete kasutamises, kui nii on võimalik teatada detsembri lõpule lähedasemad andmed. 8. Teatavate andmekirjete puhul tuleb esitada koondandmed aruandeaasta kohta, mis on defineeritud kui aruandekuupäevale vahetult eelnevad kaksteist kuud. Andmete vorm 1. jagu, kirjed 1.a 1.h: üldandmed 1.b(1) Aruandekuupäev Valige kuupäev, mille seisuga kõik andmed teatatakse. 1.b(2) Aruandlusvaluuta (ISO-kood) Valuuta kolmetäheline ISO-kood. 1.b(4) Ühik (1, 1000, ) Ühik, milles tulemused teatatakse. 5

6 1.b(5) 1.b(6) Raamatupidamisstandard Avalikustamise asukoht Kasutatav raamatupidamisstandard (näiteks rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid, USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted). Koht, kus globaalse süsteemselt olulise ettevõtja näitajate väärtused avalikustatakse. Kui teave on kättesaadav veebis, siis lisage asjakohane URL. 2. jagu, kirjed 2.a 2.n: bilansilised kirjed Allpoolne suuruse näitaja peaks vastama koguriskipositsiooni väärtusele, mis on määratletud Basel III finantsvõimenduse määrana aasta detsembri seisuga. Makrotasandi usaldatavusjärelevalve grupi aruandevormi koguriskipositsiooni (kirje 2.o) väärtused EI vasta Basel III rakendamise järelevalve aruandevormi versiooni 2.6 tabeli lahtrile J128, sest valemit on pärast aasta detsembri andmete kogumist ajakohastatud. NB! Tuleks lisada kõik positsioonid, olenemata sellest, kas need on lisatud kauplemis- või pangaportfelli. 1. liites esitatakse täpsemad andmed Basel III rakendamise järelevalve aruandevormi ristviidete kohta. 2.a Tuletislepingute vastaspoole riskipositsioon Esitada tuletisinstrumentide vastaspoole riskipositsioon pärast Basel II raamistikule tuginevate regulatiivsete tasaarvestusstandardite (mitte tasaarvestuse raamatupidamiseeskirjade) kohaldamist. Andmed ei tohiks sisaldada mis tahes muu krediidiriski maandamise mõjusid. Tuleks lisada kõik tuletisinstrumendid, millega on kaubeldud börsiväliselt, börsil ja keskse vastaspoole kaudu. Saadud tagatist (kas rahalist või mitterahalist) ei tohiks maha arvata tuletisinstrumentide (neto)positsioonist (tuletisinstrumentide netopositsioon on tasaarvestusel kasutatud tuletisinstrumentide positiivsete ja negatiivsete õiglaste väärtuste (positiivne) erinevus). Kui kohaldatavad raamatupidamisstandardid lubavad ettevõtjal arvata tuletisinstrumentide varadest maha väljamakstavad summad (rahalise tagatise tagastamiseks), peaks ettevõtja kõigepealt leidma tuletisinstrumentide varade brutosumma, enne kui ta hakkab arvutama Basel II raamistiku punktide 186 ja 187 valemi alusel (mille puhul on tegemist praeguse riskipositsiooni meetodi abil vastaspoole krediidiriski arvutamise valemiga) netoasenduskulu. Kõik ettevõtjad peaksid sama valemi abil määrama volatiilsusega korrigeeritud tagatissumma nulliks. Kui tuletisinstrumentidega tehtav tehing ei ole hõlmatud Basel II nõuetele vastava tasaarvestuslepinguga, tuleks teatada tuletisinstrumendi riskipositsiooni brutosumma. Teatada väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad selliseid tehinguid nagu repolepingud, pöördrepolepingud, väärpaberite laenuks andmine ja laenamine ning võimenduslaenu tehinguid, mille puhul tehingu väärtus oleneb turuväärtuse hindamisest ja tehingu enda puhul kohaldatakse sageli võimendustagatise lepinguid) brutoväärtus (millest on maha arvatud spetsiifilised 2.b Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute eraldised ja väärtuse korrigeerimised) eeldades, et brutoväärtus raamatupidamise tasaarvestuse või krediidiriski maandamise mõjud puuduvad. Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute varad tuleks teatada kajastamata (sularahas) makstavate ja (sularahas) saadavate summade raamatupidamise tasaarvestust, nagu on lubatud asjakohaste raamatupidamisstandarditega. Olukordades, kus asjakohased raamatupidamisstandardid nõuavad, et ettevõtjad kajastaks varana väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpabereid, tuleb kõnealuse 6

7 väärtpaberi väärtus teatada kirjes 2.d(1). Tuleks lisada kõik väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, millega on kaubeldud börsiväliselt, börsil ja keskse vastaspoole kaudu. 2.c Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspoole riskipositsioon 2.d Muud varad 2.d(1) 2.f Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpaberid, mida kajastatakse varadena Tuletislepingute potentsiaalne tuleviku riskipositsioon meetod 1 Teatada väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspoole riskipositsioon. Andmed ei tohiks sisaldada mis tahes muu krediidiriski maandamise mõjusid. Tuleks lisada kõik väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, millega on kaubeldud börsiväliselt, börsil ja keskse vastaspoole kaudu. Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul määratakse vastaspoole riskipositsiooni väärtus kindlaks Basel II nõuetele vastava tasaarvestuslepinguga (nõuetele vastav tasaarvestusleping on tasaarvestusleping, mis vastab Basel II raamistiku punktide 173 ja 174 nõuetele) hõlmatud kõigi tehingute raames vastaspoolele laenuks antud väärtpaberite ja sularaha õiglase väärtuse kogusummana, millest on maha arvatud vastaspoolelt nende tehingute jaoks sularaha ja väärtpaberite õiglane koguväärtus, mille alamväärtus on null (ettevõtjad peaksid kohaldama punktis 176 esitatud valemi järgmist osa: E* = max {0, [(Σ(E) Σ(C)]}). Seega ei tohiks finantsvõimenduse määra ulatuse puhul võtta arvesse Es-i (konkreetse väärtpaberi netopositsioon) ja Efx-i (valuuta netopositsioon) väärtuskärpeid. Kui Basel II nõuetele vastavat tasaarvestuslepingut ei ole, siis tuleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu vastaspoole riskipositsiooni väärtus arvestada tehingupõhiselt (s.o iga väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingut käsitatakse omaette tasaarvestatavate tehingute kogumina). Teatada eespool toodud ridadel eraldi identifitseerimata mis tahes muude varade väärtus (näiteks likviidsuskattekordaja alusel kindlaks määratud likviidsed varad, kajastamise lõpetamise raamatupidamiskriteeriumidele vastavad enda väljastatud väärtpaberistatud instrumentide riskipositsioonid, mis ei ole ettevõtja bilansis konsolideeritud, kajastamise lõpetamise raamatupidamiskriteeriumidele mitte-vastavad või ettevõtja bilansis konsolideeritud väärtpaberistatud instrumentide riskipositsioonid, ebaõnnestunud ja arveldamata tehingud ning üldisemalt mis tahes muud raamatupidamisvarad, mida ei ole lisatud tuletisinstrumentide või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kirjete alla). See hõlmab mis tahes instrumenti (sh sularaha), mis on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute teel laenatud või laenuks antud, kui sellest teatatakse raamatupidamise bilansis. Teatada andmed kajastatud raamatupidamisväärtuste summana(millest on maha arvatud spetsiifilised eraldised ja väärtuse korrigeerimised), eeldades, et raamatupidamise tasaarvestuse või krediidiriski maandamise mõjud puuduvad (s.o koguväärtused). Teatada väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpaberite väärtus, mida kajastatakse kohaldatavate raamatupidamisstandardite kohaselt varadena. Näiteks USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete alusel peab väärtpaberite võõrandaja kajastama väärtpaberite laenuks andmise tehingute raames saadud väärtpaberit varana, kui võõrandajal on õigusväärtpabereid tagatiseks seada, aga ta ei ole seda teinud. Teatada tuletisinstrumentide potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, kui kohaldatakse praeguse riskipositsiooni meetodit ja Basel II 7

8 2.g 2.g(1) 2.g(2) 2.h 2.i 0% ümberhindlusteguriga bilansiväliste kirjete tinglik väärtus Tingimusteta tühistatavad krediitkaartide krediidilimiidid Muud tingimusteta tühistatavad limiidid 20% ümberhindlustegurite sisehinnanguga bilansiväliste kirjete tinglik väärtus 50% ümberhindlustegurite sisehinnanguga bilansiväliste kirjete tinglik väärtus tasaarvestusstandardeid. Andmed ei tohiks hõlmata mingit krediidiriski maandamise mõju peale regulatiivse tasaarvestuse. Krediidituletisinstrumentide lisand tuleks arvutada punkti 707 täisteksti, sh joonealuse märkuse kohaselt. Sellest tuleneb, et tehingute arveldamisele kuuluvate müüdud krediidiriski vahendustehingute lisandi piirmääraks tuleks määrata tasumata kindlustusmaksed ning tehingute arveldamisele mittekuuluvaid krediidiriski vahendustehinguid ei tohiks kaasata. Punkti 707 tuleks kohaldada kõigile krediidituletisinstrumentidele olenemata sellest, kas need on lisatud kauplemis- või pangaportfelli. Tasaarveldatud tehingute lisandi arvutamisel (ANet Basel II raamistiku IV lisa punkti 96 alapunkti iv valemis) ei tohiks pangad arvesse võtta saadud tagatise kulusid netoasenduskuludes, olenemata sellest, kuidas kohaldatavates raamatupidamisstandardites tagatist käsitatakse. Teatada nende bilansiväliste kirjete tinglik väärtus, millele määratakse 0% ümberhindlustegur, nagu on kindlaks määratud Basel II raamistiku krediidiriski standardiseeritud lähenemisviisis, s.o kohustused, mille pank võib ette teatamata igal ajal tingimusteta tühistada, või mille puhul võimaldatakse tõhusat automaatset tühistamist laenuvõtja krediidivõime halvenemise tõttu (vt Basel II raamistiku punkt 83 ja kõnealuse punkti joonealune märkus). NB! Ridade 3d ja 3e kogusumma ei ole rida 3c, kuna viimatinimetatu hõlmab kohustusi, mille puhul võimaldatakse tõhusat automaatset tühistamist laenuvõtja krediidivõime halvenemise tõttu, aga mis ei ole tingimusteta tühistatavad siduvad kohustused. Teatada krediitkaartide nende krediidilimiitide tinglik väärtus, mille pank võib igal ajal ette teatamata tingimusteta tühistada ja millele määrataks krediidiriski standardiseeritud lähenemisviisi kohaselt 0% ümberhindlustegur. Sellele reale ei tohiks märkida krediitkaardilimiite, mille puhul võimaldatakse tõhusat automaatset tühistamist laenuvõtja krediidivõime halvenemise tõttu, aga mis ei ole tingimusteta tühistatavad limiidid. Teatada nende muude limiitide tinglik väärtus, mille pank võib igal ajal ette teatamata tingimusteta tühistada ja millele määrataks krediidiriski standardiseeritud lähenemisviisi kohaselt 0% ümberhindlustegur. Sellele reale ei tohiks märkida limiite, mille puhul võimaldatakse tõhusat automaatset tühistamist laenuvõtja krediidivõime halvenemise tõttu, aga mis ei ole tingimusteta tühistatavad limiidid. Teatada nende bilansiväliste kirjete tinglik väärtus, millele määratakse krediidiriski standardiseeritud lähenemisviisi kohaselt 20% ümberhindlustegur (vt Basel II raamistiku punktid 83 ja 85 ning punkti 83 joonealune märkus). Teatada nende bilansiväliste kirjete tinglik väärtus, millele määratakse krediidiriski standardiseeritud lähenemisviisi kohaselt 50% ümberhindlustegur (vt Basel II raamistiku punkt 83 ning punkti 84 alapunktid ii ja iii). See hõlmab likviidsuse tagamise tehinguid ja muid väärtpaberistamise kohustusi, mis hõlmavad Basel II raamistiku täiendustega tehtud muudatusi 1, s.o väärtpaberistamise raamistikus on kõigi nõuetekohaste likviidsuse tagamise tehingute ümberhindlustegur 50%, olenemata tähtajast. Algatatud väärtpaberistamiste bilansivälised riskipositsioonid tuleks lisada ainult juhul, kui väärtpaberistamine on vastanud raamatupidamise kajastamise lõpetamise kriteeriumidele (et vältida topeltarvestust). 1 Dokument on saadaval aadressil 8

9 2.j 2.l 2.l(1) 2.l(2) 2.l(3) 2.l(4) 100% ümberhindlustegurite sisehinnanguga bilansiväliste kirjete tinglik väärtus Raamatupidamise otstarbel ja mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjad Bilansilised varad Tuletislepingute potentsiaalne tuleviku riskipositsioon Tingimusteta tühistatavad siduvad kohustused Muud bilansivälised siduvad kohustused Teatada nende bilansiväliste kirjete tinglik väärtus, millele määratakse krediidiriski standardiseeritud lähenemisviisi kohaselt 100% ümberhindlustegur (vt Basel II raamistiku punktid 83(i), 83 (ii), 84 ja 84(i). See hõlmab likviidsuse tagamise tehinguid ja muid väärtpaberistamise kohustusi, mis hõlmavad Basel II raamistiku täiendustega tehtud muudatusi. Algatatud väärtpaberistamiste bilansivälised riskipositsioonid tuleks lisada ainult juhul, kui väärtpaberistamine on vastanud raamatupidamise kajastamise lõpetamise kriteeriumidele ja kui neid ei ole panga bilanssi konsolideeritud (et vältida topeltarvestust). Nende ettevõtjate (finantssektori ettevõtjad, väärtpaberistamise ettevõtjad ja äriettevõtjad) riskipositsioonide teatamine, mis on konsolideeritud raamatupidamise otstarbel ja mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel. Iga ettevõtjate tüübi puhul riskipositsiooni meetmete kindlaks määramisel kohaldatakse järgmisi kriteeriume. 1. Finantssektori ettevõtjate riskipositsioonid tuleks kindlaks määrata kooskõlas Basel III standardite punktidega ja seejärel määrata kindlaks proportsionaalne osa seoses nende kaasamisega finantsvõimenduse määra riskipositsiooni meetmesse kooskõlas punktiga Eeldades, et pank A on ostnud 75% investeerimisobjektist B arvestusliku väärtusega ja et investeerimisobjekti omakapital on 4 (s.o panga A investeerimisväärtus on 3 ja vähemusosalus on 1). Eeldades, et investeerimisobjekti B riskipositsiooni kogusumma (mis määratakse kindlaks Basel III standardite punktide kohaselt) on 40 ja et 2,2 A poolt B-sse tehtud investeeringust tuleb maha arvata panga A esimese taseme põhiomavahenditest kooskõlas Basel III standardite punktidega Nende eelduste põhjal on panga A kapitali kaasatud investeerimisobjekti kapitali osakaal (millest on maha arvatud vähemusosalus) 26,7%, s.o 1 [2,2 / (4 1)]. Seega peaks pank A kaasama 26,7% investeerimisobjekti riskipositsiooni meetmest, mis teeb 10,7 (26,7% 40-st). 2. Väärtpaberistamise ettevõtjate riskipositsioonid tuleks kindlaks määrata kooskõlas Basel III standardite punktidega ja seejärel kaasata need täies ulatuses finantsvõimenduse määra riskipositsiooni. 3. Äriettevõtjate riskipositsioonid tuleks kindlaks määrata kooskõlas Basel III standardite punktidega ja seejärel kaasata need täies ulatuses finantsvõimenduse määra riskipositsiooni. Teatada raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate bilansilised koguvarad. Teatada tuletisinstrumentide potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, kui kohaldatakse praeguse riskipositsiooni meetodit ja Basel II tasaarvestusstandardeid raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate puhul. Teatada raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate tingimusteta tühistatavate siduvate kohustuste tinglik väärtus. Teatada raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate muude bilansiväliste siduvate kohustuste tinglik väärtus. 2 Punktis 156 on märgitud: Punktides kirjeldatud käsituse kohaselt, kui finantssektori ettevõtja on hõlmatud raamatupidamise konsolideerimisega, aga mitte regulatiivse konsolideerimisega, siis tuleb kõnealuste ettevõtjate kapitali tehtud investeeringud maha arvata selles ulatuses, milles need ületavad teatavaid piirmäärasid. Finantsvõimenduse määra otstarbel kapitali ja riskipositsiooni järjepideva mõõtmise tagamiseks tuleb raamatupidamise konsolideerimisse kaasatud kõnealuste ettevõtjate varad arvata välja riskipositsiooni meetmest proportsionaalselt kapitaliga, mis arvatakse välja punktide alusel. 9

10 2.l(5) Konsolideeritud ettevõtjatesse investeeringu väärtus 2.m Regulatiivsed korrigeerimised 2.n(1) 2.n(2) 2.n(3) 2.n(4) Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames antud rahalise tagatisega seotud nõuded Krediidituletisinstrumentide tinglik netoväärtus Krediidituletisinstrumentide tinglik netoväärtus kirje 2.l alla kuuluvate ettevõtjate puhul Kirje 2.l alla kuuluvate ettevõtjate vahelised bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid Teatada konsolideeritud ettevõtjatesse investeeringu raamatupidamisväärtus. Finantssektori ettevõtjate puhul tuleb lisada ainult pankade kapitalist mahaarvamata investeeringu osa. Väärtpaberistamise ettevõtjatesse ja äriettevõtjatesse investeeringute puhul tuleb lisada investeeringu koguväärtus. Teatada regulatiivsete korrigeerimiste väärtus, nagu see on esitatud Basel III rakendamise järelevalve aruandevormi finantsvõimenduse määra tabelis. Kõnealune väärtus hõlmab täielikult kasutusele võetud Basel III raamistikus esimese taseme omavahendite ja esimese taseme põhiomavahendite korrigeerimisi. Teatada selle rahalise tagatise nõuete netosummad, mille pank on andnud kirjalike ja õiguslikult jõustatavate tasaarvestuslepingute nõuetele vastavate tuletisinstrumentidega tehtud tehingute panga kohustuste netoväärtuse tulemusena, kui tuletisinstrumentide riskipositsioone hinnatakse iga päev turuhinnas ja neile kohaldatakse igapäevaseid marginaali säilitamise nõudeid (variatsioonitagatisi). Pangad, millel on lubatud kohaldatavate raamatupidamisstandardite kohaselt arvata maha seonduvate tuletisinstrumentide kohustuste vastu antud rahalisest tagatisest saadavad summad (negatiivne õiglane väärtus) ja mis otsustavad seda teha, peavad mahaarvamise kõrvaldama ja teatama saadavad sularaha netosummad, Seega peaks käesolev kirje hõlmama kõigi tuletisinstrumentidega tehtavates tehingutes antud rahaliste tagatiste väärtust, mis vähendasid panga bilansilisi varasid kohaldatava raamatupidamisraamistiku raames. Teatada müüdud krediidiriski kaitse tinglik kogusumma, millest on maha arvatud ostetud nõuetele vastava krediidiriski kaitse summa. Ostetud krediidituletisinstrument vastab mahaarvamise nõuetele, kui see hõlmab sama aluseks olevat üksust kui müüdud kaitse ja selle tähtaeg on võrdväärne kõnealuse kaitse tähtajaga või sellest pikem (s.o kirjutatud ja ostetud kaitse puhul puudub tähtaegade mittevastavus). Aluseks olevad üksused on samad ainult juhul, kui need osutavad samale juriidilisele isikule ja samale nõudeõiguse järgule. Lisada krediidituletisinstrumendid nii pangaportfellist kui ka kauplemisportfellist. Aluseks olevate üksuste kogumile ostetud kaitse võib tasaarvestada individuaalsetele aluseks olevatele üksustele müüdud kaitsega, kui ostetud kaitse on majanduslikult võrdväärne kogumi igalt individuaalselt aluseks olevalt üksuselt eraldi kaitse ostmisega (see on nii näiteks juhul, kui pank ostab kaitse kogu väärtpaberistamise struktuurile, et tasaarvestada sama väärtpaberistamise ühele seeriale müüdud kaitse). Kui pank ostab kaitse aluseks olevate üksuste kogumile, aga krediidiriski kaitse ei hõlma tervet kogumit (s.o kaitse hõlmab ainult kogumi alamhulka, nagu see on n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendi puhul või väärtpaberistamise seeria puhul), siis ei lubata individuaalsetele aluseks olevatele üksustele müüdud kaitse tasaarvestamist. Kõnealune ostetud kaitse võidakse samas tasaarvestada kogumile müüdud kaitsega ainult juhul, kui ostetud kaitse hõlmab kaitse selle kogumi tervet alamhulka, millele kaitse müüdi. Teisisõnu võidakse tasaarvestust tunnustada ainult juhul, kui aluseks olevate üksuste kogum ja allutatuse tase on mõlema tehingu puhul identne. Teatada raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate krediidituletisinstrumentide tinglik netosumma. Neto riskipositsioon tuleks kindlaks määrata kooskõlas kirje 2.n(2) kriteeriumidega. Teatada iga ettevõtja bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud teistele ettevõtjatele. Riskipositsioonid tuleks kindlaks määrata kooskõlas kirjetes 2.a 2.j kindlaks määratud 10

11 kriteeriumidega ühe erandiga: tingimusteta tühistatavad siduvad kohustused tuleks lisada pärast 10% ümberhindlusteguri kohaldamist. 2.n(5) 2.n(6) 2.n(7) Kirje 2.l alla kuuluvate ettevõtjate bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid riskipõhisel regulatiivsel eesmärgil konsolideeritud ettevõtjate suhtes Riskipõhisel regulatiivsel eesmärgil konsolideeritud ettevõtjate riskipositsioonid kirje 2.l alla kuuluvate ettevõtjate suhtes Finantsvõimenduse määra (2014. aasta jaanuari määratlus) arvutamisel aluseks võetud koguriskipositsioon Teatada iga sellise ettevõtja bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid, mis on konsolideeritud raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel, riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate suhtes. Riskipositsioonid tuleks kindlaks määrata kooskõlas kirjetes 2.a 2.j kindlaks määratud kriteeriumidega ühe erandiga: tingimusteta tühistatavad siduvad kohustused tuleks lisada pärast 10% ümberhindlusteguri kohaldamist. Teatada iga riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtja bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid raamatupidamise otstarbel, aga mitte riskipõhisel regulatiivsel otstarbel konsolideeritud ettevõtjate suhtes. Riskipositsioonid tuleks kindlaks määrata kooskõlas kirjetes 2.a 2.j kindlaks määratud kriteeriumidega ühe erandiga: tingimusteta tühistatavad siduvad kohustused tuleks lisada pärast 10% ümberhindlusteguri kohaldamist. Finantssektori ettevõtjate riskipositsioonid tuleb määrata proportsionaalselt kooskõlas punktiga 156 (vt kirje 2.l juhised). Teatada aasta jaanuari Basel III finantsvõimenduse määra raamistikus määratletud koguriskipositsioon. 3 Selle väärtuse võib arvutada Basel III järelevalve vormi aasta detsembri versiooni (v2.7) abil. 3. jagu, kirjed 3.a 3.e: finantssüsteemisisesed varad Vastastikuse seotuse näitajate otstarbel hõlmab finantseerimisasutuste määratlus pankasid (ja muid hoiuseid kaasavaid asutusi), panga valdusettevõtjaid, väärtpaberitega kauplejaid, kindlustusandjaid, usaldusfonde, riskifonde, pensionifonde, investeerimispankasid ja keskseid vastaspooli. See ei hõlma keskpanku ega muid avaliku sektori asutusi (näiteks mitmepoolsed arengupangad), aga hõlmab riigi omandis olevaid kommertspanku. 3. ja 4. jagu on mõlemad seotud finantssüsteemisisese tegevusega. 5. jagu hõlmab asjaomase ettevõtja emiteeritud väärtpabereid. 3.a Teistele finantseerimisasutustele hoiule antud või laenatud vahendid Teatada kõik teisele finantseerimisasutusele (s.o aruannet esitavasse gruppi mittekuuluvad finantseerimisasutused) hoiule antud või laenatud vahendid. Laenamine peaks hõlmama tähtajalise/uueneva laenamise, teiste pankade aktseptimiste ja muude finantseerimisasutustele laenuandmiste kõiki vorme. Mitte lisada kommertsväärtpabereid, millest teatakse kirje 3.c(4) all. Hoiused peaksid hõlmama finantseerimisasutuste väljamakstavaid jääksummasid. Lisada hoiusesertifikaadid, aga mitte lisada võimenduskontosid. 3.a(1) Hoiusesertifikaadid Teatada kirjes 3.a lisatud mitteseotud finantseerimisasutustelt sissenõutavate hoitud hoiusesertifikaatide kogusumma. 3.b Teistele finantseerimisasutustele võimaldatud Teatada teistele finantseerimisasutustele võimaldatud kõigi 3 Vt 11

12 3.c 3.c(1) kasutamata krediidi- ja likviidsusliinid Teiste finantseerimisasutuste emiteeritud hoitavad väärtpaberid Tagatud võlaväärtpaberid kasutamata krediidi- ja likviidsusliinide nominaalväärtus. Käesolevas kirjes tuleks esitada kõik hoitavad teiste finantseerimisasutuste emiteeritud väärtpaberid. Osaluste kogusumma tuleks teatada kauplemiseks hoitavatena ja müügivalmis väärtpaberitena klassifitseeritud väärtpaberite õiglase väärtusena; lõpptähtajani hoitavatest väärtpaberitest tuleks teatada amortiseeritud soetusmaksumusega. Mitte teatada toodetest, mille puhul emiteeriv asutus ei taga vara tulemuslikkust (näiteks varaga tagatud väärtpaberid). Kui ühe või enama kõnealuse väärtuse puhul ei ole jaotus saadaval, siis märkige mitte-kättesaadava(te) väärtus(t)e vastava(te)sse lahtri(te)sse 0 ja esitage kättesaadav kogusumma vormi mõnel teisel real. Kättesaadava kogusummaga rea märkuste osas tuleks märkida, millised alakategooriad on hõlmatud. Teatada hoitavate tagatud võlaväärtpaberite koguosalus (näiteks pandikirjad). Teatada hoitavate kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlaväärtpaberite koguosalus. 3.c(2) Kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlaväärtpaberid 3.c(3) Allutatud võlaväärtpaberid Teatada hoitavate allutatud võlaväärtpaberite koguosalus. 3.c(4) Kommertsväärtpaberid Teatada hoitavate mitteseotud finantseerimisasutuste kommertsväärtpaberite koguosalus. 3.c(5) 3.c(6) 3.d 3.e Aktsiad (sealhulgas liht- ja eelisaktsiate nimiväärtus ja ülekurss) Kirjes 3.c(5) kajastatud asjaomaste aktsiatega seotud tasakaalustavad lühikesed positsioonid Teiste finantseerimisasutustega tehtud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute praegune positiivne netopositsioon Teiste finantseerimisasutustega tehtud börsiväliste tuletisinstrumentide tehingud, millel on positiivne õiglane väärtus (neto) Teatada koguosalus omakapitalis, sealhulgas liht- ja eelisaktsiad. Teatada kirjes 3.c(5) kajastatud asjaomaste aktsiatega seotud lühikestest positsioonidest tulenevate aruannet esitava grupi kohustuste õiglane väärtus. Peaksite lisama järgmise: a) pöördrepolepingu riskipositsiooni positiivne netosumma, kui antud sularaha väärtus ületab saadud väärtpaberite õiglase väärtuse; b) repolepingu riskipositsiooni positiivne netosumma, kui antud väärtpaberite õiglane väärtus ületab saadud sularaha väärtuse; c) väärtpaberite laenuks andmise riskipositsiooni positiivne netosumma, kui laenuks antud väärtpaberite õiglane väärtus ületab saadud rahalise tagatise väärtuse (või saadud mitterahalise tagatise õiglase väärtuse) ning d) väärpaberite laenamise riskipositsiooni positiivne netosumma, kui antud rahalise tagatise väärtus (või antud mitterahalise tagatise õiglane väärtus) ületab laenatud väärtpaberite õiglase väärtuse. Teatatud väärtus ei pea väljendama bilanssi kantud summasid. See väljendab pigem ühte seaduslikult võlgnetavat summat tasaarvestatavate tehingute kogumi kohta. Tasaarvestust tuleks kasutada ainult juhul, kui tehingud on hõlmatud õiguslikult jõustatava tasaarvestuslepinguga (vt Basel II raamistiku punkt 173). Kui need kriteeriumid ei ole täidetud, tuleks teatada bilansi kogusumma. Mitte lisada tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehinguid. Kui tuleb kasutada bilansi summasid (näiteks nõuetekohase tasaarvestuslepinguga hõlmamata tehingute puhul), peaksid pangad teatama nende poolt kirjes 1b(5) määratud raamatupidamisstandardi aluse. 12

13 3.e(1) 3.e(2) Positiivne õiglane väärtus (neto) (sealhulgas hoitav tagatis, kui see on hõlmatud tasaarvestuse raamlepinguga) Potentsiaalne tuleviku riskipositsioon Teatada nende börsiväliste tuletisinstrumentide riskipositsioonide positiivsete õiglaste väärtuste netosumma, mis tasaarvestatakse ainult juhul, kui see on õiguslikult jõustatav ja kooskõlas Basel II regulatiivsete tasaarvestuseeskirjadega (s.o määratud, õiguslikult jõustatavad, tasaarvestatavate tehingute kogumid või grupid). Lisada tuleks ainult positiivse väärtusega tasaarvestatavate tehingute kogumid. Negatiivse netoväärtusega tasaarvestatavate tehingute kogumid tuleks lisada kirje 4.e(1) alla. Basel II alusel määratletakse tasaarvestatavate tehingute kogumid Basel II raamistiku 4. lisas. Hoitav tagatis lisada ainult juhul, kui see on hõlmatud tasaarvestuse raamlepinguga (s.o kooskõlas õiguslikult jõustatavate krediidiriski kahjude katmisel osaluse lisadega). Kui see on kohaldatav, siis vastastikused tagatise netopositsioonid (näiteks hoitava variatsioonitagatisega antud alustamise tagatis). Arvata maha tagatise netopositsioon aluseks olevast kohustusest ainult juhul, kui see vähendab üldist riskipositsiooni. Kui tagatise netosumma ületab pangale tasutavat maksekohustust, siis märkida tasaarvestatavate tehingute kogumi õiglaseks väärtuseks null. Teatada potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, mis on arvutatud kirjesse 3.e(1) lisatud tuletisinstrumentide kohta praeguse riskipositsiooni meetodi abil. Lisada mis tahes selliste tasaarvestatavate tehingute kogumite potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, mille õiglane väärtus on null. 4. jagu, kirjed 4.a 4.g: finantssüsteemisisesed kohustused Teatada hoiuseid kaasavate asutuste (s.o nende hoiustatud) hoiuste 4.a Hoiuseid kaasavate asutuste hoiused kogusumma. Hoiuseid mittekaasavate Teatada hoiuseid mittekaasavate finantseerimisasutuste hoiuste 4.b finantseerimisasutuste hoiused kogusumma. Teistelt finantseerimisasutustelt saadud Teatada teistelt finantseerimisasutustelt saadud kõigi kasutamata 4.c kasutamata krediidi- ja likviidsusliinid krediidi- ja likviidsusliinide nominaalväärtus. See peaks hõlmama järgmist: a) pöördrepolepingu riskipositsiooni negatiivne netosumma, kui saadud väärtpaberite õiglane väärtus ületab antud sularaha väärtuse; b) repolepingu riskipositsiooni negatiivne netosumma, kui saadud sularaha väärtus ületab antud väärtpaberite õiglase väärtuse; c) väärtpaberite laenuks andmise riskipositsiooni negatiivne netosumma, kui saadud rahalise tagatise väärtus (või saadud mitterahalise tagatise õiglane väärtus) ületab laenuks antud väärtpaberite õiglase väärtuse ning d) väärpaberite laenamise riskipositsiooni negatiivne netosumma, kui laenatud väärtpaberite õiglane väärtus ületab antud rahalise tagatise Teiste finantseerimisasutustega tehtud väärtuse (või antud mitterahalise tagatise õiglase väärtuse). 4.d väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute Teatatud väärtus ei pea väljendama bilanssi kantud summasid; selle praegune negatiivne netopositsioon asemel väljendab see ühte seaduslikult võlgnetavat summat tasaarvestatavate tehingute kogumi kohta Tasaarvestust tuleks kasutada ainult juhul, kui tehingud on hõlmatud õiguslikult jõustatava tasaarvestuslepinguga (vt Basel II raamistiku punkt 173). Kui need kriteeriumid ei ole täidetud, tuleks teatada bilansi kogusumma. Mitte lisada tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehinguid. Kui tuleb kasutada bilansi summasid (näiteks nõuetekohase tasaarvestuslepinguga hõlmamata tehingute puhul), peaksid pangad andma aru nende poolt kirjes 1.b(5) määratud 13

14 4.e(1) 4.e(2) 4.f(1) 4.f(2) Negatiivne õiglane väärtus (neto) (sealhulgas antud tagatis, kui see on hõlmatud tasaarvestuse raamlepinguga) Potentsiaalne tuleviku riskipositsioon Teistelt finantseerimisasutustelt laenatud rahalised vahendid Kirjetega 4.a ja 4.b hõlmatud hoiusesertifikaadid raamatupidamisstandardi alusel. Teatada nende börsiväliste tuletisinstrumentide kohustuste negatiivsete õiglaste väärtuste netosumma, mis tasaarvestatakse ainult juhul, kui see on õiguslikult jõustatav ja kooskõlas Basel II regulatiivsete tasaarvestuseeskirjadega (s.o määratud, õiguslikult jõustatavad, tasaarvestatavate tehingute kogumid või grupid). Lisada tuleks ainult negatiivse väärtusega tasaarvestatavate tehingute kogumid. Positiivse netoväärtusega tasaarvestatavate tehingute kogumid tuleks lisada kirje 3.e(1) alla. Basel II alusel määratletakse tasaarvestatavate tehingute kogumid Basel II raamistiku 4. lisas. Antav tagatis lisada ainult juhul, kui see on hõlmatud tasaarvestuse raamlepinguga (s.o kooskõlas õiguslikult jõustatavate krediiditoetuse lisadega). Kui see on kohaldatav, siis vastastikused tagatise netopositsioonid (näiteks antava variatsioonitagatisega hoitud alustamise tagatis). Tagatise netopositsioon arvata maha aluseks olevast kohustusest ainult juhul, kui see vähendab üldist riskipositsiooni. Kui tagatise netosumma ületab vastaspoolele võlgnetavat maksekohustust, siis märkida tasaarvestatavate tehingute kogumi õiglaseks väärtuseks null. Teatada potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, mis on arvutatud kirjesse 4.e(1) lisatud tuletisinstrumentide puhul praeguse riskipositsiooni meetodi abil. Teatada teistelt finantseerimisasutustelt (s.o aruannet esitavasse gruppi mittekuuluvad finantseerimisasutused) laenatud rahaliste vahendite summa. Lisada nii hoiuseid kaasavatelt kui ka hoiuseid mittekaasavatelt ettevõtjatelt laenatud rahalised vahendid. Mitte lisada kommertsväärtpabereid. Teatada kirjetega 4.a ja 4.b hõlmatud hoiusesertifikaatide väärtus. 5. jagu, kirjed 5.a kuni 5.h: lunastamata või tagasiostmata väärtpaberid Allpool esitatud osad peaksid kajastama aruannet esitava ettevõtja emiteeritud lunastamata või tagasiostmata väärtpaberite väärtust. Palume mitte eristada finantssüsteemisiseseid ja muid tegevusi. Mitte teatada toodetest, mille puhul aruannet esitav ettevõtja ei taga vara tulemuslikkust (näiteks varaga tagatud väärtpaberid). Kui ühe või enama kõnealuse väärtuse puhul ei ole jaotumine saadaval, siis märkige mittekättesaadava(te) väärtus(t)e vastava(te)sse lahtri(te)sse 0 ja esitage kättesaadav kogusumma vormi mõnel teisel real. Kättesaadava kogusummaga rea märkuste osas tuleks märkida, millised alakategooriad on hõlmatud. 5.a Tagatud võlaväärtpaberid Teatada asjaomase ettevõtja poolt emiteeritud kõigi lunastamata või tagasiostmata tagatud võlaväärtpaberite (näiteks pandikirjad) väärtus. 5.b Teatada asjaomase ettevõtja poolt emiteeritud kõigi lunastamata või Kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata tagasiostmata kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlaväärtpaberid võlaväärtpaberite arvestuslik väärtus. 5.c Allutatud võlaväärtpaberid Teatada asjaomase ettevõtja poolt emiteeritud kõigi lunastamata või tagasiostmata allutatud võlaväärtpaberite arvestuslik väärtus. 5.d Kommertsväärtpaberid Teatada aruannet esitava grupi poolt emiteeritud kõigi lunastamata või tagasiostmata kommertsväärtpaberite arvestuslik väärtus. 5.e Hoiusesertifikaadid Teatada aruannet esitava grupi poolt emiteeritud kõigi lunastamata või tagasiostmata hoiusesertifikaatide arvestuslik väärtus. 14

15 5.f Lihtaktsiad 5.g 5.h(1) Eelisaktsiad ja mis tahes muud laadi allutatud rahastamisvahendid, mis ei kuulu kirje 5.c alla Selliste omakapitaliinstrumentide arvestuslik väärtus, mille turuhind ei ole kättesaadav Teatada aruannet esitava grupi poolt emiteeritud kõigi lunastamata või tagasiostmata lihtaktsiate õiglane väärtus. Mitte lisada ühistupankade sertifikaate. Samuti mitte lisada lunastamata või tagasiostmata aktsiaid, mille turuhind ei ole kättesaadav, kuna need on eraldi hõlmatud kirjega 5.h(1). Teatada aruannet esitava grupi poolt emiteeritud kõigi lunastamata või tagasiostmata eelisaktsiate õiglane väärtus. Lisada samuti mis tahes muud laadi allutatud rahastamisvahendid, mis ei kuulu kirje 5.c alla. Mitte lisada lunastamata või tagasiostmata aktsiaid, mille turuhind ei ole kättesaadav, kuna need on eraldi hõlmatud kirjega 5.h(1). Teatada selliste omakapitaliinstrumentide (sh liht- ja eelisaktsiate) arvestuslik väärtus, mille turuhind ei ole kättesaadav. Mitte lisada ühistupankade sertifikaate. 6. jagu, kirjed 6.a kuni 6.m: maksetegevus 6.a kuni 6.m 6.m(1) kuni (3) Aruandeaastal tehtud maksed (välja arvatud grupisisesed maksed) Teatada kõigi selliste rahaliste maksete kogubrutoväärtus, mille aruannet esitav grupp on edastanud suurmaksete süsteemide kaudu, pluss korrespondentpanga kaudu (nt korrespondent- või nostrokontot kasutades) aruandeaastal igas märgitud valuutas edastatud kõigi rahaliste maksete brutoväärtus. Korrespondentpanga kaudu edastatud kõik maksed tuleb teatada olenemata sellest, kuidas korrespondentpank tehingu tegelikult arveldab. Mitte lisada grupisiseseid tehinguid (s.o tehinguid mis tehakse aruannet esitava grupi raames või selle ettevõtjate vahel). Maksetest tuleks teatada olenemata nende otstarbest, asukohast või arveldusmeetodist. See hõlmab muu hulgas tuletisinstrumentidega, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega ja välisvaluuta tehingutega seotud sularahamakseid. Mitte lisada seoses nende tehingutega arveldatud mis tahes mitterahaliste kirjete väärtust. Lisada aruannet esitava ettevõtja ning klientide (sealhulgas finantseerimisasutused ja muud ärikliendid) nimel tehtud sularahamaksed. Mitte lisada jaemaksete süsteemide kaudu tehtud makseid. Lisada ainult väljaminevad maksed (s.o sissetulevad maksed arvatakse välja). Lisada CLSi tehtud maksete summa. Muude kui CLSi maksete puhul ei tohi märkida mingeid väljaminevate hulgimüügi maksete netoväärtusi, isegi kui tehing arveldati tasaarvestatud kujul (s.o kõik suurmaksete süsteemi või korrespondendi kaudu tehtud hulgimüügi maksed tuleb teatada brutosummana). Suurmaksete süsteemide või korrespondendi kaudu saadetud jaemüügi maksed võib teatada netosummana. Kui täpsed kogubrutosummad ei ole teada, siis võib teatada teadaolevad ülehinnangud. Palume teatada väärtused nende algses valuutas, kasutades kirjes 1.b(4) kindlaks määratud teatamise ühikut. 7. jagu, kirje 7.a: hoiul olevad varad 7.a Klientide nimel hoiul olevate varade väärtus Teatada kõigi nende varade, sealhulgas piiriüleste varade väärtus, mida aruannet esitav grupp hoiab klientide, sealhulgas finantssektori ettevõtjate (s.o muud finantseerimisasutused kui aruannet esitav grupp) nimel kontohaldurina hoiul. Lisada kõnealused varad isegi juhul, kui need on hoiul sõltumatutes asutustes (näiteks väärtpaberite keskdepositooriumid, maksesüsteemid, keskpangad ja allhaldurid). Mitte lisada valitsetavaid või hallatavaid varasid, mida ei käsitata ka hoiul olevate varadena. Käesoleva aruande otstarbel on 15

16 kontohaldur defineeritud kui pank või muu organisatsioon, mis valitseb või haldab ettevõtjate või erainvestorite aktsiatähti, võlaväärtpabereid või muid varasid. 8 jagu, kirjed 8a 8b: võlakirja- ja aktsiaturgudel tehtud emissiooni tagamise tehingud Lisada aruandeaasta kõik emissiooni tagamise tehingud, mille puhul pank oli kohustatud müümata väärtpabereid ostma. Kui emissiooni tagamine toimub parimal võimalikul viisil (st pank ei ole kohustatud ülejäänud jääki ostma), siis lisada ainult tegelikult müüdud väärtpabereid. 8.a 8.b Omakapitaliinstrumentide emissioonide tagamise tegevus Võlainstrumentide emissioonide tagamise tegevus Teatada aruandeaastal omakapitaliinstrumentide emissioonide tagamise kõik tüübid, välja arvatud tehingud tütarettevõtjatega ja/või sidusettevõtjatega või enda juhitud tehingud. See hõlmab aktsiaturu tehingute kõiki tüüpe, näiteks lihtaktsiate, üksuste, hoidmistunnistuste (näiteks Ameerika hoidmistunnistused ja globaalsed hoidmistunnistused) esmased avalikud pakkumised ja täiendavad pakkumised ning õiguste pakkumised. Samuti lisada omakapitaliga seotud tehingud, näiteks vahetusvõlakirjad, eelistatud vahetusvõlakirjad ja asendusvõlakirjad. Lisada kõik tehingute tüübid kõigi tähtaegadega. Mitte eristada väljalaske, tagasivõtmise ja parima võimaliku viisi tehinguid. Mitte eristada tähtaega, valuutat või väljastamise turgu. Tuletisinstrumendi tunnustega väärtpaberitega kapitaliväärtpaberid tuleks lisada ja eraldiseisvate tuletisinstrumentide väärtpaberite emissiooni tagamine tuleks välja arvata. Tuletisinstrumendi tunnustega väärtpaberitega väärtpaberite ja eraldiseisvate tuletisinstrumentide eristamise puhul kasutage näiteks rahvusvahelistes finantsaruandlusstandardites või USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetes juba olemasolevaid määratlusi. Kui aruandlus põhineb riiklikul raamatupidamisstandardil, kus sellist eristust ei ole, tuleks kasutada rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite määratlust. Teatada aruandeaastal võlainstrumentide emissioonide tagamise kõik tüübid, välja arvatud grupisisesed või enda juhitud tehingud. See hõlmab võlaväärtpaberitega seotud väärtpaberite emissiooni tagamise tehingute kõiki tüüpe. Väärtus peaks hõlmama nii tagatud võla instrumente (näiteks pandikirjad, varaga tagatud väärtpaberite tehingud jne) kui ka tagamata võla instrumente. Lisada kõik tehingute tüübid kõigi tähtaegadega. Mitte eristada väljalaske, tagasivõtmise ja parima võimaliku viisi tehinguid. Mitte eristada tähtaega, valuutat või väljastamise turgu. Mitte eristada riigi ja ettevõtlussektori võlakohustusi. Tuletisinstrumendi tunnustega väärtpaberitega võlaväärtpaberid tuleks samuti kaasata. Täpsemaid andmeid tuletisinstrumendi tunnustega väärtpaberite kohta vt kirje 8.a juhistest. Nii kirje 8.a kui ka kirje 8.b alla kandmise nõuetele vastavaid instrumente (näiteks optsioonivõlakirjad) ei tohiks topeltarvestada. Aruannet esitavad ettevõtjad võivad kõnealuse eristamise valida oma äranägemise järgi. 16

17 9. jagu, kirjed 9.a kuni 9.b: börsiväliste tuletisinstrumentide tinglik väärtus Selle näitaja eesmärk on mõõta aruannet esitava grupi börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtavates tehingutes osalemise ulatust ja see peaks hõlmama kõiki riskikategooriate ja instrumentide tüüpe. Vt instrumentide tüüpide ja riskikategooriate üksikasjalik ülevaade Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) kvartaliülevaate statistilise lisa tabelis 19. Tuletisinstrumentide tinglike väärtuste teatamisel ei tohiks tagatist maha arvata. NB! Kirjete 9.a ja 9.b summa peaks olema võrdne BISi kvartaliülevaate tabelis 19 teatatud väärtusega. 9.a 9.b Keskse vastaspoole kaudu kliiritud börsivälised tuletisinstrumendid Kahepoolselt arveldatud börsivälised tuletisinstrumendid Teatada keskse vastaspoole kaudu kliiritud tasumata börsiväliste tuletisinstrumentide tinglik summa. Lisada riskikategooriate ja instrumentide kõik tüübid (näiteks välisvaluuta, intressimäär, omakapital, kaubad ja krediidiriski vahetustehingud). Teatada kahepoolselt arveldatud (s.o ilma keskset vastaspoolt kasutamata) tasumata börsiväliste tuletisinstrumentide tinglik summa. Lisada riskikategooriate ja tuletisinstrumentide kõik tüübid (näiteks välisvaluuta, intressimäär, omakapital, kaubad ja krediidiriski vahetustehingud). 10. jagu, kirjed 10.a 10.f: kaubeldavad ja müügivalmis väärtpaberid Selle näitaja eesmärk on näidata nende väärtpaberite (s.o võlakirjade ja aktsiate) väärtust, mille kiire müümise puhul suure turupinge perioodidel on suurema tõenäosusega võimalik saavutada suuri kiirmüügi allahindlusi või väärtuskärpeid suure tururiski kompenseerimiseks. Seda mõõdetakse nende väärtpaberite kogusummana, mis kuuluvad kauplemiseks hoitavate ja müügivalmis 4 väärtpaberite raamatupidamiskategooriatesse, mille puhul ei ole arvesse võetud nende kategooriate neid väärtpabereid, mis vastavad esimese ja teise taseme varade määratlusele Basel III likviidsuskattekordaja määratluse kohaselt. 5 Kõik teatatud väärtused peaksid olema aruandekuupäeva seisuga ja esitatud pika positsiooni brutoväärtusena (s.o lühikesi positsioone ei tohiks pikkade positsioonidega tasaarvestada). Seega teatada sama CUSIPi pikkade ja lühikeste positsioonide puhul pikk positsioon enne mis tahes CUSIPi tasaarvestust. Teatada kauplemise eesmärgil hoitavate väärtpaberitena klassifitseeritud väärtpaberite õiglane väärtus, mis hõlmab mis tahes väärtpabereid, mille puhul on valitud õiglane väärtus (määratud õiglases väärtuses kajastatavaks ). Peamiselt lähitulevikus 10.a Kauplemise eesmärgil hoitavad väärtpaberid müümiseks hoitavad väärtpaberid tuleks klassifitseerida kaubeldavate varadena. Kauplemine hõlmab väärtpaberite aktiivset ja sagedast ostmist ning müümist, et saada lühiajalisest hinnakõikumisest kasumit. Kauplemise eesmärgil hoitavad väärtpaberid tuleb esitada õiglases väärtuses. Mitte lisada laene, tuletisinstrumente ja mittekaubeldavaid varasid (näiteks nõuded). 4 Täiendavat teavet kauplemise, müügivalmis, õiglases väärtuses kajastatud või tähtajani hoitava raamatupidamiskategooria kohta vt asjakohastest rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite määratlustest. 5 Vt Basel III: likviidsuskattekordaja ja likviidsusriski järelevalve vahendeid aadressil 17

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 13.7.2009 KOM(2009) 362 lõplik 2009/0099 (COD) Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1 artikli 16 kohaselt väljastatud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 15.9.2010 KOM(2010) 484 lõplik 2010/0250 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem